ZSOLTÁROK KÖNYVE.

Jegyzet


Zsolt 1

A jámborok boldogsága; az istentelenek romlása.

Zsolt 1,1

Boldog ember, ki az istentelenek tanácsán nem jár, és a bűnösök útján meg nem áll, és a mirígy székében nem ül;

Zsolt 1,2

hanem az Úr törvényében telik kedve, és éjjel nappal az ő törvényében elmélkedik.

Zsolt 1,3

És leszen mint a fa, mely vízfolyások mellé ültettetett, mely gyümölcsét megadja idejében, és levele el nem hull; és a mit cselekszik, mind sikerűl.

Zsolt 1,4

Nem így az istentelenek, nem így; hanem mint a por, melyet a szél elhány a föld szinéről.

Zsolt 1,5

Azért az istentelenek meg nem állhatnak az itéletben; sem a bűnösök az igazak gyülekezetében.

Zsolt 1,6

Mert az Úr ismeri az igazak útját; és az istentelenek útja elvesz.

Zsolt 2

Krisztusnak, az Isten Fiának országáról és ellenségeiről.

Zsolt 2,1

Miért agyarkodnak a pogányok, s gondolnak a népek hiúságokat?

Zsolt 2,2

Fölállanak a föld királyai, és a fejedelmek egybegyűlnek az Úr ellen és az ő fölkentje ellen.

Zsolt 2,3

 „Szaggassuk el köteleiket, és rázzuk le magunkról igájokat!“

Zsolt 2,4

A mennyekben lakó kineveti őket, és az Úr kigúnyolja őket.

Zsolt 2,5

Akkor szól nekik haragjában, és búsulásában megháborítja őket.

Zsolt 2,6

„Én pedig királylyá rendeltettem tőle Sionon, az ő szent hegyén, és parancsát hirdetem.

Zsolt 2,7

„Az Úr mondá nekem: Fiam vagy te, én ma szültelek téged.

Zsolt 2,8

„Kérjed tőlem, és neked adom a pogányokat örökségűl, és birtokúl a föld határait.

Zsolt 2,9

„Vasvesszővel fogod őket kormányozni, s mint a cserépedényt, összetöröd őket.“

Zsolt 2,10

És most, királyok, okúljatok; tanúljatok, kik a földet itélitek.

Zsolt 2,11

Szolgáljatok az Úrnak félelemmel, és örvendezzetek neki rettegéssel.

Zsolt 2,12

Fogadjátok el a fegyelmet, nehogy valamikor megharagudjék az Úr, és elvesszettek az igaz útról;

Zsolt 2,13

mikor hirtelen fölgerjed az ő haragja, boldogok mindnyájan, kik benne bíznak.

Zsolt 3

Vigasztalás és bizalom Istenben.

Zsolt 3,1

Dávid zsoltára, midőn fia, Absalom elől futott. [Kir. II. 15,14.]

Zsolt 3,2

Uram! mennyire megsokasodtak, kik engem szorongatnak. Sokan támadnak ellenem.

Zsolt 3,3

Sokan mondják lelkemnek: Nincs neki szabadúlása az ő Istenében.

Zsolt 3,4

Te pedig, Uram! én oltalmazóm vagy; én dicsőségem, ki fölemeled fejemet.

Zsolt 3,5

Szómmal az Úrhoz kiáltottam; és meghallgatott engem az ő szent hegyéről.

Zsolt 3,6

Én szenderegtem, és mély álomban voltam, és fölkeltem; mert az Úr megtartott engem.

Zsolt 3,7

Nem félek az engem környező nép ezreitől; kelj föl, Uram! szabadíts meg engem, én Istenem!

Zsolt 3,8

Mert te verted meg mind, kik ok nélkül ellenkeztek velem; a bűnösök fogait összetörted.

Zsolt 3,9

Az Úré a szabadítás, és népeden a te áldásod.

Zsolt 4

Vigasztalás nyugalom és örvendezés az Istenben.

Zsolt 4,1

Végig éneklendő, Dávid zsoltára.

Zsolt 4,2

Midőn segítségűl híttam, meghallgatott engem az én igazságom Istene; a szorongásban tágítottál rajtam. Könyörűlj rajtam, és hallgasd meg imádságomat.

Zsolt 4,3

Emberek fiai! meddig lesztek nehéz szívvel? Miért szeretitek a hiúságot, és keresitek a hazudságot?

Zsolt 4,4

Tudjátok meg, hogy az Úr csodálatossá tette az ő szentjét; az Úr meghallgat engem, mikor hozzá kiáltok.

Zsolt 4,5

Haragudván, ne vétkezzetek; a mit szívetekben mondotok, nyughelyeiteken bánjátok meg.

Zsolt 4,6

Áldozzátok az igazság áldozatát, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják: Ki láttat velünk jókat?

Zsolt 4,7

Ránk van jegyezve, Uram, orczád világossága; örömet adtál szívembe.

Zsolt 4,8

Gabonájok, boruk és olajuk gyümölcsével lettek ők gazdagok.

Zsolt 4,9

De emiatt békeségben alszom, és megnyugszom;

Zsolt 4,10

mert te, Uram, kiváltképen megerősítettél engem a reménységben.

Zsolt 5

Könyörgés segélyért. Bizalom a jó ügy győzelméhez.

Zsolt 5,1

Végig azért, ki örökséghez jut. Dávid zsoltára.

Zsolt 5,2

Igéimet vedd füleidbe, Uram! értsd meg kiáltásomat.

Zsolt 5,3

Figyelmezz könyörgésem szavára, én királyom és én Istenem!

Zsolt 5,4

mert neked könyörgök; Uram! reggel meghallgatod az én szómat.

Zsolt 5,5

Reggel eléd állok, és nézek; mert nem vagy te gonoszságkedvelő Isten.

Zsolt 5,6

Sem gonosztevő nem lakik melletted, sem a gonoszok nem maradnak meg szemeid előtt.

Zsolt 5,7

Gyűlölöd mind, kik gonoszságot cselekszenek, elveszted mind, kik hazudságot szólnak. A vérszopó és álnok férfiat útálja az Úr.

Zsolt 5,8

Én pedig irgalmad sokaságában bemegyek a te házadba: imádkozom szent templomodnál a te félelmedben.

Zsolt 5,9

Uram! vezérelj engem igazságodban; ellenségeim miatt igazgasd útamat színed előtt.

Zsolt 5,10

Mert nincs igazság szájokban; hiú az ő szívök.

Zsolt 5,11

Nyílt sír az ő torkuk, nyelvöket álnokúl forgatják, itéld meg őket, Isten! Essenek el szándékaiktól, istentelenségeik sokasága szerint űzd ki őket; mert boszantottak, Uram, téged.

Zsolt 5,12

És örűljenek mindnyájan, kik benned bíznak, örökké vígadni fognak; és bennök fogsz lakni. És dicsekedni fognak benned mindnyájan, kik szeretik a te nevedet,

Zsolt 5,13

mert te megáldod az igazat, Uram! jóvoltoddal, mint paizszsal, környékeztél meg minket.

Zsolt 6

Bűnbánati imádság.

Zsolt 6,1

Végig éneklendő, Dávid zsoltára a nyolczadra.

Zsolt 6,2

Uram! ne feddj meg engem búsulásodban, és haragodban ne dorgálj meg engem.

Zsolt 6,3

Könyörűlj rajtam, Uram! mert erőtlen vagyok; gyógyíts meg engem, Uram! mert reszketnek csontjaim,

Zsolt 6,4

és lelkem igen megháboríttatott; de te, Uram! meddig?

Zsolt 6,5

Fordúlj meg, Uram! és mentsd ki lelkemet; szabadíts meg engem a te irgalmasságodért.

Zsolt 6,6

Mert nincs, ki a halálban megemlékezzék rólad; a pokolban pedig ki fog dicsérni téged?

Zsolt 6,7

Elfáradtam fohászkodásomban, megöntözöm minden éjjel ágyamat, megáztatom fekvőhelyemet könyhullatásaimmal.

Zsolt 6,8

Meghomályosúlt szemem a búsulás miatt; megaggottam sok ellenségem között.

Zsolt 6,9

Távozzatok tőlem mindnyájan, kik gonoszságot cselekesztek; mert meghallgatta az Úr sírásom szavát.

Zsolt 6,10

Meghallgatta az Úr könyörgésemet, az Úr bevette imádságomat.

Zsolt 6,11

Pirúljanak és fölötte zavarodjanak meg minden ellenségeim; térjenek hátra és pirúljanak meg hirtelen.

Zsolt 7

Könyörgés oltalomért az ellenségek ellen; ezek végveszedelme.

Zsolt 7,1

Dávid zsoltára, melyet az Úrnak éneklett, Jemini fiának, Kusznak igéiért.

Zsolt 7,2

Uram, én Istenem! tebenned bíztam; szabadíts meg engem minden üldözőmtől, és ments meg engem;

Zsolt 7,3

nehogy elragadja mint az oroszlán lelkemet, midőn nincs, ki megváltson, sem ki megszabadítson.

Zsolt 7,4

Uram, én Istenem! ha ezt cselekedtem, ha gonoszság vagyon kezeimben,

Zsolt 7,5

ha hasonlóval fizettem a velem gonoszúl cselekvőknek: essem el méltán ellenségeim előtt üresen;

Zsolt 7,6

üldözze az ellenség lelkemet, és fogja meg, és tiporja el a földön éltemet, és tegye porrá dicsőségemet.

Zsolt 7,7

Kelj föl, Uram! haragodban, és emelkedjél föl ellenségeim határaiban; és kelj föl, Uram, én Istenem! a parancs szerint, melyet parancsoltál;

Zsolt 7,8

és a népek gyülekezete körűlveszen téged; és e miatt térj vissza a magasra.

Zsolt 7,9

Az Úr itéli a népeket. Itélj meg engem, Uram! igazságom szerint, és ártatlanságom szerint történjék velem.

Zsolt 7,10

Szűnjék meg a bűnösök gonoszsága, és vezéreld az igazat, szíveket és veséket vizsgáló Isten!

Zsolt 7,11

Az én igaz segítségem az Úrtól vagyon, ki megszabadítja az egyenes szívűeket.

Zsolt 7,12

Az Isten igaz bíró, erős és tűrő; haragszik-e minden nap?

Zsolt 7,13

Ha nem tértek meg, kirántja fegyverét; kézíját megvonta, és elkészítette azt.

Zsolt 7,14

A halál eszközeit készíté abba; nyilait égőkké tette.

Zsolt 7,15

Ime igazságtalanságot fogant, fájdalommal vajudott, és csalárdságot szült.

Zsolt 7,16

Vermet nyitott, és kiásta azt; de a gödörbe esett, melyet csinált.

Zsolt 7,17

Fejére tér vissza az ő hamissága; és feje tetejére száll gonoszsága.

Zsolt 7,18

Hálát adok az Úrnak az ő igazsága szerint; és zengeni fogok a fölséges Úr nevének.

Zsolt 8

Isten magasztalása, hogy az ember Krisztusban ujjá és dicsővé lett.

Zsolt 8,1

Végig sajtókra, Dávid zsoltára.

Zsolt 8,2

Uram, mi Urunk! mely csodálatos a te neved az egész földön! mert a te dicsőséged fölmagasztaltatott az egek fölött.

Zsolt 8,3

A kisdedek és csecsemők szája által viszed véghez a dicséretet ellenségeid miatt, hogy megrontsd az ellenséget és boszúállót.

Zsolt 8,4

Mert ha nézem egeidet, a te újjaid alkotmányait, a holdat és csillagokat, melyeket te alapítottál:

Zsolt 8,5

mi az ember, hogy megemlékezel róla? vagy az ember fia, hogy meglátogatod őt?

Zsolt 8,6

Kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és tisztelettel koronáztad meg őt,

Zsolt 8,7

és kezeid alkotmányai fölé rendelted őt.

Zsolt 8,8

Mindent lábai alá vetettél, a juhokat és ökröket mind, azon fölűl a mezei vadakat is.

Zsolt 8,9

az égi madarakat és a tenger halait, melyek eljárják a tenger ösvényeit.

Zsolt 8,10

Uram, mi Urunk! mily csodálatos a te neved az egész földön!

Zsolt 9

Hála a nyert segélyért; könyörgés a szegények védelmeért.

Zsolt 9,1

Végig, fia titkaiért, Dávid zsoltára.

Zsolt 9,2

Hálát adok neked Uram! teljes szivemből; elbeszélem minden csodádat,

Zsolt 9,3

vigadok és örvendezek benned; dicséretet mondok a te nevednek, oh Fölséges!

Zsolt 9,4

Hátratérvén ellenségeim, elgyengűlnek és elvesznek színed elől;

Zsolt 9,5

mert végrehajtottad itéletemet és ügyemet; a királyi széken ültél, ki igazsággal itélsz.

Zsolt 9,6

Megdorgáltad a pogányokat, és elveszett az istentelen; nevöket eltörlötted örökre és mindörökön örökre.

Zsolt 9,7

Az ellenség kardjai végkép ellankadtak; az ő városaikat lerontottad. Elveszett emlékezetök, mint a hang.

Zsolt 9,8

De az Úr örökké megmarad; királyi székét elkészítette itéletre;

Zsolt 9,9

és ő itéli meg a föld kerekségét igazán, megitéli a népeket igazsággal.

Zsolt 9,10

Az Úr menedéke lőn a szegénynek, segítője alkalmas időben, a szorongatásban.

Zsolt 9,11

És bíznak benned, kik ismerik a te nevedet, mert nem hagyod el, a kik keresnek téged Uram!

Zsolt 9,12

Zengjetek az Úrnak, ki Sionban lakik; hirdessétek a pogányok között végzéseit;

Zsolt 9,13

mert a vér boszúlója megemlékezett róluk; nem feledte el a szegények kiáltását.

Zsolt 9,14

Könyörűlj rajtam, Uram! lásd ellenségeimtől való megaláztatásomat;

Zsolt 9,15

ki fölemelsz engem a halál kapuiból, hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leánya kapuiban.

Zsolt 9,16

Örvendezni fogok szabadításodon; a pogányok elsülyedtek a veszedelemben, melyet készítettek. E tőrben, melyet elrejtettek, fogatott meg az ő lábok.

Zsolt 9,17

Majd megismertetik az Úr, hogy itéletet teszen; kezei cselekedeteiben fogatott meg a bűnös.

Zsolt 9,18

Pokolba térjenek a bűnösök, mind a népek, kik elfeledik az Istent.

Zsolt 9,19

Mert nem leszen mindvégig elfeledve a szegény; a szegények tűrése nem vesz el mindvégig.

Zsolt 9,20

Kelj föl, Uram! ne erősödjék meg az ember; itéltessenek meg a népek színed előtt.

Zsolt 9,21

Rendelj, Uram! törvényhozót föléjök: tudják meg a nemzetek, hogy emberek.

Zsolt 10. A ZSIDÓK SZERINT.

Zsolt 10,1

Miért távoztál, Uram, meszsze, elfordúlsz az alkalmas időben, a szorongatásban?

Zsolt 10,2

Míg az istentelen kevélykedik, ég a szegény; de amaz megfogatik tanácsaiban, melyeket forralt;

Zsolt 10,3

mert a bűnös dicsekszik lelke kivánságaiban, és a gonosz áldja magát.

Zsolt 10,4

A bűnös megkeseríti az Urat, haragja nagysága szerint nem néz semmit.

Zsolt 10,5

Nincs Isten az ő színe előtt; utai meg vannak fertőztetve minden időben. Eltávolíttatnak itéleteid az ő orczája elől, minden ellenségén uralkodni akar.

Zsolt 10,6

Mert mondá szivében: Nem fogok ingadozni, nemzedékről nemzedékre, baj nélkül leszek.

Zsolt 10,7

Szája telve átokkal és keserűséggel és álnoksággal; nyelve alatt nyomorgatás vagyon és fájdalom.

Zsolt 10,8

Lesben ül a gazdagokkal, rejtekben, hogy megölje az ártatlant.

Zsolt 10,9

Szemei a szegényre néznek; leselkedik a rejtekben, mint barlangjában az oroszlán. Leselkedik, hogy elragadja a szegényt; elragadja a szegényt, magához vonván őt.

Zsolt 10,10

Tőrében lenyomja őt, meghajol és rohan, midőn hatalmába ejti a szegényeket.

Zsolt 10,11

Mert mondá szivében: Elfelejtkezett az Isten, elfordította orczáját, hogy mindvégig ne lásson.

Zsolt 10,12

Kelj föl, Uram, Isten! emeld föl kezedet; ne feledkezzél el a szegényekről.

Zsolt 10,13

A gonosz miért ingerlette az Istent? mert mondá szivében: Nem fog számra venni.

Zsolt 10,14

Te pedig látod ezt, mert te nézed a nyomorgatást és fájdalmat, hogy kezedbe ejtsd őket. Rád van hagyva a szegény; te leszesz az árva segítője.

Zsolt 10,15

Törd el a bűnös és gonosztevő karját; keresni fogják az ő bűnét, és nem találják.

Zsolt 10,16

Az Úr országlani fog örökké és mindörökön örökké; ti pogányok, elvesztek az ő földéről.

Zsolt 10,17

A szegények kivánságát meghallgatta az Úr; szivök készületeit meghallotta a te füled:

Zsolt 10,18

hogy itéletet tégy az árvának és alázatosnak, hogy az ember többé ne magasztalja föl magát a földön.

Zsolt 10

Bizalom Istenben.

Zsolt 10,1

Végig Dávid zsoltára.

Zsolt 10,2

Az Úrban bízom; hogyan mondjátok lelkemnek: Költözzél a hegyre, mint a veréb?

Zsolt 10,3

Mert íme a bűnösök megvonták a kézíjat, elkészítették nyilaikat a tegezben, hogy lövöldözzék titkon az igaz szivűeket;

Zsolt 10,4

mert a miket te állítottál, elbontották; de az igaz mit cselekedett?

Zsolt 10,5

Az Úr az ő szent templomában, az Úr széke mennyben vagyon; szemei a szegényre néznek, és szempillái vizsgálják az emberek fiait.

Zsolt 10,6

Az Úr megvizsgálja az igazat és az istentelent; ki pedig a gonoszságot szereti, lelkét gyülöli.

Zsolt 10,7

A bűnösökre tőröket hullat; tűz és kénkő és viharok szele az ő kelyhök része.

Zsolt 10,8

Mert az Úr igaz, és igazságot szeret, és igazra néz az ő orczája.

Zsolt 11

A világ romlottságáról. Remény szabadúláshoz.

Zsolt 11,1

Végig a nyolczadra, Dávid zsoltára.

Zsolt 11,2

Szabadíts meg engem, Uram! mert fogynak a szentek; mert az igazmondás megkevesedett az emberek fiainál.

Zsolt 11,3

Hiúságokat szól kiki felebarátjának; az álnok ajkak kettős szivvel szólanak.

Zsolt 11,4

Veszítse el Isten mind az álnok ajkat és a kérkedő nyelvet,

Zsolt 11,5

melyek mondják: Nyelvünket felmagasztaljuk, ajkaink velünk vannak, kicsoda a mi urunk?

Zsolt 11,6

A szűkölködők nyomorúsága és a szegények nyögése miatt majd fölkelek, úgymond az Úr. Megszabaditom őket, s bizalmat gerjesztek bennök.

Zsolt 11,7

Az Úr beszédei tiszta beszédek; tűzzel megpróbált, a földtől elválasztott, hétszer megtisztított ezüst.

Zsolt 11,8

Te, Uram! megtartasz minket, és megőrzesz minket e nemzedéktől mindörökké.

Zsolt 11,9

Az istentelenek kerengenek; a te magas végzésed szerint megsokasítottad az ily emberek fiait.

Zsolt 12

Könyörgés segélyért. Remény a meghallgattatáshoz.

Zsolt 12,1

Végig Dávid zsoltára. Uram! meddig feledsz el engem egészen? meddig fordítod el tőlem orczádat?

Zsolt 12,2

Meddig tartok még tanácsot lelkemben, fájdalmat szivemben naponként?

Zsolt 12,3

Meddig emelkedik föl ellenségem fölöttem?

Zsolt 12,4

Tekints rám, és hallgass meg engem, Uram, Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy valaha el ne alugyam a halálban,

Zsolt 12,5

s valamikor ne mondja ellenségem: Hatalmat vettem rajta; mert a kik szorongatnak engem, örvendenek, ha megingattatom.

Zsolt 12,6

Én pedig irgalmasságodban bízom; szivem örvend a te szabadításodban; éneklek az Úrnak, ki jót tett velem, és dicséretet mondok a fölséges Úr nevének.

Zsolt 13

A világ romlottságáról. Remény a szabadúláshoz.

Zsolt 13,1

Végig Dávid zsoltára. Mondá az esztelen szivében: „Nincs Isten!“ Romlottak és utálatosak lettek törekvéseikben; nincs, ki jót cselekedjék, egyetlen egy sincs.

Zsolt 13,2

Az Úr mennyből néz az emberek fiaira, hogy lássa, ha van-e értelmes vagy Istent kereső.

Zsolt 13,3

Mindnyájan elhajlottak, mindegyütt hasztalanokká lettek; nincs, ki jót cselekedjék, egyetlen egy sincs. Nyilt sír az ő torkuk; nyelvöket álnokul forgatják, áspisok mérge vagyon ajkaik alatt. Szájok tele átokkal és keserűséggel; lábaik gyorsak a vérontásra. Romlás és szerencsétlenség vagyon útaikon, és a békeség útját nem ismerik; nincs az Isten félelme szemeik előtt.

Zsolt 13,4

Vajjon nincs-e értelem mindazokban, kik gonoszságot cselekszenek, kik emésztik népemet, mint a falat kenyeret?

Zsolt 13,5

Az Urat nem hítták segítségűl, ott remegtek félelemmel, hol nem volt félelem;

Zsolt 13,6

mert az Úr az igaz nemzetség között vagyon; a szűkölködő tanácsát megszégyenítettétek, mivel az Úr az ő reménysége.

Zsolt 13,7

Ki ad Izraelnek Sionból szabadúlást? Mikor az Úr elfordítja népe fogságát, örűlni fog Jákob és vigadni Izrael.

Zsolt 14

Ki lakik az Istennél?

Zsolt 14,1

Dávid zsoltára. Uram! ki fog lakni a te hajlékodban? vagy ki fog nyugodni szent hegyeden?

Zsolt 14,2

Ki szennyfolt nélkül jár, és igazságot cselekszik;

Zsolt 14,3

ki igazat szól szivében, ki nem cselekszik álnokságot nyelvével; és felebarátjának roszat nem teszen, és gyalázást nem veszen be felebarátai ellen;

Zsolt 14,4

ki előtt semmivé lett a gonosztevő, de ki az istenfélőket dicsőiti; ki felebarátjának esküszik, és nem csalja meg;

Zsolt 14,5

ki pénzét uzsorára nem adja, és ajándékot az ártatlan ellen nem fogad el; ki ezeket cselekszi, nem ingattatik meg mindörökké.

Zsolt 15

Krisztus önfeláldozásáról és föltámadásáról.

Zsolt 15,1

Dávid irása. Tarts meg engem, Uram! mert benned bíztam.

Zsolt 15,2

Mondám az Úrnak: Én Istenem vagy te, azért javaimra nincs szükséged.

Zsolt 15,3

A szentekhez, kik az ő földén vannak, irányozta csodálatosan minden hajlandóságomat.

Zsolt 15,4

Megsokasodott az ő inségök; azután siettek. Nem hivom egybe gyülekezetöket véráldozatokra, sem nevöket nem említem ajkaimmal.

Zsolt 15,5

Az Úr az én örökségem és kelyhem része; te vagy, ki visszaadod nekem örökségemet.

Zsolt 15,6

A sorskötél nekem jelesre esett; mert jeles örökség jutott nekem.

Zsolt 15,7

Áldom az Urat, ki értelmet adott nekem; még éjjel is erre intenek engem veséim.

Zsolt 15,8

Szemem előtt viselem az Urat mindenkoron; mert jobbomon vagyon, hogy ne ingadozzak. [Ap.cs. 2,25.]

Zsolt 15,9

Ezért örvend szívem és vígad nyelvem; azonfölül testem is reményben fog nyugodni;

Zsolt 15,10

mert lelkemet nem hagyod pokolban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. [Ap.cs. 2,32. 13,35.]

Zsolt 15,11

Megismertetted velem az élet útait, betöltesz engem örömmel, a te orczáddal, jobbodnál mindvégig gyönyörűség vagyon.

Zsolt 16

Könyörgés segélyért a világ romlottsága ellen, tekintettel az örök jutalomra.

Zsolt 16,1

Dávid imádsága. Hallgasd meg, Uram! igazságomat, figyelmezz könyörgésemre. Vedd füleidbe imádságomat az álnokság nélküli ajkakból.

Zsolt 16,2

Tőled jőjön itéletem; a te szemeid lássák az igazságot.

Zsolt 16,3

Megvizsgáltad szívemet és meglátogattad éjjel; tűzzel próbáltál meg engem, és gonoszság nem találtatott bennem.

Zsolt 16,4

Hogy szájam ne beszélje az emberek cselekedeteit, kemény utakon maradtam a te ajkaid igéi miatt.

Zsolt 16,5

Erősítsd meg lépéseimet a te ösvényeiden, hogy ne ingadozzanak lábaim.

Zsolt 16,6

Én kiáltottam, mert meghallgatsz engem, Isten! hajtsd hozzám füledet, és hallgasd meg beszédemet.

Zsolt 16,7

Mutasd meg csodálatos irgalmadat, ki megszabadítod a benned bízókat.

Zsolt 16,8

A jobbod ellen állóktól őrizz meg engem, mint szemed fényét; szárnyaid árnyéka alatt oltalmazz meg engem,

Zsolt 16,9

az istentelenek orczájától, kik engem nyomorgatnak. Ellenségeim körűlvették lelkemet,

Zsolt 16,10

bezárták szívöket; szájok kevélységet szólott.

Zsolt 16,11

Megvetvén engem, most körűlvettek; elvégezték, hogy szemeiket földre sütik;

Zsolt 16,12

körűlfogtak engem, mint a ragadományra készűlt oroszlán; és mint a rejtekben lakó oroszlánkölyök.

Zsolt 16,13

Kelj föl, Uram! vedd elejét és ejtsd meg őt; ragadd ki lelkemet az istentelentől, kardodat

Zsolt 16,14

a te kezed ellenségeitől. Uram! a kevesektől a földön válaszd el őket életökben. Elrejtett kincseiddel betelt hasok; bővelkednek magzatokkal, s a mijök fennmarad, kisdedeiknek hagyják.

Zsolt 16,15

Én pedig igazságban jelenek meg színed előtt; megelégszem, mikor meg fog jelenni a te dicsőséged.

Zsolt 17

Dávid hála-imája, hogy ellenségeitől megszabadúlt.

Zsolt 17,1

Végig az Úr szolgájaé, Dávidé, ki az Úrnak ez ének igéit előadta az napon, melyen megmentette őt az Úr minden ellensége kezéből és Saul kezéből, és mondá:

Zsolt 17,2

Szeretlek téged, Uram! én erősségem.

Zsolt 17,3

Az Úr az én erősségem, oltalmam és szabadítóm; Istenem az én segítőm, és benne bízom; én oltalmazóm, és szabadúlásom szarva és pártfogóm.

Zsolt 17,4

Dicsérve segítségűl hivom az Urat, és ellenségeimtől megszabadúlok.

Zsolt 17,5

Körűlvettek engem a halál fájdalmai, és a gonoszság árjai megháborítottak engem.

Zsolt 17,6

A pokol fájdalmai megkörnyeztek engem; elővettek a halál tőrei.

Zsolt 17,7

Szorúltságomban segítségűl híttam az Urat, és az én Istenemhez kiáltottam: és meghallgatá szómat az ő szent templomából; és színe előtt való kiáltásom füleibe jutott.

Zsolt 17,8

Megindúlt és megrendűlt a föld, a hegyek alapjai megrázkodtak és ingadoztak, mert haragudott rájok.

Zsolt 17,9

Füst ment föl az ő haragjában, és tűz gyúladott orczájától; a holtszenek meggyúladtak attól.

Zsolt 17,10

Meghajtotta az egeket, és leszállott; és homály volt lábai alatt.

Zsolt 17,11

És a kerubok fölé ment, és szállott, röpűlt a szelek szárnyain.

Zsolt 17,12

Rejtekévé tette a sötétséget, körűle sátorává a sötétes vizet az ég felhőiben.

Zsolt 17,13

A szine előtti villogástól szakadoztak a felhők, a jégeső és parázstűz.

Zsolt 17,14

És az Úr dörgött az égből, és a Fölséges szózatát adta, jégesőt és parázstüzet.

Zsolt 17,15

És kibocsátá nyilait, és elszéleszté őket, a villámokat megsokasította, és megzavará őket.

Zsolt 17,16

És meglátszottak a vizek forrásai, s fölfedettek a földkerekség alapjai a te dorgálásodtól, Uram! a te haragod szelének fúvásától.

Zsolt 17,17

Elküldött a magasból, és felvőn engem, és felvona engem a sok vízből.

Zsolt 17,18

Megmentett engem igen erős elleneimtől, és azoktól, kik engem gyülöltek; mert hatalmat vettek rajtam.

Zsolt 17,19

Megelőztek nyomorúságom napján; és az Úr lőn oltalmam.

Zsolt 17,20

És kivezetett engem a térségre; megszabadított, mert kedvelt engem.

Zsolt 17,21

És az Úr megfizet nekem igazságom szerint, és kezeim tisztasága szerint fog jutalmazni engem;

Zsolt 17,22

mert megőriztem az Úr útait, és istentelenűl nem cselekedtem Istenem ellen.

Zsolt 17,23

Mivel minden itélete szemem előtt vagyon, és az ő igazságát nem taszítottam el magamtól.

Zsolt 17,24

És ártatlan leszek előtte, és őrizkedni fogok gonoszságomtól.

Zsolt 17,25

És az Úr megfizet nekem igazságom szerint, és kezeim tisztasága szerint az ő szemei láttára.

Zsolt 17,26

A szenttel szent leszesz, és az ártatlan férfiúval ártatlan leszesz.

Zsolt 17,27

A választottal választott leszesz, és az elveteműlttel elvetemedel.

Zsolt 17,28

Mert te az alázatos népet megmented, és a kevélyek szemeit megalázod.

Zsolt 17,29

Mert te, Uram! megvilágosítod szövétnekemet; én Istenem! világosítsd meg sötétségemet.

Zsolt 17,30

Mert teáltalad menekedem meg a kísértettől, és Istenemmel átmegyek a kőfalon.

Zsolt 17,31

Az én Istenem útja fertőzetlen; az Úr beszédei tűzzel megpróbáltattak; ő minden benne bízónak oltalmazója.

Zsolt 17,32

Mert kicsoda Isten az Úron kivűl? vagy kicsoda Isten a mi Istenünkön kivűl?

Zsolt 17,33

Isten az, ki körűlvett engem erősséggel, és feddhetlenné tette útamat;

Zsolt 17,34

ki olyanokká tette lábaimat, mint a szarvasokéi, és magas helyre állított engem; [Kir. II. 22,34.]

Zsolt 17,35

ki harczra tanítja kezeimet, és karjaimat olyanokká tette, mint a réz-ijat.

Zsolt 17,36

És nekem adtad szabadításod oltalmát, és jobbod fölemelt engem; és fegyelmed végre megigazított engem, és fegyelmed megtanít engem.

Zsolt 17,37

Tért adtál lépéseimnek alattam; és nem erőtlenedtek el lábaim.

Zsolt 17,38

Üzőbe veszem ellenségeimet, és megfogom őket, és nem térek vissza, míg el nem fogynak.

Zsolt 17,39

Összetöröm őket, és föl nem kelhetnek; lábaim alá fognak esni.

Zsolt 17,40

Felöveztél engem erősséggel a harczra, és alám vetetted az ellenem támadókat.

Zsolt 17,41

Elleneimmel hátat fordíttattál nekem, és gyülölőimet elvesztetted.

Zsolt 17,42

Kiáltottak, és nem volt, ki megszabadítsa, – az Úrhoz (kiáltottak), és nem hallgatta meg őket.

Zsolt 17,43

És összetöröm őket, mint a port szélnek eresztem, mint az utczák sarát eltiprom őket.

Zsolt 17,44

Megmentesz engem a nép ellenmondásaitól; nemzetek fejévé rendelsz engem.

Zsolt 17,45

A nép, melyet nem ismertem, szolgál nekem; hallván füle, engedelmeskedett nekem.

Zsolt 17,46

Az idegen fiak hazudtak nekem, az idegen fiak megrögzöttek, és elsántikáltak ösvényeikről.

Zsolt 17,47

Él az Úr, és áldott legyen az én Istenem, és magasztaltassék föl az én szabadúlásom Istene.

Zsolt 17,48

Isten! ki boszúállást adsz nekem, a népeket alám veted, én szabadítóm haragos ellenségeimtől;

Zsolt 17,49

az ellenem támadók fölött felmagasztalsz engem, az igaztalan férfiútól megmentesz engem.

Zsolt 17,50

Azért hálát adok neked, Uram! a népek között, és a te nevednek dicséretet mondok; [Rom. 15,9.]

Zsolt 17,51

ki magasztossá tette az ő királya szabadúlását, és irgalmasságot cselekedett fölkentjével, Dáviddal, és az ő ivadékával mind örökké.

Zsolt 18

Isten dicsérete a természetből és kijelentésből.

Zsolt 18,1

Végig Dávid zsoltára.

Zsolt 18,2

Az egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő kezei alkotmányát hirdeti az égboltozat.

Zsolt 18,3

Ezt beszéli a nap a (jövő) napnak, erre tanítja az éj a (jövő) éjt.

Zsolt 18,4

Nincs nyelv, sem beszéd, melyen nem hallatnék az ő szavok;

Zsolt 18,5

egész földre elhat az ő szózatuk, és a földkerekség határaira igéjök.

Zsolt 18,6

Az egekben vagyon helyezve a nap sátora, melyből, mint a vőlegény az ő tereméből, kilépvén, örömmel futja pályáját, mint a hős.

Zsolt 18,7

Kijövete az ég egyik véghatárától, és járása másik végeig, és nincs, ki elrejtse magát hevétől.

Zsolt 18,8

Az Úr törvénye hiba nélkül való, lelkeket térítő; az Úr bizonyságtétele hű, bölcseséget adó a kisdedeknek.

Zsolt 18,9

Az Úr rendelései egyenesek, sziveket vígasztalók; az Úr parancsa világos, megvilágosítja a szemeket.

Zsolt 18,10

Az Úr félelme szent, megmaradó örökön örökké, az Úr itéletei igazak, igazolvák önmagokban.

Zsolt 18,11

Kivánatosbak az aranynál és sok drágakőnél, és édesbek a színméznél és a lépesméznél.

Zsolt 18,12

A te szolgád meg is tartja azokat, megtartásukban sok a jutalom.

Zsolt 18,13

De a vétkeket ki veszi észre? az én titkos bűneimtől tisztits meg engem,

Zsolt 18,14

és az idegenektől szabadítsd meg szolgádat. Ha nem uralkodnak rajtam, akkor hiba nélkül leszek, és nagy vétkektől tisztúlok meg.

Zsolt 18,15

És kedvesek lesznek az én szám beszédei, és szívem elmélkedése előtted lesz mindenkoron, Uram, én segítőm és megváltóm!

Zsolt 19

Üdv a királynak!

Zsolt 19,1

Végig Dávid zsoltára.

Zsolt 19,2

Hallgasson meg téged az Úr a szorongatás napján, oltalmazzon meg téged Jákob Istenének neve.

Zsolt 19,3

Küldjön neked segitséget a szenthelyről; és Sionból védelmezzen téged.

Zsolt 19,4

Emlékezzék meg minden áldozatodról; és a te égőáldozatod legyen kövér.

Zsolt 19,5

Cselekedjék veled szived szerint, és minden szándékodat teljesítse.

Zsolt 19,6

Örvendeni fogunk szabadúlásodban, és a mi Istenünk nevében dicsekedni.

Zsolt 19,7

Teljesítse az Úr minden kérésedet. Most tudom, hogy az Úr megsegítette az ő fölkentjét; meghallgatja őt szent egéből, mert jobbja segélye hatalmas.

Zsolt 19,8

Ezek a szekerekben és amazok a lovakban, mi pedig a mi Urunk Istenünk nevében keresünk segítséget.

Zsolt 19,9

Ők megkötöztetnek és elesnek: mi pedig fölkelünk és fölemeltetünk.

Zsolt 19,10

Uram! tartsd meg a királyt; és hallgass meg minket az napon, melyen segítségűl hívunk téged.

Zsolt 20

Az anyaszentegyház hálaéneke, Krisztus, az ő királya győzelmei fölött.

Zsolt 20,1

Végig Dávid zsoltára.

Zsolt 20,2

Uram! a te erődben vigad a király, és szabadításodon fölötte igen örvendez.

Zsolt 20,3

Szive kivánságát megadtad neki, és ajkai ohajtását nem tagadtad meg tőle.

Zsolt 20,4

Mert megelőzted őt az édesség áldásaival; fejére koronát tettél drágakőből.

Zsolt 20,5

Életet kért tőled, és napok hosszaságát adtad neki örökké, és mindörökön örökké.

Zsolt 20,6

Nagy az ő dicsősége a te szabadításodban; dicsőséget és nagy ékességet teszesz rája.

Zsolt 20,7

Mert áldássá teszed őt mindörökön örökké; megvigasztalod őt a te szined örömével.

Zsolt 20,8

Mert a király az Úrban bízik; és a Fölségesnek irgalmában nem fog ingadozni.

Zsolt 20,9

Találja meg kezed minden ellenségedet; a te jobbod találja meg mind, a kik téged gyülölnek.

Zsolt 20,10

Hasonlókká teszed őket a tüzes kemenczéhez megjelenésed idején; az Úr megháborítja őket haragjában, és tűz emészti meg őket.

Zsolt 20,11

Gyümölcsüket a földről elveszted, és ivadékukat az emberek fiai közől.

Zsolt 20,12

Mert gonoszt végeztek ellened; tanácsokat gondoltak, melyeket véghez nem vihettek.

Zsolt 20,13

Mert hátat fordítani kényszeríted őket, orczájokra igazítván hátrahagyott nyilaidat.

Zsolt 20,14

Magasztaltassál föl, Uram! a te erődben, hogy énekeljük és zengjük erődet.

Zsolt 21

A szenvedő Messiás és az ő országa.

Zsolt 21,1

Végig, a reggeli segélyért, Dávid zsoltára.

Zsolt 21,2

Istenem, én Istenem! tekints rám; miért hagytál el engem? szabadúlásomat eltávolítják vétkeim kiáltásai.

Zsolt 21,3

Én Istenem! napestig kiáltok, és nem hallgatsz meg; és éjjel, és nem hasztalanúl-e rám nézve?

Zsolt 21,4

Te pedig a szent helyen lakol, Izrael dicsérete!

Zsolt 21,5

Tebenned bíztak atyáink; bíztak, és megszabadítottad őket.

Zsolt 21,6

Hozzád kiáltottak, és megszabadúltak; tebenned bíztak, és meg nem szégyenűltek.

Zsolt 21,7

Én pedig féreg vagyok, és nem ember; emberek gyalázata és a nép megvetése.

Zsolt 21,8

Mindnyájan, kik látnak engem, kigúnyolnak engem, félrevonják ajkokat, és fejöket hajtogatják.

Zsolt 21,9

„Az Úrban bízott, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, mert kedveli őt.“ [Máté 27,43.]

Zsolt 21,10

Mert te vagy, ki engem kivontál a méhből; én reménységem anyám emlőjétől.

Zsolt 21,11

Hozzád utasíttattam a méhtől fogva; én Istenem vagy te anyám méhétől.

Zsolt 21,12

Ne távozzál el tőlem, mert a szorongatás közel vagyon; mivel nincs, ki segítsen.

Zsolt 21,13

Sok tulok vett engem körűl; kövér bikák környeztek meg engem;

Zsolt 21,14

rám tátották szájokat, mint a ragadozó és ordító oroszlán.

Zsolt 21,15

Mint a víz, kiöntettem, minden csontom elvált. Mint a megolvadt viasz, olyan lett szivem testem belsejében.

Zsolt 21,16

Erőm kiszáradt, mint a cserép, és nyelvem ínyemhez ragadt; és a halál porába vittél engem.

Zsolt 21,17

Mert körűlvett engem a sok eb; a gonoszok gyülekezete körűlkerített engem. Átlyuggatták kezeimet és lábaimat,

Zsolt 21,18

megszámlálták minden csontomat; ők pedig néztek és szemléltek engem,

Zsolt 21,19

elosztották magok közt ruháimat, és öltönyömre sorsot vetettek. [Ján. 19,23.24.]

Zsolt 21,20

De te, Uram! ne távoztasd el tőlem segítségedet, figyelj az én oltalmamra.

Zsolt 21,21

Ments meg, oh Isten! lelkemet a fegyvertől; és egyetlenemet az eb kezéből.

Zsolt 21,22

Szabadíts meg engem az oroszlán szájából; engem, lealázottat, az egyszarvúak szarvaitól.

Zsolt 21,23

Hirdetni fogom nevedet atyámfiainak, a gyülekezetnek közepette dicsérlek téged. [Zsid. 2,12.]

