ZAKARIÁS JÖVENDÖLÉSE.

Jegyzet


Zak 1

Bevezetés. Látomás a mirtus alatt álló angyalról, a négy szarvról és négy kovácsról.

Zak 1,1

A nyolczadik hónapban, Darius király második esztendejében, * lőn az Úr igéje Zakariás prófétához, Barakiásnak, Addo fiának ** fiához, mondván:

Zak 1,2

Megharagudott az Úr atyáitokra nagy haraggal. *

Zak 1,3

Szólj azért nekik: * Ezeket mondja a seregek Ura: Térjetek hozzám, úgymond a seregek Ura, és hozzátok térek, úgymond a seregek Ura.

Zak 1,4

Ne legyetek, mint atyáitok, kikhez az előbbi próféták kiáltottak, mondván: Ezeket mondja a seregek Ura: Térjetek meg a ti gonosz útaitokról és igen gonosz szándékaitokról; * de nem hallgattak, és nem figyeltek rám, úgymond az Úr.

Zak 1,5

Hol vannak most atyáitok? * és a próféták vajjon örökké élnek-e? **

Zak 1,6

Mindazáltal az én igéim és végzéseim, melyeket szolgáimnak, a prófétáknak parancsoltam, vajjon nem teljesedtek-e be atyáitokon? * Kik azután megtértek, és így szólottak: A mint eltökéllette a serege Ura, hogy cselekedjék velünk a mi útaink és találmányaink szerint, megcselekedte velünk. **

Zak 1,7

Huszonnegyedik napján a tizenegyedik hónak, a Sabatnak, * Darius második esztendejében, lőn az Úr igéje Zakariás prófétához, Barakiásnak, Addo fiának fiához, mondván:

Zak 1,8

Látám éjszaka, * és ime egy pej lovon ülő férfiú ** mirtusfák között áll vala, melyek mély völgyben valának, *** és utána pej, tarka és fehér lovak. ****

Zak 1,9

És mondám: * Micsodák ezek? Uram! És mondá nekem az angyal, ki velem szól vala: Én megmutatom neked, micsodák ezek. **

Zak 1,10

És felele a férfiú, ki a mirtusfák között áll vala, és mondá: Ezek azok, kiket az Úr küldött, hogy bejárják a földet. *

Zak 1,11

És felelvén az Úr angyalának, ki a mirtusfák között áll vala, mondák: Bejártuk a földet, és íme az egész föld lakva és nyugodtan vagyon. *

Zak 1,12

És felele az Úr angyala, és mondá: Seregek Ura! meddig nem könyörűlsz te Jerusalemen és Júda városain, melyekre megharagudtál? Ennek már hetvenedik esztendeje. *

Zak 1,13

És az Úr a velem szóló angyalnak * jóságos igéket, vigasztaló igéket felele.

Zak 1,14

És mondá nekem a velem szóló angyal: Kiálts, mondván: Ezeket mondja a seregek Ura: Forrón szeretem Jerusalemet, és Siont nagy buzgalommal; *

Zak 1,15

és nagy haraggal haragszom én a gazdag nemzetekre; * mert én kevéssé haragudtam (Júdára), de ők gonoszúl bántak vele. **

Zak 1,16

Azért ezeket mondja az Úr: Visszafordúlok Jerusalemhez irgalmassággal, az én házam fölépíttetik abban, úgymond a seregek Ura, és a mérő-zsinór kinyujtatik Jerusalemen. *

Zak 1,17

Mégis kiálts, mondván: Ezeket mondja a seregek Ura: Még bővelkedni fognak az én városaim jókkal; és megvigasztalja még az Úr Siont, és még magának választja Jerusalemet. *

Zak 1,18

És fölemelém szemeimet, és nézék; és ime négy szarv. *

Zak 1,19

És mondám a velem szóló angyalnak: Micsodák ezek? És mondá nekem: Ezek a szarvak, melyek ide s tova hányták Júdát és Izraelt és Jerusalemet. *

Zak 1,20

És az Úr mutata nekem négy kovácsot. *

Zak 1,21

És mondám: Mit jőnek ezek mívelni? Ő szóla, mondván: Ezek a szarvak, melyek ide s tova hányták Júdát mind egy emberig, úgy, hogy azok közől senki sem emelte föl fejét; * hanem ezek elrettenteni jöttek azokat, hogy letörjék a nemzetek szarvait, melyek szarvat emeltek Júda földe ellen, hogy azt ide s tova hányják. **

Zak 2

Látomás a mérő-zsinórt tartó férfiúról; az új Jerusalem oltalma és dicsősége.

Zak 2,1

És fölemelvén szemeimet, nézék; és íme egy férfiú, * és az ő kezében mérő-zsinór.

Zak 2,2

És mondám: Hová mégy te? És mondá nekem: Megmérni Jerusalemet, hogy lássam, mennyi az ő szélessége, és mennyi hosszasága.

Zak 2,3

És íme a velem való angyal * kiméne, ** és más angyal *** jöve eléje. ****

Zak 2,4

És mondá neki: Fuss, szólj e gyermeknek, mondván: * Kerítés nélkül fogják lakni Jerusalemet, a benne levő emberek és barmok sokasága miatt. **

Zak 2,5

És én leszek neki, úgymond az Úr, tűzkerítése köröskörűl, és dicsőségben leszek közepette. *

Zak 2,6

Oh, oh fussatok el éjszak földéről, * úgymond az Úr; mert az ég négy szele felé szórtalak el titeket, úgymond az Úr.

