JÉZUS, SIRÁK FIA KÖNYVE. ECCLESIASTICUS.

Jegyzet


Sír ELŐBESZÉD.

Sír 0,1

Sok és nagy dolgokról való bölcseség mutattatott nekünk a törvény és próféták és egyebek által, kik azokat követték, mikben dicsérni kell Izraelt a tudományért és bölcseségért;

Sír 0,2

mert nemcsak a szólóknak szükség tudósoknak lenni, hanem hogy az idegenek is mind szóval, mind írásban igen tudósok lehessenek.

Sír 0,3

Az én nagyatyám, Jézus, minekutána szorgalmasabban adta magát a törvény és próféták és egyéb könyvek olvasására, melyek nekünk atyáinktól hagyattak, ő is akart olyasmit írni, mi a tudományhoz és bölcseséghez tartozik;

Sír 0,4

hogy tanúlni vágyók és az ezekben már jártasak, annál inkább figyelmezzenek szIvökkel, és megerősödjenek a törvény szerint való életre.

Sír 0,5

Intlek azért titeket, hogy jóakarattal jőjetek, és figyelmesebb szorgalommal olvassátok ezeket, és megbocsássatok azokban, mikben a bölcseség képét utánozván, megfogyatkozni látszunk az igék választásában;

Sír 0,6

mert a héber igék vesztenek erejökből, midőn más nyelvre fordíttatnak.

Sír 0,7

Nemcsak ezek pedig, de maga a törvény, és próféták és egyéb könyvek is, nem kevéssé különböznek, midőn egymással összevettetnek.

Sír 0,8

Midőn Ptolomeus Evergetes király idejének harmincznyolczadik esztendejében Egyiptomba jutottam, sok ideig lévén ott, találtam hátrahagyott nem csekély és nem megvetendő tudományú könyveket.

Sír 0,9

Azért jónak és szükségesnek véltem, hogy én is némi szorgalmat és fáradságot fordítsak e könyv értelmezésére;

Sír 0,10

sok éjjelezést és tanulást szántam ez idő alatt arra, hogy elvégezhessem és adhassam e könyvet azoknak, kik szivök szerint akarják megérteni és tanúlni:

Sír 0,11

mi módon kell erkölcseiket intézni, kik az Úr törvénye szerint igyekeznek élni.

Sír 1

A bölcseség eredete, természete és becse; eszközök annak elnyerésére.

Sír 1,1

Minden bölcseség az Úr Istentől vagyon és vele volt mindenkor, és minden idő előtt való. [Kir. III. 3,9. 4,29.]

Sír 1,2

A tenger fövenyét, az eső cseppeit és az idők napjait ki számlálta meg? Az ég magasságát, a föld szélességét és az örvény mélységét ki mérte meg?

Sír 1,3

Az Istennek mindent megelőző bölcseségét ki vizsgálta át?

Sír 1,4

Mindennél előbb teremtetett a bölcseség, és az okosság értelme öröktől vagyon.

Sír 1,5

A bölcseség kútfeje az Isten igéje a magasságban, és annak útai az örökkévaló parancsolatok.

Sír 1,6

A bölcseség gyökere kinek fedeztetett föl, és annak terveit ki ismerte meg?

Sír 1,7

A bölcseség tudománya kinek nyilváníttatott és jelentetett ki? és az ő útjának sokaságát ki értette?

Sír 1,8

Egy a fölséges mindenható Teremtő, a hatalmas és igen rettenetes király, az ő királyi székében ülő és uralkodó Isten.

Sír 1,9

Ő teremtette azt a szent lélek által, és látta, és számba vette, és megmérte;

Sír 1,10

és kiöntötte azt minden művére és minden testre az ő adománya szerint, és adta azt az őt szeretőknek.

Sír 1,11

Az Úr félelme dicsőség és dicséret, vigaság és örvendezés koronája.

Sír 1,12

Az Úr félelme gyönyörködteti a szivet, vigaságot szerez és örömet és hosszú életet.

Sír 1,13

Az Urat félő jót ér utóljára, és halála napján megáldatik.

Sír 1,14

Az Isten szeretete a tiszteletre méltó bölcseség.

Sír 1,15

A kiknek megjelen látás által, szeretik azt e látásban és az ő nagy dolgainak ismeretében.

Sír 1,16

A bölcseség kezdete az Úr félelme. A hívekkel az anyaméhben együtt teremtetett; a választott asszonyokkal jár, és az igazaknál és hiveknél mutatkozik. [Zsolt. 110,10. Péld. 1,7. 9,10.]

Sír 1,17

Az Úr félelme az istenes tudomány.

Sír 1,18

Az istenesség megőrzi és igazzá teszi a szivet, vigaságot és örömet szerez.

Sír 1,19

Az Urat félő jót ér, és kimúlása napján megáldatik.

Sír 1,20

A bölcseség teljesvolta, az Istent félni, és eltelni az ő gyümölcseivel.

Sír 1,21

Az egész házat megtölti gyümölcseivel, és a hajlékokat kincseivel.

Sír 1,22

A bölcseség koronája az Úr félelme; teljes békeséget ad és az üdvösség gyümölcsét.

Sír 1,23

És látja és számba veszi azt; mind a kettő pedig Isten ajándéka.

Sír 1,24

Tudományt és értelmes okosságot osztogat a bölcseség, és a veletartókat dicsőségesen fölmagasztalja.

Sír 1,25

A bölcseség gyökere az Úr félelme, és az ő ágai hosszú életűek.

Sír 1,26

A bölcseség kincseiben az értelem és az istenes tudomány; de a bűnösök előtt utálat a bölcseség.

Sír 1,27

Az Úr félelme kiűzi a bűnt;

Sír 1,28

mert a ki (isteni) félelem nélkül vagyon, nem igazúlhat meg; mivel vakmerő haragja az ő romlása.

Sír 1,29

Csak egy ideig szenved a béketűrő, és azután vígaság a fizetése.

Sír 1,30

A jó értelmű egy ideig titkolja igéit, és sokak ajkai hirdetni fogják értelmességét.

Sír 1,31

A bölcseség kincseiben van a fegyelem tanítása;

Sír 1,32

de a bűnös előtt utálatosság az isteni tisztelet.

Sír 1,33

Fiam! ha bölcseséget kivánsz, tartsd meg az igazságot, és Isten azt megadja neked.

Sír 1,34

Mert a bölcseség és fegyelem az Úr félelme, és a mi kedves neki,

Sír 1,35

a hit és szelídség; az ilyet kincsekkel halmozza el.

Sír 1,36

Ne légy hitetlen az Úr félelme iránt, és ne járúlj hozzája kettős szívvel.

Sír 1,37

Ne légy képmutató az emberek színe előtt, és botrányt ne szerezz ajakiddal.

Sír 1,38

Vigyázz azokra, nehogy elessél, és lelkedre tiszteletlenséget hozz,

Sír 1,39

és Isten kijelentse titkaidat, és a gyülekezetnek közepette leverjen,

Sír 1,40

mivel gonoszúl járúltál az Úrhoz, szived rakva lévén álnoksággal és csalárdsággal.

Sír 2

Intelem béketűrésre. Bízzunk Istenben. A békételen szerencsétlen.

Sír 2,1

Fiam! az Isten szolgálatára járúlván, légy állhatatos az igazságban és félelemben, és készitsd el lelkedet a kisértetre. [Máté 4,1. Tim. II. 3,12.]

Sír 2,2

Alázd meg szivedet, és tűrj; hajtsd meg füleidet, és fogadd be az értelmesség igéit, és ne hirtelenkedjél a háborúság idején.

Sír 2,3

Tűrd el az Isten látogatásait; ragaszkodjál Istenhez, és tűrj, hogy utóljára növekedjék a te életed.

Sír 2,4

Mindent, a mi rádbocsáttatik, fogadj el; és a fájdalomban tűrj, és megaláztatásodban békével szenvedj;

Sír 2,5

mert tűzben próbáltatik meg az arany és ezüst, a kedves emberek pedig a megaláztatás kemenczéjében. [Bölcs. 3,6.]

Sír 2,6

Higy az Istennek, és fölemel téged; járj igaz útadon, és bízzál őbenne. Tartsd meg az ő félelmét, és öregedjél meg benne.

Sír 2,7

Kik az Urat félitek, várjatok irgalmasságára, és ne hajoljatok el tőle, nehogy elessetek.

Sír 2,8

Kik az Urat félitek, higyetek neki; és nem marad el jutalmatok.

Sír 2,9

Kik az Urat félitek, bizzatok benne, és gyönyörűségtekre lesz nektek az irgalmasság.

Sír 2,10

Kik az Urat félitek, szeressétek őt, és megvilágosíttatnak sziveitek.

Sír 2,11

Fiaim! nézzétek az emberi nemet, és tudjátok meg, hogy senki sem szégyenűlt meg, a ki az Úrban bízott.

Sír 2,12

Ugyanis a ki megmaradt az ő parancsaiban, elhagyatott-e? vagy a ki őt segítségűl hítta, megvettetett-e? [Zsolt. 30,2.]

Sír 2,13

Mert kegyes és irgalmas az Isten, és a szorongatás napján megbocsátja a bűnöket, és oltalmazója mindazoknak, kik őt igazságban keresik.

Sír 2,14

Jaj a kettős szivűnek és a vétkes ajkaknak, a gonosztevő kezeknek és a földön két úton járó bűnösnek. [Kir. III. 18,21.]

Sír 2,15

Jaj az elcsüggedt szivűeknek, kik nem bíznak az Istenben, és azért nem oltalmaztatnak tőle.

Sír 2,16

Jaj azoknak, kik elvesztették a béketűrést, és kik elhagyták az igaz utakat, és gonosz utakra tértek.

Sír 2,17

Mitevők lesznek, midőn látogatni kezd az Úr?

Sír 2,18

Kik az Urat félik, nem kétkednek igéjében, és a kik őt szeretik, megtartják ösvényét. [Ján. 14,23.]

Sír 2,19

Kik az Urat félik, azt keresik, mi kedves neki, és a kik őt szeretik, eltelnek törvényével.

Sír 2,20

Kik az Urat félik, elkészítik sziveiket, és az ő szine előtt megszentelik lelkeiket.

Sír 2,21

Kik az Urat félik, megőrzik parancsait, és békével tűrnek, mígnem rájok tekint,

Sír 2,22

mondván: Ha bűnbánatot nem tartunk, az Úr kezeibe esünk, és nem az emberek kezeibe.

Sír 2,23

Mert a milyen az ő nagysága, olyan irgalmassága is.

Sír 3

A gyermekek kötelességei szülőik iránt. A szelídség és alázatosság dicsérete. A kiváncsiság, kevélység és vakmerőség kártékonysága.

Sír 3,1

A bölcseség fiai az igazak gyülekezete; és azok nemzetsége engedelmesség és szeretet.

Sír 3,2

Atyátok itéletét hallgassátok, fiaim! és úgy cselekedjetek, hogy üdvözűljetek,

Sír 3,3

mert Isten tisztelteti az atyát a fiak által, és az anya tekintetét ő erősíti meg a fiak fölött.

Sír 3,4

Ki az Istent szereti, engesztelést nyer a bűnökért, és megtartóztatja magát azoktól, és mindennapi imádságában meghallgattatik.

Sír 3,5

És mint a ki kincset gyűjt, úgy van, ki anyját tiszteli.

Sír 3,6

A ki tiszteli atyját, öröme lesz fiában, és imádsága napján meghallgattatik.

Sír 3,7

A ki tiszteli atyját, hosszú életű leszen; és ki atyjának engedelmeskedik, anyját vigasztalja.

Sír 3,8

Ki az Urat féli, tiszteli szülőit, és mint urainak, úgy szolgál azoknak, kik őt nemzették.

Sír 3,9

Cselekedettel és szóval és minden türelemmel tiszteljed atyádat, [Móz. II. 20,12. Móz. V. 5,16. Máté 15,4. Márk 7,10. Efez. 6,2.]

Sír 3,10

hogy áldás szálljon tőle rád, és áldása mindvégig megmaradjon.

Sír 3,11

Az atya áldása megerősíti a fiak házait, az anya átka pedig szétdúlja alapjából. [Móz. I. 27,27. 49,2. s követk.]

Sír 3,12

Ne dicsekedjél atyád gyalázatával; mert nincs dicsőségedre az ő gyalázata;

Sír 3,13

mert az ember dicsősége atyja tiszteletéből áll, és a tiszteletlen atya gyalázata a fiúnak.

Sír 3,14

Fiam! gondod legyen atyádra öregségében, és ne szomorítsd meg őt életében;

Sír 3,15

és ha megfogyatkozik értelmében, engedékeny légy iránta, és ne vesd meg őt a te erődben; mert az atyának adott alamizsna nem leszen elfelejtve.

Sír 3,16

Sőt a mit anyádtól szenvedsz is, jóval pótoltatik vissza neked.

Sír 3,17

Igazság lesz épületed alapja, és a szorongatás napján emlékezet lesz rólad; és mint tiszta időben a jég, elolvadnak a te bűneid.

Sír 3,18

Mely gonosz hírben áll, ki atyját elhagyja, és meg van átkozva Istentől, ki anyját megkeseríti.

Sír 3,19

Fiam! szelídséggel végezd dolgaidat, és az emberek dicséretén fölűl szerettetni is fogsz.

Sír 3,20

Minél nagyobb vagy, annál inkább alázd meg magadat mindenben, és az Isten előtt kedvet találsz; [Filipp. 2,3.]

Sír 3,21

mert egyedűl az Isten hatalma nagy, és az alázatosaktól tiszteltetik.

Sír 3,22

Magadnál magasb dolgokra ne törekedjél, és erősbeket magadnál ne vizsgálj; hanem a miket Isten parancsolt neked, azokról gondolkodjál mindenkoron, és ne légy kiváncsi sok dolgára nézve. [Péld. 25,27.]

Sír 3,23

Mert nem szükség neked azokat, mik elrejtve vannak, szemeiddel látnod.

Sír 3,24

A szükségtelen dolgokban sokat ne vizsgálódjál, és ne légy kiváncsi sok dolgára nézve;

Sír 3,25

mert igen sok jelentetett ki neked, mi az emberek értelme fölött vagyon.

Sír 3,26

Sokat meg is csalt már az ő balvélekedése, és a hiúság tartja fogva elméjöket.

Sír 3,27

A kemény szív gonoszúl jár utoljára; és ki a veszedelmet szereti, elvesz abban.

Sír 3,28

A két úton járó szivnek nincs előmenetele, és a gonosz szív megbukik abban.

Sír 3,29

Az álnok sziv megterheltetik fájdalommal, mert a bűnös szaporítja a bűnt.

Sír 3,30

A kevélyek gyülekezetének nincs jobbúlása; mert a bűn csemetéje gyökeret vert bennök, és nem veszik észre.

Sír 3,31

A bölcs szive megismerhető a bölcseség által, és a jó fül teljes kedvvel hallgatja a bölcseséget.

Sír 3,32

A bölcs és értelmes szív megtartóztatja magát a bűnöktől, és előmenete lesz az igazság cselekedeteiben.

Sír 3,33

Az égő tüzet eloltja a víz, és az alamizsna ellenáll a bűnöknek; [Dán. 4,24.]

Sír 3,34

mert az Isten látja azt, ki irgalmasságot cselekszik, utóbb is megemlékezik arról, és elestének idején támaszt talál.

Sír 4

Intelem irgalmasságra, bölcseségre, mely az ő szeretőit megpróbálja. Óvás az álszégyentől. Más egyéb erkölcsi szabályok.

Sír 4,1

Fiam! a szegényektől ne vond meg az alamizsnát, és szemeidet ne fordítsd el a szűkölködőtől. [Tób. 4,7.]

Sír 4,2

Az éhező lelket ne vesd meg, és ne keserítsd a szegényt szükségében.

Sír 4,3

A szűkölködő szivét ne szomorítsd, és ne halogasd az adományt a szorúltnak.

Sír 4,4

A nyomorúlt kérését ne vesd meg, és ne fordítsd el orczádat a szegénytől.

Sír 4,5

A szűkölködőtől ne forditsd el szemeidet a harag miatt, és ne adj okot rá, hogy a könyörgők utóbb átkozzanak;

Sír 4,6

mert a ki szive keserűségében téged megátkoz, annak könyörgése meghallgattatik; meghallgatja pedig őt az Úr, ki őt teremtette.

Sír 4,7

Légy nyájas a nép szegényeihez, és az öreg előtt alázd meg lelkedet, és a főember előtt hajtsd meg fejedet.

Sír 4,8

Hajtsd füledet a szegényhez kedvetlenség nélkül; add meg a mivel tartozol, és felelj neki békésen, szelidséggel.

Sír 4,9

Szabadítsd meg azt, ki erőszakot szenved, a kevély kezéből, és szivednek ne esék ez nehezére.

Sír 4,10

Az itéletben légy irgalmas az árvákhoz, mint atya, és anyjokhoz, mint férj;

Sír 4,11

és engedelmes fia leszesz a Fölségesnek, s ő jobban fog könyörűlni rajtad, mint az anya.

Sír 4,12

A bölcseség életet ihlet fiaiba, és fölfogja az őt keresőket, és előttök megyen az igazság útján.

Sír 4,13

A ki őt szereti, életet szeret, és a kik rája vigyáznak, tapasztalni fogják kegyét.

Sír 4,14

A kik vele tartanak, életet nyernek örökségűl, a hova ő bemegyen, ott van az Isten áldása.

Sír 4,15

A kik neki szolgálnak, a szentek engedelmeskednek; és azokat, kik őt szeretik, szereti az Isten is.

Sír 4,16

A ki őt hallgatja, a népeket fogja itélni; és a ki rája figyelmez, biztosságban marad.

Sír 4,17

A ki bízik benne, örökségűl veszi őt, és maradékai is megerősödnek benne.

Sír 4,18

Mert a kisértetben vele jár, és legelsőbb megpróbálja őt.

Sír 4,19

Félelembe és rettegésbe ejti, és megpróbálja őt és megkínozza tanításának sanyarúsága által, mígnem átvizsgálja őt gondolataiban, és hiszen lelkének.

Sír 4,20

Azután megerősíti és egyenes úton vezérli, és megörvendezteti őt,

Sír 4,21

és kijelenti neki titkait, és meggazdagítja őt az igazság tudományával és értelmével.

Sír 4,22

De a ki tévútra megy, azt elhagyja, és ellensége kezeibe adja.

Sír 4,23

Fiam! használd az időt, és távozzál a gonosztól.

Sír 4,24

Életed miatt ne szégyelj igazat mondani.

Sír 4,25

Mert vagyon bűnt hozó szemérmesség, és vagyon dicsőséget és kegyet hozó szemérmesség.

Sír 4,26

Ne tekints személyre személyed ellen, és ne hazudj lelked ellen.

Sír 4,27

Ne félj felebarátodtól az ő elestében.

Sír 4,28

Ne tartsd vissza a szót a megmentés idején; ne titkold el bölcseségedet, ha tisztessége forog fenn.

Sír 4,29

Mert a nyelv által ismertetik meg a bölcseség, és az okosság, a tudomány és értelem az eszesnek igéjéből, és erőssége az igazság cselekedeteiben vagyon.

Sír 4,30

Semmiképen se szólj az igaz ige ellen, és tudatlanságod hazudsága miatt szégyeld magad.

Sír 4,31

Ne szégyeld megvallani bűneidet, de egy embernek se légy alattvalója a bűnért.

Sír 4,32

Ne állj ellen a hatalmasnak, és ne erőlködjél a víz folyása ellen.

Sír 4,33

De az igazságért tusakodjál lelked javára, és halálig harczolj az igazságért, és az Isten legyőzi helyetted ellenségeidet.

Sír 4,34

Ne légy hirtelenkedő nyelveddel, se lassú és rest cselekedeteidben.

Sír 4,35

Ne légy mint az oroszlán házadban, fölforgatván háznépedet, és elnyomván az alattad valókat.

Sír 4,36

Ne legyen kezed kinyujtva az elvételre, és beszorítva az adásra.

Sír 5

Figyelmeztetés az álbiztosság és kétnyelvüség ellen.

Sír 5,1

Ne támaszkodjál az igazságtalan gazdagságra, és ne mondjad: Elegendőm vagyon életemre; mert semmit sem fog ez használni a boszúállás és büntetés idején.

Sír 5,2

Ne kövesd erőd érzetében szived kivánságát,

Sír 5,3

és ne mondjad: Nincs-e hatalmamban azt tenni? vagy: Ki von engem kérdőre cselekedeteimért? Mert az Isten boszút állván boszút áll.

Sír 5,4

Ne mondjad: Vétkeztem, és mi szomorúságom történt? mert a Fölséges tűrő fizető.

Sír 5,5

A megbocsátott bűnre nézve se légy félelem nélkül, és ne halmozz vétket vétekre.

Sír 5,6

És ne mondjad: Az Úr könyörűletessége nagy, az én bűneim sokaságának megkegyelmez.

Sír 5,7

Mert irgalom és harag hamar jő tőle, és haragja a bűnösökre néz. [Péld. 5,21.]

Sír 5,8

Ne késsél megtérni az Úrhoz, és ne halogasd azt napról napra;

Sír 5,9

mert hirtelen eljő haragja, és a boszúállás napján elveszít téged.

Sír 5,10

Ne törd magad az igazságtalan gazdagság után; mert nem fog az neked használni a büntetés és boszúállás napján. [Péld. 11,4.28.]

Sír 5,11

Ne ingadozz minden szélre, és ne indúlj minden útra; mert így mindig a kétnyelvű bűnös cselekszik.

Sír 5,12

Légy állhatatos az Úr utján, és a te igaz értelmedben és tudományodban, és kövessen téged a béke és igazság igéje.

Sír 5,13

Légy serény az ige meghallgatására, hogy érts, és bölcseséggel igaz feleletet adj.

Sír 5,14

Ha értesz hozzá, felelj felebarátodnak; ha nem, szádon legyen kezed, nehogy megfogassál az esztelen íge által, és szégyent vallj.

Sír 5,15

Tisztelet és dicsőség az értelmesnek beszédében, az esztelennek nyelve pedig az ő romlása.

Sír 5,16

Ne hivassál fondorlónak, és nyelveddel meg ne fogassál, és szégyent ne vallj.

Sír 5,17

Mert a tolvajra gyalázat jő és bánat, és igen gonosz vélemény a kétnyelvűre; a fondorlóra gyűlölség és harag és gyalázat.

Sír 5,18

Tégy igazat kicsinynek és nagynak egyaránt.

Sír 6

Az igaz és álbarátság. A bölcseség ajánlása.

Sír 6,1

Jó barátból ne légy ellenségévé felebarátodnak; mert gyalázatot és becstelenséget nyer örökségűl a gonosz, és minden bűnös irígy és kétnyelvű.

Sír 6,2

Föl ne fuvalkodjál lelked gondolatában, mint a bika, netalán letörjék erőd a bolondság által, [Rom. 12,16. Filip. 2,3.]

Sír 6,3

s ez lerágja leveleidet, és gyümölcseidet megsemmisítse, és elhagyassál, mint az elszáradt fa a pusztában.

Sír 6,4

Mert a gonosz lélek elveszti azt, ki őt bírja, és ellenségeinek örömére adja, és az istentelenek sorsára viszi.

Sír 6,5

Az édes íge barátokat sokasít, és megengeszteli az ellenségeket; a kedves nyelv a jó embernek bőséget szerez.

Sír 6,6

Sokkal élj egyetértésben, de tanácsadód ezer közől egy legyen.

Sír 6,7

Ha barátot szerzesz, próba után szerezd meg őt, és ne higy könnyen neki.

Sír 6,8

Mert némelyik csak ideigvaló barát, és nem marad meg a háborúság napján.

Sír 6,9

És van barát, ki ellenséggé változik; és van barát, ki a gyűlölséget és versengést és szidalmakat felfödözi.

Sír 6,10

Van barát, ki csak asztalitárs, és nem marad meg a szükség napján.

Sír 6,11

Ha barátod állhatatos marad, hozzád hasonló lesz, és házad népe közt bizalmasan forog;

Sír 6,12

ha megalázza magát előtted, és orczád előtt elrejtezik, egyetértésben tartja meg a jó barátságot.

Sír 6,13

Ellenségeidtől távozzál, de barátidtól is óvjad magadat.

Sír 6,14

A hív barát erős oltalom, és a ki ilyet talál, kincset talál.

Sír 6,15

A hív baráthoz semmi sem hasonlítható, és nem méltó az arany és ezüst értéke az ő hűségének jóvoltához.

Sír 6,16

A hív barát az életnek és halhatatlanságnak orvossága; és a kik félik az Urat, megtalálják azt.

Sír 6,17

Ki az Istent féli, hasonlóképen jó barátságra is tesz szert: mert mint önmaga, olyan lesz barátja is.

Sír 6,18

Fiam! ifjúságodtól fogva vedd be a tudományt, és megőszűlésig bölcseséget találsz.

Sír 6,19

Mint a ki szánt és vet, úgy járúlj ahhoz, és várjad jó gyümölcseit.

Sír 6,20

Mert annak dolgában kell ugyan keveset munkálkodnod, de hamar eszel gyümölcséből.

Sír 6,21

Mely fölötte nehéz a bölcseség a tudatlan embereknek; és a szivtelen nem marad meg abban.

Sír 6,22

Mint nehéz próbakő az nekik, és nem késnek azt elvetni.

Sír 6,23

Mert a bölcseség tudománya a szerint vagyon, mint neve, és nem sokan ismerik azt; de a hol ismerik, ott megmarad az Isten látásaig.

Sír 6,24

Hallgasd, fiam, és vedd be az értelem tanácsát, és ne vesd meg az én tanácsomat.

Sír 6,25

Vesd annak bilincseibe lábadat, és nyakkötőjébe nyakadat.

Sír 6,26

Hajtsd alája válladat és hordozd azt, és ne únd meg az ő kötelékét.

Sír 6,27

Teljes szivedből járúlj hozzája, és tartsd meg útját minden erődből.

Sír 6,28

Vizsgáljad azt, és kinyilatkoztatik neked; és szert tévén rá, ne hagyd el.

Sír 6,29

Mert végtére nyugodalmat találsz benne, és gyönyörűségedre válik.

Sír 6,30

És bilincsei erős oltalmaddá lesznek, és tartós támaszszá, és nyakkötője diszruhává.

Sír 6,31

Mivel az élet ékessége vagyon benne, és annak kötelei üdvösséges kötelékek.

Sír 6,32

Mint diszruhába, öltözöl abba, és örömkoronáúl teszed föl azt.

Sír 6,33

Fiam! ha szómat fogadod, tanúlni fogsz; és ha ráfordítod akaratodat, bölcs leszesz.

Sír 6,34

Ha hozzá hajtod füledet, tudományt nyersz; és hogyha szeretsz hallgatni, bölcs leszesz.

Sír 6,35

Az okos öregek társaságában állj, és azok bölcseségéhez szívből ragaszkodjál, hogy az Istenről minden beszédet hallhass, és a dicséretes példabeszédek el ne kerűljék figyelmedet. [Sirák 8,9.]

Sír 6,36

Ha értelmest látsz, serkenj föl hozzája, és lábad az ő ajtaja küszöbét koptassa.