Zsolt 21,24

Kik félitek az Urat, dicsérjétek őt; Jákob minden ivadéka, dicsőítsétek őt.

Zsolt 21,25

Félje őt Izrael minden ivadéka; mert nem útálta és nem vetette meg a szegény könyörgését, orczáját sem fordította el tőlem; mikor kiáltottam hozzája, meghallgatott engem.

Zsolt 21,26

Nálad vagyon dicséretem a nagy gyülekezetben; fogadásimat beteljesítem a téged félők szine előtt.

Zsolt 21,27

Enni fognak a szegények, és megelégszenek, és dicsérik az Urat, kik őt keresik; szíveik élni fognak örökön örökké.

Zsolt 21,28

Megemlékezik és megtér az Úrhoz a föld minden határa; és imádkozni fog az ő színe előtt a pogányok minden nemzetsége.

Zsolt 21,29

Mert az Úré az ország; és ő uralkodni fog a pogányokon.

Zsolt 21,30

Esznek és imádják őt a föld minden kövérei; az ő színe előtt leborúlnak mindnyájan, kik a földbe mennek.

Zsolt 21,31

És az én lelkem neki él, és ivadékom neki fog szolgálni.

Zsolt 21,32

Az Úrról fog neveztetni a következő nemzedék; és az egek hirdetni fogják az ő igazságát a népnek, mely születik, melyet az Úr teremtett.

Zsolt 22

Az Isten jó pásztor és gondviselő.

Zsolt 22,1

Dávid zsoltára. Az Úr igazgat engem, és semmi hiával nem leszek; [Izai. 40,11.]

Zsolt 22,2

a legelés helyére fektetett engem; a megújúlás vize mellett nevelt engem;

Zsolt 22,3

lelkemet megtérítette, az igazság ösvényein hordozott engem az ő nevéért.

Zsolt 22,4

Mert ha a halálárnyéka közepett járok is, nem félek roszaktól: mivel te velem vagy. A te vessződ és botod, azok vigasztaltak engem.

Zsolt 22,5

Asztalt készítettél előttem azok ellen, kik engem szorongatnak. Megkented olajjal fejemet; és az én kedvetadó poharam mely jeles!

Zsolt 22,6

És a te irgalmasságod követ engem életem teljes napjaiban;

Zsolt 22,7

hogy az Úr házában lakjam hosszú ideig.

Zsolt 23

A dicsőség Urának bevonúlása a szentélybe.

Zsolt 23,1

A szombat első napján. Dávid zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége; a föld kereksége, és mindnyájan, kik benne laknak. [Kor. I. 10,26.]

Zsolt 23,2

Mert ő tengerekre alapította azt; és folyóvizekre állította azt.

Zsolt 23,3

Ki megy föl az Úr hegyére? vagy ki fog állani az ő szent helyén?

Zsolt 23,4

Az ártatlan kezű s a tiszta szívű, ki lelkét nem adta hiúságra, sem álnoksággal nem esküdött felebarátjának;

Zsolt 23,5

az veszen áldást az Úrtól, és irgalmat az ő szabadító Istenétől.

Zsolt 23,6

Ez az őt keresők nemzetsége, kik Jákob Istene orczáját keresik.

Zsolt 23,7

Emeljétek föl, fejedelmek, a ti kapuitokat, és emelkedjetek föl, örök ajtók! hogy bemenjen a dicsőség királya.

Zsolt 23,8

Ki ez a dicsőség királya? az erős és hatalmas Úr, a hatalmas Úr a harczon.

Zsolt 23,9

Emeljétek föl, fejedelmek, a ti kapuitokat, és emelkedjetek föl, örök ajtók! hogy bemenjen a dicsőség királya.

Zsolt 23,10

Ki ez a dicsőség királya? a seregek Ura, ő a dicsőség királya.

Zsolt 24

Könyörgés segélyért és bűnbocsánatért.

Zsolt 24,1

Végig Dávid zsoltára. Tehozzád emelem föl, Uram, lelkemet;

Zsolt 24,2

én Istenem! tebenned bízom, meg ne pirúljak,

Zsolt 24,3

és ne nevessenek ki engem az én ellenségeim; mert mindazok, kik téged várnak, meg nem szégyenűlnek.

Zsolt 24,4

Szégyenűljenek meg mindnyájan, kik gonoszságot cselekszenek oktalanúl. A te útaidat, Uram! mutasd meg nekem, és ösvényeidre taníts meg engem.

Zsolt 24,5

Vezess engem igazságod szerint, taníts engem; mert te vagy az én üdvözítő Istenem, és egész nap téged vártalak.

Zsolt 24,6

Emlékezzél meg, Uram, könyörűletedről és irgalmadról, melyek öröktől valók.

Zsolt 24,7

Ifjúságom vétkeiről és tudatlanságaimról ne emlékezzél meg. Irgalmad szerint emlékezzél meg rólam; a te jóvoltodért, Uram!

Zsolt 24,8

Jóságos és igazságos az Úr: azért fog adni törvényt az útban tévedezőknek;

Zsolt 24,9

az engedelmeseket vezérli az itéletben, a szelídeket megtanítja útaira.

Zsolt 24,10

Az Úr minden útja irgalom és igazság azoknak, kik szövetségét és bizonyságtételeit megtartják.

Zsolt 24,11

A te nevedért, Uram! kegyelmezz bűnömnek; mert sok az.

Zsolt 24,12

Kicsoda az ember, ki az Urat féli? Törvényt szabott annak az úton, melyet válaszszon.

Zsolt 24,13

Annak lelke a jóban megmarad, és ivadéka örökleni fogja a földet.

Zsolt 24,14

Az Úr erőssége az őt félőknek; és az ő szövetsége, hogy kinyilatkoztassék nekik.

Zsolt 24,15

Szemeim mindenkor az Úron vannak; mert lábaimat ő vonja ki a tőrből.

Zsolt 24,16

Tekints rám és könyörűlj rajtam; mert én egyes és szegény vagyok.

Zsolt 24,17

Szívem szorongatásai megsokasodtak; szükségeimből ments ki engem.

Zsolt 24,18

Nézd lealáztatásomat és gyötrelmemet; és bocsásd meg minden vétkemet.

Zsolt 24,19

Tekintsd ellenségeimet, mert megsokasodtak, és igaztalan gyülölséggel gyülölnek engem. [Ján. 15,25.]

Zsolt 24,20

Őrizd meg lelkemet, és ments ki engem; nem pirúlok meg, mert benned bíztam.

Zsolt 24,21

Az ártatlanok és igazak hozzám ragaszkodnak, mert téged vártalak.

Zsolt 24,22

Szabadítsd meg, Isten, Izraelt minden szorongatásából.

Zsolt 25

Az ártatlanság bizonyítása. Könyörgés szabadulásért a világ romlottságából.

Zsolt 25,1

Végig Dávid zsoltára. Itélj meg engem, Uram! mert én ártatlanságomban jártam; és az Úrban bízván, nem fogok lankadni.

Zsolt 25,2

Próbálj meg engem, Uram! és kisérts meg engem; égesd veséimet és szivemet.

Zsolt 25,3

Mert a te irgalmasságod szemeim előtt vagyon; és gyönyörködöm igazságodban.

Zsolt 25,4

Nem ültem a hiúság gyülekezetében; és a gonosztevőkkel nem járok.

Zsolt 25,5

Gyűlöltem a gonosztevők gyülekezetét; és az istentelenekkel nem ülök.

Zsolt 25,6

Megmosom kezeimet az ártatlanokkal, és körűlveszem, Uram! a te oltárodat.

Zsolt 25,7

Hogy halljam a dicséret szózatát, és elbeszéljem minden csodádat.

Zsolt 25,8

Uram! szeretem a te házad ékességét, és a te dicsőséged lakhelyét.

Zsolt 25,9

Isten! ne veszítsd el az istentelenekkel az én lelkemet, és a vérszopó férfiakkal életemet,

Zsolt 25,10

kiknek kezeikben gonoszság vagyon, jobbkezök tele ajándékokkal.

Zsolt 25,11

Én pedig ártatlanságomban jártam; válts meg engem, és irgalmazz nekem.

Zsolt 25,12

Az én lábam egyenesen állott; a gyűlekezetekben áldalak téged, Uram!

Zsolt 26

Bizalom Istenben és szabadúlás reménye.

Zsolt 26,1

Dávid zsoltára, mielőtt fölkenetnék. Az Úr világosságom és szabadúlásom, kitől féljek? az Úr életem oltalmazója, kitől remegjek?

Zsolt 26,2

Midőn ellenem közelednek a gonoszok, hogy egyék húsomat, ellenségeim, kik engem szorongatnak, magok meggyengűlnek és elesnek.

Zsolt 26,3

Ha tábor áll ellenem, nem fél szivem. Ha harcz támad ellenem, én akkor is bízom.

Zsolt 26,4

Egyet kértem az Úrtól, ismét azért esdeklek, hogy az Úr házában lakjam életem teljes napjaiban; hogy lássam az Úr gyönyörűségét, és látogassam az ő templomát.

Zsolt 26,5

Mert elrejtett engem az ő hajlékában, a veszedelem napján megoltalmazott engem hajléka rejtekében,

Zsolt 26,6

kősziklára emelt föl engem. És most fölemelte fejemet ellenségeim fölé. Körűljártam, és örömáldozatot áldoztam az ő hajlékában; énekelni fogok és dicséretet mondok az Úrnak.

Zsolt 26,7

Hallgasd meg, Uram! szómat, melylyel hozzád kiáltottam; könyörűlj rajtam és hallgass meg engem.

Zsolt 26,8

Neked szólott szivem, az én orczám téged keresett; a te orczádat keresem, Uram!

Zsolt 26,9

Ne fordítsd el tőlem orczádat; ne térj el szolgádtól haragodban. Légy segitőm; ne hagyj el engem, és ne vess meg engem, én űdvözítő Istenem!

Zsolt 26,10

Mert atyám és anyám elhagytak engem: az Úr pedig fölvesz engem.

Zsolt 26,11

Törvényt adj nekem, Uram! a te utadra; és igazíts engem igaz ösvényre elleneim miatt.

Zsolt 26,12

Ne adj engem szorongatóim akaratának: mert hamis tanúk támadtak ellenem, és a gonoszság önmaga ellen hazudott.

Zsolt 26,13

Hiszem, hogy meglátom az Úr javait az élők földén.

Zsolt 26,14

Várjad az Urat, cselekedjél férfiasan; szived legyen erős, és remélj az Úrban.

Zsolt 27

Könyörgés segélyért. Meghallgattatás reménye.

Zsolt 27,1

Dávid zsoltára. Hozzád kiáltok, Uram, én Istenem! ne légy hallgatag irántam; netalán, ha hallgatsz, hasonló legyek a sírgödörbe lemenőkhöz.

Zsolt 27,2

Hallgasd meg, Uram! könyörgésem szavát, mikor imádkozom tehozzád; mikor kezeimet fölemelem a te szent templomodhoz.

Zsolt 27,3

Ne ragadj el engem együtt a bűnösökkel, és a gonosztevőkkel ne veszíts el engem, kik békeséget szólanak felebarátjokkal, szivökben pedig gonosz vagyon.

Zsolt 27,4

Fizess meg nekik cselekedeteik szerint, és találmányaik gonoszsága szerint. Kezeik cselekedetei szerint fizess nekik, add vissza nekik a kölcsönt.

Zsolt 27,5

Mert nem ismerték az Úr cselekedeteit, és az ő kezei munkáit; lerontod őket, és nem építed föl őket.

Zsolt 27,6

Áldott legyen az Úr, mert meghallgatta könyörgésem szavát.

Zsolt 27,7

Az Úr az én segítőm és oltalmazóm; benne bizott szivem, és megsegíttettem. És testem újra virágzó lett; és készakaratommal adok hálát neki.

Zsolt 27,8

Az Úr népének erőssége, és oltalmazója az ő fölkentje üdvének.

Zsolt 27,9

Tartsd meg, Uram! a te népedet, és áldd meg örökségedet; és igazgasd őket és magasztald fel őket mindörökké.

Zsolt 28

A hét mennydörgés, Isten hétszeres kegyelem-szózata.

Zsolt 28,1

Dávid zsoltára a hajlék elkészűltekor. Hozzatok az Úrnak, Isten fiai! hozzatok az Úrnak fiatal kosokat.

Zsolt 28,2

Hozzatok az Úrnak dicsőséget és tiszteletet, hozzatok az Úr nevének dicsőséget; imádjátok az Urat az ő szent tornáczában.

Zsolt 28,3

Az Úr szava a vizeken, a fölség Istene mennydörög; az Úr a sok viz fölött.

Zsolt 28,4

Az Úr szava erőben, az Úr szava dicsőségben jő.

Zsolt 28,5

Az Úr szava összetöri a czedrusokat; az Úr összetöri a Libanon czedrusait;

Zsolt 28,6

és szökdelteti azokat, mint a borjút, a Libanont, mint az egyszarvuak fiát.

Zsolt 28,7

Az Úr szava szétvágja a tűz lángját.

Zsolt 28,8

Az Úr szava megrendíti a pusztát; és az Úr megmozdítja Kádesz pusztáját.

Zsolt 28,9

Az Úr szava vajúdásba hozza a szarvasokat, és megritkítja a sűrűket, és az ő templomában mindnyájan dicsőséget mondanak.

Zsolt 28,10

Az Úr a vizözön felett uralkodik, és az Úr, mint király, örökké fog ülni.

Zsolt 28,11

Az Úr erőt ad népének; az Úr megáldja népét békeségben.

Zsolt 29

Hálaadás a szabadulásért.

Zsolt 29,1

Ének-zsoltár, mely Dávid háza fölszentelésére énekeltetett.

Zsolt 29,2

Magasztallak téged, Uram! mert fölemeltél engem, és nem hagytad örülni ellenségimet fölöttem.

Zsolt 29,3

Uram, Istenem! hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem.

Zsolt 29,4

Uram! kihoztad a pokolból lelkemet; kiszabadítottál engem a sírgödörbe menők közől.

Zsolt 29,5

Zengjetek az Úrnak ti ő szentei! és áldjátok az ő szentsége emlékezetét.

Zsolt 29,6

Mert büntetés van boszankodásában, és élet az ő jóakaratjában. Este betér a sirás, és reggel az öröm.

Zsolt 29,7

Én pedig mondtam bővelkedésemben: Nem fogok ingani mindörökké!

Zsolt 29,8

Mert, Uram! te jóvoltod szerint erőt adtál dicsőségemnek. De elfordítottad tőlem orczádat, és megháborodtam.

Zsolt 29,9

Hozzád kiáltottam, Uram! és Istenemnek könyörögtem.

Zsolt 29,10

„Mi haszna az én véremnek, ha rothadásba leszállok? Vajjon a por fog-e áldani téged, vagy hirdetendi-e igazságodat?

Zsolt 29,11

Hallotta az Úr, és könyörült rajtam; az Úr segítőm lett.

Zsolt 29,12

Sírásomat örömre fordítottad nekem; elszaggattad szőrzsákomat, és körűlvettél engem vígasággal,

Zsolt 29,13

hogy énekeljen neked az én dicsőségem, és ne szomoríttassam meg; Uram, Istenem! hálát adok neked mindörökké.

Zsolt 30

Könyörgés szabadúlásért; hála ugyanazért.

Zsolt 30,1

Végig Dávid zsoltára az elragadtatásért.

Zsolt 30,2

Tebenned bízom, Uram! ne szégyenűljek meg mindörökké; a te igazságod szerint szabadíts meg engem.

Zsolt 30,3

Hajtsd hozzám füledet, siess, hogy kiragadj engem. Légy nekem oltalmazó Istenem és menedékházam, hogy megszabadíts engem.

Zsolt 30,4

Mert erősségem és oltalmam vagy te; és a te nevedért vezérleni és táplálni fogsz engem;

Zsolt 30,5

kiveszesz engem a tőrből, melyet elrejtettek nekem; mert te vagy oltalmazóm.

Zsolt 30,6

Kezeidbe ajánlom lelkemet; megváltottál engem Uram, igazságnak Istene! [Luk. 23,46.]

Zsolt 30,7

Gyűlölöd a hiúság hiábavaló követőit; én pedig az Úrban bíztam.

Zsolt 30,8

Örvendezek és vígadok a te irgalmasságodban; mert megtekintetted lealáztatásomat, kiszabadítottad lelkemet a szükségből.

Zsolt 30,9

És nem rekesztettél engem az ellenség kezeibe, tágas helyre állítottad lábaimat.

Zsolt 30,10

Könyörűlj rajtam, Uram! mert szorongattatom; megzavarodott a búsulásban szemem, lelkem és testem.

Zsolt 30,11

Mert elfogyatkozott életem a fájdalomban, és esztendeim a fohászkodásokban. Erőm az inségben elgyengűlt, és csontjaim megrendűltek.

Zsolt 30,12

Minden ellenségem fölött nagy gyalázatává lettem szomszédimnak, és félelmévé ismerőimnek. A kik láttak engem künn, futottak tőlem.

Zsolt 30,13

Feledésbe mentem a szívben, mint a megholt; olyanná lettem, mint az összetört edény;

Zsolt 30,14

mert sok körűllakó szidalmazását hallottam; midőn egybegyűlve ellenem tanácskoztak, hogy elvegyék életemet.

Zsolt 30,15

Én pedig tebenned bíztam, Uram! s mondtam: Te vagy az én Istenem!

Zsolt 30,16

Kezeidben az én sorsom. Ments meg engem ellenségeim kezéből és üldözőimtől.

Zsolt 30,17

Világítson orczád a te szolgádra, szabadíts meg engem irgalmad által.

Zsolt 30,18

Uram! ne szégyenűljek meg, mert segítségűl híttalak téged. Szégyenűljenek meg az istentelenek, és vitessenek pokolba;

Zsolt 30,19

némúljanak meg a csalárd ajkak, melyek az igaz ellen hamisságot szólanak kevélységgel és megvetéssel.

Zsolt 30,20

Mely nagy, Uram! a te édességed sokasága, melyet föntartottál a téged félőknek; melyet megadsz azoknak, kik benned bíznak az emberek fiai szine előtt.

Zsolt 30,21

Elrejted őket orczád rejtekében az emberek háborgatása elől. Megoltalmazod őket hajlékodban a nyelvek ellenmondásától.

Zsolt 30,22

Áldott legyen az Úr: mert csodálatossá tette irgalmasságát irántam az erős városban.

Zsolt 30,23

Én ugyan mondtam elmém elragadtatásában: Elvettettem szemeid elől. Azonban te meghallgattad imádságom szavát, midőn hozzád kiáltottam.

Zsolt 30,24

Szeressétek az Urat, minden szentei! mert igazságot keres az Úr, és bőségesen megfizet a kevélyen cselekvőknek.

Zsolt 30,25

Cselekedjetek férfiasan, és erősítsétek meg sziveteket mindnyájan, kik az Úrban bíztok.

Zsolt 31

A bűnbánó boldogsága. A megátalkodott bűnös boldogtalansága.

Zsolt 31,1

Dávid oktatása. Boldogok, kiknek megbocsáttattak gonoszságaik, és kiknek bűneik elfödöztettek. [Rom. 4,7.]

Zsolt 31,2

Boldog a férfiú, kinek az Úr nem számitja be a bűnt, és kinek lelkében nincs álnokság.

Zsolt 31,3

Mivel hallgattam, megavúltak csontjaim egésznapi kiáltásomban.

Zsolt 31,4

Mert éjjel és nappal megnehezedett rajtam kezed; megtértem nyomorúságomban, midőn a tövis szurdalt.

Zsolt 31,5

Vétkemet megvallottam neked; és hamisságomat nem titkoltam el. Mondtam: Megvallom magam ellen hamisságomat az Úrnak; és te megbocsátottad bűnöm istentelenségét. [Izai. 65,24.]

Zsolt 31,6

Ezért könyörögjön neked minden szent alkalmas időben; és a nagy vizek áradása nem fog hozzá közeledni.

Zsolt 31,7

Te vagy menedékem a szorongatástól, mely körűlvett engem; te, én örvendezésem, ragadj ki az engem környezőktől.

Zsolt 31,8

„Értelmet adok neked és megtanítlak téged az útra, melyen járj; és rajtad lesznek szemeim.“

Zsolt 31,9

Ne legyetek mint a ló és az öszvér, melyeknek nincs értelmök. Fékkel és zabolával szorítsd meg azok állát, kik hozzád nem közelednek.

Zsolt 31,10

Sok a bűnös ostora; de az Úrban bízót irgalom veszi körűl.

Zsolt 31,11

Vigadjatok az Úrban és örvendjetek, igazak, és dicsekedjetek mindnyájan, egyenes szivűek!

Zsolt 32

Magasztaltatik Isten, ki a világon uraknak ura és népének királya.

Zsolt 32,1

Dávid zsoltára. Örvendjetek igazak az Úrban! jámborokhoz illik a dicséret.

Zsolt 32,2

Dicsérjétek az Urat czitarával; zengjetek neki tizhúrú hárfákon.

Zsolt 32,3

Énekeljetek neki új éneket; jól énekeljetek neki örömkiáltással.

Zsolt 32,4

Mert az Úr igéje igaz, és minden cselekedete hűség.

Zsolt 32,5

Szereti az irgalmasságot és itéletet; az Úr irgalmával tele a föld.

Zsolt 32,6

Az Úr igéje által erősíttettek meg az egek; és szája lélekzete által azok minden ereje.

Zsolt 32,7

Mintegy tömlőbe összegyűjti a tenger vizeit; tárakba teszi a vizmélységeket.

Zsolt 32,8

Félje az Urat az egész föld; sőt remegjen tőle e világ minden lakója.

Zsolt 32,9

Mert ő szólt, és lettek; ő parancsolt, és létrejöttek. [Judit 16,17.]

Zsolt 32,10

Az Úr fölforgatja a pogányok tanácsait, elveti a népek gondolatait, és elveti a fejedelmek tanácsait.

Zsolt 32,11

Az Úr tanácsa pedig örökké megmarad; az ő szive gondolatai nemzedékről nemzedékre.

Zsolt 32,12

Boldog nemzet, melynek Istene az Úr; a nép, melyet magának örökségűl választott.

Zsolt 32,13

Mennyből letekint az Úr; és látja mind az emberek fiait.

Zsolt 32,14

Elkészített lakhelyéből letekint mindazokra, kik a földet lakják.

Zsolt 32,15

Ő, ki egyenkint alkotta azok sziveit, és ki átlátja minden cselekedetöket.

Zsolt 32,16

Nem szabadúl meg a király nagy erő által, és az óriás nem szabadúl meg ereje nagyságában.

Zsolt 32,17

Csalárd a ló a szabadításra; ereje bőségében sem ment meg.

Zsolt 32,18

Ime az Úr szemei az őt félőkön; és azokon, kik az ő irgalmában bíznak,

Zsolt 32,19

hogy a haláltól megmentse lelkeiket, és táplálja őket az éhségben.

Zsolt 32,20

A mi lelkünk az Urat várja; mert ő segítőnk és oltalmazónk.

Zsolt 32,21

Mert szivünk benne örvend, és az ő szent nevében bízunk.

Zsolt 32,22

Legyen rajtunk, Uram! a te irgalmad, a mint tebenned bízunk.

Zsolt 33

Adj hálát Istennek, ki a jámborokat segíti, a gonoszokat bünteti.

Zsolt 33,1

Dávidé, mikor tettette magát Akimelek előtt, s ez elbocsátotta őt, és elment.

Zsolt 33,2

Áldom az Urat minden időben; az ő dicsérete számban lesz mindenkoron.

Zsolt 33,3

Az Úrban dicsekedik az én lelkem; hallják meg ezt a szelídek, és vígadjanak.

Zsolt 33,4

Magasztaljátok az Urat velem; és dicsőítsük az ő nevét egyetemben.

Zsolt 33,5

Kerestem az Urat, és meghallgatott engem, és minden szorongásomból megmentett engem.

Zsolt 33,6

Járúljatok hozzája és megvilágosodtok, és orczátok nem szégyenűl meg.

Zsolt 33,7

Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta őt, és minden szorongásából kiszabadította őt.

Zsolt 33,8

Az Úr angyala az őt félők körűl lakozik, és megmenti őket.

Zsolt 33,9

Ízleljétek és lássátok, mily édes az Úr; boldog ember, ki őbenne bízik.

Zsolt 33,10

Féljétek az Urat, minden szentei! mert nincs fogyatkozásuk az őt félőknek.

Zsolt 33,11

A gazdagok szűkölködtek és éheztek; de kik az Urat keresik, semmi jóban meg nem fogyatkoznak. [Luk. 1,53.]

Zsolt 33,12

Jőjetek, fiaim! halljatok engem, az Úr félelmére tanítlak titeket. [Pét. I. 3,10.]

Zsolt 33,13

Ki az az ember, ki életet óhajt, és jó napokat szeret látni?

Zsolt 33,14

Tiltsd el nyelvedet a gonosztól, és ajakid ne szóljanak csalárdságot.

Zsolt 33,15

Távozzál a gonosztól, és cselekedjél jót; keresd a békét és kövesd azt.

Zsolt 33,16

Az Úr szemei az igazakon, és fülei azok könyörgésein.

Zsolt 33,17

Az Úr orczája pedig a gonosztevőkön van, hogy elveszítse a földről azok emlékezetét.

Zsolt 33,18

Az igazak kiáltottak, és az Úr meghallgatta őket, és minden szorongásukból kiszabadította őket.

Zsolt 33,19

Közel van az Úr azokhoz, kik töredelmes szivűek, és az alázatos lelkűeket megsegíti.

Zsolt 33,20

Sok az igazak szorongása, de mindazokból kiszabadítja őket az Úr.

Zsolt 33,21

Az Úr megőrzi minden csontjokat, egy sem törik el azok közől.

Zsolt 33,22

A bűnösök halála igen gonosz; és kik gyűlölik az igazat, vétkeznek.

Zsolt 33,23

Az Úr megváltja szolgái lelkeit; és mindazok, kik benne bíznak, nem vétkeznek.

Zsolt 34

Könyörgés az ellenségek ellen.

Zsolt 34,1

Önmagáé Dávidé. Itéld meg, Uram, a nekem ártókat, győzd meg az ellenem harczolókat.

Zsolt 34,2

Ragadj fegyvert és paizst; és kelj föl segítségemre.

Zsolt 34,3

Vond ki a kardod, és rekeszd el azokat, kik engem üldöznek; mondjad lelkemnek: Én vagyok a te szabadúlásod.

Zsolt 34,4

Szégyenűljenek és pirúljanak meg, kik lelkemet keresik. Térjenek hátra és szégyenűljenek meg, kik nekem roszakat gondolnak;

Zsolt 34,5

legyenek, mint a por a szél előtt; és az Úr angyala szorongassa őket.

Zsolt 34,6

Útjok legyen sötét és sikamlós; és az Úr angyala üldözze őket.

Zsolt 34,7

Mert ok nélkül rejtették el nekem tőrük veszedelmét, ok nélkül pirongatták lelkemet.

Zsolt 34,8

Jőjön rá a tőr, melyet nem vesz észre, és a hálló, melyet elrejtett, fogja meg őt; és ugyanazon tőrbe essék.

Zsolt 34,9

Az én lelkem pedig örvendeni fog az Úrban, és gyönyörködni szabadításában.

Zsolt 34,10

Minden tetemen mondani fogja: Uram! ki hasonló hozzád? Ki megszabadítod a szegényt a nálánál erősbek kezéből, a szűkölködőt és szegényt az őt kirablóktól.

Zsolt 34,11

Hamis tanúk támadván, kérdeztek, miről mitsem tudtam.

Zsolt 34,12

Jóért roszszal fizettek nekem, elhagyatottsággal lelkemnek.

Zsolt 34,13

Én pedig, midőn engem bántottak, szőrzsákba öltöztem. Böjttel aláztam meg lelkemet; és imádságom keblembe visszatért.

Zsolt 34,14

Mint felebarátunknak és mint atyánkfiának, úgy kedveskedtem nekik; mint gyászoló és megszomorodott, úgy megalázódtam.

Zsolt 34,15

És ők vígadtak ellenem, és egybegyűltek; összegyűjtettek rám az ostorok, s én nem tudtam.

Zsolt 34,16

Elszéledtek, de nem bánkodtak, kisértettek engem, csúfolással csúfoltak engem, és csikorgatták rám fogaikat.

Zsolt 34,17

Uram! mikor tekintesz meg? Szabadítsd ki lelkemet az ő gonoszságukból, az oroszlánok közől egyetlenemet.

Zsolt 34,18

Hálát adok neked a nagy gyűlekezetben, a sok nép között dicsérni foglak téged.

Zsolt 34,19

Ne örűljenek rajtam, kik igaztalanúl ellenkeznek velem; kik ok nélkül gyűlölnek engem, és húnyorgatnak szemeikkel. [Ján. 15,25.]

Zsolt 34,20

Mert habár nekem békeségesen szóltak is, de a föld haragjában szólván, álnokságot gondoltak.

Zsolt 34,21

És föltátották rám szájokat és mondák: Ehe! ehe! látták szemeink.

Zsolt 34,22

Láttál, Uram! ne hallgass; Uram! ne távozzál el tőlem.

Zsolt 34,23

Kelj föl, és figyelj itéletemre, én Istenem és Uram! az én ügyemre.

Zsolt 34,24

Itélj meg engem igazságod szerint, én Uram, Istenem! hogy ne örűljenek rajtam.

Zsolt 34,25

Hogy ne mondják sziveikben: Öröm, öröm a mi lelkünknek! s ne mondják: Elnyeltük őt!

Zsolt 34,26

Pirúljanak és szégyenűljenek meg mindnyájan, kik az én bajaimon örvendenek. Gyalázattal és szégyennel boríttassanak be, kik kevélyen szólnak ellenem.

Zsolt 34,27

Örvendezzenek és vígadjanak, kik az én igazságomat kedvelik; és mondják mindenkor: Magasztaltassék az Úr! – kik az ő szolgája békeségét szeretik.

Zsolt 34,28

És nyelvem hirdetni fogja igazságodat, egész nap a te dicséretedet.

Zsolt 35

Az ember bűnösvolta. Isten jósága. Könyörgés segélyért.

Zsolt 35,1

Végig az Úr szolgájaé, Dávidé.

Zsolt 35,2

Mondá az igaztalan önmagában, hogy vétkezzék: Nincs az Isten félelme az ő szemei előtt.

Zsolt 35,3

Mert álnokúl cselekszik az ő színe előtt; nehogy gonoszsága föltaláltassék és gyűlöltessék. [Zsolt. 13,3.]

Zsolt 35,4

Az ő szája igéi gonoszság és álnokság; nem akar érteni, hogy jól cselekedjék.

Zsolt 35,5

Hamisságot gondol ágyában; megáll minden nem jó úton, a gonoszságot pedig nem gyűlöli.

Zsolt 35,6

Uram! a te irgalmasságod az égig ér, és igazvoltod a felhőkig.

Zsolt 35,7

A te igazságod, mint az Isten hegyei; itéleteid nagy mélység; az embereket és barmokat megtartod, Uram!

Zsolt 35,8

Mely sokféle a te irgalmasságod, Istenem! Azért az emberek fiai szárnyaid árnyékában bíznak.

Zsolt 35,9

Megrészegűlnek a te házad bőségétől; és gyönyörűséged patakából itatod őket.

Zsolt 35,10

Mert nálad vagyon az élet kútfeje; és a te világosságoddal látunk világosságot.

Zsolt 35,11

Terjeszd ki irgalmadat a téged ismerőkre, és igazságodat azokra, kik igaz szívvel vannak.

Zsolt 35,12

Ne jőjön rám a kevélység lába; és a bűnös keze ne mozdítson meg engem.

Zsolt 35,13

Ott esnek el, kik gonoszságot cselekesznek; kiüzetnek és meg nem állhatnak.

Zsolt 36

Az istentelenek szerencséje nem tartós, hanem igen az igazaké.

Zsolt 36,1

Önmaga, Dávid zsoltára. Ne boszankodjál a gonosztevőkre, ne irígykedjél a hamisságot cselekvőkre.

Zsolt 36,2

Mert mint a fű, hamar elszáradnak, és mint a zöld paréj, hamar elhullnak.

Zsolt 36,3

Bízzál az Úrban, és cselekedjél jót; lakjál a földön, és annak gazdagságaival tápláltatni fogsz.

Zsolt 36,4

Gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szived kivánságait.

Zsolt 36,5

Nyilatkoztasd ki az Úrnak útadat, és bízzál benne: és ő megcselekszi.

Zsolt 36,6

És világosságra hozza igazságodat, és itéletedet délifényre.

Zsolt 36,7

Hódolj az Úrnak, és könyörögj neki. Ne boszankodjál arra, ki szerencsés az ő útjában, a gonoszt cselekvő emberre.

Zsolt 36,8

Szűnj meg a haragtól, és hagyd el a búsulást; ne boszankodjál, hogy roszat is cselekedjél.

Zsolt 36,9

Mert a kik gonoszt cselekszenek, kiírtatnak; a kik pedig az Urat várják, azok fogják a földet örökleni.

Zsolt 36,10

Még egy kissé, és nem lesz a bűnös; keresed helyét, és nem találod.

Zsolt 36,11

A szelídek pedig örökleni fogják a földet, és gyönyörködnek a béke sokaságában. [Máté 5,4.]

Zsolt 36,12

Az igazra vigyáz a bűnös, és fogait csikorgatja rája.

Zsolt 36,13

Az Úr pedig kineveti őt, mert látja, hogy eljő napja.

Zsolt 36,14

Kardot húznak a bűnösök, megvonják kézívöket, hogy elejtsék a szegényt és szűkölködőt, hogy megöljék az igaz szivűeket.

Zsolt 36,15

De fegyverök hasson szivökbe, és kézívök töressék el.

Zsolt 36,16

Jobb az igaznak a kevés a bűnösök sok gazdagságánál.

Zsolt 36,17

Mert a bűnösök karjai eltöretnek; az igazakat pedig megerősíti az Úr.

Zsolt 36,18

Az Úr ismeri az ártatlanok napjait; és örökségök megmarad mindörökké.

Zsolt 36,19

Nem szégyenűlnek meg a gonosz időben, és az éhség napján megelégíttetnek;

Zsolt 36,20

mert a bűnösök elvesznek; és az Úr ellenségei mihelyt megtiszteltetnek és fölmagasztaltatnak, elfogyván, mint a füst, elfogynak.

Zsolt 36,21

Kölcsön vesz a bűnös, és nem fizeti meg; az igaz pedig könyörűl és adakozik.

Zsolt 36,22

Mert az őt áldók a földet örökleni fogják; az őt átkozók pedig elvesznek.

Zsolt 36,23

Az Úrtól igazgattatnak az ember lépései, és útját kedveli.

Zsolt 36,24

Mikor elesik, nem sérűl meg, mert az Úr alája teszi kezét.

Zsolt 36,25

Ifjú voltam és megöregedtem: de nem láttam, hogy az igaz elhagyatott, sem hogy az ő ivadéka kenyeret kéregetett volna.

Zsolt 36,26

Napestig könyörűl és kölcsön ad; és ivadéka áldásban leszen.

Zsolt 36,27

Távozzál a gonosztól, és cselekedjél jót, és megmaradsz örökön örökké.

Zsolt 36,28

Mert az Úr szereti az igazat, és nem hagyja el az ő szenteit, mindörökké megtartatnak; az igazságtalanok megbűntettetnek, és az istentelenek ivadéka elvesz.

Zsolt 36,29

Az igazak pedig örökleni fogják a földet, és azon laknak mindörökön örökké.

Zsolt 36,30

Az igaz szája bölcseséget szól, és nyelve igazat beszél. [Péld. 31,26.]

Zsolt 36,31

Istene törvénye az ő szivében, és lépései nem fognak megtántoríttatni. [Izai. 51,7.]

Zsolt 36,32

A bűnös szemléli az igazat, és halálra keresi őt;

Zsolt 36,33

de az Úr nem hagyja őt annak kezeiben, sem nem kárhoztatja őt, mikor amattól megitéltetik.

Zsolt 36,34

Várjad az Urat és őrizd meg az ő útját, és fölmagasztal téged, hogy örökségűl vedd a földet; látni fogod, mikor elvesznek a bűnösök.

Zsolt 36,35

Láttam az istentelent fölmagasztalva és fölemelkedve, mint a Libanon czedrusait.

Zsolt 36,36

És átmenék, és ime nem volt; és kerestem őt, és helye sem találtatott.

Zsolt 36,37

Őrizd meg az ártatlanságot, és nézd az igazságot: mert vannak maradékai a békeséges embernek.

Zsolt 36,38

Az igazságtalanok pedig mindenestül elvesznek; az istentelenek maradékai semmivé lesznek.

Zsolt 36,39

De az igazak segedelme az Úrtól vagyon, s ő azok oltalmazója a szorongatás idején.

Zsolt 36,40

És megsegíti őket az Úr és megszabadítja a bűnösöktől, és megtartja őket, mert benne bíztak.

Zsolt 37

Bűnbánati könyörgés.

Zsolt 37,1

Dávid zsoltára, emlékeztetésűl, a szombatról.

Zsolt 37,2

Uram! ne feddj meg engem búsulásodban, és haragodban ne dorgálj meg engem;

Zsolt 37,3

mert a te nyilaid belém szegeztettek, és megnehezítetted rajtam kezedet.

Zsolt 37,4

Nincs épség testemben a te haragod szine miatt; nincs nyugalma csontaimnak bűneim szine miatt.

Zsolt 37,5

Mert gonoszságaim fölűlhaladták fejemet; és rám súlyos teherként nehezűltek.

Zsolt 37,6

Megbűzhödtek és senyvedtek sebhelyeim az én balgatagságom miatt.

Zsolt 37,7

Nyomorúlttá lettem és igen meggörbíttettem; napestig szomorkodva járok vala.

Zsolt 37,8

Mert ágyékaim telvék csalatkozásokkal, és nincs épség testemben.

Zsolt 37,9

Megsanyargattattam és igen megaláztattam; jajgaték szivem fohászkodása miatt.

Zsolt 37,10

Uram! előtted van minden kivánságom, és fohászkodásom tőled nincs elrejtve.

Zsolt 37,11

Szivem megháborodott, elhagyott engem erőm; és szemem világa sincs velem.

Zsolt 37,12

Barátim és feleim ellenem közeledtek és állottak; és a kik mellettem voltak, távol állának;

Zsolt 37,13

és erőszakot cselekvének, kik lelkemet keresték; és kik romlásomra törekedtek, hiuságokat szólottak, és egész nap álnokságokról gondolkodtak.

Zsolt 37,14

Én pedig, mint a siket, nem hallám, és mint a néma, ki nem nyitja föl száját.

Zsolt 37,15

És levék, mint a nem halló ember, és kinek szájában nincsenek ellenmondások.

Zsolt 37,16

Mert, Uram! tebenned bíztam; te meghallgatsz engem, Uram Istenem!

Zsolt 37,17

Azért mondottam: Ne örűljenek valaha rajtam ellenségeim! midőn megtántorodnak lábaim, nagyokat ne szóljanak rólam.

Zsolt 37,18

Mert én az ostorokra kész vagyok, és fájdalmam előttem van mindenkoron.

Zsolt 37,19

Mert én gonoszságomat megvallom, és bűnömről gondolkodom.

Zsolt 37,20

Ellenségeim pedig élnek, és erőt vettek rajtam; és megsokasodtak, kik gonoszúl gyűlölnek engem.

Zsolt 37,21

Kik jóért roszszal fizetnek, rágalmaztak engem, mivel a jót követtem.

Zsolt 37,22

Ne hagyj el engem, Uram, Istenem! ne távozzál tőlem.

Zsolt 37,23

Figyelmezz az én segítségemre, Uram, üdvösségem Istene!

Zsolt 38

Egy szenvedő könyörgése, hogy ez élet mulandóságában, még a halál előtt, segélyt nyerjen.

Zsolt 38,1

Végig magának, Iditunnak. Dávid éneke.

Zsolt 38,2

Mondám: Megőrzöm útaimat, hogy ne vétkezzem nyelvemmel; őrizet alá vetettem számat, mikor a bűnös ellenem állott.

Zsolt 38,3

Elnémúltam, és megalázódtam, és hallgattam a jókról: és fájdalmam megújúlt.

Zsolt 38,4

Szivem fölhevűlt bennem, és elmélkedésemben fölgyúlad a tűz.

Zsolt 38,5

Szóltam nyelvemmel: Add tudtomra nekem Uram az én végemet, és napjaim száma mennyi, hogy tudjam, mi hiával vagyok.

Zsolt 38,6

Ime mértékre tetted napjaimat, és az én létem előtted, mint a semmi. Valóban, merő hiúság minden élő ember.

Zsolt 38,7

Valóban elmúlik az ember, mint az árnykép, és hiába nyugtalankodik; kincseket gyűjt, és nem tudja, kinek gyűjti azokat.

Zsolt 38,8

És most mi az én várakozásom? nem az Úr-e? mert az én létem nálad vagyon.

Zsolt 38,9

Minden gonoszságomból szabadíts meg engem, ki a balgatagnak gyalázatúl adtál engem.

Zsolt 38,10

Elnémúltam, és nem nyitottam föl számat, mert te cselekedted.