Zak 2,7

Oh Sion! fuss el, ki Babilon leányánál lakol; *

Zak 2,8

mert ezeket mondja a seregek Ura: A dicsőség után elküld engem a nemzetekhez, kik titeket kifosztottak; * mert a ki titeket bánt, az én szemem fényét bántja. **

Zak 2,9

Mert íme én fölemelem kezemet ellenök, és ragadományúl lesznek azoknak, kik nekik szolgáltanak; és megismeritek, hogy a seregek Ura küldött engem.

Zak 2,10

Mondj dicséretet és vigadj, Sion leánya! mert ime én eljövök, és közepetted fogok lakni, úgymond az Úr. *

Zak 2,11

És sok nemzet csatlakozik az Úrhoz az napon, és népemmé leszen, és közepetted fogok lakni; és megtudod, * hogy a seregek Ura küldött engem hozzád.

Zak 2,12

És az Úr örökségűl fogja bírni Júdát, * az ő osztályrészét a megszentelt földön; ** és még magának választja Jerusalemet. ***

Zak 2,13

Hallgasson minden test az Úr szine előtt! mert fölemelkedik az ő szent lakhelyéből. *

Zak 3

Látomás a főpapról, kit az Isten megtámad és fölment. A jövő szolga. A kő.

Zak 3,1

És az Úr * megmutatá nekem Jézust, ** a főpapot, a mint az Úr angyala előtt álla; *** és jobbja felől álla a sátán, hogy ellenkezzék vele. ****

Zak 3,2

És mondá az Úr * a sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, sátán! ** feddjen meg téged az Úr, ki Jerusalemet választotta! *** Vajjon nem a tűzből kiragadott üszök-e ez? ****

Zak 3,3

És Jézus szennyes ruhákba vala öltözve, * és az angyal színe előtt álla.

Zak 3,4

Ki felelvén, szóla azoknak, kik előtte állanak vala, mondván: Vegyétek le róla a szenynyes ruhákat. És mondá neki: Ime elvettem rólad gonoszságodat, és új ruhákba öltöztettelek téged. *

Zak 3,5

És mondá: Tegyetek tiszta süveget fejére. * És tiszta süveget tőnek fejére, és a ruhákba öltöztették őt; és az Úr angyala ott áll vala. **

Zak 3,6

És bizonyságot tőn az Úr angyala Jézusnak, mondván:

Zak 3,7

Ezeket mondja a seregek Ura: Ha útaimon jársz, és megőrzöd parancsaimat, te is itélni fogod házamat, * és őrzeni tornáczaimat; ** és adok neked kisérőket ezek közől, kik most itt állanak. ***

Zak 3,8

Halljad, Jézus, * főpap! te és barátaid, kik előtted laknak, mert ezen férfiak előképek; ** ime én eléhozom az én szolgámat, a csemetét. ***

Zak 3,9

Mert íme a kő, melyet Jézus elé tettem; * ez egy kövön hét szem vagyon; ** ime én kimetszem annak faragványát, úgymond a seregek Ura, *** és elveszem egy napon **** az ő földének gonoszságát.

Zak 3,10

Az napon, úgymond a seregek Ura, a férfiú elhíja barátját a szőllőtő alá és a fügefa alá. *

Zak 4

Látomás az arany gyertyatartóról és két olajfáról. A templomépítés befejezése Zorobabel által.

Zak 4,1

És visszatére az angyal, ki velem szól vala, és felkölte engem, mint egy férfiat, ki álmából felköltetik. *

Zak 4,2

És mondá nekem: Mit látsz te? És mondám: Ime egy merő aranygyertyatartót látok, fölötte annak lámpáját, és hét szövétnekét azon fölűl, és a szövétnekek hét tölcsérét, melyek annak tetején valának. *

Zak 4,3

És két olajfa vala mellette, egyik a lámpa jobbján, és másik balján.

Zak 4,4

És felelvén, szólék az angyalnak, ki velem beszél vala, mondván: Micsodák ezek? Uram!

Zak 4,5

És a velem szóló angyal felelvén, mondá nekem: Nem tudod, micsodák ezek? * És mondám: Nem, Uram!

Zak 4,6

És felelvén szóla nekem, és mondá: Ez az Úr igéje Zorobabelhez, mondván: Nem hadsereggel, sem erővel, hanem az én lelkem által (leszen ez), úgymond a seregek Ura. *

Zak 4,7

Ki vagy te, nagy hegy! Zorobabel előtt? Egyenessé leszesz. * Ő eléhozza a főkövet ** és oly ékessé teszi, mint az első vala. ***

Zak 4,8

És lőn az Úr igéje énhozzám, mondván:

Zak 4,9

Zorobabel kezei alapították e házat, és az ő kezei végzik be azt; és megtudjátok, hogy a seregek Ura küldött engem * hozzátok.

Zak 4,10

Mert ki veti meg a csekély kezdet * napját? Örvendeni fognak, látván a fehér ón-mértéket Zorobabel kezében. ** Ezek az Úr hét szemei, melyek az egész földön szétjárnak. ***

Zak 4,11

És felelvén, mondám neki: Micsoda e két olajfa a gyertyatartó jobbján és balján?