Sír 6,37

Gondolkodásod az Isten parancsaiban legyen, és az ő meghagyásaiban fölötte szorgalmatos légy; és ő neked szivet ad, és a bölcseség kivánása adatik neked. [Zsolt. 1,2.]

Sír 7

Figyelmeztetés különféle bűnök ellen. A szülők és papok iránti tisztelet és az irgalmasság ajánltatik.

Sír 7,1

Ne tégy roszat, és nem ér semmi rosz.

Sír 7,2

Távozzál a gonosztól, és távozik tőled a gonosz.

Sír 7,3

Fiam! ne vess gonoszt a hamisság barázdáiba, és nem aratod azt hétszeresen.

Sír 7,4

Ne kérj az Úrtól fejedelemséget, se a királytól tiszteletes széket.

Sír 7,5

Ne tartsd igaznak magadat Isten előtt, mert ő a szivnek ismerője; és a király mellett ne akarj bölcsnek látszani. [Jób. 9,2. Préd. 7,17. Luk. 18,11.]

Sír 7,6

Ne igyekezzél bíróvá lenni, ha nincs erőd az igaztalanságot megronthatni; netalán megijedj a hatalmasnak tekintetétől, és veszedelemnek tedd ki igazságodat.

Sír 7,7

Ne vétkezzél a város sokasága ellen, de a nép közé se keveredjél.

Sír 7,8

Kétszeres bűnbe ne bonyolodjál, mert az egyikért sem leszesz büntetlen. [Sirák 12,7.]

Sír 7,9

Ne légy félénk a te szivedben.

Sír 7,10

Imádkozni és alamizsnát adni ne átalj.

Sír 7,11

Ne mondjad: Ajándékaim sokaságára tekint az Isten, és midőn áldozok a fölséges Istennek, ajándékaimat elfogadja.

Sír 7,12

Ne nevesd ki az embert lelke keserűségében, mert vagyon, a ki megaláz és fölmagasztal, a mindentlátó Isten. [Kir. I. 2,7.]

Sír 7,13

Ne szánts hazudságot atyádfia ellen, se barátod ellen hasonlóképen ne cselekedjél.

Sír 7,14

Ne akarj semmi hazudsággal hazudni, mert annak gyakorlása nem jó.

Sír 7,15

Ne légy sokbeszédű az öregek társaságában, és ne ismételd az igét beszédedben.

Sír 7,16

Ne gyűlöld a fáradságos dolgot, és a Fölségestől teremtett mezei munkát.

Sír 7,17

Ne számítsd magadat a fegyelmetlenek sokasága közé,

Sír 7,18

hanem emlékezzél meg a haragról, mely nem késik.

Sír 7,19

Igen alázd meg a te lelkedet; mert az istentelenek testén való boszúállás, tűz és féreg.

Sír 7,20

Ne vétkezzél a pénzzel késő barátod ellen, és szeretett atyádfiát az arany miatt ne vesd meg.

Sír 7,21

Ne válj el az értelmes és jó aszszonytól, kire Isten félelmében szert tettél; mert az ő szerénységének kedves volta az arany fölött vagyon.

Sír 7,22

Ne bántsd az igazán munkálkodó szolgát, se a lelkét odaadó bérest. [Móz. III. 19,13.]

Sír 7,23

Az értelmes szolga legyen neked oly kedves, mint lelked; ne tagadd meg tőle a szabadságot, és ne hagyd őt szegénységben.

Sír 7,24

Vannak barmaid? vigyázz azokra, és ha hasznosak, maradjanak nálad.

Sír 7,25

Vannak fiaid? oktasd őket, és hajtsd meg őket gyermekségöktől.

Sír 7,26

Vannak leányaid? őrizd azok testét, és víg orczát ne mutass hozzájok.

Sír 7,27

Add férjhez leányodat, és nagy dolgot végzesz, hanem értelmes embernek adjad őt.

Sír 7,28

Ha kedved szerint való feleséged vagyon, ne taszítsd el őt; és a gyűlöletre ne bízd magadat.

Sír 7,29

Teljes szivedből tiszteljed atyádat, és anyád fájdalmairól el ne feledkezzél. [Tób. 4,3.]

Sír 7,30

Jusson eszedbe, hogy nálok nélkül nem születtél volna, és tégy jót velök, mint ők is veled.

Sír 7,31

Teljes lelkedből féljed az Urat, és tiszteld az ő papjait.

Sír 7,32

Minden erődből szeresd azt, ki téged teremtett, és ne hagyd el az ő szolgáit.

Sír 7,33

Tiszteljed az Istent teljes lelkedből, és tartsd tiszteletben a papokat, és tisztítsd meg magadat lapoczkák adományával. [Móz. V. 12,18.]

Sír 7,34

Adj részt nekik, a mint megparancsoltatott neked, a zsengékből és a tisztúlásért való áldozatból, és a mulasztásért tisztítsd meg magadat kevéssel. [Móz. III. 2,3.]

Sír 7,35

Lapoczka-adományaidat és a megszentelés áldozatát mutasd be az Úrnak és a szent zsengéket.

Sír 7,36

És a szegényhez nyujtsd kezedet, hogy tökéletes legyen engesztelésed és áldásod.

Sír 7,37

Az adomány kedves minden élő színe előtt, de a megholttól se vond meg jóindulatodat.

Sír 7,38

Ne hagyd a sírókat vigasztalás nélkül, és keseregj a kesergőkkel. [Rom. 12,15.]

Sír 7,39

Ne resteld a beteget meglátogatni, mert ezek által erősödöl meg a szeretetben. [Máté 25,36.]

Sír 7,40

Minden cselekedeteidben emlékezzél meg utolsó dolgaidról, és örökké nem vétkezel.

Sír 8

A másokkal társalkodásra és különféle viszonyokra szóló szabályok.

Sír 8,1

Ne pörlekedjél a hatalmas emberrel, nehogy kezeibe essél.

Sír 8,2

Ne versengj a gazdag emberrel, nehogy ellened pört indítson; [Máté 25,25.]

Sír 8,3

mert sokat megvesztegetett az arany és ezüst, és még a királyok szivéig is elhat, és elfordítja azt. [Sirák 31,6.]

Sír 8,4

Ne vitatkozzál a nyelves emberrel, és ne rakj fát az ő tüzére.

Sír 8,5

Ne legyen közöd a tudatlan emberrel, hogy gonoszúl ne szóljon nemzetségedről.

Sír 8,6

Ne nézd le a bűnből megtérő embert, és szemére ne vesd azt neki; emlékezzél meg, hogy mindnyájan méltók vagyunk büntetésre. [Kor. II. 2,6. Gal. 6,1.]

Sír 8,7

Ne vesd meg az embert öregségében, mert megöregszenek közőlünk is. [Móz. III. 19,32.]

Sír 8,8

Ne örűlj ellenséged halálán, tudván, hogy mindnyájan meghalunk, és nem akarjuk, hogy rajtunk örűljenek.

Sír 8,9

Ne vesd meg a bölcs öregek beszédét, és járj példabeszédeikben; [Sirák 6,35.]

Sír 8,10

mert tőlök tanúlsz bölcseséget, és értelmes tudományt, és mint kell panasz nélkül szolgálni a főembereknek.

Sír 8,11

Ne hagyd figyelem nélkül az öregek beszédét; mert ők atyáiktól tanúlták.

Sír 8,12

Mert tőlök tanúlsz értelmességet, és mint kell a szükség idején feleletet adni.

Sír 8,13

Ne lobbantsd föl a bűnösök holtszenét dorgálás által, hogy bűneik tűzlángja meg ne égessen téged.

Sír 8,14

Ne állj szembe a boszúságtevővel, hogy ne üljön lesbe szavaid ellen.

Sír 8,15

Ne adj kölcsön náladnál hatalmasabb embernek; ha kölcsön adtál, tartsd mintegy elveszettnek. [Sirák 29,4.]

Sír 8,16

Ne légy kezes erőd fölött, hogyha kezes lettél, úgy gondolkodjál, mint fizető.

Sír 8,17

Ne törvénykedjél a bíró ellen, mert a mi igaz, a szerint itél.

Sír 8,18

A vakmerővel egy úton ne járj, nehogy rád hárítsa gonoszsága terhét; mert ő maga akaratja szerint jár, és bolondsága miatt te is elveszhetsz. [Móz. I. 4,8.]

Sír 8,19

Haragossal ne versengj, és vakmerővel ne menj a pusztába, mert mint a semmi, olyan előtte a vér, és a hol nincs segítség, megöl téged. [Péld. 22,24.]

Sír 8,20

Balgatagokkal tanácsot ne tarts; mert ők egyebet nem szerethetnek, hanem csak a mik nekik tetszenek.

Sír 8,21

Idegen előtt ne tarts tanácsot, mert nem tudod, mit fog ez szülni.

Sír 8,22

Ne minden embernek nyilatkoztasd ki szivedet, nehogy színlett jóakarattal legyen hozzád, és szidalmazzon téged.

Sír 9

Társalkodási szabályok különösen a másnemű személyekkel.

Sír 9,1

Ne kételkedjél kebeled asszonyáról, nehogy ellened fordítsa az álnok tudomány gonoszságát.

Sír 9,2

Ne adj hatalmat lelkeden az asszonynak, nehogy erőt vegyen rajtad, és megszégyenűlj.

Sír 9,3

Ne nézz a sok után járó asszonyra, nehogy tőrébe akadj.

Sír 9,4

A tánczoló asszonynyal ne légy gyakorta, és ne hallgass rája, nehogy elveszsz az ő mestersége által.

Sír 9,5

A szüzet ne nézd, nehogy megbotránkozzál szépségében. [Móz. I. 6,2.]

Sír 9,6

Ne add lelkedet semmi áron a fajtalanoknak, nehogy elveszítsd magadat és örökségedet. [Péld. 5,2.]

Sír 9,7

Ne nézegess ide s tova a város közein, és ne bolyongj annak utczáin.

Sír 9,8

Fordítsd el orczádat a felczifrázott asszonyról, és az idegen szépséget ne nézegesd. [Móz. I. 34,2. Kir. II. 11,4. 13,1. Máté 5,28.]

Sír 9,9

Az asszony szépsége miatt sokan elvesztek, és attól fölgyulad a kivánság, mint a tűz.

Sír 9,10

Minden parázna asszony, mint az utczai sár, eltapodtatik.

Sír 9,11

Az idegen asszony szépségét bámúlván, sokan lettek gonoszokká; mert az ő beszéde gyulaszt, mint a tűz.

Sír 9,12

Más felesége mellé teljességgel ne ülj, és ne telepedjél le vele, könyöködre támaszkodván.

Sír 9,13

És ne vetekedjél vele a boritalban, nehogy szived hozzá hajoljon, és véred által veszedelembe essél.

Sír 9,14

Ne hagyd el régi barátodat, mert az új nem lesz amahhoz hasonló.

Sír 9,15

Új bor az új barát; hagyd óvá lenni, és gyönyörűséggel iszod azt.

Sír 9,16

Ne irígyeld a bűnös dicsőséget és gazdagságát, mert nem tudod, minő romlás követi őt. [Bir. 9,53. Kir. II. 15,10.]

Sír 9,17

Ne kedveld az igaztalanok törvénytelenségét, tudván, hogy mind a sírig nem fog tetszeni az istentelen.

Sír 9,18

Távol légy a megölésre hatalommal bíró embertől, és ment leszesz a halál félelmétől.

Sír 9,19

És ha hozzá járúlsz, ne véts valamit, netalán elvegye életedet.

Sír 9,20

Tudjad, körülötte a halál; mert tőrök között jársz, és a fájdalmasok fegyverein lépdelsz.

Sír 9,21

Erőd szerint óvd magadat felebarátodtól, s a bölcsekkel és okosakkal tanácskozzál.

Sír 9,22

Igaz férfiak legyenek vendégeid, és az Úr félelmében legyen dicsekvésed.

Sír 9,23

Gondolatod elmélkedés legyen Istenről, és minden beszélgetésed a Fölségesnek parancsairól.

Sír 9,24

A mesterek kézimunkáiról dicsértetnek a művek, és a nép fejedelme az ő beszéde bölcseségéről, az öregek igéje pedig az eszességről.

Sír 9,25

Félelmes az ő városában a nyelves ember, és beszédében a vakmerő gyülöletes leszen.

Sír 10

A bölcs elöljáróság dicsértetik. Intelem a kevélység és elbizakodás ellen. Az erény és istenifélelem méltósága.

Sír 10,1

A bölcs bíró megitéli népét, és az értelmesnek uralkodása állandó leszen.

Sír 10,2

A népnek bírája szerintiek az ő szolgái is, és a milyen a város kormányzója, olyanok a bennelakók is. [Péld. 29,12.]

Sír 10,3

Az esztelen király elveszti népét; és a hatalmasok értelmessége által gyarapodnak a városok. [Kir. III. 12,13.]

Sír 10,4

Isten kezében a föld hatalma, és hasznos kormányzót támaszt arra idejében.

Sír 10,5

Isten kezében az ember előmenetele, és a törvénytudó személyének megadja tisztességét.

Sír 10,6

Felebarátodnak semmi boszúságáról se emlékezzél meg, és semmit ne cselekedjél boszúállásból. [Móz. III. 19,13.]

Sír 10,7

Isten és emberek előtt gyülöletes a kevélység, és utálatos a pogányok minden gonoszsága. [Dániel 4,14.]

Sír 10,8

Az országlás egy nemzetről más nemzetre vitetik át az igaztalanságokért, sérelmekért és gyalázatokért és különféle csalárdságokért;

Sír 10,9

de a fösvénynél semmi sincs gonoszabb. Mit kevélykedik a por és hamu?

Sír 10,10

Nincs igaztalanabb, mint ki a pénzt szereti; mert az ilyen lelkét is árúba bocsátja; még életében kiveti belső részeit.

Sír 10,11

Minden hatalmaskodó rövid életű. A hosszú betegség kifárasztja az orvost,

Sír 10,12

a rövid betegségnek véget vet az orvos; úgy a király is, ma vagyon, és holnap meghal.

Sír 10,13

És midőn meghal az ember, kigyókat és állatokat és férgeket nyer osztályrészűl.

Sír 10,14

Az ember kevélységének kezdete az Istentől való elszakadás,

Sír 10,15

midőn szive attól, ki őt teremtette, eltávozik. És minden bűnnek kezdete a kevélység; a ki abban megmarad, eltelik átokkal, s az végtére elveszti őt. [Péld. 18,12.]

Sír 10,16

Azért gyalázta meg az Úr a gonoszok gyülekezeteit, és végképen eltiporta őket.

Sír 10,17

A kevély fejedelmek székeit az Isten fölforgatta, és szelídeket ültetett azok helyébe;

Sír 10,18

azért irtotta ki Isten a kevély nemzeteket gyökerestűl, és alázatosakat ültetett magokból a pogányokból.

Sír 10,19

A pogányok földeit fölforgatta az Úr, és elvesztette azokat alapostúl.

Sír 10,20

Némelyeket kiírtott, és elvesztette őket, és emlékezetöket a földön megszűntette.

Sír 10,21

A kevélyek emlékezetét Isten elvesztette, és meghagyta az alázatos szivűek emlékezetét.

Sír 10,22

Nem az emberekkel teremtetett a kevélység, sem a harag az asszonyok szülötteivel.

Sír 10,23

Az istenfélő emberek ivadéka tiszteltetik, a mely ivadék pedig elhagyja az Úr parancsait, meggyaláztatik.

Sír 10,24

Az atyafiak között tiszteletes az ő kormányzójok, és a kik félik az Urat, az ő szemei előtt vannak.

Sír 10,25

A gazdagok dicsősége, a tisztességben levőké és szegényeké, az Isten félelme.

Sír 10,26

Ne vesd meg az igaz embert, mert szegény; és ne magasztald a bűnös férfiút, mert gazdag.

Sír 10,27

A nagyok és bírák és hatalmasok tiszteletben vannak; de nincs nagyobb annál, ki az Istent féli.

Sír 10,28

Az értelmes szolgának szolgálnak a szabadosok; és az okos és tanúlt férfiú, megdorgáltatván, nem zúgolódik. A tudatlannak nincs becsülete. [Péld. 17,2.]

Sír 10,29

Ne fuvalkodjál föl munkád véghezvitelében, és ne légy habozó a szorongatás idején.

Sír 10,30

Jobb a ki munkálkodik és bővelkedik mindenben, mint a ki dicsekszik és szűkölködik kenyérben. [Péld. 12,9.]

Sír 10,31

Fiam! szelídségben tartsd lelkedet; és becsüld meg azt érdeme szerint.

Sír 10,32

A maga lelke ellen vétkezőt ki fogja igazolni? és ki tisztelné saját lelke gyalázóját?

Sír 10,33

A szegény tiszteltetik tudományaért és félelmeért; és van ember, ki tiszteltetik jószágaért.

Sír 10,34

A ki pedig már a szegénységben is tiszteltetik, mennyivel inkább a gazdagságban! De ki a gazdagságért tiszteltetik, féljen a szegénységtől.

Sír 11

Az alázatosság különféle nemei. Különféle életszabályok.

Sír 11,1

Az alázatosnak bölcsesége fölmagasztalja annak fejét, és a főemberek közé ülteti őt. [Móz. I. 40,4. Dániel 6,3. Ján. 7,18.]

Sír 11,2

Ne dicsérd a férfiút szépségeért, és ne vesd meg az embert külsejeért. [Kir. I. 16,7.]

Sír 11,3

A röpülő állatok közt kicsiny ugyan a méh, de legtöbb édessége van készítményének.

Sír 11,4

A ruházatban soha ne dicsekedjél, és tisztességed napján föl ne fuvalkodjál; mert egyedűl csak a Fölséges művei csodálandók, és dicsőségesek, titkosak és láthatlanok az ő cselekedetei. [Kor. II. 10,10. Jak. 2,2. Ap.cs. 12,21.22.]

Sír 11,5

Sok zsarnok ült királyi széken, és kiről nem vélték, az viselte a koronát.

Sír 11,6

Sok hatalmas erősen lenyomatott, és a dicsőítettek más kezeibe adattak. [Kir. I. 15,28. Eszter 6. és 7. r.]

Sír 11,7

Mielőtt nem tudakozodol, senkit ne rójj meg; és miután kérdést tettél, dorgálj igazság szerint.

Sír 11,8

Mielőtt valakit ki nem hallgatsz, egy szót se felelj, és ne szólj közbe, ha más beszél. [Péld. 18,13.]

Sír 11,9

Oly dolog miatt, mely téged nem illet, ne viaskodjál; és a bűnösök itéletében meg ne állj.

Sír 11,10

Fiam! ne foglald sok dolgokban magadat; mert ha gazdag vagy, nem leszesz vétek nélkül; ha utána jársz is, nem éred el; és nem menekszel meg, ha előhaladsz is. [Tim. I. 6,9.]

Sír 11,11

Van istentelen ember, ki munkálkodik, és fárad és töri magát, és annál kevésbbé bővelkedik. [Préd. 4,8.]

Sír 11,12

Van erőtlen ember, segítségben szűkölködő, erejében fölötte megfogyatkozott, és szegénységgel bővelkedő,

Sír 11,13

de az Isten szeme rátekint jó végre, és fölemeli őt lealázottságából, és fölmagasztalja fejét, úgy hogy sokan csodálkoznak rajta, és dicsérik az Istent. [Jób 42,10.]

Sír 11,14

A jó és rosz, az élet és halál, a szegénység és gazdagság az Istentől vannak. [Jób 1,21.]

Sír 11,15

A bölcseség és tudomány és törvénytudás az Istennél van; ő nála a szeretet és a jók útai.

Sír 11,16

A tévelygés és sötétség a bűnösökkel együtt teremtettek; a kik pedig kedvet találnak a gonoszban, megvénűlnek a gonoszban.

Sír 11,17

Az Isten adománya megmarad az igazaknál, és a mi tőle gyarapszik, előmenete lesz mindörökké.

Sír 11,18

Van, ki meggazdagodik, takarékosan élvén, és ez jutalmának osztályrésze,

Sír 11,19

hogy mondhatja: nyugodalmat találtam magamnak, és immár egyedűl élek javaimból…

Sír 11,20

és nem tudja, hogy elmúlik az idő, s a halál elközelget, és másoknak hagy mindent, és meghal.

Sír 11,21

Légy állandó szövetségedben, és arról szólj, és parancsaid cselekvésében öregedjél meg.

Sír 11,22

Ne tarts a bűnösök cselekedeteivel; hanem bízzál Istenben, és maradj helyeden.

Sír 11,23

Mert könnyű az Isten szemei előtt hamar fölgazdagítani a szegényt.

Sír 11,24

Isten áldása az igaznak jutalmazására siet, és rövid óra alatt is gyümölcsöző előmenetele.

Sír 11,25

Ne mondjad: Mi szükségem van arra? és mi hasznom lesz nekem abból?

Sír 11,26

Ne mondjad: Elégséges vagyok én magamnak, és ezután mi baj érhetne?

Sír 11,27

A jó napokban ne feledkezzél el a roszakról, és a rosz napokban ne feledkezzél el a jókról; [Sirák 18,25.]

Sír 11,28

mert könnyű Istennél kinekkinek halála napján megfizetni az ő utai szerint.

Sír 11,29

Egy órai nyomorúság elfeledeti a nagy gyönyörűséget, és az ember halálakor van az ő cselekedeteinek kinyilvánúlása.

Sír 11,30

Halála előtt egy embert se dicsérj; mert fiairól ismertetik meg a férfiú.

Sír 11,31

Ne vígy be minden embert házadba; mert a csalárd sok csellel jár.

Sír 11,32

Mert mint a megromlott bélűek bűzt lehelnek, és mint a fogolymadár becsalatik a kelepczébe, és mint a vadkecske a tőrbe, úgy a kevélyek szive is, mint az őr lesi felebarátja elestét.

Sír 11,33

Mert a jót gonoszra fordítván, incselkedik, és a választottakra is szennyet hány.

Sír 11,34

Egy szikrából tűz támad, és egy álnoktól terjed a vérontás, mert a gonosz ember vérig űldöz.

Sír 11,35

Óvakodjál a vészthozó embertől, mert gonoszt forral, nehogy örök gyalázatot hozzon reád.

Sír 11,36

Ereszd be hozzád az ily idegent, és fölforgat téged, mint a forgószél, és megfoszt még tulajdonodtól is.

Sír 12

Óvatosság a jótéteményben és társalgásban barátainkkal.

Sír 12,1

Ha jót cselekszel, tudjad, kivel cselekszed, és igen kedvesek lesznek jótéteményeid.

Sír 12,2

Tégy jót az igazzal, és nagy jutalmat nyersz, ha nem is őtőle, de bizonynyal az Úrtól.

Sír 12,3

Mert nem jól jár az, ki a gonoszt gyakorolja, és ki alamizsnát nem ad. Mert a Fölséges is gyűlöli a bűnösöket, és könyörűl a bűnbánókon.

Sír 12,4

Adj az irgalmasnak, és ne segélljed a bűnöst. Az istenteleneken és bűnösökön boszút áll az Isten, fenntartván őket a boszúállás napjára. [Galat. 6,10.]

Sír 12,5

Adj a jónak, és ne segélljed a bűnöst.

Sír 12,6

Tégy jót az alázatossal, és ne adj az istentelennek, tiltsd meg, hogy kenyeret neki ne adjanak, nehogy azáltal hatalmasabbá legyen náladnál.

Sír 12,7

Mivel kétszeres roszat nyersz mindazon jóért, melyet vele cselekszel; mert a Fölséges is gyűlöli a bűnösöket, és az istenteleneken boszút áll.

Sír 12,8

Nem ismertetik meg jó állapotban a jóbarát, és nem lesz eltitkolva rosz állapotban az ellenség.

Sír 12,9

Az embernek jó állapotjában bánkódnak ellenségei, és nyomorúságában megismertetik a jóbarát.

Sír 12,10

Ne higy soha ellenségednek, mert mint a réz, megrozsdállik az ő gonoszsága;

Sír 12,11

és ha megalázván magát, meghajolva jár is, vigyázz magadra, és őrizkedjél tőle.

Sír 12,12

Ne állítsd őt melléd, és ne üljön jobbod felől, nehogy helyedre tolakodván, széked után törekedjék; és te végre megemlékezzél igéimről, és gyötrődjél beszédeimen.

Sír 12,13

Ki könyörűl a kigyótól megmart bűbájoson, és mindazokon, kik a fenevadakhoz közelegnek? úgy azon sem, ki a gonosz embert követi, s annak bűneibe keveredett.

Sír 12,14

Ideigóráig megmarad veled; de mihelyt hanyatlasz, nem lesz kitartó.

Sír 12,15

Ajakival édesget az ellenség, de szivében incselkedik, hogy verembe ejtsen tégedet. [Jerem. 41,6.7.]

Sír 12,16

Szemeivel könyez az ellenség, de ha idejét találja, nem győz jóllakni vérrel;

Sír 12,17

és ha nyomorúság jő rád, ott elsőnek találod őt,

Sír 12,18

szemeivel könyez az ellenség, és mintha segíteni akarna, lábaid alá ás;

Sír 12,19

azután fejét csóválja, és tapsol kezével, és sokfélét suttogván, elváltoztatja ábrázatját.

Sír 13

Veszedelmes a nagyokkal és hatalmasokkal társalkodni. Tartson kiki magához hasonlóval.

Sír 13,1

A ki szurokhoz nyúl, beszennyezi vele magát; és a ki kevélylyel társalkodik, kevélységet ölt fel. [Móz. V. 7,2.]

Sír 13,2

Terhet veszen magára, ki magánál tekintélyesebbel társalkodik; azért náladnál gazdagabbnak ne légy társa.

Sír 13,3

Összeillik-e a rézfazék a cserépfazékkal? ha egymásba ütődnek, ez eltörik.

Sír 13,4

A gazdag igaztalanúl cselekszik, és még dúlfúl; a szegény pedig megsértetve is hallgat.

Sír 13,5

Ha adománynyal mész hozzája, elfogad, s ha ez nincs, elhagy téged.

Sír 13,6

Mig valamid vagyon, együtt él veled, és kiüresít téged, és nem fog bánkódni rajtad.

Sír 13,7

Ha szüksége lesz rád, megcsal téged, és mosolyogva reménységet ad, jót beszélvén neked, és ezt mondja: Mire van szükséged?

Sír 13,8

És megszégyenít téged étkeivel, míg kétszer háromszor kipusztít, és végre kicsúfol, és azután látva téged, elhagy, és fejét csóválja fölötted.

Sír 13,9

Alázd meg magadat Isten előtt, és az ő kezétől várj.

Sír 13,10

Vigyázz, nehogy bolondságra csábítván, megaláztassál.

Sír 13,11

Ne légy alázatos bölcseségedben, nehogy megaláztatván, bolondságra csábíttassál.

Sír 13,12

Hatalmasabbtól hivatván, távozzál; azután annál inkább fog híni téged.

Sír 13,13

Ne kösd rá magadat, hogy el ne utasíttassál; de távol se légy tőle, hogy el ne feledjen téged.

Sír 13,14

Ne szólj vele, mint társaddal, és ne higyj sok szavának; mert a sok beszéddel kisért téged, és mosolyogva kicsalja titkaidat.

Sír 13,15

Az ő kemény szive megtartja beszédeidet, és nem kimél egész nyomoruságig és fogságig.

Sír 13,16

Óvatos légy, és gondosan figyelj hallomásodra, mert közel jársz romlásodhoz.