Zsolt 38,11

Vedd el rólam csapásaidat.

Zsolt 38,12

A te kezed erőssége miatt én elfogytam a fenyíték alatt. A gonoszságért dorgálod az embert, és elepeszted az ő lelkét, mint a pókot; Valóban hiába aggódik minden ember.

Zsolt 38,13

Hallgasd meg, Uram, imádságomat és könyörgésemet, vedd figyelembe könyhullatásimat. Ne némulj el, mert jövevény vagyok én nálad és zarándok, mint atyáim mindnyájan.

Zsolt 38,14

Engedj nekem, hogy megenyhűljek, mielőtt elmenjek, és többé nem leszek.

Zsolt 39

Dávidnak, mint a Messiás előképének hálája és könyörgése.

Zsolt 39,1

Végig, önmaga, Dávid zsoltára.

Zsolt 39,2

Várva vártam az Urat, és figyelt rám,

Zsolt 39,3

és meghallgatta könyörgésemet, és kivitt engem a nyomorúság verméből, és a mély sárból; és kősziklára állította lábaimat, és igazgatta lépéseimet,

Zsolt 39,4

és új éneket adott számba, a mi Istenünk dicséretét. Meglátják ezt sokan, és félni fognak, és az Úrban bíznak.

Zsolt 39,5

Boldog ember, kinek reménye az Úr neve, és nem néz hiúságokra és hamis balgaságokra.

Zsolt 39,6

Sokat tettél, Uram Istenem, a te csodálatos dolgaidból, és gondolataidban nincs, ki hasonló lenne hozzád. Hirdettem és beszéltem azt, de számfölött sok.

Zsolt 39,7

Áldozatot és ajándékot nem akartál, füleimet pedig elkészítetted; égő- és bűnáldozatot nem kivántál.

Zsolt 39,8

Akkor mondám: Ime jövök! A könyvben főleg felőlem van irva,

Zsolt 39,9

hogy a te akaratodat cselekedjem: Istenem! én akartam, és a te törvényed szivem közepett van.

Zsolt 39,10

Hirdettem igazságodat a nagy gyülekezetben, ime ajakimat nem tartóztatom, Uram! te tudod.

Zsolt 39,11

Igazságodat nem rejtettem el szivemben; igazmondásodról és szabaditásodról szólottam. Nem rejtettem el irgalmadat és igazmondásodat a nagy gyülekezettől.

Zsolt 39,12

Te pedig, Uram! ne vidd távol könyörűletedet tőlem; a te irgalmad és igazmondásod mindenkor föntartottak engem.

Zsolt 39,13

Mert körűlvettek engem a roszak, melyeknek száma nincs; gonoszságaim megfogtak engem, és nem láthattam. Megsokasodtak fejem hajszálai fölött, és szívem elhagyott engem.

Zsolt 39,14

Tessék neked, Uram, megmenteni engem; Uram! tekints segítésemre. [Zsolt. 69,2.]

Zsolt 39,15

Pirúljanak és szégyenűljenek meg egyetemben, kik lelkemet keresik, hogy elvegyék azt. Térjenek hátra és szégyenűljenek meg, kik nekem roszat akarnak. [Zsolt. 34,4.]

Zsolt 39,16

Viseljék mindjárt gyalázatjokat, kik azt mondják nekem: Ehe! ehe!

Zsolt 39,17

Örvendezzenek és vigadjanak tebenned mindnyájan, kik téged keresnek; és mondják mindenkor: Magasztaltassék az Úr! – kik szeretik a te szabadításodat.

Zsolt 39,18

Én pedig koldús vagyok és szegény; az Úr gondoskodik felőlem. Te vagy segítőm és oltalmazóm, én Istenem! ne késsél.

Zsolt 40

Boldog a könyörűlő.

Zsolt 40,1

Végig, önmaga Dávid zsoltára.

Zsolt 40,2

Boldog, kinek gondja van a szűkölködőre és szegényre; a rosz napon megszabadítja őt az Úr.

Zsolt 40,3

Az Úr tartsa meg és éltesse őt, és tegye boldoggá a földön, és ne adja őt ellenei kivánságára.

Zsolt 40,4

Az Úr segítse meg őt fájdalma ágyán; az ő egész ágyát megfordítod betegségében.

Zsolt 40,5

Én mondám: Uram! könyörűlj rajtam; gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened.

Zsolt 40,6

Ellenségeim roszat mondottak felőlem: „Mikor hal meg, és vesz el az ő neve?“

Zsolt 40,7

És ha bejött egy, hogy meglátogasson, hiábavalókat beszélt, szive gonoszságot gyüjtött magának. Kiment és beszélt

Zsolt 40,8

ugyanarról. Ellenem suttogott minden ellenségem; ellenem roszat gondoltak.

Zsolt 40,9

Istentelen szót végeztek ellenem. Vajjon a ki aluszik, nem kel-e föl többé?

Zsolt 40,10

De még az ember is, kivel békeségem volt, kiben bíztam, ki kenyeremet ette, nagy csalárdságot tett rajtam.

Zsolt 40,11

Te pedig, Uram! könyörűlj rajtam, és emelj föl engem, és megfizetek nekik.

Zsolt 40,12

Ebből ismerem meg, hogy kedvelsz engem, mert ellenségem nem fog örűlni rajtam.

Zsolt 40,13

Engem pedig az ártatlanságért fölvettél, és megerősítettél engem szined előtt mindörökké.

Zsolt 40,14

Áldott legyen Izrael Ura Istene öröktől és mindörökké. Úgy legyen, úgy legyen!

Zsolt 41

Vágyódás az Isten és istentisztelet után.

Zsolt 41,1

Végig Kóre fiainak oktatásúl.

Zsolt 41,2

A mint kivánkozik a szarvas a vizforrásokhoz, úgy kivánkozik lelkem tehozzád, Isten!

Zsolt 41,3

Szomjúhozik lelkem az erős élő Istenhez; mikor jutok el s jelenek meg az Isten színe előtt?

Zsolt 41,4

Az én könyhullatásom kenyerem nekem éjjel s nappal, midőn naponkint mondják nekem: Hol vagyon a te Istened?

Zsolt 41,5

Ezekről emlékezvén, kiöntém magamba lelkemet; mert átmennék a csodálatos hajlék helyéhez, az Isten házáig, az öröm és hála szavával, a vígan lakozók zengésével.

Zsolt 41,6

Miért vagy szomorú? én lelkem! és miért háborgatsz engem? Bízzál az Istenben, mert még hálát fogok adni neki; ő orczám szabadítója,

Zsolt 41,7

és én Istenem. – Lelkem megháborodott bennem, azért emlékezem rólad a Jordán földéről és Hermon hegyéről, a kis hegyről.

Zsolt 41,8

Az örvény az örvénynek kiált a te felhőszakadásaid zúgásában; magas hullámaid és habjaid mind átmennek rajtam.

Zsolt 41,9

Nappal hozzám parancsolta az Úr irgalmát, és éjjel az ő énekét, az én imádságomat életem Istenéhez;

Zsolt 41,10

mondom Istennek: Én oltalmazóm vagy, miért feledkeztél el rólam? és miért járok szomorúan, midőn engem az ellenség sanyargat?

Zsolt 41,11

Midőn összetöretnek csontjaim, szidalmaznak engem az én szorongató ellenségeim, midőn naponkint mondják nekem: Hol vagyon a te Istened?

Zsolt 41,12

Miért vagy szomorú? én lelkem! és miért háborgatsz engem? Bízzál az Istenben, mert még hálát fogok adni neki; ő orczám szabadítója és én Istenem.

Zsolt 42

Könyörgés itéletért és védelemért az Istennél.

Zsolt 42,1

Dávid zsoltára. Itélj meg engem, Isten! és határozd el ügyemet az istentelen nemzetség ellen, a gonosz és álnok embertől ments meg engem;

Zsolt 42,2

mert te vagy, Isten! az én erősségem. Miért vetettél meg engem? és miért járok szomorúan, midőn engem az ellenség sanyargat?

Zsolt 42,3

Bocsásd ki világosságodat és igazságodat, azok elvezetnek engem és elvisznek a te szent hegyedre és hajlékidba.

Zsolt 42,4

És bemegyek az Isten oltárához, az Istenhez, ki megvidámítja ifjúságomat; hálát adok neked a czitarán, oh Isten, én Istenem!

Zsolt 42,5

Miért vagy szomorú? én lelkem! és miért háborgatsz engem? Bízzál az Istenben, mert még hálát fogok adni neki, ő orczám szabadítója és én Istenem.

Zsolt 43

Könyörgés segélyért üldöztetésben.

Zsolt 43,1

Végig Kóre fiainak oktatásúl.

Zsolt 43,2

Isten! füleinkkel hallottuk, atyáink adták hirűl nekünk a cselekvényt, melyet cselekedtél az ő napjaikban, a régi napokban.

Zsolt 43,3

A te kezed szórta szét a nemzeteket, és átültetted őket; megsanyargattad a népeket, és kiűzted őket.

Zsolt 43,4

Mert nem kardjok által bírták a földet, és nem karjok szabadította meg őket, hanem a te jobbod és karod és orczád világossága, mert kedvelted őket.

Zsolt 43,5

Te magad vagy az én királyom és Istenem, ki Jákobnak segítséget küldesz.

Zsolt 43,6

Teáltalad ellenségeinket szarvakkal ide s tova hányjuk, és a te neved által megvetjük a ránk támadókat.

Zsolt 43,7

Mert nem kézijamban bizom, és nem kardom szabadít meg engem:

Zsolt 43,8

hanem te szabadítasz meg minket sanyargatóinktól, és megszégyeníted, kik minket gyűlölnek.

Zsolt 43,9

Az Istenben dicsekedünk egész nap, és a te nevednek hálát adunk mindörökké.

Zsolt 43,10

Most pedig elvetettél és meggyaláztál minket; és nem jösz ki, Isten, a mi seregeinkkel.

Zsolt 43,11

Hátratérítettél minket ellenségeink előtt, és a kik gyűlöltek minket, zsákmányoltak magoknak.

Zsolt 43,12

Mint az ennivaló juhokat, oda adtál minket, és a nemzetek közé szórtál minket.

Zsolt 43,13

Ár nélkül adtad el népedet, és nem volt sokaság eladatásán.

Zsolt 43,14

Gyalázatra adtál minket szomszédinknak, csúfra és nevetségre azoknak, kik köröttünk vannak.

Zsolt 43,15

Közmondássá tettél minket a pogányoknál, főcsóválásra a népek közé.

Zsolt 43,16

Naponkint előttem van gyalázatom, és orczám pirúlása elborít engem,

Zsolt 43,17

a szidalmazó és ellenmondó szava miatt, az ellenség és üldöző szine előtt.

Zsolt 43,18

Ezek mind ránk jöttek, és mi mégsem feledtünk el téged, és nem cselekedtünk gonoszúl szövetséged ellen.

Zsolt 43,19

És nem tért hátra szivünk; és te eltérítetted ösvényinket útadról.

Zsolt 43,20

Mert megaláztál minket a nyomorgatás helyén, és a halál árnyéka borított be minket.

Zsolt 43,21

Ha elfeledkezünk a mi Istenünk nevéről, és ha kiterjesztjük kezeinket idegen istenhez:

Zsolt 43,22

nem veszi-e számon Isten ezeket? miután ő tudja a szivek titkait. Mert éretted öldököltetünk naponkint, és úgy tartatunk, mint a megölni való juhok.

Zsolt 43,23

Kelj föl, miért alszol el? Uram! kelj föl és ne vess el mindvégig.

Zsolt 43,24

Miért fordítod el orczádat, elfeledkezel szegénységünkről és szorongattatásunkról?

Zsolt 43,25

Mert lealáztatott lelkünk a porba; és hasunk a földhöz ragadott.

Zsolt 43,26

Kelj föl, Uram! segíts meg minket, és szabadíts meg minket a te nevedért.

Zsolt 44

A Messiás és az anyaszentegyház.

Zsolt 44,1

Végig, azoknak, kik át fognak változni, Kóre fiainak oktatásúl, ének a szerelmesre.

Zsolt 44,2

Az én szivem jó beszédet önt ki; a királynak ajánlom énekemet. Az én nyelvem az iró tolla, ki gyorsan ir.

Zsolt 44,3

Ékes alakú vagy az emberek fiai fölött, kedvesség van elöntve ajkaidon; Azért áldott meg téged az Isten mindörökké.

Zsolt 44,4

Kösd fel oldaladra kardodat, leghatalmasabb!

Zsolt 44,5

A te ékességeddel és szépségeddel indúlj meg, járj szerencsésen és országolj a valóságért és szelídségért és igazságért; és jobbod csodálatosan elvezet téged.

Zsolt 44,6

Nyilaid élesek, népek esnek el alattad, a király ellenségei sziveibe (hatnak).

Zsolt 44,7

A te széked, Isten! mindörökön örökké áll; igazság pálczája a te országod pálczája.

Zsolt 44,8

Szereted az igazságot, és gyűlölöd a gonoszságot; azért kent föl téged az Isten, a te Istened vigaság olajával társaid fölött.

Zsolt 44,9

Mirrha és áloe és kázia van ruházatodban az elefántcsont-házakból, melyekkel gyönyörködtettek téged

Zsolt 44,10

a királyok leányai a te dicsőségedben. A királyné jobbod felől áll aranyos ruházatban, körűlvétetve sokszinű ékességgel.

Zsolt 44,11

Halljad, leányom! és lássad, és hajtsd ide füledet; és feledd el népedet és atyád házát.

Zsolt 44,12

És a király megkivánja ékességedet; mert ő a te Urad Istened, és imádni fogják őt.

Zsolt 44,13

És Tírus leányai, a község minden gazdagjai ajándékokkal könyörögni fognak szined előtt.

Zsolt 44,14

A király leányának minden dicsősége belűl vagyon, aranynyal szegélyzett

Zsolt 44,15

sokszinű öltözetében. Utána szüzek vezettetnek a királyhoz, az ő társai hozzád vitetnek;

Zsolt 44,16

bevitetnek vigasággal és örvendezéssel, behozatnak a király templomába.

Zsolt 44,17

Atyáid helyett fiak születnek neked; fejedelmekké rendeled azokat egész földön.

Zsolt 44,18

Megemlékeznek a te nevedről minden nemzedékről nemzedékre; azért a népek dicsérni fognak téged örökké és mindörökön örökké.

Zsolt 45

Isten egyházának biztossága.

Zsolt 45,1

Végig Kóre fiainak, zsoltár a titkokért.

Zsolt 45,2

A mi Istenünk oltalom és erő; segítő a szorongatásokban, melyek igen elértek minket.

Zsolt 45,3

Azért nem félünk, ha a föld megrendűl is, és a hegyek a tenger szivébe vitetnek.

Zsolt 45,4

Zúgjanak bár és háborogjanak az ő vizei, rengjenek a hegyek az ő erőssége miatt:

Zsolt 45,5

a folyó rohama fölvidítja az Isten városát, megszenteli hajlékát a Fölséges.

Zsolt 45,6

Isten annak közepette van, s nem fog ingani; megsegíti őt Isten korán reggel.

Zsolt 45,7

Fölháborodtak a nemzetek, és hanyatlottak az országok; ő szózatát adta, és megrendűlt a föld.

Zsolt 45,8

Az erők Ura mivelünk; oltalmazónk Jákob Istene.

Zsolt 45,9

Jőjetek elő, és lássátok az Úr cselekedeteit, minő csodákat tett a földön:

Zsolt 45,10

Megszüntetvén a hadakat a föld végeig, eltöri a kézijat, és összezúzza a fegyvereket, és a paizsokat megégeti tűzzel.

Zsolt 45,11

Szűnjetek meg, és lássátok, hogy én vagyok az Isten; fölmagasztaltatom a nemzetek között, és fölmagasztaltatom a földön.

Zsolt 45,12

Az erők Ura mivelünk; oltalmazónk Jákob Istene.

Zsolt 46

Örvendezés az Úr győzelme után.

Zsolt 46,1

Végig, zsoltár Kóre fiainak

Zsolt 46,2

Minden nemzetek! tapsoljatok kézzel; örvendezzetek az Úrnak vigaság szavával.

Zsolt 46,3

Mert az Úr fölséges, rettenetes; nagy király az egész földön.

Zsolt 46,4

Alánk vetette a népeket, és a pogányokat lábaink alá;

Zsolt 46,5

közöttünk választotta örökségét, Jákob szépségét, melyet szeret.

Zsolt 46,6

Fölment az Isten örvendezéssel, az Úr harsonaszóval. [Kir. II. 6,15.]

Zsolt 46,7

Énekeljetek a mi Istenünknek, énekeljetek; énekeljetek a mi királyunknak, énekeljetek.

Zsolt 46,8

Mert az egész föld királya az Isten; énekeljetek bölcseséggel.

Zsolt 46,9

Isten országol a pogányokon; Isten az ő szent székében ül.

Zsolt 46,10

A föld népeinek fejedelmei Ábrahám Istenéhez gyűlnek; mert a föld erős istenei igen fölemelkednek.

Zsolt 47

Isten városának biztossága.

Zsolt 47,1

Ének-zsoltár Kóre fiainak a szombat második napjára.

Zsolt 47,2

Nagy az Úr és igen dicséretes a mi Istenünknek városában, az ő szent hegyén.

Zsolt 47,3

Az egész föld örömére van alapitva Sion hegye, éjszaki oldalán a nagy király városa.

Zsolt 47,4

Házaiban az Isten ismeretes, mint az ő oltalmok.

Zsolt 47,5

Mert ime a föld királyai összegyűltek, egyesűltek;

Zsolt 47,6

ők azt így látván, elcsodálkoztak, zavarba jöttek, megindúltak;

Zsolt 47,7

reszketés fogta el őket; oly fájdalom, mint a szülőé,

Zsolt 47,8

és a mily rohanó a szélvész, mely összetöri Tarzis hajóit.

Zsolt 47,9

A mint hallottuk, úgy láttuk az erők Ura városában, a mi Istenünk városában; Isten alapította azt mindörökre.

Zsolt 47,10

Megemlékezünk, Isten, a te irgalmasságodról templomodnak közepette.

Zsolt 47,11

Valamint a te neved, Isten, úgy dicséreted is a föld határaig ér; igazsággal teljes a te jobbod.

Zsolt 47,12

Vigadjon Sion hegye, és örvendezzenek Júda leányai itéleteid miatt, Uram!

Zsolt 47,13

Kerűljétek meg Siont és szemléljétek azt körűl; számláljátok meg tornyait.

Zsolt 47,14

Függeszszétek sziveiteket erősségére, vegyétek számba házait, hogy elbeszéljétek a jövő nemzedéknek:

Zsolt 47,15

mert ez az Isten, a mi Istenünk örökké és mindörökön örökké; ő igazgat minket mindörökké.

Zsolt 48

Mulandó az istentelenek szerencséje.

Zsolt 48,1

Végig, zsoltár Kóre fiainak.

Zsolt 48,2

Halljátok ezt, minden népek! vegyétek ezt füleitekbe mindnyájan, kik a föld kerekségén laktok,

Zsolt 48,3

mindnyájan, föld lakói és emberek fiai, egyetemben gazdag és szegény.

Zsolt 48,4

Az én szám bölcseséget szól, és szivem elmélkedése okosságot.

Zsolt 48,5

Példabeszédre hajtom fülemet; hárfán nyilatkoztatom ki talányomat. [Zsolt. 77,2.]

Zsolt 48,6

Miért féljek a gonosz napon, midőn körűlvesz engem incselkedőim gonoszsága,

Zsolt 48,7

kik erejökben bíznak, és gazdagságuk sokaságában dicsekszenek?

Zsolt 48,8

Az atyafi nem vált meg, megvált-e az ember? nem adhat ő engesztelést az Istennek,

Zsolt 48,9

sem váltságdijt lelkéért, ha örökké fáradna

Zsolt 48,10

és vég nélkül élne is.

Zsolt 48,11

Nem gondol enyészetére, midőn látja, hogy a bölcsek is meghalnak, és elvesznek úgy, mint az esztelen és értetlen, kik másoknak hagyják gazdagságukat,

Zsolt 48,12

mig sírjaik örök házaik lesznek, bár lakhelyeik nemzedékről nemzedékre állanak, és nevet szereztek magoknak földeiken.

Zsolt 48,13

De némely ember, midőn tiszteletben van, ezt figyelembe nem veszi, olyan, mint az oktalan állatok, és hasonló azokhoz.

Zsolt 48,14

Ezen útjok megejti őket, s ők mégis tetszést nyernek szájokkal.

Zsolt 48,15

Mint a juhok az alvilágba tereltetnek, hol a halál megemészti őket; és csakhamar uralkodnak rajtok az igazak, és segítségök elenyészik a sírban, miután dicsőségök eltűnt.

Zsolt 48,16

De az én lelkemet megszabadítja Isten a pokol kezéből, midőn elveszen engem.

Zsolt 48,17

Ne félj, mikor gazdaggá lesz az ember, és mikor gyarapodik az ő háza dicsősége:

Zsolt 48,18

mert midőn meghal, semmit sem visz el, sem nem száll le vele az ő dicsősége;

Zsolt 48,19

lelke ugyan áldatik életében, hálát ad neked, mikor jót teszesz vele:

Zsolt 48,20

de le fog menni atyái nemzetségéhez, és nem fog látni világosságot mindörökké.

Zsolt 48,21

De némely ember, midőn tiszteletben van, ezt figyelembe nem veszi, olyan, mint az oktalan állatok, és hasonló azokhoz.

Zsolt 49

Isten, a bíró, mindenek előtt benső isteniszolgálatot kiván.

Zsolt 49,1

Azaf zsoltára. Az istenek Istene, az Úr szól, és szólítja a földet napkelettől napnyugatig.

Zsolt 49,2

Sionból ragyog az ő szépségének képe.

Zsolt 49,3

Az Isten nyilván jő, a mi Istenünk nem hallgat. Tűz gyúlad szine előtt, és körötte hatalmas förgeteg.

Zsolt 49,4

Elészólítja az eget onnan felől, és a földet, hogy népét megitélje.

Zsolt 49,5

Gyűjtsétek egybe neki az ő szenteit, kik szövetséget kötnek vele áldozatok által.

Zsolt 49,6

És az egek hirdetni fogják az ő igazságát; mert Isten a bíró.

Zsolt 49,7

Halljad, én népem! és szólani fogok; Izrael! és bizonyságot teszek neked: Isten, a te Istened vagyok én.

Zsolt 49,8

Nem az áldozatok miatt feddelek téged, mert áldozataid szemem előtt vannak mindenkoron.

Zsolt 49,9

Nem veszem el házadból a borjakat, sem nyájaidból a bakokat;

Zsolt 49,10

mert enyém az erdők minden vada, a barmok a hegyeken és az ökrök.

Zsolt 49,11

Ismerem mind az égi madarakat, és a mező szépsége előttem vagyon.

Zsolt 49,12

Ha éhezném, nem mondanám neked; mert enyém a föld kereksége és annak teljessége.

Zsolt 49,13

Vajjon a tulkok húsát eszem-e? vagy a bakok vérét iszom-e?

Zsolt 49,14

Áldozd Istennek a dicséret áldozatát, és add meg fogadásidat a Fölségesnek;

Zsolt 49,15

és híjj segitségűl engem a szorongatás napján: megmentelek és tisztelni fogsz engem.

Zsolt 49,16

A bűnösnek pedig mondja az Isten: Miért hirdeted te igazságaimat, és veszed szádba szövetségemet?

Zsolt 49,17

holott te gyűlölted a fegyelmet, és hátravetetted beszédeimet.

Zsolt 49,18

Ha tolvajt láttál, vele futottál, és a házasságtörőkkel volt részed.

Zsolt 49,19

Szád bővelkedett gonoszsággal, és nyelved álnokságot koholt.

Zsolt 49,20

Leülvén, atyádfia ellen szólottál, és anyád fiának botrányára voltál.

Zsolt 49,21

Ezeket cselekedted, s én hallgattam. Azt vélted gonoszúl, hogy hasonló vagyok hozzád; de én megfeddelek téged és szemed elé rakom.

Zsolt 49,22

Értsétek ezt, kik az Istent elfeleditek: nehogy egykor elragadjon, és ne legyen, ki megmentsen.

Zsolt 49,23

A dicséret áldozata tisztel engem; és ez az út, melyen megmutatom neki az Isten szabadítását.

Zsolt 50

Bűnbánati zsoltár.

Zsolt 50,1

Végig Dávid zsoltára,

Zsolt 50,2

midőn hozzá jött Nátán próféta, miután bement Betszabeehez. [Kir. II. 12.]

Zsolt 50,3

Könyörűlj rajtam Isten! a te nagy irgalmasságod szerint; és könyörűleted sokasága szerint, töröld el gonoszságomat.

Zsolt 50,4

Moss meg engem mindinkább gonoszságomból, és bűnömből tisztíts meg engem.

Zsolt 50,5

Mert elismerem gonoszságomat, és bűnöm előttem vagyon mindenkoron.

Zsolt 50,6

Egyedül neked vétettem, és gonoszt előtted cselekedtem; hogy igaznak találtassál beszédeidben, és győzedelmes légy, midőn itéltetel. [Rom. 3,4.]

Zsolt 50,7

Mert ime vétekben fogantattam; és bűnökben fogant engem anyám.

Zsolt 50,8

Mert ime az igazságot szereted; a te bölcseséged titkos és elrejtett dolgait kinyilatkoztattad nekem.

Zsolt 50,9

Hints meg engem izsóppal, és megtisztúlok; moss meg engem, és a hónál fehérebb leszek.

Zsolt 50,10

Add, hogy örömet és vigaságot halljak, és örvendezzenek megalázott csontaim.

Zsolt 50,11

Fordítsd el orczádat bűneimről; és töröld el minden gonoszságomat.

Zsolt 50,12

Tiszta szivet teremts bennem, oh Isten! és az igaz lelket újítsd meg belső részeimben.

Zsolt 50,13

Ne vess el engem színed elől; és szent lelkedet ne vedd el tőlem.

Zsolt 50,14

Add vissza nekem üdvözítésed örömét; és jeles lélekkel erősíts meg engem.

Zsolt 50,15

Megtanítom útaidra a gonoszakat; és az istentelenek hozzád térnek.

Zsolt 50,16

Szabadíts meg engem a vérbűntől, Isten, üdvösségem Istene! és nyelvem magasztalni fogja a te igazságodat.

Zsolt 50,17

Uram! nyisd meg ajakimat, és szám a te dicséretedet fogja hirdetni.

Zsolt 50,18

Mert ha kedvelnéd, bizonyára áldozatot adtam volna; de az égő áldozatokban nem gyönyörködöl.

Zsolt 50,19

Áldozat Istennek a kesergő lélek; a töredelmes és alázatos szivet, oh Isten! nem veted meg.

Zsolt 50,20

Cselekedjél kegyesen, Uram, jóakaratodból Sionnal, hogy épűljenek Jerusalem kőfalai.

Zsolt 50,21

Akkor veszed kedvesen az igazság áldozatát, az ajándékokat és égőáldozatokat; akkor tesznek oltárodra borjakat.

Zsolt 51

A gonoszok elvesznek.

Zsolt 51,1

Végig Dávid oktatása,

Zsolt 51,2

mikor elment az idumei Doeg és hirűl adá Saulnak: Dávid Akimelek házához ment.

Zsolt 51,3

Mit dicsekszel a gonoszságban, ki hatalmas vagy az igaztalanságban?

Zsolt 51,4

Napestig hamisságot gondolt nyelved; mint az éles borotva álnokságot cselekedtél.

Zsolt 51,5

Inkább szeretted a gonoszságot, mint a kegyességet, örömestebb szólottál hamisságot, mint igazat.

Zsolt 51,6

Szerettél minden veszedelmes igét, álnok nyelv!

Zsolt 51,7

Azért Isten megront téged végképen, kigyomlál téged, és kiköltöztet hajlékodból, és gyökeredet az élők földéből.

Zsolt 51,8

Látni fogják az igazak és megfélemlenek, és nevetnek rajta, és majd mondják:

Zsolt 51,9

Ime az ember, ki az Istent nem választotta segítőjének, hanem gazdagsága sokaságában bízott, és hatalmaskodott hiúságában.

Zsolt 51,10

Én pedig mint a gyümölcsöző olajfa Isten házában, bízom Isten irgalmában örökké és mindörökön örökké.

Zsolt 51,11

Hálát adok neked örökké, mert te cselekedted ezt, és reménylek a te nevedben, mert jó az szenteid színe előtt.

Zsolt 52

A világ romlottságáról, remény és szabadúlás.

Zsolt 52,1

Végig, Maeletre, Dávid oktatása. Mondá szivében az esztelen: „Nincs Isten!“

Zsolt 52,2

Meg vannak vesztegetve és utálatosakká lettek gonoszságaikban; nincs, ki jót cselekedjék.

Zsolt 52,3

Isten letekint mennyből az emberek fiaira, hogy lássa, ha van-e értelmes és Istent kereső.

Zsolt 52,4

De mind elhajlottak, mindnyájan hasztalanokká lettek gonoszságaikban; nincs, ki jót cselekedjék, egyetlen egy sincs. [Rom. 3,12.]

Zsolt 52,5

Nem tudják-e ezt mindazok, kik gonoszságot cselekesznek, kik megemésztik népemet, mint a kenyeret?

Zsolt 52,6

Az Istent nem hítták segítségűl, ott remegtek félelemmel, hol nem volt félelem; mert az Isten széthányja azok tetemeit, kik az embereknek tetszenek; megszégyenűlnek, mert Isten megvetette őket.

Zsolt 52,7

Ki ad Sionból Izraelnek szabadúlást? mikor visszatéríti Isten az ő fogolynépét, örvendeni fog Jákob és vigadni Izrael.

Zsolt 53

Könyörgés szabadúlásért nagy veszélyből.

Zsolt 53,1

Végig, Dávid oktatása az énekek közt,

Zsolt 53,2

mikor elmentek a zifeusok, és mondották Saulnak: Nem nálunk rejtezett-e el Dávid?

Zsolt 53,3

Isten! a te nevedben szabadíts meg engem; és a te erődben itélj meg engem.

Zsolt 53,4

Isten! hallgasd meg imádságomat; vedd füleidbe az én szám igéit.

Zsolt 53,5

Mert idegenek támadtak föl ellenem, és erősek keresték lelkemet, és Istent nem tartották szemök előtt.

Zsolt 53,6

Holott ime az Isten segít engem; és az Úr oltalmazója lelkemnek.

Zsolt 53,7

Fordítsd ellenségeimre a roszakat; és igazságod szerint veszítsd el őket.

Zsolt 53,8

Szabad akaratomból fogok áldozni neked, és hálát adni a te nevednek, Uram! mert jó az;

Zsolt 53,9

mert minden szorongatásból megmentettél engem; és ellenségimet le fogja nézni az én szemem.

Zsolt 54

Panasz az álbarátok ellen.

Zsolt 54,1

Végig, Dávid oktatása az énekek közt.

Zsolt 54,2

Hallgasd meg Isten! az én imádságomat, és ne vesd meg könyörgésemet;

Zsolt 54,3

figyelmezz rám, és hallgass meg engem. Elszomorodtam az én küzdelmemben és megháborodtam

Zsolt 54,4

az ellenség szava és a bűnös szorongatása miatt; mert roszakat hoznak rám, és haraggal bántanak engem.

Zsolt 54,5

Szivem megháborodott bennem, és a halál félelme szállott rám.

Zsolt 54,6

Félelem és reszketés jött rám; és sötétség borított be engem.

Zsolt 54,7

És mondám: Ki ad nekem szárnyakat, mint a galambnak, hogy röpűljek és megnyugodjam?

Zsolt 54,8

Íme elfutván eltávoztam, és a pusztában laktam.

Zsolt 54,9

Vártam azt, ki megszabadított engem a lélek csüggedésétől és a szélvésztől.

Zsolt 54,10

Buktasd meg, Uram! és oszd meg nyelvöket; mert gonoszságot láttam és ellenmondást a városban.

Zsolt 54,11

Éjjel nappal körűlveszi őt kőfalai fölött a gonoszság, és közepette nyomor van

Zsolt 54,12

és igaztalanság; és utczáiról nem fogy el az uzsora és csalárdság.

Zsolt 54,13

Mert ha ellenségem átkozott volna engem, eltűrtem volna ugyan; és ha az, ki gyűlölt engem, nagyokat mondott volna rám, talán elrejtettem volna magamat előtte.

Zsolt 54,14

De te, velem egyakaratú ember, én vezérem és ismerőm!

Zsolt 54,15

ki velem együtt édes étkeket ettél, kik az Isten házába egyetértőleg jártunk.

Zsolt 54,16

Jőjön halál rájok, és elevenen szálljanak le a pokolba. Mert gonoszság van lakhelyökben, közöttük.

Zsolt 54,17

Én pedig az Istenhez kiáltok; és az Úr megszabadít engem.

Zsolt 54,18

Este, reggel és délben elbeszélem és hirdetem; és meghallgatja az én szómat.

Zsolt 54,19

Megmenti békeségben lelkemet azoktól, kik hozzám közelednek; noha sokan vannak.

Zsolt 54,20

Meghallgat Isten, és megalázza őket, ki minden idő előtt vagyon; mert ők nem változnak meg, és nem félik az Istent.

Zsolt 54,21

Ő kinyújtja kezét a boszúállásra. Azok megfertőztetik szövetségét;

Zsolt 54,22

de orczájának haragja eloszlatja őket, és szive közel éri. Az ő beszédei lágyabbak az olajnál, de azok nyilak.

Zsolt 54,23

Vesd az Úrra gondodat, és ő eltáplál téged; az igazat nem hagyja örökké ingani. [Máté 6,25. Pét. I. 5,7.]

Zsolt 54,24

És te, Isten! leviszed őket a veszedelem vermébe. A vérszopó és csalárd férfiak nem érik el napjaik felét; én pedig tebenned bízom, Uram!

Zsolt 55

Egy üldözött könyörgése, és reménye segélyhez.

Zsolt 55,1

Végig a népért, mely a szentélytől távol volt, Dávid emlékirása, midőn őt a filiszteusok Getben tartóztatták. [Kir. I. 21,14.]

Zsolt 55,2

Könyörűlj rajtam, Isten! mert összetipor engem az ember; egész nap ostromolván, szorongat engem.

Zsolt 55,3

Tipornak engem ellenségeim egész nap; mert sokan hadakoznak ellenem.

Zsolt 55,4

A nap magasságától félek; mindazáltal én benned bízom.

Zsolt 55,5

Istenben dicsekszem az én beszédeimmel, Istenben bízom; nem félek, bármit tegyen nekem a test.

Zsolt 55,6

Napestig káromolják szavaimat; minden gondolatjok ellenem van gonoszra.

Zsolt 55,7

Lakást vesznek és elrejteznek; ők sarkamra vigyáznak. De a mint várják az én lelkemet,

Zsolt 55,8

úgy ne szabadítsd meg őket semmiképen; haragban összezúzod a népeket, Isten!

Zsolt 55,9

Az én életemet elbeszéltem neked; könyhullatásomat szined elé tetted, a mint meg is igérted.

Zsolt 55,10

Azért térnek hátra az én ellenségeim, a mely nap segítségűl hílak téged, ime én tapasztaltam, hogy Istenem vagy.

Zsolt 55,11

Istenben dicsekszem az igével, az Úrban dicsekszem a beszéddel; Istenben bízom, nem félek, bármit tegyen nekem az ember.

Zsolt 55,12

Rajtam vannak, Isten, neked tett fogadásaim, melyeket megadok a te dicséretedre;

Zsolt 55,13

mert megmentetted lelkemet a haláltól, és lábaimat az eséstől, hogy kedves legyek Isten előtt az élők világosságában.

Zsolt 56

Könyörgés szabadúlásért, és hála ugyanazért.

Zsolt 56,1

Végig, „El ne veszíts!“ Dávid emlékirása, midőn a barlangba futott Saul szine elől.

Zsolt 56,2

Könyörűlj rajtam, Isten! könyörűlj rajtam; mert lelkem benned bízik; és szárnyaid árnyékában bízom, míg átvonúl a gonoszság.

Zsolt 56,3

Kiáltok a fölséges Istenhez, az Istenhez, ki jót tesz velem.

Zsolt 56,4

Elküld mennyből, és megszabadít engem, gyalázatra adja az engem tapodókat; elküldi Isten az ő irgalmát és igazságát,

Zsolt 56,5

és kiragadja lelkemet az oroszlánok kölykei közől, míg háborogva alszom; az emberek fiai közől, kiknek fogai fegyverek és nyilak, és nyelvök éles kard.

Zsolt 56,6

Magasztaltassál föl az egek fölött, Isten! és a te dicsőséged az egész földön.

Zsolt 56,7

Tőrt vetettek lábaimnak, és megalázták lelkemet; vermet ástak szemem előtt, és beestek abba.

Zsolt 56,8

Kész az én szivem, Isten! kész az én szivem énekelni, és dicséretet mondani.

Zsolt 56,9

Serkenj föl, dicsőségem! serkenj föl, zsoltárom és hárfám! Fölkelek korán reggel;

Zsolt 56,10

hálát adok neked, Uram! a népek között, és dicséretet mondok neked a nemzetek között;

Zsolt 56,11

mert magasztos az égig a te irgalmad, és a felhőkig a te igazságod.

Zsolt 56,12

Magasztaltassál föl az egek fölött, Isten! és a te dicsőséged az egész földön.

Zsolt 57

Az igaztalanok elvesznek, és az Isten gondviselése kinyilvánúl.

Zsolt 57,1

Végig, „El ne veszíts!“ Dávid emlékirása.

Zsolt 57,2

Ha valóban igazságot szóltok, igazat itéljetek emberek fiai.

Zsolt 57,3

De ti szivben gonoszságot míveltek; kezeitek igaztalanságokat szőnek a földön.

Zsolt 57,4

Eltértek a bűnösök az anyaméhtől fogva, eltévedtek születés óta, s hazudságokat szólanak.

Zsolt 57,5

Mérgök hasonló a kigyóéhoz, a siket áspiséhoz, mely bedugja füleit,

Zsolt 57,6

hogy ne hallja a bűvölők szavát és a bűvöléshez értő varázslóét.

Zsolt 57,7

Isten összetöri szájokban fogaikat; az oroszlánok zápfogait összerontja az Úr.

Zsolt 57,8

Elenyésznek, mint a lefolyó viz; megvonja a kézíjat, és ők elvesztik erejöket.

Zsolt 57,9

Mint az elolvadó viasz, szétfolynak, tűz hull rájok, és nem látják meg a napot.

Zsolt 57,10

Mielőtt töviseitek bokorrá lennének, haragjában mintegy elevenen elnyeli őket.

Zsolt 57,11

Örvendeni fog az igaz, midőn látja a boszúállást; kezeit a bűnös vérében fogja mosni.

Zsolt 57,12

És mondani fogja az ember: Van mégis gyümölcse az igaznak; van mégis Isten, ki őket megitéli a földön!

Zsolt 58

Könyörgés segélyért az ellenségek ellen.

Zsolt 58,1

Végig, „El ne veszíts!“ Dávid emlékirása, mikor elküldött Saul, és őrizte az ő házát, hogy megölje őt. [Kir. I. 19.]

Zsolt 58,2

Ments meg engem ellenségeimtől, Istenem! és a rámtámadóktól szabadíts meg engem.

Zsolt 58,3

Ments meg engem a gonosztevőktől; és a vérszopó férfiaktól szabadíts meg engem.

Zsolt 58,4

Mert ime megfogják lelkemet; rám rohannak az erősek;

Zsolt 58,5

és nincs gonoszságom, sem bűnöm, Uram! gonoszság nélkül futottam, és eligazodtam.

Zsolt 58,6

Kelj föl elém, és lásd ezt, és te, Uram, erők Istene, Izrael Istene! figyelj és látogass meg minden nemzetet; és ne könyörűlj senkin, ki gonoszságot cselekszik.

Zsolt 58,7

Visszatérnek estére, és éhséget fognak szenvedni, mint az ebek, és megkerűlik a várost.

Zsolt 58,8

Ime szájokkal szólnak, és kard van ajkaikon; mert ki hallja?

Zsolt 58,9

De te, Uram! kineveted őket; semmivé teszesz minden nemzetet.

Zsolt 58,10

Én erősségemet benned helyezem; mert te, Isten! én oltalmam vagy.

Zsolt 58,11

Az én Istenem irgalmassága megelőz engem;

Zsolt 58,12

az Isten megmutatja nekem ellenségeimet. Ne öld meg őket, nehogy megfeledkezzenek népeim. Széleszd el őket a te erőddel, és vesd le őket, én oltalmazó Uram!

Zsolt 58,13

A mit szájok mond, merő gonoszság. Fogassanak meg kevélységökben; kik az átkozódásban és hazudságban még kérkednek is.

Zsolt 58,14

Veszítsd el őket a te haragodban, veszítsd el őket, hogy többé ne legyenek. És tudva lesz, hogy Isten uralkodik Jákobon és a föld határain.

Zsolt 58,15

Visszatérnek estére, és éhséget fognak szenvedni, mint az ebek, és megkerülik a várost.

Zsolt 58,16

Ők elszélednek eledelért, és ha jól nem laknak, morognak is.

Zsolt 58,17

Én pedig a te erősségedet éneklem, és fölmagasztalom irgalmadat reggel; mert oltalmam lettél és menedékem az én szorongásom napján.

Zsolt 58,18

Én segítőm! neked éneklek, mert oltalmazó Istenem vagy; én Istenem! én irgalmasságom!

Zsolt 59

Isten országa az inségben.

Zsolt 59,1

Végig azoknak, kik át fognak változni, önmaga Dávid emlékirása tanításúl,

Zsolt 59,2

mikor fölgyújtotta Szíria Mezopotámiáját és Szóbalt, és Joáb megfordúlt, és az edomitákból a sóaknás völgyben megölt tizenkétezret.

Zsolt 59,3

Isten! elvetettél és megrontottál minket; megharagudtál, de könyörűlsz is rajtunk.

Zsolt 59,4

Megindítottad a földet és megrendítetted azt; gyógyítsd meg romlásait, mert megmozdúlt.

Zsolt 59,5

Kemény dolgokat mutattál a te népednek; a keserűség borával itattál minket.

Zsolt 59,6

De jelt adtál a téged félőknek, hogy elfussanak a kézív elől, hogy megszabadúljanak kedvelteid.

Zsolt 59,7

Szabadíts meg a te jobbkezeddel és hallgass meg engem.

Zsolt 59,8

Az Isten szólott az ő szent helyén: Vigadni fogok és fölosztom Szikemet, és a sátorok völgyét fölmérem.

Zsolt 59,9

Enyém Gálaád, és enyém Manasszes, és Efraim fejem erőssége, Júda az én királyom.

Zsolt 59,10

Moáb reményem fazeka; Idumeára kinyújtom sarumat; az idegenek meghódolnak nekem.

Zsolt 59,11

Ki visz engem az erős városba? Ki visz engem Idumeáig?

Zsolt 59,12

Nemde te, Isten! ki minket elvetettél, és nem jösz-e ki, Isten, a mi seregeinkkel?

Zsolt 59,13

Segíts ki minket a szorongásból; mert hiábavaló az ember segedelme.

Zsolt 59,14

Isten által fejtünk ki majd erőt, és ő megsemmisíti szorongatóinkat.

Zsolt 60

A király könyörgése.

Zsolt 60,1

Végig, Dávid énekeiből.

Zsolt 60,2

Hallgasd meg, Isten, az én könyörgésemet; figyelmezz imádságomra.

Zsolt 60,3

A föld határairól kiáltok hozzád, mivel szorongattatik szivem. Te fölemelsz engem a kősziklára, vezérelsz engem;

Zsolt 60,4

mert reményemmé lettél, erősség tornyává az ellenség ellen.

Zsolt 60,5

A te hajlékodban fogok lakni mindörökké, oltalmam lesz szárnyaid árnyéka alatt.

Zsolt 60,6

Mert te, Istenem, meghallgatod imádságomat; örökséget adsz a te nevedet félőknek.

Zsolt 60,7

A király napjaihoz napokat adsz, esztendeit nemzedékről nemzedékre terjeszted;

Zsolt 60,8

s ő megmarad örökké az Isten színe előtt. Az ő irgalmát és igazságát ki veszi számba?

Zsolt 60,9

Igy dicséretet mondok a te nevednek mindörökön örökké: hogy teljesítsem fogadásaimat napról napra.

Zsolt 61

Bizalom Istenben az ellenségek ellen.

Zsolt 61,1

Végig, Iditunnak, Dávid zsoltára.

Zsolt 61,2

Nemde az Istennek lesz alávetve az én lelkem, miután tőle vagyon szabadúlásom?

Zsolt 61,3

Mert ő Istenem és szabadítóm; én oltalmazóm, s nem fogok többé ingadozni.

Zsolt 61,4

Meddig rohantok az emberre, mint egy meghajlott falra és eldőlt kerítésre, hogy megöljétek őt mindnyájan?

Zsolt 61,5

Meg akarnak fosztani becsületemtől, én szomjazva futok; ők szájokkal áldanak, és szivökben átkoznak.

Zsolt 61,6

Mindazáltal, én lelkem! engedelmeskedjél az Istennek; mert tőle vagyon az én béketűrésem.

Zsolt 61,7

Mert ő Istenem és üdvözítőm; én segítőm, nem fogok eltérni.

Zsolt 61,8

Istenben az én szabadúlásom és dicsőségem, ő segítségem Istene; és reményem Istenben vagyon.

Zsolt 61,9

Bízzatok benne, a nép minden gyülekezete! öntsétek ki előtte sziveteket; Isten a mi segítőnk mindörökké.

Zsolt 61,10

De hiúk az emberek fiai hazugok az emberek fiai a mérlegben; úgy hogy önmagokat csalják meg a hiúságban.

Zsolt 61,11

Ne bízzatok a gonoszságban, és ne kivánjátok meg a ragadományokat; ha bővelkedtek gazdagsággal, sziveteket ahhoz ne tegyétek.

Zsolt 61,12

Egyszer szólott az Isten, s e kettőt hallottam: hogy a hatalom Istené,

Zsolt 61,13

és tied, Uram, az irgalmasság; mert te megfizetsz kinekkinek az ő cselekedetei szerint. [Máté 16,27. Rom. 2,6. Kor. I. 3,8. Galat. 6,5.]

Zsolt 62

Vágyódás a szentélyhez és Istenhez.

Zsolt 62,1

Dávid zsoltára, midőn az idumei pusztában volt.

Zsolt 62,2

Isten, én Istenem! tehozzád ébredek viradatkor; utánad szomjúhozik az én lelkem, szintoly nagyon vágyódik utánad az én testem is.

Zsolt 62,3

A puszta és járatlan és vizetlen földön, úgy jelenek meg előtted, mint a szent helyen, hogy lássam a te erődet és dicsőségedet.

Zsolt 62,4

Mert jobb a te irgalmasságod az életnél; az én ajkaim dicsérnek téged.

Zsolt 62,5

Igy áldani foglak téged életemben; és a te nevedben fölemelem kezeimet.

Zsolt 62,6

Mintegy zsirral és kövérséggel telik meg lelkem; és vigadás ajakival fog dicsérni az én szám,

Zsolt 62,7

ha rólad emlékezem ágyamon, ha reggel felőled elmélkedem;

Zsolt 62,8

mert segítőm vagy. És a te szárnyaid árnyéka alatt vigadok,

Zsolt 62,9

az én lelkem hozzád ragaszkodik; jobbod fölvett engemet.

Zsolt 62,10

Azok pedig hiába keresik lelkemet, lemennek a föld alsó részeibe;

Zsolt 62,11

a kard kezébe adatnak, a rókák martalékai lesznek.

Zsolt 62,12

A király pedig vigadni fog az Istenben; dicsértetni fognak mindnyájan, kik rája esküsznek; mert bezáratik a gonoszságot szólók szája.

Zsolt 63

Könyörgés segélyért és oltalomért.

Zsolt 63,1

Végig Dávid zsoltára.

Zsolt 63,2

Hallgasd meg, Isten! az én imádságomat, mikor könyörgök; az ellenség félelmétől mentsd meg lelkemet.

Zsolt 63,3

Te oltalmazasz engem a roszalkodók gyülekezetétől, a gonosztevők sokaságától.

Zsolt 63,4

Mert megélesítik nyelveiket, mint a kardot; megvonják a kézíjat, a keserű szert,

Zsolt 63,5

hogy lövöldözzék titkon az ártatlant.

Zsolt 63,6

Hirtelen meglövik őt, és nem félnek; megerősítik magokat a gonosz dologban; beszélnek, hogy tőröket vessenek, és mondják: Ki látja azokat?

Zsolt 63,7

Gonoszban törik fejöket, a fondorkodók elfáradnak az ármánykodásban, s az ember szive fölemelkedik;

Zsolt 63,8

de az Isten fölmagasztaltatik. Kisdedek nyilai az ő sebesítésök.

Zsolt 63,9

és nyelveik megerőtlenednek önmagok ellen. Eliszonyodnak mindnyájan, kik őket látják.

Zsolt 63,10

és minden ember fél, és hirdeti az Isten cselekedeteit, és elismeri az ő tetteit.

Zsolt 63,11

Az igaz örvendeni fog az Úrban, és benne bízni, és dicsértetni fog minden igaz szivű.

Zsolt 64

Istent dicséret illeti.

Zsolt 64,1

Végig Dávid zsoltára; Jeremiás és Ezekiel éneke a fogságba vitt nép számára, midőn kiköltözni kezdettek.

Zsolt 64,2

Téged illet a dicséret, Isten! Sionban; és neked teljesítik a fogadást Jerusalemben.

Zsolt 64,3

Mert te meghallgatod az imádságot; tehozzád folyamodik minden ember.

Zsolt 64,4

A gonosz cselekedetek hatalmat vettek rajtunk; de te megkegyelmezesz istentelenségeinknek.

Zsolt 64,5

Boldog az, kit kiválasztasz és magadhoz fogadsz; a te tornáczaidban fog lakni; eltelünk házad javaival; szent a te templomod,

Zsolt 64,6

csodálatos az igazságban. Hallgass meg minket, szabadító Istenünk! te reménye a föld minden határának, és a messze tengernek.

Zsolt 64,7

Te alapítád meg a hegyeket erőddel, ki fel vagy övezve hatalmassággal;

Zsolt 64,8

fölháborítod a tenger mélységét, az ő habjai zúgását. Zavarba jőnek a nemzetek,

Zsolt 64,9

és félni fognak jeleidtől, kik a határokon laknak; hol a nap felköltét és lenyugtát örvendetessé teszed.

Zsolt 64,10

Megtekinted a földet és elárasztod; nagyon gazdaggá teszed azt. Isten folyója tele van vizekkel, te készíted el nekik az élelmet; mert így van a föld elrendezve.

Zsolt 64,11

Barázdáit megáztatod, termését megsokasítod; az eső csorgásán örvendez a termő föld.

Zsolt 64,12

Megáldod kegyességeddel az esztendő koszorúját; és mezeid megtelnek bőséggel.

Zsolt 64,13

Megkövérednek a puszták legelői, és a halmok vigasággal övezkednek körűl.

Zsolt 64,14

A legelőt juhnyájak lepik el, és a völgyek bővelkednek gabonával; minden örvend és éneket zengedez.

Zsolt 65

Fölhivás Isten dicséretére.

Zsolt 65,1

Végig a föltámadás zsoltár-éneke. Örvendezzetek az Úrnak, minden föld!

Zsolt 65,2

mondjatok dicséretet az ő nevének; tegyétek dicsőségessé dicséretét.

Zsolt 65,3

Mondjátok az Istennek: Mely rettenetesek a te cselekedeteid, Uram! a te erőd nagysága miatt hízelkedni fognak neked ellenségeid.

Zsolt 65,4

Az egész föld imádjon téged és énekeljen neked; mondjon dicséretet a te nevednek.

Zsolt 65,5

Jőjetek, és lássátok az Isten műveit; rettenetes ő tanácsaiban az emberek fiai fölött.

Zsolt 65,6

Ki a tengert szárazzá változtatta, a folyóvizen lábbal mentek át; ott vigadtunk őbenne.

Zsolt 65,7

Ki saját ereje által uralkodik mindörökké, az ő szemei a nemzetekre néznek. Kik búsítják őt, föl ne fuvalkodjanak magokban.

Zsolt 65,8

Áldjátok, nemzetek, a mi Istenünket, és hallassátok az ő dicsérete szózatát.

Zsolt 65,9

Ki engemet életben tartott, és nem hagyta ingadozni lábaimat.

Zsolt 65,10

Mert megkisértettél minket, Isten! tűzzel próbáltál minket, mint próbáltatik az ezüst.

Zsolt 65,11

Tőrbe vittél minket, nyomorúságokat tettél hátunkra,

Zsolt 65,12

embereket ültettél fejeinkre. Tűzön és vizen mentünk át, de kivezettél minket enyhűlésre.

Zsolt 65,13

Bemegyek a te házadba égő áldozatokkal, teljesítem neked fogadásaimat,

Zsolt 65,14

melyeket ajkaim kifejeztek, és az én szám mondott szorongásomban.

Zsolt 65,15

Velős égőáldozatokat viszek neked a kosok jó illatszerével, tulkokat áldozok neked bakokkal.

Zsolt 65,16

Jőjetek, halljátok mindnyájan, kik félitek az Urat, és elbeszélem, mennyit cselekedett az én lelkemmel.

Zsolt 65,17

Hozzá kiáltottam számmal, és fölmagasztaltam őt nyelvemmel.

Zsolt 65,18

Ha gonoszságra tekintettem volna szivemben, nem hallgatott volna meg az Úr.

Zsolt 65,19

De meghallgatott az Isten, és könyörgésem szavára figyelmezett.

Zsolt 65,20

Áldott legyen az Isten, ki nem távoztatta el imádságomat és az ő irgalmát éntőlem.

Zsolt 66

Könyörgés a népek megvilágosításaért.

Zsolt 66,1

Végig a dicséretek közt Dávid ének-zsoltára.

Zsolt 66,2

Könyörűljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket; derítse föl ránk az ő orczáját, és könyörűljön rajtunk:

Zsolt 66,3

hogy megismerjük a földön utadat, minden nép között a te szabadításodat.

Zsolt 66,4

Adjanak hálát neked, Isten, a népek; adjon hálát minden nép.

Zsolt 66,5

Örűljenek és vigadjanak a nemzetek; mert te itéled a népeket igazságban, és a nemzeteket a földön kormányozod.

Zsolt 66,6

Adjanak hálát neked, Isten, a népek; adjon hálát minden nép.

Zsolt 66,7

A föld megadja gyümölcsét. Áldjon meg minket Isten, a mi Istenünk,

Zsolt 66,8

áldjon meg minket Isten; és félje őt a föld minden határa.

Zsolt 67

Hála a nagy győzelemért.

Zsolt 67,1

Végig, önmaga Dávid ének-zsoltára.

Zsolt 67,2

Keljen föl az Isten, és széledjenek el az ő ellenségei, és fussanak orczája elől, kik őt gyűlölik.

Zsolt 67,3

Mint elenyészik a füst, enyészszenek el; mint elolvad a viasz a tűz színe előtt, úgy veszszenek el a bűnösök Isten színe elől.

Zsolt 67,4

És az igazak vendégeskedjenek és vigadjanak Isten színe előtt, és gyönyörködjenek örömmel.

Zsolt 67,5

Énekeljetek Istennek, mondjatok dicséretet az ő nevének, készítsetek utat annak, ki fölmegyen napnyugatra, Úr az ő neve. Örvendezzetek színe előtt, mely előtt amazok megréműlnek.

Zsolt 67,6

Árvák atyja és özvegyek bírája Isten az ő szent helyén,

Zsolt 67,7

Isten, ki békés lakást ad a házban az egyértelműeknek, ki a foglyokat kivezeti erősséggel, hasonlóképen az ellenszegűlőket, kik a sirokban laknak.

Zsolt 67,8

Isten! midőn a te néped színe előtt jártál, midőn átmentél a pusztán,

Zsolt 67,9

a föld megrendűlt, és az egek csöpögtek a Sinai Istenének színe előtt. Izrael Istenének színe előtt.

Zsolt 67,10

Ohajtott esőt adtál, Isten, a te örökségednek; mely elfáradott, de te megerősitetted őt.

Zsolt 67,11

A te nyájad lakott abban; elkészítetted azt, Isten, kegyességedből a szegénynek.

Zsolt 67,12

Az Úr szót ad az örömhír vivőinek nagy hatalommal.

Zsolt 67,13

„A seregek királyai futva futnak; és a ház ékességének jut a ragadományok osztása.

Zsolt 67,14

„Ha osztályrészeitekben feküsztök, hasonlók lesztek a galambhoz, melynek tollai ezüstösek, és háta vége felé aranysárga.

Zsolt 67,15

„Midőn a mennyben-lakó ott a királyokat elszéleszti, fehérek lesznek mint a hótól Szelmon.“

Zsolt 67,16

Az Isten hegye kövér hegy, erős hegy, termékeny hegy.

Zsolt 67,17

Miért nézitek gyanúsan az erős hegységet? E hegy az, melyen az Istennek lakni tetszik; mert az Úr ott fog lakni mindörökké.

Zsolt 67,18

Isten szekere több tizezernél, ezerek az örvendezők; az Úr közöttük van, mint Sinai hegyen a szentélyben.

Zsolt 67,19

Fölmégy a magasba, fogva viszed a fogságot, ajándékokat veszesz az embereknek, a nem hivőknek is, hogy az Úr Istennél lakjanak.

Zsolt 67,20

Áldott legyen az Úr minden nap; szerencsés utat készít nekünk a mi üdvösségünk Istene.

Zsolt 67,21

A mi Istenünk a szabadító Isten; és az Úré, az Úré a halálból való kivitel.

Zsolt 67,22

Ellenben Isten összezúzza ellenségei fejeit, a vétkeikben járók fejtetejét.

Zsolt 67,23

Mond az Úr: Bázánból visszatéritem őket, a tenger mélységébe térítem;

Zsolt 67,24

hogy lábad vérbe mártassék, ebeid nyelve az ellenség vérébe.

Zsolt 67,25

Látják bemeneteledet, Isten! az én Istenem bemenetelét; az én királyomét, ki a szentélyben vagyon.

Zsolt 67,26

Elől mennek a fejedelmek az éneklőkkel együtt a doboló leányzók között.

Zsolt 67,27

„A gyülekezetekben áldjátok az Úr Istent, Izrael törzséből valók!“

Zsolt 67,28

Ott van az ifjú Benjamin lelki elragadtatásban, Júda fejedelmei, azok vezérei, Zabulon fejedelmei, Neftali fejedelmei.

Zsolt 67,29

Parancsolj, Isten, a te erődnek; erősítsd meg azt, Isten! mit közöttünk cselekedtél,

Zsolt 67,30

a te templomodból Jerusalemben. A királyok ajándékokat hoznak neked.

Zsolt 67,31

Dorgáld meg a nádas vadait; bikák gyülekezete van a népek tehenei között, hogy kirekeszszék azokat, kik megpróbáltattak, mint az ezüst. Széleszd el a nemzeteket, melyek hadakat kivánnak.

Zsolt 67,32

Követek jőnek Egyiptomból, Szerecsenország megelőzve nyújtja kezeit az Istenhez.

Zsolt 67,33

Föld országai! énekeljetek az Istennek; zengjetek az Úrnak, zengjetek az Istennek,

Zsolt 67,34

ki fölmegy az egek ege fölé napkeletre. Ime szózatának az erő szavát adja.

Zsolt 67,35

Adjatok dicsőséget az Istennek, Izrael fölött az ő dicsősége és ereje a felhőkben.

Zsolt 67,36

Csodálatos az Isten az ő szenteiben; Izrael Istene ő ad hatalmat és erőt az ő népének. Áldott legyen az Isten.

Zsolt 68

A szenvedő Messiás.

Zsolt 68,1

Végig, azokért, kik át fognak változni. Dávidé.

Zsolt 68,2

Szabadíts meg engem, Isten! mert behatottak a vizek lelkemig.

Zsolt 68,3

Besűlyedtem a mélységes sárba, és nincs megállapodás; a tenger mélységére jutottam, és a szélvész elmerített engem.

Zsolt 68,4

Elfáradtam a kiáltásban, torkom elrekedt, szemeim elbágyadnak, míg az én Istenemben bízom.

Zsolt 68,5

Megsokasodtak fejem hajszálai fölött, kik engem ok nélkül gyülölnek; megerősödnek ellenségeim, kik igazságtalanúl üldöznek engem; a mit nem ragadtam el, meg kell fizetnem.

Zsolt 68,6

Isten! te tudod balgatagságomat; és vétkeim nincsenek előtted elrejtve.

Zsolt 68,7

Ne pirúljanak meg miattam, kik téged várnak, Uram, erők ura! Ne szégyenűljenek meg miattam, kik téged keresnek, Izrael Istene!

Zsolt 68,8

Mert éretted szenvedem a gyalázatot, szégyen borítja el orczámat.

Zsolt 68,9

Idegenné lettem atyámfiainál, és jövevénynyé anyám fiainál.

Zsolt 68,10

Mert a buzgóság házadért megemészt engem; és a téged gyalázók szidalmai esnek rám.

Zsolt 68,11

Bőjtöléssel födöztem lelkemet: és gyalázatomra lett nekem.

Zsolt 68,12

Öltözetemmé tettem a zsákot: és közmondássá lettem nekik.

Zsolt 68,13

Ellenem szólának, kik a kapuban ültek; és rólam éneklének, kik bort ittak.

Zsolt 68,14

Én pedig tehozzád imádkozom, Uram! legyen ez a tetszés ideje, Istenem! irgalmad sokaságában hallgass meg engem, a te szabadításod igazvolta szerint.

Zsolt 68,15

Ragadj ki engem a sárból, hogy bele ne sülyedjek; szabadíts meg engem azoktól, kik engem gyűlölnek, és a vizek mélységéből.

Zsolt 68,16

Ne meritsen el engem a viz árja, és ne nyeljen el engem a mélység, és ne zárja rám száját a kút.

Zsolt 68,17

Hallgass meg engem, Uram! mert kegyes a te irgalmad; könyörűleted sokasága szerint tekints reám.

Zsolt 68,18

És ne fordítsd el orczádat a te szolgádtól; mert szorongattatom, gyorsan hallgass meg engem.

Zsolt 68,19

Legyen gondod lelkemre, és szabadítsd meg azt; ellenségeim miatt ments meg engem.

Zsolt 68,20

Te tudod gyalázatomat és megszégyenűlésemet és pirúlásomat.

Zsolt 68,21

Színed előtt vannak mindnyájan, kik engem szorongatnak; szidalmat és inséget vár szivem. És vártam, ki szánakozzék, és nem volt; és ki megvigasztaljon, és nem találtam.

Zsolt 68,22

És epét adtak nekem eledelűl; és szomjúságomban eczettel itattak engem.

Zsolt 68,23

Legyen az ő asztaluk tőrré előttök, és visszafizetéssé és botránkozássá. [Rom. 11,9.]

Zsolt 68,24

Homályosodjanak meg szemeik, hogy ne lássanak, és hátokat mindenkor görbítsd meg.

Zsolt 68,25

Öntsd ki rájok haragodat; és haragod búsulása ragadja meg őket.

Zsolt 68,26

Legyen puszta az ő lakhelyök, és ne legyen, ki hajlékaikban lakjék.

Zsolt 68,27

Mert a kit te megvertél, azt üldözték; és sebeim fájdalmát többé tették.

Zsolt 68,28

Hagyd vétkezni vétkök felett, és ne jussanak igazságodba.

Zsolt 68,29

Töröltessenek ki az élők könyvéből, és az igazakkal ne irassanak be.

Zsolt 68,30

Én szegény vagyok és szenvedő, a te szabadításod, Isten, fölemel engem.

Zsolt 68,31

Dicsérem az Isten nevét énekkel, és magasztalom őt dicsérettel.

Zsolt 68,32

S ez kedvesebb lesz Istennek a gyenge borjúnál, melynek szarvai és körmei kelnek.

Zsolt 68,33

Lássák a szegények, és vigadjanak; keressétek az Istent, és élni fog lelketek;

Zsolt 68,34

mert az Úr meghallgatja a szegényeket, és foglyait nem veti meg.

Zsolt 68,35

Dicsérjék őt az egek és a föld, a tenger és minden, mi azokban mozog.

Zsolt 68,36

Mert az Isten megszabadítja Siont, és fölépíttetnek Júda városai, s ott fognak lakni, és örökségűl veszik azt.

Zsolt 68,37

És szolgáinak ivadéka fogja birni azt; és kik szeretik az ő nevét, azok fognak lakni abban.

Zsolt 69

Könyörgés gyors segélyért.

Zsolt 69,1

Végig Dávid zsoltára, emlékűl, hogy megszabadította őt az Úr. )

Zsolt 69,2

Isten! figyelmezz segítségemre; Uram! siess segítésemre.

Zsolt 69,3

Szégyenűljenek meg, és valljanak gyalázatot, kik lelkemet keresik.

Zsolt 69,4

Térjenek hátra és pirúljanak meg, kik roszat akarnak nekem; térjenek hátra mindjárt megpirúlva, kik azt mondják nekem: Úgy kell, úgy kell!

Zsolt 69,5

Örvendezzenek és vigadjanak tebenned mindnyájan, kik téged keresnek, és mondják mindenkor, kik szeretik szabadításodat: Magasztaltassék az Úr!

Zsolt 69,6

Én pedig szűkölködő és szegény vagyok; Isten! segíts meg engem. Én segítőm és szabadítóm vagy te; Uram! ne késsél.

Zsolt 70

Könyörgés segélyért az ellenségek ellen.

Zsolt 70,1

Dávid zsoltára s Jonadab fiaié és az előbbi foglyoké. Tebenned bízom, Uram! soha ne szégyenűljek meg;

Zsolt 70,2

a te igazságod által szabadíts meg engem, és ments meg engem. Hajtsd hozzám füledet, és szabadíts meg engem.

Zsolt 70,3

Légy nekem oltalmazó Istenem és erős helyem, hogy megszabadíts engem; mert erősségem és oltalmam te vagy.

Zsolt 70,4

Én Istenem! ments meg engem a bűnös kezéből, és a törvény ellen cselekvő és a gonosz kezéből.

Zsolt 70,5

Mert te vagy az én béketűrésem, Uram! Uram! én reményem ifjuságomtól.

Zsolt 70,6

Teáltalad erősödtem meg anyám méhétől; anyám méhétől fogva vagy az én oltalmazóm. Felőled van éneklésem mindenkoron.

Zsolt 70,7

Mintegy csodája lettem soknak, és te erős segítő voltál.

Zsolt 70,8

Teljék meg az én szám dicsérettel, hogy énekeljem dicsőségedet, egész nap a te nagy voltodat.

Zsolt 70,9

Ne vess el engem a vénség idején; midőn megfogyatkozik erőm, ne hagyj el engem.

Zsolt 70,10

Mert szólanak rólam ellenségeim; és kik életemre leselkednek, együtt tartanak tanácsot,

Zsolt 70,11

mondván: Az Isten elhagyta őt, űldözzétek és fogjátok meg őt; mert nincs, ki megmentse.

Zsolt 70,12

Isten! ne légy távol tőlem; én Istenem! tekints segítségemre.

Zsolt 70,13

Szégyenűljenek meg és enyészszenek el az én lelkem rágalmazói; boríttassanak be gyalázattal és szégyennel, kik nekem roszat akarnak.

Zsolt 70,14

Én pedig mindenkor bízom, és még többet teszek minden dicséretedre.

Zsolt 70,15

Az én szám hirdeti igazságodat, egész nap a te szabadításodat, melynek számát nem tudom.

Zsolt 70,16

Bemegyek az Úr hatalmasságába; Uram! egyedűl a te igazságodról fogok emlékezni.

Zsolt 70,17

Isten! te tanítottál engem ifjuságomtól; és mind ez ideig beszélem csodáidat.

Zsolt 70,18

És vénségemig és őszkoromig, Isten, ne hagyj el engem, míg minden jövendő nemzedéknek hirdetem a te karodat, hatalmadat,

Zsolt 70,19

és igazságodat, mely a magasságig ér, Isten! mely nagyokat cselekedtél. Isten! ki hasonló hozzád?

Zsolt 70,20

Mily sok és gonosz szorongatást mutattál nekem! De megfordúlván, fölélesztettél engem, és a föld mélységeiből ismét visszahoztál engem.

Zsolt 70,21

Megsokasítottad nagyvoltodat; és megfordúlván, megvigasztaltál engem.

Zsolt 70,22

Én is dicsérni fogom hangszerekkel a te hűségedet, Isten! énekelni fogok neked hárfával, Izrael Szente!

Zsolt 70,23

Örvendezni fognak ajkaim, midőn éneklek neked, és lelkem, melyet megváltottál.

Zsolt 70,24

De nyelvem is egész nap beszélni fogja igazságodat; mert megszégyenűlnek és megpirúlnak, kik nekem roszat akarnak.

Zsolt 71

A nagy királyról.

Zsolt 71,1

Zsoltár Salamonra.

Zsolt 71,2

Isten! add jogodat a királynak, és igazságodat a király fiának; hogy igazságosan itélje a te népedet, és méltányosan a te szegényeidet.

Zsolt 71,3

A hegyek hozzanak békeséget a népnek, és a halmok igazságot.

Zsolt 71,4

Ő meg fogja itélni a nép szegényeit, megszabadítja a szegények fiait, és megalázza a rágalmazót.

Zsolt 71,5

És megmarad, míg a nap és hold tart, nemzedékről nemzedékre.

Zsolt 71,6

Leszáll, mint az eső a gyapjúra, és mint az esőcseppek a földre.

Zsolt 71,7

Az ő napjaiban kivirágzik az igazság és a béke bősége, míg elenyészik a hold.

Zsolt 71,8

És a tengertől tengerig fog uralkodni, és a folyóviztől a földkerekség határáig.

Zsolt 71,9

Leborúlnak előtte a szerecsenek, és ellenségei a földet nyalják.

Zsolt 71,10

Tarzis és a sziget királyai ajándékokat mutatnak be; Arábia és Szába királyai ajándékokat hoznak.

Zsolt 71,11

És imádni fogja őt a föld minden királya; minden nemzet szolgálni fog neki.

Zsolt 71,12

Mert megszabadítja a szegényt a hatalmastól; a szegényt, kinek nem volt segítője;

Zsolt 71,13

megkiméli a szegényt és szűkölködőt, és a szegények lelkeit megszabadítja.

Zsolt 71,14

Az uzsorákból és hamisságból kiszabadítja azok lelkeit: mert azok neve tiszteletes őelőtte.

Zsolt 71,15

Élni fog, és Arábia aranyából adatik neki, és imádni fogják őt mindenkoron, egész nap áldják őt.

Zsolt 71,16

És bőség lesz a földön s a hegytetőkön is, gyümölcse meghaladja a Libanonét, és a városokban virágzani fognak a lakosok, mint a föld füve

Zsolt 71,17

Legyen áldott az ő neve mindörökké; mint a nap megmarad az ő neve, és megáldatik benne a föld minden nemzetsége; minden nép magasztalni fogja őt.

Zsolt 71,18

Áldott legyen Izrael Ura Istene, ki egyedűl tesz csodálatos dolgokat.

Zsolt 71,19

És áldott legyen az ő fölségének neve mindörökké; és dicsőségével teljék be az egész föld. Úgy legyen, úgy legyen.

Zsolt 71,20

Itt végződnek Dávidnak, Jessze fiának dicséretei.

Zsolt 72

Az istentelen vége veszedelem.

Zsolt 72,1

Azaf zsoltára. Mely jó Izrael Istene azoknak, kik igaz szivvel vannak.

Zsolt 72,2

Az én lábaim pedig csaknem megtántorodtak; csaknem elcsuszamodtak lépéseim.

Zsolt 72,3

Mert boszankodtam a gonoszokra, látván a bűnösök békeségét.

Zsolt 72,4

Mert a fájdalomtól halálukig mentek, és nincs tartósság csapásukban.

Zsolt 72,5

Nincsenek az emberek bajaiban, és az emberekkel nem ostoroztatnak.

Zsolt 72,6

Azért fogta el őket a kevélység, beborítatnak gonoszságukkal és istentelenségökkel.

Zsolt 72,7

Kiszivárog, mint a kövérségből, az ő gonoszságuk; a sziv indulata után mennek.

Zsolt 72,8

Álnokságot gondolnak és szólanak, gonoszságot szólanak magasságukban.

Zsolt 72,9

Az ég káromlására nyitják föl szájokat, és nyelvök az embereket szerte rágalmazza.

Zsolt 72,10

Azért tér hozzájok ez az én népem, hogy nálok jó napokra találjon;

Zsolt 72,11

mondván: „Hogyan tudná meg az Isten? és van-e tudomány a Fölségesben?“

Zsolt 72,12

Ime ők bűnösök, és bővelkednek a világon, gazdagságot nyertek.

Zsolt 72,13

És mondám: Tehát hiába igazúltam meg szivemben, és mostam meg az ártatlanok között kezeimet?

Zsolt 72,14

És ostoroztattam egész nap és fenyíték volt részem reggeltől?

Zsolt 72,15

De ha ezt mondottam volna, úgy beszélvén, mint ők: ime a te fiaid nemzetségétől elpártoltam volna.

Zsolt 72,16

És gondolkodtam, hogy megértsem ezt; de ez nehézség volt előttem,

Zsolt 72,17

mígnem bementem az Isten szentélyébe, és megértém az ő végöket.

Zsolt 72,18

Mert csatlakozásukra tettél így nekik; letaszítottad őket, midőn fölemelkedtek.

Zsolt 72,19

Mennyire elpusztúltak, hirtelen elfogytak, elvesztek gonoszságuk miatt.

Zsolt 72,20

Mint a fölserkenők álmát, Uram, semmivé teszed városodban az ő képöket.

Zsolt 72,21

Ha azért fölhevűlne szivem, és vesém fölháborodnék:

Zsolt 72,22

akkor én esztelennek tartanám magamat, ki mit sem tud,

Zsolt 72,23

és oktalan barom volnék előtted. Én mindazáltal mindenkor veled valék.

Zsolt 72,24

Azért te jobb kezemnél fogsz engem tartani, és akaratod szerint vezetni, és a dicsőségbe fogadni.

Zsolt 72,25

Mert mim vagyon az égben, és tekivűled mit akartam a földön?

Zsolt 72,26

Ha testem és szivem elfogyatkozik is, szivem Istene és osztályrészem az Isten mindörökké.

Zsolt 72,27

Mert ime, a kik eltávoznak tőled, elvesznek; elveszted mind, a kik elhajlanak tőled.

Zsolt 72,28

Nekem pedig jó az Istenhez ragaszkodnom, az Úr Istenben helyeznem reménységemet; hogy hirdessen minden dicséretedet Sion leánya kapuiban.

Zsolt 73

Könyörgés inségben, midőn a szentély elpusztíttatott.

Zsolt 73,1

Azaf tanítása. Miért vetettél el minket Isten, mindvégig, fölindúlván haragod a te legelőd juhaira?

Zsolt 73,2

Emlékezzél meg gyűlekezetedről, melyet kezdettől bírtál, és megváltottál, mint örökséged osztályrészét; ki Sion hegyén laktál.

Zsolt 73,3

Emeld föl az ő kevélységök ellen kezeidet mindvégig. Mennyi gonoszt tőn az ellenség a szent helyen!

Zsolt 73,4

És dicsekedtek, a kik gyűlöltek téged, ünnepeid között. Az ő jeleiket jelekűl tették

Zsolt 73,5

a magasokra, mint a kapukra, és nem értették. Mint a fák erdejében fejszékkel

Zsolt 73,6

vágták szét annak ajtait mindegyütt, fejszével és bárddal döntötték le azt,

Zsolt 73,7

felgyújtották tűzzel a te szentélyedet, a földön megfertőztették a te neved hajlékát. [Kir. IV. 25,9.]

Zsolt 73,8

Mondák szivökben ők és nemzetségök együtt: Szűntessük meg az Isten minden ünnepnapját a földön.

Zsolt 73,9

Jeleinket nem látjuk, már nincs próféta; s minket ő nem ismer többé.

Zsolt 73,10

Isten! meddig szidalmaz az ellenség, s boszantja nevedet az ellenkező mindvégig?

Zsolt 73,11

Miért tartod vissza kezedet és jobbodat? vond ki kebledből, és végezz.

Zsolt 73,12

Isten a mi királyunk öröktől fogva, szabadúlást szerzett a föld közepett. [Luk. 1,68.]

Zsolt 73,13

Te tetted erősséggé erőddel a tengert, összezúztad a sárkányfőket a vizekben.

Zsolt 73,14

Te törted össze a sárkány fejeit, eledelűl adtad őt a szerecsenek népeinek.

Zsolt 73,15

Te fakasztottál forrásokat és patakokat; te szárasztottad meg Étán folyóvizeit.

Zsolt 73,16

Tied a nap, és tied az éj; te alkottad a hajnalt és a napot.

Zsolt 73,17

Te rendezted a föld minden határát; a nyarat és tavaszt te teremtetted.

Zsolt 73,18

Emlékezzél meg erről: Az ellenség szidalmazta az Urat, és az esztelen nép ingerlette a te nevedet.

Zsolt 73,19

Ne add a vadaknak a téged dicsérő lelkeket; és szegényeid lelkeit ne feledd el egészen.

Zsolt 73,20

Tekints a te szövetségedre; mert kik homályban voltak a földön, házakat birnak tele igaztalansággal.

Zsolt 73,21

Ne térjen vissza a megalázott szégyennel; a szegény és szűkölködő dicsérni fogják a te nevedet.

Zsolt 73,22

Kelj föl, Isten! itélj a te ügyedben; emlékezzél meg gyalázatodról, melylyel az esztelen téged egész nap illet.

Zsolt 73,23

Ne feledkezzél el a te ellenségeid szavairól; azok kevélysége, kik téged gyülölnek, mindenkor növekedik.

Zsolt 74

Az Isten biró.

Zsolt 74,1

Végig „Ne veszíts el!“ Azaf ének-zsoltára.

Zsolt 74,2

Hálát adunk neked, Isten! hálát adunk, és segítségűl híjuk a te nevedet; hirdetjük csodáidat.

Zsolt 74,3

„Mikor az idő itt leend, én igazsággal fogok itélni;

Zsolt 74,4

„akkor megolvad a föld és mindnyájan, kik azon laknak; mert én erősítettem meg annak oszlopait.“

Zsolt 74,5

Azért mondom a gonoszoknak: Ne cselekedjetek gonoszúl; és a vétkezőknek: Ne emeljétek föl szarvatokat.

Zsolt 74,6

Ne emeljétek föl magasan szarvatokat; ne szóljatok az Isten ellen hamisságot.

Zsolt 74,7

Mert sem napkeletről, sem napnyugatról, sem a puszta hegyekről –

Zsolt 74,8

mivelhogy Isten a biró. Ezt megalázza, és amazt fölmagasztalja;

Zsolt 74,9

mert kehely van az Úr kezében, tele vegyített színborral, és tölt egyfelé és másfelé, mindazáltal söpreje nem fogyott el, a föld minden bűnösei fogják inni.

Zsolt 74,10

Én pedig hirdetni fogom ezt mindörökké, énekelni fogok Jákob Istenének.

Zsolt 74,11

A bűnösök minden szarvát letöröm, és az igazak szarvai föl fognak emelkedni.

Zsolt 75

Hála a győzelemért.

Zsolt 75,1

Végig, Azaf dicsérő zsoltára. Ének az asszíriusokról.

Zsolt 75,2

Ismeretes az Isten Judeában; Izraelben nagy az ő neve.

Zsolt 75,3

És békeségben vagyon az ő helye, és lakása Sionban.

Zsolt 75,4

Ott törte össze a kézívek hatalmát, a paizst, kardot és hadat.

Zsolt 75,5

Midőn te csodálatosképen világítottál az örök hegyekről,

Zsolt 75,6

a balgatag szivűek mind megháborodtak. Aludták álmukat, és a gazdagság férfiai semmit sem találtak kezeikben.

Zsolt 75,7

A te feddésedtől, Jákob Istene! elaludtak, kik lovon ültek.

Zsolt 75,8

Te rettenetes vagy; és ki áll ellened, mihelyest haragszol?

Zsolt 75,9

Mennyből hallattad az itéletet; a föld megrendűlt és elcsendesedett,

Zsolt 75,10

midőn az Isten fölkelt itéletre, hogy megszabadítson a földön minden szelídet.

Zsolt 75,11

Az ember bősz gondolata is dicsér téged, és még fogytig tartó haragja is ünnepnapot szerez neked.

Zsolt 75,12

Tegyetek fogadást és teljesítsétek azt a ti Uratok- Isteneteknek, mindnyájan, kik köröskörűl ajándékokat hoztok a rettenetesnek,

Zsolt 75,13

ki elveszi a fejedelmek lelkét, ki rettenetes a föld királyainál.

Zsolt 76

Elkeseredés és remény.

Zsolt 76,1

Végig Iditunnak, Azaf zsoltára.

Zsolt 76,2

Szómmal az Úrhoz kiáltok, szómmal az Istenhez, hogy figyelmezzen reám.

Zsolt 76,3

Szorongatásom napján az Istent keresem, kezeimet éjjel is feléje emelvén szüntelenűl; és nem akart megvigasztaltatni az én lelkem.

Zsolt 76,4

Megemlékezem az Istenről, és gyönyörködöm; és elmélkedem, de az én lelkem elbágyad.

Zsolt 76,5

A hajnalt megelőzik szemeim, meg vagyok háborodva, és nem szólhatok.

Zsolt 76,6

Gondolkodom a régi napokról, és az örök esztendők vannak elmémben,

Zsolt 76,7

és elmélkedem éjjel szivemben, és gondolkodom, és megvizsgálom lelkemet.

Zsolt 76,8

Vajjon az Isten örökre elvetend-e? és nem lesz már engedékenyebb?

Zsolt 76,9

Vagy mindvégig megszűnteti-e irgalmasságát, nemzedékről nemzedékre?

Zsolt 76,10

Vagy elfeledkezik-e könyörűlni az Isten? vagy visszatartja-e haragjában az ő irgalmasságát?