Zak 4,12

És felelvén másodszor, mondám neki: Micsoda az olajfák két ága, a két aranytölcsér mellett, melyekben aranycsövek vannak? *

Zak 4,13

És szóla nekem, mondván: Nem tudod, micsodák ezek? És mondám: Nem, Uram!

Zak 4,14

És mondá: Ezek a fölkenetés két fiai, kik az egész föld uralkodója előtt állanak. *

Zak 5

Látomás a röpülő tekercsről, s a mérőben ülő asszonyról.

Zak 5,1

És megfordúlék, és fölemelém szemeimet; és nézék, és ime egy röpülő könyvtekercs.

Zak 5,2

És mondá nekem: Mit látsz te? És mondám: Én egy röpülő könyvtekercset látok, melynek hossza húsz könyöknyi, szélessége tíz könyöknyi.

Zak 5,3

És mondá nekem: Ez az átok, mely kiterjed az egész föld szinére; mert minden orzó, mint ott írva vagyon, megitéltetik, és minden hamis esküvő abból hasonlóképen megitéltetik. *

Zak 5,4

Végrehajtom azt, * úgymond a seregek Ura; és bemegyen a tolvaj házába, és az én nevemre hamisan esküvőnek házába; és annak háza közepett megmarad, és megemészti azt, és annak fáit és köveit. **

Zak 5,5

És kijöve az angyal, * ki velem szól vala, és mondá nekem: Emeld föl szemeidet, és lássad, micsoda az, mi eléjő?

Zak 5,6

És mondám: Micsoda az? És mondá: Ez, mi eléjő, mérő. * És mondá: Ez az ő kinézésök az egész földön.

Zak 5,7

És ime egy mázsa ón viteték; és ime egy asszony üle a mérő közepén. *

Zak 5,8

És mondá: Ez az istentelenség. És a mérő közepébe veté őt, és a darab ónt annak szájára tevé.

Zak 5,9

És fölemelém szemeimet, és nézék; és ime két asszony jöve elé, szárnyaikon lengve, oly szárnyakon, mint az ölyvszárnyak; és fölemelék a mérőt az ég és föld közé.

Zak 5,10

És mondám a velem szóló angyalnak: Hova viszik ezek a mérőt?

Zak 5,11

És mondá nekem: Hogy ház építtessék nek Szennaar földén, * megerősíttessék, és letétessék talapjára. **

Zak 6

Látomás a négy szekérről. Jelképe a koronának, melyet a próféta Jézus fejére teszen.

Zak 6,1

És megfordúlván, fölemelém szemeimet, és nézék; és ime * négy szekér ** jöve ki két hegy közől; *** és a hegyek rézhegyek valának. ****

Zak 6,2

Az első szekérben pej lovak, * és a második szekérben fekete lovak,

Zak 6,3

a harmadik szekérben fehér lovak, és a negyedik szekérben tarka és erős * lovak valának.

Zak 6,4

És elkezdvén, mondám az angyalnak, ki velem szól vala: Micsodák ezek? Uram!

Zak 6,5

És felelvén az angyal, mondá nekem: Ezek az ég négy szelei, melyek kijőnek, hogy az egész föld Uralkodója előtt álljanak. *

Zak 6,6

A melyben fekete lovak valának, éjszak földére menének, *, a fehérek követék azokat; ** és a tarkák a déli földre indulának.

Zak 6,7

A legerősebbek * pedig kimenvén, átjárni és nyargalni ohajtának az egész földön. És mondá ő: Eredjetek, és járjátok el a földet; és bejárák a földet. **

Zak 6,8

És híva engem, és szóla nekem, mondván: Ime kik éjszak földére mennek, lecsillapítják hevemet éjszak földén. *

Zak 6,9

És lőn az Úr igéje énhozzám, mondván: *

Zak 6,10

Végy a visszaköltözöttektől, Holdaitól, Tóbiástól és Idaiától; és jőj el te az napon, és menj be Joziásnak, Szofoniás fiának házába, kik Babilonból jöttek; *

Zak 6,11

végy aranyat és ezüstöt, és csinálj koronákat, * és tedd Jézusnak, Jozedek fiának, a főpapnak fejére,

Zak 6,12

és szólj neki, mondván: Ezeket mondja a seregek Ura: Ime egy férfiú, * csemete ** az ő neve; önmagából sarjadzik föl, *** és templomot épít az Úrnak. ****

Zak 6,13

Ő épít templomot az Úrnak, és rajta lesz a dicsőség, * ülni fog és uralkodni királyiszékében, ** és ő pap leszen királyiszékében, *** és a béke tanácsa leszen a kettő között. ****

Zak 6,14

És a koronák Helemnek és Tóbiásnak, Idaiának és Hemnek, Szofoniás fiainak emlékezetűl lesznek az Úr templomában. *

Zak 6,15

És a kik messze vannak, * eljőnek, és építenek az Úr templomán; ** és megtudjátok, hogy a seregek Ura küldött engem tihozzátok. *** Ez pedig megleszen, ha a ti Uratok Istenetek szavát meghallgatjátok. ****

Zak 7

Kérdés a fogság alatti böjtről; ennek hiányos volta. Isten az igazság cselekedeteit kivánja.