Sír 13,17

És a mit hallasz, úgy nézd, mint álmot, és vigyázz.

Sír 13,18

Teljes életedben szeresd az Istent, és híjjad őt segítségűl üdvösségedre.

Sír 13,19

Minden állat magához hasonlót szeret, úgy minden ember is az ő felebarátját.

Sír 13,20

Minden test hozzája hasonlóhoz ragaszkodik, és minden ember hozzája hasonlóval társalkodik.

Sír 13,21

Ha farkas valaha társalkodik báránynyal, akkor a bűnös is az igazzal. [Kor. II. 6,14.]

Sír 13,22

Mi köze szent embernek az ebbel? Vagy mi része gazdagnak a szegénynyel?

Sír 13,23

Az oroszlán vadászása a vadszamár a pusztában: úgy a gazdagoknak is legelőik a szegények.

Sír 13,24

És mint a kevélynek utálat az alázatosság, a gazdagnak is oly gyülöletes a szegény.

Sír 13,25

Az ingadozó gazdagot támogatják barátai, a szegény pedig, mikor elesik, ismerőitől is eltaszíttatik.

Sír 13,26

A megcsalatott gazdagnak sok segítője van; ha kevélyen szól is, igazolják őt.

Sír 13,27

A szegény, ha megcsalatik, azon fölűl meg is dorgáltatik; és ha eszesen szól sem adnak helyt neki.

Sír 13,28

Ha szól a gazdag, mindnyájan hallgatnak, és beszédét a felhőkig emelik.

Sír 13,29

Szóljon a szegény, azt mondják: Kicsoda ez? és ha megbotlik, elejtik őt.

Sír 13,30

Jó a gazdagság, mely miatt a lelkiismeretlen bűn nincsen; és gonosznál gonoszabb a szegénység az istentelenek szava szerint.

Sír 13,31

A szív elváltoztatja az ember ábrázatát vagy jóra, vagy roszra.

Sír 13,32

A jó sziv jelét, a jó arczot, nehezen és ügybajjal találod fel.

Sír 14

A jó lelkiismeret boldogsága. A fösvénységről s a gazdagság bölcs használatáról. A bölcseség dicsérete.

Sír 14,1

Boldog a férfiú, ki szája igéjével meg nem esett, és ki nem furdaltatik a vétek szomorúságától. [Sirák 19,17.]

Sír 14,2

Boldog, a kinek lelke nincs szomorúságban, és ki nem csalódott reménységében.

Sír 14,3

A telhetetlen és fösvény férfiúnál hiába van a gazdagság, és az irígy embernek mire való az arany?

Sír 14,4

A ki szíve szerint igaztalanúl gyüjt, másoknak gyüjt, és javaiban más fog kéjelegni.

Sír 14,5

A ki magának rosz, másnak kinek lenne jó? nem fog örvendezni javaiban.

Sír 14,6

A ki magához is irígy, semmi sincs annál gonoszabb, és ez az ő gonoszságának fizetése.

Sír 14,7

És ha jót cselekszik is, nem tudva és nem akarva cselekszi; s végre is elárúlja gonoszságát.

Sír 14,8

Gonosz az irígy szeme, ki elfordítja orczáját, és megutálja önmaga lelkét.

Sír 14,9

A fösvény szeme telhetetlen a gonoszság részében, nem elégszik meg, míg elepesztvén, meg nem emészti lelkét.

Sír 14,10

A gonosz szem gonoszra néz; kenyérből sem eszik eleget, hanem szűkölködik, és bánkodik saját asztalánál.

Sír 14,11

Fiam! ha értéked vagyon, tégy jót magaddal, és méltó áldozatokat mutass be az Istennek.

Sír 14,12

Emlékezzél meg, hogy a halál nem késik, és hogy a sirbaszállás végzése tudtúl adatott neked; mert e világ végzete – halállal meghalni.

Sír 14,13

Halálod előtt tégy jót barátoddal, és kinyujtván kezedet, értéked szerint adj a szegénynek. [Sirák 4,1. Tób. 4,7. Luk. 16,9.]

Sír 14,14

Ne vond meg magadtól a jó napot, és az ajándékúl nyert jónak egy része se múljék el tőled.

Sír 14,15

Nem másoknak hagyod-e fáradalmaidat és munkáidat az örökség elosztásakor?

Sír 14,16

Adj és végy, és tedd igazúlttá lelkedet.

Sír 14,17

Halálod előtt cselekedjél igazságot, mert a sírban nem találhatni eledelt.

Sír 14,18

Minden test, mint a széna megavúl, és mint a fakadó levél a zöldellő fán. [Izai. 40,6. Jak. 1,10. Pét. I. 1,24.]

Sír 14,19

Némelyek kihajtanak, mások lehullanak; úgy a test és vér nemzése is, egyik véget ér, másik születik.

Sír 14,20

Minden romlandó alkotmány végre elenyészik, és a ki azt alkotja, vele megyen el.

Sír 14,21

Minden választékos mű helyeslést nyer, és szerzője megtiszteltetik általa.

Sír 14,22

Boldog férfiú, ki a bölcseségben marad, és ki az igazságról magára nézve elmélkedik, és a mindentlátó Istenről elméjében gondolkodik; [Zsolt. 1,2.]

Sír 14,23

ki szivében fontolóra veszi az ő útait, és titkairól értekezik, mint vizsgáló, utána járván, és annak utain megállván;

Sír 14,24

ki annak ablakain benéz, és ajtainál hallgatódzik;

Sír 14,25

ki háza mellé telepszik, és falainál karót ütvén, fölállítja kalibáját, hogy kezénél legyen, és kalibájában lakozik a jó mindörökké.

Sír 14,26

Fiait elhelyezi födele alá, és ágai alatt tartózkodik.

Sír 14,27

Megoltalmaztatik födele alatt a hőségtől, és megnyugszik dicsőségében.

Sír 15

A bölcseség dicsérete; ki nyeri meg azt. A bűnös elestét nem Istennek, hanem a szabad akaratnak kell okúl tulajdonítani.

Sír 15,1

A ki Istent féli, jót cselekszik; és ki az igazságnak megtartója, eljut hozzá.

Sír 15,2

És eléje megyen, mint egy tisztes anya, és mint szűz menyasszony fogadja őt.

Sír 15,3

Élteti őt az élet és értelem kenyerével, és az üdvös bölcseség vizével itatja őt, és megerősödik benne, és el nem hajol, [Ján. 4,10.]

Sír 15,4

és megtartja őt, és nem szégyenűl meg, és fölmagasztalja őt felebarátinál,

Sír 15,5

és a gyülekezetnek közepette megnyitja száját, a bölcseség és értelem lelkével betölti őt, és a dicsőség öltözetével ruházza fel őt,

Sír 15,6

Vigaságot és örvendezést halmoz rája, és örök nevet ad neki örökségűl.

Sír 15,7

A bolond emberek nem fogják meg azt, de az értelmes emberek találkoznak vele, a bolond emberek nem látják azt; mert távol van a kevélységtől és álnokságtól.

Sír 15,8

A hazug emberek nem gondolnak rája, de az igazmondó férfiak mindig nála találtatnak, és előmenetök lesz egész az Isten látásáig.

Sír 15,9

Nem szép a dicséret a bűnös szájában.

Sír 15,10

Mivel Istentől származik a bölcseség, Isten bölcsesége mellé áll a dicséret, és az igazmondó szájában bővelkedjék az, és az uralkodó adja azt neki.

Sír 15,11

Ne mondjad: Az Isten által vagyon az távol ; mert a miket ő gyülöl, ne cselekedd.

Sír 15,12

Ne mondjad: Ő tévelyített el engem; mert nem szükségesek neki az istentelen emberek.

Sír 15,13

A tévelygésnek minden utálatosságát gyűlöli az Úr, és a kik őt félik, nem kedves az előttök.

Sír 15,14

Az Isten kezdettől teremtette ez embert, és akaratja kezében hagyta őt.

Sír 15,15

Eléje adta parancsait és meghagyásait.

Sír 15,16

Ha a parancsokat meg akarod tartani, és tetszése szerint örökké hűséges leendesz, azok megtartanak téged.

Sír 15,17

Vizet és tüzet tőn eléd, a melyikre akarod, nyujtsd ki kezedet.

Sír 15,18

Az ember előtt az élet és halál, a jó és rosz; a melyik tetszik, az adatik neki; [Jer. 21,8.]

Sír 15,19

mert nagy az Isten bölcsesége, és erős ő a hatalomban, szüntelen látva mindent.

Sír 15,20

Az Úr szemei az őt félőkön, és ő ismeri az ember minden cselekedeteit. [Zsolt. 33,16. Zsid. 4,13.]

Sír 15,21

Senkinek sem parancsolja, hogy istentelenűl cselekedjék; és senkinek sem ad szabadságot a vétkezésre;

Sír 15,22

mert nem óhajtja a hitetlen és haszontalan fiak sokaságát.

Sír 16

Ne örvendj a sok gyermeknek, ha istentelenek. Az istentelenek büntetése. Bölcseség a teremtésben.

Sír 16,1

Ne gyönyörködjél az istentelen fiakban ha megsokasodnak; és ne örűlj azokon, ha nincs bennök az Isten félelme.

Sír 16,2

Ne bízzál életökhöz, és ne tarts számot munkáikra.

Sír 16,3

Mert jobb egy istenfélő ezer istentelen fiúnál.

Sír 16,4

És hasznosabb fiak nélkül meghalni, mint istentelen fiakat hagyni.

Sír 16,5

Egyetlen értelmes megnépesíti hazáját, az istentelenek nemzetsége pedig elhagyatik.

Sír 16,6

Sok effélét látott szemem, és ezeknél nagyobbakat hallott fülem.

Sír 16,7

A bűnösök gyülekezetében tűz támad, és a hitetlen nemzetre harag gerjed. [Sirák 21,10.]

Sír 16,8

Nem könyörögtek bűneikért a régi óriások, hanem erejökben bíztak, és megrontattak.

Sír 16,9

Még a helyet sem kimélte, a hol Lót zarándokoskodott, és megutálta őket igéjök kevélysége miatt.

Sír 16,10

Nem könyörűlt rajtok, elvesztvén az egész nemzetet, mely magát fölmagasztalta bűneiben.

Sír 16,11

Igy bánt a hatszázezer emberrel is, kik egybegyűltek szivök keménységében. És ha csak egy nyakas leendett is, csoda, ha büntetlen maradt volna. [Móz. IV. 14,29. 26,51.]

Sír 16,12

Mert irgalmasság és harag vagyon nála. Megengesztelhető, de ki is önti haragját.

Sír 16,13

Irgalmassága szerint való büntetése is, az embert cselekedetei szerint itéli.

Sír 16,14

A bűnös nem fut el a ragadománynyal, és nem halad el, mit az irgalmasságtevő vár.

Sír 16,15

Minden irgalmas tett helyet készít kinekkinek az ő cselekedetei érdeme szerint, és zarándokságának érdemes volta szerint. [Rom. 2,6.]

Sír 16,16

Ne mondjad: Elrejtezem az Isten előtt, és a magasságból ki emlékezik meg rólam?

Sír 16,17

A nagy népség között nem ismernek meg; mert mi az én lelkem oly végtelen sok teremtmény között?

Sír 16,18

Ime az ég és az egek egei, a tenger és az egész föld, és mik azokban vannak, reszketnek az ő színe előtt;

Sír 16,19

a hegyek és halmok együtt, és a föld alapjai, midőn Isten rájok tekint, rettegve megrendűlnek.

Sír 16,20

És mindezeket nem érti a szív, bár ő minden szívet ismer.

Sír 16,21

És ki érti az ő utait? ki a förgeteget, melyet az embernek szeme sem lát?

Sír 16,22

Mert legtöbb cselekvénye el van rejtve. És az ő igazságának cselekedeteit ki beszélheti ki, vagy ki viselheti el? Mert távol vagyon az ő végzése némelyektől, és a vizsgálat mindenről utóljára leszen.

Sír 16,23

A kicsinyszivű hiábavalókra gondol, és az esztelen és tévelygő férfiú bolondságokat gondol.

Sír 16,24

Hallgass engemet, fiam! és tanúld meg az értelmesség tudományát, és sziveddel figyelmezz igéimre.

Sír 16,25

És igazán elmondom neked a tudományt, és szorgalmasan kifejtem a bölcseséget. Sziveddel figyelmezz az én igéimre, és elmondom neked igaz lélekkel az erőket, melyeket Isten kezdettől helyezett műveibe; és igazságban hirdetem az ő tudományát.

Sír 16,26

Isten végzése által vannak az ő munkái kezdettől; és teremtésöktől fogva elkülönözte azok részeit és elemeit nemeik szerint.

Sír 16,27

Elrendelte örökre azok tevékenységét, nem szenvednek hiányt, nem fáradnak el, és nem szűnik meg munkásságuk.

Sír 16,28

Soha egyik sem akadályozza a másikat.

Sír 16,29

Ne kételkedjél az ő beszédében.

Sír 16,30

Ezekután Isten a földre tekintett, és betöltötte azt javaival.

Sír 16,31

Minden élő lény mutatja ezt annak színe fölött, melyek abba ismét visszatérnek.

Sír 17

Az ember teremtése, az ő jelességei. Legyen irgalmas és tartson bűnbánatot. Serkentés az erényességre.

Sír 17,1

Isten az embert földből teremtette, és maga képére alkotta őt. [Móz. I. 1,27. 5,1.]

Sír 17,2

És abba ismét visszatérítette és maga módja szerint felruházta őt erővel.

Sír 17,3

Napjai számát és idejét meghatározta, és hatalmat adott neki a földön valók fölött.

Sír 17,4

A félelmet tőle minden testbe beoltotta, és ő uralmat nyert a vadak és madarak fölött.

Sír 17,5

Hozzája hasonló segítőt teremtett belőle. Értelmet és nyelvet, szemeket és füleket és szivet adott nekik a gondolkodásra, és betölté őket az értelmesség tudományával. [Móz. I. 2,18.]

Sír 17,6

Lelki tudományt teremte nekik, érzelemmel betölté sziveiket, s a jót és gonoszt megmutatta nekik.

Sír 17,7

Az ő szíveikre fordítá szemét, hogy megmutassa nekik cselekedetei nagyvoltát,

Sír 17,8

hogy szentséges nevét dicsérjék, és dicsekedjenek csodatetteiben, hogy beszéljék az ő cselekedetei nagyvoltát.

Sír 17,9

Ehhez tudományt adott nekik, és az élet törvényét adta nekik örökségűl.

Sír 17,10

Örök szövetséget kötött velek, s az igazságot és itéleteit kijelentette nekik.

Sír 17,11

És szemeik látták az ő dicsőségének nagyvoltát, és füleik hallották az ő szózata fönségét, és mondá nekik: Óvjátok magatokat minden gonosztól.

Sír 17,12

És parancsot adott nekik, kinekkinek az ő felebarátjára nézve.

Sír 17,13

Az ő utaik előtte vannak mindenkoron, nincsenek elrejtve szemei előtt.

Sír 17,14

Minden nemzetnek rendelt kormányzót; [Rom. 13,1.]

Sír 17,15

de Izrael nyilvánosan az Isten része lőn.

Sír 17,16

Minden cselekedeteik, mint a nap, Isten színe előtt, és az ő szemei szűntelen nézik azok utait.

Sír 17,17

Szövetségök nem enyészik el az ő gonoszságuk által, de minden gonosztettök az Isten színe előtt van.

Sír 17,18

Az ember alamizsnája mint pecsétgyürű van nála, és az ember jóságát, mint szeme fényét megőrzi.

Sír 17,19

Hanem azután fölkel, és jutalmat oszt kinekkinek az ő fejére, és a föld belsejébe taszítja őket. [Máté 25,41.]

Sír 17,20

A bűnbánóknak pedig utat ád az igazságra, és megerősíti a kitartásban elfogyatkozottakat, és az igazság sorsát rendeli nekik.

Sír 17,21

Térj az Úrhoz, és hagyd el bűneidet.

Sír 17,22

Könyörögj az Úr színe előtt, és kevesítsd a bűnalkalmakat.

Sír 17,23

Térj vissza az Úrhoz, és fordúlj el igaztalanságodtól, és felettébb gyülöld az utálatosságot.

Sír 17,24

Ismerd meg az Isten igazságát és itéleteit, és légy állandó hivatásod rendében és a fölséges Isten imádásában.

Sír 17,25

Tarts a szentekkel e világban, az élőkkel és az Istent dicsérőkkel. [Zsolt. 6,6. Izai. 38,19.]

Sír 17,26

Ne maradj az istentelenek tévelygésében, halálod előtt tégy vallást; mert a megholttól, mint a semmi, elvesz a vallástétel.

Sír 17,27

Élve tégy vallást, élve és egészséges-létben tégy vallást, és dicsérd az Istent, és dicsekedjél irgalmasságában.

Sír 17,28

Mely nagy az Úr irgalmassága és kegyelmessége a hozzája térőkhöz!

Sír 17,29

Mert nem lehet meg minden az emberekben, mivel nem halhatatlan az ember fia, és hiú gonoszságban gyönyörködik.

Sír 17,30

Mi világosabb a napnál? És az is megfogyatkozik. Vagy mi gonoszabb annál, mit a test és vér kigondolt? de meg is büntettetik.

Sír 17,31

Az látja az ég magasságának seregét, – és minden ember por és hamu.

Sír 18

Isten megfoghatlan nagysága. Az ember gyengesége. Az emberszeretet ajánltatik. Különféle életszabályok.

Sír 18,1

Az, ki örökké él, ő teremtett mindent egyenlőképen. Egyedűl az Isten találtatik igaznak, és győzhetlen király marad mindörökké. [Móz. I. 1,1.]

Sír 18,2

Kicsoda képes elbeszélni az ő cselekedeteit?

Sír 18,3

Ki vizsgálhatja át az ő nagy tetteit?

Sír 18,4

Az ő nagyvoltának erejét ki mondhatja ki? vagy ki bírná elbeszélni irgalmasságát?

Sír 18,5

Nem lehet sem kisebbíteni, sem nagyobbítani, sem kifürkészni az Isten nagy tetteit.

Sír 18,6

Mikor elvégzi az ember, akkor kezdi el; és mikor megnyugodnék, elernyed.

Sír 18,7

Mi az ember? és mire való ő? mi az ő jósága, vagy mi gonoszsága?

Sír 18,8

Az emberek napjainak száma, ha sok, száz esztendő. Mint csöpp a tenger vizéhez hasonlítva, és mint a fövényszem, oly csekélyek esztendei az örökkévalósághoz képest. [Zsolt. 89,10.]

Sír 18,9

Azért tűrő az Isten hozzájok, és árasztja rájok irgalmasságát.

Sír 18,10

Látja szivök vakmerőségét, hogy gonosz, és tudja romlásukat, hogy ártalmas.

Sír 18,11

Azért teljes irgalmassággal van hozzájok, és megmutatja nekik az igazság útját.

Sír 18,12

Az ember könyörűletessége csak felebarátjához vagyon, az Úr irgalmassága pedig minden testhez.

Sír 18,13

A kinek irgalmassága vagyon, tanít és oktat, mint nyáját a pásztor.

Sír 18,14

Könyörűl azon, ki a könyörűletesség tudományát befogadja, és ki az ő itéleteiben serénykedik.

Sír 18,15

Fiam! ha jót teszesz, ne panaszold föl, és semmi adományodnál se szólj megszomorító rosz szót.

Sír 18,16

Nemde a harmat megenyhíti a hőséget? úgy a jó szó is inkább, mint az adomány.

Sír 18,17

Ime a jó szó nem haladja-e meg az adományt? – Az igaz ember mind a kettőt megadja.

Sír 18,18

A bolond éles szemrehányást tesz, és az embertelennek adománya elepeszti a szemeket.

Sír 18,19

Az itélet előtt légy kész igazságoddal, és mielőtt szólanál, tanúlj.

Sír 18,20

A betegség előtt legyen kész orvosságod, és az itélet előtt kérdezd meg magadat, és kegyelmet találsz az Isten színe előtt. [Kor. I. 11,28.]

Sír 18,21

A betegség előtt alázd meg magadat, és a betegség idején tüntesd ki magaviseletét.

Sír 18,22

Ne szűnj meg mindenkor imádkozni, és ne halaszd mindhalálig az igazúlást; mert az Isten jutalma örökké megmarad. [Luk. 18,1. Tessz. I. 5,16.]

Sír 18,23

Az imádság előtt készítsd el lelkedet, és ne légy mint az Istent kísértő ember.

Sír 18,24

Emlékezzél meg a haragról a végső napon, és a fizetés idejéről, mikor ő orczáját elfordítja. [Sirák 7,18.]

Sír 18,25

Emlékezzél meg a szegénységről a bővelkedés idején, és a szegénység szükségeiről a gazdagság napján. [Sirák 11,27.]

Sír 18,26

Reggeltől estig változik az idő; ily gyorsan történik minden az Isten szemei előtt.

Sír 18,27

A bölcs ember mindenben óvatos, és a bűnök napjaiban őrízkedik a restségtől.

Sír 18,28

Minden okos megismeri a bölcseséget, és dicséri annak megtalálóját.

Sír 18,29

Az értelmes beszédűek bölcsen is cselekesznek, és értik az igazmondást és igazságot, és ömlik belőlök a példabeszéd és itélet.

Sír 18,30

Kivánságaid után ne indúlj, és térj el akaratodtól. [Rom. 6,12.13. 13,14.]

Sír 18,31

Ha engedsz lelked kivánságainak, ez kárörömre ad téged elleneidnek.

Sír 18,32

Ne gyönyörködjél a nagyobb összejövetelekben, sem a kisebbekben, mert gyakori azok vétke;

Sír 18,33

nehogy képtelen légy az uzsorából kimenekedni, semmi sem lévén erszényedben, mignem irígye leszesz életednek.

Sír 19

A részegség és bujaság szomorú következései. A hallgatagság és őszinteség ajánlása. Az igaz és az álbölcseség ismertető jelei. Figyelmeztetés a gonoszoktól való óvakodásra.

Sír 19,1

A részeges munkás nem gazdagúl meg, és ki a kevéssel nem gondol, lassankint elesik.

Sír 19,2

A bor és asszonyok Istentől elszakasztják a bölcseket, és büntetéseik az értelmeseknek. [Móz. I. 19,33. Kir. III. 11,1.]

Sír 19,3

A ki paráznákhoz adja magát, latorrá leszen, rothadás és férgek öröklik őt, és nagy intőpéldáúl tűzetik ki, és lelke az élők számából elvétetik.

Sír 19,4

A ki hamar hiszen, könnyelmű és kárt fog vallani; és a ki önlelke ellen vétkezik, annál is roszabbnak tartatik. [Józ. 9,15. s követk. 22,11. s követk.]

Sír 19,5

A ki örűl a gonoszságon, gyalázatba esik, és ki a fegyelmet gyűlöli, megrövidíti életét; és ki a csacsogást gyűlöli, eloltja a gonoszságot.

Sír 19,6

A ki lelke ellen vétkezik, megbánja; és a ki gyönyörködik a gonoszságban, gyalázatba esik.

Sír 19,7

Ne ismételd a gonosz és kemény beszédet, és nem vallasz kárt.

Sír 19,8

Se barátodnak se ellenségednek ne beszéld ki érzéseidet; és ha vétked vagyon, ne födözd fel.

Sír 19,9

Mert meghallgat téged, de őrizkedik tőled, és mintha mentené a bűnt, meggyűlöl téged, és így lesz körűlted mindenkoron.

Sír 19,10

Hallottál szót felebarátod ellen? haljon meg az benned, és hidd el, hogy nem repeszt meg téged.

Sír 19,11

A balgatag fájdalmat érez a szó miatt, mint a gyermekszülésben vajúdó.

Sír 19,12

Mint az ágyékhúsba akadt nyíl, olyan a szó a bolond szivében.

Sír 19,13

Fedd meg barátodat, mert talán nem tudja, és azt mondja: Nem cselekedtem. Vagy ha cselekedte, hogy többé ne cselekedje. [Móz. III. 19,17. Máté 18,15. Luk. 17,3.]

Sír 19,14

Fedd meg felebarátodat, mert talán nem mondotta; és ha mondotta, nehogy ismételje.

Sír 19,15

Fedd meg barátodat, mert gyakran esik elvétés;

Sír 19,16

és ne higy minden szónak. Van, ki megesik nyelvével, de nem szándékosan.

Sír 19,17

Mert ki az, ki nem vétkezett nyelvével? Fedd meg felebarátodat, mielőtt fenyegetnéd. [Jak. 3,8.]

Sír 19,18

Adj helyt a Fölséges félelmének; mert minden bölcseség az Isten félelme, és abban van az isteni félelem, és a teljes bölcseségben a törvény gyakorlása.

Sír 19,19

És nem bölcseség a gonoszság tudománya; és nem okosság a bűnösök gondolata.

Sír 19,20

Gonoszság az, és abban utálatosság; és az esztelennél hiányzik a bölcseség.

Sír 19,21

Jobb azon ember, kinél kevesebb a bölcseség és fogyatkozott az értelmesség, de istenfélő: mint a ki bővelkedik értelemmel, és áthágja a Fölséges törvényét.

Sír 19,22

Van bizonyos eszesség, de az igaztalan.

Sír 19,23

És van, ki bizonyos igét szól, igazságot beszélvén; van, ki álnokúl megalázza magát, és belseje tele van csalárdsággal.

Sír 19,24

És van, ki magát igen meghajtja nagy alázatosságból; és van, ki lecsüggeszti orczáját, és tetteti magát, hogy nem látja, a mi tudva nincs.

Sír 19,25

Erejének tehetetlensége tiltja vétkezni, de ha alkalmat talál a gonosz cselekedetre, gonoszúl cselekszik.

Sír 19,26

Tekintetéből ismertetik meg az ember, és arczkifejezéséből ismertetik meg az értelmes.

Sír 19,27

A test öltözete, a fogak nevetése és az ember járása bizonyságot tesznek felőle.

Sír 19,28

A szidalmazó haragjában sikeretlen a dorgálás. És van itélet, melyet nem lehet jóvá hagyni. Némelyik hallgat, és ez okos.

Sír 20

Eszélyesség a büntetésben és hallgatásban, a jótéteményben és beszédben.

Sír 20,1

Mennyivel jobb megfeddni, és az önként vallót védelmében nem gátolni, mintsem haragot tartani.

Sír 20,2

Mint a férfiuságtalan, ki megszeplősíteni kívánja a leányzót, [Sirák 30,21.]

Sír 20,3

olyan az, ki erőszakkal igaztalan itéletet teszen.

Sír 20,4

Mely jó, ha a megdorgált kinyilatkoztatja a bűnbánatot! mert igy eltávoztatod a szándékos bűnt.

Sír 20,5

Van, ki hallgat, és bölcsnek tartatik; de gyűlöletes, ki szemtelen a szólásban.

Sír 20,6

Van, ki hallgat, nem lévén értelme beszédének; és van, ki hallgat, tudván az alkalmas időt.

Sír 20,7

A bölcs ember hallgat idejéig; a szemtelenek és esztelenek pedig nem tartanak időt.

Sír 20,8

A ki sok szót szaporít, megsérti lelkét; és ki hamisan tulajdonít magának hatalmat, gyülöletes leszen.