Zsolt 76,11

És mondom: Most felfogtam! Ez a változás a Fölséges jobbja által vagyon.

Zsolt 76,12

Megemlékezem az Úr cselekedeteiről; mert eszemben vannak kezdettől a te csodatételeid;

Zsolt 76,13

és elmélkedem minden cselekedetedről, és a te végzéseiddel foglalkozom.

Zsolt 76,14

Isten! a te utad szentség; kicsoda oly nagy Isten, mint a mi Istenünk?

Zsolt 76,15

Te vagy az Isten, ki csodákat mívelsz; megismertetted erődet a népekkel,

Zsolt 76,16

megszabadítottad karoddal a te népedet, Jákob és József fiait.

Zsolt 76,17

Láttak téged, Isten, a vizek, láttak téged a vizek, és féltek, és remegtek a mélységek.

Zsolt 76,18

Nagy volt a vizek zúgása. Szózatot adtak a felhők, mert nyilaid átmentek.

Zsolt 76,19

A te mennydörgésed szólt a forgatagban, villámlásaid tündöklöttek a föld kerekségén; a föld megmozdúlt és rengett.

Zsolt 76,20

A tengeren volt utad, és ösvényeid a sok víz árján; és nyomdokaid meg nem ismerhetők.

Zsolt 76,21

Vezetted a te népedet, mint a juhokat, Mózes és Áron keze által. [Móz. II. 14,29.]

Zsolt 77

Izrael vezéreltetése Dávid uralkodásaig.

Zsolt 77,1

Azaf oktatása. Figyelmezzetek, én népem, az én törvényemre; hajtsátok fületeket az én szám igéire.

Zsolt 77,2

Megnyitom számat példabeszédekben, titkos dolgokat szólok kezdettől.

Zsolt 77,3

A miket hallottunk és értettünk, és atyáink beszélettek nekünk, –

Zsolt 77,4

nincsenek eltitkolva azok fiaitól a következő nemzedékben. Elbeszélték az Úr dicséretét, és az ő hatalmát és csodatetteit, melyeket cselekedett;

Zsolt 77,5

hogy bizonyságot támasztott Jákobban, és törvényt adott Izraelben. Mennyit parancsolt atyáinknak tudtúl adatni fiaik előtt,

Zsolt 77,6

hogy tudja a következő nemzedék, a fiak, kik születnek, és felnőnek, és elbeszélik fiaiknak:

Zsolt 77,7

hogy az Istenben helyezzék reménységöket, és el ne feledjék az Isten jótéteményeit, és keressék az ő parancsait,

Zsolt 77,8

és ne legyenek, mint atyáik, gonosz és boszantó nemzedék; oly nemzedék, melynek szive nem volt igaz, és melynek lelke nem volt hiv az Istenhez,

Zsolt 77,9

mint Efrem fiai, kik a kézíjat megvonták, megeresztették, de visszafordúltak a harcz napján.

Zsolt 77,10

Nem tartották meg az Isten szövetségét, és nem akartak az ő törvényében járni,

Zsolt 77,11

és elfeledkeztek az ő jótéteményeiről és csodatetteiről, melyeket mutatott nekik.

Zsolt 77,12

Atyáik előtt csodákat tett Egyiptom földén Tanis mezején.

Zsolt 77,13

Áthasította a tengert, és átvitte őket, és mintegy tömlőben, megállítá a vizeket. [Móz. II. 14,21.22.]

Zsolt 77,14

És nappal felhő által vezette őket, és egész éjjel tűz világítása által.

Zsolt 77,15

A kősziklát megrepesztette a pusztában, és megitatta őket, mint nagy mélységből. [Móz. II. 17,6. Zsolt. 104,41.]

Zsolt 77,16

És vizet fakasztott a kősziklából, és mint a folyót, úgy árasztotta a vizet.

Zsolt 77,17

És mégis folyvást vétkeztek ellene, haragra indították a Fölségest a vizetlen pusztában.

Zsolt 77,18

És kisértették az Istent szivökben, midőn lelköknek ételt kértenek;

Zsolt 77,19

és gonoszúl szólottak az Istenről, mondván: Készíthet-e az Isten asztalt a pusztában?

Zsolt 77,20

Mivelhogy megütötte a kősziklát, és vizek folytak, és patakok áradtak: vajjon adhat-e kenyeret is, vagy készíthet-e asztalt is az ő népének?

Zsolt 77,21

Ezt meghallá az Úr, és elhalasztá; és tűz gerjedett Jákobra, és harag szállt Izraelre; [Móz. IV. 11,1.]

Zsolt 77,22

mert nem hittek az Istenben, és nem bíztak az ő szabadításában.

Zsolt 77,23

És parancsolt onnan felől a felhőknek, és megnyitá az ég ajtait,

Zsolt 77,24

és mannát hullatott nekik eledelűl, és mennyei kenyeret adott nekik. [Móz. II. 16,4. Móz. IV. 11,7.]

Zsolt 77,25

Az angyalok kenyerét ette az ember; eledelt küldött nekik bőséggel.

Zsolt 77,26

Elvivé a napkeleti szelet az égről, és elhozá erejével a délit.

Zsolt 77,27

És mint a port, úgy hullatta nekik a húst, és a tollas madarakat, mint a tenger fövenyét.

Zsolt 77,28

És táboruk közepére estek az ő sátoraik körűl.

Zsolt 77,29

És evének, és igen jóllakának, és kivánságukat teljesíté,

Zsolt 77,30

és nem csalatkoztak meg kivánságukban. De még szájokban volt étkök, [Móz. IV. 11,33.]

Zsolt 77,31

és már az Isten haragja rájok szállott, és megölé azok kövéreit, Izrael választottait megakadályozá.

Zsolt 77,32

Mindezek mellett mégis vétkeztek, és nem hittek az ő csodáinak.

Zsolt 77,33

És elfogytak napjaik hiúságban, és esztendeik sietséggel.

Zsolt 77,34

Midőn ölte őket, keresték őt, és megtértek, és korán reggel hozzája jöttek,

Zsolt 77,35

és megemlékeztek, hogy Isten az ő segítőjök, és a fölséges Isten az ő megváltójok.

Zsolt 77,36

De csak szájokkal szerették őt, és nyelvökkel hazudtak neki.

Zsolt 77,37

Mert szivök hozzája nem volt igaz, és nem találtattak hiveknek az ő szövetségében.

Zsolt 77,38

Ő pedig irgalmas, és megkegyelmez bűneiknek, és nem veszti el őket. És gyakran volt azon, hogy elfordítsa haragját, és nem gerjeszté föl egészen haragját,

Zsolt 77,39

és megemlékezett, hogy nem egyebek, mint test, elenyésző és vissza nem térő lehelet.

Zsolt 77,40

Hányszor búsították őt a pusztában, s indították őt haragra a vizetlen helyen?

Zsolt 77,41

És újra meg újra kisértették az Istent, és Izrael Szentét boszantották.

Zsolt 77,42

Nem emlékeztek meg az ő kezéről, ama napról, melyen megszabadította őket a nyomorgató kezéből,

Zsolt 77,43

mint vitte véghez Egyiptomban jeleit, és csodáit Tanis mezején,

Zsolt 77,44

midőn vérré változtatta azok folyóvizeit és árjait, hogy nem ihattak; [Móz. II. 7,20.]

Zsolt 77,45

mindenféle legyet bocsátott rájok, mely megemészté őket; és békát, mely elpusztitá őket; [Móz. II. 8,6.24.]

Zsolt 77,46

és a ragyának adá gyümölcsüket, és termesztményeiket a sáskának; [Móz. II. 10,15.]

Zsolt 77,47

és elverte jégesővel szőlőiket, és szederfáikat dérrel; [Móz. II. 9,25.]

Zsolt 77,48

és a jégesőnek adá barmaikat, és jószágukat a tűznek;

Zsolt 77,49

midőn rájok bocsátotta boszankodása haragját, a boszankodást és haragot és szorongatást, – csapásokat a gonosz angyalok által;

Zsolt 77,50

midőn utat csinált haragja ösvényének, s nem kimélte a haláltól lelköket, és barmaikat a halálnak szánta;

Zsolt 77,51

és megölt minden elsőszülöttet Egyiptom földén, minden munkájok zsengéit Kám hajlékaiban; [Móz. II. 12,29.]

Zsolt 77,52

és elvitte népét, mint a juhokat, és hordozta őket, mint nyájat a pusztában,

Zsolt 77,53

és kivezette őket reménységben, és nem féltek; és ellenségeiket a tenger elborította; [Móz. II. 14,27.]

Zsolt 77,54

és bevitte őket megszenteltetése hegyére, a hegyre, melyet az ő jobbja szerzett; és kiűzte szinök elöl a nemzeteket, és elosztá nekik a földet sors által az osztás kötelével; [Józ. 13,7.]

Zsolt 77,55

és megtelepité azok hajlékiban Izrael nemzetségeit,

Zsolt 77,56

és ők kisértették és boszantották a fölséges Istent, és nem őrzötték meg bizonyságait,

Zsolt 77,57

és elfordúltak, és nem tarták meg a kötést, mint atyáik, csalárd kézívként hátrafordúltak.

Zsolt 77,58

Haragra indíták őt halmaikon, és faragott képeikkel boszuállásra ingerlék őt.

Zsolt 77,59

Meghallotta ezt Isten, és megvetette és igen megútálta Izraelt,

Zsolt 77,60

és elhagyta Silóban hajlékát, az ő hajlékát, hol az emberek között lakott, [Jerem. 7,12.14. 26,6.]

Zsolt 77,61

és fogságra adá azok erejét, és azok szépségét az ellenség kezeibe,

Zsolt 77,62

és fegyver alá juttatta népét, és örökségét megvetette.

Zsolt 77,63

Ifjait tűz emésztette meg; és szűzeit senki sem siratta.

Zsolt 77,64

Papjai fegyver által hullottak el; és özvegyeiken senki sem siránkozott.

Zsolt 77,65

Akkor mintegy álomból fölserkent az Úr, mint a bortól megrészegűlt hatalmas.

Zsolt 77,66

És megveré ellenségeit hátúl; örök gyalázatot tett rajtok.

Zsolt 77,67

És megvetette József hajlékát, és nem választá Efraim nemzetségét;

Zsolt 77,68

hanem Júda nemzetségét választotta, Sion hegyét, melyet szeretett.

Zsolt 77,69

És fölépíté szent helyét, mint az egyszarvú szarvát, a földön, melyet örökre alapított.

Zsolt 77,70

És Dávidot, az ő szolgáját választotta, és elvevé őt a juhok nyájaitól, a tejelők mögűl hozta el őt,

Zsolt 77,71

hogy legeltesse szolgáját, Jákobot, és örökségét, Izraelt.

Zsolt 77,72

És legeltette őket szivének ártatlanságában, és kezeinek okossága szerint vezérlette őket.

Zsolt 78

Panasz és könyörgés a templom megszentségtelenitése ellen.

Zsolt 78,1

Azaf zsoltára. Isten! pogányok jöttek örökségedbe, megfertőztették szent templomodat, őrkunyhóvá tették Jerusalemet.

Zsolt 78,2

Szolgáid holttestét eledelűl adták az égi madaraknak, szenteid húsát a föld vadainak.

Zsolt 78,3

Véröket mint a vizet ontották Jerusalem körűl, és nem volt, ki eltemesse.

Zsolt 78,4

Gyalázattá lettünk szomszédainknak, nevetséggé és csúfsággá azoknak, kik körülünk vannak.

Zsolt 78,5

Meddig haragszol, Uram, egészen? fölgerjed-e, mint a tűz, boszankodásod?

Zsolt 78,6

Öntsd ki haragodat a pogányokra, kik téged nem ismernek, és az országokra, melyek a te nevedet nem hítták segítségűl, [Jerem. 10,25.]

Zsolt 78,7

mert megemésztették Jákobot, és az ő helyét elpusztították.

Zsolt 78,8

Ne emlékezzél meg régi gonoszságinkról, hamar előzzön meg minket a te irgalmasságod: mert igen szegények lettünk. [Izai. 64,9.]

Zsolt 78,9

Segíts meg minket, szabadító Istenünk! és a te neved dicsőségeért, Uram, szabadíts meg minket; és légy kegyelmes bűneinknek a te nevedért,

Zsolt 78,10

nehogy azt mondják a pogányok között: Hol vagyon az ő Istenök? legyen nyilvános a nemzetek között szemeink előtt a boszúállás szolgáid kiontott véreért.

Zsolt 78,11

Jusson színed elé a foglyok fohászkodása; a te karod nagyvolta szerint tartsd meg a megöltek fiait,

Zsolt 78,12

és fizesd vissza szomszédainknak keblökbe hétszerte szidalmokat, melylyel, Uram, téged szidalmaztak.

Zsolt 78,13

Mi pedig, te néped, és a te legelőd juhai, hálát adunk neked mindörökké, nemzedékről nemzedékre hirdetni fogjuk dicséretedet.

Zsolt 79

Könyörgés az anyaszentegyház fentartásaért.

Zsolt 79,1

Végig, azoknak, kik át fognak változni, Azaf bizonyságtétele, zsoltár.

Zsolt 79,2

Ki Izraelt legelteted, halljad; ki Józsefet vezeted, mint a juhot, ki a kerubok fölött ülsz, jelenj meg

Zsolt 79,3

Efraim, Benjamin és Manassze előtt; ébreszd föl hatalmasságodat, és jőj el, hogy megszabadíts minket.

Zsolt 79,4

Isten! téríts meg minket, és mutasd meg a te orczádat, és megszabadúlunk.

Zsolt 79,5

Erők Ura Istene! meddig fogsz haragudni szolgád imádsága fölött?

Zsolt 79,6

Könyhullatás kenyerével étetsz-e minket, és könyeket adsz-e nekünk italúl mértékkel?

Zsolt 79,7

Ellenmondásúl helyeztél minket szomszédinknak, és ellenségeink gúnyolnak minket.

Zsolt 79,8

Erők Istene! téríts meg minket, és mutasd meg a te orczádat, és megszabadúlunk.

Zsolt 79,9

Szőlőt hoztál át Egyiptomból, kiűzted a nemzeteket, és elültetted azt.

Zsolt 79,10

Az út vezére voltál színe előtt, és elültetted gyökereit, és betöltötte a földet,

Zsolt 79,11

árnyéka befödte a hegyeket, és ágai az Isten czedrusait,

Zsolt 79,12

kiterjeszté vesszeit a tengerig, és csemetéit a folyóig.

Zsolt 79,13

Miért bontottad el sövényét, hogy szaggassák azt mindnyájan, kik az úton átmennek?

Zsolt 79,14

Földúlja azt az erdei kan, és a magányos vad elpusztítja azt.

Zsolt 79,15

Erők Istene! térj vissza; tekints le mennyből, és nézd, és látogasd meg e szőlőt,

Zsolt 79,16

és végezd el azt, melyet a te jobbod ültetett, az ember fiára nézve, kit magadnak megerősítettél.

Zsolt 79,17

Ő tűzzel fölgyujtatott és aláásatott. Orczád dorgálásától elvesznek.

Zsolt 79,18

Legyen kezed a te jobbod férfián, és az ember fián, kit magadnak megerősítettél.

Zsolt 79,19

És nem távozunk el tőled, te megelevenítesz minket, és nevedet segítségűl fogjuk híni.

Zsolt 79,20

Erők Ura Istene! téríts meg minket, és mutasd meg a te orczádat, és megszabadúlunk.

Zsolt 80

Buzdítás az ünnepek megülésére és engedelmességre.

Zsolt 80,1

Végig, a sajtókra, önmaga Azaf zsoltára.

Zsolt 80,2

Örvendezzetek a mi segitő Istenünknek; örűljetek Jákob Istenének.

Zsolt 80,3

Kezdjetek éneket, és hozzatok dobot, kellemes hárfát czitarával.

Zsolt 80,4

Fujjatok harsonát az újhold napján, a ti ünneptek jeles napján.

Zsolt 80,5

Mert parancsolat ez Izraelben, és törvény Jákob Istenétől.

Zsolt 80,6

Bizonyságúl rendelte ezt Józsefben, midőn kijött Egyiptom földéről; hol nyelvet hallott, melyet nem értett.

Zsolt 80,7

Elfordította hátát a terhektől, midőn kezei kosárral szolgáltak.

Zsolt 80,8

A szorongatásban segítségűl híttál engem, és megszabadítottalak tégedet; meghallgattalak a förgeteg homályából, megpróbáltalak az ellenmondás vizénél.

Zsolt 80,9

Halljad, én népem! és bizonyságot teszek neked; Izrael! ha engem hallgatsz,

Zsolt 80,10

nem leszen nálad új Isten, sem idegen Istent nem fogsz imádni.

Zsolt 80,11

Mert én vagyok a te Urad Istened, ki téged kihoztalak Egyiptom földéről; tátsd föl szádat, és betöltöm azt. [Móz. II. 20,2.]

Zsolt 80,12

De az én népem nem hallgatott szavamra, és nem figyelmezett rám Izrael.

Zsolt 80,13

És az ő szivök kivánságaira hagytam őket, és öntanácsaink szerint jártak. [Ap.cs. 14,15.]

Zsolt 80,14

Ha az én népem rám hallgatandott, ha Izrael utaimon járandott, [Bar. 3,13.]

Zsolt 80,15

igen könnyen megaláztam volna az ő ellenségeit, és szorongatóira vetettem volna kezemet.

Zsolt 80,16

Az Úr ellenségei hizelegnének neki; és jólétök ideje örökké tartana;

Zsolt 80,17

és a gabona javával táplálná őket, és a kősziklából mézzel elégítené meg őket.

Zsolt 81

Isten a birák birája.

Zsolt 81,1

Azaf zsoltára. Isten az istenek gyülekezetében áll, és itéli abban az isteneket.

Zsolt 81,2

Meddig itéltek hamisságot, és tekintitek a bűnös személyét?

Zsolt 81,3

Tegyetek itéletet a szűkölködőnek és árvának; a megalázottnak és szegénynek szolgáltassatok igazságot.

Zsolt 81,4

Mentsétek meg a szegényt, és a szűkölködőt szabadítsátok ki a bűnös kezéből. [Péld. 24,11.]

Zsolt 81,5

De ők nem tudják ezt, és nem értik, sötétségben járnak; azért ingadoz a föld minden alapja.

Zsolt 81,6

Én mondottam: Istenek vagytok, és a Fölséges fiai mindnyájan.

Zsolt 81,7

De azért mint emberek fogtok meghalni, és mint egy a fejedelmek közől, elestek.

Zsolt 81,8

Kelj föl, Isten! itéld meg a földet, mert te örökségűl bírod mind a nemzeteket.

Zsolt 82

Könyörgés segélyért Isten országának ellenségei ellen.

Zsolt 82,1

Azaf zsoltár-éneke.

Zsolt 82,2

Isten! ki hasonló hozzád? ne hallgass, és ne nyugodjál, Isten!

Zsolt 82,3

mert íme a te ellenségeid fölzendűltek, és a kik gyűlölnek téged, fejöket fölemelték.

Zsolt 82,4

A te néped fölött gonosz tanácsot tartanak, és a te szenteid ellen ármánykodnak.

Zsolt 82,5

Mondják: Jertek és irtsuk ki őket a nemzetek közől, és Izrael neve többé ne legyen emlékezetben.

Zsolt 82,6

Mert egyakarattal tanácskoznak, szövetséget kötnek együtt ellened

Zsolt 82,7

az idumeusok hajlékai és az izmaeliták, Moáb és az agarenusok.

Zsolt 82,8

Gébal és Ammon és Amalek, az idegenek Tírus lakóival.

Zsolt 82,9

Asszur is velek jő, segítségűl lettek Lót fiainak.

Zsolt 82,10

Cselekedjél velök, mint Madiánnal és Sisarával, mint Jábinnal Cisszon patakánál.

Zsolt 82,11

Kik elvesztek Endorban, s lettek mint a föld ganéja.

Zsolt 82,12

Tégy az ő fejedelmeikkel, mint Órebbel és Zebbel és Zebeével és Szalmanával; minden fejedelmökkel,

Zsolt 82,13

Kik azt mondják: Bírjuk örökségűl az Isten szentélyét.

Zsolt 82,14

Én Istenem! tedd őket olyanokká, mint a forgatag, és mint a pozdorja a szél szine előtt.

Zsolt 82,15

Mint a tűz, mely fölégeti az erdőt, és mint a hegyeket fölégető láng:

Zsolt 82,16

úgy üldözd őket a te viharod által, és zavard össze haragod által.

Zsolt 82,17

Töltsd be orczájokat gyalázattal, hogy keressék, Uram, a te nevedet.

Zsolt 82,18

Pirúljanak és réműljenek el örökön örökre; és szégyenűljenek meg és veszszenek el.

Zsolt 82,19

És ismerjék meg, hogy Úr a te neved, te vagy egyedűl Fölséges az egész földön.

Zsolt 83

Vágyódás Isten oltára után.

Zsolt 83,1

Végig, sajtókra, zsoltár Kóre fiainak.

Zsolt 83,2

Mely kellemesek a te hajlékaid, erők Ura!

Zsolt 83,3

Kivánkozik és eped lelkem az Úr tornáczai után. Szivem és testem örvendeznek az élő Istenben.

Zsolt 83,4

Mert a veréb talál magának házat, és a gerlicze fészket, hova fiait helyezze, – én a te oltáraidat, erők Ura, királyom és Istenem!

Zsolt 83,5

Boldogok, kik a te házadban laknak, Uram! örökön örökké dicsérnek tégedet.

Zsolt 83,6

Boldog a férfiú, kinek tőled vagyon segítsége. Fölmenetekről gondolkodik szivében,

Zsolt 83,7

a könyhullatások völgyén, ama helyre, melyet magának kitűzött.

Zsolt 83,8

Mert áldást ad a törvényszerző, erényről erényre mennek, míg meglátják az istenek Istenét Sionban.

Zsolt 83,9

Erők Ura Istene! hallgasd meg imádságomat; vedd füleidbe, Jákob Istene!

Zsolt 83,10

Mi oltalmazó Istenünk! tekints és nézz a te fölkented orczájára;

Zsolt 83,11

mert jobb egy nap a te tornáczaidban ezereknél. Inkább akarok utolsó lenni az én Istenem házában, mint lakni a bűnösök hajlékiban.

Zsolt 83,12

Mert Isten az irgalmasságot és igazságot szereti; kegyelmet és dicsőséget ád az Úr;

Zsolt 83,13

nem vonja meg a jókat azoktól, kik ártatlanságban járnak. Oh erők Ura! boldog ember az, ki benned bízik.

Zsolt 84

Könyörgés megszenteltetésért.

Zsolt 84,1

Végig, Kóre fiainak, zsoltár.

Zsolt 84,2

Megáldottad, Uram, a te földedet; elfordítottad Jákob fogságát,

Zsolt 84,3

megbocsátottad a te néped gonoszságát, elfödözted minden vétköket,

Zsolt 84,4

megenyhítetted minden haragodat, eltértél a te haragod hevétől.

Zsolt 84,5

Téríts meg minket, szabadító Istenünk! és fordítsd el rólunk haragodat.

Zsolt 84,6

Vajjon örökké fogsz-e ránk haragudni? vagy kiterjeszted-e haragodat nemzedékről nemzedékre?

Zsolt 84,7

Isten! ha te hozzánk fordúlsz, fölélesztesz minket; és a te néped örvendeni fog benned.

Zsolt 84,8

Mutasd meg, Uram, nekünk irgalmasságodat; és szabadításodat adjad nekünk.

Zsolt 84,9

Meghallom, mit szól az Úr Isten: békeséget szól ő népének és az ő szenteinek és azoknak, kik szivökbe térnek. .

Zsolt 84,10

Valóban az őt félőkhöz közel van szabadítása, hogy dicsőség lakjék a mi földünkön.

Zsolt 84,11

Az irgalom és igazság találkoznak; az igazság és béke megcsókolják egymást.

Zsolt 84,12

A hűség a földből ered, és az igazság mennyből letekint.

Zsolt 84,13

Mert az Úr jót ad, és a mi földünk megadja gyümölcsét.

Zsolt 84,14

Igazság jár előtte, és annak útján lépdel.

Zsolt 85

Könyörgés segélyért az ellenségek ellen.

Zsolt 85,1

Dávid imádsága. Hajtsd meg, Uram, füledet, és hallgass meg engem; mert nyomorúlt és szegény vagyok én.

Zsolt 85,2

Őrizd meg lelkemet, mert neked vagyok szentelve; szabadítsd meg benned bízó szolgádat, én Istenem!

Zsolt 85,3

Könyörűlj rajtam, Uram! mert egész nap hozzád kiáltok.

Zsolt 85,4

Vidámítsd meg a te szolgád lelkét, mert, Uram, tehozzád emelem lelkemet.

Zsolt 85,5

Mert te, Uram, jóságos vagy és kegyes, és nagy irgalmú mindazokhoz, kik téged segítségűl hínak. [Joel 2,13.]

Zsolt 85,6

Vedd füleidbe, Uram, imádságomat, és figyelmezz az én könyörgésem szavára.

Zsolt 85,7

Szorongásom napján hozzád kiáltok; mert te meghallgatsz engem.

Zsolt 85,8

Nincs, Uram, hasonló hozzád az istenek között, és nincs a te cselekedeteidhez.

Zsolt 85,9

A nemzetek, kiket alkottál, mind eljőnek és imádkozni fognak előtted, Uram, és dicsőítik majd a te nevedet.

Zsolt 85,10

Mert nagy vagy te, és csodákat mívelsz; te vagy Isten egyedűl.

Zsolt 85,11

Vezess engem, Uram, a te útadon, és igazságodban fogok járni; vigadjon az én szivem, hogy félje a te nevedet.

Zsolt 85,12

Hálát adok neked, Uram, Istenem, teljes szivemből, és dicsőítem a te nevedet mindörökké.

Zsolt 85,13

Mert nagy a te irgalmasságod énrajtam, és kimentetted lelkemet a legalsóbb mélységből.

Zsolt 85,14

Isten! a gonoszok föltámadtak ellenem, és a hatalmasok gyülekezete keresi az én lelkemet; és nem tart téged szemei előtt.

Zsolt 85,15

De te, Uram Isten, könyörűlő vagy és irgalmas, tűrő és nagy irgalmú és igazságos;

Zsolt 85,16

tekints rám, és könyörűlj rajtam; add hatalmadat szolgádnak, és szabadítsd meg szolgálód fiát.

Zsolt 85,17

Add jelét irántam való jóságodnak, hogy lássak azt, kik engem gyülölnek, és szégyenűljenek meg; mert, Uram, te segítesz és megvígasztalsz engem.

Zsolt 86

Az új Jerusalem.

Zsolt 86,1

Kóre fiainak, ének-zsoltár. Az ő alapjai a szent hegyeken vannak;

Zsolt 86,2

szereti az Úr Sion kapuit Jákob minden hajléka fölött.

Zsolt 86,3

Dicsőséges dolgok mondatnak felőled, Isten városa!

Zsolt 86,4

Megemlékezem Ráhabról és Babilonról, hogy megismerjenek engem. Ime az idegenek, és Tírus és a szerecsenek népe, ezek is oda valók.

Zsolt 86,5

Nemde Sionról fog mondatni: Ember és ember született benne; és maga alapította azt a Fölséges?

Zsolt 86,6

Az Úr fogja ezt elbeszélni a népek és fejedelmek irásaiban, azokéban, kik benne vannak.

Zsolt 86,7

Mindnyájan vigadni fognak, kiknek lakásuk vagyon benned.

Zsolt 87

Könyörgés szomorúságban és elhagyottságban.

Zsolt 87,1

Zsoltár-ének, Kóre fiainak, végig Maheletre feleletűl, az ezrahi Éman oktatása.

Zsolt 87,2

Én szabadúlásom Ura Istene! éjjel nappal kiáltok teelőtted.

Zsolt 87,3

Jusson színed elé az én imádságom; hajtsd füledet könyörgésemre.

Zsolt 87,4

Mert lelkem eltelt roszakkal; és életem közelget a pokolhoz.

Zsolt 87,5

A sírgödörbe lemenőkhöz számláltatom; olyan lettem, mint a segítség nélkül való ember,

Zsolt 87,6

a halottak közé bocsátva, mint a sírokban alvó megsebesűltek, kikről többé meg nem emlékezel, és kik a te kezedből kiszakasztattak.

Zsolt 87,7

Mély verembe tettek engem, sötétségbe és a halál árnyékába.

Zsolt 87,8

Rám nehezűlt a te haragod, és rám hoztad minden hullámodat.

Zsolt 87,9

Eltávolítottad tőlem ismerőimet, utálatosságúl tettek engem magoknak. Kézbe adattam, és nincs menekvésem;

Zsolt 87,10

szemeim elbágyadnak az inség miatt; hozzád kiáltok, Uram, napestig, hozzád terjesztem ki kezeimet.

Zsolt 87,11

Vajjon a holtakon mívelsz-e csodákat? vagy az orvosok fognak föltámasztani, hogy magasztaljanak tégedet?

Zsolt 87,12

Beszéli-e valaki a sírban irgalmasságodat, és igazságodat az enyészetben?

Zsolt 87,13

Tudják-e a sötétségben csodatételeidet, és igazságodat a feledés földén?

Zsolt 87,14

Én azért, Uram, hozzád kiáltok, és reggel megelőz téged imádságom.

Zsolt 87,15

Miért veted meg, Uram, imádságomat, s fordítod el tőlem orczádat?

Zsolt 87,16

Szegény vagyok és megterhelt ifjúságomtól fogva; ha fölmagasztaltattam is, de megaláztattam és megszégyeníttettem.

Zsolt 87,17

Keresztűl megy rajtam a te haragod, és rettentéseid megháborítanak engem.

Zsolt 87,18

Körűlvesznek engem, mint a víz egész nap, körűlvesznek engem egyetemben.

Zsolt 87,19

Eltávolítottad tőlem barátomat és társamat, és ismerőimet nyomorúságomtól.

Zsolt 88

Könyörgés az isteni igéretek teljesüléseért.

Zsolt 88,1

Az ezrahi Étan oktatása.

Zsolt 88,2

Az Úr irgalmasságait mindörökké éneklem, nemzedékről nemzedékre hirdetni fogom igazságodat az én számmal.

Zsolt 88,3

Mert azt mondottad: Az irgalmasság örökre megállapíttatik mennyekben, el van készítve igazságod azokban.

Zsolt 88,4

Szövetséget kötöttem választottaimmal, megesküdtem Dávid szolgámnak:

Zsolt 88,5

Megalapítom a te ivadékodat és megerősítem székedet nemzedékről nemzedékre.

Zsolt 88,6

Hirdetni fogják, Uram, az egek csodatételeidet, és igazvoltodat a szentek gyülekezetében.

Zsolt 88,7

Mert ki hasonlítható a felhőkben az Úrhoz? ki lesz hasonló Isten fiai közt az Istenhez?

Zsolt 88,8

Az Isten, ki a szentek tanácsában dicsőíttetik, nagy és rettenetes mindazok fölött, kik körötte vannak.

Zsolt 88,9

Erők Ura Istene! ki hasonló hozzád? hatalmas vagy, Uram! és a te igazságod környezetedben.

Zsolt 88,10

Te uralkodol a tenger hatalmasságán, és habjai dagályát te csendesíted le.

Zsolt 88,11

Te megalázod a kevélyt, mint a sebesűltet, a te erőd karjaival ide s tova hányod ellenségeidet.

Zsolt 88,12

Tieid az egek, és tied a föld; a föld kerekségét, s a mi azt betölti, te alapítottad; [Móz. I. 2,1.]

Zsolt 88,13

az éjszakot és a tengert te teremtetted; Tábor és Hermon a te nevedben örvendenek.

Zsolt 88,14

Hatalmas a te karod. Erősödjék meg kezed, és magasztaltassék föl a te jobbod.

Zsolt 88,15

Jog és igazság a te széked alapja; irgalom és valóság járnak orczád előtt.

Zsolt 88,16

Boldog nép az, mely tud vigadozni; Uram! a te orczád világosságában járnak ők,

Zsolt 88,17

és a te nevednek örvendeznek egész nap, és igazságodban fölmagasztaltatnak.

Zsolt 88,18

Mert erejök dicsősége te vagy, és jóvoltodból emelkedik föl a mi szarvunk;

Zsolt 88,19

mert az Úr fölvett bennünket, Izrael Szente a mi királyunk.

Zsolt 88,20

Akkor látomásban szólottál szenteidnek, és mondád: Segítséget adtam a hatalmasnak, és fölmagasztaltam a választottat népem közől.

Zsolt 88,21

Találtam Dávidot az én szolgámat, szent olajommal kentem fel őt. [Kir. I. 16,1. Apost.cs. 13,22.]

Zsolt 88,22

Mert az én kezem megsegíti őt, és karom megerősíti őt.

Zsolt 88,23

Semmire sem megy vele az ellenség, és a gonoszság fia nem mer ártani neki.

Zsolt 88,24

És összevágom orczája előtt ellenségeit, és gyülölőit megszalasztom.

Zsolt 88,25

És az én valóságom és irgalmam vele lesz; és nevemben föl fog emelkedni szarva.

Zsolt 88,26

És a tengerre teszem az ő kezét, és jobbját a folyóvizekre.

Zsolt 88,27

Ő segítségűl hí engem: Te Atyám vagy, Istenem, és üdvöm oltalma!

Zsolt 88,28

És én elsőszülötté teszem őt, fölebbvalóvá a föld királyainál.

Zsolt 88,29

Örökké megtartom neki irgalmasságomat, és szövetségemet híven őneki.

Zsolt 88,30

És ivadékát örökkévalóvá teszem, és királyi székét, mint az ég napjait.

Zsolt 88,31

De ha fiai elhagyják törvényemet, és nem járnak itéleteimben,

Zsolt 88,32

ha rendeléseimet megfertőztetik, és parancsaimat nem tartják:

Zsolt 88,33

meglátogatom vesszővel gonoszságaikat, és vereségekkel az ő bűneiket.

Zsolt 88,34

Azonban irgalmasságomat nem veszem el tőle, és nem szegem meg igazmondásomat,

Zsolt 88,35

sem nem hamisítom meg szövetségemet, s a mi ajakimon kijő, nem teszem érvénytelenné.

Zsolt 88,36

Egyszer megesküdtem az én szentségemre; hazudok-e Dávidnak?

Zsolt 88,37

Az ő ivadéka örökké megmarad,

Zsolt 88,38

és királyi széke, mint a nap, az én szemem előtt, és mint a teljes hold mindörökké; s ama hűséges tanú az égen. [Kir. II. 7,16.]

Zsolt 88,39

Te pedig megvetetted és megutáltad, távol tartottad a te fölkentedet,

Zsolt 88,40

fölforgattad a te szolgád szövetségét, megfertőztetted a földön az ő szentélyét,

Zsolt 88,41

lerontottad minden kerítését, erősségébe félelmet helyeztél;

Zsolt 88,42

megrabolta őt minden útonjáró, gyalázattá lett szomszédainak.

Zsolt 88,43

Fölemelted az ő nyomorgatói jobbját, örömet szerzettél minden ellenségének,

Zsolt 88,44

elvetted fegyverének segítségét, és nem segítetted őt a hadban.

Zsolt 88,45

eltörlötted az ő tisztaságát, és székét a földre vetetted,

Zsolt 88,46

megrövidítetted ideje napjait, elborítottad őt gyalázattal.

Zsolt 88,47

Meddig fordúlsz el, Uram, egészen? fölgyúlad-e mint a tűz a te haragod?

Zsolt 88,48

Emlékezzél meg, mi az én mivoltom; hiába alkottad-e mind az emberek fiait?

Zsolt 88,49

Melyik ember az, ki él, és halált nem látand? megmenti-e lelkét a pokol kezéből?

Zsolt 88,50

Hol vannak a te régi irgalmasságaid, Uram! a mint megesküdtél Dávidnak igazvoltodra? [Kir. II. 7,15.]

Zsolt 88,51

Emlékezzél meg, Uram, a te szolgáid gyalázatáról (mit kebelemben hordozok) annyi sok nemzettől,

Zsolt 88,52

hogy gúnyolnak, Uram, a te ellenségeid, s kigúnyolják a te fölkented balsorsát.

Zsolt 88,53

Áldassék az Úr mindörökké. Úgy legyen, úgy legyen.

Zsolt 89

Könyörgés kegyelemért a mulandó embernek.

Zsolt 89,1

Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram! oltalmunk lettél nekünk nemzedékről nemzedékre.

Zsolt 89,9

Mielőtt a hegyek lettek, vagy a föld alkottatott és a világ, öröktől fogva és örökké vagy te, Isten!

Zsolt 89,3

Ne taszítsd el embert romlásra, te, ki mondottad: Térjetek meg, emberek fiai!

Zsolt 89,4

Mert ezer esztendő a te szemeid előtt, mint a tegnapi nap, mely elmúlt, mint egy éjjeli őrizet.

Zsolt 89,5

Mint a mik semmiknek tartatnak, olyanok az ő esztendeik.

Zsolt 89,6

Korán elhervad, mint a fű; reggel virágzik, hogy elhervadjon; este lehull, elfonnyad és elszárad.

Zsolt 89,7

Mert elenyészünk haragod miatt, és búsulásod miatt folyvást rettegünk.

Zsolt 89,8

Eléd raktad gonoszságinkat, és életidőnket orczád világossága elé.

Zsolt 89,9

Mert napjaink mind elenyésznek, és haragod miatt elfogyunk; a mi esztendeink pókhálók gyanánt tekinthetők;

Zsolt 89,10

a mi éveink napjai hetven esztendő, jó erőben, nyolczvan esztendő, s mi azok fölött van, fáradság és fájdalom; mert eljő az ernyedés, és elragadtatunk. [Sirákf. 18,8.]

Zsolt 89,11

Ki ismeri a te haragod erejét? s a tőled való félelem miatt,

Zsolt 89,12

ki mérheti meg haragodat? Taníts meg jobbodtól függő napjainkat számba venni, hogy bölcs szívet nyerhessünk.

Zsolt 89,13

Térj hozzánk, Uram! valahára, és légy könyörűletes a te szolgáidhoz.

Zsolt 89,14

És megtelünk reggel irgalmasságoddal, és örvendezünk és gyönyörködünk minden napjainkban,

Zsolt 89,15

vigadunk a napokért, melyekben minket megaláztál; az esztendőkért, melyekben nyomorúságokat láttunk.

Zsolt 89,16

Tekints a te szolgáidra és alkotmányidra, és igazgasd azok fiait.

Zsolt 89,17

És legyen rajtunk a mi Urunk Istenünk fényessége, és kezeink munkáit te igazgasd fölöttünk, kezeink munkáját igazgassad.

Zsolt 90

Isten oltalmában biztosak vagyunk.

Zsolt 90,1

Dávid dicséret-éneke. A ki a Fölséges segítségében lakik, a menny Istenének oltalmában marad.

Zsolt 90,2

Mondhatja az Úrnak: Oltalmazóm vagy te és segítségem; én Istenem, őbenne bízom.

Zsolt 90,3

Valóban ő megszabadított engem a vadászok tőréből és a súlyos veszélytől.

Zsolt 90,4

Vállaival megárnyékoz téged, és az ő szárnyai alatt biztos vagy.

Zsolt 90,5

Paizs gyanánt vesz téged körűl az ő igazsága; nem fogsz félni az éjjeli rémtől,

Zsolt 90,6

a nappal repülő nyiltól, a sötétben járó vésztől, és a déli gonosz támadásától.

Zsolt 90,7

Ezeren hullanak el oldalad mellől, és tizezeren jobbod felől: tehozzád pedig nem fog közeledni;

Zsolt 90,8

hanem szemeiddel nézed, és a bűnösök diját meglátod.

Zsolt 90,9

Mert te vagy, Uram, én reményem; ha a Fölségest választottad magadnak menedékűl,

Zsolt 90,10

nem járul hozzád veszedelem, és csapás nem közeledik hajlékodhoz.

Zsolt 90,11

Mert angyalainak parancsolt felőled, hogy megőrizzenek téged minden útadban. [Máté 4,6. Luk. 4,10.]

Zsolt 90,12

Kezeikben hordoznak téged, netalán kőbe üssed lábadat.

Zsolt 90,13

Áspison és basiliskuson fogsz járni, s az oroszlánt és sárkányt tapodod.

Zsolt 90,14

„Mivelhogy bennem bízott, megszabadítom őt, mert megismerte az én nevemet.

Zsolt 90,15

Hozzám kiált, és én meghallgatom őt; vele vagyok a szorongatásban; megmentem és megdicsőitem őt.

Zsolt 90,16

Betöltöm őt hosszú élettel, és megmutatom neki az én szabadításomat.“

Zsolt 91

Isten műveinek és igazságának dicsérete.

Zsolt 91,1

Ének-zsoltár, szombatnapra.

Zsolt 91,2

Jó az Urat dicsérni, és éneket mondani a te nevednek, oh Fölséges!

Zsolt 91,3

Hogy reggel hirdettessék irgalmasságod, és igazvoltod éjjel,

Zsolt 91,4

tizhúrú lanton, hárfán, énekkel, czitarával.

Zsolt 91,5

Mert örömet szereztél nekem, Uram, a te alkotmányidban; és kezeid műveiben örvendezek.