Zak 7,1

És Darius királynak negyedik esztendejében, lőn az Úr igéje Zakariáshoz, negyedik napján a kilenczedik hónak, mely Kasleu. *

Zak 7,2

És elküldének az Isten házához Sarasár és Rogommelek és a férfiak, kik vele valának, hogy könyörögjenek az Úr színe előtt,

Zak 7,3

és mondják meg a seregek Ura házában levő papoknak és a prófétáknak, szólván: Vajjon sírnom kell-e az ötödik hónapban, vagy meg kell-e szentelnem magamat, mint már sok év óta cselekedtem? *

Zak 7,4

És lőn a seregek Urának igéje énhozzám, mondván:

Zak 7,5

Szólj a föld minden népének és a papoknak, mondván: Mikor böjtöltetek és sírtatok az ötödik és hetedik hónapban * e hetven esztendőn át, vajjon a böjtöt értem böjtöltétek-e? **

Zak 7,6

És mikor ettetek és ittatok, * vajjon nem magatoknak ettetek-e, nem magatoknak ittatok-e?

Zak 7,7

Vajjon ezek nem azon igék-e, melyeket az Úr az előbbi próféták által szólott, mikor még Jerusalem lakosokkal tele és gazdag * volt, ő és a városok körülötte és dél felé és a síkságon lakosokkal tele voltak? **

Zak 7,8

És lőn az Úr igéje Zakariáshoz, mondván:

Zak 7,9

Igy szól a seregek Ura, mondván: Igaz itéletet itéljetek, irgalmasságot és könyörűletet cselekedjetek, kiki az ő atyjafiával.

Zak 7,10

Az özvegyen és árván, a jövevényen és szegényen ne erőszakoskodjatok; és a férfiú gonoszt atyjafia ellen ne forraljon szivében. [Móz. II. 22,22. Izai. 1,23. Jerem. 5,28.]

Zak 7,11

De nem akartak rá figyelmezni, * vállat vonítva elfordúltak, és bedugták füleiket, hogy ne hallják.

Zak 7,12

És szivöket olyanná tették, mint a gyémánt, hogy ne hallják a törvényt és igéket, melyeket a seregek Ura küldött az ő lelkével az előbbi próféták által; és nagy harag * lőn a seregek Urától.

Zak 7,13

És a mint lőn, hogy szólott, de nem hallgatták meg: úgy fognak * kiáltani, de nem hallgatom meg, úgymond a seregek Ura.

Zak 7,14

És szétszórtam őket minden országokra, melyeket nem ismertek; és a föld elpusztúlt miattok, úgy hogy nem volt benne járó kelő; és a kivánatos földet pusztává tették.

Zak 8

Folytatás. A jövendő áldás föltétele a valódi erény. Azután örömnapok lesznek a böjti napok, de ehhez az előkészület a jobbúlásban áll.

Zak 8,1

És lőn a seregek Ura igéje, mondván:

Zak 8,2

Ezeket mondja a seregek Ura: Szerettem Siont nagy hévvel, * és nagy haragra gerjedtem érette. **

Zak 8,3

Ezeket mondja a seregek Ura: Visszatérek Sionhoz, és Jerusalemben fogok lakni, és Jerusalem igazság városának * fog hivatni, és a seregek Ura hegye ** megszentelt hegynek. ***

Zak 8,4

Ezeket mondja a seregek Ura: Ősz férfiak és öreg asszonyok fognak még lakni Jerusalem utczáin, és pálcza lesz a férfiú kezében napjai sokasága miatt.

Zak 8,5

És a város utczái megtelnek kis gyermekekkel és leánykákkal, kik annak utczáin játszadoznak. *

Zak 8,6

Ezeket mondja a seregek Ura: Ha nehéznek látszik ez e maradék nép szemei előtt azon napokban, vajjon az én szemeim előtt nehéz leszen-e? úgymond a seregek Ura.

Zak 8,7

Ezeket mondja a seregek Ura: Ime én megszabadítom népemet napkelet földéről és napnyugat földéről. *

Zak 8,8

És elhozom őket, és majd Jerusalemben laknak; * és nekem népemmé lesznek, és én nekik Istenök leszek hűségben és igazságban.

Zak 8,9

Ezeket mondja a seregek Ura: Erősödjenek meg kezeitek, kik e napokban halljátok e beszédet a próféták szájából az napon, melyen a seregek Urának háza megalapíttatik, hogy a templom fölépíttessék. *

Zak 8,10

Mivelhogy az napok előtt nem volt bérök az embereknek, sem áruk a barmoknak; a járókelő nem volt békében a szorongatás miatt; * és szabadon eresztettem minden embert, mindenkit az ő felebarátja ellen. **

Zak 8,11

Most pedig nem úgy fogok bánni e maradéknéppel, mint az előbbi napokban, úgymond a seregek Ura:

Zak 8,12

hanem békeség magva leszen az; * a szőllő megadja gyümölcsét, a föld megadja termését, az ég hullatja harmatát, és e maradéknépnek örökségűl adom mindezeket. **

Zak 8,13

És leszen: hogy a mint átok alatt voltatok a nemzetek között, Júda háza és Izrael háza! úgy megszabadítalak titeket, és áldássá lesztek; ne féljetek, erősödjenek meg kezeitek. *

Zak 8,14

Mert ezeket mondja a seregek Ura: A mint eltökélettem, hogy megsanyargatlak titeket, midőn haragra ingerlettek engem atyáitok, úgymond az Úr,

Zak 8,15

és nem könyörűltem: * úgy ismét eltökélettem e napokban, hogy jót tegyek Júda házával és Jerusalemmel; ne féljetek.

