SZENT PÁL APOSTOL LEVELE TITUSHOZ.

Jegyzet

Tít 1

Pál apostol ír Títushoz, kegyelmet és békét kiván neki. A püspökök és papok tulajdonságai. Különösen a krétaiak között, kik romlott érzelműek, és azon veszélyek között, melyeket a tévtanítók készítenek, erősen kell az igaz tanítmányhoz ragaszkodni.

Tít 1,1

Pál, Istennek szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választottainak hite szerint, és az igazság ismerete szerint, mely ajtatosságra vezet,

Tít 1,2

az örök élet reménységére, melyet megigért az Isten, ki nem hazud, örök idők előtt,

Tít 1,3

az elrendelt időben pedig kijelentette, az ő igéjét a tanítás által, mely rám bízatott a mi üdvözítő Istenünk parancsa szerint:

Tít 1,4

Títusnak, a közös hitnél fogva szeretett fiamnak, kegyelem és békeség az Atya Istentől és Krisztus Jézustól, a mi Üdvözítőnktől.

Tít 1,5

Ez okért hagytalak téged Krétában, hogy a mik hátra vannak, eligazítsad, és rendelj városonkint egyházi szolgákat, a mint én meg is hagytam neked,

Tít 1,6

ha ki vétek nélkül vagyon, egy feleségű férfiú, kinek fiai hívek, paráznaságról nem vádolhatók, s nem engedetlenek.

Tít 1,7

Mert a püspöknek vétek nélkül kell lennie, mint Isten sáfárának, nem kevélynek, nem haragosnak, nem részegesnek, nem verekedőnek, nem rút nyereség-vadászónak;

Tít 1,8

hanem vendégszeretőnek, kegyesnek, józannak, igaznak, szentnek, önmegtartózkodónak,

Tít 1,9

a tanítás szerint való hiteles beszéd szorgalmas megtartójának, hogy inthessen az üdvös tudomány által, és az ellenmondókat megczáfolhassa.

Tít 1,10

Mert vannak sokan engedetlenek, hasztalan beszédűek és hitegetők főképen a körűlmetéltekből,

Tít 1,11

kiket meg kell feddeni, kik egész házakat felforgatnak, tanítván, a miket nem kellene, undok nyereség kedvéért.

Tít 1,12

Azt mondotta közőlük egyik, az ő tulajdon jóslójok: A krétaiak mindig hazugok, gonosz vadak, rest hasak.

Tít 1,13

E bizonyságtétel igaz. Annakokáért fedd meg őket keményen, hogy épek legyenek a hitben,

Tít 1,14

ne figyeljenek a zsidók meséire, és az igazságtól elfordúlt emberek parancsaira.

Tít 1,15

Minden tiszta a tisztáknak; a förtelmeseknek és hitetleneknek pedig semmi sem tiszta, hanem meg van fertőztetve az ő elméjök és lelkiisméretök. [Rom. 14,20.]

Tít 1,16

Vallják, hogy ismerik az Istent, cselekedetekkel pedig tagadják; mivelhogy utálatosak, hitetlenek és minden jócselekedetre alkalmatlanok.

Tít 2

Te pedig hirdesd az igaz tanítmányt minden korú, nemű és rangú embereknek, prédikáld azt nemcsak szóval, hanem viseleteddel is. Prédikálj mindeneknek, a szolgáknak is; mert a kereszténység kegyelme mindeneknek adatott, hogy ha e világban tisztán és szentűl éltünk, az Úr eljövetelét vigasztalódva várhassuk. Taníts és dorgálj főpásztori teljhatalommal.

Tít 2,1

Te pedig azokat szóljad, mik az igaz tudománynyal megegyeznek:

Tít 2,2

hogy az öregek legyenek józanok, tisztesek, okosak, épek a hitben, szeretetben, béketűrésben,

Tít 2,3

hasonlóképen, hogy az öreg asszonyok szent viseletben legyenek, nem szitkozódók, nem sok borral élők, hanem jóra tanítók,

Tít 2,4

hogy okosságra tanítsák a fiatal asszonyokat, hogy férjöket szeressék, fiaikat kedveljék,

Tít 2,5

legyenek okosak, tiszták, józanok, háziasak, kegyesek, férjöknek engedelmesek, hogy ne káromoltassék az Isten igéje.

Tít 2,6

Az ifjakat hasonlóképen intsd, hogy józanok legyenek.