Zsolt 91,6

Mely nagyok, Uram, a te munkáid! Igen mélységesek a te gondolataid.

Zsolt 91,7

Az esztelen ember nem veszi észre, és a bolond nem érti ezeket:

Zsolt 91,8

hogy midőn kikelnek a bűnösök, mint a fű, és kitűnnek mindnyájan, kik gonoszt mívelnek, örökön örökre elvesznek.

Zsolt 91,9

Te pedig, Uram, fölséges vagy mindörökké.

Zsolt 91,10

Mert íme, Uram, a te ellenségeid, mert íme a te ellenségeid elvesznek; és széthányatnak mindnyájan, kik gonoszságot cselekesznek.

Zsolt 91,11

De az én szarvam föl fog emelkedni, mint az egyszarvúé, és bőséges irgalomban lesz öregségem.

Zsolt 91,12

És szemem lenéz majd ellenségeimre; és a rám támadó gonosztevőkről hallani fog fülem.

Zsolt 91,13

Az igaz, mint a pálmafa, virágzik, növekedni fog, mint a Libanon czedrusa.

Zsolt 91,14

Kik az Úr házában vannak ültetve, a mi Istenünk háza tornáczaiban virágzani fognak.

Zsolt 91,15

Még öregségökben is hajtani fognak, és jó állapotban lesznek,

Zsolt 91,16

hogy hirdessék: Mely igaz a mi Urunk Istenünk, és igaztalanság nincs őbenne.

Zsolt 92

Isten a világ királya.

Zsolt 92,1

Dávid dicséret-éneke, szombat előtti napra, midőn a föld alapíttatott. Az Úr országol, ékességbe öltözött, erősségbe öltözött az Úr, és felövezte magát; mert ő erősítette meg a föld kerekségét, mely nem fog ingani.

Zsolt 92,2

Alapítva van a te széked kezdet óta, öröktől fogva vagy te.

Zsolt 92,3

Fölemelik, Uram, a folyók, fölemelik a folyók szavokat, fölemelik a folyók habjaikat,

Zsolt 92,4

de a sok vizek zúgásainál, a tenger csodálatos dagályánál is csodálatosb az Úr a magasságban.

Zsolt 92,5

A te bizonyosságtételeid igen hitelesek lettek; a te házadat szentség illeti, Uram! örök időkre.

Zsolt 93

Könyörgés az Isten országa ellenségeinek megbüntetéseért.

Zsolt 93,1

Dávid zsoltára, a hét negyedik napjára. Isten a boszúállás Ura, a boszúállás Istene szabadon cselekszik.

Zsolt 93,2

Emelkedjél föl, ki a földet itéled; fizesd meg a díjt a kevélyeknek.

Zsolt 93,3

Meddig fognak, Uram, a bűnösök, meddig fognak a bűnösök örvendezni,

Zsolt 93,4

beszélni és gonoszságot szólani, szólani mind, kik igaztalanságot mívelnek?

Zsolt 93,5

A te népedet, Uram, megalázzák, és örökségedet nyomorgatják;

Zsolt 93,6

az özvegyet és jövevényt megölik, és az árvákat meggyilkolják,

Zsolt 93,7

és azt mondják: Nem látja az Úr, és nem veszi észre Jákob Istene.

Zsolt 93,8

Értsétek meg, esztelenek, a nép között, és bolondok, valahára okúljatok.

Zsolt 93,9

Ki a fület plántálta, nem hall-e? vagy ki a szemet alkotta, nem lát-e?

Zsolt 93,10

Ki megdorgálja a népeket, nem fedd-e meg? ki tudományra tanítja az embert?

Zsolt 93,11

Az Úr tudja az emberek gondolatait, hogy hiábavalók.

Zsolt 93,12

Boldog ember az, kit te oktatsz, Uram! és törvényedre tanítasz.

Zsolt 93,13

Hogy megnyugtasd őt a rosz napokon, míg a bűnösnek verem ásatik.

Zsolt 93,14

Mert az Úr nem veti meg népét, és örökségét nem hagyja el,

Zsolt 93,15

mignem az igazság itéletté változik, és mellette lesznek mind, kik igaz szívűek.

Zsolt 93,16

Ki kel föl érettem a gonoszok ellen? vagy ki áll mellém a gonosztevők ellen?

Zsolt 93,17

Ha akkor az Úr nem segít engem, csakhamar pokolban lakott volna az én lelkem.

Zsolt 93,18

Ha mondottam: Lábam ingadoz, a te irgalmasságod, Uram, megsegített engem.

Zsolt 93,19

Szivem fájdalmainak sokasága között a te vigasztalásaid örvendeztették az én lelkemet.

Zsolt 93,20

Vajjon a gonoszság székével tartasz-e? s a törvény örve alatt nyomorgatás-e a te szándékod?

Zsolt 93,21

Ők kapkodnak az igaz lelkén, és az ártatlan vért elkárhoztatják;

Zsolt 93,22

de az Úr nekem oltalmam lett, és az én Istenem reményem segítsége;

Zsolt 93,23

és megfizeti nekik gonoszságukat, és roszaságukban elveszti őket, elveszti őket a mi Urunk Istenünk.

Zsolt 94

Fölhivás Isten dicséretére és engedelmességre iránta.

Zsolt 94,1

Dávid dicsérő éneke. Jertek, örvendezzünk az Úrnak, vigadjunk a mi szabadító Istenünknek.

Zsolt 94,2

Járúljunk orczája elé háladással, és zsoltárokkal vígadjunk neki.

Zsolt 94,3

Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden istenek fölött.

Zsolt 94,4

Mert kezében vagyon a föld minden határa, és övéi a hegyek magasságai.

Zsolt 94,5

Mert övé a tenger, és ő alkotta azt, és az ő kezei alakították a szárazat.

Zsolt 94,6

Jertek, imádva borúljunk le, és sírjunk az Úr előtt, ki minket alkotott.

Zsolt 94,7

Mert ő a mi Urunk Istenünk, és mi az ő legelőjének népe, és kezeinek juhai.

Zsolt 94,8

Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek sziveteket, [Zsid. 3,7.]

Zsolt 94,9

mint ama boszantással a kisértés napján a pusztában, hol megkisértettek engem atyáitok, próbára tettek engem, bár látták cselekedeteimet.

Zsolt 94,10

Negyven esztendeig boszantott engem e nemzedék, és mondám: Ezek szivökben mindenkor tévelygenek. [Móz. IV. 14,34.]

Zsolt 94,11

És nem ismerték meg az én utaimat, úgy hogy megesküdtem haragomban: Nem mennek be az én nyugodalmamba. [Zsid. 4,3.]

Zsolt 95

Dicsérjétek az Istent.

Zsolt 95,1

Dávid éneke, midőn a ház építteték a fogság után. Énekeljetek az Úrnak új éneket; énekeljetek az Úrnak, minden föld!

Zsolt 95,2

Énekeljetek az Úrnak, és áldjátok az ő nevét; hirdessétek napról napra szabadítását.

Zsolt 95,3

Hirdessétek a nemzetek között dicsőségét, minden nép között az ő csodáit.

Zsolt 95,4

Mert nagy az Úr, és igen dicsérendő rettenetes minden istenek fölött.

Zsolt 95,5

Mert a pogányok minden istenei gonosz lelkek; az Úr pedig alkotta az egeket.

Zsolt 95,6

Háladás és szépség vagyon színe előtt, szentség és fönség az ő szentélyében.

Zsolt 95,7

Adjatok az Úrnak népek hazái, adjatok az Úrnak dicsőséget és tiszteletet.

Zsolt 95,8

Adjatok az Úr nevének dicsőséget; vigyetek áldozatokat, és menjetek az ő tornáczaiba.

Zsolt 95,9

Imádjátok az Urat szent tornáczában; rendűljön meg orczája előtt az egész föld.

Zsolt 95,10

Mondjátok a pogányok között, hogy az Úr országol; ki összeszerkeszté a föld kerekségét, mely nem fog ingani; igazságban itéli meg a népeket.

Zsolt 95,11

Vígadjanak az egek, és örvendezzen a föld; indúljon meg a tenger, és a mi azt betölti;

Zsolt 95,12

örűljenek a mezők, és mind a mi azokon vagyon; örvendezzen az erdők minden fája

Zsolt 95,13

az Úr színe előtt, mert eljő a földet itélni. Megitéli a föld kerekségét igazságban, és a népeket igazvolta szerint.

Zsolt 96

Az Isten országa.

Zsolt 96,1

Dávidé, midőn az ő földe visszaadatott. Az Úr országol, örvendezzen a föld; vigadjon a sok sziget.

Zsolt 96,2

Felhő és homály van körötte, igazság és itélet az ő székének alapja.

Zsolt 96,3

Tűz jár előtte, és megemészti köröskörűl ellenségeit.

Zsolt 96,4

Villámai megvilágítják a föld kerekségét; látja és megrendül a föld.

Zsolt 96,5

A hegyek mint a viasz megolvadnak az Úr színe előtt, az Úr színe előtt az egész föld.

Zsolt 96,6

Az egek hirdetik az ő igazságát; és minden nép az ő dicsőségét.

Zsolt 96,7

Szégyenűljenek meg mindnyájan, kik faragott képeket imádnak, és kik bálványaikban dicsekszenek. Imádjátok őt, minden angyalai! [Móz. II. 20,4. Móz. III. 26,1. Móz. V. 5,8. Zsid. 1,6.]

Zsolt 96,8

Hallja ezt Sion, és örűl; és Júda leányai örvendeznek a te itéleteidben, Uram!

Zsolt 96,9

Mert te, Uram, legfölségesebb vagy az egész földön, igen fölmagasztaltattál minden istenek fölött.

Zsolt 96,10

Kik szeretitek az Urat, gyülöljétek a gonoszt; azÚr megőrzi az ő szentei lelkeit, a bűnös kezéből megszabadítja őket. [Ámosz 5,15. Rom. 12,9.]

Zsolt 96,11

világosság támadott az igaznak, és vigaság az egyenesszívűeknek.

Zsolt 96,12

Vigadjatok igazak az Úrban, és dícsérjétek az ő szentségének emlékezetét.

Zsolt 97

Dicséret a szabaditónak és birónak!

Zsolt 97,1

Dávid zsoltára Énekeljetek az Úrnak új éneket; mert csoda-dolgokat cselekedett. Megsegítette őt jobbja és az ő szent karja.

Zsolt 97,2

Az Úr kijelentette szabadítását, a nemzetek színe előtt kinyilatkoztatta igazságát.

Zsolt 97,3

Megemlékezett irgalmasságáról és igazmondásáról Izrael háza iránt. A föld minden határa látja a mi Istenünk szabadítását. [Izai. 52,10. Luk. 3,6.]

Zsolt 97,4

Örvendezzetek az Istennek, minden föld! énekeljetek és vigadjatok, és zengjetek dicséretet.

Zsolt 97,5

Zengjetek az Úrnak czitarán, czitarával, és zsoltárszóval

Zsolt 97,6

harsona-zengés és kürthangok között. Örvendezzetek az Úr, a király színe előtt.

Zsolt 97,7

Indúljon meg a tenger, és mi azt betölti; a föld kereksége, és a kik azon laknak.

Zsolt 97,8

Tapsoljanak kézzel a folyók, egyetemben örvendezzenek a hegyek

Zsolt 97,9

az Úr színe előtt; mert eljő a földet itélni. Megitéli a föld kerekségét igazságban, és a népeket egyenességgel.

Zsolt 98

Az Úr szent.

Zsolt 98,1

Dávid zsoltára. Az Úr országol, reszkessenek a népek; a kerubokon űl, réműljön meg a föld.

Zsolt 98,2

Nagy az Úr Sionban, és fölséges minden nép fölött.

Zsolt 98,3

Adjanak hálát a te nagy nevednek; mert rettenetes és szent,

Zsolt 98,4

és az igazságot szerető király hatalmának. Te szerzesz törvényt, itéletet és igazságot Jákobban te szolgáltatsz.

Zsolt 98,5

Magasztaljátok a mi Urunkat Istenünket, és borúljatok le lábai zsámolya előtt, mert ő szent.

Zsolt 98,6

Mózes és Áron az ő papjai között, és Sámuel azok között, kik segítségűl híják az ő nevét, segítségűl hítták az Urat, és meghallgatta őket.

Zsolt 98,7

A felhő-oszlopból szólt hozzájok; ők megtartották bizonyságait és a parancsot, melyet nekik adott.

Zsolt 98,8

Urunk Istenünk! te meghallgattad őket; Isten! te kegyelmes voltál hozzájok, és megboszúltál minden törekvést ellenök.

Zsolt 98,9

Magasztaljátok a mi Urunkat Istenünket, és imádjátok az ő szent hegyén; mert szent a mi Urunk Istenünk.

Zsolt 99

Dicsérjétek az Istent.

Zsolt 99,1

Hálaadó zsoltár.

Zsolt 99,2

Örvendezzetek az Istennek, minden föld! szolgáljatok az Úrnak vigasággal, járúljatok színe elé örvendezéssel.

Zsolt 99,3

Tudjátok meg, hogy ő az Úr, ő az Isten. Ő alkotott minket, és nem mi magunkat; az ő népe és legelőjének juhai vagyunk.

Zsolt 99,46

Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornáczaiba dicséretekkel; adjatok hálát neki, dicsérjétek az ő nevét,

Zsolt 99,5

mert jóságos az Úr, örökké tart irgalmassága, és nemzedékről nemzedékre az ő igazsága.

Zsolt 100

Egy jámbor király fogadásai.

Zsolt 100,1

Dávid zsoltára. Irgalmasságot és itéletet éneklek, Uram! neked éneklek.

Zsolt 100,2

Figyelni fogok a szeplőtelen útra, mikor hozzám jösz; szívem ártatlanságában fogok járni az én házamnak közepette.

Zsolt 100,3

Nem teszek szemeim elé igaztalan dolgot, a törvényszegőket gyülölöm. Nem fog ragaszkodni hozzám

Zsolt 100,4

az álnok szív; a tőlem elhajló gonosztevőnek nem leszek ismerője.

Zsolt 100,5

Ki felebarátját titkon rágalmazza, azt üldözőbe veszem; kinek szeme kevély, szíve telhetetlen, azzal nem eszem.

Zsolt 100,6

Szemeim a föld hívein lesznek, hogy velem üljenek; ki szeplőtelen úton jár, az fog szolgálni nekem.

Zsolt 100,7

Nem lesz lakása házamban, ki kevélyen cselekszik; s az igaztalanúl szólónak szemeim előtt nem lesz maradása.

Zsolt 100,8

Korán kiírtom a föld minden bűnösét, s az Úr városából mind elvesztem a gonoszúl cselekvőket.

Zsolt 101

Inséges ember panasza és könyörgése szabadúlásért.

Zsolt 101,1

A szegény imádsága, midőn szorongattaték, és az Úr színe előtt kiönté könyörgését.

Zsolt 101,2

Uram! hallgasd meg imádságomat, és az én kiáltásom jusson hozzád.

Zsolt 101,3

Ne fordítsd el tőlem a te orczádat; a mely nap szorongattatom, hajtsd hozzám füledet; a mely nap segítségűl hílak téged, azonnal hallgass meg engem.

Zsolt 101,4

Mert mint a füst, elenyésznek az én napjaim, és tetemeim mint a forgács elszáradnak. [Zsolt. 36,20. 67,2.]

Zsolt 101,5

Levágattam, mint a széna, és szívem kiszáradott, úgy hogy elfeledtem enni kenyeremet.

Zsolt 101,6

Az én nyögésem szava miatt csontom húsomhoz ragadott.

Zsolt 101,7

Hasonló lettem a pusztaság pelikánjához; olyan lettem, mint a bagoly az ő lakhelyén.

Zsolt 101,8

Virasztok és olyan lettem, mint a magányos madár a háztetőn.

Zsolt 101,9

Napestig gyaláznak engem az én ellenségeim; és a kik dicsértek engem, ellenem esküsznek.

Zsolt 101,10

Mert a kenyeret hamuban eszem, és italomat sírással vegyítem

Zsolt 101,11

a te haragod és boszankodásod miatt; mert fölemelvén, levetettél engem.

Zsolt 101,12

Napjaim mint az árnyék hanyatlanak, és én mint a széna elszáradok.

Zsolt 101,13

Te pedig, Uram, mindörökké megmaradsz, és a te emlékezeted nemzedékről nemzedékre.

Zsolt 101,14

Te fölkelvén, könyörűlni fogsz Sionon; mert ideje, hogy rajta könyörűlj, mert eljött ideje.

Zsolt 101,15

Mivel kedvesek szolgáidnak az ő kövei, és romján sajnálkoznak.

Zsolt 101,16

És a népek félni fogják a te nevedet, Uram! és a föld minden királyai a te dicsőségedet.

Zsolt 101,17

Mivelhogy az Úr fölépíti Siont, és láttatni fog az ő dicsőségében, [Ján. 1,14.]

Zsolt 101,18

az alázatosok imádságát tekintetbe veszi, és nem veti meg azok könyörgését.

Zsolt 101,19

Irassanak meg ezek a jövő nemzedéknek; és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat;

Zsolt 101,20

mert letekintett az ő szent magasságából; az Úr mennyből a földre tekintett:

Zsolt 101,21

hogy meghallja a foglyok sóhajtásait, és föloldja a megöltek fiait:

Zsolt 101,22

hogy hirdessék az Úr nevét Sionban, és az ő dicséretét Jerusalemben,

Zsolt 101,23

midőn a népek és királyok egybegyűlnek, az Úrnak szolgálandók.

Zsolt 101,24

Erre felelt neki ő életereje javában: Napjaim kevés számát jelentsd meg nekem.

Zsolt 101,25

Ne szólíts ki engem napjaim felén; a te esztendeid nemzedékről nemzedékre.

Zsolt 101,26

Kezdetben, Uram, te alapítottad a földet, és az egek kezeid alkotmányai.

Zsolt 101,27

Ezek elmúlnak, te pedig megmaradsz; mind elavúlnak, mint a ruha, és mint az öltözetet, elváltoztatod azokat, és elváltoznak;

Zsolt 101,28

te pedig ugyanaz vagy, és esztendeid nem fogynak el.

Zsolt 101,29

Szolgáid fiainak lakásuk lesz nálad, és ivadékuk megmarad mindörökké.

Zsolt 102

Dicséret és hála Isten jótéteményiért.

Zsolt 102,1

Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és minden a mi bennem vagyon, az ő szent nevét.

Zsolt 102,2

Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el semmi adományát;

Zsolt 102,3

ki megkegyelmez minden gonoszságodnak, ki meggyógyítja minden betegségedet,

Zsolt 102,4

ki a veszedelemből kiszabadítja éltedet, ki téged megkoronáz irgalmassággal és könyörűlettel,

Zsolt 102,5

ki betölti jókkal kivánságodat, hogy megújúljon ifjúságod, mint a sasé.

Zsolt 102,6

Irgalmasságot cselekszik az Úr, és itéletet minden igaztalanúl szenvedőnek.

Zsolt 102,7

Kijelentette Mózesnek az ő útait, Izrael fiainak az ő akaratját.

Zsolt 102,8

Könyörűlő és irgalmas az Úr, hosszantűrő és igen irgalmas. [Móz. IV. 14,18.]

Zsolt 102,9

Nem tart haragot örökké, sem örökké nem fenyeget.

Zsolt 102,10

Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem gonoszságaink szerint fizet nekünk;

Zsolt 102,11

mert a mily magas az ég a föld felett, oly erőssé teszi irgalmát az őt félőkön.

Zsolt 102,12

A mily messze vagyon napkelet nyugattól, annyira távolítja el tőlünk gonoszságainkat.

Zsolt 102,13

Mint az atya könyörűl fiain, úgy könyörűl az Úr az őt félőkön;

Zsolt 102,14

mert ő ismeri alkatunkat, megemlékezik, hogy mi por vagyunk.

Zsolt 102,15

Az ember napjai, mint a széna; elhervad ő, mint a mezei virág; [Jób 7,10.]

Zsolt 102,16

melyen ha átmegy a szél, meg nem marad, és többé helyét sem ismerik meg.

Zsolt 102,17

Az Úr irgalmassága pedig öröktől van és mindörökké az őt félőkön, és az ő igazsága a fiak fiain,

Zsolt 102,18

azokon, kik megtartják szövetségét, és megemlékeznek parancsairól, hogy azokat cselekedjék.

Zsolt 102,19

Az Úr mennyben helyezte az ő székét, és uralmának minden alá van vetve.

Zsolt 102,20

Áldjátok az Urat minden ő angyalai, hatalmas erejűek, az ő igéjének cselekvői, mihelyt beszéde hangját halljátok.

Zsolt 102,21

Áldjátok az Urat minden erősei, ti, szolgái, kik az ő akaratját cselekszitek.

Zsolt 102,22

Áldjátok az Urat minden alkotmányai; az ő uralkodásának minden helyén áldjad én lelkem az Urat.

Zsolt 103

Isten dicsérete a természetből.

Zsolt 103,1

Dávidé. Áldjad és lelkem az Urat, Uram Istenem! fölötte fönséges vagy, dicsőségbe és ékességbe öltöztél,

Zsolt 103,2

világossággal mint köntössel körűl vagy öltve, kiterjesztvén az eget, mint a sátorfödelet;

Zsolt 103,3

ki befödöd vizekkel annak felső részeit, ki a felhőt szekereddé teszed, ki a szelek szárnyain jársz;

Zsolt 103,4

ki angyalaidat szélvészszé teszed, és szolgáidat égető tüzzé;

Zsolt 103,5

ki a földet állandóságra alapítottad, hogy nem fog ingadozni örökön örökké.

Zsolt 103,6

A vizmélység öltözet gyanánt födte azt; a hegyeken vizek állottak.

Zsolt 103,7

A te feddésed előtt elfutottak; mennydörgésed szavától megijedtek.

Zsolt 103,8

A hegyek fölemelkedtek, a völgyek alászállottak azon helyre, melyet nekik alapítottál.

Zsolt 103,9

Határt vontál, melyet nem fognak átlépni, s nem térnek vissza a földet elborítani. [Jób 38,10.]

Zsolt 103,10

Ki forrásokat fakasztasz a völgyekben, a hegyek között folynak a vizek.

Zsolt 103,11

Iszik azokból minden mezei vad; azok után lihegnek szomjúságukban a vadszamarak.

Zsolt 103,12

Azok mellett lakoznak az égi madarak; a kősziklák közől szózatot adnak.

Zsolt 103,13

Ki megöntözöd a hegyeket onnan felől; a te műveid gyümölcséből megelégíttetik a föld.

Zsolt 103,14

Ki szénát teremtesz a barmoknak, és veteményt az emberek szolgálatára, hogy kenyeret termeszsz a földből,

Zsolt 103,15

és bor vidámítsa föl az ember szivét; hogy olajjal derítse föl orczáját, és a kenyér erősítse meg az ember szívét.

Zsolt 103,16

Jóllaknak a mező fái, és a Libanon czedrusai, melyeket ültetett.

Zsolt 103,17

Ott fészkelnek a madarak, a gólya háza fő azok között.

Zsolt 103,18

A magas hegy a szarvasok, a kőszikla a sűldisznók menedéke.

Zsolt 103,19

A holdat időmértékül teremté; a nap tudja lenyugvását.

Zsolt 103,20

Sötétséget parancsolsz, és éj van; mely alatt mind kimennek az erdei vadak,

Zsolt 103,21

az oroszlán ordító kölykei, hogy ragadozzanak, és az Istentől magoknak eledelt keressenek.

Zsolt 103,22

Fölkel a nap, és összegyűlnek, és hajlékaikba helyezkednek.

Zsolt 103,23

Kimegy az ember munkájára és dolgára napestig.

Zsolt 103,24

Mely igen fölségesek a te műveid, Uram! mindeneket bölcseséggel cselekedtél; mi a földet betölti, mind a te jószágod.

Zsolt 103,25

Ez a nagy és tágas öblű tenger, ott az úszók, melyeknek száma nincs, a kicsiny állatok a nagyokkal;

Zsolt 103,26

ott járnak a hajók, a czethal, melyet alkottál, hogy játszék abban.

Zsolt 103,27

Mindnyájan tőled várják, hogy eledelt adj nekik idejében.

Zsolt 103,28

Te adván nekik, gyűjtenek; fölnyitván kezedet, minden betelik jóval.

Zsolt 103,29

De ha elfordítod arczodat, megréműlnek; ha elveszed lélekzetöket, elfogynak, és a porba visszatérnek.

Zsolt 103,30

Beléjök bocsátván leheletedet, fölélednek; és megújítod a föld szinét.

Zsolt 103,31

Legyen az Úré a dicsőség mindörökké. Az Úr örűlni fog alkotmányaiban;

Zsolt 103,32

ki letekint a földre, és megrendíti azt; ki a hegyeket megérinti, és füstölögnek. [Móz. II. 19,18. 20,18.]

Zsolt 103,33

Énekelni fogok az Úrnak életemben, dicséretet mondok az én Istenemnek, valamig leszek. [Zsolt. 145,2.]

Zsolt 103,34

Legyen kellemes neki az én beszédem; én pedig az Úrban fogok gyönyörködni.

Zsolt 103,35

Fogyjanak el a bűnösök a földről és a gonoszok, úgy, hogy ne legyenek; áldjad én lelkem az Urat.

Zsolt 104

Hálaadás Isten vezérletéért a történelemben.

Zsolt 104,1

Alleluja! Adjatok hálát az Úrnak, és híjátok segítségűl az ő nevét; hirdessétek a népek között cselekedeteit.

Zsolt 104,2

Énekeljetek neki, zengedezzetek neki, és beszéljétek el minden csodatettét.

Zsolt 104,3

Dicsekedjetek az ő szent nevében, vígadjon az Urat keresők szíve.

Zsolt 104,4

Keressétek az Urat és erősödjetek meg; keressétek az ő színét mindenkoron.

Zsolt 104,5

Emlékezzetek meg csodáiról, melyeket cselekedett, az ő jeleiről és szája itéleteiről.

Zsolt 104,6

Ábrahámnak, az ő szolgájának ivadéka! Jákobnak, az ő választottjának fiai!

Zsolt 104,7

Ő a mi Urunk Istenünk, ő itéli az egész földet.

Zsolt 104,8

Megemlékezik örökké az ő szövetségéről, az igéről, melyet parancsolt ezer nemzedékig,

Zsolt 104,9

melyet szerzett Ábrahámmal; és az ő esküjéről Izsákkal.

Zsolt 104,10

És melyet Jákobnak rendelt parancsolatúl, és Izraelnek örök szövetségűl,

Zsolt 104,11

mondván: Neked adom Kánaán földét örökségtek részeűl.

Zsolt 104,12

Mikor csekély számmal, igen kevesen és jövevények voltak benne,

Zsolt 104,13

és nemzettől nemzethez költöztek, és egy országból más néphez,

Zsolt 104,14

nem engedé, hogy ember ártson nekik, és megfenyité érettök a királyokat.

Zsolt 104,15

„Ne illessétek az én fölkentjeimet, és prófétáim ellen ne gonoszkodjatok.“

Zsolt 104,16

És éhséget hívott a földre, és a kenyérnek minden botját eltöré.

Zsolt 104,17

Férfiat küldött eléjök; József szolgáúl adatott el.

Zsolt 104,18

Megalázták bilincsbe lábait, a vas áthatotta lelkét,

Zsolt 104,19

mig betelt az ő mondása. Az Úr szava fölvilágosította őt.

Zsolt 104,20

Elküldött a király, és föloldá őt; a népek fejedelme elbocsátá őt.

Zsolt 104,21

Úrrá rendelé őt házán, és fejedelemmé minden jószágán,

Zsolt 104,22

hogy oktassa fejedelmeit, mint önmagát, és véneit tanítsa okosságra.

Zsolt 104,23

És bement Izrael Egyiptomba; és Jákob lakos lőn Kám földén.

Zsolt 104,24

És igen megszaporította népét, erősebbé tette ellenségeinél. [Móz. II. 1,7.]

Zsolt 104,25

Elfordítá azok szívét, hogy gyülöljék az ő népét, és álnokságot cselekedjenek szolgáin.

Zsolt 104,26

Elküldé Mózest, az ő szolgáját, Áront, kit kiválasztott. [Móz. II. 3,10. 4,29.]

Zsolt 104,27

Jeleinek és csodáinak igéit adta nekik Kám földén. [Móz. II. 7,10. követk.]

Zsolt 104,28

Sötétséget küldött, és sötét lett; és nem hagyta hiába beszédeit. [Móz. II. 10,21.]

Zsolt 104,29

Vérré változtatta azok vizeit, és megölé halaikat. [Móz. II. 7,20.]

Zsolt 104,30

Békákat termett földük, az ő királyaik belházaiban is. [Móz. II. 8,6.]

Zsolt 104,31

Szólott, és mindenféle légy jöve, és szúnyogok minden határaikban. [Móz. II. 8,16.]

Zsolt 104,32

Eső helyett jeget bocsátott, és égető tüzet földeikre. [Móz. II. 9,24.]

Zsolt 104,33

És elveré szőlőiket, és fügefáikat, és összezúzta határaik fáját.

Zsolt 104,34

Szólott, és sáska jöve és cserebogár, melynek nem volt száma. [Móz. II. 10,12.]

Zsolt 104,35

És megemészte minden füvet az ő földükön, és megevé földük minden gyümölcsét.

Zsolt 104,36

És megölt minden elsőszülöttet földükön, minden munkájok zsengéit. [Móz. II. 12,29.]

Zsolt 104,37

És kivitte őket ezüsttel és aranynyal, és nemzetségeikben nem volt beteg. [Móz. II. 12,35.]

Zsolt 104,38

Örűlt Egyiptom az ő elmenetökön; mert rájok szállt vala azok félelme.

Zsolt 104,39

Felhőt terített ki oltalmokra, és tüzet, hogy világítson nekik éjjel. [Móz. II. 13,21. Zsolt. 77,14. Kor. I. 10,1.]

Zsolt 104,40

Könyörögtek, és jött a fürj; és mennyei kenyérrel elégítette meg őket. [Móz. II. 16,13.]

Zsolt 104,41

Megnyitotta a kősziklát, és víz ömlött ki, a szárazon folyóviz folyt. [Móz. IV. 20,11.]

Zsolt 104,42

Mert megemlékezett az ő szent igéjéről, melyet szolgájának, Ábrahámnak mondott. [Móz. I. 17,7.]

Zsolt 104,43

És kivezette népét örvendezéssel, és választottait vigasággal.

Zsolt 104,44

És nekik adá a nemzetek tartományait, és a népek munkáit elfoglalták,

Zsolt 104,45

hogy igazságait megőrizzék, és kövessék az ő törvényét.

Zsolt 105

Az Isten kegyelme és jótékonysága, az emberek hálátlansága.

Zsolt 105,1

Alleluja! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó; mert örökkévaló az ő irgalmassága. [Judit 13,21.]

Zsolt 105,2

Ki beszéli el az Úr nagytetteit? ki hirdeti minden ő dicséretét? [Sirákf. 43,35.]

Zsolt 105,3

Boldogok a kik megtartják az itéletet, és igazságot cselekszenek minden időben.

Zsolt 105,4

Emlékezzél meg, Uram, rólunk népedhez való jókedvedből; látogass meg minket a te szabadításoddal,

Zsolt 105,5

hogy lássuk választottaid jólétét, hogy vigadjunk néped vigaságában, hogy dicsértessél a te örökségeddel.

Zsolt 105,6

Vétkeztünk atyáinkkal, igaztalanúl cselekedtünk, gonoszságot tettünk.

Zsolt 105,7

Atyáink Egyiptomban nem értették csodáidat, nem emlékeztek meg a te irgalmad sokaságáról, és boszantottak, menvén a tengerre, a vörös tengerre.

Zsolt 105,8

De megszabadította őket nevéért, hogy kijelentse hatalmasságát.

Zsolt 105,9

És megdorgálta a vörös tengert, és kiszáradt; és átvivé őket a mélységeken, mint a pusztán. [Móz. II. 14,21.]

Zsolt 105,10

És kiszabadítá őket a gyűlölők kezéből, és megmenté őket az ellenség kezéből.

Zsolt 105,11

És a viz elborította üldözőiket; egy sem maradt meg azok közől. [Móz. II. 14,27.]

Zsolt 105,12

Akkor hittek az ő igéinek, és énekelték dicséretét.

Zsolt 105,13

De hamar elfeledkeztek az ő tetteiről, és nem vártak tanácsára,

Zsolt 105,14

és kivánságra gerjedtek a pusztában, és kisértették Istent a vizetlen helyen. [Móz. II. 17,2.]

Zsolt 105,15

És megadta nekik kérésöket, és megelégité lelköket. [Móz. IV. 11,31.]

Zsolt 105,16

És boszanták Mózest a táborban, Áront, az Úr szentjét.

Zsolt 105,17

Megnyilt a föld, és elnyelé Dátant, és elborítá Abiron csoportját. [Móz. IV. 16,32.]

Zsolt 105,18

És tűz gyúladt ki gyűlekezetökben; és láng égette meg a bűnösöket.

Zsolt 105,19

És borjút alkottak Hóreben, és imádták a bálványt. [Móz. II. 32,4.]

Zsolt 105,20

És fölcserélték dicsőségöket a szénátevő borjú hasonmásával.

Zsolt 105,21

Elfeledték az Istent, ki megszabadította őket, ki nagy dolgokat cselekedett Egyiptomban,

Zsolt 105,22

csodálatosakat Kám földén, rettentőket a vörös tengeren.

Zsolt 105,23

És kimondá, hogy elveszti őket, ha Mózes az ő választottja nem állott volna a rés előtt, hogy elfordítsa az ő haragját, hogy el ne veszítse őket.

Zsolt 105,24

És semminek tarták a kivánatos földet, nem hittek az ő igéjének,

Zsolt 105,25

és morgolódtak sátoraikban, nem hallgattak az Úr szavára.

Zsolt 105,26

És fölemelte kezét ellenök, hogy leverje őket a pusztában,

Zsolt 105,27

és hogy ivadékukat a nemzetek közé vesse, és elszórja őket a tartományokba,

Zsolt 105,28

és ők Beelfegor szolgálatára állottak, és a holtak áldozatait ették,

Zsolt 105,29

és boszantották őt találmányaikkal; és a romlás rajtok megsokasodott.

Zsolt 105,30

De eléállt Fineesz és engesztelést szerzett, és megszűnt a csapás. [Móz. IV. 25.]

Zsolt 105,31

És igazságúl tulajdoníttatott neki nemzedékről nemzedékre mindörökké.

Zsolt 105,32

És boszantották őt az ellenmondás vizeinél, és Mózes is bajba kerűlt miattok;

Zsolt 105,33

mert elkeserítették lelkét, és kétkedve szólt ajakival.

Zsolt 105,34

Nem írtották ki a nemzeteket, melyekről nekik az Úr szólott.

Zsolt 105,35

A nemzetek közé vegyűltek, és megtanúlták azok cselekedeteit,

Zsolt 105,36

és szolgáltak azok bálványainak, s ez botrányúl lőn nekik.

Zsolt 105,37

Fiaikat és leányaikat az ördögöknek áldozták,

Zsolt 105,38

és kiontották az ártatlan vért, fiaik és leányaik vérét, kiket Kánaán bálványainak áldoztak. És a föld megfertőztetett vérrel,

Zsolt 105,39

és undokká lett cselekedeteik által, és találmányaikkal paráználkodtak.

Zsolt 105,40

És az Úr haragra gerjedett népe ellen; és megutálta örökségét.

Zsolt 105,41

És a nemzetek kezeibe adta őket, és azok uralkodtak rajtok, kik gyűlölték őket.

Zsolt 105,42

És nyomorgaták őket ellenségeik, és megaláztattak azok kezei alatt.

Zsolt 105,43

Sok ízben megszabadította őket: ezek pedig boszantották őt törekvéseik által, és megaláztattak gonoszságaikban.

Zsolt 105,44

És látta, midőn nyomorgattattak, és meghallgatá könyörgésöket.

Zsolt 105,45

És megemlékezett szövetségéről, és megsajnálta őket irgalmának sokasága szerint. [Móz. V. 30,3.]

Zsolt 105,46

És könyörűletre indította irántok mindazokat, kik foglyokká tették őket.

Zsolt 105,47

Szabadíts meg minket, Urunk Istenünk! és gyűjts össze minket a nemzetek közől, hogy hálát adjunk szent nevednek, és dicsekedjünk a te dicséretedben.

Zsolt 105,48

Áldott legyen Izrael Ura Istene öröktől fogva mindörökké; és mondja az egész nép: Úgy legyen! úgy legyen!

Zsolt 106

A megváltottak hálaéneke.

Zsolt 106,1

Alleluja! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó; mert örökkévaló az ő irgalmassága.

Zsolt 106,2

Mondják meg ezt, kik megszabadíttattak az Úr által, kiket megszabadított az ellenség kezéből, és egybegyűjtött a tartományokból,

Zsolt 106,3

napkeletről és nyugatról, éjszakról és a tenger felől.

Zsolt 106,4

Tévelyegtek a pusztában a vizetlen helyen; nem találtak utat lakásra való városhoz.

Zsolt 106,5

Éhezvén és szomjúhozván, lelkök elbágyadt bennök.

Zsolt 106,6

De az Úrhoz kiáltottak, midőn szorongattattak, és kiragadta őket szükségeikből,

Zsolt 106,7

és egyenes útra vezette őket, hogy a lakásra való városba menjenek.

Zsolt 106,8

Adjanak hálát az Úrnak irgalmáért, és csodatetteiért az emberek fiai előtt,

Zsolt 106,9

mert megelégítette a sovárgó lelket, az éhező lelket megelégítette jókkal.

Zsolt 106,10

Kik a sötétségben és a halál árnyékában ültek, inségben és vasra verve:

Zsolt 106,11

mert ellenszegűltek az Isten igéinek, és a Fölséges tanácsát megvetették.

Zsolt 106,12

És szivök megaláztatott a sanyarúság alatt; elfogyott erejök, és nem volt, ki megsegítse.

Zsolt 106,13

De az Úrhoz kiáltottak, midőn szorongattattak, és kiszabadítá őket szükségeikből,

Zsolt 106,14

és kivezette őket a sötétségből és a halál árnyékából, és bilincseiket szétszaggatta.

Zsolt 106,15

Adjanak hálát az Úrnak irgalmáért és csodatetteiért az emberek fiai előtt;

Zsolt 106,16

mert lerontotta a réz ajtókat, és a vas zárakat összetörte,

Zsolt 106,17

fölemelé őket gonoszságuk útjáról; mert igaztalanságaik miatt aláztattak meg.

Zsolt 106,18

Lelkök minden eledelt megútált; és a halál kapuihoz közelgettek.

Zsolt 106,19

De az Úrhoz kiáltottak, midőn szorongattattak, és kiszabadítá őket szükségeikből.

Zsolt 106,20

Kibocsátotta az ő igéjét, és meggyógyítá őket, és kiragadta őket veszedelmeikből.

Zsolt 106,21

Adjanak hálát az Úrnak irgalmáért és csodatetteiért az emberek fiai előtt,

Zsolt 106,22

és áldozzanak dicséretáldozattal, és hirdessék az ő tetteit örvendezéssel.

Zsolt 106,23

Kik hajókon jártak a tengeren, kereskedvén a sok vizen;

Zsolt 106,24

azok látták az Úr cselekedeteit, és csodatetteit a mélységben.

Zsolt 106,25

Szólt, és szélvész lőn, és fölkeltek az ő habjai.

Zsolt 106,26

Fölemelkedtek az égig, és leszálltak a mélységig; az ő lelkök elepedt a veszélyekben.

Zsolt 106,27

Szédűltek és tántorogtak, mint a részeg, és minden bölcseségök elenyészett.

Zsolt 106,28

De az Úrhoz kiáltottak, midőn szorongattattak, és kivitte őket szükségeikből.

Zsolt 106,29

És szélvészét gyenge szellővé tette, és lecsendesedtek az ő habjai.

Zsolt 106,30

És örűltek, hogy lecsendesedtek; és elvezette őket ohajtásuk révpartjára.

Zsolt 106,31

Adjanak hálát az Úrnak az ő irgalmáért, csodatetteiért az emberek fiai előtt,

Zsolt 106,32

és magasztalják őt a község gyülekezeteiben, és a vének ülésében dicsérjék őt.

Zsolt 106,33

A folyókat pusztává tette, és a vizek forrásait szomjas helyekké,

Zsolt 106,34

a termékeny földet soványnyá a bennelakók gonoszsága miatt.

Zsolt 106,35

A pusztát tavakká tette, és a víznélküli földet vízforrásokká.

Zsolt 106,36

És oda telepítette az éhezőket, és lakásúl várost építettek.

Zsolt 106,37

És bevetették a szántóföldet, és szőlőket ültettek, és a termés gyümölcsét nyerték.

Zsolt 106,38

És megáldotta őket, és igen megsokasodtak, és barmaikat nem kevesítette meg.

Zsolt 106,39

Kevesen voltak és nyomorgattattak a gonoszoktól szorongatással és fájdalommal.

Zsolt 106,40

Gyalázattal boríttattak el a fejedelmek; és tévelyegni hagyta őket a járatlan és útnélküli helyeken;

Zsolt 106,41

Ámde kisegítette a szegényt a nyomorúságból, és a családokat juhnyájakhoz tette hasonlókká.

Zsolt 106,42

Látják ezt az igazak, és örvendenek, és minden gonoszság befogja száját. [Jób 22,19.]

Zsolt 106,43

Kicsoda bölcs, hogy fölfogja ezeket és megértse az Úr irgalmasságait?

Zsolt 107

Hála az Isten irgalmáért és segélyeért.

Zsolt 107,1

Dávid zsoltár-éneke.

Zsolt 107,2

Kész az én szívem, Isten! kész az én szívem, énekelni és zengeni az én dicsőségemben.

Zsolt 107,3

Serkenj föl, dicsőségem! serkenj föl zsoltárom és hárfám! Fölkelek korán reggel.

Zsolt 107,4

Hálát adok neked, Uram, a népek között, és dicséretet mondok neked a nemzetek között.

Zsolt 107,5

Mert nagyobb az egeknél irgalmasságod, és a felhőkig ér a te igazságod.

Zsolt 107,6

Magasztaltassál föl az egek fölött, Isten! és a te dicsőséged az egész földön,

Zsolt 107,7

hogy megszabadúljanak kedvelteid. Szabadíts meg a te jobb kezeddel, és hallgass meg engem.

Zsolt 107,8

Az Isten szólott az ő szent helyén, azért vigadni fogok; és fölosztom Szikemet, és Szokkot völgyét fölmérem.

Zsolt 107,9

Enyém Gálaád és enyém Manasszes, és Efraim fejem oltalma, Júda az én királyom.

Zsolt 107,10

Moáb reményem fazeka; Idumeára kinyújtom sarumat; az idegenek barátaimmá lesznek.

Zsolt 107,11

Ki visz engem az erős városba? ki visz engem Idumeáig?

Zsolt 107,12

Nemde te, Isten! ki minket elvetettél? És nem mégy-e ki, Isten, a mi seregeinkkel?

Zsolt 107,13

Segíts ki minket a szorongatásból, mert hiábavaló az ember segedelme.

Zsolt 107,14

Isten által fejtünk ki majd erőt, és ő megsemmisíti háborgatóinkat.

Zsolt 108

Az igazság üldözőinek sorsa.

Zsolt 108,1

Végig Dávid zsoltára.

Zsolt 108,2

Isten! ne hallgasd el az én dicséretemet, mert a bűnös szája és az álnok szája rám nyílt.

Zsolt 108,3

Álnok nyelvvel szólanak ellenem, és körülvesznek engem gyülölséges beszédekkel, és ok nélkül ostromolnak engem.

Zsolt 108,4

A helyett, hogy szeretnének, rágalmaznak engem; én pedig imádkozom.

Zsolt 108,5

Roszszal fizetnek nekem a jóért, és gyülölséggel szeretetemért.

Zsolt 108,6

Rendelj föléje bűnöst; és az ellenség álljon jobbja felűl.

Zsolt 108,7

Mikor itéltetik, kárhoztatva jőjön ki; és imádsága legyen bűnévé.

Zsolt 108,8

Legyenek az ő napjai kevesek; és tisztségét más nyerje el.

Zsolt 108,9

Árvákká legyenek fiai, és felesége özvegygyé.

Zsolt 108,10

Bújdosva tévelyegjenek fiai és koldúljanak, és vettessenek ki lakhelyeikből.

Zsolt 108,11

Az uzsorás kutassa föl minden jószágát; és idegenek ragadják el szerzeményét.

Zsolt 108,12

Ne legyen neki segítője, s ne legyen, ki árváin könyörűljön.

Zsolt 108,13

Veszszenek el szülöttei, töröltessék el neve egy nemzedékben.

Zsolt 108,14

Legyen emlékezetben atyáinak gonoszsága az Úr színe előtt, és ne töröltessék el anyja vétke.

Zsolt 108,15

Legyenek az Úr előtt mindenkoron, és emlékök veszszen el a földről;

Zsolt 108,16

azért, mivel nem gondolt arra, hogy irgalmasságot cselekedjék,

Zsolt 108,17

és üldözte a szegény embert és nyomorúltat, és az elkeseredett szivűt öldökölte.

Zsolt 108,18

Szerette az átkot, tehát jőjön rá; és nem akarta az áldást, távozzék hát tőle. És magára húzta az átkot, mint a ruházatot, mely mint a víz, behatott belsejébe, és mint az olaj, az ő csontjaiba.

Zsolt 108,19

Legyen rajta, mint a ruházat, melybe öltözik, és mint az öv, melylyel magát mindenkor körűlövezi.

Zsolt 108,20

Ez legyen jutalmok az Úrtól kik engem rágalmaznak, és kik roszat beszélnek lelkem ellen.

Zsolt 108,21

De te, Uram, Uram! légy velem a te nevedért; mert jóságos a te irgalmad. Szabadíts meg engem,

Zsolt 108,22

mert nyomorúlt és szegény vagyok; és szívem megháborítatott.

Zsolt 108,23

Mint az árnyék, mikor elhanyatlik elenyészem, és elűzetem, mint a sáskák.

Zsolt 108,24

Térdeim elerőtlenedtek a böjttől; és húsom elesett az olaj-hiány miatt.

Zsolt 108,25

Gyalázattá lettem nekik; látnak engem, és fejöket csóválják.

Zsolt 108,26

Segíts engem, Uram Istenem! szabadíts meg engem a te irgalmasságod szerint;

Zsolt 108,27

hadd tudják meg, hogy a te kezed ez, és te cselekedted ezt, Uram!

Zsolt 108,28

Ők átkozni fognak, te megáldasz; kik ellenem támadnak, megszégyenűlnek: a te szolgád pedig vígadni fog.

Zsolt 108,29

Öltözzenek szégyenbe, kik engem rágalmaznak; és mint palásttal, födöztessenek be gyalázatjokkal.

Zsolt 108,30

Nagy hálát adok szájammal az Úrnak, és a sokaság között dicsérem őt.

Zsolt 108,31

Mert a szegénynek jobbja felől áll, hogy lelkemet az üldözőktől megszabadítsa.

Zsolt 109

A Melkizedek rende szerinti pap.

Zsolt 109,1

Dávid zsoltára. Mondá az Úr az én uramnak: Ülj az én jobbomra, mig ellenségeidet lábaid zsámolyává teszem.

Zsolt 109,2

A te hatalmad pálczáját elküldi az Úr Sionból. Uralkodjál ellenségeidnek közepette.

Zsolt 109,3

Nálad az uralom hatalmad napján a szentek fényességében; méhemből a hajnali csillag előtt szültelek téged.

Zsolt 109,4

Megesküdött az Úr, és nem bánja meg: Te pap vagy mindörökké Melkizedek rende szerint.

Zsolt 109,5

Az Úr jobbod felől megrontja haragja napján a királyokat.

Zsolt 109,6

Itélni fog a nemzetek között, nagy romlást teszen, soknak összezúzza fejét a földön.

Zsolt 109,7

A patakból iszik az úton; azért emeli magasra fejét.

Zsolt 110

Isten dicsérete az ő jótéteményeiért.

Zsolt 110,1

Alleluja! Hálát adok neked, Uram, teljes szivemből az igazak tanácsában és gyűlekezetében.

Zsolt 110,2

Nagyok az Úr cselekedetei, tökéletesek egészen az ő akaratja szerint.

Zsolt 110,3

Dicséret és dicsőség az ő cselekedete, és igazsága megmarad örökön örökké.

Zsolt 110,4

Emléket szerzett csoda-tetteinek az irgalmas és könyörűlő Úr.

Zsolt 110,5

Eledelt adott az őt félőknek, szövetségéről megemlékezik mindörökké.

Zsolt 110,6

Cselekedeteinek hatalmát hirdeti az ő népének.

Zsolt 110,7

hogy nekik adta a pogányok örökségét. Az ő kezeinek cselekedetei valóság és itélet;

Zsolt 110,8

Bizonyosak minden parancsai, megerősítvék örökön örökre, valóságban és igazságban lettek.

Zsolt 110,9

Váltságot küldött az ő népének, örökre szerzette szövetségét; szent és rettenetes az ő neve.

Zsolt 110,10

A bölcseség kezdete az Úr félelme. Jó értelműek mindazok, kik e szerint cselekesznek; az ő dicsérete örökön örökké megmarad. [Péld. 1,7. 9,10. Sirákf. 1,16.]

Zsolt 111

Boldogok az istenfélők.

Zsolt 111,1

Alleluja! Aggeus és Zakariás visszatérésekor. Boldog férfiú, ki az Urat féli; az ő parancsolataiban igen nagy kedve telik.

Zsolt 111,2

Hatalmas lesz a földön ivadéka; az igazak nemzedéke megáldatik.

Zsolt 111,3

Dicsőség és gazdagság lesz házában; és az ő igazsága örökön örökké megmarad.

Zsolt 111,4

A sötétségben világosságot támaszt az igazaknak az irgalmas és könyörűlő és igaz.

Zsolt 111,5

Boldog ember, ki könyörűl és kölcsön ad, az ő beszédei megállnak az itéletben;

Zsolt 111,6

mert nem tántorodik meg mindörökké.

Zsolt 111,7

Örök emlékezetben lesz az igaz; nem fél gonosz hirhallástól. Szive kész az Úrban bízni,

Zsolt 111,8

szive megerősödött, rendűletlen, mig lenézheti ellenségeit.

Zsolt 111,9

Bőven ad a szegényeknek; igazsága megmarad örökön örökké, az ő szarva fölemelkedik dicsőséggel.

Zsolt 111,10

A gonosz látni fogja ezt, és haragra gyúl; agyarkodni fog, és eleped; a bűnösök kivánsága elenyészik.

Zsolt 112

Isten az alázatosaknak kegyelmet ad.

Zsolt 112,1

Alleluja! Dicsérjétek, szolgák, az Urat; dicsérjétek az Úr nevét.

Zsolt 112,2

Legyen áldott az Úr neve, most és mindörökké.

Zsolt 112,3

Napkelettől nyugatig dicsértessék az Úr neve.

Zsolt 112,4

Magasztos az Úr minden nép fölött, és az egek fölött az ő dicsősége. [Malak. 1,11.]

Zsolt 112,5

Kicsoda, mint a mi Urunk Istenünk? ki a magasságban lakik,

Zsolt 112,6

és mennyből a legkisebbre is tekint a földön;

Zsolt 112,7

fölemelvén a földről a nyomorúltat, és a szemétből fölmagasztalván a szegényt.

Zsolt 112,8

hogy a fejedelmekhez ültesse őt, az ő népe fejedelmeihez;

Zsolt 112,9

ki a házban lakást ad a magtalannak, mint fiakon örvendező anyának.

Zsolt 113

Isten van velünk, tehát ne nekünk, hanem Istennek legyen dicsőség.

Zsolt 113,1

Alleluja! Kijövén Izrael Egyiptomból, Jákob háza az idegen nép közől, [Móz. II. 13,3.]

Zsolt 113,2

lőn Judea az ő szenthelyévé, Izrael az ő birodalmává.

Zsolt 113,3

A tenger látta ezt, és futott; a Jordán visszafordúlt.

Zsolt 113,4

A hegyek szökdeltek, mint a kosok, és a halmok, mint a juhok bárányai.

Zsolt 113,5

Mi lelt téged, tenger, hogy futottál? és téged, Jordán, hogy visszafordúltál?

Zsolt 113,6

és titeket hegyek, hogy szökdeltetek, mint a kosok, ti halmok, mint a juhok bárányai?

Zsolt 113,7

az Úr színe előtt megrendűlt a föld, Jákob Istene előtt,

Zsolt 113,8

Ki a sziklát tavakká változtatta, és a kőszirtet vízforrásokká.

A héber szerint itt kezdődik a 115-ik zsoltár.

Zsolt 113,9

(1.) Ne nekünk, Uram! ne nekünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget,

Zsolt 113,10

(2.) a te irgalmad és igazságod miatt, nehogy valaha mondják a pogányok: Hol vagyon az ő Istenök?

Zsolt 113,11

(3.) Mert a mi Istenünk mennyben vagyon; a mit akar, mindent végbevisz.

Zsolt 113,12

(4.) A pogányok bálványai ezűst és arany, emberi kezek alkotványai. [Zsolt. 134,15.]

Zsolt 113,13

(5.) Szájok vagyon, és nem szólnak; szemök vagyon, és nem látnak. [Bölcs. 15,15.]

Zsolt 113,14

(6.) Fülök vagyon, és nem hallanak; orruk vagyon, és nem szagolnak.

Zsolt 113,15

(7.) Kezeik vannak, és nem tapintanak; lábaik vannak, és nem járnak; nem kiáltanak torkukkal.

Zsolt 113,16

(8.) Hasonlók legyenek hozzájok, kik azokat csinálják, és mind, kik azokban bíznak.

Zsolt 113,17

(9.) Izrael háza az Úrban bízik; ő segítőjök és oltalmazójok.

Zsolt 113,18

(10.) Áron háza az Úrban bizik; ő segítőjök és oltalmazójok.

Zsolt 113,19

(11.) Kik az Urat félik, az Úrban bíznak; ő segítőjök és oltalmazójok.

Zsolt 113,20

(12.) Az Úr megemlékezett rólunk, és megáldott minket; megáldotta Izrael házát, megáldotta Áron házát.

Zsolt 113,21

(13.) Megáldotta mind, kik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal.

Zsolt 113,22

(14.) Gyarapítson az Úr titeket, titeket és fiaitokat.

Zsolt 113,23

(15.) Áldottak legyetek ti az Úrtól, ki a mennyet és földet teremtette.

Zsolt 113,24

(16.) Az egek ege az Úré; a földet pedig az emberek fiainak adta.

Zsolt 113,25

(17.) Nem a holtak dicsérnek téged Uram! sem azok, kik a föld alá szállanak. [Baruk 12,7.]

Zsolt 113,26

(18.) Hanem mi, kik élünk, áldjuk az Urat, mostantól és mindörökké.

Zsolt 114

Hála a veszélyből lett megszabadúlásáért.

Zsolt 114,1

Alleluja! Szeretem, mert az Úr meghallgatta könyörgésem szavát;

Zsolt 114,2

mert hozzám hajtotta fülét, azért segítségűl hívom őt napjaimban.

Zsolt 114,3

Körűlvettek engem a halál gyötrelmei; és a pokol veszedelmei elértek engem; szorongatást és fájdalmat találtam;

Zsolt 114,4

és az Úr nevét segítségűl híttam: Oh Uram! szabadítsd meg az én lelkemet.

Zsolt 114,5

Irgalmas az Úr és igaz; könyörűl a mi Istenünk.

Zsolt 114,6

A kicsinyek megőrizője az Úr; én megaláztattam, és megszabadított engem.

Zsolt 114,7

Térj vissza nyugalmadba, és lelkem! mert az Úr jót tett veled;

Zsolt 114,8

mert megmentette lelkemet a haláltól, szemeimet a könyhullatástól, lábaimat az eséstől.

Zsolt 114,9

Kedves leszek az Úr előtt az élők tartományában.

Zsolt 115

A háladás folytatása.

Zsolt 115,1

(10.) Alleluja! Hittem, s azért szólottam; de igen megaláztattam.

Zsolt 115,2

(11.) Mondtam elkeseredésemben: Minden ember hazug! [Rom. 3,4.]

Zsolt 115,3

(12.) Mit adjak vissza az Úrnak mindazokért, miket nekem adott?

Zsolt 115,4

(13.) az üdvösség kelyhét veszem, és az Úr nevét segítségűl hivom.

Zsolt 115,5

(14.) Fogadásimat az Úrnak teljesítem az ő egész népe előtt.

Zsolt 115,6

(15.) Drágalátos az Úr színe előtt az ő szentei halála.

Zsolt 115,7

(16.) Oh Uram! mert én a te szolgád, én a te szolgád, és szolgálód fia vagyok; szétszakasztottad köteleimet.

Zsolt 115,8

(17.) Neked áldozok dicséretáldozattal, és az Úr nevét segítségűl hivom.

Zsolt 115,9

(18.) Fogadásaimat az Úrnak teljesítem az ő egész népének színe előtt,

Zsolt 115,10

(19.) az Úr házának tornáczaiban, közepetted, Jerusalem!

Zsolt 116

Dicsérjétek Istent!

Zsolt 116,1

Alleluja! Dicsérjétek az Urat, minden nemzetek! dicsérjétek őt, minden népek!

Zsolt 116,2

mert megerősödött rajtunk az ő irgalmassága, és az Úr igazvolta mindörökké megmarad.

Zsolt 117

Hála nagy győzelemért.

Zsolt 117,1

Alleluja! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó; mert örökkévaló az ő irgalmassága.

Zsolt 117,2

Mondja most Izrael: mert jó; mert örökkévaló az ő irgalmassága.

Zsolt 117,3

Mondja most Áron háza: mert örökkévaló az ő irgalmassága.

Zsolt 117,4

Mondják most, kik félik az Urat: mert örökkévaló az ő irgalmassága.

Zsolt 117,5

A szorúltságban segítségűl híttam az Urat, és meghallgatott az Úr, tágítván rajtam.

Zsolt 117,6

Az Úr az én segítőm; nem félek, bármit tegyen nekem az ember. [Zsid. 13,6.]

Zsolt 117,7

Az Úr az én segítőm, s én meglátom ezt ellenségeimen.

Zsolt 117,8

Jobb az Úrban bízni, mint az emberben bízni.

Zsolt 117,9

Jobb az Úrban reményleni, mint a fejedelmekben reményleni.

Zsolt 117,10

Minden nemzet körűlem járt: de az Úr nevében boszút állottam rajtok.

Zsolt 117,11

Körűlvéve körűlvettek engem: de az Úr nevében boszút állottam rajtok.

Zsolt 117,12

Körűlvettek engem, mint a méhek, és fölgerjedtek, mint a tűz a tövisben: de az Úr nevében boszút állottam rajtok.

Zsolt 117,13

Taszigáltak, s elhanyatlottam, hogy elessem: de az Úr föntartott engem.

Zsolt 117,14

Az én erősségem és dicséretem az Úr; mert ő lett nekem szabadúlásom. [Móz. II. 15,2.]

Zsolt 117,15

Vigaság és szabadúlás szava hangzik az igazak hajlékiban.

Zsolt 117,16

Az Úr jobbja hatalmasan cselekedett; az Úr jobbja fölmagasztalt engem, az Úr jobbja hatalmasan cselekedett.

Zsolt 117,17

Nem halok meg, hanem élni fogok, és hirdetem az Úr cselekedeteit.

Zsolt 117,18

Fenyítve fenyített engem az Úr; de nem adott engem a halálnak.

Zsolt 117,19

Nyissátok meg nekem az igazság kapuit! bemenvén azokon, hálát fogok adni az Úrnak.

Zsolt 117,20

Ez az Úr kapuja, az igazak mennek be azon.

Zsolt 117,21

Hálát adok neked, mert meghallgattál engem, és szabadúlásomra lettél.

Zsolt 117,22

A kő, melyet megvetettek az építők, szeglet fejévé lőn.

Zsolt 117,23

Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt.

Zsolt 117,24

Ez a nap, melyet az Úr szerzett; örvendezzünk és vigadjunk azon.

Zsolt 117,25

Oh Uram! szabadíts meg engem; oh Uram! adj jó előmenetelt.

Zsolt 117,26

Áldott, ki az Úr nevében jő; áldunk titeket az Úr házából.

Zsolt 117,27

Isten az Úr, és megvilágosít minket. Tartsatok ünnepnapot lombos ágakkal egész az oltár szarváig.

Zsolt 117,28

Istenem vagy te, és hálát adok neked; Istenem vagy te, és fölmagasztallak téged. Hálát adok neked, mert meghallgattál engem, és szabadúlásomra lettél.

Zsolt 117,29

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó; mert örökkévaló az ő irgalmassága.

Zsolt 118

Az Isten törvényének folytonos dicsérete.

Alleluja!

ALEPH.

Zsolt 118,1

Boldogok, kiknek útjok feddhetetlen, kik az Úr törvényében járnak.

Zsolt 118,2

Boldogok, kik az ő bizonyságait vizsgálják, teljes szivökből keresik őt;

Zsolt 118,3

mert nem cselekszenek gonoszt, kik az ő utain járnak.

Zsolt 118,4

Te parancsoltad rendeléseidet fölötte megtartatni.

Zsolt 118,5

Vajha útaim a te igazságaid megőrzésére lennének intézve!

Zsolt 118,6

Akkor nem szégyenűlök meg, midőn szemmel tartom minden parancsodat.

Zsolt 118,7

Hálát adok neked egyenes szivvel, azért, hogy megtanúltam a te igazságod itéleteit.

Zsolt 118,8

A te igazságidat megőrzöm; ne hagyj el soha engemet.

BETH.

Zsolt 118,9

Mivel jobbítja meg útját az ifju? a te beszédeid megtartásával.

Zsolt 118,10

Teljes szivemből kereslek téged; ne hagyj eltévednem parancsaidtól.

Zsolt 118,11

Szívembe rejtem a te beszédeidet, hogy ne vétsek ellened.

Zsolt 118,12

Áldott vagy te, Uram! tanits meg engem igazságaidra.

Zsolt 118,13

Ajakimmal hirdetem a te szád minden itéletét.

Zsolt 118,14

A te bizonyságaid útjában gyönyörködöm, mint mindannyi gazdagságban.

Zsolt 118,15

Parancsaidban gyakorlom magamat, és vigyázok utaidra.

Zsolt 118,16

A te igazságidról elmélkedem; nem feledem el beszédeidet.

GHIMEL.

Zsolt 118,17

Tégy jót a te szolgáddal, adj nekem életet; és megőrzöm beszédeidet.

Zsolt 118,18

Nyisd meg szemeimet, hogy szemlélhessem a csodákat törvényedben.

Zsolt 118,19

Jövevény vagyok én a földön; ne rejtsd el tőlem parancsaidat.

Zsolt 118,20

Epedve ohajtja lelkem a te igazságaidat minden időben.

Zsolt 118,21

Megfedded a kevélyeket; átkozottak, kik elhajolnak a te parancsaidtól.

Zsolt 118,22

Vedd el rólam a gyalázatot és megvetést, mivel a te bizonyságidat keresem.

Zsolt 118,23

Mert fejedelmek ülnek össze, és szólanak ellenem; de a te szolgád igazságaidban gyakorolja magát;

Zsolt 118,24

mert bizonyságaid az én elmélkedésem, és tanácsom a te igazságaid.

DALETH.

Zsolt 118,25

A porhoz ragadt lelkem; eleveníts meg engem a te igéd szerint.

Zsolt 118,26

Elbeszélem utaimat, és meghallgatsz engem; taníts meg engem a te igazságaidra.

Zsolt 118,27

Oktass engem igazságaid útjára: és gyakorolni fogom magamat csodatételeidben.

Zsolt 118,28

Lelkem elbágyad az unakodás miatt; erősíts meg engem igéid által.

Zsolt 118,29

A gonoszság útját távoztasd el tőlem, és törvényed szerint könyörűlj rajtam.

Zsolt 118,30

Az igazság útját választottam, nem feledem el itéleteidet.

Zsolt 118,31

Bizonyságaidhoz ragaszkodom, Uram! ne hagyj megszégyenűlnöm.

Zsolt 118,32

Parancsaid útján futok, ha kitágítod szívemet.

HE.

Zsolt 118,33

Taníts meg engem, Uram, a te igazságaid útjára; és mindenkor azt fogom követni.

Zsolt 118,34

Adj értelmet nekem, és vizsgálni fogom törvényedet, és megőrzöm azt teljes szívemből.

Zsolt 118,35

Vezess engem parancsaid ösvényére, mert kedvelem azt.

Zsolt 118,36

Hajtsd szívemet a te bizonyságaidra, és nem a fösvénységre.

Zsolt 118,37

Fordítsd el szemeimet, hogy ne lássanak hiúságot; a te útadon engedj élnem.

Zsolt 118,38

Teljesítsd szolgádnak beszédedet a te félelmedről.

Zsolt 118,39

Vedd el gyalázatomat, melytől tartok; mert a te itéleteid gyönyörűségesek.

Zsolt 118,40

Ime ohajtom parancsaidat; éltess engem igazságodban.

VAU.

Zsolt 118,41

És jőjön rám, Uram, a te irgalmasságod; a te szabadításod beszéded szerint.

Zsolt 118,42

Hogy felelhessek egy szót szidalmazóimnak; mert bízom beszédeidben.

Zsolt 118,43

És ne vedd el számból soha az igazság igéjét, mert a te itéleteidben igen bízom.

Zsolt 118,44

És megtartom törvényedet mindenkoron, örökké és mindörökön örökké.

Zsolt 118,45

És tágas téren járok, mert a te parancsaidat keresem.

Zsolt 118,46

És szólok bizonyságaidról a királyok előtt; és nem fogok megszégyenűlni.

Zsolt 118,47

És elmélkedem parancsaidról, melyeket szeretek,

Zsolt 118,48

és fölemelem kezemet parancsaid után, melyeket szeretek; és gyakorlom magamat igazságaidban.

ZAIN.

Zsolt 118,49

Emlékezzél meg szolgádnak tett igédről, melyben nekem reménységet adtál.

Zsolt 118,50

Ez vigasztal engem lealáztatásomban; mert a te beszéded életet ad nekem.

Zsolt 118,51

A kevélyek gonoszúl cselekesznek mindenképen: de a te törvényedtől nem hajlok el.

Zsolt 118,52

Megemlékezem, Uram, a te örök itéleteidről, és megvigasztalódom.

Zsolt 118,53

Boszankodás fog el engem a te törvényedet elhagyó bűnösök miatt.

Zsolt 118,54

Énekűl lettek nekem a te igazságaid zarándokságom helyén.

Zsolt 118,55

Megemlékezem éjjel a te nevedről, Uram! és megtartom törvényedet.

Zsolt 118,56

Ez részem nekem, hogy a te igazságaidat keressem.

HETH.

Zsolt 118,57

Mondom: Az én részem, Uram, hogy megtartsam törvényedet.

Zsolt 118,58

Könyörgök színed előtt teljes szívemből: könyörűlj rajtam a te igéd szerint.

Zsolt 118,59

Gondolkodom útaimról, és bizonyságaidra térítem lábaimat.

Zsolt 118,60

Kész vagyok, és nem habozok megtartani parancsaidat.

Zsolt 118,61

A bűnösök kötelei körűlfognak engem: de a te törvényedet nem feledem el.

Zsolt 118,62

Éjfélkor is fölkelek neked hálát adni a te igazságod itéleteiért.

Zsolt 118,63

Társa vagyok én minden téged félőnek és parancsaid megőrzőjének.

Zsolt 118,64

A te irgalmasságoddal, Uram, teljes a föld; taníts engem igazságaidra.

TETH.

Zsolt 118,65

Jót tettél szolgáddal, Uram! a te igéd szerint.

Zsolt 118,66

Jóra és fegyelemre és tudományra taníts engem; mert hiszek parancsaidnak.

Zsolt 118,67

Mielőtt megaláztattam, vétkeztem; de már megtartom beszédedet.

Zsolt 118,68

Jó vagy te, és jóvoltodból taníts engem igazságaidra.

Zsolt 118,69

Megsokasodott rajtam a kevélyek gonoszsága; én pedig teljes szívemből vizsgálom parancsaidat.

Zsolt 118,70

Szivök megaludt, mint a tej; én pedig törvényedben elmélkedem.

Zsolt 118,71

Jó nekem, hogy megaláztál engem, hogy megtanúljam igazságaidat.

Zsolt 118,72

Jobb nekem a te szád törvénye sok ezer aranynál és ezüstnél.

JOD.

Zsolt 118,73

Kezeid teremtettek és alkottak engem; adj értelmet nekem, hogy megtanúljam parancsaidat.

Zsolt 118,74

A kik félnek téged, meglátva engem, vigadni fognak, mert a te igéidben igen bízom.

Zsolt 118,75

Megismerem, Uram! hogy igazság a te itéleteid, és igazvoltodban aláztál meg engem.

Zsolt 118,76

Legyen irgalmasságod vigasztalásomra, a te szolgádhoz való igéd szerint.

Zsolt 118,77

Jőjenek rám a te könyörűleteid, hogy éljek; mert a te törvényed az én elmélkedésem.

Zsolt 118,78

Szégyenűljenek meg a kevélyek, mert igaztalanúl gonoszságot cselekedtek rajtam; én pedig parancsaidban gyakorlom magamat.

Zsolt 118,79

Térjenek hozzám a téged félők, és a kik tudják bizonyságaidat.

Zsolt 118,80

Legyen szívem szeplőtelen a te igazságaidban, hogy meg ne szégyenűljek.

KAF.

Zsolt 118,81

Segedelmedért eped lelkem; és a te igédben fölötte bízom.

Zsolt 118,82

Elbágyadnak szemeim igéreteidért, mondván: Mikor vigasztalsz meg engem?

Zsolt 118,83

Mert olyanná lettem, mint a tömlő a zúzmarázon; a te igazságaidat nem feledtem el.

Zsolt 118,84

Mennyi napja van még szolgádnak, mikor itéled meg üldözőimet?

Zsolt 118,85

Hiúságokat beszéltek nekem a gonoszok, de nem mint a te törvényed.

Zsolt 118,86

Minden parancsod igazság; ok nélkűl üldöztek engem, segíts rajtam.

Zsolt 118,87

Csaknem megemésztettek engem a földön: de én nem hagytam el parancsaidat.

Zsolt 118,88

Irgalmasságod szerint éltess engem, és megőrzöm a te szád bizonyságait.

LAMED.

Zsolt 118,89

Uram! a te igéd mennyben örökké megmarad.

Zsolt 118,90

Nemzedékről nemzedékre száll igazmondásod; megalapítottad a földet, és megmarad.

Zsolt 118,91

Rendelésedből megmarad a nap, mert neked szolgálnak mindenek.

Zsolt 118,92

Ha a te törvényed nem lett volna elmélkedésem, talán már elvesztem volna lealáztatásomban.

Zsolt 118,93

Örökké sem feledem el igazságaidat, mert azok által éltetsz engem.

Zsolt 118,94

Tied vagyok én, szabadíts meg engem; mert a te igazságaidat keresem.

Zsolt 118,95

Várnak rám a bűnösök, hogy elveszítsenek engem; de én bizonyságaidra figyelmezek.

Zsolt 118,96

Minden tökéletes dolognak is láttam végét; de a te parancsod határtalan.

MEM.

Zsolt 118,97

Mely igen szeretem, Uram, a te törvényedet! egész nap elmélkedésem az.

Zsolt 118,98

Ellenségeim fölött okossá tettél engem parancsoddal, mely örökké velem vagyon.

Zsolt 118,99

Minden tanítómnál értelmesebb vagyok, mert a te bizonyságaid az én elmélkedésem.

Zsolt 118,100

Bölcsebb vagyok a véneknél, mert a te parancsaidat kerestem.

Zsolt 118,101

Minden gonosz úttól eltiltom lábaimat, hogy megtartsam igéidet.

Zsolt 118,102

Itéleteidtől nem hajlok el, mert te adtál törvényt nekem.

Zsolt 118,103

Mily édesek ínyemnek a te beszédeid! a méz fölött számnak!

Zsolt 118,104

Parancsaidból lettem értelmes, azért gyűlölöm a gonoszság minden útját.

NUN.

Zsolt 118,105

Szövétnek lábaimnak a te igéd, és világosság ösvényeimnek.

Zsolt 118,106

Megesküdtem és eltökélettem: hogy megtartom igazságod itéleteit.

Zsolt 118,107

Egészen megaláztattam, Uram! éleszsz föl engem a te igéd szerint.

Zsolt 118,108

Az én szám önkéntes áldozatait vedd kedvesen, Uram! és itéleteidre taníts meg engem.

Zsolt 118,109

Lelkem mindenkor kezeimben van, de törvényedet nem feledtem el.

Zsolt 118,110

A bűnösök tőrt vetettek nekem, de nem tévelyedem el parancsaidtól.

Zsolt 118,111

Örökségűl bírom a te bizonyságaidat mindörökké, mert azok szívem vigasága.

Zsolt 118,112

Szívemet a te igazságaid megcselekvésére hajtom örökké, a jutalomért.

SAMECH.

Zsolt 118,113

A gonoszokat gyülölöm; és a te törvényedet szeretem.

Zsolt 118,114

Segítőm és oltalmazóm vagy te; és igédben fölötte bízom.

Zsolt 118,115

Távozzatok tőlem, gonosztevők! mert én Istenem parancsait vizsgálom.

Zsolt 118,116

Végy föl engem beszéded szerint, hogy éljek, és ne szégyeníts meg engem várakozásomban.

Zsolt 118,117

Segíts engem, és megszabadúlok; és igazságaidban elmélkedem mindenkoron.

Zsolt 118,118

Megveted mind, a kik eltávoznak itéleteidtől, mert csalárd az ő gondolatuk.

Zsolt 118,119

Törvényszegőnek tartom a föld minden bűnösét, azért szeretem a te bizonyságaidat.

Zsolt 118,120

Szegezd át félelmeddel az én testemet, mert félek a te itéleteidtől.

AIN.

Zsolt 118,121

Itéletet és igazságot cselekszem; ne adj át engem rágalmazóimnak.

Zsolt 118,122

Segítsd szolgádat jóra, hogy ne rágalmazzanak engem a kevélyek.

Zsolt 118,123

Szemeim segedelmedért epednek, és a te igazságod igéiért.

Zsolt 118,124

Cselekedjél szolgáddal irgalmasságod szerint, és taníts meg engem igazságaidra.

Zsolt 118,125

Te szolgád vagyok én; adj értelmet nekem, hogy tudjam bizonyságaidat.

Zsolt 118,126

Ideje a cselekvésnek, Uram! mert elhanyagolják törvényedet.

Zsolt 118,127

Azért jobban szeretem parancsaidat az aranynál és topáznál.

Zsolt 118,128

Azért minden parancsodra igazodom, minden gonosz utat gyűlölök.

PHE.

Zsolt 118,129

Csodálandók a te bizonyságaid; azért vizsgálja lelkem azokat.

Zsolt 118,130

A te beszédeid fejtegetése megvilágosít, és értelmet ad a kisdedeknek.

Zsolt 118,131

Megnyitom számat és lélekzetet veszek, mert ohajtom parancsaidat.

Zsolt 118,132

Tekints rám, és könyörűlj rajtam, azok itélete szerint, kik nevedet szeretik.

Zsolt 118,133

Lépteimet igazgasd beszéded szerint, és ne uralkodjék rajtam semmi igaztalanság.

Zsolt 118,134

Ments meg engem az emberek rágalmaitól, hogy megtarthassam parancsaidat.

Zsolt 118,135

A te orczádat derítsd föl szolgád fölött; és taníts meg engem igazságaidra.

Zsolt 118,136

Vízomlások fakadnak szemeimből, mivel nem tartották meg törvényedet.

SADE.

Zsolt 118,137

Igaz vagy, Uram! és igaz a te itéleted.

Zsolt 118,138

Megparancsoltad igazságos bizonyságaidat, igen a te igazságodat.

Zsolt 118,139

Megemészt engem az én buzgalmam, mert ellenségeim elfeledték igéidet.

Zsolt 118,140

Fölötte tiszta a te beszéded, és szolgád szereti azt.

Zsolt 118,141

Kicsiny vagyok én és megvetett; de igazságaidat nem feledem el.

Zsolt 118,142

A te igazságod örökké igazság, és törvényed igazmondás.

Zsolt 118,143

Szorongatás és gyötrelem ért engem, de parancsolatid elmélkedésem.

Zsolt 118,144

A te bizonyságaid igazság mindörökké; adj nekem értelmet, és élni fogok.

COPH.

Zsolt 118,145

Teljes szívemből kiáltok, hallgass meg engem, Uram! a te igazságaidat keresem.

Zsolt 118,146

Hozzád kiáltok, szabadíts meg engem, hogy megőrizzem parancsaidat.

Zsolt 118,147

Megelőzöm a korányt, és kiáltok, mert a te igéidben igen bízom.

Zsolt 118,148

Szemeim fölnyílnak hozzád hajnal előtt, hogy elmélkedjem beszédeidről.

Zsolt 118,149

Hallgasd meg szómat, Uram, irgalmasságod szerint; és itéleted szerint éltess engem.

Zsolt 118,150

Üldözőim közel vannak a gonoszsághoz, törvényeidtől pedig messze távoztak.

Zsolt 118,151

Közel vagy te, Uram! és minden utad igazság.

Zsolt 118,152

Kezdettől tudom bizonyságaidról: hogy örökre alapítottad azokat.

RES.

Zsolt 118,153

Lásd megaláztatásomat, és szabadíts meg engem, mert törvényedet nem feledtem el.

Zsolt 118,154

Itéld meg ügyemet, és szabadíts meg engem; a te igéd miatt éltess engem.

Zsolt 118,155

A bűnösöktől távol van a szabadúlás, mert a te igazságaidat nem keresik.

Zsolt 118,156

Sok a te irgalmasságod, Uram! itéleted szerint éltess engem.

Zsolt 118,157

Sokan vannak üldözőim, kik szorongatnak engem; de nem hajlok el bizonyságaidtól.

Zsolt 118,158

Látom a törvényszegőket, és epekedem, 100) mert nem tartják meg beszédeidet.

Zsolt 118,159

Lásd, Uram! hogy szeretem parancsaidat; irgalmasságod szerint éltess engem.

Zsolt 118,160

A te igéid alapja igazság; örökkévaló a te igazságod minden itélete.

SIN.

Zsolt 118,161

A fejedelmek ok nélkül üldöznek engem; de csak beszédeidtől fél az én szívem. 101)

Zsolt 118,162

Örvendek én beszédeiden, mint a ki sok zsákmányt talál.

Zsolt 118,163

A gonoszságot gyülölöm és utálom; törvényedet pedig szeretem.

Zsolt 118,164

Napjában hétszer 102) mondok neked dicséretet a te igazságod itéleteiről.

Zsolt 118,165

Sok békeségök van törvényed szeretőinek, és semmi sincs botrányukra. 103)

Zsolt 118,166

Várom, Uram, segedelmedet, és szeretem parancsaidat.

Zsolt 118,167

Lelkem megőrzi bizonyságaidat, és azokat igen szereti.

Zsolt 118,168

Megtartom parancsaidat és bizonyságaidat; mert minden utam színed előtt vagyon.

TAU.

Zsolt 118,169

Közelítsen, Uram, színed elé az én könyörgésem; a te igéd szerint adj értelmet nekem.

Zsolt 118,170

Jusson színed elé kérelmem; a te beszéded szerint ments meg engem.

Zsolt 118,171

Ajkaim dicsérettel fognak áradozni, mikor engem igazságaidra tanítasz.

Zsolt 118,172

Nyelvem mondja beszédedet; 104) mert minden parancsod igazság.

Zsolt 118,173

Azon legyen kezed, hogy megszabadítson engem; mert a te parancsaidat választottam.

Zsolt 118,174

Ohajtom, Uram, segedelmedet; és törvényed elmélkedésem.

Zsolt 118,175

Él az én lelkem, és dicsér téged; és itéleteid megsegítenek engem.

Zsolt 118,176

Eltévelyedtem, mint az elveszett juh; keresd föl a te szolgádat, mert parancsaidat nem feledtem el.

Zsolt 119

Könyörgés megszabadúlásért a rosz nyelvektől.

Zsolt 119,1

Ének a fölmenetekre. Az Úrhoz kiálték, midőn szorongattatám: és meghallgata engem,

Zsolt 119,2

Uram! szabadítsd meg lelkemet a csalárd ajkaktól és az álnok nyelvtől.

Zsolt 119,3

Mi adatik neked, vagy mi lesz jutalmad az álnok nyelvért?

Zsolt 119,4

mely olyan, mint a hatalmasnak éles nyilai, és pusztító széntűz.

Zsolt 119,5

Jaj nekem, mert zarándokságom meghosszabbíttatott, Cédár lakóival lakom, oly sokáig zarándok az én lelkem.

Zsolt 119,6

A békegyűlölőkkel békeséges vagyok; mégis ha szólok nekik, ok nélkül ostromolnak engemet.

Zsolt 120

Istennél az oltalom és segítség.

Zsolt 120,1

Ének a fölmenetekre. A hegyekre emelem szemeimet, onnét jő segítség nekem. [Krón. II. 20,17.]

Zsolt 120,2

Az én segítségem az Úrtól van, ki a mennyet és földet teremtette.

Zsolt 120,3

Nem hagyja ingadozni lábadat, és nem szunnyadoz, ki tégedet őríz.

Zsolt 120,4

Ime nem szunnyadoz és nem aluszik, ki őrzi Izraelt.

Zsolt 120,5

Az Úr őriz téged, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől.

Zsolt 120,6

Nappal nem éget téged a nap, sem éjjel a hold. [Jel. 7,16.]

Zsolt 120,7

Az Úr megőríz téged minden gonosztól, őrizze meg az Úr lelkedet.

Zsolt 120,8

Őrizzen az Úr jártodban és keltedben, mostantól és mindörökké.

Zsolt 121

Jerusalem dicsérete.

Zsolt 121,1

Ének a fölmenetekre. Vigadok, mikor azt mondják nekem: Az Úr házába megyünk.

Zsolt 121,2

Lábaink tornáczaidban állanak, Jerusalem!