Sír 20,9

A fegyelmetlen embernek van olykor előmenete a gonoszban, de kárára van nyeresége.

Sír 20,10

Van adomány, mely nem hasznos; és van adomány, melynek kettős a jutalma.

Sír 20,11

Van megkisebbűlés a dicsőség miatt; és van, ki alázatosság által emeli föl fejét.

Sír 20,12

Van, ki sokat veszen csekély áron, és hétszerte megfizeti azokat.

Sír 20,13

A bölcs kedvessé teszi magát szavai által; a bolondok kedvessége pedig elenyészik.

Sír 20,14

Az esztelen adománya nem lesz neked hasznos, mert az ő szemei hétszerannyit várnak.

Sír 20,15

Keveset ad, és sokat hány szemedre; és az ő szájának fölnyilása tűzlobbanás.

Sír 20,16

Némelyik ma kölcsön ad, és holnap megkéri; gyűlöletes az ilyen ember.

Sír 20,17

A bolondnak nincs barátja, és jótéteményeit nem köszönik meg.

Sír 20,18

Mert a kik kenyerét eszik, hamis nyelvüek. Mennyiszer és mely sokan kinevetik őt!

Sír 20,19

Mert esztelenűl osztja el azt, mi neki is kellett, csak úgy, mint a mi nem kellett volna.

Sír 20,20

A hamis nyelvnek esete, mint azé, ki a kövezeten elesik; a gonoszok esete oly hirtelen elérkezik.

Sír 20,21

A kelletlen ember, mint a haszontalan mese, mely a tudatlanok szájában gyakran forog.

Sír 20,22

A bolond szájából a példabeszéd megvettetik, mert nem mondja azt idejében.

Sír 20,23

Van, kit a szegénység visszatart a vétkezéstől, de nyugodalmában arra ösztönöztetnék.

Sír 20,24

Van, ki elveszti lelkét szégyenletében, és esztelen személy miatt veszti el azt; magát veszti el pedig a személyre való tekintet miatt.

Sír 20,25

Van, ki szégyenletében igér valamit barátjának, és szükségtelenűl teszi őt ellenségévé.

Sír 20,26

Nagy gyalázat emberben a hazudság, mely a fegyelmetlenek szájában szüntelen forog.

Sír 20,27

Tűrhetőbb a tolvaj a szüntelen hazug embernél; de mind a ketten veszedelmet öröklenek.

Sír 20,28

A hazug emberek viselete becstelen, és gyalázatuk szüntelen velök vagyon.

Sír 20,29

A bölcs fölemeli magát beszéde által, és az okos ember kedves a főembereknél.

Sír 20,30

A ki földét míveli, magas terményasztagot rak; és a ki igazságot cselekszik, fölmagasztaltatik; a ki pedig kedves a főembereknél, megmenekszik a gonosztól.

Sír 20,31

Az adományok és ajándékok elvakítják a bírák szemeit, és elnémítván őket elfordítják azok feddéseit. [Móz. II. 23,8. Móz. V. 16,19.]

Sír 20,32

Az elrejtett bölcseségben és az eltitkolt kincsben, mi haszon van mind a kettőben?

Sír 20,33

Jobb az, ki eltitkolja esztelenségét, mint azon ember, ki elrejti bölcseségét.

Sír 21

Figyelmeztetés a bűntől, főleg a kevélységtől való óvakodásra. A bölcs és esztelen jellemzése.

Sír 21,1

Fiam! vétkeztél? ne cselekedd többé, hanem az előbbiekért is könyörögj, hogy megbocsáttassanak neked.

Sír 21,2

Mint a kigyó szinétől, fuss a bűnöktől, mert ha közel mégy azokhoz, elfognak téged.

Sír 21,3

Fogai oroszlánfogak, megölik az emberek lelkét.

Sír 21,4

Mint a kétélű pallos, minden gonoszság, csapásának nincs gyógyúlása.

Sír 21,5

Az erőszak és igaztalanság semmivé teszik a gazdagságot, és az igen gazdag ház is semmivé lesz a kevélység által; így pusztúl el a kevély gazdagsága.

Sír 21,6

A szegény könyörgése szájából az ő füleihez érkezik, és az itélet sietve jő meg neki.

Sír 21,7

Ki a dorgálást gyűlöli, a bűnös nyomán jár, és ki féli az Istent, ön szivébe tér.

Sír 21,8

Távol megismertetik merész nyelvéről a hatalmas, de az értelmes tudja, hogy amaz önmagát ejti meg.

Sír 21,9

A ki más költségével építi házát, olyan, mint a ki köveit télben szedi.

Sír 21,10

Csöpűhalmaz a bűnösök gyülekezete, és tűz lángja az ő végök. [Sirák 16,7.]

Sír 21,11

A bűnösök útja kövekkel van egyenessé rakva, de azok végén a pokol és sötétség és büntetések.

Sír 21,12

A ki megtartja az igazságot, fölfogja annak értelmét.

Sír 21,13

Az Isten félelmének tökéletessége, bölcseség és értelem.

Sír 21,14

Nem tanítható az, ki nem bölcs a jóban;

Sír 21,15

de van bölcseség, mely gonoszban bővelkedik, habár nincs (valódi) értelem ott, hol keserűség vagyon.

Sír 21,16

A bölcs tudománya, mint az áradás növekedik, és az ő tanácsa, mint az élő kútfő kiapadhatlan.

Sír 21,17

A bolond szive, mint a törött edény, nem tart meg semmi bölcseséget.

Sír 21,18

Ha valami bölcs igét hall az értelmes, dicséri azt, és magáévá teszi; hallja azt a feslett, nem tetszik neki, és háta mögé veti.

Sír 21,19

A bolond beszéde, mint úton a teher; de az értelmes ajakin kedvesség találtatik.

Sír 21,20

Az okos száját megkérdezik a gyűlekezetben, és igéiről gondolkodnak sziveikben.

Sír 21,21

Mint az omladozó ház a bolond bölcsesége, és az esztelenek tudománya kibeszélhetlen szózavar.

Sír 21,22

Bilincs a lábakon bolondnak a tudomány, és mint kézszorítók az ő jobbján.

Sír 21,23

A bolond fölemeli szavát a nevetésben, a bölcs férfiú pedig alig mosolyog.

Sír 21,24

Arany ékszer okosnak a tudomány, és mint karkötő a jobb karon.

Sír 21,25

Gyors a bolond lába felebarátja házához, de a tudós ember szerénykedik a hatalmas személye előtt.

Sír 21,26

A bolond az ablakon néz be a házba; az értelmes ember pedig kivül áll.

Sír 21,27

Bolondság embernek az ajtón hallgatózni, és az okosra súlyos gyalázat lenne.

Sír 21,28

Az esztelenek ajkai bolondságokat beszélnek, az okosok igéi pedig megfontoltak.

Sír 21,29

A bolondok szájában az ő szivök, és a bölcsek szivében az ő szájok.

Sír 21,30

Mikor az istentelen az ördögöt átkozza, önnön lelkét átkozza.

Sír 21,31

A rágalmazó megfertőzteti önlelkét, és minden részről gyűlöltetik, még a ki vele tart is, gyűlöletes lesz; a hallgatag és értelmes tiszteltetik.

Sír 22

A restség gyalázatáról. A neveletlen és nevelt gyermekekről. A bolondok és bölcsek cselekvésének megitéléséről. A barátság gyöngédségéről és állandóságáról.

Sír 22,1

Sáros kővel köveztetett meg a rest, és mindnyájan az ő gyalázatosságáról szólnak.

Sír 22,2

Marhaganéjjal köveztetett meg a rest, és mindenki a ki hozzá ér, megrázza kezét.

Sír 22,3

Gyalázat atyjának a fegyelmetlen fiú, az ily leányzó pedig kisebbségére szolgál.

Sír 22,4

Az értelmes leány férjének örökség; a ki pedig szégyent tesz, gyalázatára lesz atyjának.

Sír 22,5

Atyját és férjét megszégyeníti a szerénytelen asszony, és az istenteleneknél nem kisebb, és mind a kettőtől megvettetik.

Sír 22,6

Siralomban zengemény az alkalmatlan beszéd; a fegyelem és tanítás minden időben bölcseség.

Sír 22,7

A ki bolondot tanít, olyan, mint a ki cserepet enyvez össze.

Sír 22,8

A ki figyelmetlennek beszél, mintha alvót serkentene föl mély álomból.

Sír 22,9

Alvóval szól, ki bolondnak beszél bölcseséget; és a beszéd végén azt mondja: Kicsoda ez?

Sír 22,10

Sirasd a halottat, mert elfogyott az ő világossága; és sirasd a bolondot, mert elfogyott értelme. [Sirák 38,16.]

Sír 22,11

Kevéssé sirasd a holtat, mert elnyugodott;

Sír 22,12

de a gonosz bolondnak élete gonoszabb az ő halálánál.

Sír 22,13

A halottnak siratása hét napig tart, a bolondé és istentelené pedig élete teljes napjain. [Móz. I. 50,10.]

Sír 22,14

A bolonddal ne szólj sokat, és ne tarts az esztelennel.

Sír 22,15

Óvd magadat tőle, hogy terhedre ne legyen, és nem fertőztetel meg az ő bűnével.

Sír 22,16

Távozzál tőle, és nyugodalmat találsz, és nem búsúlsz az ő bolondságán.

Sír 22,17

Mi nehezebb az ónnál? és ki méltóbb e névre, mint a bolond?

Sír 22,18

Fövenyet és darab vasat könnyebb elviselni, mint esztelen és bolond és istentelen embert. [Péld. 27,3.]

Sír 22,19

Az épület alapjában összekötött gerendázat össze nem bomol: oly erősen áll a szív az értelmes tanácsra támaszkodva.

Sír 22,20

Az értelmesnek gondolatát semmi időben sem vesztegeti meg a félelem.

Sír 22,21

Mint a karók magas helyeken, és a vakolat nélkül csinált falak a szélnek ellen nem állnak:

Sír 22,22

úgy a bolond szive ingatag lévén gondolatában, a félelem rohamának ellen nem áll.

Sír 22,23

Valamint a bolond szive, ingatag lévén gondolatában, nem fél minden időben: úgy soha nem fél az, ki Isten parancsaiban mindenkor megmarad.

Sír 22,24

A ki szemét dörzsöli, könnyeket idéz elé, és ki a szivet érinti, érzékenységet ébreszt.

Sír 22,25

Ki a madarakra követ hajít, elűzi azokat, úgy a ki barátját szidalmazza, fölbontja a barátságot.

Sír 22,26

Ha barátodra kardot vonnál is, ne essél kétségbe, mert van visszatérés.

Sír 22,27

Ha barátodhoz szomoru szóra nyitod is szádat, ne félj, mert még van kiegyenlités; kivéve a szidalmat és szemrehányást és kevélységet, a titok fölfedezését és a ravaszúl ejtett csapást; mert mindezek miatt barátod eltávozik.

Sír 22,28

Tartsd meg barátodhoz a hűséget szegénységben, hogy majd javaiban is örvendhess.

Sír 22,29

Nyomorúsága idején maradj hív hozzá, hogy örökségében is örökös társ légy.

Sír 22,30

A tűz előtt kemenczegőz és a tűz füstje emelkedik föl: úgy a vérontás előtt is átkok és szidalmak és fenyegetések.

Sír 22,31

Barátomat köszönteni nem szégyenlem, színe előtt nem rejtezem el, és ha általa bajom történik is, elszenvedem.

Sír 22,32

Minden, a ki ezt hallja, óvakodni fog tőle.

Sír 22,33

Ki tesz az én számra őrizetet, és ajakimra erős pecsétet, hogy el ne essem azok által, és nyelvem el ne veszítsen engemet? [Zsolt. 140,3.]

Sír 23

Könyörgés oltalomért a vétkes szavak és gondolatok ellen; továbbá alázatosságért és önmegtartóztatásért. Óvakodjál az esküdöző és káromló szokástól. Tartózkodjál a bujaságtól.

Sír 23,1

Uram, Atyám, és életem ura! ne hagyj engem az ő tanácsukra, és ne hagyj azok által elesnem.

Sír 23,2

Ki tartja gondolatim fölött az ostorokat, és szivemen a bölcseség tudományát, hogy azok tudatlanságai miatt ne kiméljenek engem, és ne nyilvánúljanak ki vétkeik?

Sír 23,3

és ne növekedjenek tudatlanságaim, és vétkeim ne sokasodjanak, és bűneim ne bővelkedjenek, és el ne essem ellenkezőim színe előtt, és ne örűljön rajtam ellenségem.

Sír 23,4

Uram, Atyám és életem Istene! ne hagyj engem az ő gondolatjokra.

Sír 23,5

Nagyralátást ne adj szemeimnek, és minden (rosz) kivánságot távoztass tőlem.

Sír 23,6

Vedd el tőlem a has kivánságait, és a fajtalan kivánságok meg ne fogjanak engem, s a tisztátalan és szemtelen életre ne hagyj vetemednem.

Sír 23,7

A szájról való tanítást halljátok, fiaim! a ki azt megőrzi, ajkai miatt nem vesz el, és gonosz cselekedetek által nem lesz botránynyá.

Sír 23,8

Hiúságában megfogatik a bűnös, és a kevély és átkozódó megbotlik abban.

Sír 23,9

Szád ne szokjék esküvésre, mert sokan elesnek az által. [Móz. II. 20,7. Máté 5,33.]

Sír 23,10

Az Isten nevezete pedig ne legyen szádban szűntelen, és a szentek nevét se keverd beszédedbe, mert nem maradsz ez által bűntelen.

Sír 23,11

Mert mint a szűntelen vallatott szolga nem ment a kékségtől: úgy minden esküvő és Istent nevező nem tiszta egészen a bűntől.

Sír 23,12

A sokat esküvő férfiu gonoszsággal telik meg, és nem távozik el házától a csapás.

Sír 23,13

Ha nem tartja meg esküjét, rajta lesz vétke; ha föl sem veszi, kétszeresen vétkezik.

Sír 23,14

És ha hiába esküszik, nem igazúl meg; és háza megtelik büntetéssel.

Sír 23,15

Van még más, halált érdemlő szólás is, mely ne találtassék Jákob örökségében.

Sír 23,16

Mert a jámboroktól mindezek távol vannak, és ők vétkekben nem hevernek.

Sír 23,17

Szád ne szokjék rendetlen beszédre, mert bűn igéje van abban.

Sír 23,18

Emlékezzél meg atyádról és anyádról, midőn főemberek között állasz,

Sír 23,19

nehogy az Isten elfeledjen téged azok színe előtt, és belebolondúlván szokásodba gyalázatot szenvedj, és inkább akartál volna nem születni, és születésed napját megátkozd.

Sír 23,20

A szidalmazó igékre szokott ember nem okúl teljes életében. [Kir. II. 16,7.]

Sír 23,21

Két rendbeliek bővelkednek bűnökkel, és a harmadikféle haragot hoz és veszedelmet:

Sír 23,22

A heves lélek, mint az égő tűz, el nem alszik, míg valamit el nem nyel;

Sír 23,23

és a gonosz ember, teste kivánságával nem nyugszik, míg tűzet nem gerjeszt;

Sír 23,24

mert a parázna embernek minden falat édes, és nem fárad el az áthágásban mindvégiglen;

Sír 23,25

s mindazon ember, ki áthágja ágyát, megvetvén saját lelkét, és mondván: Ki lát engem? [Izai. 29,15.]

Sír 23,26

körűlvett a sötétség, és a falak befödöznek engem, és senki sem néz rám; kitől féljek? A Fölséges nem emlékezik meg vétkeimről.

Sír 23,27

És nem gondolja meg, hogy az ő szeme mindent lát, hogy kiűzi belőle az Isten félelmét az ilyen emberi félelem, mely csak az emberek szemeitől fél.

Sír 23,28

És nem gondolja meg, hogy az Úr szemei sokkal fényesebbek a napnál, látják az emberek minden utait, és a tenger mélységét, és látják az emberek szivét, legtitkosabb rejtekéig.

Sír 23,29

Mert az Úr Istennél, mielőtt teremtetnék, minden tudva van, úgy az elvégzés után is lát mindent.

Sír 23,30

Az ilyen bűnhödni fog a város utczáin, és mint a csikó, megkergettetik, és a hol nem is reménylette, megfogatik.

Sír 23,31

És csúffá lesz mindenki előtt, mert nem gondolt az Úr félelmével.

Sír 23,32

Igy jár minden asszony is, ki elhagyja férjét, és idegen házasságból állít örökséget.

Sír 23,33

Mert először a Fölséges törvényének engedetlen volt; másodszor férje ellen vétkezett; harmadszor házasságtöréssel paráználkodott, és más férfiútól szerzett magának fiakat.

Sír 23,34

Ez a gyülekezet elé vitetik, és fiai vizsgálat alá vettetnek.

Sír 23,35

Fiai nem vernek gyökeret, és ágai gyümölcsöt nem teremnek.

Sír 23,36

Átokra hagyja emlékezetét, s nem töröltetik el gyalázata.

Sír 23,37

És megismerik maradékai, hogy semmi sincs jobb az Isten félelménél, és semmi édesebb, mint az Úr parancsaira figyelmezni.

Sír 23,38

Nagy dicsőség az Urat követni; ez által nyerhetni tőle hosszú életet.

Sír 24

A bölcseség dicsérete.

Sír 24,1

A bölcseség önmagát dicséri, tiszteletben áll az Úrnál, és népe között kitűnteti dicsőségét.

Sír 24,2

És a Fölségesnek gyülekezeteiben megnyitja száját, és az ő seregének szine előtt dicsőnek mutatja magát;

Sír 24,3

és népe között felmagasztaltatik, és a szent sokaságban csodáltatik;

Sír 24,4

és a választottak sokasága előtt az ő dicsérete, és az áldottak között áldatik, és igy szól:

Sír 24,5

Én a Fölségesnek szájából származtam, elsőszülött vagyok minden teremtmény előtt.

Sír 24,6

Én cselekedtem, hogy az égen elfogyhatlan világosság támadott, és mint köddel, befödöztem az egész földet.

Sír 24,7

Lakásom a magasban, és királyi székem a felhők oszlopain.

Sír 24,8

Az ég kerekségét egyedűl kerűltem meg, és az örvény mélységét áthatottam, a tenger habjain jártam,

Sír 24,9

és az egész földön állottam, és minden nép között

Sír 24,10

és minden nemzet között elsőségem vala;

Sír 24,11

minden nagy és kicsiny szivét legyőztem erőmmel; és mindezekben nyugodalmat kerestem, és az Úr örökségében lett maradásom.

Sír 24,12

Akkor parancsola és mondá nekem a mindenek Teremtője, és a ki teremtett engem, megnyugovék hajlékomban,

Sír 24,13

és mondá nekem: Jákobban lakjál, és Izraelben bírj örökséget, és választottaim között verj gyökeret.

Sír 24,14

Kezdettől és az idők előtt teremtettem, és mind az örökkévalóságig meg nem szűnök; és a szent lakhelyen szolgáltam előtte. [Péld. 8,22.]

Sír 24,15

És így Sionban megerősíttettem, és a megszentelt városban hasonlóképen megnyugodtam, és Jerusalemben az én hatalmam.

Sír 24,16

És meggyökereztem a tiszteletre méltó nép között, és az én Istenem részében, mely az ő öröksége; és a szentek teljes gyülekezetében az én tartózkodásom.

Sír 24,17

Magasra nőttem, mint Libanon hegyén a czedrus, és mint a cziprusfa Sion hegyén;

Sír 24,18

növekedtem mint a pálma Kádeszben, és mint a rózsaültetvény Jerikóban;

Sír 24,19

mint a mezőkön a szép olajfa, felnőttem, és mint a platanus viz mellett az utczákon.

Sír 24,20

Mint a fahéj és illatozó balzsam illatoztam, s mint a válogatott mirrha adtam a jóillat gyönyörűségét;

Sír 24,21

és mint a storax és galbanus és ónix és mirrha zsengéje, és mint a metszés nélkül folyó illatszer, betöltöm illattal lakhelyemet, és mint vegyítetlen balzsam az én illatom.

Sír 24,22

És mint a terpentinfa, kiterjesztettem ágaimat, és ágaim pompásak és kedvesek.

Sír 24,23

Én mint a szőllőtő az illat gyönyörűségét termettem, és virágaimból díszes és becses gyümölcs lett.

Sír 24,24

Én a szép szeretet anyja vagyok, és a félelemé és az ismereté és a szent reménységé.

Sír 24,25

Nálam az út és igazság minden kegyelme, nálam az élet és erény minden reménysége.

Sír 24,26

Jőjetek át hozzám mindnyájan, kik engem kívántok, és gyümölcseimből teljetek el.

Sír 24,27

Mert az én lelkem édesebb a méznél, és örökségem jobb a színméznél és a lépes méznél.

Sír 24,28

Az én emlékezetem él minden idők nemzedékeiben.

Sír 24,29

A kik engem esznek, méginkább éheznek; és a kik engem isznak, méginkább szomjaznak. [Ján. 6,35.]

Sír 24,30

A ki engem hallgat, nem szégyenűl meg, és a kik általam munkálkodnak, nem vétkeznek.

Sír 24,31

A kik fényt derítenek rám, örök életet nyernek.

Sír 24,32

Mindez az élet könyve, és a Fölséges szövetsége, és az igazság ismerete.

Sír 24,33

Törvényt adott Mózes az igazság parancsaiban, örökséget Jákob házának, igéreteket Izraelnek.

Sír 24,34

Megigérte Dávidnak, az ő szolgájának, hogy a legerősebb királyt támasztja belőle, ki a tisztelet királyi székében fog ülni mindörökké.

Sír 24,35

Ő árasztja a bölcseséget, mint a Fizon, és mint a Tigris az új vetemények napjain; [Móz. I. 2,11.]

Sír 24,36

betölti az értelmet, mint az Eufrates, és bőven foly, mint a Jordán aratás idején; [Józ. 3,15.]

Sír 24,37

a tudományt terjeszti, mint a világosságot, és megárad mint a Géhon szüret napján.

Sír 24,38

Ő ismerte azt először tökéletesen, és az erőtlenebb nem fogja föl azt;

Sír 24,39

mert a tengernél bőségesebb az ő gondolata, és tanácsa a nagy mélységnél. [Rom. 11,33.]

Sír 24,40

Én, a bölcseség, öntöttem ki a folyóvizeket.

Sír 24,41

Én mint mérhetlen folyóvíz ága, én mint a folyóvíz árka, és mint vízcsatorna, mely a paradicsomból ered.

Sír 24,42

Mondám: Megöntözöm az én ültetvényes kertemet, és megáztatom földem terményét.

Sír 24,43

És ime nagygyá lett vizcsatornám, és folyóm közelít a tengerhez;

Sír 24,44

mert a tudománynyal mint hajnali fénynyel világítok mindennek, és hirdetem azt nagymesszire.

Sír 24,45

Áthatok a föld minden alsó részére, és megkeresem mind az alvókat, és megvilágosítom mind az Úrban bízókat.

Sír 24,46

Ezenfölűl a tudományt mint jövendölést kiöntöm, és a bölcseség keresőinek hagyom azt, és nem enyészem el nemzedékökben a szent örökkévalóságig.

Sír 24,47

Lássátok tehát, hogy nem csak magamnak munkálkodtam, hanem az igazság minden keresőjének. [Sirák 33,18.]

Sír 25

Mi érdemel dicséretet, mi megrovást? Az asszonyi gonoszság jellemzése.

Sír 25,1

Három dologban telt kedve lelkemnek, melyek kedvesek az Isten és emberek előtt.

Sír 25,2

Ezek: az atyafiak egyessége, a felebaráti szeretet, és az egymással jól egyetértő férfi és asszony.

Sír 25,3

Háromfélét gyűlöl az én lelkem, és igen neheztelek azok életére:

Sír 25,4

A kevély szegényt, a hazug gazdagot, a balgatag és esztelen vént.

Sír 25,5

A mit ifjuságodban nem gyűjtöttél, hogyan találod meg vénségedben?

Sír 25,6

Mely szép az ősz főnek az itélet, és az öregeknek az értelmes tanács.

Sír 25,7

Mely szép az élemedetteknek a bölcseség, és a tekintélyben állóknak az értelem és tanács.

Sír 25,8

Az öregek koronája a sok tudomány, és az ő dicsőségök az istenifélelem.

Sír 25,9

Kilencz gyanusítatlan dolgot tartok nagyra szivemben, és a tizediket nyelvvel mondom meg az embereknek.

Sír 25,10

Ez a gyermekeiben örvendező ember; a ki él, és látja ellenségei romlását.

Sír 25,11

Boldog, a ki értelmes asszonynyal lakik; és ki nyelvével nem esett meg; és ki nem szolgált hozzája méltatlanoknak. [Sirák 26,1. 14,1. 19,16. Jak. 3,2.]

Sír 25,12

Boldog, a ki igaz barátot talál, és ki hallgató fülnek beszéli az igazságot.

Sír 25,13

Bármely nagy is, a ki bölcseséget és tudományt talál, de nem haladja meg az istenfélőt;

Sír 25,14

mert az istenifélelem mindenek fölött vagyon.

Sír 25,15

Boldog ember, a kinek adatott, hogy istenifélelme legyen; a ki ezt bírja, kihez hasonlítható?

Sír 25,16

Az Isten félelme kezdete az ő szeretetének, de ahhoz kell foglalni a hit kezdetét.

Sír 25,17

Legnagyobb seb a szívbánat, és legnagyobb gonoszság az asszony álnoksága.

Sír 25,18

Tűrhető minden seb, csak a szív sebe nem;

Sír 25,19

és minden álnokság, csak az asszony álnoksága nem;

Sír 25,20

és minden gyötrelem, csak a gyűlölők gyötrelme nem;

Sír 25,21

és minden boszúállás, csak az ellenség boszúállása nem.

Sír 25,22

Nincs gonoszabb fő a kígyó fejénél;

Sír 25,23

és nincs harag az asszony haragja fölött. Jobb oroszlánnal és sárkánynyal együtt tartózkodni, mint gonosz asszonynyal lakni. [Péld. 21,19.]

Sír 25,24

Az asszony gonoszsága elváltoztatja az ő orczáját, és elkomorítja ábrázatát, mint a medve, és hasonlónak mutatja a gyászruhához.

Sír 25,25

Szomszédai között fohászkodik férje, és hallván róla, csendesen sóhajt.

Sír 25,26

Minden gonoszság csekély az asszony gonoszságához képest. A bűnösök sorsa essék rája!

Sír 25,27

Mint a kövecses hágó az öreg lábainak, olyan a nyelves asszony a csendes embernek.

Sír 25,28

Ne nézd az asszony szépségét, és ne kivánd az asszonyt szépségeért. [Sirák 42,6.]

Sír 25,29

Az asszony haragja tiszteletlenség is, nagy gyalázat is.

Sír 25,30

Ha az asszony a fő, ellenkezik férjével.

Sír 25,31

Megalázott sziv és szomorú arcz és a szívnek sebe a gonosz asszony.

Sír 25,32

Erőtlen kezek és ellankadt térdek az asszony, ki nem boldogítja férjét.

Sír 25,33

Asszonytól lett kezdete a bűnnek, és miatta halunk meg mindnyájan. [Móz. I. 3,6.]