Zak 8,16

Ezek tehát azok, miket cselekednetek kell: * Szóljon kiki igazat felebarátjával; az igazság és béke törvényei szerint itéljetek kapuitokban. **

Zak 8,17

Senki se forraljon gonoszt felebarátja ellen az ő szivében, és a hamis esküvést ne szeressétek, mert ezek mind olyanok, miket én gyűlölök, úgymond az Úr.

Zak 8,18

És lőn a seregek Urának igéje énhozzám, mondván:

Zak 8,19

Ezeket mondja a seregek Ura: A negyedik hó böjtje, az ötödik böjtje, a hetedik böjtje és a tizedik böjtje öröm leszen Júda házának és vigasága és jeles ünnepe; csak szeressétek az igazságot és békeséget. *

Zak 8,20

Ezeket mondja a seregek Ura: Egykoron eljőnek a népek, és lakni fogják a sok várost; *

Zak 8,21

és elmennek a lakosok * egyik a másikhoz, mondván: Menjünk el, és könyörögjünk az Úr színe előtt, és keressük a seregek Urát; én is elmegyek. **

Zak 8,22

És eljő a sok nép és hatalmas nemzet a seregek Urát keresni Jerusalembe, és az Úr színe előtt könyörögni.

Zak 8,23

Ezeket mondja a seregek Ura: Ama napokban megfogja a minden nyelven szóló nemzetek közől, tíz ember is megfogja egy zsidó férfiú köntösszélét, * mondván: Elmegyünk veletek, mert hallottuk, hogy az Isten veletek vagyon.

Zak 9

Jövendölés Hadrak földe ellen. A Messiás. A zsidók győzelme a görögök felett. A Messiás boldog időszaka.

Zak 9,1

Az Úr igéjének terhe * Hadrak földén ** és Damaskusén, melyen megnyugszik; *** mert az Úr szeme az embereken és Izrael minden nemzetségén. ****

Zak 9,2

Ématon is az ő határainál, * és Tíruson és Szídonon; mert igen sokat tartanak bölcseségökre. **

Zak 9,3

Tírus fölépíti erősségét, és egybegyüjti az ezüstöt mint a röget, és az aranyat mint az utczán való sarat. *

Zak 9,4

S íme az Úr fogja bírni őt, és megveri tengeren az ő erősségét, és az tűz által megemésztetik. *

Zak 9,5

Meglátja ezt Askalon, és félni fog; és Gáza, és igen fog bánkódni; és Akkaron, mert megszégyenűlt az ő reménysége; * és kivesz a király Gázából, ** és Askalonban többé nem laknak.

Zak 9,6

És idegenek telepűlnek le Azotusban, * és elvesztem a filiszteusok kevélységét. **

Zak 9,7

És vérét elveszem az ő szájából, * és utálatosságait fogai közől; és ő is meghagyatik a mi Istenünknek, és olyan leszen, mint egy vezér Júdában, és Akkaron, mint a jebuzeus. **

Zak 9,8

És körűlveszem házamat azokkal, kik mellettem vitézkednek, kimenvén és viszszajövén, * és nem megyen át rajtok többé a zsaroló; mert most megtekintem őket szemeimmel. **

Zak 9,9

Igen vigadj, Sion leánya! * örvendezz, Jerusalem leánya! Ime a te királyod ** jő hozzád, az igaz és üdvözítő; *** ő szegény, **** és szamáron ülve jő, a szamár fiatal vemhén. *****

Zak 9,10

És kipusztítom a csataszekereket Efraimból, és a lovat Jerusalemből, és elhányatik a had kézíve. * Ő békeséget hirdet a nemzeteknek, és hatalma tengertől tengerig tart, és a folyóvizektől a föld határáig. **

Zak 9,11

Te is * a szövetség vére által bocsátod ki foglyaidat a veremből, melyben nincs víz. **

Zak 9,12

Térjetek az erősséghez, * remény foglyai! ** ma is mondom: *** hogy kétannyit **** adok neked.

Zak 9,13

Mert kifeszítem magamnak Júdát, mint egy kézíjat, megtöltöm Efraimot; * és felbuzdítom a te fiaidat, Sion! a te fiaid ellen, Görögország! ** és olyanná teszlek, mint a hősök fegyvere.

Zak 9,14

És az Úr Isten feltűnik felettök, és kipattan az ő nyila, mint a villám; és az Úr Isten harsonaszóval zengeni fog, és eljő a déli forgószélben. *

Zak 9,15

A seregek Ura megoltalmazza őket; és megemésztik amazokat, és parittyakövekkel leverik; és iván, megrészegűlnek, mint a bortól, és megtelnek, mint a csészék és mint az oltár szarvai. *

Zak 9,16

És megszabadítja őket Urok Istenök az napon, mint népe nyáját; mert szent kövek emelkednek föl az ő földén. *

Zak 9,17

Mert mi az ő java, és mi az ő szépsége? választottak gabonája és szűzeket nevelő bor. *

Zak 10

Folytatás. Áldás azon időben Isten által. Az ő haragja a rosz pásztorokra. A zsidók győzelme s teljes visszatérése.