Zsolt 121,3

Jerusalem városúl építtetett, melynek közjavaiban mindenki részesűl.

Zsolt 121,4

Mert oda mennek föl a nemzetségek, az Úr nemzetségei, Izrael bizonysága szerint hálát adni az Úr nevének.

Zsolt 121,5

Mert ott vannak az itélőszékek, ott Dávid házának széke.

Zsolt 121,6

Kérjétek, a mik Jerusalem békeségére vannak. Legyen bőség szeretőidnek.

Zsolt 121,7

Legyen béke a te erősségedben, és bőség a te tornyaidban.

Zsolt 121,8

Atyámfiaiért és barátimért békeséget ohajtok neked.

Zsolt 121,9

A mi Urunk Istenünk házáért jót kivánok neked.

Zsolt 122

Ohajtás segélyért közinségben.

Zsolt 122,1

Ének a fölmenetekre. Hozzád emelem szemeimet, ki a mennyekben lakol.

Zsolt 122,2

Ime mint a szolgák szemei uraik kezeire, mint a szolgálók szemei asszonyaik kezeire: úgy néznek szemeink a mi Urunkra Istenünkre, mig könyörűl rajtunk.

Zsolt 122,3

Könyörűlj rajtunk, Uram! könyörűlj rajtunk; mert igen elteltünk gyalázattal,

Zsolt 122,4

mert igen megtelt a mi lelkünk; gyalázatúl a gazdagoknak, és megvetésűl a kevélyeknek.

Zsolt 123

Hála a megszabadúlásért.

Zsolt 123,1

Ének a fölmenetekre. Ha az Úr velünk nem lett volna, mondja meg most Izrael…

Zsolt 123,2

ha az Úr velünk nem lett volna, midőn ránk támadtak az emberek:

Zsolt 123,3

talán elevenen nyeltek volna el minket; midőn az ő haragjok ellenünk fölgerjedett,

Zsolt 123,4

talán a víz nyelt volna el minket.

Zsolt 123,5

Rohanó patakon ment volna keresztűl a mi lelkünk, talán ellenállhatlan vizen ment volna át a mi lelkünk.

Zsolt 123,6

Áldott legyen az Úr, ki nem adott minket az ő fogaiknak martalékúl.

Zsolt 123,7

Lelkünk megmenekedett, mint a madár a vadászok tőréből; a tőr elrontatott, és mi megszabadúltunk.

Zsolt 123,8

A mi segítségünk az Úr nevében, ki a mennyet és földet teremtette.

Zsolt 124

A bizalom nem szégyenűl meg.

Zsolt 124,1

Ének a fölmenetekre. Kik az Úrban bíznak, olyanok mint a Sion hegye; nem fog ingadozni mindörökké,

Zsolt 124,2

ki Jerusalemben lakik. Körötte hegyek vannak, és az Úr az ő népe körül mostantól és mindörökké.

Zsolt 124,3

Mert az Úr nem hagyja a bűnösök vesszejét az igazak sorsa fölött, hogy az igazak hamisságra ne nyujtsák kezeiket.

Zsolt 124,4

Tégy jót, Uram, a jókkal és az igazszívűekkel.

Zsolt 124,5

A tekervényes utakra hajlókat pedig az Úr majd eljuttatja a gonosztevőkhöz. Békeség legyen Izraelen!

Zsolt 125

Könyörgés váltságért.

Zsolt 125,1

Ének a fölmenetekre Megfordítván az Úr Sion fogságát, lettünk, mint a megvigasztaltak.

Zsolt 125,2

Akkor szánk eltelt örömmel, és nyelvünk vigasággal; akkor mondák a nemzetek között: Nagy dolgot cselekedett az Úr velök.

Zsolt 125,3

Nagy dolgot cselekedett az Úr velünk: azért örvendezzünk.

Zsolt 125,4

Fordítsd meg a mi fogságunkat, mint a patakot a déli tartományban.

Zsolt 125,5

A kik könyhullatással vetnek, örvendezéssel aratnak.

Zsolt 125,6

Menvén mentek és sírtak, elvetvén magvaikat, megjövén pedig, örvendezéssel jőnek, hozván kévéiket.

Zsolt 126

Isten áldásától függ minden siker.

Zsolt 126,1

Salamon éneke a fölmenetekre. Ha az Úr nem építi a házat, hiába munkálkodnak, kik azt építik; ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz, ki azt őrzi.

Zsolt 126,2

Hiába keltek föl viradat előtt; hiába keltek föl pihenés után, kik a fájdalom kenyerét eszitek. Mig ellenben az Úr íme álmot ad az ő kedveltjeinek,

Zsolt 126,3

örökséget a fiakban: mert az ő ajándéka a méh gyümölcse.

Zsolt 126,4

Mint a nyilak a hatalmas kezében, olyanok a száműzöttek fiai.

Zsolt 126,5

Boldog a férfiú, kinek ilyenek után kivánsága betelt; nem szégyenűl meg, midőn ellenségeivel szól a kapuban.

Zsolt 127

Az istenfélő ember háza.

Zsolt 127,1

Ének a fölmenetekre. Boldogok mindnyájan, kik az Urat félik, kik az ő utain járnak.

Zsolt 127,2

Mivel kezeid munkáját eszed, boldog vagy, és jól lesz dolgod.

Zsolt 127,3

Feleséged, mint a termékeny szőlőtő, házad falai között; fiaid, mint az olajfa sarjadékai asztalod körül.

Zsolt 127,4

Ime így áldatik meg az ember, ki az Urat féli.

Zsolt 127,5

Áldjon meg téged az Úr Sionból, és lássad Jerusalem javait életed minden napjaiban;

Zsolt 127,6

és lássad fiaidnak fiait, s a békeséget Izraelen.

Zsolt 128

A mi szenvedésünk elleneink gyalázatával végződik.

Zsolt 128,1

Ének a fölmenetekre. Gyakorta ostromlottak engem ifjúságomtól… mondja meg most Izrael,

Zsolt 128,2

gyakorta ostromoltak engem ifjúságomtól: de semmit sem tehettek nekem.

Zsolt 128,3

Hátamon kovácsoltak a bűnösök, sokáig űzték gonoszságukat;

Zsolt 128,4

de az igaz Úr megtöré a bűnösök nyakát.

Zsolt 128,5

Szégyenűljenek meg és hátráljanak mindnyájan, kik Siont gyűlölik.

Zsolt 128,6

Legyenek, mint a háztetők füve, mely mielőtt kiszaggattatnék, elszárad;

Zsolt 128,7

melylyel az arató nem tölti meg kezét, sem ölét a kévekötő,

Zsolt 128,8

és hol nem mondják az átmenők: Az Úr áldása legyen rajtatok, áldunk titeket az Úr nevében.

Zsolt 129

Könyörgés bocsánatért.

Zsolt 129,1

Ének a fölmenetekre. A mélységekből kiáltok, Uram, hozzád,

Zsolt 129,2

Uram! hallgasd meg az én szómat, legyenek füleid figyelmesek az én könyörgésem szavára.

Zsolt 129,3

Ha a vétkeket figyelembe veszed, Uram! Uram! ki állhat meg előtted?

Zsolt 129,4

De nálad vagyon a kegyelem, és a te törvényedért reménylek benned, Uram! Reményl az én lelkem az ő igéjeért.

Zsolt 129,5

Az én lelkem az Úrban bízik.

Zsolt 129,6

A reggeli vigyázattól éjjelig bizzék Izrael az Úrban;

Zsolt 129,7

mert az Úrnál az irgalmasság, és nála bőséges a megváltás.

Zsolt 129,8

És ő megszabadítja Izraelt minden gonoszságából.

Zsolt 130

Gyermeki önmegadás.

Zsolt 130,1

Dávid éneke a fölmenetekre. Uram! nem fuvalkodott föl az én szívem, sem szemeim föl nem emelkedtek; sem nem jártam nagy és fölöttem való csodálatos dolgokban.

Zsolt 130,2

Ha alázatosan nem gondolkodtam, hanem fölmagasztaltam lelkemet, – mint ki anyjától elválasztatott, úgy legyen az én lelkemnek fizetése.

Zsolt 130,3

Bízzék Izrael az Úrban mostantól és örökké.

Zsolt 131

Könyörgés Istenhez, hogy lakjék templomában.

Zsolt 131,1

Ének a fölmenetekre. Emlékezzél meg, Uram, Dávidról és minden tűréséről,

Zsolt 131,2

a mint megesküdött az Úrnak, fogadást fogadott Jákob Istenének:

Zsolt 131,3

Nem megyek be házam hajlékába, nem hágok föl nyoszolyám ágyára;

Zsolt 131,4

álmot nem engedek szemeimnek, és szempilláimnak szunnyadást,

Zsolt 131,5

és nyugovást halántékaimnak: mignem helyet találok az Úrnak, hajlékot Jákob Istenének.

Zsolt 131,6

Ime hallottunk róla Efratában; föltaláltuk azt az erdő mezején.

Zsolt 131,7

Menjünk be az ő hajlékába, imádkozzunk ama helyen, hol az ő lábai állanak.

Zsolt 131,8

Kelj föl, Uram, a te nyughelyedre, te, és a te szentelésed szekrénye. [Krón. II. 6,41.]

Zsolt 131,9

Papjaid öltözzenek igazságba, és a te szenteid örvendezzenek.

Zsolt 131,10

Dávidért, a te szolgádért, ne utáld meg a te fölkented orczáját.

Zsolt 131,11

Igazat esküdött az Úr Dávidnak, és ezt nem másolja meg: „Tested gyümölcséből ültetek a te székedre.“ [Kir. II. 7,12. Luk. 1,55. Ap.cs. 2,30.]

Zsolt 131,12

„Ha fiaid megtartják szövetségemet, és e bizonyságaimat, melyekre megtanítom őket: azok fiai is örökké a te székeden fognak ülni.“

Zsolt 131,13

Mert az Úr választotta Siont, lakhelyűl választotta azt magának.

Zsolt 131,14

Ez az én nyughelyem mindörökön örökké; itt fogok lakni, mert ezt választottam.

Zsolt 131,15

Özvegyeit áldva áldom meg, és szegényeit megelégítem kenyérrel;

Zsolt 131,16

papjait felöltöztetem üdvösséggel, és szentei örvendve fognak örvendeni.

Zsolt 131,17

Ott növesztek szarvat Dávidnak, szövétneket gyújtok az én fölkentemnek. [Mal. 3,1.]

Zsolt 131,18

Ellenségeit gyalázatba öltöztetem, őrajta pedig virágzani fog az én megszentelésem.

Zsolt 132

A béke és egyetértés jótékonysága.

Zsolt 132,1

Dávid éneke a fölmenetekre. Ime mely jó és mely gyönyörűséges az atyafiaknak együtt lakniok.

Zsolt 132,2

Mint főn a kenet, mely lefoly a szakállra, Áron szakállára, mely lefoly ruhája szélére;

Zsolt 132,3

mint a Hermon harmata, mely leszáll Sion hegyére. Mert oda rendel az Úr áldást és életet mindörökké.

Zsolt 133

Buzditás Isten dicséretére éjjel nappal.

Zsolt 133,1

Ének a fölmenetekre. Ime most áldjátok az Urat, ti az Úr minden szolgái! kik az Úr házában állotok, a mi Istenünk háza tornáczaiban.

Zsolt 133,2

Emeljétek föl éjjel kezeiteket a szent helyhez, és áldjátok az Urat.

Zsolt 133,3

Áldjon meg téged az Úr Sionból, ki a mennyet és földet teremtette.

Zsolt 134

Dicséret és hála a Mindenhatónak!

Zsolt 134,1

Alleluja! Dicsérjétek az Úr nevét, dicsérjétek szolgák, az Urat,

Zsolt 134,2

kik az Úr házában állotok, a mi Istenünk háza tornáczaiban.

Zsolt 134,3

Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr; dicséretet énekeljetek az ő nevének, mert gyönyörűséges.

Zsolt 134,4

Mert Jákobot magának választá az Úr, Izraelt birtokáúl.

Zsolt 134,5

Mert én tudom, hogy az Úr nagy, és a mi Istenünk minden istenek fölött.

Zsolt 134,6

Mindent, a mit akar, az Úr megtesz mennyben, földön, a tengerben és minden mélységben;

Zsolt 134,7

felhőket hoz elé a föld széléről, a villámokat esővé teszi, a szeleket kibocsátja táraiból;

Zsolt 134,8

ki megölte Egyiptom elsőszülötteit, embertől baromig; [Móz. II. 12,29.]

Zsolt 134,9

és jeleket és csodákat bocsátott reád, Egyiptom! Fáraóra és minden ő szolgájára;

Zsolt 134,10

ki megvert sok nemzetet, és megölt erős királyokat: [Józ. 12,1.7.]

Zsolt 134,11

Széhont, az amorreusok királyát, és Ógot, Bázán királyát, és Kánaán minden országát; [Móz. IV. 21,24.35.]

Zsolt 134,12

és azok földét örökségűl adá, örökségűl népének, Izraelnek.

Zsolt 134,13

Uram! a te neved örök, Uram! a te emlékezeted nemzedékről nemzedékre.

Zsolt 134,14

Mert az Úr megitéli népét, és szolgáinak megkegyelmez.

Zsolt 134,15

A pogányok bálványai ezüst és arany, emberi kezek csinálmányai.

Zsolt 134,16

Szájok vagyon, és nem szólanak; szemök vagyon, és nem látnak. [Bölcs. 15,15.]

Zsolt 134,17

Fülök vagyon, és nem hallanak; és lehelet sincsen szájokban.

Zsolt 134,18

Hasonlók legyenek hozzájok, kik azokat csinálják; és mindnyájan, kik azokban bíznak.

Zsolt 134,19

Izrael háza! áldjátok az Urat, Áron háza! áldjátok az Urat.

Zsolt 134,20

Lévi háza! áldjátok az Urat; kik az Urat félitek, áldjátok az Urat.

Zsolt 134,21

Áldott legyen az Úr Sionból, ki Jerusalemben lakik.

Zsolt 135

Isten dicsérete az ő irgalmáért.

Zsolt 135,1

Alleluja! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó; mert örökkévaló az ő irgalmassága.

Zsolt 135,2

Adjatok hálát az istenek Istenének; mert örökkévaló az ő irgalmassága.

Zsolt 135,3

Adjatok hálát az urak Urának; mert örökkévaló az ő irgalmassága.

Zsolt 135,4

Ki nagy csodákat cselekszik egyedűl; mert örökkévaló az ő irgalmassága.

Zsolt 135,5

Ki az egeket bölcsen teremtette; mert örökkévaló az ő irgalmassága. [Móz. I. 1,1.]

Zsolt 135,6

Ki a földet megerősítette a vizek fölött; mert örökkévaló az ő irgalmassága.

Zsolt 135,7

Ki nagy világítókat teremtett; mert örökkévaló az ő irgalmassága.

Zsolt 135,8

A napot, hogy uralkodjék nappal; mert örökkévaló az ő irgalmassága.

Zsolt 135,9

A holdat és csillagokat, hogy uralkodjanak éjszaka; mert örökkévaló az ő irgalmassága.

Zsolt 135,10

Ki megverte Egyiptomot elsőszülötteivel; mert örökkévaló az ő irgalmassága. [Móz. II. 12,29.]

Zsolt 135,11

Ki Izraelt közőlük kihozta; mert örökkévaló az ő irgalmassága. [Móz. II. 13,17.]

Zsolt 135,12

Hatalmas kézzel és kinyújtott karral; mert örökkévaló az ő irgalmassága.

Zsolt 135,13

Ki a vörös tengert részekre osztotta; mert örökkévaló az ő irgalmassága.

Zsolt 135,14

És átvezette Izraelt annak közepén; mert örökkévaló az ő irgalmassága.

Zsolt 135,15

És bevetette Fáraót és haderejét a vörös tengerbe; mert örökkévaló az ő irgalmassága. [Móz. II. 14,28.]

Zsolt 135,16

Ki átvitte népét a pusztán; mert örökkévaló az ő irgalmassága.

Zsolt 135,17

Ki megverte a nagy királyokat; mert örökkévaló az ő irgalmassága.

Zsolt 135,18

És megölte az erős királyokat; mert örökkévaló az ő irgalmassága. [Móz. IV. 21,24.]

Zsolt 135,19

Széhont, az amorreusok királyát; mert örökkévaló az ő irgalmassága.

Zsolt 135,20

És Ógot, Bázán királyát; mert örökkévaló az ő irgalmassága. [Móz. IV. 21,33.]

Zsolt 135,21

És azok földét örökségűl adta; mert örökkévaló az ő irgalmassága. [Józ. 13,7.]

Zsolt 135,22

Örökségűl szolgájának, Izraelnek; mert örökkévaló az ő irgalmassága.

Zsolt 135,23

Mivel a mi lealáztatásunkban megemlékezett rólunk; mert örökkévaló az ő irgalmassága.

Zsolt 135,24

És megszabadított minket ellenségeinktől; mert örökkévaló az ő irgalmassága.

Zsolt 135,25

Ki eledelt ad minden testnek; mert örökkévaló az ő irgalmassága.

Zsolt 135,26

Adjatok hálát az ég Istenének; mert örökkévaló az ő irgalmassága. Adjatok hálát az urak Urának; mert örökkévaló az ő irgalmassága.

Zsolt 136

A fogságban lévők siralom-éneke.

Zsolt 136,1

Dávid (vagy) Jeremiás zsoltára. Babilon folyóvizei mellett, ott ültünk és sírtunk, midőn Sionról emlékezénk.

Zsolt 136,2

A fűzfákra függesztettük benne hangszereinket.

Zsolt 136,3

Mert ott, kik elvittek és fogságban tartottak minket, énekszót kivántak tőlünk: „Zengjetek nekünk éneket Sion énekeiből.“

Zsolt 136,4

Hogyan énekeljük az Úr énekét idegen földön?

Zsolt 136,5

Ha elfeledkezem rólad, Jerusalem! legyen elfeledve jobb kezem.

Zsolt 136,6

Torkomhoz ragadjon nyelvem, ha meg nem emlékezem rólad, ha nem teszem Jerusalemet fővígaságomnak.

Zsolt 136,7

Emlékezzél meg, Uram! Édom fiairól Jerusalem napján, kik mondák: Pusztítsátok el, pusztítsátok el azt alapjáig.

Zsolt 136,8

Babilon inséges leánya! boldog, ki visszaadja neked fizetésedet, melylyel te nekünk fizettél.

Zsolt 136,9

Boldog, ki megragadja s a kősziklához csapja kisdedeidet.

Zsolt 137

Hálaadás.

Zsolt 137,1

Dávidé. Hálát adok neked, Uram! teljes szívemből, mert meghallgattad az én szám igéit; az angyalok színe előtt éneklek neked,

Zsolt 137,2

imádkozom a te szent templomodban, és hálát adok nevednek a te irgalmadért és igazságodért; mert fölmagasztaltad mindenek fölött a te szent nevedet.

Zsolt 137,3

A mely napon segítségűl hílak tégedet, hallgass meg engem; te gyarapítani fogod az erőt lelkemben.

Zsolt 137,4

Adjanak hálát neked, Uram! a föld minden királyai, mert szádnak minden beszédét hallották,

Zsolt 137,5

és énekeljék meg az Úr utait; mert nagy az Úr dicsősége.

Zsolt 137,6

Mert fölséges az Úr, és tekint az alázatosokra, s a magasakat távolról megismeri.

Zsolt 137,7

Ha a szorongatás közepett járandok, megtartasz engem életben, és ellenségeim haragjára kinyujtod kezedet, és megszabadít engem a te jobbod.

Zsolt 137,8

Az Úr megfizet érettem; Uram! a te irgalmasságod örökkévaló, ne vesd meg a te kezeid alkotmányait.

Zsolt 138

Az Isten mindentudó.

Zsolt 138,1

Végig Dávid zsoltára. Uram! te megvizsgáltál engem, és ismersz engem;

Zsolt 138,2

te ismered fektemet és keltemet.

Zsolt 138,3

Megérted távolról az én gondolatimat; ösvényemet és nyughelyemet megvizsgáltad.

Zsolt 138,4

És minden útamat eleve megláttad; még nincs is a szó nyelvemen,

Zsolt 138,5

ime, Uram, te tudsz mindent, a legujabbakat és régieket; te alkottál engem, és rámtevéd a te kezedet.

Zsolt 138,6

Csodálatos előttem ezen tudásod; igen magas, és nem érhetem föl azt.

Zsolt 138,7

Hova menjek a te lelked elől? és hova fussak színed elől?

Zsolt 138,8

Ha fölmegyek az égbe, te ott vagy; ha leszállok a pokolba, jelen vagy. [Ámosz. 9,2.]

Zsolt 138,9

Ha szárnyaimúl veszem is a hajnalt, és a tenger végső határain lakom:

Zsolt 138,10

oda is a te kezed visz engem, és jobbod tart engem.

Zsolt 138,11

És ha mondom: Talán a sötétség elföd engemet: az éj napfényre hozza gyönyörűségemet;

Zsolt 138,12

mert a sötétség nem homály előtted, az éj, mint a nap, világos, a sötétség úgy, mint a világosság.

Zsolt 138,13

Mert hatalmadban vannak veséim; anyám méhétől fogva te oltalmaztál engem.

Zsolt 138,14

Hálát adok neked, hogy ily csodálatosan alkottál, bámúlandók a te cselekedeteid, és ezt lelkem igen elismeri.

Zsolt 138,15

Nem volt eltitkolva csontom előtted, melyet rejtekben alkottál, és az én valóm a föld ölében.

Zsolt 138,16

Még tökéletlen voltam, már láttak szemeid, és a te könyvedben be vannak írva mindenek, a napok meghatározva, bár azokból még egy sincsen.

Zsolt 138,17

Nekem pedig igen tiszteletre méltók a te barátid, Isten! uralmok igen erős lett.

Zsolt 138,18

Megszámlálnám őket, de számosabbak a fövénynél; fölkeltem, és mégis veled vagyok.

Zsolt 138,19

Te megölöd, Isten, a bűnösöket; vérszopó férfiak! távozzatok tőlem.

Zsolt 138,20

Mert azt mondjátok gondolatban: Hiába foglalják el a te városaidat.

Zsolt 138,21

Ne gyülöljem-e, Uram! kik téged gyülölnek? és ne epekedjem-e a te ellenségeiden?

Zsolt 138,22

Teljes gyülölséggel gyülölöm őket, és nekem ellenségeimmé lettek.

Zsolt 138,23

Vizsgálj meg engem, Isten! és ismerd meg szívemet; vonj kérdőre engem, és nézzed ösvényeimet;

Zsolt 138,24

és lássad, ha a gonoszság útján vagyok-e? és vezess engem az örökkévaló uton.

Zsolt 139

Könyörgés segélyért.

Zsolt 139,1

Végig Dávid zsoltára.

Zsolt 139,2

Ments meg engem, Uram, a rosz embertől; a gonosz férfiútól ments meg engem.

Zsolt 139,3

Kik roszat gondolnak szivökben, kik egész nap háborognak.

Zsolt 139,4

Élesítik nyelvöket, mint a kigyó; áspisok mérge van ajkaik alatt. [Zsolt. 5,11. Rom. 3,13.]

Zsolt 139,5

Őrizz meg engem, Uram, a bűnös kezétől, és a gonosz emberektől ments meg engem. Kik leejteni szándékoznak lábaimról.

Zsolt 139,6

Tőrt rejtenek el nekem a kevélyek, és köteleket vonnak ki tőrűl, az út mellett gáncsot vetnek nekem;

Zsolt 139,7

de mondom az Úrnak: Istenem vagy te; hallgasd meg, Uram, könyörgésem szavát.

Zsolt 139,8

Uram, Uram! én szabadúlásom ereje! te beárnyékozod fejemet a harcz napján.

Zsolt 139,9

Ne adj engem, Uram, akaratom ellen a bűnösnek; ármánykodnak ellenem, ne hagyj el engem, netalán fölfuvalkodjanak.

Zsolt 139,10

Ármányaik összesége és ajkaik gonoszsága elborítja őket.

Zsolt 139,11

Égő szén hull rájok, tűzbe veted őket; a nyomorúságokat ki nem állják.

Zsolt 139,12

A nyelveskedő férfiú meg nem áll a földön; az igazságtalan férfiút veszedelembe ragadja a nyomorúság.

Zsolt 139,13

Tudom, hogy az Úr itéletet tesz a szűkölködőnek, és boszút áll a szegényekért.

Zsolt 139,14

Az igazak pedig hálát adnak a te nevednek, és az egyenes szivűek színed előtt laknak.

Zsolt 140

Könyörgés segélyért.

Zsolt 140,1

Dávid zsoltára. Uram! tehozzád kiáltok, hallgass meg engem; figyelj szavamra, mikor tehozzád kiáltok.

Zsolt 140,2

Jusson imádságom, mint jó illatszer a te színed elé, kezeim fölemelése, mint az esti áldozat.

Zsolt 140,3

Tégy, Uram, számra őrizetet, és körűlvevő ajtót ajakimra.

Zsolt 140,4

Ne hagyd szivemet gonosz cselekedetekre hajlani, hogy mentegessem bűneimet, mint a gonosztevő emberek; én nem veszek részt abban, mit ők választottak.

Zsolt 140,5

Az igaz feddjen meg engem irgalmasságban, és dorgáljon engem; de a bűnösök olaja ne kenje az én fejemet; sőt még imádkozom is kivánságaik ellen.

Zsolt 140,6

Biráik a kősziklákhoz vettetvén, elnyeletnek; akkor elismerik, hogy igéim hathatósak.

Zsolt 140,7

Mint a föld göröngye széttöretik a földön, elhányatnak csontaink a sír mellett.

Zsolt 140,8

De mivelhogy, Uram, Uram! te rajtad vannak szemeim: tebenned bízom, el ne vedd életemet.

Zsolt 140,9

Őrizz meg engem a tőrtől, melyet nekem vetettek, és a gonosztevők botránykövétől.

Zsolt 140,10

Az ő hállójába esnek a bűnösök, én magam maradok, míg átmegyek.

Zsolt 141

Könyörgés segélyért.

Zsolt 141,1

Dávid oktató imádsága, midőn a barlangban volt. [Kir. I. 24.]

Zsolt 141,2

Szómmal az Úrhoz kiáltok, szómmal az Úrnak könyörgök. [Zsolt. 76,2.]

Zsolt 141,3

Kiöntöm színe előtt imádságomat, és szorongatásomat elbeszélem előtte.

Zsolt 141,4

Mikor csüggedez bennem az én lelkem, te ismered ösvényeimet. Ez úton, melyen járok, tőrt rejtének el nekem.

Zsolt 141,5

Jobbra tekintek, és nézek, és nincs, ki megismerjen engem. Oda veszett tőlem a menekvés, és nincs, ki fölkeresse lelkemet.

Zsolt 141,6

Hozzád kiáltok, Uram! mondván: Te vagy reménységem, osztályrészem az élők földén.

Zsolt 141,7

Figyelmezz könyörgésemre, mert igen megaláztattam; szabadíts meg engem üldözőimtől, mert erőt vettek rajtam.

Zsolt 141,8

Vidd ki a tömlöczből lelkemet, hogy dicsérjem a te nevedet; az igazak várnak rám, mig jót teszesz velem.

Zsolt 142

Könyörgés segélyért halálveszélyekben.

Zsolt 142,1

Dávid zsoltára, midőn őt fia, Absalom, üldözé. [Kir. II. 17.] Uram! hallgasd meg imádságomat; vedd füleidbe esedezésemet igazmondásod szerint; hallgass meg engem igazságod szerint,

Zsolt 142,2

és ne szállj itéletre szolgáddal; mert egy élő sem igazúl meg a te színed előtt,

Zsolt 142,3

mert az ellenség üldözi lelkemet, földig alázza életemet, sötétségbe helyez engem, mint a rég megholtakat.

Zsolt 142,4

És lelkem szorongatásban vagyon, szívem megháborodott bennem.

Zsolt 142,5

Megemlékezem a régi napokról, elmélkedem minden cselekedetedről; kezeid alkotmányairól elmélkedem.

Zsolt 142,6

Kiterjesztem hozzád kezeimet; lelkem eped érted, mint a vizért szomjazó föld.

Zsolt 142,7

Hamar hallgass meg engem, Uram! lelkem eleped; ne fordítsd el tőlem orczádat, mert hasonló leszek a sírgödörbe menőkhöz.

Zsolt 142,8

Add, hogy korán halljam irgalmasságodat; mert tebenned bízom. Mutasd meg nekem az útat, melyen járjak; mert hozzád emelem az én lelkemet.

Zsolt 142,9

Ments meg engem ellenségeimtől, Uram! tehozzád folyamodom.

Zsolt 142,10

Taníts meg engem akaratodat cselekednem, mert Istenem vagy; a te jó lelked elvezet engem a biztos földre.

Zsolt 142,11

A te nevedért életet adsz nekem, Uram! igazságod szerint kiviszed lelkemet a szorongatásból;

Zsolt 142,12

és irgalmad szerint elveszted ellenségeimet, és elveszted mind, a kik szorongatják lelkemet; mert én a te szolgád vagyok.

Zsolt 143

Ujabb könyörgés a nyert győzelem után.

Zsolt 143,1

Dávid zsoltára Góliát ellen. Áldott legyen az én Uram Istenem, ki kezeimet harczra tanítja, és ujjamat hadakozásra.

Zsolt 143,2

Irgalmasságom és menedékem ő, gyámolom és szabadítóm; oltalmazóm ő, és benne bízom, ki alám veti népemet.

Zsolt 143,3

Uram! mi az ember, hogy magadat tőle megismerteted? vagy az ember fia, hogy gondolsz vele?

Zsolt 143,4

Az ember hasonló a hiúsághoz, napjai, mint az árnyék, elmúlnak. [Jób 8,9. 14,2.]

Zsolt 143,5

Uram! hajtsd meg a te egeidet, és szállj alá; illesd meg a hegyeket, hogy füstölögjenek.

Zsolt 143,6

Tündököltesd a villámlást, és szórd széllyel őket; bocsásd ki nyilaidat, és zavard meg őket.

Zsolt 143,7

Nyújtsd ki kezedet a magasságból, ments meg engem és szabadíts ki a sok vizekből, az idegen fiak kezéből.

Zsolt 143,8

Kiknek szája hiúságot beszél, és jobbkezök gonoszság jobbja.

Zsolt 143,9

Isten! új éneket éneklek neked, a tízhúros hárfán zengek neked;

Zsolt 143,10

ki megszabadítod a királyokat, ki megmentetted Dávid szolgádat a gonoszok kardjától;

Zsolt 143,11

ments meg engem, és ragadj ki az idegen fiak kezéből, kiknek szája hiúságot beszél, és jobbkezök gonoszság jobbja.

Zsolt 143,12

Kiknek fiai mint az új ültetvények ifjúságukban; leányaik fölékesítvék, felcsinosítvák köröskörűl a templom hasonlatosságára;

Zsolt 143,13

tárházaik rakvák, egyre másra halmozottan; juhaik tenyészők, s nagy számmal kijárók;

Zsolt 143,14

teheneik kövérek; nincs a keritésen romlás, sem átjárás, sem kiáltás utczáikon.

Zsolt 143,15

Boldognak mondják a népet, melynél ezek vannak; de boldog a nép, melynek az Úr az ő Istene.

Zsolt 144

Isten dicsérete.

Zsolt 144,1

Dávid dicséneke. Magasztallak téged, Istenem! királyom! és áldom a te nevedet örökké, és mindörökön örökké.

Zsolt 144,2

Mindennap áldlak téged, és dicsérem a te nevedet örökké és mindörökön örökké.

Zsolt 144,3

Nagy az Úr, és igen nagy dicséretre méltó; és az ő nagyvoltának nincs határa.

Zsolt 144,4

Nemzedék nemzedéknek fogja dicsérni tetteidet, és hirdetni hatalmasságodat.

Zsolt 144,5

Elmondják a te szentséged fölséges dicsőségét, és csodáidat elbeszélik;

Zsolt 144,6

elmondják a te rettenetes hatalmad erejét, és nagyvoltodat elbeszélik;

Zsolt 144,7

áradozni fognak, a te bőséges gyönyörűségedről emlékezvén, és örvendezni igazságodon.

Zsolt 144,8

Könyörűlő és irgalmas az Úr, hosszantűrő és igen irgalmas.

Zsolt 144,9

Édes az Úr mindeneknek, és könyörűletessége minden művei fölött.

Zsolt 144,10

Adjon hálát neked, Uram, minden alkotmányod, és a te szenteid áldjanak téged.

Zsolt 144,11

Ők országod dicsőségét hirdetik, és hatalmasságodat beszélik,

Zsolt 144,12

hogy tudtúl adják az emberek fiainak hatalmadat, és országod fölséges dicsőségét.

Zsolt 144,13

A te országod örökkévaló ország, és uralkodásod minden nemzedékről nemzedékre száll. Hív az Úr minden igéjében, és szent minden cselekedetében.

Zsolt 144,14

Fölemeli az Úr mind, a kik elesnek, és föltámaszt minden levertet.

Zsolt 144,15

Mindenek szemei tebenned bíznak, Uram! és te adsz eledelt azoknak alkalmas időben.

Zsolt 144,16

Fölnyitod kezeidet, és betöltesz minden élő teremtményt áldással.

Zsolt 144,17

Igazságos az Úr minden útaiban, és szent minden cselekedetében.

Zsolt 144,18

Közel van az Úr mindazokhoz, kik őt segítségűl híják, mindazokhoz, kik őt segítségűl híják igazságban.

Zsolt 144,19

Az őt félők akaratját megcselekszi, és könyörgésöket meghallgatja, és megszabadítja őket.

Zsolt 144,20

Megőrzi az Úr mindazokat, kik őt szeretik, és elveszít minden bűnöst.

Zsolt 144,21

Az Úr dicséretét beszélje szám, és áldja minden test az ő szent nevét örökké és mindörökön örökké.

Zsolt 145

Bízzál Istenben.

Zsolt 145,1

Alleluja! Aggeusé és Zakariásé.

Zsolt 145,2

Dicsérd én lelkem az Urat, dicsérem az Urat életemben, dicséretet mondok az én Istenemnek, valamig leszek. Ne bízzatok a fejedelmekben,

Zsolt 145,3

az emberek fiaiban, kik nem segíthetnek.

Zsolt 145,4

Kimegyen lelkök, és visszatérnek földükbe; azon nap elvesz minden gondolatjok.

Zsolt 145,5

Boldog, a kinek segítője Jákob Istene, és reménysége az ő Urában Istenében, [Ap.cs. 14,14. Jel. 14,7.]

Zsolt 145,6

ki az eget és földet teremtette, a tengert és mindazt, mi azokban vagyon;

Zsolt 145,7

ki az igazmondást örökké megtartja, itéletet tesz a méltatlanúl szenvedőknek, eledelt ad az éhezőknek. Az Úr föloldja a foglyokat,

Zsolt 145,8

az Úr megvilágosítja a vakokat, az Úr fölemeli a leverteket, az Úr szereti az igazakat.

Zsolt 145,9

Az Úr megőrzi a jövevényeket, az árvát, az özvegyet fölfogja, és a bűnösök útait elveszíti.

Zsolt 145,10

Az Úr országol mindörökké, a te Istened, Sion, nemzedékről nemzedékre.

Zsolt 146

Isten dicsérete jótéteményeiért.

Zsolt 146,1

Alleluja! Dicsérjétek az Urat, mert jó a dicséret; a mi Istenünknek gyönyörű és illendő dicsérete legyen.

Zsolt 146,2

Fölépítvén az Úr Jerusalemet, Izraelnek elszéledetteit egybegyűjti.

Zsolt 146,3

Meggyógyítja a töredelmes szivűeket, és bekötözi azok sebeit.

Zsolt 146,4

Megszámlálja a csillagok sokaságát, és mindenikét nevén szólítja.

Zsolt 146,5

Nagy a mi Urunk, és nagy az ő ereje, és bölcseségének nincsen száma.

Zsolt 146,6

A szelídeket fölfogja az Úr, a bűnösöket pedig földig alázza.

Zsolt 146,7

Énekeljetek az Úrnak hálaadással, zengjetek hárfán a mi Istenünknek,

Zsolt 146,8

ki beborítja az eget felhőkkel, és a földnek esőt készít. Ki a hegyeken szénát teremt és füvet az emberek szolgálatára.

Zsolt 146,9

Ki megadja élelmöket a barmoknak és a hozzá kiáltó hollófiaknak.

Zsolt 146,10

Nem a ló erősségében telik kedve, sem a férfiú lábszáraiban gyönyörködése.

Zsolt 146,11

Az Úr az őt félőkben gyönyörködik, és azokban, kik az ő irgalmasságában bíznak.

Zsolt 147

Isten dicséretének folytatása.

Zsolt 147,12

Alleluja! Dicsérd, Jerusalem, az Urat; dicsérd, Sion, a te Istenedet.

Zsolt 147,13

Mert megerősítette kapuidnak zárait, benned megáldotta fiaidat.

Zsolt 147,14

Ki békéssé tette határaidat, és a búza javával elégít meg téged.

Zsolt 147,15

Ki elküldi szózatát a földre; sebesen fut az ő beszéde.

Zsolt 147,16

Ki a havat, mint a gyapjat adja, a ködöt, mint a hamvat hinti.

Zsolt 147,17

Jegét darabonkint ereszti; ki tűrheti el annak hidegségét?

Zsolt 147,18

Elküldi ismét az ő igéjét, és fölolvasztja azokat; az ő szele fú, és vizek folynak.

Zsolt 147,19

Ki igéjét Jákobnak hirdeti, rendeléseit és törvényeit Izraelnek.

Zsolt 147,20

Nem cselekedett így semmi más nemzettel, és azoknak nem jelentette ki itéleteit. Alleluja!

Zsolt 148

Fölhivás minden lényhez Isten dicséretére.

Zsolt 148,1

Alleluja! Dicsérjétek az Urat mennyekben, dicsérjétek őt a magasságban.

Zsolt 148,2

Dicsérjétek őt minden angyalai; dicsérjétek őt minden seregei.

Zsolt 148,3

Dicsérjétek őt nap és hold; dicsérjétek őt minden ragyogó csillagok.

Zsolt 148,4

Dicsérjétek őt egeknek egei, és minden vizek, melyek az egekben fölül vannak, [Dán. 3,59.60.]

Zsolt 148,5

dicsérjék az Úr nevét. Mert ő szólt, és lettek; parancsolt, és előtermettek.

Zsolt 148,6

Megállapítá azokat örökre, és mindörökön örökre parancsot adott, s ez el nem múlik.

Zsolt 148,7

Dicsérjétek az Urat a földön, szörnyetegek, és minden örvények.

Zsolt 148,8

Tűz, kőeső, hó, jég, forgószél, melyek az ő igéjét cselekszik.

Zsolt 148,9

Hegyek és minden halmok, gyümölcsfák és minden czedrusok.

Zsolt 148,10

Vadállatok és minden barmok, kigyók és szárnyas állatok.

Zsolt 148,11

Föld királyai és minden népek, fejedelmek és a föld minden birái.

Zsolt 148,12

Ifjak és szüzek, vének az ifjakkal dicsérjétek az Úr nevét:

Zsolt 148,13

mert csak az ő neve magasztos.

Zsolt 148,14

Az ő dicsérete ég és föld felett van; és ő fölemeli népe szarvát. Dicséret minden szenteinek, Izrael fiainak, a hozzája közellevő népnek. Alleluja!

Zsolt 149

Hála a győzelemért.

Zsolt 149,1

Alleluja! Énekeljetek az Úrnak új éneket, legyen dicsérete a szentek gyülekezetében.

Zsolt 149,2

Örvendjen Izrael abban, ki őt teremtette, és Sion fiai vigadjanak királyukban.

Zsolt 149,3

Dicsérjék az ő nevét énekkarban, dobbal és hárfával zengjenek neki;

Zsolt 149,4

mert az Úr gyönyörködik népében, és fölmagasztalja a szelídeket szabadúlásra.

Zsolt 149,5

A szentek örvendeznek a dicsőségben; vigadnak nyughelyeiken.

Zsolt 149,6

Isten magasztalása van szájokban, és kétélű kard kezeikben,

Zsolt 149,7

hogy boszút álljanak a nemzeteken, megfeddjék a népeket;

Zsolt 149,8

hogy azok királyait lánczokra verjék, és nemeseit vasbilincsekre;

Zsolt 149,9

hogy a megírt itélet szerint cselekedjenek velök. Ez dicsősége minden ő szenteinek. Alleluja!

Zsolt 150

Fölhivás Isten dicséretére.

Zsolt 150,1

Alleluja! Dicsérjétek az Urat az ő szenteiben; dicsérjétek őt az ég erős boltozatában.

Zsolt 150,2

Dicsérjétek őt hatalmasságában; dicsérjétek őt nagyvoltának sokasága szerint.

Zsolt 150,3

Dicsérjétek őt harsonaszóval; dicsérjétek őt hárfán és czitarán.

Zsolt 150,4

Dicsérjétek őt dobbal és énekkarban; dicsérjétek őt húrokon és hangszereken.

Zsolt 150,5

Dicsérjétek őt hangos szavú czimbalmokon, dicsérjétek őt a vigaság czimbalmain.

Zsolt 150,6

Minden lélek dicsérje az Urat. Alleluja!