Sír 25,34

A te vizednek csak kis folyást se engedj, se a gonosz asszonynak szabadságot a kijárásra.

Sír 25,35

Ha kezedre nem jár, megszégyenít téged az ellenségek színe előtt;

Sír 25,36

szakaszd el őt testedtől, nehogy mindenkor visszaéljen veled.

Sír 26

Párhuzam a jó és gonosz asszony között. Miktől kell óvakodni.

Sír 26,1

Boldog a jó asszony férje, mert évei száma kétszeres.

Sír 26,2

A derék asszony örvendezteti férjét, és élete esztendei békeségben tölti.

Sír 26,3

Jó osztályrész a jó asszony; az istenfélők részeűl adatik, és a férfiúnak jó cselekedeteiért.

Sír 26,4

Legyen ő gazdag vagy szegény, szíve jó, és arcza vidám minden időben.

Sír 26,5

Három dologtól fél szivem, és a negyediktől orczám irtózik.

Sír 26,6

A város elárúlásától, a nép zendülésétől,

Sír 26,7

a hazug vádolástól; mindezek súlyosabbak a halálnál.

Sír 26,8

A szívnek fájdalma és siralma a gyanakodó asszony.

Sír 26,9

A gyanakodó asszonyban ostor a nyelv, közlékeny mindennel.

Sír 26,10

Mint az ökrök járma, mely ingadoz, olyan a gonosz asszony; a ki ilyet tart, mintha skorpiót fogott volna.

Sír 26,11

A részeges asszony nagy boszuság; az ő gyalázata és rútsága el nem takarható.

Sír 26,12

Az asszony bujasága szemei járásáról és szemhéjairól ismerhető meg.

Sír 26,13

Szerénytelen leányodat erősen őrizd, nehogy alkalmat találván, kedve szerint éljen. [Sirák 42,11.]

Sír 26,14

Vigyázz illetlen szemjárására; különben ne csodáld, ha téged megvet.

Sír 26,15

Mint a szomjazó utas a kútnál megnyitja száját, és minden közelebb való vizből iszik, és minden karónál leül, és minden nyil előtt megnyitja tegezét, mignem elfárad.

Sír 26,16

A szorgalmas asszonynak kedvessége gyönyörködteti férjét, és csontjait megkövéríti.

Sír 26,17

Annak jámborsága Isten adománya.

Sír 26,18

Az értelmes, csendes és jól nevelt asszony semmi áron föl nem cserélhető.

Sír 26,19

Kedvesség fölötti kedvesség a szent és szemérmes asszony;

Sír 26,20

és minden a mi becsültetik, nem hasonlítható a megtartózkodó lélekhez.

Sír 26,21

Mint az Isten magas egén fölkelő nap a világnak, olyan a jó asszony szépsége az ő házának ékességére.

Sír 26,22

Ragyogó szövétnek a szent gyertyatartóban, orczája szépsége a megállapodott időben.

Sír 26,23

Aranyoszlopok ezüst talapokon, az állhatatos asszony talpain az erős lábak.

Sír 26,24

Mint erős kősziklán az örök alapok, úgy Isten parancsai a szent asszony szivében.

Sír 26,25

Két dolgon szomorodott meg szivem, és a harmadikon megharagudtam:

Sír 26,26

A harczos férfiún, ki sanyarog a szükség miatt; az értelmes emberen, ki megvettetik;

Sír 26,27

és ki az igazságról bűnre tér; ezt az Isten kardra készítette.

Sír 26,28

Két dolog tetszik előttem nehéznek és veszedelmesnek: A kalmár nehezen bontakozik ki a restségből, és a borárús nem marad tisztán az ajkak bűneitől.

Sír 27

A kalmárélet veszélyei. Társalgási szabályok. A csalfaság önmagát bünteti meg.

Sír 27,1

A szegénység miatt sokan vétkeznek, és a ki meg akar gazdagodni, elfordítja szemét.

Sír 27,2

Mint a kövek foglalása közé veretik a karó, úgy szorúl az eladás és vétel közé a bűn.

Sír 27,3

A vétek a vétkezővel együtt eltiportatik.

Sír 27,4

Ha az Úr félelmében magadat állhatatosan nem tartod, hamar fölfordúl házad.

Sír 27,5

Mint a rosta rázásában a gaz megmarad, úgy az ember gyarlósága az ő meggondolásában.

Sír 27,6

A fazekas edényeit a kemencze próbálja meg, és az igaz embereket a nyomorúság kisértete.

Sír 27,7

Mint a faápolás annak gyümölcséből mutatkozik, úgy a szóból az emberi szív gondolatai.

Sír 27,8

Ne dicsérd a férfiút beszéde előtt; mert ez az emberek próbája.

Sír 27,9

Ha az igazságot követed, megnyered azt, és mint diszköntösbe öltözöl abba; és vele lakol, és megoltalmaz téged mindörökké, és a vizsgálat napján erősséged leszen.

Sír 27,10

A szárnyasok hozzájok hasonlókhoz gyülekeznek, és az igazság azokhoz tér, kik azt gyakorolják.

Sír 27,11

Az oroszlán mindig ragadományra leselkedik, úgy a bűnök a gonoszság cselekvőire.

Sír 27,12

A szent ember a bölcseségben marad, mint a nap; a bolond pedig, mint a hold, változik.

Sír 27,13

Az esztelenek között tartsd a szót idejére, az értelmesek között pedig gyakran forogj.

Sír 27,14

A bűnösök beszéde gyűlöletes, és nevetésök gyönyörködés a bűnben.

Sír 27,15

A sokat esküvő beszéd a főnek hajszálait fölborzasztja, és annak tiszteletlensége a fület bedugja.

Sír 27,16

Vérontás van a kevélyek versengésében, és átkukat nehéz hallgatni.

Sír 27,17

A ki barátja titkait kijelenti, elveszíti hitelét, és nem talál szive szerint való barátot.

Sír 27,18

Szeresd felebarátodat, és hűséggel csatlakozzál hozzája.

Sír 27,19

De ha kijelented titkait, ne is járj többé utána.

Sír 27,20

Mert mint az ember, ki elveszíti barátját, úgy van az is, ki elveszíti felebarátja barátságát.

Sír 27,21

És mint a ki elbocsátja kezéből a madarat, úgy eresztetted el felebarátodat, és nem nyered vissza őt.

Sír 27,22

Ne is járj utána, mert távol vagyon, mert kiszabadúlt, mint a vadkecske a tőrből, mert lelke megsebesíttetett.

Sír 27,23

Többé nem kötheted azt be. Még a szitok után is van megbékűlés;

Sír 27,24

de a baráti titkok kijelentése a boldogtalan lélek kétségbeesése.

Sír 27,25

A szemmel hunyorgató hamisságot forral; és senki sem űzi el őt.

Sír 27,26

Szemeid előtt szája édes, és beszédeiden csodálkozik; végre pedig megváltoztatja beszédét, és igéidben botrányt keres.

Sír 27,27

Sokat gyűlölök, de ehhez hasonlólag semmit, és az Úr is gyűlöli őt.

Sír 27,28

A ki fölveti a követ, annak fejére esik az, és az álnokúl ejtett seb az álnoknak okoz sebet.

Sír 27,29

A ki másnak vermet ás, maga esik bele; és a ki felebarátja elé követ gördít, maga ütközik abba; és a ki másnak tőrt vet, maga vesz el benne.

Sír 27,30

A ki álnok tanácsot végrehajt, rája háramlik az, és nem tudja, honnan jő rája.

Sír 27,31

A csúfolás és gyalázat a kevélyeké, de a boszúállás, mint oroszlán, leselkedik utánok.

Sír 27,32

Tőrben vesznek el, kik az igazak elestén örvendenek; és a fájdalom megemészti őket, mielőtt meghalnának.

Sír 27,33

A harag és dühösség mind a kettő utálatos, és csak a bűnös férfiú tartja azokat.

Sír 28

Figyelmeztetés a boszúállás-, a rágalom– s a nyelv vétkeitől való óvakodásra.

Sír 28,1

A ki boszút akar állani, az Úr áll boszút rajta, és bűneit megtartván megtartja. [Móz. V. 32,35. Máté 6,14. Márk 11,25. Rom. 12,19.]

Sír 28,2

Bocsáss meg ellened vétő felebarátodnak, és akkor neked, midőn könyörgesz, elengedtetnek bűneid.

Sír 28,3

Ember emberre haragot tart, – és Istennél keres bocsánatot!

Sír 28,4

Magához hasonló emberhez nincs irgalmassága, és önnön bűneiért könyörög.

Sír 28,5

Ő test lévén haragot tart, és bocsánatot kér az Istentől; ki könyörög majd az ő vétkeiért?

Sír 28,6

Emlékezzél meg az utolsó dolgokról, és szűnj meg gyűlölködni;

Sír 28,7

mert rothadás és halál következik annak parancsai után.

Sír 28,8

Emlékezzél meg az isteni félelemről, és ne haragudjál felebarátodra.

Sír 28,9

Emlékezzél meg a Fölséges szövetségéről, és nézd át felebarátod tudatlanságát.

Sír 28,10

Tartóztasd magadat a versengéstől, és megkevesíted a bűnöket;

Sír 28,11

mert a haragos ember versengést indít, s a bűnös férfiú összeháborítja a barátokat, és a békeségben levők közé ellenkezést hint.

Sír 28,12

Mint az erdő fáihoz képest gyúlad a tűz, úgy leszen az ember erejéhez képest az ő indúlatossága, és tehetsége szerint növekedik haragja.

Sír 28,13

A hirtelen vetekedés tüzet gyújt, és a hirtelen versengés vért ont, és a bizonyító nyelv halált okoz.

Sír 28,14

Ha fúvod a szikrát, tűzzé gerjed, és ha rápöksz, elalszik; mind a kettő a szájból jő.

Sír 28,15

Átkozott a fondorló és kétnyelvű, mert sok békeségben levőt megháborít.

Sír 28,16

A harmadik nyelv már sokat fölháborított, és őket néptől néphez szélesztette;

Sír 28,17

a gazdagok kővel kerített városait lerontotta, és a főemberek házait aláásta;

Sír 28,18

a népek hatalmát megtörte, és az erős nemzeteket szétszórta.

Sír 28,19

A harmadik nyelv a derék asszonyokat elűzte, és megfosztotta őket munkájoktól.

Sír 28,20

A ki arra néz, nem lesz nyugodalma, barátja sem lesz, kiben megnyugodjék.

Sír 28,21

Az ostor csapása kékséget okoz, a nyelv csapása pedig a csontokat is összetöri.

Sír 28,22

Sokan hullottak el fegyver élén, de nem mint a mennyien elvesztek nyelvök miatt.

Sír 28,23

Boldog, ki a gonosz nyelv ellen födözve van, és ki annak dühébe nem esett, és ki igáját magára nem vonta, és annak köteleibe nem bonyolodott.

Sír 28,24

Mert annak igája vasiga, és kötele érczbilincs.

Sír 28,25

Halála igen gonosz halál, és jobb annál a pokol.

Sír 28,26

De az ő állandósága nem marad meg. Uralkodik ugyan a gonoszok útján, hanem lángja nem égeti meg az igazakat.

Sír 28,27

Kik elhagyják Istent, azok esnek abba, és fölgyulad bennök, és nem alszik el. Megrohanja őket, mint az oroszlán, és mint a párduc, megsérti őket.

Sír 28,28

Sövényezd be füleidet tövisekkel, ne hallgass a gonosz nyelvre; és szádra csinálj ajtókat és lakatokat.

Sír 28,29

Aranyadat és ezüstödet olvaszd össze, és beszédeidnek csinálj mérleget, és szádnak igazgató zabolát.

Sír 28,30

És vigyázz, nehogy megbotolj nyelveddel, és a rád leselkedő ellenségek színe előtt elessél, és a te eseted halálig gyógyúlhatlan legyen.

Sír 29

Üdvös tanitások az alamizsna, kölcsön, kezesség s a gazdagság jó használata felől.

Sír 29,1

A ki irgalmasságot cselekszik, kölcsön ad felebarátjának, és a ki bőkezűleg oszt, megtartja a parancsokat.

Sír 29,2

Adj kölcsön felebarátodnak szüksége idején, és viszont fizess meg felebarátodnak idejére.

Sír 29,3

Tartsd meg szavadat, és híven járj el iránta; és minden időben megtalálod, mire szükséged lesz.

Sír 29,4

Sokan mintegy talált jószágnak tartják a kölcsönt, és nehézséget szerzenek azoknak, kik őket felsegítették.

Sír 29,5

Mig elveszik, csókolgatják az adónak kezeit, és alázatos szóval tesznek igéreteket;

Sír 29,6

a visszaadás idején pedig haladékot kérnek, kedvetlen és zúgolódó igéket szólnak, és az időt okozzák.

Sír 29,7

Ha megadhatná is, vonakodik; az összegnek alig adja meg felét, és azt úgy tartja, mint talált jószágot.

Sír 29,8

Ha pedig nem: azt megfosztja pénzétől, és ok nélkül ellenségévé teszi őt,

Sír 29,9

szidalmakkal és átkokkal fizet, tisztelet és jótétemény helyett gyalázattal fizet neki.

Sír 29,10

Sokan nem adnak kölcsön, nem gonoszságból, hanem félnek, nehogy ok nélkül megcsalassanak.

Sír 29,11

Mindazáltal légy nagylelkű a megalázotthoz, és az alamizsnáért ne várasd őt.

Sír 29,12

A parancsolat miatt fogd föl a szegényt, és szűkölködésében ne ereszd el őt üresen.

Sír 29,13

Veszítsd el inkább a pénzt atyádfiáért és barátodért, és ne rejtsd azt kő alá, hogy ott veszszen.

Sír 29,14

Tégy kincseddel a Fölséges parancsai szerint, s ez inkább használ neked az aranynál.

Sír 29,15

Zárd az alamizsnát a szegény szivébe, és az megszabadít téged imádságával minden gonosztól. [Tób. 4,10. Sirák 17,18.]

Sír 29,16

17. 18. A hatalmas paizsánál és a dárdánál jobban harczol ellenséged ellen.

Sír 29,19

A jó férfiú kezes lesz felebarátjáért, de a ki elveszti a szemérmet, magára hagyja azt.

Sír 29,20

A kezesnek jótéteményét el ne felejtsd, mert önmagát adta éretted.

Sír 29,21

A kezestől fut a bűnös és az igazságtalan.

Sír 29,22

A kezes javait magának tulajdonítja a bűnös; és a háladatlan elhagyja megszabadítóját.

Sír 29,23

A férfiú kezes lesz felebarátjáért; de midőn ez elveszíti a becsületérzést, elhagyatik tőle.

Sír 29,24

A gonosz kezesség sok szerencsést vesztett el, és ide s tova hányta őket, mint a tenger habjait.

Sír 29,25

A hatalmas férfiakat fölforgatván, elköltöztette, úgy hogy idegen nemzetek közé bujdostak.

Sír 29,26

A bűnös, áthágván az Úr parancsát, gonosz kezességbe esik; és a ki sok ügybe kezd, itélet alá kerűl.

Sír 29,27

Segíts felebarátodon erőd szerint, és vigyázz magadra, hogy el ne essél.

Sír 29,28

Első az ember életében a víz és kenyér s a meztelenséget befödő ruházat és ház. [Sirák 39,31.]

Sír 29,29

Jobb a szegény élelme deszkás födél alatt, mint a fényes lakoma idegennél otthonosság nélkül.

Sír 29,30

Elégedjél meg kevéssel a sok helyett, csakhogy a vándorélet szemrehányásait ne halljad.

Sír 29,31

Nyomorú élet házról házra járni; a hol szállása van is, bizvást nem cselekszik, és száját sem nyitja föl.

Sír 29,32

Szállásra befogadtatik, és mint háladatlan nyer ételt és italt, és ezek fölött keserű szókat hall.

Sír 29,33

„Eredj, vendég, teríts asztalt, és a mi kezed közt van, vendégeld meg azzal a többit.“

Sír 29,34

„Menj ki, és adj helyet tisztes barátimnak; házamra szükségem vagyon szállásúl atyámfiának“

Sír 29,35

Nehezek ezek az érzékeny embernek, a szállásért való pirongatás és a hitelező szemrehányása.

Sír 30

A gyermeknevelésről. Az egészség és vagyon föntartásáról.

Sír 30,1

A ki szereti fiát, folyvást fenyíték alatt tartja, hogy végtére öröme legyen benne, és ne kopogtasson felebarátjai ajtain. [Péld. 13,24. 23,13.]

Sír 30,2

A ki tanítja fiát, dicséretet nyer miatta, és háza népe között dicsekedni fog benne.

Sír 30,3

A ki tanítja fiát, féltékenynyé teszi ellenségét, és barátai között dicsekedik benne. [Móz. V. 6,7.]

Sír 30,4

Ha meghal atyja, mintha nem halt volna meg, mert hozzá hasonlót hagyott maga után.

Sír 30,5

Látta életében és örvendezett benne, és halálakor sem bánkódik, és nem szégyenűl meg ellenségei előtt.

Sír 30,6

Mert házának oltalmazót hagyott az ellenségek ellen, és barátinak jóval fizetőt.

Sír 30,7

Fiai lelkeiért bekötözi sebeit, és minden szóra fölháborodik belseje.

Sír 30,8

A délczeg ló keménynyé válik, és a magára hagyott fiú vakmerővé leszen.

Sír 30,9

Kényeztesd csak fiadat, majd félned kell tőle; játszál vele, majd megszomorít téged.

Sír 30,10

Ne nevetgélj vele, nehogy megbánjad, és végre elvássanak fogaid.

Sír 30,11

Ne adj hatalmat neki ifjúságában, és légy figyelmes gondolkozására.

Sír 30,12

Hajtsd meg nyakát ifjuságában, és egyengesd oldalait, mig gyermek, netalán megátalkodván, ne higyen neked, mi lelkednek fájdalmára leszen. [Sirák 7,25.]

Sír 30,13

Tanítsd fiadat, és bajlódjál vele, hogy gyalázatában ne kelljen megütköznöd.

Sír 30,14

Jobb a szegénynek, ha egészséges és teljes erejű, mint az erőtlen és nyavalyákkal megostorozott gazdagnak.

Sír 30,15

A lélek üdvössége az igazság szentségében jobb minden aranynál és ezüstnél, és az egészséges test bármi nagy gazdagságnál.

Sír 30,16

Nincs gazdagság a testi egészség gazdagsága fölött, és nincs gyönyörüség a szív öröme fölött.

Sír 30,17

Jobb a halál a keserves életnél, és az örök nyugalom a hosszas betegségnél.

Sír 30,18

A befogott száj elé tett jók, mint a koporsó körül helyezett étkek.

Sír 30,19

Mit használ bálványnak az áldozat? miután sem meg nem eszi, sem szagát nem érzi. [Dán. 14,6.]

Sír 30,20

Úgy van az, ki elvettetett az Úrtól; gonoszsága díját hordozza;

Sír 30,21

szemeivel látván, és fohászkodván, mint a szüzet ölelgető és sohajtó férfiuságtalan ember. [Sirák 20,2.]

Sír 30,22

Ne add lelkedet a bánatnak, és ne gyötörd magadat tengondolatiddal. [Péld. 12,25. 15,13. 17,22.]

Sír 30,23

A szív vidámsága élete az embernek és elfogyhatlan szent kincse; az örvendezés meghosszabbítja az emberek életét.

Sír 30,24

Könyörűlj lelkeden, Istennek tetszvén, és légy tartózkodó; szedd össze szívedet és szenteld neki, s a bánatot kergesd messze tőled.

Sír 30,25

Mert sokat megölt a bánat, és nincs haszon abban. [Kor. II. 7,10.]

Sír 30,26

Az irigység és harag megrövidítik az élet napjait, és idő előtt vénséget hoz a gond.

Sír 30,27

A vidám szív jókedvű a vendégségnél, mert étkei gondosan készíttetnek.

Sír 31

A földi jók után vágyódásról. Az asztal melletti tisztességről s az önmegtartóztatásról.

Sír 31,1

A gazdagság miatti virasztás elepeszti a testet, és a miatta való gond elveszi az álmot.

Sír 31,2

Az előreszámitás fölötti gond elfordítja az elmét, és a nehéz betegség józanná teszi a lelket.

Sír 31,3

Fárad a gazdag a vagyon gyüjtésében, és eltelik javaival, és megnyugszik;

Sír 31,4

fárad a szegény élelmének kevesedtével, és végre is szűkölködő lesz.

Sír 31,5

A ki szereti az aranyat, nem igazúl meg, és a ki követi a veszedelmet, megtelik azzal.

Sír 31,6

Sokan estek el az arany miatt, és annak csilláma által lett veszedelmök. [Sirák 8,3.]

Sír 31,7

Botrányfa az arany a neki áldozóknak, jaj azoknak, kik azt követik! És minden esztelen elvesz abban.

Sír 31,8

Boldog a gazdag, ki hiba nélkül találtatott, és ki az arany után nem járt, és nem bízott a pénzben és kincsekben.

Sír 31,9

Kicsoda ez, és dicsérni fogjuk őt? mert csodadolgokat cselekedett életében.

Sír 31,10

Ki megpróbáltatott abban, és tökéletes maradt, örök dicsősége leszen; ki vétkezhetett, és nem vétkezett; gonoszat cselekedhetett, és nem cselekedett;

Sír 31,11

azért biztosítvák javai az Úrban, és alamizsnáit beszéli a szentek egész gyülekezete.

Sír 31,12

Nagy asztalhoz ülvén, ne nyisd föl annál szádat először.

Sír 31,13

Ne szólj így: Sok az, mi itt vagyon.

Sír 31,14

Emlékezzél meg, hogy gonosz az irígy szem.

Sír 31,15

Mi van a világon irígyebb a szemnél? Színte könyei hullnak le az egész arczon, midőn valamit meglát.

Sír 31,16

Ne nyujtsd ki kezedet először, nehogy az irígység által meggyaláztatván, pironkodjál.

Sír 31,17

Meg ne terheld magadat a lakománál.

Sír 31,18

Magadról értsd, mi illeti felebarátodat.

Sír 31,19

Úgy élj, mint mértékletes ember azokkal, mik eléd tétetnek; hogy meg ne gyűlöltessél, midőn sokat eszel.

Sír 31,20

Te szűnj meg először az illendőség okáért, és ne légy telhetetlen, netalán botrányt okozz.

Sír 31,21

És ha sokak közé ültél, azoknál előbb ne nyujtsd ki kezedet, se előbb inni ne kérj.

Sír 31,22

Mennyire megelégszik az értelmes ember kevés borral! aluvásodban nem fog az háborítani, és nem érzesz fájdalmat.

Sír 31,23

Álmatlanság, epesár és gyötrelem jut a telhetetlennek;

Sír 31,24

egészséges álma van a józan embernek; reggelig alszik, s ez megvidámítja lelkét.

Sír 31,25

És ha kényteleníttettél sokat enni, kelj föl közőlük és hányd ki; s ez megkönnyebbít téged, és nem szerez testednek betegséget.

Sír 31,26

Hallgass rám, fiam! és ne vess meg engem, és utóbb igazaknak találod igéimet.

Sír 31,27

Minden cselekedetedben gyors légy, és nem ér semmi betegség.

Sír 31,28

A ki bőkezűen vendégel, azt soknak ajkai áldják, és jóvoltát hiven bizonyítják.

Sír 31,29

A ki pedig fösvényen vendégel, az ellen zúgolódik a város, és fukarságát igazán bizonyítja.

Sír 31,30

Ne ingereld a borszeretőket, mert a bor sokat elvesztett. [Judit 13,4.]

Sír 31,31

A tűz megpróbálja a vas keménységét: úgy a részegségig ivott bor elárúlja a kevélyek sziveit.

Sír 31,32

Az embereknek egyarányos életet ad a bor józansággal; ha azt mértékletesen iszod, józan maradsz.

Sír 31,33

Micsoda annak élete, ki a bor miatt elfogy?

Sír 31,34

Mi foszt meg az élettől? – a halál.

Sír 31,35

A bor kezdettől vidámitásra teremtetett, és nem részegségre. [Zsolt. 103,15. Péld. 31,4.]

Sír 31,36

Léleknek és szívnek vidámsága a mértékletesen ivott bor.

Sír 31,37

Léleknek és testnek egészsége a józan ital.

Sír 31,38

A sok borital versengést és haragot és sok romlást okoz.

Sír 31,39

Lélek keserűsége a sok borital.

Sír 31,40

A részegség bátorsága megejti a balgatagot, fogyasztván az erőt, és sebeket szerezvén.

Sír 31,41

Boros lakmározásban ne fedd meg felebarátodat, és ne vesd meg őt vigaságában.

Sír 31,42

Ne szólj neki gyalázó szókat, és ne zaklasd őt követeléssel.

Sír 32

A vendégségben való magaviselet. Társalkodási szabályok.

Sír 32,1

Ha fővé tettek, ne fuvalkodjál föl, légy olyan közöttök, mint egyik közőlük.

Sír 32,2

Gondod legyen rájok, és úgy ülj le, és minden gondodat elvégezve, telepedjél le,

Sír 32,3

hogy örömed legyen bennök, és ékességűl vedd a tisztelet koszorúját, és elismerést nyerj a gyülekezettől.

Sír 32,4

Szólj te, idősb, mert téged illet

Sír 32,5

az első szó gondos tudománynyal; de ne akadályozd a zenét.

Sír 32,6

A hol hallomás nincs, ne öntsd ott a beszédet, és alkalmatlanúl ne mutogasd bölcseségedet.

Sír 32,7

Karbunkulus-drágakő arany-foglalványban az egybehangzó zene a borozásnál.

Sír 32,8

Mint a smaragd az arany pecsétgyürűben, úgy az énekesek kara a víg és mértékletes boritalnál.

Sír 32,9

Hallgatva hallj, és a szerénységért nagy kedvességet találsz.

Sír 32,10

Ifjú! tenügyedben is alig szólj.

Sír 32,11

Ha kétszer kérdetel, feje legyen feleletednek.

Sír 32,12

Sokban olyan légy, mint a tudatlan, és hallj hallgatva s egyszersmind kérdezgetve.

Sír 32,13

A főemberek között el ne bízd magadat, és a hol öregek vannak, sokat ne beszélj.

Sír 32,14

A jégeső előtt jár a villámlás, és a szerénység előtt jár a kedvesség; és a szerény viseletért nagy kedvességet találsz.

Sír 32,15

És a fölkelés idején ne késlekedjél; először pedig házadhoz siess, és ott légy magadé, és ott mulass.

Sír 32,16

És tégy gondolataid szerint, de ne járj vétkekben, és kevély igékben.

Sír 32,17

És mindenekért áldjad az Urat, ki téged teremtett és elárasztott minden javával.

Sír 32,18

Ki az Urat féli, az ő tanítását beveszi; és a kik rája vigyáznak, áldást találnak.

Sír 32,19

A ki a törvényt keresi eltelik azzal; és a ki álnokúl cselekszik, megütközik abban.

Sír 32,20

A kik az Urat félik, igaz itéletet nyernek, és az igazsággal, mint szövétnekkel, világítanak.

Sír 32,21

A bűnös ember kerűli a dorgálást, és kedve szerint talál hasonló példát.

Sír 32,22

A meggondoló férfiu nem veti meg a jó tanácsot, de az ettől idegen és a kevély a félni valótól sem retteg;

Sír 32,23

tanács nélkül cselekedvén önmagától, találmányai által meg is büntettetik.

Sír 32,24

Fiam! meggondolás nélkül semmit ne cselekedjél, és a cselekedet után nem bánod meg.

Sír 32,25

Veszedelmes úton ne járj, és nem ütközöl kövekbe; se nehéz útra ne indulj, hogy botránykozásba ne ejtsd lelkedet.

Sír 32,26

És fiaid előtt óvd magadat, és házad népétől őrizkedjél.

Sír 32,27

Minden cselekedetedben kövesd híven lelkiismeretedet; mert ez a parancsok megtartása.

Sír 32,28

A ki Istennek hiszen, a parancsokra figyelmez; és a ki őbenne bízik, nem fogyatkozik meg.

Sír 33

Különféle életszabályok.

Sír 33,1

Az istenfélőt gonosz nem éri, hanem a kisértetben Isten megtartja őt, és megszabadítja a gonosztól.

Sír 33,2

A bölcs nem gyűlöli a parancsokat és igazságot, és nem ütközik meg, mint a hajó a szélvészben.

Sír 33,3

Az értelmes ember hisz az Isten törvényének, és a törvény hiteles őneki.

Sír 33,4

A ki kérdést akar tenni, készűljön a beszédre, és így, miután fölkéretett, meghallgattatik; szerezzen tudományt, és akkor feleljen.

Sír 33,5

A bolond szive, mint a szekér kereke, és mint tengely körül forog az ő gondolata. [Sirák 21,17.]

Sír 33,6

A csúfolódó barát olyan, mint a ménló, minden rajta ülő alatt nyerít.

Sír 33,7

Miért különbözik egymástól nap és nap, világosság és világosság, esztendő és esztendő a nap alatt?

Sír 33,8

Az Úr bölcsesége tette a különbséget, teremtvén a napot, mely megtartja törvényét.

Sír 33,9

Ő különböztette meg az időt az időtől, rendelvén ünnepeket, melyek mindez óráig megtartatnak.

Sír 33,10

Némelyeket az Isten fölmagasztalt és megdicsőített, és másokat köznapokká rendelt. Igy az emberek mindnyájan sárból és földből vannak, melyből Ádám teremtetett;

Sír 33,11

mégis bölcseségének sokasága szerint különbséget tett közöttük, és különbözőkké tette utaikat.

Sír 33,12

Némelyeket megáldott és fölmagasztalt, némelyeket megszentelt és magához foglalt; másokat megátkozott és megalázott és elvetett az ő elpártolásuk után.

Sír 33,13

Mint az agyag a fazekas kezében, ki abból valamit alkot és készít,

Sír 33,14

s azzal egészen belátása szerint bánik: úgy van az ember annak kezében, ki őt teremtette, és megfizet neki itélete szerint.

Sír 33,15

Jónak rosz, életnek halál van ellenében, úgy az igaz ember ellenében a bűnös. Igy tekintsd a Fölségesnek minden munkáját. Kettejével vannak mindenütt, egyik a másik ellenében.

Sír 33,16

És én legutól serkenék föl, mint ki a szőllőszedők után szedegeti a szőllőszemeket.

Sír 33,17

Az Isten áldásában bíztam én is, és mint a ki szőllőt szed, megtöltöttem a sajtót.

Sír 33,18

Lássátok, hogy nem csak magamnak munkálkodtam, hanem a tudomány minden keresőjének. [Sirák 24,47.]

Sír 33,19

Hallgassatok engem, főemberek és minden népek! és ti, gyülekezet előljárói, vegyétek füleitekbe.

Sír 33,20

Fiadnak és feleségednek, atyádfiának és rokonodnak ne adj hatalmat fölötted életedben, és ne add másnak örökségedet, nehogy megbánjad és azokért könyörögnöd kelljen.

Sír 33,21

A mig élsz és lehelsz, senki erre ne vegyen téged.

Sír 33,22

Mert jobb, hogy fiaid kérjenek téged, mintsem te nézz fiaid kezeire.

Sír 33,23

Minden dolgodban tartsd meg az elsőséget.

Sír 33,24

Be ne szennyezd tisztességedet. Életnapjaid végén és elválásod idején oszd el örökségedet.

Sír 33,25

Abrak és vessző és teher a szamárnak; kenyér és fegyelem és munka a szolgának.

Sír 33,26

Fenyiték alatt munkálkodik, és nyugodni kíván; tágíts kezein, és szabadságot óhajt.

Sír 33,27

Az iga és gyeplő meghajtják a kemény nyakat, és a szolgát a folytonos munka hajtja meg.

Sír 33,28

A gonoszt akaró szolgának fenyíték és bilincs; küldd őt munkára, hogy ne hívalkodjék;

Sír 33,29

mert sok gonoszságra tanít a henyélés.

Sír 33,30

Dologra állítsd őt, mert az illeti őt. Ha nem enged, hajtsd meg őt bilincsekkel; de senki testét fölöttébb ne terheld, és meggondolás nélkül semmi fontosat ne cselekedjél.

Sír 33,31

Ha hív szolgád vagyon, legyen neked, mint a te lelked; mint atyádfiával, úgy bánjál vele, mert tulajdon véreddel szerzetted őt. [Sirák 7,23.]

Sír 33,32

Ha ok nélkül bántod őt, elszökik;

Sír 33,33

és ha fölszedvén magát, elmenend, nem tudod, kit kérdezz, és melyik uton keressed őt.

Sír 34

Figyelmeztetés a babonaságtól óvakodásra. A kisértetek hasznai. Bizalom Istenben. Isten előtt nem kedves az istentelenek áldozata.

Sír 34,1

Hiú az esztelen ember reménysége és merő csalódás, és álmok fuvalkodtatják föl a balgatagokat.

Sír 34,2

Mint a ki árnyék után kapkod, és a szelet kergeti, úgy a ki hazug álomlátásokra figyelmez.

Sír 34,3

E szerint olyan az álomlátás, mint az ember hasonlata.

Sír 34,4

A tisztátalan mit tehetne tisztává? és a hazug mi igazat mondhatna?

Sír 34,5

A csalfa jövendölés, és a madárröptéből való hazug jóslatok, és a gonosztevők álmai, mind hiúság.

Sír 34,6

És mint a szülőasszonyé, úgy szenved a te szived képzelgésben. Ha csak Istentől nem adatik a látomás, ne add azokra szivedet.

Sír 34,7

Mert az álmok már sokat eltévelyítettek, és megcsalódtak, kik azokban bíztak.

Sír 34,8

Csalhatlanul beteljesedik a törvény igéje, és a bölcseség hűséges száj által fejtegettetik.

Sír 34,9

Ki nem kisértetett meg, mit tud az? A mely férfiu sokat próbált, sokat gondolkozik; és a ki sokat tanúlt, értelmesen beszél.

Sír 34,10

A ki nem próbált, keveset tud; de a ki sokon ment át, sok annak ravaszsága is.

Sír 34,11

Ki nem kisértetett meg, mit tud az? A ki megcsalatott, tele lesz ravaszsággal.

Sír 34,12

Sokat láttam jártomban keltemben, és sokféle szokást.

Sír 34,13

Nehányszor halálveszélyben is voltam ezek miatt, de kiszabadúltam az Isten kegyelme által.

Sír 34,14

Isten az őt félők lelkét megoltalmazza, és rájok tekintvén, megáldja.

Sír 34,15

Mert reménységök az ő szabadítójokban vagyon, és az Isten szemei az őt szeretőkön.

Sír 34,16

A ki az Urat féli, semmitől sem retteg, és nem fél, mert az az ő reménysége.

Sír 34,17

Boldog az Urat félő lelke.

Sír 34,18

Kire tekint? és ki az ő erőssége?

Sír 34,19

Az Úr szemei az őt félőkön, ki hatalmas oltalmazó, erős oszlop, hőségben födél, délben árnyék, [Zsolt. 33,16.]

Sír 34,20

őrizet a botlás ellen, és segítség az eséskor; a lélek fölmagasztalója és a szemek megvilágosítója, az egészség, élet és áldás adója.

Sír 34,21

Az igazságtalanból áldozónak áldozata förtelmes; és nem kedvesek a gonoszok csúfolódásai. [Péld. 21,27.]

Sír 34,22

Az Úr csak azokkal vagyon, kik hozzája hívek az igazmondás és igazság útján.

Sír 34,23

A gonoszok ajándékait nem helyesli az Úr, és nem tekint a gonoszok áldozataira, sem áldozataik sokaságával nem engeszteltetik meg a bűnökért. [Péld. 15,8.]

Sír 34,24

A ki áldozatot tesz a szegények vagyonából, olyan, mint a ki atyja színe előtt öli meg fiát.

Sír 34,25

A szűkölködők kenyere a szegény élete, ki az ilyet megcsalja, vérszopó ember.

Sír 34,26

A ki eltagadja a verejték kenyerét, olyan, mint a ki megöli felebarátját.

Sír 34,27

A ki vért ont, és ki megcsalja a bérest, atyafiak. [Móz. V. 24,14. Sirák 7,22.]

Sír 34,28

Ha egyik épít, és a másik ront, mi egyéb hasznuk vagyon, mint a fáradság?

Sír 34,29

Ha egyik imádkozik, és a másik átkozódik, melyiknek szavát hallgatja meg az Isten?

Sír 34,30

A ki megmosdik, holtat érintvén, és ismét illeti azt, mit használ annak mosdása?

Sír 34,31

Úgy az ember, ki bőjtöl bűneiért, és ismét azokat cselekszi, mit használ, ha magát megalázza? az ő imádságát ki hallgatja meg? [Pét. II. 2,22.]

Sír 35

Mely áldozatok kedvesek Isten előtt. Mily becsök van a jámboroknak Isten szemeiben.

Sír 35,1

A ki megtartja a törvényt, sok áldozatot mutat be.

Sír 35,2

A parancsokra figyelmezni, és távozni minden gonoszságtól, üdvösséges áldozat. [Kir. I. 15,22.]

Sír 35,3

Az igaztalanságtól távozni, annyi, mint engesztelő áldozatot bemutatni az igaztalanságért, és könyörögni a bűnökért.

Sír 35,4

Hálát ad, ki lisztlángot áldoz, és a ki irgalmasságot cselekszik, áldozatot teszen.

Sír 35,5

Kedves az Úrnál, távozni a gonoszságtól, és távozni az igaztalanságtól annyi, mint könyörögni a bűnökért. [Jerem. 7,3. 26,13.]

Sír 35,6

Ne jelenj meg az Úr színe előtt üresen; [Móz. II. 23,15. 34,20. Móz. V. 16,16.]

Sír 35,7

mert mind ennek az Úr parancsáért kell meglenni.

Sír 35,8

Az igaz áldozata kövéríti az oltárt, és gyönyörűséges illat az a Fölséges színe előtt.

Sír 35,9

Az igaz áldozata kedves, és annak emlékezetét nem felejti el az Úr.

Sír 35,10

Jó szivvel add meg Istennek a dicsőséget, és ne vedd kevesebbre kezeid zsengéit.

Sír 35,11

Minden adománynál vidám legyen orczád, és örömmel szenteld föl, tizedeidet. [Kor. II. 9,7. Tób. 4,9.]

Sír 35,12

Adj a Fölségesnek az ő adománya szerint, és jó szemmel add kezeid szerzeményét;

Sír 35,13

mert az Úr megfizeti, és hétszer annyit ad neked.

Sír 35,14

Ne adj hiányos ajándékokat; mert nem fogadja el azokat.

Sír 35,15

És mit se várj a hamis áldozattól, mert az Úr bíró, és nincs nála személyválogatás. [Móz. V. 10,17. Krón. II. 19,7. Jób. 34,19. Bölcs. 6,8. Ap.cs. 10,34. Rom. 2,11. Gal. 2,6. Kol. 3,25. Pét. I. 1,17.]

Sír 35,16

Nem tekint az Úr személyre a szegény ellen, hanem a sérűlt könyörgését meghallgatja.

Sír 35,17

Nem veti meg az árva könyörgéseit, sem az özvegyét, ha fohászkodva önti ki szózatát.

Sír 35,18

Az özvegy könnyei nem folynak-e le orczáján, és az ő kiáltása nem azok indítója ellen vagyon-e?

Sír 35,19

Mert orczájáról az égig fölhatnak, és a meghallgató Úr nem gyönyörködik azokban.

Sír 35,20

A ki örömmel imádja Istent, jól fogadtatik, és könyörgése a felhőkig ér.

Sír 35,21

A magát megalázónak imádsága áthatja a felhőket; és nem nyugszik, mig oda nem jut, és nem távozik el, mígnem a Fölséges rája tekint.

Sír 35,22

És az Úr nem késik, hanem megboszúlja az igazakat, és itéletet teszen; és a Mindenható nem tűrvén tovább őket, összeroncsolja hátokat.

Sír 35,23

És a népeken boszút áll, mignem elveszti a kevélyek sokaságát, és a gonoszok kormánypálczáját összetöri;

Sír 35,24

mígnem megfizet az embereknek tetteik szerint, Ádám cselekedetei szerint, és az ő vakmerősége szerint;

Sír 35,25

mígnem igazságot szolgáltat népének, és megörvendezteti az igazakat irgalmasságával.

Sír 35,26

Kivánatos az Isten irgalma a szorongatás idején, mint az esős felhők szárazság idején.

Sír 36

Könyörgés megszabadúlásért az ellenségtől, és a pogányok megtéréseért. Mily áldás a jó feleség.

Sír 36,1

Könyörűlj rajtunk, mindenek Istene! és tekints ránk, és mutasd meg nekünk könyörűleted világosságát;

Sír 36,2

és bocsásd félelmedet a népekre, kik téged nem keresnek, hadd ismerjék meg, hogy nincs Isten, hanem csak te, és beszéljék a te nagy dolgaidat.

Sír 36,3

Emeld föl kezedet az idegen népekre, hogy lássák hatalmasságodat.

Sír 36,4

Hogy a mint szemök előtt megszenteltetel mibennünk, úgy a mi szemünk előtt magasztaltassál föl őbennek,

Sír 36,5

hadd ismerjenek meg téged, mint mi is megismertünk, hogy nincs Isten tekivüled, Uram!

Sír 36,6

Újítsd meg a jeleket, és ismételd a csodákat.

Sír 36,7

Dicsőítsd meg kezedet és jobb karodat.

Sír 36,8

Indítsd föl búsulásodat, és öntsd ki haragodat.

Sír 36,9

Vedd el az ellenkezőt, és fenyítsd meg az ellenséget.

Sír 36,10

Siettesd az időt, és emlékezzél meg a végről, hogy hirdessék a te csodáidat.

Sír 36,11

A harag lángjától emésztessék meg a ki megszabadúl, és a kik gonoszúl bánnak népeddel, találjanak veszedelmet.

Sír 36,12

Rontsd meg fejöket az ellenséges fejedelmeknek, kik azt mondják: Nincs más mikivűlünk.

Sír 36,13

Gyüjtsd össze Jákob minden nemzetségét, hadd ismerjék meg, hogy nincs Isten, hanem csak te, és beszéljék a te nagy dolgaidat; hogy örökségűl bírjad őket, mint kezdetben.

Sír 36,14

Könyörűlj népeden, mely nevedről hivatik, és Izraelen, kit hasonlóvá tettél elsőszülöttedhez. [Móz. II. 4,22.]

Sír 36,15

Könyörűlj szentélyed városán, Jerusalemen, a te nyugodalmad városán.

Sír 36,16

Töltsd meg Siont a te kimondhatlan igéiddel, és dicsőségeddel a te népedet.

Sír 36,17

Tégy bizonyságot azokról, kik kezdettől teremtményeid, és támaszd föl a jövendöléseket, melyeket nevedben az előbbi próféták mondottak.

Sír 36,18

Adj jutalmat a téged váróknak, hogy prófétáid igazmondóknak találtassanak; és hallgasd meg szolgáid imádságait,

Sír 36,19

Áron áldása szerint, a te néped felől; és vezérelj minket az igazság útjára, és tudják meg mindnyájan, kik a földet lakják, hogy te vagy az örökkévalóságon átlátó Isten. [Móz. IV. 6,24.]

Sír 36,20

Minden étket bevesz a gyomor, de egyik étel jobb a másiknál.

Sír 36,21

Az iny megízleli a vadhúst, és az értelmes szív a hazug igéket.

Sír 36,22

A gonosz sziv szomorúságot okoz; de a tapasztalt ember ellenáll annak.

Sír 36,23

Az asszony minden férfiút elfogad; de egyik leány jobb a másiknál.

Sír 36,24

Az asszony szépsége megvidámítja férje orczáját, és az ember minden kivánsága fölött kivántatja magát.

Sír 36,25

Ha gyógyító és engesztelő és résztvevő nyelve vagyon, férje nem talál olyat az emberek fiai között.

Sír 36,26

A ki jó asszonynyal bír, a jólét alapját bírja, hozzája hasonló segítsége vagyon, és nyugodalom-oszlopa.

Sír 36,27

A hol sövény nincs, elpusztúl a jószág; és a hol asszony nincs, fohászkodik a szűkölködő.

Sír 36,28

Ki hisz annak, kinek fészke nincsen, és betér a hol elesteledik, mint a felövezett tolvaj, városból városba szökvén?

Sír 37

Az igaz és álbarátokról. A tervezésnél való vigyázatról. A bölcs ember boldogsága. Az egészségre való gondról.

Sír 37,1

Minden barát azt mondja: Én is barátságot kötöttem. De van olyan barát, ki csak névvel barátunk. Nem halálig való szomorúság van-e abban,

Sír 37,2

ha társad és barátod ellenségeddé válnak?

Sír 37,3

Oh gonosz vakmerőség! honnan származtál, hogy elborítod a földet gonoszsággal és álnoksággal?

Sír 37,4

Némely társ barátjával együtt vigad a jólétben, de a nyomorúság idején ellenséggé leszen.

Sír 37,5

Némely társ barátján szánakozik hasa kedvéért, és az ellenség ellen paizst veszen föl.

Sír 37,6

Ne feledkezzél meg barátodról szivedben, és ne felejtsd el őt gazdagságodban.

Sír 37,7

Ne tanácskozzál avval, ki utánad ólálkodik, és irigyeidtől titkold el tanácsodat.

Sír 37,8

Minden ily tanácsadó kimondja tanácsát, de önmagáért tanácsadó.

Sír 37,9

A tanácsadótól őrizd lelkedet; tudd meg előbb, mi szüksége vagyon neki, mert ő is magáról gondoskodik;

Sír 37,10

netalán karót tegyen a földbe, és azt mondja neked:

Sír 37,11

Jó úton vagy. És ellened álljon, hogy lássa, mi történik rajtad.

Sír 37,12

Tanácskozzál csak vallástalan emberrel szentségről, igaztalannal igazságról, asszonynyal vetélytársnőjéről, félénkkel hadról, kalmárral űzletről, vevővel eladásról, irígygyel hálaadásról,

Sír 37,13

istentelennel ajtatosságról, becstelennel becsületről, mezei munkással mindenféle munkáról,

Sír 37,14

esztendei munkással az esztendő kitöltéséről, rest szolgával a sok dologról. Ne figyelj ezekre semmi tanácsban.

Sír 37,15

Hanem a szent férfiúval légy szűntelen, kiről tudod, hogy Isten félelmét megtartja,

Sír 37,16

kinek lelke lelked szerint vagyon, és ki, mikor tántorogsz a sötétben, szánakodik rajtad.

Sír 37,17

Tégy magad szert jótanácsú szívre, semmi sincs hozzád annál hívebb.

Sír 37,18

A szent férfiu lelke néha előbb megmondja az igazat, mint hét őr, kik magasan ülnek az őrhelyen.

Sír 37,19

És mindezek mellett könyörögj a Fölségesnek, hogy igazságban vezérelje utadat.

Sír 37,20

Minden cselekedet előtt igaz ige járjon előtted, és minden tett előtt biztos tanács.

Sír 37,21

Az álnok ige megváltoztatja a szivet; melyből négy dolog származhatik: a jó és gonosz, az élet és halál; és ezeken szüntelen a nyelv uralkodik. Van ügyes férfiu, ki sokat tanít, és önmaga lelkének haszontalan.

Sír 37,22

Van tudós férfiu, ki sokat tanít, és önmaga lelkével is jót tesz.

Sír 37,23

A ki álnokúl szól, gyűlöletes, minden dologban megcsalatik.

Sír 37,24

Mert az Úrtól nem adatott neki kedvesség, azért minden bölcseségtől meg van fosztva.

Sír 37,25

Az a bölcs, ki önmaga lelkének bölcs, és az ő értelmességének gyümölcse dicséretes.

Sír 37,26

A bölcs férfiú tanítja népét, és értelmességének gyümölcsei bizonyosak.

Sír 37,27

A bölcs férfiú eltelik áldásokkal, és a kik látják őt, dicsérik.

Sír 37,28

Az ember életnapjai megszámlálvák, Izrael napjai pedig számlálhatlanok.

Sír 37,29

A bölcs tiszteletet nyer örökségűl a nép között, és neve élő lesz mindörökké.

Sír 37,30

Fiam! életedben próbáld meg lelkedet, és ha gonosz az, ne adj hatalmat neki;

Sír 37,31

mert nem mindennek használ minden, és nem minden léleknek tetszik minden dolog.

Sír 37,32

Ne légy mohon evő a lakomában, és ne rohanj semmi ételnek;

Sír 37,33

mert a sok ételből betegség lesz, és a mohon evés sárepére visz.

Sír 37,34

Tobzódás miatt már sokan haltak meg, a ki pedig tartózkodó, meghosszabbítja életét.

Sír 38

Az egészségre való gondról. Az orvosok és a megholtak iránti kötelességekről. A tudományról és művészetről.

Sír 38,1

Tiszteld az orvost a szükség miatt; mert a Fölséges teremtette őt.

Sír 38,2

Mert Istentől van minden gyógyúlás, és a királytól ajándékot veszen.

Sír 38,3

Az orvos tudománya fölmagasztalja az ő fejét, és a főemberek szine előtt dicséretet nyer.

Sír 38,4

A Fölséges a földből teremtette a gyógyszereket, és az okos férfiú nem iszonyodik azoktól.

Sír 38,5

Nemde a fától édesedett meg a keserű víz? [Móz. II. 15,25.]

Sír 38,6

hogy az embereknél ismeretes legyen az ilyesfélék ereje; és az embereknek tudományt adott a Fölséges, hogy tiszteltessék az ő csodálatos dolgaiban.

Sír 38,7

Azokkal gyógyítván, megenyhíti a fájdalmat, és a gyógyszerész kellemes íreket csinál, és egészséges keneteket készít, és nincs vége munkájának.

Sír 38,8

Mert az Isten békesége vagyon a föld szinén.

Sír 38,9

Fiam! betegségedben ne hagyd el magadat, hanem könyörögj az Úrnak, és ő meggyógyít tégedet. [Izai. 38,2. s követk.]

Sír 38,10

Térj el a vétektől, és légy igaz kezű, és minden bűntől tisztítsd ki szivedet.

Sír 38,11

Ajánlj föl illatszert és lisztlángot emlékeztetőűl, és legyen kövér áldozatod, és bízd magadat az orvosra.

Sír 38,12

Mert az Úr teremtette őt; és ne távozzék tőled, mert az ő működése szükséges.

Sír 38,13

Mivel jön oly idő, mikor az ő kezeikbe kell jutnod.

Sír 38,14

Ők is könyörögni fognak az Úrhoz, hogy adjon enyhűlést és egészséget az ő működésök által.

Sír 38,15

A ki Teremtője színe előtt vétkezik, az orvos kezeibe jut.

Sír 38,16

Fiam! a halotton könyezz, és mint a kit nagy baj ért, sirasd őt; takarítsd el testét szokás szerint, és ne hanyagold el az ő temetését.

Sír 38,17

A megszólás miatt sirasd őt keservesen egy nap, és vigasztalódjál meg bánatodban.

Sír 38,18

És síránkozzál érdeme szerint egy nap, vagy két nap, a rágalmazás miatt.

Sír 38,19

Mert a szomorúság sietteti a halált, és elzsibbasztja az erőt; és a sziv szomorúsága lecsüggeszti a nyakat. [Péld. 15,13. 17,22.]

Sír 38,20

A magányban is megmarad a szomorúság, és a nyomorúltnak élete, mint az ő szive.

Sír 38,21

Ne add búbánatnak szivedet, hanem űzd el azt tőled, és emlékezzél meg az utolsó dolgokról.

Sír 38,22

Ne feledd el, hogy onnan nincs visszatérés; annak semmit nem használsz, és magadnak ártasz.

Sír 38,23

Emlékezzél meg itéletemről; mert olyan lesz a tied is: tegnap nekem, ma neked.

Sír 38,24

A halott nyugtával hagyd nyugodni emlékezetét, és vigasztalódjál fölötte azért, mert lelke kiment. [Kir. II. 12,21.]

Sír 38,25

Az írástudó bölcsesége üres időt kiván, és kinek foglalatossága kevesebb, bölcseséget talál. Hogyan telnék meg az bölcseséggel,

Sír 38,26

ki az ekét tartja, és ki az ösztönzővel hajtja az ökröket, és ilyes dolgokban forog, kinek beszélgetése tinók felől vagyon?

Sír 38,27

Szivét a barázdák forgatására adja, és figyelme a tehenek hizlalására vagyon.

Sír 38,28

Igy van minden művész és építőmester, ki az éjszakát úgy tölti el, mint a napot, ki pecsétgyürűket metsz, és szorgalma által különféle képeket alkot, szivét a képnek hasonlatosságában foglalja, és virasztva végzi el munkáját.

Sír 38,29

Igy van a kovács, az űlő mellett ülvén, és a vasmunkára figyelvén. Testét a tűz gőze süti, és a kemencze forróságával vesződik.

Sír 38,30

A pőröly zörgése szüntelen cseng fülében, és az eszköz hasonlatosságán van szeme.

Sír 38,31

A kézművek elkészitésében foglalja szivét, hogy virasztásával teljesen kicsinosítsa azokat.

Sír 38,32

Igy a fazekas, ülvén az ő munkája mellett, forgatván lábaival a korongot. Ki mindenkor gonddal van művére, kiszámítva lévén működése.

Sír 38,33

Kezével alakítja a sarat, és lábaival hajtja meg erejét.

Sír 38,34

Szivét abban foglalja, hogy elvégezze a mázolást, és a kemenczét gondosan kitisztítja.

Sír 38,35

Ezek mindnyájan kezeikben bíznak, és kiki bölcs az ő mesterségében;

Sír 38,36

mindezek nélkül nem épűl város,

Sír 38,37

és nem lehet abban lakni, sem járni; azonban ők a gyülekezetbe nem valók,

Sír 38,38

birói székbe nem ülhetnek, mert a törvénykezéshez nem értenek, büntetést és itéletet nem hozhatnak, és nem jártasak a példabeszédekben;

Sír 38,39

hanem a világi életre tartozókat készítik, és ohajtásuk az ő mesterségök űzésében vagyon; mindamellett is magokat az Isten törvényéhez alkalmazván, és arra figyelmezvén.

Sír 39

A bölcs foglalkozása. Fölhivás Isten fölségének csodálatára.

Sír 39,1

Minden elődök bölcseségét vizsgálja a bölcs, és a prófétákban foglalja magát.

Sír 39,2

A nevezetes férfiak beszédét eszében tartja, és behat a példabeszédek jelentésébe.

Sír 39,3

A bölcs mondatok titkait fürkészi, és a példabeszédek rejtelmeivel foglalkozik.

Sír 39,4

A főemberek között szolgál, és a fejedelem színe előtt megjelen.

Sír 39,5

Az idegen nemzetek földére megyen, hogy jót és roszat próbáljon az emberek között.

Sír 39,6

Szivét arra adja, hogy korán ébredjen az Úrhoz, ki őt teremtette, és a Fölségesnek szine előtt könyörög.

Sír 39,7

Megnyitja száját imádságra, és vétkeiért könyörög.

Sír 39,8

Mert ha a nagy Úr akarja, az értelem lelkével betölti őt.

Sír 39,9

És ő, mint a záporesőt, úgy árasztja bölcsesége beszédeit, és az imádságban hálát ad az Úrnak.

Sír 39,10

A ki majd igazgatja szándékát és tudományát, és a titkos dolgokban tanácsot ad.

Sír 39,11

Ő kinyilatkoztatja tudományának oktatását, és az Úr szövetségének törvényében leli dicsőségét.

Sír 39,12

Sokan dicsérik az ő bölcseségét, s ez soha sem fog megszűnni.

Sír 39,13

Nem enyészik el emlékezete, és neve ismételtetik nemzedékről nemzedékre.

Sír 39,14

Bölcseségét hirdetni fogják a nemzetek, és dicséretét beszéli a gyülekezet.

Sír 39,15

Ha tovább él, nagyobb nevet hagy ezernél; és ha hamar elnyugszik is, használ neki.

Sír 39,16

Tovább is tanakodom, hogy beszéljek; mert tele vagyok lelkesedéssel.

Sír 39,17

Ő szól, és ezt mondja: Halljatok engem, isteni nemzedék! és mint a vizfolyások mellé ültetett rózsa, nyiljatok.

Sír 39,18

Mint a Libanonnak, legyen gyönyörűséges illatotok.

Sír 39,19

Virágozzatok, mint a liliom, és illatozzatok kedvesen, és dicsérjétek énekkel, és áldjátok az Urat műveiben.

Sír 39,20

Magasztaljátok nevét, és adjatok hálát neki ajkaitok szózatával és ajkaitok énekével és czitarákkal, és így szóljatok a hálaadásban:

Sír 39,21

Az Úr minden műve igen jó. [Móz. I. 1,31. Márk. 7,37.]

Sír 39,22

Az ő igéjére egy tömeggé állt össze a víz, és szája beszédére úgy, mint a víztartó edényekben.

Sír 39,23

Mert parancsa szerint megtörténik a mi neki tetszik; és a hol ő segít, nincs fogyatkozás.

Sír 39,24

Minden test cselekedetei előtte vannak, és semmi sincs elrejtve szemei előtt.

Sír 39,25

Kezdettől végig tekint, és semmi csodálatos nincs az ő szine előtt.

Sír 39,26

Nem kell mondani: Mi ez? mi az? mert idejére minden megvizsgáltatik.

Sír 39,27

Az ő áldása árad, mint a folyóviz.

Sír 39,28

Mint az özönvíz megrészegítette a szárazföldet: az ő haragja úgy foglalja majd el a nemzeteket, melyek őt nem keresték. [Móz. I. 7,11.]

Sír 39,29

Mint a vizeket szárazsággá változtatta, és megszáradott a föld, és átvonúlásukhoz utat egyengetett: úgy ütköznek meg a bűnösök az ő haragjában. [Móz. II. 14,21.]

Sír 39,30

A jóknak jó teremtetett kezdettől, a gonoszoknak jó és rosz.

Sír 39,31

Az emberi élet főszükségletei: a víz, tűz és vas, a só, tej és buzakenyér, a méz, szőllőgerezd, olaj és a ruházat. [Sirák 29,28.]

Sír 39,32

Mindezek a szentek javára, az istentelenek és bűnösök ártalmára válnak.

Sír 39,33

Vannak lelkek, kik boszúállásra teremtettek, és a kiknek dühössége súlyosbítja a gyötrelmet.

Sír 39,34

A boszúállás idején kiadják erejöket, és annak haragját, ki öket teremtette, megengesztelik.

Sír 39,35

A tűz, jégeső, az éhség és halál, ezek mind boszúállásra teremtettek;

Sír 39,36

a fenevadak fogai, a skorpiók és kigyók és a boszúálló kard, az istentelenek vesztére.

Sír 39,37

Vigadnak az ő parancsaiban, és a földön, mikor szükségesek, készen állanak, és idejökben nem mulasztják el a parancsot.

Sír 39,38

Ezekről meggyőződtem és tanakodtam, és irásban hagytam ezeket.

Sír 39,39

Az Úr minden műve jó, és mindent idejében szolgáltat ki. [Móz. I. 1,31. Márk. 7,37.]

Sír 39,40

Nem lehet mondani: Ez roszabb amannál; mert idejében minden jónak találtatik.

Sír 39,41

Most tehát teljes szivvel és szájjal dicsérjétek és áldjátok az Úr nevét.

Sír 40

Bajlódás az emberi életben. Különféle dolgok becsének összehasonlítása.

Sír 40,1

Nagy bajlódásra teremtetett minden ember, és nehéz iga van Ádám fiain, az naptól, melyen anyjok méhéből kijöttek, mind az napig, melyen a mindenek anyjába, a földbe temettetnek.

Sír 40,2

Aggodalomban és szivrettegésben tartja őket a várt jövendőnek s a végnapnak elgondolása.

Sír 40,3

Csakúgy azt, ki a dicsőség székén ül, mint a ki földig és hamuig lealáztatott;

Sír 40,4

azt, ki kékselyem ruhát és koronát visel, szintúgy, mint a ki durva vászonba öltözik, búsulás, irígység, fölháborodás, habozás és a halál félelme, állandó harag és vetekedés emésztik;

Sír 40,5

és a nyugodalom idején az ágyban az éjjeli álom megzavarja gondolatait.

Sír 40,6

Kevés vagy semmi az ő nyugalma, és vele az álomban, úgy mint nappal, ott az éber gond.

Sír 40,7

Fölriad képzelődése látásaitól, mint ki a harcz napján elfutott. Fölébred, bátorságban lévén, és csodálkozik a semmiért való félelmen.

Sír 40,8

Minden testen így van ez, embertől baromig, és a bűnösökön hétszeresen.

Sír 40,9

Ezekenfölűl a halál, vérontás, versengés, fegyver, nyomorúság, éhség, romlás és csapások. [Sirák 39,35.36.]

Sír 40,10

A gonoszok ellen teremtettek mindezek, és miattok lett a vízözön.

Sír 40,11

Minden, mi a földből vagyon, a földbe tér vissza, mint minden víz visszatér a tengerbe. [Sirák 41,13. Préd. 1,7.]

Sír 40,12

Minden ajándék és igaztalanság eltöröltetik, de a hűség örökké megáll.

Sír 40,13

Az igazságtalanok vagyona, mint a folyóviz, elapad, és mint nagy mennydörgés az esőben, úgy elhangzik.

Sír 40,14

Kezeit felnyitván, örvend ugyan, de a törvényszegők végtére is elepednek.

Sír 40,15

Az istentelenek unokái nem ágaznak el, mert a tisztátalan gyökerek a kőszikla tetején csörögnek.

Sír 40,16

Zöld fű minden viznél és folyam parton nő; de hamarább is kigyomláltatik minden fűnél.

Sír 40,17

A kegyesség olyan, mint a megáldott paradicsom, és az irgalmasság mindörökké megmarad.

Sír 40,18

A magával megelégedett munkásnak élete édes, és abban kincset találsz.

Sír 40,19

A fiak és a város épitése fentartják a nevet, de mindezeknél többre becsülendő a feddhetlen asszony.

Sír 40,20

A bor és zene fölvidámítják a szivet, de mind a kettőt meghaladja a bölcseség szeretete.

Sír 40,21

A síp és hárfa kellemes hangot adnak, de mind a kettőt felülmulja a nyájas nyelv.

Sír 40,22

A kedvességet és szépséget kivánja szemed, de ezeknél szebb a zöld vetés.

Sír 40,23

A barát és társ idején együtt tartanak; de mind a kettőnél több az asszony férjével.

Sír 40,24

Az atyafiak segitségül vannak a nyomorúság idején, de azoknál inkább megszabadít az irgalmasság.

Sír 40,25

Az arany és ezüst erős lábon tartanak; de mind a kettő felett van a jó tanács.

Sír 40,26

A gazdagság és erő fölemelik a szivet; de ezeknél inkább az Úr félelme.

Sír 40,27

Nincs az Úr félelménél szűkölködés, nem is szükség mellette segitséget keresni.

Sír 40,28

Az Úr félelme, mint a megáldott paradicsom, és minden dicsőség fölött van fölékesítve.

Sír 40,29

Fiam! életed idején ne koldúlj; mert jobb meghalni, mint koldúlni.

Sír 40,30

A más asztalára néző férfiú élete nem tartatik életnek, mert életét idegen étkekkel táplálja.

Sír 40,31

Az eszes és tanúlt férfiú pedig őrzi magát attól.

Sír 40,32

A szemtelen szájában édesnek tetszik ugyan a koldult kenyér, de ez belsejét tűz gyanánt égeti.

Sír 41

Mikép tekinti a halált az istentelen és a jámbor. Az istentelenek veszedelme. A jó név megszerzéséről és megtartásáról. A valódi és ál-szemérmességről.

Sír 41,1

Oh halál! mely keserves a te emlékezeted azon embernek, ki békeségben él javaival,

Sír 41,2

a nyugalomban élő férfiúnak, kinek útai mindenben szerencsések, és a ki jóízűen ehetik.

Sír 41,3

Oh halál! jó a te itéleted a szűkölködő embernek, és annak, ki megfogyatkozott erejében,

Sír 41,4

elgyengűlt öregségében, és a kinek mindenre nézve gondja van, és a bizalmatlannak, ki elveszti a béketűrést.

Sír 41,5

Ne félj a halál itéletétől. Emlékezzél meg azokról, mik előtted voltak, és mik rád jövendők; ez az Úr itélete minden test fölött.

Sír 41,6

És mi jöhet rád a Fölséges akaratán kivűl, ha tíz, ha száz, ha ezer esztendőt élsz is?

Sír 41,7

Az alvilágban nincs szemrehányás az életidő miatt.

Sír 41,8

Utálat fiai lesznek a bűnösök fiai, és kik az istentelenek házainál tartózkodnak.

Sír 41,9

A bűnös fiak öröksége elvesz, és azok ivadékán folytonos a gyalázat.

Sír 41,10

Az istentelen atya ellen panaszkodnak a fiak, mert miatta vannak gyalázatban.

Sír 41,11

Jaj nektek, istentelen emberek! Kik elhagytátok a fölséges Úr törvényét.

Sír 41,12

Ha születtek is, átokra születtek, és ha meghaltok, átokban lesz osztályrészetek.

Sír 41,13

Mind az, mi földből való, a földbe tér vissza; úgy az istentelenek átokról veszedelemre. [Sirák 40,11.]

Sír 41,14

Az emberek sírnak ugyan az ő testök felett, de az istenteleneknek nevök is eltöröltetik.

Sír 41,15

Gondod legyen a jónévre, mert az inkább megmarad, mint ezer drága nagy kincsek.

Sír 41,16

A jó élet napjainak száma vagyon, a jó név pedig örökké megmarad.

Sír 41,17

Fiam! a békeségben tartsátok meg a fegyelmet; mert az eltitkolt bölcseség és az elrejtett kincs, mit használ mind a kettő? [Sirák 20,32.]

Sír 41,18

Még jobb azon ember, ki elrejti bolondságát, mint az az ember, ki elrejti bölcseségét.

Sír 41,19

Szégyelljétek magatokat azok miatt, mik most számból jőnek.

Sír 41,20

Mert nem jó mindent szégyenleni, és nem minden embernek tetszik minden, habár jól van is.

Sír 41,21

Szégyelljétek atyátok és anyátok előtt a paráznaságot, a fejedelem és hatalmas előtt a hazudságot;

Sír 41,22

az uralkodó és bíró előtt a vétséget, a gyülekezet és község előtt a törvénytelenséget;

Sír 41,23

társad és barátod előtt az igaztalanságot, és ama helyen, melyen lakol,

Sír 41,24

a lopást, az Isten igazsága és szövetsége miatt; az asztalnál a kenyérre dőlést, s a kiadásban és bevételben a csalárdságot.

Sír 41,25

(Szégyelld) a hallgatást, ha köszönnek; a parázna asszonyra való tekintést, és atyádfiától arczod elfordítását.

Sír 41,26

Ne fordítsd el orczádat felebarátodtól, és ne végy el valamit, hogy meg ne add.

Sír 41,27

Ne nézd más ember feleségét, és ne járj szolgálója után, s ne állj annak ágyánál. [Máté 5,28.]

Sír 41,28

(Szégyelld) barátid előtt a kisebbítő beszédet, és ha valamit adsz, ne hányd szemére.

Sír 42

Az ál-szemérmességről. Vigyázó bánásmód a gondatlan leányokkal és asszonyokkal. Isten dicsérete a természetből.

Sír 42,1

Ne mondd másnak a hallott beszédet a titkos dolog kinyilatkoztatása végett, és bizonnyal nem szégyenűlsz meg, és kedvességet találsz minden ember szine előtt. Mindezeket ne szégyelld, és senki kedvéért ne vétkezzél. [Móz. III. 19,15. Móz. V. 1,17. 16,19. Péld. 24,23. Jak. 2,1.]

Sír 42,2

Ne szégyelld a Fölséges törvényét és szövetségét, és az itéletet, hogy fölmentsd az istentelent;

Sír 42,3

társaid és az idegenek között az igazságtételt, barátok közt az örökség kiosztását;

Sír 42,4

a mérték és font egyenlőségét, a sok vagy kevés szerzeményt;

Sír 42,5

a tekintetet a vételben és kereskedésben, és a fiak szigorú fegyelmét, s az igen gonosz szolgának vérig való megfenyítését.

Sír 42,6

A gonosz asszony miatt jó a jegy.

Sír 42,7

A hol sok a kéz, zárj ott; és a mit kézbe adsz, olvasd föl és mérd meg; a mit pedig kiadsz és beveszesz, mind ird fel.

Sír 42,8

(Ne szégyellj) az esztelennek és bolondnak tanitást adni, s az oly véneknek, kik az ifjaktól is megitéltetnek; és mint mindenben értelmes, becsületben leszesz minden élő szine előtt.

Sír 42,9

A leányzó az ő atyjának titkos őrzendője, és a gond ő miatta elveszi az álmot, netalán leányságában megidősűljön, és férjhez adatván, gyűlöletes legyen;

Sír 42,10

hogy valamikor meg ne szeplősittessék szűzeségében, és atyja házában nehézkesnek ne találtassék, netalán férjhez menvén, kihágjon, vagy épen magtalan legyen.

Sír 42,11

Szilaj leányodra erősen vigyázz, hogy valaha téged gyalázatra ne juttasson elleneidnél, a város rágalmazása és a község vádolása miatt, és meg ne szégyenítsen téged a népsokaság előtt.

Sír 42,12

Ne nézz egy emberre se a szépségért, és az asszonyok között ne mulatozzál;

Sír 42,13

mert ruhából származik a moly, és asszonytól a férfiú hamissága.

Sír 42,14

Jobb a haragos férfiú, mint az enyelgő asszony, mint a gyalázatig megszégyenítő asszony.

Sír 42,15

Most megemlékezem az Úr műveiről, és a miket láttam, hirdetem. Az Úr igéje által lettek az ő művei.

Sír 42,16

A világitó nap mindenüvé ellát, és az Úr dicsőségével teljes az ő műve.

Sír 42,17

Az Úr nem hirdettette-e ki a szentek által minden csodatételeit, melyeket a mindenható Úr cselekedett, hogy állandók legyenek dicsőitésében.

Sír 42,18

A mélységet és az emberek szivét vizsgálja, és álnokságukat átérti.

Sír 42,19

Mert tud az Úr minden tudhatót, és átlátja az idő jeleit; megjelentvén az elmultakat és a jövendőket, fölfedezvén a titkos dolgok nyomdokait.

Sír 42,20

Nem titok előtte semmi gondolat, és nincs elrejtve előtte semmi szó.

Sír 42,21

Bölcseségével ékesíti nagy tetteit, ki minden idő előtt és örökké vagyon, nem öregbűl,

Sír 42,22

és nem kisebbűl, és senki tanácsára nem szorúl.

Sír 42,23

Mely kivánatos minden ő alkotmánya, bárcsak szikrányi az, mi azokból látható.

Sír 42,24

Mindezek élnek és folytonosan megmaradnak, és mikor szükséges, mindenik engedelmeskedik neki.

Sír 42,25

Kétszeres minden, egyik a másikkal ellentétben, és fogyatkozással semmit sem teremtett.

Sír 42,26

Mindeniknek elémozditja javát és ki telnék be az ő dicsősége szemlélésével?

Sír 43

Isten további dicsérete a természetből.

Sír 43,1

Az égboltozat az ő ékes műve, és az ég ékessége mily dicső látvány.

Sír 43,2

A nap, midőn megjelen fölkeltében, hirdeti, mily csodálatos alkotmányú műve a Fölségesnek.

Sír 43,3

Délben süti a földet, és hőségét ki állhatja ki? Van, ki kemenczét tart munkája kiégetésére,

Sír 43,4

de a nap háromszorta jobban süti a hegyeket, tüzes sugárokat eresztvén, és tündökölvén sugárival, elvakitja a szemeket.

Sír 43,5

Nagy az Úr, ki azt teremtette, és kinek parancsára futja pályáját.

Sír 43,6

És a hold idejében mindennek mutatja idejét, és az időszak jele.

Sír 43,7

A hold szerint jelöltetnek az ünnepek; oly világító ez, mely tölte után fogyni kezd.

Sír 43,8

A hónap annak neve szerint vagyon, csodálatosképen növekedik töltéig.

Sír 43,9

Tábori kép a magasságban; az ég erősségén tündöklik dicsőségesen.

Sír 43,10

Az ég szépsége a csillagok fényessége; a világot megvilágosítja az Úr a magasságból.

Sír 43,11

A Szent igéjére állanak rendben, és nem fáradnak el őrhelyeiken.

Sír 43,12

Tekintsd a szivárványt, és áldjad őt, ki azt teremtette; igen szép az fényességében. [Móz. I. 9,14.]

Sír 43,13

Körűlvette az eget dicsősége ivével; a Fölséges kezei terjesztették ki azt.

Sír 43,14

Az ő parancsa által sietteti a havat, és bocsátja ki sebesen itélete villámait.

Sír 43,15

Azért nyilnak ki a tárak, és kirepűlnek a felhők, mint a madarak.

Sír 43,16

Nagy erejével helyezi el a fellegeket, hogy elétörnek a jégeső kövei.

Sír 43,17

Az ő szine előtt megrendűlnek a hegyek, és akaratjára fú a déli szél.

Sír 43,18

Mennydörgésének szózata megrettenti a földet, az éjszaki szél fuvatagja és a szelek összeütközése.

Sír 43,19

És mint ülésre leszáll a madár, úgy hinti a havat, és mint a leereszkedő sáska annak lejövetele.

Sír 43,20

Fehérségének szépségét csodálja a szem, és hullásától elámúl a szív.

Sír 43,21

Ő a zúzmarát, mint a sót hinti a földre, és mikor megfagy, leszen mint a bojtorvány hegyei.

Sír 43,22

A hideg éjszaki szél fú, és a víz jéggé fagy; leereszkedik minden vízállásra, és mintegy pánczélba öltözteti a vizeket.

Sír 43,23

És megemészti a hegyeket, és sivárrá teszi a pusztát, és mint a tűz, elpusztít minden zöldet.

Sír 43,24

Egy elésiető köd orvossága mindennek, és a hőségből eléjövő harmat megenyhíti azt.

Sír 43,25

Az ő szavára megszűnik a szél, és akaratával lecsendesíti a mélységet, és abban szigeteket ültet az Úr.

Sír 43,26

A kik tengeren eveznek, beszélik annak veszedelmeit; és hallván füleinkkel, elcsodálkozunk.

Sír 43,27

Abban különös és csoda-teremtmények vannak, vadak és állatok különféle nemei, és szörnyeteg czethalak.

Sír 43,28

Általa jut szerencsésen az út végre, és szava rendez el mindent.

Sír 43,29

Sokat szólanánk, de megfogyatkozunk az igékben; beszédünk vége pedig ez: Ő minden mindenben.

Sír 43,30

Dicsőitve is, mit tehetünk? Ő a Mindenható minden műve fölött.

Sír 43,31

Rettenetes az Úr és igen nagy, és csodálandó az ő hatalmassága.

Sír 43,32

Dicsőitsétek az Urat, mennyire csak lehet tőletek, ő mindazt felűlhaladja, mert csodálatos az ő nagyvolta.

Sír 43,33

Áldván az Urat, magasztaljátok őt, mennyire csak lehet tőletek; mert nagyobb minden dicséretnél.

Sír 43,34

Magasztalván őt, szedjétek össze erőtöket; de el ne fáradjatok, mert nem éritek el őt.

Sír 43,35

Ki látja őt, és ki irja le? és ki magasztalhatja őt úgy, mint kezdettől vagyon? [Zsolt. 105,2.]

Sír 43,36

Sok van elrejtve, mi még nagyobb ezeknél, mert keveset látunk az ő műveiből.

Sír 43,37

Mert mindent az Úr teremtett, és az istenesen élőknek bölcseséget adott.

Sír 44

Isten dicsőitése az atyákban.

Sír 44,1

Dicsérjük a dicső férfiakat, és atyáinkat nemzedékeikben.

Sír 44,2

Sok dicsőt tett az Úr kezdettől nagyvoltánál fogva.

Sír 44,3

Ők birodalmaikon uralkodtak, nagyhatalmu emberek lévén, és okossággal ékesek, kik prófétálással a próféták méltóságát hirdették.

Sír 44,4

És parancsoltak az akkori népnek, és az okosság erejével szentséges igéket mondtak a népeknek.

Sír 44,5

Tudományuk által föltalálták a zene mértékét, és irásban is szerzettek énekeket.

Sír 44,6

Hatalmas, gazdag emberek, figyelmet fordítók a szépre, s békeségesen élők házaikban.

Sír 44,7

Ezek mindnyájan dicsőséget nyertek az ő népök nemzedékeinél, és már napjaikban dicsértettek.

Sír 44,8

A kik tőlök születtek, nevet hagytak dicsőségök hirdetésére.

Sír 44,9

És vannak, kiknek nincs emlékezetök; elenyésztek, mintha nem lettek volna; és születtek, mintha nem születtek volna, ők és fiaik velök.

Sír 44,10

De amazok irgalmas férfiak voltak, kiknek istenessége nem megyen feledésbe.

Sír 44,11

Azok ivadékával megmaradnak a jók.

Sír 44,12

Szent örökség ezek unokái, és ivadékuk megmarad a szövetségben.

Sír 44,13

És ezek fiai érettök örökké megmaradnak; ivadékuk és dicsőségök nem fog elhagyatni.

Sír 44,14

Testeik békeségben temettettek el, és nevök él nemzedékről nemzedékre.

Sír 44,15

Bölcseségöket beszélik a népek, és dicséretöket hirdeti a gyülekezet.

Sír 44,16

Hénok tetszett az Istennek, és a paradicsomba vitetett, hogy a népeknek bűnbánatot hirdessen. [Móz. I. 5,24. Zsid. 11,5.]

Sír 44,17

Noé tökéletesnek és igaznak találtatott, és a harag idején engesztelés lett. [Móz. I. 7,9.]

Sír 44,18

Azért hagyatott a földön maradék, mikor a vízözön volt.

Sír 44,19

Örök szövetséget kötött vele, hogy ne töröltessék el minden test vízözönnel. [Móz. I. 9,14. Zsid. 11,7.]

Sír 44,20

Ábrahám sok nemzet nagy atyja, nem talál magához hasonlót dicsőségben; ő megtartotta a Fölséges törvényét, és szövetségben volt vele. [Móz. I. 12,2. 15,7. 17,4.10.]

Sír 44,21

Annak testén állapította meg a szövetséget, és ő a kisértetben hívnek találtatott. [Móz. I. 22,1.]

Sír 44,22

Azért dicsőséget adott neki nemzetében, megesküdvén: hogy megsokasítja őt, mint a föld porát;

Sír 44,23

és mint a csillagokat, fölmagasztalja ivadékát, és örökössé teszi tengertől tengerig, és a folyóvíztől a föld határaig.

Sír 44,24

És Izsákkal szintazon módon cselekedett atyjáért, Ábrahámért.

Sír 44,25

Minden nemzetek áldását neki adta az Úr, és szövetségét megerősítette Jákob fején.

Sír 44,26

Elismerte őt áldásai által, és örökséget adott neki, és részenkint elosztá azt a tizenkét nemzetség között.

Sír 44,27

És megtartotta neki az irgalmasság férfiait, kik kedvet találtak minden ember szemei előtt.

Sír 45

Isten dicsérete Mózesben, Áronban és Fineeszben.

Sír 45,1

Kedves volt Istennél és embereknél Mózes; kinek emlékezete áldásban vagyon. [Móz. II. 11,3.]

Sír 45,2

Hasonlóvá tette őt dicsőségben a szentekhez, és fölmagasztalta őt féleleműl az ellenségeknek, és igéjével megszűntette a csodajeleket.

Sír 45,3

Megdicsőitette őt a királyok szine előtt, és parancsot adott neki népéhez, és megmutatta neki dicsőségét. [Móz. II. 6,7.8. 33,11.]

Sír 45,4

Az ő hűsége és szelídsége miatt megszentelé őt, és kiválasztotta őt minden test közől.

Sír 45,5

Hallatá vele magát és szavát, és bevezette őt a felhőbe.

Sír 45,6

És szemtől szembe parancsokat adott neki, az élet és fegyelem törvényét, hogy megtanitsa Jákobot szövetségére, és Izraelt itéleteire.

Sír 45,7

Felmagasztalta Áront, az ő bátyját, Lévi nemzetségéből, és hozzája hasonlóvá tette őt.

Sír 45,8

Örök szövetséget kötött vele, és neki adta a nép közt a papságot, és megboldogította őt dicsőséggel.

Sír 45,9

És körűlövezte őt a dicsőség övével, és a dicsőség köntösébe öltöztette, és megkoronázta őt a hatalom eszközeivel.

Sír 45,10

Bokáig érő köntöst és alsóruhát és vállravalót adott neki, és fölékesíté őt sok aranycsengetyűvel köröskörűl, [Móz. II. 28,35.]

Sír 45,11

hogy csengjenek az ő járásában, és hallassék a csengés a templomban népe fiainak emlékeztetőűl.

Sír 45,12

Ráadá az aranyból és kék selyemből és biborból szőtt művet, a bölcs férfiú által szövéssel készitett szent ruhát, ki itélettel és igazsággal volt megáldva.

Sír 45,13

Sodrott karmazsin selyemből müvészi kézzel aranyba foglalt drága kövekkel volt az fölékesítve, és kővéső mesterséggel kimetszve, emlékűl Izrael nemzetségeinek száma szerint.

Sír 45,14

Aranykorona volt süvegén fölűl, kimetszve rajta a szentség jele, és méltóságának dicsősége; mesterséges mű kivánatos ékszer a szemeknek.

Sír 45,15

Ily szépségek nem voltak előtte kezdettől.

Sír 45,16

Nem öltözött abba senki idegen, hanem csak egyedűl az ő fiai és unokái minden időben.

Sír 45,17

Áldozatai tűzzel emésztettek meg minden nap.

Sír 45,18

Mózes fölszentelte az ő kezeit, és szent olajjal kente fel őt. [Móz. III. 8,12. 27,28.]

Sír 45,19

S ez lőn neki és ivadékának örök szövetségűl, mint az ég napjai: hogy a papságot viseljék, és dicséretet mondjanak, és megáldják népét az ő nevében.

Sír 45,20

Őt választotta minden élő közől, hogy az Istennek áldozatot tegyen és füstölést és jóillatszert emlékezetűl és engesztelésűl az ő népeért.

Sír 45,21

És hatalmat adott neki parancsaira, itéleteinek szövetségére nézve, hogy megtanítsa Jákobot bizonyságaira, és törvényével világosságot adjon Izraelnek.

Sír 45,22

De idegenek állottak föl ellene, és a pusztában irigységből körülvették őt az emberek, kik Dátánnal és Abironnal voltak, és Kóre dühös csoportja. [Móz. IV. 16,1.]

Sír 45,23

Látta az Úr Isten, és nem javallotta, és megemésztettek a harag rohamában.

Sír 45,24

Szörnyet tőn rajtok, és megemészté őket a tűz lángjával.

Sír 45,25

És nevelé Áron dicsőségét, és örökséget ad neki, és a föld terményeinek zsengéit szakasztá ki számára.

Sír 45,26

Kiváltképen kenyeret rendele nekik elégségesen, mert az Úr áldozataiból esznek, melyeket neki adott, és az ő ivadékának.

Sír 45,27

Egyébiránt a nemzetségek földéből örökséget nem veszen, és része nincs neki a nép között, mert ő maga az ő része és öröksége.

Sír 45,28

Fineesz, Eleazar fia, harmadik a dicsőségben; mert követé őt az Úr félelmében. [Móz. IV. 25,7. Makk. I. 2,54.]

Sír 45,29

És állandó volt a nép tisztességeért, az ő lelkének jámborsága és készsége által megengesztelé Istent Izrael iránt.

Sír 45,30

Azért béke-szövetséget kötött vele, a szentélynek és nemzetének fejedelmévé tevén őt, hogy nála és ivadékánál legyen a papság méltósága mindörökké;

Sír 45,31

oly szövetséget, mint Dávid királylyal, Jessze fiával, Júda nemzetségéből, örökségűl neki és ivadékának, hogy ő bölcseséget adjon szivünkbe nemzetének igazságos megitélésére, hogy el ne enyészszenek azok javai; és dicsőségöket utódai között örökkévalóvá tette.

Sír 46

Józue, Káleb, a birák és Sámuel dicsérete.

Sír 46,1

Erős volt a hadakozásban Józue, Náve fia, Mózes utódja a prófétai tisztben, ki nagy volt, nevéhez képest,

Sír 46,2

igen nagy az Isten választottainak szabadúlására, meggyőzvén a föltámadó ellenségeket, hogy örökségét elnyerje Izrael.

Sír 46,3

Minő dicsőséget nyert, kezeit fölemelvén, és a városok ellen kardját kivonván?

Sír 46,4

Őelőtte ki állott igy ellen? mert az ellenségeket az Úr maga vitte kezébe.

Sír 46,5

Nem az ő hős tüzével állíttatott-e meg a nap, hogy egy nap olyan lett, mint kettő? [Józue 10,14.]

Sír 46,6

Segítségűl hítta a hatalmas Fölséget, hadakozván az ellenekkel mindenfelé, és meghallgatta őt a nagy és szent Isten igen erős jégeső kövei által. [Józue 10,11.]

Sír 46,7

Rárohant az ellenséges népre, és lementökben elveszté az ellenállókat;

Sír 46,8

hadd ismerjék meg a pogányok az ő hatalmát, hogy nem könnyű az Isten ellen harczolni. És követte a Mindenhatót.

Sír 46,9

Már Mózes napjaiban is irgalmasságot cselekedett ő, és Jefóne fia, Káleb, ellenállván az ellenségnek, és a népet visszatartván a bűnöktől, és megtörvén a gonoszság zúgolódását. [Móz. IV. 14,6.]

Sír 46,10

És ők ketten maradtak, kik megszabadúltak a veszedelemben a hatszázezer ember közől, hogy bevigyék őket az örökségbe, a tejjel és mézzel folyó földre.

Sír 46,11

És az Úr Kálebnek is erőt ada, és öregségeig megmaradt ereje, hogy fölmenjen a bérczes földre, és ivadéka örökséget nyerjen;

Sír 46,12

hogy Izrael fiai lássák mindnyájan, mily jó az Istennek engedelmeskedni.

Sír 46,13

És a bírák, kiki neve szerint, kiknek szíve nem volt megvesztegetve, kik nem fordúltak el az Úrtól.

Sír 46,14

Hogy emlékezetök áldásban legyen, és csontjaik újúljanak meg helyeiken,

Sír 46,15

és nevök örökké megmaradjon, megmaradván azon szent férfiak dicsősége fiaikon is.

Sír 46,16

Kedves volt az ő Uránál Istenénél Sámuel, az Úr prófétája, ki új uralkodást rendelt, és fejedelmeket kent föl nemzetében.

Sír 46,17

Az Úr törvénye szerint itélte a községet, és az Isten megtekintette Jákobot, és a próféta megpróbáltatott hűségében.

Sír 46,18

És igéiben hívnek találtatott; mert látta a világosság Istenét.

Sír 46,19

És segítségűl hítta a mindenható Urat, hadakozván mindenfelől a körüllevő ellenségekkel, a hiba nélkül való bárány áldozata által.

Sír 46,20

És az égből dörgött az Úr, és hallatá szavát a nagy dörgésben,

Sír 46,21

és megrontá a tírusbeliek fejedelmeit, és a filiszteusok minden vezérét.

Sír 46,22

És élete végének ideje előtt bizonyságot tett az Úr s az ő fölkentje színe előtt: hogy pénzt, sőt egy sarut sem fogadott el senkitől, és ember nem vádolta őt.

Sír 46,23

És ezután elaluvék, és tudtára adá a királynak és megmutatá élete végét, mert fölemelte szavát a földből, prófétálván, hogy eltörölje a nemzet istentelenségét.

Sír 47

Nátán, Dávid és Salamon dicsérete.

Sír 47,1

Ezek után Nátán próféta támada Dávid napjaiban. [Kir. II. 12,1.]

Sír 47,2

És mint a kövérség elválasztatik a hústól, úgy Dávid Izrael fiából.

Sír 47,3

Az oroszlánokkal, mint bárányokkal játszott, és medvékkel úgy bánt, mint a juhok bárányaival az ő ifjúságában. [Kir. I. 17,34.]

Sír 47,4

Nem ölte-e meg az óriást, és nem vette-e el nemzetéről a gyalázatot? [Kir. I. 17,49.]

Sír 47,5

Kezét fölemelvén, parittyakővel leüté Góliát kevélységét;

Sír 47,6

mert segítségűl hívá a mindenható Urat, ki az ő jobbjának erőt adott, hogy megölje a harczban erős férfiút, és fölemelje nemzete szarvát.

Sír 47,7

Azért dicsőiték őt tízezerével, és magasztalák őt az Úr áldásai miatt, a dicsőség koronáját adván neki; [Kir. I. 18,7.]

Sír 47,8

mert megrontá az ellenségeket minden felől, és kiírtá az ellenszegűlő filiszteusokat mind a mai napig, és letöré azok szarvát mindörökre.

Sír 47,9

Minden cselekvényében hálát ad a Szentnek és Fölségesnek a dicsőités igéivel.

Sír 47,10

Teljes szivéből dicséré az Urat, és szereté az Istent, ki őt teremtette, és ki hatalmat adott neki az ellenségek fölött.

Sír 47,11

És énekeseket állita az oltár elé, és azok hangjára gyönyörűséges énekeket szerze.

Sír 47,12

Fényt ada az ünnepeknek, és dicsővé tette a korszakot élete végeig, hogy dicsérjék az Úr szent nevét, és már reggel magasztalják az Isten szentségét.

Sír 47,13

Az Úr megtisztítá őt bűneitől, és fölmagasztalá szarvát mindörökre, és neki adá az országot szövetségénél fogva, és a dicsőség székét Izraelben. [Kir. II. 12,13.]

Sír 47,14

Utána az ő értelmes fia lépett föl és érette leveré az ellenség minden hatalmát.

Sír 47,15

Salamon a békeség napjaiban uralkodék; mert alája vetett Isten minden ellenséget, hogy házat építsen az ő nevének, és örökkévaló szent helyet készítsen. Mily értelmes voltál te ifjúságodban! [Kir. III. 3,12.]

Sír 47,16

És elteltél, mint a folyóvíz, bölcseséggel, és lelked a földön elterjedett. [Kir. III. 4,31.]

Sír 47,17

És betöltötted azt hasonlatokba foglalt példabeszédekkel; a szigetekre messze elhiresűlt a te neved, és szerettek békeségedért.

Sír 47,18

Az énekeken és példabeszédeken, a hasonlatokon és magyarázatokon csodálkoztak a tartományok,

Sír 47,19

és az Úr Isten nevén, kinek mellékneve: Izrael Istene.

Sír 47,20

Úgy gyüjtötted az aranyat, mint a sárga rezet, és mint az ónt, megsokasítottad az ezüstöt. [Kir. III. 10,27.]

Sír 47,21

De meghajtottad ágyékaidat az asszonyoknak, szabadjában éltél testeddel.

Sír 47,22

Beszennyezted dicsőségedet, és megundokitottad ivadékodat, haragot hozván magzataidra, és elragadtatván bolondságod által,

Sír 47,23

hogy a birodalom két részre szakadt, és Efraimból kemény uralom támadott. [Kir. III. 12,16.]

Sír 47,24

De az Isten nem hagya föl irgalmasságával, s nem rontá le, és nem törlé el műveit; nem irtá ki gyökerestűl választottjának unokáit, és nem veszté el ivadékát annak, ki az Urat szerette;

Sír 47,25

hanem maradékot hagya Jákobnak és Dávidnak ugyanazon törzsből.

Sír 47,26

És vége lőn Salamonnak atyáival.

Sír 47,27

És hagyott maga után ivadékából a nemzetnek bolondságot,

Sír 47,28

az okosságban megfogyatkozott Roboámot, ki elidegeníté a nemzetet tanácsával; [Kir. III. 12,28.]

Sír 47,29

és Jeroboámot, Nábat fiát, ki Izraelt vétekre vitte, és utat adott Efraimnak a bűnre, és az ő sok vétkök eláradott.

Sír 47,30

Ezek igen eltávolíták őket földükről.

Sír 47,31

Készek valának minden gonoszságra, mignem rájok jöve a boszúállás, és minden vétköknek véget vete.

Sír 48

Illés, Elizeus, Ezekiás és Izaiás dicsérete.

Sír 48,1

És Illés próféta támada, mint a tűz, és igéje, mint a fáklya ég vala. [Kir. III. 17,1.]

Sír 48,2

Éhséget hoza rájok, és a kik boszantották őt irígységökkel, megkevesedének, mert nem állhatták ki az Úr parancsait.

Sír 48,3

Az Úr igéjével bezárá az eget, és tüzet hoza le az égből háromszor. [Kir. III. 18. Kir. IV. 1.]

Sír 48,4

Igy magasztaltaték föl Illés csodatételei által. És ki dicsekedhetik hasonlóképen tehozzád?

Sír 48,5

Ki föltámasztottad a halottat az alvilágból, a halál osztályrészéből, az Úr Isten igéje által. [Kir. III. 17,22.]

Sír 48,6

Ki a királyokat veszedelemre vetetted, és könnyen megtörted azok hatalmasságát, és a dicsőségeseket székökből kitaszítottad.

Sír 48,7

Ki Sina hegyén hallottad az itéletet, és Hóreben a boszúállás itéleteit.

Sír 48,8

Ki fölkentél királyokat büntetésűl, és prófétákat rendeltél utódaidúl.

Sír 48,9

Ki fölvitettél tűzforgatagban, tüzes lovú szekeren. [Kir. IV. 2,11.]

Sír 48,10

Ki az irásban kijelölve voltál az itélet idejére, hogy megenyhítsd az Úr haragját, hogy megengeszteld az atya szivét fiához, és helyreállitsad Jákob nemzetségeit. [Mal. 4,6.]

Sír 48,11

Boldogok, a kik téged láttak, és barátságoddal megtiszteltettek.

Sír 48,12

Mert mi csak életünkben élünk, a halál után pedig nem lesz olyan nevünk.

Sír 48,13

Illés a forgatagból befödöztetett ugyan, de Elizeus betelt az ő lelkével. Az ő napjaiban nem félt a fejedelemtől, és hatalommal senki sem győzte meg őt. [Kir. IV. 2,12.]

Sír 48,14

Semmi beszéd sem vőn rajta erőt, s még az ő holtteste is prófétált. [Kir. IV. 13,21.]

Sír 48,15

Életében csodákat tett, és halálában is csodadolgokat cselekedett.

Sír 48,16

És a nép mindezekre sem tarta bűnbánatot, és nem távozának bűneiktől, mignem kivettetének földükről, és szétszóratának egész földre;

Sír 48,17

és csak igen kevés nép hagyaték meg, és a fejedelem Dávid házából.

Sír 48,18

Némelyek közőlük azt cselekvék, mi kedves volt az Istennél; a többiek pedig sok bűnt követének el.

Sír 48,19

Ezekiás megerősité városát, és annak közepére vivé a vizet; vassal megásá a kősziklát, és kutat építe a víznek.

Sír 48,20

Az ő napjaiban jöve föl Szennakerib, és elküldé Rabzacest, és fölemelé kezét azok ellen, és kezét Sionra veté, és kevély lőn hatalmára. [Kir. IV. 18,13.]

Sír 48,21

Akkor remegének az ő sziveik és kezeik, és oly fájdalmat érzének, mint a szülőasszonyok.

Sír 48,22

És segítségűl hívák az irgalmas Urat, és kiterjesztvén kezeiket, fölemelék az égre, és a szent Úr Isten hamar meghallgatá szavokat.

Sír 48,23

Nem emlékezék meg az ő bűneikről, és nem adá őket ellenségeiknek, hanem megszabadítá őket Izaiás, a szent próféta keze által.

Sír 48,24

Leveré az asszíriusok táborát, és megrontá őket az Úr angyala. [Kir. IV. 19,35. Tób. 1,21. Izai. 37,36. Makk. I. 7,41. Makk. II. 8,19.]

Sír 48,25

Mert azt cselekvé Ezekiás, mi az Istennek tetszett, és állhatatosan jára atyjának, Dávidnak útján, melyet parancsolt neki Izaiás, a nagy, és Isten színe előtt hív próféta.

Sír 48,26

Az ő napjaiban hátratért a nap, és meghosszabbítá a király életét. [Kir. IV. 20,11. Izai. 38,8.]

Sír 48,27

Nagy lélekkel meglátta az utolsó dolgokat, és vigasztalta Sionban a siránkozókat. Az örök időkig

Sír 48,28

megmutatta a jövendőket és titkokat, mielőtt meglennének.

Sír 49

Joziás, Jeremiás, Ezekiel, a tizenkét próféta, Zorobabel, Józue, Jozedek fia, Nehemiás, Hénok, József, Szet, Szem és Ádám dicsértetnek.

Sír 49,1

Joziás emlékezete, mint a fűszeres által készített jó illatszer. [Kir. IV. 22,1.]

Sír 49,2

Minden szájban, mint a méz, édes az ő emlékezete, és mint a zene a borozásnál.

Sír 49,3

Ő Istentől küldetett a nemzet megtérítésére, és eltörlötte az istentelenség utálatosságát.

Sír 49,4

És az Úrhoz irányzá szivét, és a bűnösök napjaiban helyreállitá az isteni tiszteletet.

Sír 49,5

Dávidon és Ezekiáson és Joziáson kivűl, mindnyájan bűnt követtek el;

Sír 49,6

mert elhagyták a Fölségesnek törvényét Júda királyai, és megvetették az istenifélelmet.

Sír 49,7

Azért adák másoknak országukat, és dicsőségöket idegen nemzetnek.

Sír 49,8

Ezek fölgyujták a szentélynek választott városát, és elpusztíták annak utait Jeremiás beszéde szerint. [Kir. IV. 25,9.]

Sír 49,9

Mert gonoszúl bántak azzal, ki anyja méhétől prófétává szenteltetett fölforgatásra és kiírtásra és elvesztésre, s ismét fölépítésre és megújitásra.

Sír 49,10

Ezekiel látta a dicsőség színét, mely neki a kerubimok szekerén mutattatott. [Ezek. 1,4.]

Sír 49,11

Jelentéssel volt az ellenségekről a zápor által, hogy jót tegyen az igaz útakon járókkal.

Sír 49,12

És a tizenkét próféta csontjai újúljanak meg helyeiken; mert megerősítették Jákobot, és megváltották magokat a hit erejével.

Sír 49,13

Mint magasztaljuk Zorobabelt? mert ő is, mint jobb kezen a pecsétjel. [Ezdr. I. 3,2. Aggeus 1,2.]

Sír 49,14

Úgy Jézust is, Jozedek fiát? kik napjaikban építették a házat, fölemelték az Úr szent templomát, mely örök dicsőségre készíttetett.

Sír 49,15

Nehemiás is sokáig emlékezetben lesz, ki fölépítette nekünk lerontott kőfalainkat, megerősítette a kapukat zárakkal, és fölemelte házainkat.

Sír 49,16

Senki olyan nem született a földön, mint Hénok, azért ő el is vitetett a földről;

Sír 49,17

sem oly ember nem született, mint József, ki bátyjainak fejedelme, nemzetének erőssége, atyjafiainak vezére, a népnek támasza volt; [Móz. I. 41,42–45.]

Sír 49,18

kinek csontjai megtartattak, és halála után prófétáltak.

Sír 49,19

Szet és Szem az embereknél dicsőséget nyertek; minden lélek fölött pedig Ádám, eredeténél fogva. [Móz. I. 4,25.]

Sír 50

Simon főpap dicsérete. Az emlékmondatok vége.

Sír 50,1

Simon, Oniás fia, a főpap, életében támogatta a házat, és napjaiban megerősítette a templomot.

Sír 50,2

A templom magassága általa vitetett véghez, a kettős épűlet és a templom magas kőfalai.

Sír 50,3

Az ő napjaiban bővelkedtek a vízkutak, és mint a tenger, mód fölött megteltek.

Sír 50,4

Gondot viselt nemzetére, és megszabadította azt a veszedelemtől.

Sír 50,5

Hatalmánál fogva nagyobbítá a várost, dicsőséget nyert népe között működvén; és mind a házhoz, mind a tanácshoz a bejárást tágasabbá tette.

Sír 50,6

Mint a hajnali csillag a ködben, és mint a tele hold idejében világít,

Sír 50,7

és mint a fényes nap: úgy tündöklött ő az Isten templomában;

Sír 50,8

mint a fénylő szivárvány a dicsőség ködében, és mint virágzó rózsák tavaszi napokban, és mint vizfolyamnál a liliomok, és mint jóillatú tömjén nyári napokban,

Sír 50,9

mint a lobogó tűz, és a tűzben égő tömjén,

Sír 50,10

mint a mindenféle drágakővel ékesitett tiszta aranyedény,

Sír 50,11

mint a termékeny olajfa, és a magasra emelkedő cziprusfa: olyan volt ő, midőn a dicsőség köntösét fölvette, és teljes díszbe öltözött.

Sír 50,12

Midőn a szent oltárhoz fölment, fényt árasztott a szentség öltözetében.

Sír 50,13

Mikor pedig a részeket elvette a papok kezéből, maga is az oltárnál állván, körötte atyjafiai serege, olyan volt, mint a czedrusfa Libanon hegyén,

Sír 50,14

mint a pálma ágai, úgy állottak körötte Áron minden fiai dicsőségökben.

Sír 50,15

Az Úr áldozata pedig kezeikben volt Izrael egész gyülekezete előtt; és ő eljárván tisztében, az oltáron tökéletesen véghezvitte a fölséges Király áldozatát.

Sír 50,16

Kinyujtá kezét az italáldozatra, és áldozott a szőlő véréből.

Sír 50,17

Kiönté az oltár alapjára szentelt illatúl a fölséges Fejedelemnek.

Sír 50,18

Akkor fölkiáltának Áron fiai, vont harsonákkal zengettek és nagy szózatot hallattak emlékezet okáért az Isten előtt.

Sír 50,19

Akkor az egész nép egyszerre hirtelen arczczal borúla a földre, hogy imádják az ő Urokat Istenöket, és könyörögjenek a mindenható fölséges Istennek.

Sír 50,20

És a zsoltáréneklők dicsőiték őt hangjokkal, és a nagy ház tele volt a gyönyörű zengelemmel.

Sír 50,21

És a nép könyörge a fölséges Úrhoz imádsággal, míg elvégződött az Úr tisztelete, és tisztöket véghez vivék.

Sír 50,22

Akkor leszállván, kezeit kinyujtá Izrael fiainak egész gyülekezetére, dicsőítve Istent ajakival, és az ő nevében dicsekedve.

Sír 50,23

És ismételé imádságát, hogy kijelentessék az Isten ereje.

Sír 50,24

És most kérjétek a mindenek Istenét, ki nagy dolgokat cselekedett az egész földön, ki megsokasította napjainkat anyánk méhétől kezdve, és irgalmassága szerint cselekedett velünk:

Sír 50,25

adjon szivünknek vigaságot, és napjainkban legyen békeség Izraelben örök időkig;

Sír 50,26

higye el Izrael, hogy velünk van az Isten irgalmassága, hogy megszabaditson minket napjaiban.

Sír 50,27

Két nemzetet gyűlöl az én lelkem, a harmadik pedig, melyet gyűlölök, nem is nemzet:

Sír 50,28

a kik Szeir hegyére telepűltek, a filiszteusok, és a Szikemben lakó bolond nép.

Sír 50,29

A bölcseség és fegyelem tanitását írta e könyvbe a jerusalemi Jézus, Sirák fia, ki bölcseséget adott vissza ujolag szívéből.

Sír 50,30

Boldog, a ki ezen jókban foglalja magát; ki azokat szívére veszi, mindenkor bölcs leszen.

Sír 50,31

Mert ha ezeket cselekszi, mindenre jó leszen, mert az Isten világosságában jár az ő nyomdoka.

Sír 51

Hálaimádság. Intelem bölcseségre.

Sír 51,1

Jézusnak, Sirák fiának imádsága. Hálát adok neked, Uram Királyom! És dicsérlek téged, szabadító Istenemet.

Sír 51,2

Hálát adok a te nevednek, mert segítőm és oltalmazóm lettél.

Sír 51,3

Megszabadítottad testemet a romlástól, a rosz nyelvek tőrétől, és a hazudságot koholók ajkaitól, és az ellenem állók szine előtt segitőm lettél.

Sír 51,4

És megszabadítottál engem a te neved irgalmának sokasága szerint az elnyelésemre készűlt ordítóktól,

Sír 51,5

az én lelkemet keresők kezeiből, és a háborúság kapuiból, mely körűlvett engem,

Sír 51,6

a láng égetésétől, mely körűlvett engem, és a tűz közepett nem égtem meg,

Sír 51,7

a pokol gyomrának mélységéből, és a megfertőzött nyelvtől, és a hazug igétől, az igazságtalan királytól és az álnok nyelvtől.

Sír 51,8

Mindhalálig dicséri lelkem az Urat;

Sír 51,9

mert életem közelgetett lefelé a pokolhoz.

Sír 51,10

Körűlvettek engem mindenfelől, és nem volt, ki segítsen; körűlnéztem az emberek segítsége után, és nem volt.

Sír 51,11

Ekkor megemlékeztem a te irgalmasságodról, Uram! és azokról, miket öröktől fogva cselekedtél;

Sír 51,12

hogy kimented, Uram, a te rád várakozókat, és kiszabadítod őket a pogányok kezeiből.

Sír 51,13

Felmagasztaltad a földön lakhelyemet és az elmúló halálért könyörögtem.

Sír 51,14

Segítségűl hittam az Urat, az én Uram Atyját, hogy ne hagyjon engem háborúságom napján és a kevélyek idejében segítség nélkül.

Sír 51,15

Dicsérni fogom a te nevedet szüntelen, és dicsérem azt hálaadással, mert meghallgattatott az én imádságom.

Sír 51,16

És kiszabadítottál engem a veszedelemből, és megmentettél a gonosz időben.

Sír 51,17

Azért hálát adok és dicséretet mondok neked, és áldom az Úr nevét.

Sír 51,18

Még midőn ifjabb voltam, mielőtt tévelyegtem, nyilván kerestem a bölcseséget imádságomban.

Sír 51,19

A templom előtt kértem, és mindvégig kerestem azt. És kivirágzott, mint a koránérő szőllő,

Sír 51,20

és örűlt szivem benne. Igaz úton járt lábam, ifjúságomtól kezdve vizsgáltam azt.

Sír 51,21

Kissé meghajtottam fülemet, és fölfogtam azt.

Sír 51,22

Sok bölcseséget találtam magamban, és igen előmentem abban.

Sír 51,23

Azért, a ki bölcseséget adott nekem, azt dicsőitem.

Sír 51,24

Mert eltökélettem azt gyakorolni, buzgósággal követtem a jót, és nem szégyenűlök meg.

Sír 51,25

Tusakodott lelkem miatta, és gyakorolván azt, megerősödtem benne.

Sír 51,26

Kezeimet fölfelé terjesztettem, és lelkem balgatagságát sirattam.

Sír 51,27

Lelkemet hozzája irányzottam, és megismervén, föltaláltam azt.

Sír 51,28

Szivemre vettem őt kezdettől; azért nem is hagyattam el.

Sír 51,29

Belső részem fölháborodott annak keresésében; azért jó örökséget fogok bírni.

Sír 51,30

Az Úr nyelvet adott nekem jutalomúl és azzal dicsérem őt.

Sír 51,31

Közeledjetek hozzám, tudatlanok, és gyűljetek össze a fegyelem házába.

Sír 51,32

Miért is késtek, és mit mondtok ezekre, miután lelkeitek igen szomjaznak?

Sír 51,33

Felnyitottam számat és szólottam: Vegyetek bölcseséget pénz nélkül,

Sír 51,34

hajtsátok nyakatokat igája alá, és lelketek fogadja el a fegyelmet, mert közel található az.

Sír 51,35

Lássátok szemeitekkel, hogy bár keveset munkálkodtam, mégis nagy nyugodalmat találtam.

Sír 51,36

Vegyétek a tanítást nagy értékű ezüst gyanánt, és bírjátok azt, mint bőséges aranyat.

Sír 51,37

Örvendezzen lelketek annak irgalmasságában, és ne szégyelljétek az ő dicséretét.

Sír 51,38

Cselekedjétek dolgotokat, mig idő van, és megadja jutalmatokat idejében.