Zak 10,1

Kérjetek esőt az Úrtól tavaszi időben, és az Úr havat * szerez; és záporesőt ad nekik, kinekkinek füvet mezejére. **

Zak 10,2

Mert * a bálványok haszontalant szólanak, ** a jósok hazudságot látnak, és az álomlátók hiába beszélnek, vigasztalásaik hiábavalók; azért elvitetnek, mint a nyáj; *** megsanyargattatnak, mert nincs nekik pásztoruk. ****

Zak 10,3

A pásztorok ellen fölgerjed az én haragom, * és a bakokat ** meglátogatom; mert a seregek Ura meglátogatja *** nyáját, Júda házát, és olyanná teszi őt, mint a harczra fölékesített lovat. ****

Zak 10,4

Belőle támad a szeglet, * belőle a czövek, ** belőle a harczi kézij, *** belőle együtt **** minden hatalmas.

Zak 10,5

És olyanok lesznek, mint a bajnokok, eltapodván az utak sarát * a harczon, és hadakozni fognak, ** mert velök az Úr; és megszégyenűlnek a lovasok. ***

Zak 10,6

És megerősítem Júda házát, és József házát megszabadítom; * és visszatérítem őket, ** mert könyörűlök rajtok; és lesznek, mint voltak, midőn még el nem vetettem vala őket; *** mert én vagyok Urok Istenök, és meghallgatom őket.

Zak 10,7

És lesznek, mint Efraim hősei, * és vigadni fog szivök, mint a bortól; és fiaik látván ezt, vigadni fognak, és szivök örvendezni fog az Úrban. **

Zak 10,8

Süvöltök nekik, * és egybegyüjtöm őket, mert megváltom őket, és megsokasítom, mint azelőtt megsokasodtak vala.

Zak 10,9

És elhintem őket a népek között, * és megemlékeznek rólam a távolban; és élni fognak fiaikkal, ** és visszatérnek.

Zak 10,10

És visszahozom őket Egyiptom földéről, és az asszíriusok közől egybegyűjtöm; a Gálaád és Libanon földére hozom őket, és hely nem találtatik nekik. *

Zak 10,11

És átmegyen * a tengerszoroson, megüti a tenger habjait, és megszégyenűlnek a folyóvíz ** minden mélységei; megaláztatik Asszúr kevélysége, és Egyiptom királyipálczája eltávozik.

Zak 10,12

Megerősítem őket az Úrban, * és az ő nevében ** fognak járni, úgymond az Úr.

Zak 11

Pusztúlás. A büntetőitélet oka a jó pásztorok ellen való ellenszegűlés. Végveszedelem.

Zak 11,1

Nyisd meg, Libanon! kapuidat, és eméssze meg a tűz czédrusfáidat. *

Zak 11,2

Ordíts, fenyőfa! mert elesik a czédrusfa, mert a hatalmasok elpusztúlnak; * ordítsatok, bázáni tölgyfák! ** mert az erős erdő kivágatik.

Zak 11,3

A pásztorok ordítása szól, mert elpusztúlt az ő dicsőségök; az oroszlánok ordítása szól, mert elpusztúlt a Jordán büszkesége. *

Zak 11,4

Ezeket mondja az én Uram Istenem: * Legeltesd a megölésre való juhokat, **

Zak 11,5

melyeket birtokosaik megölnek szánakodás nélkül, és eladják azokat, mondván: Áldott legyen az Úr, meggazdagodunk! és pásztoraik nem kimélik őket. *

Zak 11,6

Azért én sem kimélem többé a földön lakókat, úgymond az Úr; ime én kézbe adom az embereket, mindenkit az ő felebarátja kezébe és királya kezébe; * kik megrontják a földet, és nem szabadítom ki az ő kezeikből. **

Zak 11,7

És ezért * legeltetem a megölésre való barmot, oh szegény nyáj! És vevék magamnak két vesszőt, az egyiket neveztem ékességnek, ** a másikat neveztem kötelkének; *** és legeltettem a nyájat.

Zak 11,8

És három pásztort irtottam ki egy hónapban; mert elkeseredett miattok az én lelkem, mivelhogy az ő lelkök is változott énirántam. *

Zak 11,9

És mondám: Nem legeltetlek titeket. A kinek halni kell, haljon meg, a kiírtandó irtassék ki; a többi pedig egyik a másik húsát egye meg. *

Zak 11,10

És fogám vesszőmet, mely ékességnek * neveztetik vala, és eltörém azt, hogy fölbontsam szövetségemet, melyet kötöttem minden néppel. **

Zak 11,11

És az fölbomla az napon; * és így vették észre a nyáj szegényei, kik rám figyelnek, hogy az Úr igéje ez. **

Zak 11,12

És mondám nekik: * Ha jónak látszik szemeitek előtt, adjátok meg béremet; ha pedig nem, hagyjátok abba. ** És béreműl harmincz ezüstpénzt mértek. ***

Zak 11,13

És mondá az Úr nekem: Vesd a fazekas elé * e dicső bért, ** melyre tőlök becsültettem. És vevém a harmincz ezüstpénzt, és az Úr házába vetém a fazekas elé. ***

Zak 11,14

És eltörém az én második vesszőmet, mely kötelkének neveztetik vala, hogy fölbontsam az atyafiságot Júda és Izrael között. *

Zak 11,15

És mondá az Úr nekem: Vedd magadnak még egy bolond pásztor eszközeit. *

Zak 11,16

Mert ime én pásztort támasztok a földön, ki az elhagyottat nem látogatja, az elszéledtet nem keresi, a sérűltet nem gyógyítja, és a még fennmaradtat nem táplálja, hanem a kövérek húsát eszi, és körmeiket megrongálja. *

Zak 11,17

Oh pásztor! oh bálvány! * ki elhagyja a nyájat; fegyver ** az ő karjára és jobb szemére! az ő karja száradva száradjon el, és jobb szeme elhomályosúlván, veszítse el világát. ***

Zak 12

Jerusalemet minden népek megtámadják, de az Úr megszabadítja; Júda bűnbánatot tart gyilkosságaért.

Zak 12,1

Az Úr igéjének terhe Izrael ellen. * Azt mondja az Úr, ki az eget kiterjesztette, és a földet alapította, és az emberben a lelket teremtette: **

Zak 12,2

Ime én Jerusalemet * kábúlás kapujává teszem minden népnek köröskörűl; ** és Júda is azok közől leszen, kik megszállják Jerusalemet. ***

Zak 12,3

És leszen, hogy az napon nehéz kővé teszem Jerusalemet minden népnek; * mindazok, kik azt fölemelni akarják, megszakadnak; és összegyűlnek ellene a föld minden országai.

Zak 12,4

Az napon, úgymond az Úr, megverek minden lovat rémüléssel, és a rajta ülőt bódúlással; * és Júda házára vetem szemeimet, ** és a népek minden lovát megverem vaksággal.

Zak 12,5

És mondani fogják szivökben Júda vezérei: * Erősségeink legyenek Jerusalem lakói a seregek Urában, az ő Istenökben. **

Zak 12,6

Az napon Júda vezéreit hasonlókká teszem a fák közé vetett eleven szénhez, és a széna közé tett égő fáklyához; * és megemésztenek jobbra és balra minden népet köröskörűl; és Jerusalemet ismét lakni fogják az ő helyén, Jerusalemben. **

Zak 12,7

És az Úr megszabadítja Júda sátorait, mint azelőtt, * hogy ne dicsekedjék kevélyen Dávid háza és Jerusalem lakóinak dicsősége Júda ellen. **

Zak 12,8

Az napon megoltalmazza az Úr Jerusalem lakóit, * és a ki gyenge is közöttük, olyan lesz, mint Dávid, és Dávid háza, mint az Istené, mint az Úr angyala az ő színök előtt. **

Zak 12,9

És leszen az napon, hogy összetiporni igyekszem mind a pogányokat, kik Jerusalem ellen jőnek.

Zak 12,10

És kiöntöm Dávid házára és Jerusalem lakóira * a kegyelem és imádság lelkét; ** és ők *** rám néznek, **** kit átszegeztek; ***** és siratni fogják őt, ****** mint az egyszülöttet, és bánkódni fognak rajta, mint bánkódni szoktak az elsőszülött halálán. *******

Zak 12,11

Az napon nagy sírás leszen Jerusalemben, mint Adadremmon sirása volt Mageddon mezején. *

Zak 12,12

És sírni fog a föld, mindenik család különkülön; * Dávid házának családjai külön, és azok feleségei külön;

Zak 12,13

Nátán háza családjai külön, és azok feleségei külön; Lévi háza családjai külön, és azok feleségei külön; Szemei háza családjai külön, és azok feleségei külön; *

Zak 12,14

mind a többi család, mindenik család különkülön, és azok feleségei külön.

Zak 13

A kegyelemforrás. A tévtanítás kiírtatik. A pásztor megveretik s a nyáj elszéled. A nyáj elkülönzése.

Zak 13,1

Az napon * kútforrás nyílik meg Dávid házának és Jerusalem lakóinak, a bűnösnek és havi kórságosnak megmosására. **

Zak 13,2

És leszen az napon, úgymond a seregek Ura: Kiírtom a bálványok neveit a földről, és nem lesznek többé emlékezetben; a hamis prófétákat és a tisztátalan lelket kivesztem a földről. *

Zak 13,3

És leszen, hogy mikor ezután valaki jövendől, azt mondják annak atyja és anyja, kik őt szülték: Ne élj, mert hazudságot mondasz az Úr nevében. És átverik őt atyja és anyja, az ő szülői, mikor jövendöl. *

Zak 13,4

És leszen, hogy az napon megszégyenűlnek a próféták, * kiki az ő látomásai miatt, mikor jövendöl; és nem öltöznek szőrpalástba, ** hogy hazudjanak;

Zak 13,5

hanem ezt mondják: Nem vagyok próféta, hanem szántóvető vagyok én; mert Ádám az én példám ifjúságomtól. *

Zak 13,6

És ha kérdezni fogják: Micsoda sebek ezek itt kezeiden? azt fogja mondani: Ezekkel sebesíttettem meg azok házában, kik szeretnek vala engem. *

Zak 13,7

Föl, fegyver! támadj az én pásztorom ellen, * és a hozzám legközelebb való férfiú ellen, ** úgymond a seregek Ura. Verd meg a pásztort, és elszélednek a juhok; én pedig a kisdedek után nyujtom kezemet. ***

Zak 13,8

És leszen minden földön, úgymond az Úr, hogy két rész abban szétszóratik * és elfogy, és a harmadrész marad meg azon. **

Zak 13,9

És átviszem e harmadrészt a tűzön, és kiégetem őket, mint kiégetik az ezüstöt, és megpróbálom őket, mint megpróbáltatik az arany. * Ő segítségűl híja majd az én nevemet, ** és én meghallgatom őt. Mondani fogom: Én népem vagy te! ő pedig azt mondja majd: Én Uram, Istenem!

Zak 14

Új nyomor Jerusalemre. Az Úr segélye. Az ellenségek pusztúlása. A pogányok végmegtérése.

Zak 14,1

Ime eljőnek az Úr napjai, * és felosztatnak zsákmányaid közepetted. **

Zak 14,2

És egybegyüjtöm mind a pogányokat * harczra Jerusalem ellen, és bevétetik a város, elpusztíttatnak a házak, és az asszonyok megszeplősíttetnek; és a város fele része fogságra megyen, de a nép maradványa nem vitetik el a városból. **

Zak 14,3

És kimegyen az Úr, és harczolni fog e pogányok ellen, a mint harczolt a viadal napján. *

Zak 14,4

És lábai az napon az olajfák hegyén fognak állani, mely Jerusalem ellenében vagyon napkeletre; és kétfelé hasad az olajfák hegye közepén napkeletre és napnyugatra, igen nagy völgye leszen, és fele a hegynek éjszakra, fele délre szakad. *

Zak 14,5

És elfuttok ezen hegyek völgyébe, mert e hegyek völgye közel leszen; * és futni fogtok, mint futottatok a földindúlás elől, Oziásnak, Júda királyának napjaiban; ** és eljő az én Uram Istenem, és mind a szentek ővele. ***

Zak 14,6

És ugyanaz napon nem leszen világosság, hanem hideg és fagy. *

Zak 14,7

És leszen egy nap, mely tudva van az Úrnál, napfény és éjszaka nélkül; * csak az esteli időben lesz világosság. **

Zak 14,8

És leszen az napon, hogy élő vizek folynak ki Jerusalemből, azok fele a napkeleti tengerbe, * és másik fele a legszélső tengerbe ** télben nyárban állandóan. ***

Zak 14,9

És az Úr lesz király az egész földön; az napon egy lesz az Úr, és egy lesz az ő neve is. *

Zak 14,10

És az egész föld mintegy térséggé lesz egész a pusztáig, Remmon halmától Jerusalem déli részeig; * mely kitűnik majd, és az ő helyén fog lakni, Benjamin kapujától a régi kapu helyéig és a szegletkapuig, és Hanáneel tornyától a király sajtójáig. **

Zak 14,11

És abban fognak lakni, és többé nem leszen átokká, * hanem Jerusalem biztosságban marad.

Zak 14,12

És ez leszen a csapás, melylyel az Úr megveri mind a pogányokat, kik Jerusalem ellen hadakoznak: * Elsenyved mindannak húsa, ki még lábain áll, szemeik kiapadnak gödreikből, és nyelvök elrothad szájokban. **

Zak 14,13

Az napon az Úr nagy háborgást indít közöttük; és a férfiú megragadja felebarátja kezét, és összeakad keze felebarátja kezével. *

Zak 14,14

De Júda * is hadakozni fog Jerusalem ellen; és összegyüjtetnek minden nemzet gazdagságai köröskörűl, az arany, ezüst és igen sok ruha.

Zak 14,15

És szintoly romlása leszen a lónak és öszvérnek, a tevének és szamárnak és minden baromnak, melyek azon táborban lesznek, mint ez a romlás. *

Zak 14,16

És mindazok, kik megmaradnak mind a pogányok közől, kik Jerusalem ellen jöttek, fölmennek évről évre, hogy imádják a királyt, a seregek Urát, és megüljék a sátorok ünnepét. *

Zak 14,17

És leszen, hogy a ki föl nem menend a föld családai közől Jerusalembe imádni a királyt, a seregek Urát: azokra nem hull eső. *

Zak 14,18

És ha szinte Egyiptom nemzetsége föl nem menend is, és el nem jövend, rájok sem hull eső, hanem az a romlás, melylyel az Úr megveri mindazon pogányokat, kik nem mennek föl a sátorok ünnepét ülni.

Zak 14,19

Ez leszen Egyiptom büntetése, és ez mindazon népek büntetése, kik nem mennek föl a sátorok ünnepét ülni.

Zak 14,20

Az napon még a lovak fékén * is ez leszen: Az Úrnak szenteltetett! ** és lesznek a rézfazekak az Úr házában, mint az oltár előtt való csészék. ***

Zak 14,21

És minden rézfazék Jerusalemben és Júdában a seregek Urának leszen szentelve; és eljőnek mind az áldozók, és vesznek azokból, és főznek azokban; * és nem leszen többé kalmár ** a seregek Ura házában az napon. ***