Tít 2,7

Mindenre nézve légy magad jócselekedetek példája, a tanításban, feddhetlenségben, méltóságban.

Tít 2,8

Beszéded legyen igaz, feddhetlen, hogy az, ki ellenünk vagyon, megszégyelje magát, semmi gonoszt sem mondhatván ellenünk.

Tít 2,9

A szolgákat (intsd), hogy uraiknak engedelmeskedjenek, mindenben kedvöket keressék, ne felelgessenek vissza. [Efez. 6,5.]

Tít 2,10

Ne legyenek csalárdok, hanem mindenben teljes hűséget mutassanak, hogy a mi üdvözítő Istenünk tanitásának diszére váljanak mindenben.

Tít 2,11

Mert megjelent a mi üdvözítő Istenünk kegyelme minden embereknek,

Tít 2,12

oktatván minket, hogy lemondván az istentelenségről és a világi kivánságokról, józanúl, igazán és ajtatosan éljünk e világon,

Tít 2,13

várván a boldog reménységet, és a nagy Isten, a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk dicsőségének eljövetelét,

Tít 2,14

ki önmagát adta érettünk, hogy minket megváltson minden gonoszságtól, és magának kedves, tiszta népet készítsen, a jó cselekedetek követőjét.

Tít 2,15

Ezekről szólj és ints és dorgálj minden hatalommal. Senki se vessen meg tégedet.

Tít 3

Taníts engedelmességet a felsőbbség iránt, engedékenységet és szelídséget minden ember iránt; mert egykor mi is mindenféle bűnökben voltunk, s Isten oly kegyes és emberszerető volt, hogy minket Fia által megváltott, a Szentlélek által megszentel és megigazúlttá tesz az örök életre, nem ugyan a mi cselekedeteinkért, hanem az ő ingyen kegyelméből. Ezt kösd a szivekre, mint igaz igét, s ne ereszkedjél hasztalan vitatkozásokba. Kerűld a javíthatlan tévtanítókat. Némely különös megbízások. Befejező jókivánat.

Tít 3,1

Intsd őket, hogy engedelmeskedjenek a fejedelmeknek és hatalmasságoknak, hogy szót fogadjanak, minden jócselekedetre készek legyenek,

Tít 3,2

senkit ne káromoljanak, pörlekedők ne legyenek, hanem szerények, minden szelídséget mutatván minden emberhez.

Tít 3,3

Mert mi is egykoron balgatagok voltunk és hitetlenek, tévelygők, különféle kivánságokban és gyönyörűségeknek szolgálók, gonoszságban és irígységben élők, gyülöletesek, egymást gyülölők.

Tít 3,4

Mikor pedig a mi üdvözítő Istenünk kegyessége és emberisége megjelent,

Tít 3,5

nem az igazság cselekedeteiért, melyeket mi tettünk, hanem az ő irgalmassága szerint, megszabadított minket az újjászületés fürdője és a Szentlélek megújitása által, [Tim. II. 1,9.]

Tít 3,6

kit bőségesen öntött ki ránk a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk által,

Tít 3,7

hogy megigazúlván az ő malasztja által, a remény szerint örökösei legyünk az örök életnek.

Tít 3,8

Igaz beszéd ez, és ezeket, akarom, kösd a szivekre, hogy igyekezzenek jócselekedetekben előhaladni, a kik hisznek az Istenben. Ez jó és hasznos az embereknek.

Tít 3,9

A balgatag kérdéseket pedig és a nemzetségjegyzékeket, a versengéseket és a törvényről való vitákat távoztasd; mert haszontalanok és hiábavalók. [Tim. II. 2,23.]

Tít 3,10

Az eretnek embert egy vagy két intés után kerűljed;

Tít 3,11

tudván, hogy az ilyen elfordúlt és vétkezik, tulajdon itéletével kárhoztatván magát.

Tít 3,12

Mikor Artémást vagy Tichikust hozzád küldöm, siess hozzám jőni Nikopolisba, mivel úgy végeztem, hogy ott teleljek.

Tít 3,13

A törvénytudó Zénást és Apollot gondosan küldd előre, hogy semmi fogyatkozásuk ne legyen.

Tít 3,14

Tanúljanak pedig a mieink is jócselekedeteket gyakorolni a szükséges használatra, hogy ne legyenek gyümölcstelenek.

Tít 3,15

Köszöntenek téged mind a kik velem vannak. Köszöntsd azokat, kik minket szeretnek a hitben. Az Isten kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen.