PÉLDABESZÉDEK KÖNYVE.

Jegyzet


Péld 1

Buzdítás a bölcseségre, s fenyegetés annak megvetői ellen.

Péld 1,1

Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának példabeszédei,

Péld 1,2

a bölcseség és fegyelem megtanúlására;

Péld 1,3

az okos igék értésére, és a tudomány oktatásának az igazság itélet és egyenesség elfogadására;

Péld 1,4

hogy a kisdedeknek eszesség, az ifjunak tudomány és értelem adassék.

Péld 1,5

A bölcs, hallván ezeket, bölcsebb leszen és az értelmes, ügyesség birtokába jut.

Péld 1,6

Megérti a példabeszédet és magyarázatot, a bölcsek igéit és azok talányait.

Péld 1,7

Az Úr félelme a bölcseség kezdete; a bölcseséget és tudományt megvetik a bolondok. [Zsolt. 110,10. Sirák 1,16.]

Péld 1,8

Hallgasd, fiam, atyád oktatását, és ne hagyd el anyád törvényét,

Péld 1,9

hogy ékszer adassék fejedre, és aranyláncz nyakadba.

Péld 1,10

Fiam! Ha hitegetnek téged a bűnösök, ne engedj nekik.

Péld 1,11

Ha mondják: Jer velünk, leselkedjünk a vér után, rejtsünk el kelepczéket az ártatlan ellen ok nélkül.

Péld 1,12

Nyeljük el őt, mint a pokol elevenen és egészen, mint a gödörbe szállót;

Péld 1,13

mindennemű drága jószágot fogunk találni, megtöltjük házainkat ragadománynyal.

Péld 1,14

Vess sorsot velünk, egy erszényünk legyen mindnyájunknak.

Péld 1,15

Fiam! Ne járj velök, tartóztasd vissza lábadat ösvényeiktől;

Péld 1,16

mert lábaik gonoszra futnak, és sietnek, hogy vért ontsanak. [Izai. 59,7.]

Péld 1,17

De hiába vettetik hálló a madarak szemei előtt.

Péld 1,18

Ezek saját vérök ellen leselkednek, és önlelkök ellen forralnak ármányokat.

Péld 1,19

Igy minden fösvény utai; a birtokosok életét elragadják.

Péld 1,20

A bölcseség kinn szónokol, az utczákon adja szózatát.

Péld 1,21

A népsokaság főhelyén kiáltoz, a városkapuk ajtóiban hirdeti igéit, mondván:

Péld 1,22

Meddig szeretitek, kicsinyek, a gyermekséget? Meddig kivánják a bolondok azt, mi nekik ártalmas, és az esztelenek meddig gyűlölik a tudományt?

Péld 1,23

Térjetek meg az én dorgálásomra. Ime kitárom nektek lelkemet, és kijelentem nektek igéimet.

Péld 1,24

Azért, mivel híttalak, és vonakodtatok, kiterjesztettem kezemet, és nem volt, ki fölnézzen; [Izai. 65,12. 66,4. Jerem. 7,13.]

Péld 1,25

mivel megvetettétek minden tanácsomat, és dorgálásaimat elhanyagoltátok:

Péld 1,26

én is nevetni fogok veszteteken, és kicsúfollak, midőn rajtatok megtörténik, a mitől féltetek.

Péld 1,27

Midőn rátok rohan a hirtelen nyomorúság, és a végveszély, mint förgeteg elérkezik; midőn rátok jő a háborúság és szorongatás:

Péld 1,28

akkor segítségűl hínak engem, és nem hallgatom meg; korán fölkelnek, és nem találnak föl engem,

Péld 1,29

azért, mivel gyülölték a fegyelmet, és az Úr félelmét nem vették be,

Péld 1,30

nem nyugodtak meg tanácsomon, és rágalmazták minden feddésemet.

Péld 1,31

Annakokáért útjok gyümölcseit fogják enni, és tanácsaikkal elégíttetnek meg.

Péld 1,32

Az elpártolás öli meg őket, a kicsinyeket; és a szerencse veszti el őket, a bolondokat.

Péld 1,33

A ki pedig engem hallgat, rettegés nélkül fog nyugodni, és bővelkedni, menten a gonoszok félelmétől.

Péld 2

További buzdítás a bölcseségre, mely sok jó gyümölcsöt terem, valamint a bolondság veszélyt hoz.

Péld 2,1

Fiam! Ha beveszed az én beszédeimet, és elrejted nálad parancsaimat,

Péld 2,2

hogy füled a bölcseséget hallgassa: hajtsd szivedet az okosság ismeretére.

Péld 2,3

Mert ha a bölcseségért könyörgesz, és szivedet az okosságra hajtod,

Péld 2,4

ha úgy keresed azt, mint a pénzt, és kiaknázod, mint a kincseket:

Péld 2,5

akkor érted meg az Úr félelmét, és az Isten tudományát megtalálod.

Péld 2,6

Mert az Úr adja a bölcseséget, és az ő szájából jön az okosság és tudomány.

Péld 2,7

Mert megőrzi az igazak üdvösségét, és megoltalmazza az egyenes szivvel járókat, [Rom. 12,16.]

Péld 2,8

védvén az igazság ösvényeit, és a szentek utait megőrizvén.

Péld 2,9

Akkor érted meg az igazságot és itéletet, az egyenességet és minden jó ösvényt.

Péld 2,10

Ha szivedbe száll a bölcseség, és a tudomány lelkednek tetszeni fog:

Péld 2,11

a jó tanács megőriz téged, és az okosság megtart téged,

Péld 2,12

hogy megmenekedjél a gonosz úttól, és az embertől, ki fonákságokat szól,

Péld 2,13

azoktól, kik elhagyják az igaz utat, és sötét utakon járnak,

Péld 2,14

kik vigadnak, midőn gonoszúl cselekesznek, és a legroszabb dolgokban örvendenek,

Péld 2,15

kiknek utaik elveteműltek, és lépéseik gyalázatosak;

Péld 2,16

hogy megmenekedjél az idegen asszonytól és a külföldi nőtől, ki meglágyítja beszédeit,

Péld 2,17

és elhagyja ifjusága vezérét,

Péld 2,18

és Istene szövetségéről elfeledkezik; mert az ő háza halálra hanyatlik, és ösvényei pokolra;

Péld 2,19

mindazok, kik bemennek hozzája, nem térnek vissza, s az élet ösvényeit nem érik el; –

Péld 2,20

hogy jó uton járj, és megőrizd az igazak nyomdokait.

Péld 2,21

Mert a kik igazak, a földet fogják lakni, és az egyeneslelkűek megmaradnak azon;

Péld 2,22

az istentelenek pedig eltöröltetnek a földről, és a kik gonoszúl cselekesznek, elvétetnek arról. [Jób 18,17.]

Péld 3

További ajánlása a bölcseségnek, hasznainál fogva.

Péld 3,1

Fiam! El ne feledkezzél törvényemről, és parancsaimat szived őrízze meg,

Péld 3,2

mert a napok hosszaságát, az élet esztendeit és a békeséget szerzik meg neked.

Péld 3,3

Az irgalmasság és igazmondás el ne hagyjanak téged; tedd azokat nyakad körűl, és ird szived tábláira,

Péld 3,4

és kedvet találsz és jóváhagyást az Isten és emberek előtt.

Péld 3,5

Legyen bizodalmad az Úrban teljes szivedből, és ne támaszkodjál okosságodra.

Péld 3,6

Minden utadban ő rá gondolj, és ő igazgatni fogja lépéseidet.

Péld 3,7

Ne légy bölcs tenmagad előtt; féljed az Istent és távozzál a gonosztól. [Rom. 12,16.]

Péld 3,8

Mert ez leszen egészségére testednek és erősítésére csontjaidnak.

Péld 3,9

Tiszteld meg az Urat jószágodból, és adj neki mindent terményed zsengéiből,

Péld 3,10

és megtelnek csűreid bőséggel, és sajtóid borral áradoznak.

Péld 3,11

Az Úr fegyelmét, fiam, meg ne vesd, és ne hagyd el magadat, midőn tőle dorgáltatol; [Zsid. 12,5.]

Péld 3,12

Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, és úgy kedvelli, mint fiát az atya.

Péld 3,13

Boldog ember, ki megtalálja a bölcseséget, és ki bővelkedik okossággal.

Péld 3,14

Annak megnyerése jobb az ezüst-kereskedésnél, és gyümölcse a finom és igen tiszta aranynál.

Péld 3,15

Drágább minden gazdagságnál, és semmi kivánatos dolog sem hasonlítható hozzája.

Péld 3,16

Napok hosszasága van jobbjában, és balkezében gazdagság és dicsőség.

Péld 3,17

Az utai szép utak, és minden ösvénye békeséges.

Péld 3,18

Élet fája azoknak, kik megragadják azt, és ki megtartja, boldog az.

Péld 3,19

Az Úr bölcseséggel alapította a földet, és az egeket okossággal erősitette meg.

Péld 3,20

Az ő bölcsesége által fakadtak a mélységek, és a felhők harmattá lesznek.

Péld 3,21

Fiam! Ezek ne távozzanak szemeid elől; őrizd meg a törvényt és jó tanácsot,

Péld 3,22

és élete lesz a te lelkednek, és kedvessége torkodnak.

Péld 3,23

Akkor bízvást jársz utadon, és lábad meg nem ütközik.

Péld 3,24

Ha aluszol, nem félsz; megnyugszol, és álmod gyönyörűséges leszen.

Péld 3,25

Ne félj a hirtelen rettegéstől, és az istentelenek rádrohanó hatalmaskodásától;

Péld 3,26

mert az Úr oldaladnál leszen, és megoltalmazza lábadat, hogy meg ne fogassál.

Péld 3,27

Ne tiltsd el a jótéteménytől azt, kitől telik; ha értéked vagyon, tégy jót te is.

Péld 3,28

Ne mondd barátodnak: Menj el, és jőj vissza, holnap adok neked; holott mindjárt adhatsz.

Péld 3,29

Ne törekedjél barátod romlására, holott benned vagyon bizodalma.

Péld 3,30

Ne háborogj az ember ellen ok nélkül, holott neked semmi roszat nem tett.

Péld 3,31

Ne irígykedjél a gonosz emberre, és ne kövesd az ő utait; [Zsolt. 36,1.]

Péld 3,32

mert az Úr előtt utálatosság minden csúfoló, és az egyeneslelkűekkel van beszélgetése.

Péld 3,33

Szűkölködés az istentelen házában az Úrtól vagyon; az igazak lakóhelyei pedig megáldatnak.

Péld 3,34

Ő csúffá teszi a csúfolókat, és a szelídeknek malasztot ad.

Péld 3,35

A bölcsek dicsőséget bírnak; a bolondok felmagasztaltatása, gyalázat.

Péld 4

További intelem a bölcseségre. Kerüld a roszat, és őrizd szivedet, szádat és lépteidet.

Péld 4,1

Halljátok, fiaim, atyátok oktatását, és figyelmezzetek, hogy okosságot tanúljatok.

Péld 4,2

Jó ajándékot adok nektek; törvényemet el ne hagyjátok.

Péld 4,3

Mert én is atyámnak gyöngéd fia voltam, és egyszülött anyám előtt.

Péld 4,4

És ő tanított engem és mondá: Vegye be szived az én igéimet; őrizd meg parancsaimat, és élni fogsz.

Péld 4,5

Birjad a bölcseséget, birjad az okosságot; el ne feledkezzél és el ne hajolj az én szám igéitől.

Péld 4,6

Ne hagyd el azt, és megőriz téged; szeressed azt, és megtart téged.

Péld 4,7

A bölcseség kezdete: birjad a bölcseséget, és minden jószágod fölött okosságot szerezz.

Péld 4,8

Ragadd meg azt, és fölmagasztal téged; megdicsőíttetel tőle, midőn azt hozzád öleled.

Péld 4,9

Fejednek a kedvesség gyarapodását adja meg, és dicsőséges koronával födöz be téged.

Péld 4,10

Halljad, fiam, és fogadd be igéimet, hogy megsokasodjanak életed esztendei.

Péld 4,11

A bölcseség útját megmutatom neked, és vezetni foglak az igazság ösvényein.

Péld 4,12

Melyeken ha járandasz, nem szoríttatnak meg lépéseid, és futván, nem ütközöl meg.

Péld 4,13

Tartsd meg a fegyelmet, el ne hagyd azt, őrizd meg, mert az a te életed.

Péld 4,14

Ne gyönyörködjél az istentelenek ösvényeiben, és ne kedveld a gonoszok útját.

Péld 4,15

Fuss attól, és ne menj át azon; térj el, és hagyd el azt.

Péld 4,16

Mert nem alusznak, mig gonoszt nem cselekszenek; fut tőlök az álom, mig valakit meg nem ejtenek.

Péld 4,17

Az istentelenség kenyerét eszik, és a gonoszság borát iszszák.

Péld 4,18

Az igazak ösvénye pedig, mint a fénylő világosság, halad és növekedik egész a teljes napig.

Péld 4,19

Az istentelenek utja sötétes, nem tudják, hol esnek el.

Péld 4,20

Fiam! hallgasd beszédeimet, és mondásaimra hajtsd füledet.

Péld 4,21

Ne távozzanak azok szemeidtől, őrizd meg azokat szívednek közepette.

Péld 4,22

Mert élet azok megtalálóinak, és egészség az egész testnek.

Péld 4,23

Minden őrizettel óvjad szivedet, mert az élet abból származik.

Péld 4,24

Távoztasd magadtól a gonosz szájat, és a rágalmazó ajkak távol legyenek tőled.

Péld 4,25

Szemeid egyenesen nézzenek, és szemöldökeid lépteid előtt járjanak.

Péld 4,26

Igazgasd lábaid ösvényét, és biztos lesz minden utad.

Péld 4,27

Ne hajolj jobbra, se balra; lábadat fordítsd el a gonosztól; mert a jobb felől való utakat ismeri az Úr; a melyek pedig balra vannak, gonoszak. De ő egyenessé teszi pályafutásodat, utaidon pedig békeségben tovább vezet.

Péld 5

Intés a tisztátalan élet kerülésére.

Péld 5,1

Fiam! figyelmezz bölcseségemre, és okosságomra hajtsd füledet,

Péld 5,2

hogy óvatos és meggondoló légy, és ajakid megtartsák az oktatást. Ne figyelj az asszony álnokságára;

Péld 5,3

mert a parázna személy ajkai csepegő lépesméz, és torka simább az olajnál;

Péld 5,4

de utója keserű, mint az üröm, és éles, mint a kétélű kard.

Péld 5,5

Lábai halálra szállanak, és lépései pokolba hatnak.

Péld 5,6

Nem járnak az élet ösvényén, léptei változók és vizsgálhatlanok.

Péld 5,7

Most azért, fiam, hallgass rám, és szájam igéitől el ne távozzál.

Péld 5,8

Messze távoztasd tőle utadat, és ne közelgess háza ajtajához;

Péld 5,9

ne add idegeneknek tisztességedet, és esztendőidet a kegyetlennek;

Péld 5,10

netalán idegenek költözzenek értékeddel, és keresményed más házába jusson; [Péld. 23,21.]

Péld 5,11

s te végre nyögj, miután megemésztetted húsodat és testedet, mondván:

Péld 5,12

Miért utáltam meg a fegyelmet, s nem engedett szívem a dorgálásoknak,

Péld 5,13

és nem hallgattam tanitóim szavát, és oktatóimhoz nem hajtottam fülemet?

Péld 5,14

Csaknem minden gonoszba jutottam a község- és gyülekezetnek közepette.

Péld 5,15

Igyál vizet a te csatorna-vermedből, és kutad forrásaiból.

Péld 5,16

Folyjanak ki kútforrásaid, és osztogasd vizedet az utczákon.

Péld 5,17

Egyedűl tieid legyenek azok, és ne részesűljenek veled az idegenek.

Péld 5,18

Legyen áldott a te forrásod, és vigadj ifjuságod feleségével,

Péld 5,19

a te szerelmes őzecskéddel és igen kedves őzikéddel; emlői részegítsenek téged minden időben, és szerelmében gyönyörködjél szüntelen.

Péld 5,20

Miért tévednél, fiam, idegen után, és kéjelegnél más kebelén?

Péld 5,21

Az Úr nézi az ember utait, és szemmel tartja minden lépését. [Jób. 14,16.]

Péld 5,22

Saját gonoszságai fogják meg az istentelent, és bűnei köteleivel kötöztetik meg.

Péld 5,23

Ő meghal, mert nem volt fegyelme, és bolondságának sokaságában eltévelyedik.

Péld 6

Intés a kezességre nézve, a restség és egyéb vétkek kerülésére.

Péld 6,1

Fiam! Ha kezes lettél barátodért, idegennek adtad kezedet,

Péld 6,2

le vagy kötelezve szád igéivel, és megfogva tulajdon beszédeiddel.

Péld 6,3

Cselekedd azért, a mit mondok, fiam! és szabadítsd ki magadat, mert felebarátod kezébe akadtál. Eredj, siess, költsd fel barátodat.

Péld 6,4

Ne engedj álmot szemeidnek, se szunnyadást szempilláidnak.

Péld 6,5

Menekedjél ki, mint az őzecske a kézből, és mint a madár a madarász kezéből.

Péld 6,6

Eredj a hangyához, oh rest! És szemléld az ő utait, és tanúlj bölcseséget.

Péld 6,7

Neki nincs vezérlője, sem tanitója, sem fejedelme,

Péld 6,8

nyárban mégis eledelt szerez magának, és aratáskor begyűjti élelmét.

Péld 6,9

Meddig aluszol? oh rest! mikor kelsz föl álmodból?

Péld 6,10

Egy kevéssé alszol, egy kevéssé szunydogálsz, egykevéssé összeteszed kezeidet, hogy aludjál; [Péld. 24,33.]

Péld 6,11

és rád jő a szűkölködés, mint útonálló, és a szegénység, mint fegyveres férfiú. Ha pedig serény leszesz, aratásod olyan lesz, mint a kútforrás, és a szűkölködés messze fut tőled.

Péld 6,12

A hitszegő ember haszontalan férfiú; gonosz szájjal jár.

Péld 6,13

Szemeivel int, lábával tapod, ujjával szól,

Péld 6,14

álnok szivvel gonoszt forral, és minden időben versengéseket hint.

Péld 6,15

De ennek hirtelen eljő veszedelme, hamar eltiportatik, és nem lesz többé orvossága.

Péld 6,16

E hatot gyülöli az Úr, és a hetediket utálja lelke:

Péld 6,17

A kevély szemeket, a hazug nyelvet, az ártatlan vért ontó kezeket,

Péld 6,18

s gonosz gondolatokat forraló szívet, a gonoszra sietve futó lábakat,

Péld 6,19

a hazudságokat beszélő hamis tanút, és azt, ki az atyafiak közé visszavonásokat hint.

Péld 6,20

Tartsd meg, fiam, atyád parancsait, és el ne hagyd anyád törvényét.

Péld 6,21

Kösd azokat szüntelen szívedre, és tedd nyakad körűl.

Péld 6,22

Mikor jársz, veled járjanak; mikor aluszol, őrizzenek téged; és fölébredvén, azokkal szólj;

Péld 6,23

mert a parancsolat szövétnek, a törvény világosság, és a fegyelem dorgálása az élet útja:

Péld 6,24

hogy megőrizzenek téged a gonosz asszonytól, és az idegen hizelkedő nyelvétől.

Péld 6,25

Meg ne kivánja szived annak szépségét, és meg ne fogassál az ő hunyorgásaival;

Péld 6,26

mert a paráznaszemély jutalma alig ér egy kenyeret, az ily asszony pedig a férfiú drága lelkét fogja meg.

Péld 6,27

Elrejtheti-e ember a tüzet kebelében, hogy ruhái ne égjenek?

Péld 6,28

Avagy járhat-e eleven szenen, hogy meg ne égjenek talpai?

Péld 6,29

Igy a ki bemegyen felebarátja feleségéhez, nem lesz tiszta, ha azt illeti.

Péld 6,30

Nem oly nagy vétek, midőn valaki lop, mert azért lop, hogy éhező lelkét kielégítse;

Péld 6,31

és mégis, ha rajta kapják, hétannyit fizet, és házának minden vagyonát odaadja.

Péld 6,32

De a ki házasságtörő, a szívnek fogyatkozása miatt elveszti lelkét.

Péld 6,33

Szégyent és gyalázatot gyüjt magának, és gyalázata nem töröltetik el;

Péld 6,34

mert a férfiú féltékenysége és haragja nem fogja kimélni a boszúállás napján,

Péld 6,35

és senki könyörgésének sem fog engedni, s váltságúl még igen sok ajándékot sem fogad el.

Péld 7

Intés a fajtalan asszonyok csábítása és kártékonysága ellen.

Péld 7,1

Fiam! őrizd meg beszédeimet, és parancsaimat rejtsd el magadnak.

Péld 7,2

Fiam! tartsd meg parancsaimat, és élni fogsz; és törvényemet, mint szemed fényét.

Péld 7,3

Kösd azt ujjaidra, ird azt szíved tábláira.

Péld 7,4

Mondjad a bölcseségnek: Nővérem vagy; és az okosságot híjad barátnédnak;

Péld 7,5

hogy megőrízzen téged a külföldi asszonytól és az idegentől, ki édesget igéivel.

Péld 7,6

Mert házam ablakáról a rostélyon át néztem,

Péld 7,7

és látok fiatalokat, nézem a balgatag ifjút,

Péld 7,8

ki átmegy az utczán a szegletnél és közel annak háza utjához,

Péld 7,9

alkonyatkor jár, napszállat után, az éj sötétségében és homályában.

Péld 7,10

És ime eléje jött egy asszony, bujaékességben, készen a lelkek megejtésére, csacsogó és állhatatlan,

Péld 7,11

nyugodni nem tudó, ki nem maradhat lábain a házban,

Péld 7,12

majd ottkünn, majd az utczákon, majd a szegleteknél leselkedik.

Péld 7,13

És megragadván az ifjút, megcsókolja, és szemtelen arczczal hízelkedik, mondván:

Péld 7,14

Áldozatokat fogadtam egészségemért, és ma teljesítém fogadásaimat;

Péld 7,15

azért jöttem ki eléd, kivánva téged látni, és rád találtam.

Péld 7,16

Felékesítém ágyamat zsinórokkal, befödtem egyiptomi tarka szönyegekkel,

Péld 7,17

meghintettem ágyasházamat mirrhával és áloéval és fahéjjal.

Péld 7,18

Jere, részegűljünk meg emlőkkel, és gyönyörködjünk a kivánatos ölelkezésekben, mig fölvirad a nap;

Péld 7,19

mert férjem nincs itthon igen messze útra ment,

Péld 7,20

egy zacskópénzt vitt magával, és csak holdtölte napjára tér vissza házához.

Péld 7,21

Behállózta őt a sok beszéddel, és ajakinak hízelgéseivel vonta őt.

Péld 7,22

Ki azonnal követé, mint a vágóra vitt ökör, és mint az ugrándozó bárány; nem értvén a bolond, hogy bilincsekbe vonatik,

Péld 7,23

mignem a nyil átjárja máját; mint mikor a madár tőrbe siet, és nem tudja, hogy életveszélyben jár.

Péld 7,24

Most tehát, fiam, hallgass engem, és figyelmezz szám igéire:

Péld 7,25

Ne hajoljon elméd annak utaira, és ne hagyd magadat megcsalatni annak ösvényei által;

Péld 7,26

mert sokat megsebesített és elejtett, és az igen erősek is megölettek általa.

Péld 7,27

Pokol utai az ő háza, áthatván a halál belső helyeire.

Péld 8

Az igazság örökkévaló és isteni eredetű.

Péld 8,1

Nem kiáltoz-e a bölcseség? és az okosság nem hallatja-e szavát?

Péld 8,2

A nagy és magas helyek tetején, az úton, az ösvények közepén állván,

Péld 8,3

a város kapui mellett, sőt az ajtóban szól, mondván:

Péld 8,4

Oh férfiak! hozzátok kiáltok, és az én szóm az emberek fiaihoz.

Péld 8,5

Kicsinyek! tanúljatok okosságot; és esztelenek, okúljatok.

Péld 8,6

Halljátok meg, mert nagy dolgokról szólok, és megnyilnak ajakim, hogy igazat hirdessenek.

Péld 8,7

Igazságról szól meggondolva torkom, és ajakim utálják az istentelent.

Péld 8,8

Minden beszédeim igazak, nincs azokban semmi hamis, sem fonák.

Péld 8,9

Igazak az értelmeseknek, és egyenesek a tudományt megtalálóknak.

Péld 8,10

Vegyétek oktatásomat, és nem a pénzt; a tudományt válaszszátok inkább, mint az aranyat.

Péld 8,11

Mert jobb a bölcseség minden drágaságnál; és ahhoz semmi kivánatos dolog sem hasonlítható.

Péld 8,12

Én, bölcseség, a tanácsban lakom, és jelen vagyok az értelmes gondolatokban.

Péld 8,13

Az Úr félelme gyülöli a gonoszt; a fölfuvalkodást és kevélységet, a gonosz útat és a kétnyelvű szájat utálom.

Péld 8,14

Enyém a tanács és igazság, enyém az okosság, enyém az erősség.

Péld 8,15

Általam országolnak a királyok, és végeznek igazat a törvényszerzők.

Péld 8,16

Általam uralkodnak a fejedelmek, és végeznek igazságot a hatalmasok.

Péld 8,17

Én az engem szeretőket szeretem; és a kik korán vigyáznak rám, megtalálnak engem.

Péld 8,18

Nálam van a gazdagság és dicsőség, a jeles kincsek és az igazság;

Péld 8,19

mert jobb az én gyümölcsöm az aranynál és drágakőnél, és az én terményeim a választott ezüstnél.

Péld 8,20

Az igazság utain járok az itélet ösvényeinek közepette,

Péld 8,21

hogy meggazdagítsam az engem szeretőket, és azok kincstárát megtöltsem.

Péld 8,22

Az Úr bírt engem utai kezdetén, mielőtt valamit teremtett kezdettől.

Péld 8,23

Öröktől fogva elrendeltettem és régóta, mielőtt a föld lett.

Péld 8,24

Még nem voltak a mélységek, és én már fogantattam vala; még a vizek kútforrásai ki nem fakadtak;

Péld 8,25

még a hegyek nagy tömegben meg nem állapodtak; a halmok előtt születtem én.

Péld 8,26

Még a földet nem teremtette, és a folyóvizeket és a földkerekség sarkait.

Péld 8,27

Mikor az egeket készité, jelen voltam; mikor bizonyos törvénynyel kerítést vont a mélységek körűl,

Péld 8,28

mikor az egeket ottfenn megerősíté, és megmérte a vizek kútait,

Péld 8,29

mikor a tengernek kimérte határát, és törvényt adott a vizeknek, hogy át ne menjenek határaikon; mikor a földnek alapokat vetett;

Péld 8,30

ővele voltam, mindeneket elrendezvén, és gyönyörködtem naponkint, mulatván előtte minden időben,

Péld 8,31

mulatván a föld kerekségén; és gyönyörűségem, az emberek fiaival lenni.

Péld 8,32

Most tehát, fiaim, hallgassatok engem: Boldogok, a kik megőrzik utaimat.

Péld 8,33

Hallgassátok az oktatást, és legyetek bölcsek, és el ne vessétek azt.

Péld 8,34

Boldog ember, ki engem hallgat, és ki ajtómnál vigyáz naponkint, és várakozik ajtóm felénél.

Péld 8,35

A ki engem megtalál, életet talál, és üdvösséget merít az Úrtól.

Péld 8,36

A ki pedig ellenem vét, lelkét sérti meg. Mindazok, kik engem gyülölnek szeretik a halált.

Péld 9

A bölcseség háza és asztala; a házasságtörő asszony csábítása.

Péld 9,1

A bölcseség házat épített magának, hét oszlopot vágott ki.

Péld 9,2

Feláldozta áldozatait, bort elegyített és elkészítette asztalát.

Péld 9,3

Elküldötte szolgálóit hogy a várba híjanak, és a város kőfalaira.

Péld 9,4

„Ha valaki kicsiny, jőjön hozzám.“ És az eszteleneknek szóla:

Péld 9,5

„Jertek, egyétek az én kenyeremet, és igyátok a bort, melyet nektek elegyítettem.

Péld 9,6

„Hagyjátok el a gyermekséget, és éljetek, és járjatok az okosság utain.“

Péld 9,7

Ki a csúfolót tanítja, magának tesz boszúságot; és ki az istentelent feddi, magának szerez gyalázatot.

Péld 9,8

Ne feddjed a csúfolót, hogy ne gyülöljön téged. Fedd meg a bölcset, és szeretni fog téged.

Péld 9,9

Adj alkalmat a bölcsnek, és gyarapodni fog bölcsesége; tanítsd az igazat, és sietve elfogadja.

Péld 9,10

A bölcseség kezdete az Úr félelme, és a szentek tudománya, okosság. [Zsolt. 110,10. Péld. 1,7. Sirák 1,16.]

Péld 9,11

Mert általam sokasúlnak meg napjaid, és többre mennek életed esztendei. [Péld. 3,2.]

Péld 9,12

Ha bölcs leszesz, magadnak leszesz; ha pedig csúfoló, egyedül te viseled a gonoszt.

Péld 9,13

A bolond és fecsegő asszony, tele van hízelkedéssel, bár különben semmit sem tud,

Péld 9,14

háza ajtajában székre ül a város magas helyén,

Péld 9,15

hogy híjja az útonjárókat, és az ő útjokon menőket:

Péld 9,16

„A ki kicsiny, térjen be hozzám.“ És az esztelennek szól:

Péld 9,17

„A lopott vizek édesebbek, és a titkon adott kenyér kedvesebb.“

Péld 9,18

És nem tudja, hogy ott szörnyek vannak, és a pokol mélységében az ő vendégei.

SALAMON PÉLDABESZÉDEI.

Péld 10

A bölcs és balgatag, az igaz és az istentelen, a serény és a rest, az együgyű és fonák; szeretet és gyülölség; a nyelv gyümölcsei.

Péld 10,1

A bölcs fiú örvendezteti atyját, a bolond fiú pedig szomorúsága anyjának.

Péld 10,2

Semmit sem használnak az istentelenség kincsei, az igazság pedig megszabadít a haláltól. [Péld. 11,4.]

Péld 10,3

Az Úr nem sanyargatja éhséggel az igaz lelkét, és az istentelenek ármányait fölforgatja.

Péld 10,4

Szegénységet szerez a lassú kéz, az erősök keze pedig gazdagságot készít. A ki hazudságokra támaszkodik, a szeleket legelteti, és ugyanaz a röpülő madarakat kergeti.

Péld 10,5

A ki aratáskor gyüjt, bölcs fiú; a ki pedig nyárban hortyog, szégyenvallás fia.

Péld 10,6

Az Úr áldása az igaz fején; az istentelenek száját pedig gonoszság födi be.

Péld 10,7

Az igaz emlékezete dicséretes, de az istentelenek neve elrothad.

Péld 10,8

A bölcs szívű beveszi a parancsokat; a bolondot szája veri meg.

Péld 10,9

A ki egyenesen jár, bátorsággal jár; a ki pedig megvesztegeti utait, kitudódik.

Péld 10,10

A ki szemmel hunyorgat, fájdalmat szerez; és a bolondot szája veri meg. [Sirák 27,25.]

Péld 10,11

Élet ere az igaz szája; az istentelenek szája gonoszságot takar.

Péld 10,12

A gyülölség versengést támaszt; a szeretet minden vétket befödöz. [Kor. I. 13,4. Pét. I. 4,8.]

Péld 10,13

A bölcsnek ajakiban bölcseség találtatik, de vessző van annak hátán, kinél hiányzik az értelem.

Péld 10,14

A bölcsek elrejtik a tudományt; a bolond szája pedig közel van a szégyenvalláshoz.

Péld 10,15

A gazdag vagyona az ő erősségének városa; a szegények félelme az ő szűkölködésök.

Péld 10,16

Az igaz munkája életre visz; az istentelen gyümölcse pedig bűnre.

Péld 10,17

Élet utján van, ki fegyelmet tart, a ki pedig a dorgálást elhagyja, tévelyeg.

Péld 10,18

A gyűlölséget elrejtik a hazug ajkak; a ki szidalmat szól, esztelen.

Péld 10,19

A sok beszéd nincs bűn nélkül; a ki pedig mérsékli ajkait, igen okos.

Péld 10,20

Választott ezüst az igaz ember nyelve; az istentelenek szíve pedig semmirekellő.

Péld 10,21

Az igaz ajkai igen sokat tanítanak; a kik pedig tudatlanok, szívök szegénységében halnak el.

Péld 10,22

Az Úr áldása meggazdagít, és nem jár azzal nyomorúság.

Péld 10,23

A bolond mintegy nevetve cselekszi a bűnt; a bölcseség pedig okosság a férfiúnak.

Péld 10,24

Mitől az istentelen fél, az jő rá; az igazak kivánsága megadatik.

Péld 10,25

Mint az elmúló szélvész, úgy nem leszen az istentelen; az igaz pedig, mint az örök alap.

Péld 10,26

A mi fogaknak az eczet, és szemeknek a füst: az a rest azoknak, kik őt küldötték.

Péld 10,27

Az Úr félelme megszaporítja a napokat, az istentelenek esztendei megrövidíttetnek.

Péld 10,28

Az igazak várakozása, vígaság; az istentelenek reménye pedig elvesz.

Péld 10,29

Az Úr útja erősség az egyenes lelkűnek, de félelem azoknak, kik gonoszt cselekszenek.

Péld 10,30

Az igaz nem mozdúl meg mindörökké; az istentelenek pedig nem fognak a földön lakni.

Péld 10,31

Az igaz szája bölcseséget szül; a gonoszok nyelve elvesz.

Péld 10,32

Az igaz ajkai ismerik a kedvességet, az istentelenek szája a gonoszságot.

Péld 11

Az erény hasznai, a vétek kárai.

Péld 11,1

Az álnok mérleg utálatosság az Úrnál, az igaz mérték kedves előtte.

Péld 11,2

A hol kevélység vagyon, ott lesz a gyalázat is; a hol pedig alázatosság van, ott a bölcseség.

Péld 11,3

Az igazakat egyenességök igazgatja; a gonoszakat csalárdságuk pusztítja el.

Péld 11,4

A gazdagság nem használ a boszúállás napján; az igazság pedig megszabadít a haláltól. [Péld. 10,2.]

Péld 11,5

Az egyenes lelkűnek igazsága igazgatja az ő útját; az istentelen pedig istentelenségében esik el.

Péld 11,6

Az igazság megszabadítja az igazakat; és a gonoszok ármányaikban fogatnak meg.

Péld 11,7

A megholt istentelen embernek semmi reménye többé; és a szorgoskodók várakozása megsemmisűl.

Péld 11,8

Az igaz megszabadúl a nyomorúságtól, és helyette az istentelen adatik kézbe.

Péld 11,9

A képmutató megcsalja szájával barátját; az igazak pedig megszabadúlnak a tudomány által.

Péld 11,10

Az igazak javain örvendez a város; és az istentelenek veszedelmén ujjongás vagyon.

Péld 11,11

Az igazak áldásával fölmagasztaltatik a város; az istentelenek szájával fölforgattatik.

Péld 11,12

A ki barátját megveti, szűkkeblű; az okos férfiú pedig hallgat.

Péld 11,13

A ki csalárdságban jár, fölfedezi a titkokat; a ki pedig hű szivű, elrejti barátja titkát.

Péld 11,14

A hol nincs vezér, elvesz a nép; de jólét van ott, hol sok a jó tanács.

Péld 11,15

Gonoszúl van dolga, ki kezes lesz idegenért, a ki pedig óvakodik a tőröktől, bátorságban él.

Péld 11,16

A kedves asszony dicsőséget talál, és az erősek gazdagságot nyernek.

Péld 11,17

Jól cselekszik lelkével az irgalmas férfiú; a ki pedig kegyetlen, atyjafiait is eltaszítja.

Péld 11,18

Az istentelen állhatatlan munkát teszen; az igazság hintőjének pedig jutalma bizonyos.

Péld 11,19

A kegyelmesség életet szerez; de a gonoszok követése, halált.

Péld 11,20

Útálatos az Úrnál az álnok szív, és kedvében azok vannak, kik egyenes úton járnak.

Péld 11,21

Sok kézben sem marad büntetlen a gonosz; az igazak ivadéka pedig megszabadúl.

Péld 11,22

Disznó orrán arany perecz a szép és bolond asszony.

Péld 11,23

Az igazak minden kivánsága jó; az istentelenek várakozása, harag.

Péld 11,24

Némelyek tulajdonukat osztogatják el, és gazdagabbakká lesznek; némelyek másét is elragadják, és mégis mindenkor szűkölködésben vannak.

Péld 11,25

A mely lélek áld, meghízik; és a ki részegít, ő is megrészegíttetik.

Péld 11,26

Ki elrejti a gabonát, átkoztatik a népektől; az eladók fején pedig áldás van.

Péld 11,27

Jól kel föl reggel, ki jót keres; a ki pedig gonoszok után jár, elnyomatik azoktól.

Péld 11,28

A ki gazdagságában bízik, elesik; az igazak pedig virúlnak, mint a zöld levél.

Péld 11,29

Ki megbolygatja házát, szelei lesznek; és a ki bolond, a bölcsnek fog szolgálni.

Péld 11,30

Az igaz gyümölcse élet fája, és a ki megsegíti a lelkeket, bölcs az.

Péld 11,31

Ha az igaz is szenved a földön, mennyivel inkább az istentelen és a bűnös.

Péld 12

A fegyelemről, igazságról, a jónak jutalmáról, a gonosznak büntetéséről.

Péld 12,1

A ki szereti a fegyelmet, szereti a tudományt; a ki pedig gyülöli a feddést, esztelen.

Péld 12,2

A ki jó, kegyelmet nyer az Úrtól; a ki pedig saját gondolataiban bízik, istentelenűl cselekszik.

Péld 12,3

Nem erősödik meg az ember istentelenség által; de az igazak gyökere nem mozdúl meg.

Péld 12,4

A szorgalmatos asszony koronája férjének; de rothadás annak csontaiban, ki gyalázatra méltó dolgokat cselekszik.

Péld 12,5

Az igazak gondolatai jogosak; az istentelenek tanácsai csalárdok.

Péld 12,6

Az istentelenek igéi vér után incselkednek, az igazak szája megszabadítja őket.

Péld 12,7

Döntsd ki az istenteleneket, és nem lesznek; az igazak háza pedig megmarad.

Péld 12,8

Tudományáról megismertetik a férfiú; a ki pedig hiábavaló és szívtelen, meggyaláztatik.

Péld 12,9

Jobb a szegény, ki magával megelégszik, mint a dicsekvő, ki kenyérben szűkölködik. [Sirák 10,30.]

Péld 12,10

Az igaz gondját viseli barmainak is; de az istentelen szíve kegyetlen.

Péld 12,11

A ki földét műveli, elegendő kenyere lesz; a ki pedig a hívalkodást követi, nagy bolond. Ki borozásban gyönyörködik, épületében gyalázatot hagy. [Sirák 20,30.]

Péld 12,12

Az istentelen kivánsága a gonoszok erőssége; az igazak gyökere pedig gyarapodik.

Péld 12,13

Az ajkak bűneiért romlás közelget a gonoszhoz; az igaz pedig kimenekedik a szorongásból.

Péld 12,14

Kiki szája gyümölcséből telik be jókkal, és kezeinek cselekedetei szerint lesz fizetése.

Péld 12,15

A bolond útja igaz az ő szemei előtt; de a ki bölcs, enged a tanácsnak.

Péld 12,16

A bolond mindjárt kijelenti haragját; ki pedig eltitkolja a boszúságot, okos az.

Péld 12,17

A ki azt szólja, mit tud, igazság mutatója; a ki pedig hazud, csalárd tanú.

Péld 12,18

Van, ki igér, és azután lelkiismeretének kardjával furdaltatik; a bölcsek nyelve pedig, egészség.

Péld 12,19

Az igazmondás ajka erős leszen mindörökké; a ki pedig hirtelen tanu, hazug nyelvet hegyez.

Péld 12,20

Álnokság vagyon a gonoszt gondolók szivében; a kik pedig békeségről tanácskoznak, azokat öröm követi.

Péld 12,21

Nem szomorítja meg az igazat, akármi történjék rajta; az istentelenek pedig eltelnek gonoszszal.

Péld 12,22

A hazug ajkak utálatosak az Úrnál; a kik pedig hiven cselekesznek, tetszenek neki.

Péld 12,23

Az okos ember elfödözi tudományát; az esztelenek szíve bolondságot beszél.

Péld 12,24

Az erősök keze uralkodni fog; a rest pedig adófizetéssel szolgál.

Péld 12,25

A férfiú szivében a bánat megalázza őt; de jó szóval megvigasztaltatik.

Péld 12,26

A ki nem gondol kárával barátja végett, igaz; az istentelenek útja pedig megcsalja őket.

Péld 12,27

A csalárd nem talál nyereséget; de az (igaz) ember jószága aranyértékű.

Péld 12,28

Az igazság ösvényén az élet; a tévút pedig halálra viszen.

Péld 13

Különféle életszabályok.

Péld 13,1

A bölcs fiú atyja tanitása; a csúfoló pedig nem hallgat rá, midőn dorgáltatik.

Péld 13,2

Az ember szája gyümölcseiből telik be jókkal; a törvényszegők lelke pedig hamis.

Péld 13,3

A ki megőrzi száját, megőrzi lelkét; a ki pedig meggondolatlan a szólásra, gonoszt fog érezni.

Péld 13,4

Akar és nem akar a rest; a munkálkodók lelke pedig meghízik.

Péld 13,5

A hazug igét utálja az igaz; az istentelen pedig megszégyenít és megszégyeníttetik.

Péld 13,6

Az igazság megőrzi az ártatlanok útját; az istentelenség pedig megejti a bűnöst.

Péld 13,7

Némelyik gazdagnak látszik, holott semmije sincs; és némelyik szegénynek, holott nagy gazdagsága van.

Péld 13,8

A férfiú lelkének váltsága az ő gazdagsága; a szegény pedig nem tart a megtámadástól.

Péld 13,9

Az igazak világossága örvendeztet; az istentelenek szövétneke pedig eloltatik.

Péld 13,10

A kevélyek között mindenkor versengések vannak; a kik pedig mindent tanácscsal cselekszenek, a bölcseségtől vezéreltetnek.

Péld 13,11

A sietséggel gyüjtött jószág megkevesedik; a mely pedig aprónként gyüjtetik kézzel, megsokasodik.

Péld 13,12

A mely reménység elhalad, gyötri a lelket; élet fája a teljesedő kivánság.

Péld 13,13

A ki valami dolgot gyaláz, önmagát kötelezi jövendőre; a ki pedig féli a parancsolatot, békeségben leszen. Az álnok lelkek bűnökben tévelyegnek; az igazak pedig irgalmasok, és könyörűlnek.

Péld 13,14

A bölcs törvénye élet forrása, hogy távozzék a halál romlásától.

Péld 13,15

A jó tanitás kedvessé teszen; a megvetők útjában örvény vagyon.

Péld 13,16

Az okos mindent tanácscsal tesz; a balga pedig kinyilatkoztatja bolondságát.

Péld 13,17

Az istentelen követe gonoszba esik; a hű követ pedig jóra szolgál.

Péld 13,18

Szűkölködés és gyalázat éri, ki elhagyja a fegyelmet, a ki pedig enged a dorgálónak, megdicsőíttetik.

Péld 13,19

A kivánság, ha teljesedik, gyönyörködteti a lelket; a bolondok utálják azokat, kik futnak a gonosztól.

Péld 13,20

A ki bölcsekkel jár, bölcs lesz; a bolondok barátja hasonlóvá lesz.

Péld 13,21

A bűnösöket gonosz követi; az igazaknak jókkal fizetnek.

Péld 13,22

A jó örökös, fiakat és unokákat hagy; és a bűnös jószága az igaznak tartatik.

Péld 13,23

Sok élelmet ad az atyák új földe; de mások gyűjtenek igazság nélkül.

Péld 13,24

Ki a vesszőt kiméli, fiát gyűlöli; a ki pedig szereti azt, szűntelen oktatja. [Péld. 23,13.]

Péld 13,25

Az igaz eszik, és megelégíti lelkét; az istentelenek hasa pedig telhetetlen.

Péld 14

A bölcseség dicsérete a háztartásban, és átalán a társas életben.

Péld 14,1

A bölcs asszony építi házát; az esztelen pedig a fölépűltet is lerontja kezeivel.

Péld 14,2

Az igaz úton járó és az istenfélő lenézetik attól, ki gyalázatos úton jár. [Jób 12,4.]

Péld 14,3

A bolond szájában a kevélység vesszeje; a bölcsek ajkai pedig megőrzik őket.

Péld 14,4

A hol ökrök nincsenek, üres a jászoly; a hol pedig igen sok a vetés, ott nyilván van az ökör erőssége.

Péld 14,5

A hív tanú nem hazug; az álnok tanú pedig hazudságot mond.

Péld 14,6

A csúfoló bölcseséget keres, és nem talál; az okosok tudománya könnyű.

Péld 14,7

Lépj eléje a bolond férfiúnak, és nem tudja az okosság ajkait.

Péld 14,8

Az okos bölcsesége, hogy értse az ő útját, a bolondok esztelensége tévelygő.

Péld 14,9

A bolond csúfolódik a bűnnel; de az igazak közt megmarad a kegyelem.

Péld 14,10

A mely szív tudja lelke keserűségét, annak örömeibe nem elegyedik az idegen.

Péld 14,11

Az istentelenek háza eltöröltetik; az igazak hajléki pedig virúlni fognak.

Péld 14,12

Van oly út, mely az ember előtt igaznak látszik, de vége halálra viszen.

Péld 14,13

A nevetés fájdalommal vegyülhet, és az öröm végét siralom foglalja el.

Péld 14,14

Az ő utaival eltelik a bolond; és azt fölülhaladja a jó férfiú.

Péld 14,15

Az együgyű minden szónak hisz; az okos vigyáz lépéseire. Az álnok fiú semmi jót nem várhat; a bölcs szolga cselekedetei pedig szerencsések lesznek, és útai egyenesek.

Péld 14,16

A bölcs fél és távozik a gonosztól; a bolond túl teszi magát rajta, és bizakodik.

Péld 14,17

A türelmetlen bolondságot tesz, és a ravasz ember gyűlöletes.

Péld 14,18

A kicsinyek bolondságot öröklenek; az okosok várják a tudományt.

Péld 14,19

A gonoszok le fognak borúlni a jók előtt; és az istentelenek az igazak kapui előtt.

Péld 14,20

Még felebarátja előtt is gyülöletes a szegény; a gazdagok baráti pedig sokan vannak.

Péld 14,21

A ki lenézi felebarátját, vétkezik; a ki pedig könyörűl a szegényen, boldog leszen. A ki hiszen az Úrban, szereti az irgalmasságot.

Péld 14,22

Tévelyegnek, a kik gonoszt cselekesznek; az irgalom és igazság jót szerez.

Péld 14,23

Minden munkában van bővelkedés; de a hol sok a szó, ott gyakori a szűkölködés.

Péld 14,24

A bölcsek koronája az ő gazdagságuk; a bolondok balgatagsága esztelenség.

Péld 14,25

A hív tanú megszabadítja a lelkeket; a ravasz hazudságokat szól.

Péld 14,26

Az Úr félelmében van az erősség bizodalma, és fiainak reményök leszen.

Péld 14,27

Az Úr félelme élet forrása, hogy a halál romlását kikerűljék.

Péld 14,28

A nép sokaságában a király méltósága, és a köznép kevés számában a fejedelem gyalázata.

Péld 14,29

A ki tűr, sok okossággal vezéreltetik; a ki pedig nem tűr, fölmagasztalja bolondságát.

Péld 14,30

A test élete a szív egészsége; tetemek rothadása az irigység.

Péld 14,31

A ki szidalmazza a szegényt, gyalázza annak teremtőjét; tiszteli pedig, a ki könyörűl a szegényen. [Péld. 17,5.]

Péld 14,32

Gonoszsága miatt vettetik el az istentelen; az igaz pedig halálakor bízik.

Péld 14,33

Az okos szivében nyugszik a bölcseség, és akármely tudatlant oktat.

Péld 14,34

Az igazság fölemeli a nemzetet; a bűn pedig szegényekké teszi a népeket.

Péld 14,35

Az értelmes szolga kedves a királynál; a haszontalan szenvedni fogja haragját.

Péld 15

Az okosság és becsületesség hasznai. Eszközök a bűn kerülésére.

Péld 15,1

A szelíd felelet megtöri a haragot; a kemény beszéd dühösséget támaszt. [Péld. 25,15.]

Péld 15,2

A bölcsek nyelve ékesíti a tudományt; a bolondok szájából bolondság forr ki.

Péld 15,3

Minden helyen szemlélik az Úr szemei a jókat és gonoszokat.

Péld 15,4

Az engesztelő nyelv élet fája; a mérsékletlen pedig leveri a lelket.

Péld 15,5

A bolond kineveti atyja oktatását; a ki pedig figyel a dorgálásokra, okosabb leszen. A bőséges igazságban igen nagy erő vagyon, az istentelenek gondolatai pedig kiirtatnak.

Péld 15,6

Az igaz háza legnagyobb erősség; az istentelen jövedelmeiben romlás vagyon.

Péld 15,7

A bölcsek ajkai tudományt hintegetnek; a bolondok szive különböző.

Péld 15,8

Az istentelenek áldozatai utálatosak az Úr előtt; az igazak fogadásai kedvesek [Péld. 21,27. Sirák 34,21.]

Péld 15,9

Az Úr előtt utálatosság az istentelen útja; ki az igazságot követi, szerettetik tőle.

Péld 15,10

Gonosz fenyítéke lesz az élet útja elhagyójának; ki a dorgálásokat gyülöli, meghal.

Péld 15,11

A pokol és veszedelem az Úr előtt van, mennyivel inkább az emberek fiainak szíve?

Péld 15,12

A romlott nem szereti azt, ki őt megdorgálja, sem a bölcsekhez nem járul.

Péld 15,13

Az örvendező sziv megvidámitja az orczát; a sziv bánata leveri a lelket. [Péld. 16,24. 17,22.]

Péld 15,14

A bölcs szive tudományt keres; a bolondok szája tudatlanságon legel.

Péld 15,15

A szegénynek minden napja rosz; a nyugodt kedély, mint a szünetlen vendégség.

Péld 15,16

Jobb a kevés az Úr félelmével, mint a nagy és ki nem elégítő kincsek.

Péld 15,17

Jobb főzelékre hivatni szeretettel, mint hizlalt borjúra gyülölséggel.

Péld 15,18

A haragos férfiú versengéseket indít, a béketűrő lecsendesíti a fölgerjedteket.

Péld 15,19

A restek útja, mint a tövises sövény, az igazak útja akadály nélküli.

Péld 15,20

A bölcs fiú örvendezteti atyját; a bolond ember megveti anyját.

Péld 15,21

A bolondság öröme a bolondnak; az okos férfiú jól intézi lépéseit.

Péld 15,22

Megsemmisűlnek a gondolatok, hol nincs tanács; a hol pedig több tanácsadó van, megerősödnek.

Péld 15,23

Örűl az ember szája mondásában, de legjobb az alkalmas beszéd.

Péld 15,24

Az élet ösvénye felfelé visz az értelmesre nézve, hogy elkerűlje alant a pokolt.

Péld 15,25

A kevélyek házát lerombolja az Úr; az özvegy határait megerősíti.

Péld 15,26

A gonosz gondolatok utálatosak az Úrnál; az igen szép tiszta beszéd megáll előtte.

Péld 15,27

Megháboritja házát, ki fösvénységet hajhász; a ki pedig az ajándékokat gyülöli, élni fog. Az irgalmasság és hit által kitisztúl a bűnökből; az Úr félelme által pedig mindenki távozik a gonosztól. [Péld. 16,6.]

Péld 15,28

Az igaz elméje engedelmességről elmélkedik; az istentelenek szája gonoszszal bővelkedik.

Péld 15,29

Az Úr távol van az istentelenektől, de az igazak imádságait meghallgatja.

Péld 15,30

A szemek világossága megvidámitja a lelket; a jó hírnév hizlalja a csontokat.

Péld 15,31

A mely fül az élet dorgálásait hallgatja, a bölcsek között lakik.

Péld 15,32

Ki elveti a fegyelmet, megveti lelkét; ki pedig enged a dorgálásoknak, szive van.

Péld 15,33

Az Úr félelme a bölcseség fegyelme, és a dicsőség előtt jár az alázatosság.

Péld 16

Isten gondviselése, és bölcs uralkodása. A bölcseség dicsérete.

Péld 16,1

Emberé a szív készülete, de az Úré a nyelv igazgatása. [Péld. 16,9.]

Péld 16,2

Az ember minden útai tárvák az ő szemei előtt; az Úr a lelkek fontolója. [Péld. 20,24.]

Péld 16,3

Nyilatkoztasd ki az Úrnak cselekedeteidet, és eligazíttatnak a te gondolataid.

Péld 16,4

Mindeneket önmagáért teremtett az Úr, az istentelent is a gonosz napra.

Péld 16,5

Utálatosság az Úr előtt minden kevély, haszinte kéz kéz mellett leend is, nem lesz büntetlen. A jó út kezdete az igazság cselekvése; és ez kedvesebb Istennél, mint az áldozattétel.

Péld 16,6

Irgalommal és igazsággal megváltatik a gonoszság; és az Úr félelmével kerülik el a gonoszt. [Péld. 15,27.]

Péld 16,7

Mikor az ember útai az Úrnak tetszenek, az ő elleneit is békeségre téríti.

Péld 16,8

Jobb a kevés igazsággal, mint a sok jövedelem hamissággal.

Péld 16,9

Az ember szíve elrendezi útját, de az Úr igazgatja lépéseit. [Péld. 16,1.]

Péld 16,10

Isteni szó van a király ajkain, az itéletben nem téved szája.

Péld 16,11

Nehezék és mérleg az Úr itéletei, és az ő cselekedetei a zacskó minden kövén.

Péld 16,12

Utálatosak a királynál, kik istentelenűl cselekszenek; mert igazsággal erősödik meg a királyi szék.

Péld 16,13

A királyoknál kedvesek az igaz ajkak; a ki igazat szól, szerettetik.

Péld 16,14

A király boszankodása a halál követe; de a bölcs férfiú megengeszteli azt.

Péld 16,15

A király arczának vidámsága, élet; és az ő kegyelmessége, mint a kései eső.

Péld 16,16

Birjad a bölcseséget, mert jobb az aranynál; és szerezz okosságot, mert becsesebb az ezüstnél.

Péld 16,17

Az igazak ösvénye eltér a gonosztól; a ki lelkének örzője, megtartja útját.

Péld 16,18

A romlás előtt kevélység jár, és a bukás előtt fölfuvalkodik a lélek.

Péld 16,19

Jobb megaláztatni a szelídekkel, mint ragadományokat osztogatni a kevélyekkel.

Péld 16,20

A ki szóban értelmes, jót talál; és ki az Úrban bízik, boldog.

Péld 16,21

A ki szivében bölcs, okosnak neveztetik; és az édes beszédű még nagyobbat nyer.

Péld 16,22

Élet kútfeje a tudomány annak, ki azzal bir; a bolondok tudománya balgatagság.

Péld 16,23

A bölcs szíve megtanítja száját, és ajkai kedvességét neveli.

Péld 16,24

A jól rendezett igék lépesméz, a lélek édessége, a tetemek egészsége. [Péld. 15,13. 17,22.]

Péld 16,25

Vagyon út, mely az ember előtt igaznak látszik, és végre halálra visz. [Péld. 14,12.]

Péld 16,26

A munkás lelke magának munkálkodik, mert szája kényszeríti őt.

Péld 16,27

Az istentelen férfiú áskálódik, és ajakiban tűz ég.

Péld 16,28

A romlott ember versengést támaszt, és a fecsegő szétválasztja a fejedelmeket.

Péld 16,29

A gonosz férfiú édesgeti barátját, és nem jó uton hordozza őt.

Péld 16,30

A ki meredt szemmel álnokságot gondol, ajkait harapdálván, végbeviszi a gonoszt.

Péld 16,31

Tisztesség koronája az öregség, mely az igazság útain találtatik.

Péld 16,32

Jobb a béketűrő az erős férfiúnál, és az indulatain uralkodó a városok hóditóinál.

Péld 16,33

A sorsok ölbe vettetnek, de az Úrtól igazgattatnak.

Péld 17

Különféle és ellentétes hatása a bölcseségnek és balgaságnak, a jámborságnak és istentelenségnek.

Péld 17,1

Jobb egy száraz falat örömmel, mint levágott barmokkal tele ház viszálkodással.

Péld 17,2

A bölcs szolga uralkodik a bolond fiakon, és a testvérek között elosztja az örökséget. [Sirák 10,28.]

Péld 17,3

Mint az ezüst megpróbáltatik tűzzel, és az arany kemenczében: úgy a sziveket megpróbálja az Úr.

Péld 17,4

A gonosz enged a hamis nyelvnek, és a csalárd enged a hazug ajkaknak.

Péld 17,5

A ki lenézi a szegényt, gyalázza annak teremtőjét; és a ki más romlásán örűl, nem lesz büntetlen. [Péld. 14,31.]

Péld 17,6

Az öregek koronája a fiak fiai, és a fiak dicsősége az ő atyjok.

Péld 17,7

Nem illenek bolondhoz az ékes beszédek, sem fejedelemhez a hazudó ajkak.

Péld 17,8

Igen kedves drágakő a várakozó kivánsága; akárhová fordúl, okosan tesz.

Péld 17,9

A ki eltitkolja a vétket, barátságot keres; a ki ismételt beszédben eléhozza, szétválasztja a barátságosokat.

Péld 17,10

Többet használ a feddés az okosnál, mint száz vereség a bolondnál.

Péld 17,11

Mindenkor viszálkodást keres a gonosz, de kegyetlen követ küldetik ellene.

Péld 17,12

Jobb a fiaitól megfosztott medvével találkozni, mint a bolondságában bízó balgataggal.

Péld 17,13

A ki jóért roszszal fizet, a gonosz nem távozik annak házától. [Rom. 12,17. Tessz. I. 5,15. Pét. I. 3,9.]

Péld 17,14

A ki elereszti a vizet, feje a háborgásnak; és mielőtt gyalázatot szenvedjen, elhagyja a pörlekedést.

Péld 17,15

Ki az istentelent igazolja, és az igazat kárhoztatja, mind a kettő utálatos az Isten előtt. [Izai. 5,23.]

Péld 17,16

Mit használ a bolondnak, hogy gazdagsága vagyon, holott bölcseséget nem vehet? A ki magasra csinálja házát, romlást keres; a ki nem akar tanúlni, bajokba esik.

Péld 17,17

Minden időben szeret, a ki barátod; és az atyafi a nyomorúságban próbáltatik meg.

Péld 17,18

A bolond ember tapsol kezeivel, midőn kezes lett barátjáért.

Péld 17,19

A ki háborgásokról elmélkedik, szereti a versengéseket; és ki magasan csinálja az ajtót, romlást keres.

Péld 17,20

A ki romlott szivű, nem talál jót; és a ki nyelvét elfordítja, bajba esik.

Péld 17,21

A bolond maga gyalázatára született; de az atya sem örűl a bolondnak.

Péld 17,22

A vidám szív virágzó életet szerez; a szomorú lélek elszárítja a csontokat. [Péld. 15,13. 16,24.]

Péld 17,23

Az istentelen az ajándékokat elveszi a kebelből, hogy elcsavarja a törvény ösvényeit.

Péld 17,24

Az okos arczán fénylik a bölcseség; a bolondok szemei a föld szélein járnak. [Préd. 2,14. 8,1.]

Péld 17,25

Az atyának haragja a bolond fiú, és fájdalma az anyának, ki őt szülte.

Péld 17,26

Nem jó kárt tenni az igaznak, sem megverni a fejedelmet, ki igazán itél.

Péld 17,27

A ki mérsékli beszédeit, tudós és okos; és drága lélek az okos férfiú. [Jak. 1,19.]

Péld 17,28

A bolond is, ha hallgat, bölcsnek tartatik, és ha bezárja ajkait, értelmesnek.

Péld 18

Különféle bölcs tanitások.

Péld 18,1

Alkalmakat keres, ki el akar távozni barátjától; minden időben megrovásra méltó.

Péld 18,2

A bolond nem veszi be az okosság igéit, hanem ha azokat mondod, mik szivében forognak.

Péld 18,3

Az istentelen, mikor a bűnök mélységére jut, nem gondol semmivel; de gyalázat és szidalom követi is őt.

Péld 18,4

Mély viz a férfiú szájából jövő igék; és kiáradó patak a bölcseség kútja. [Péld. 20,5.]

Péld 18,5

Az istentelen személyét válogatni nem jó, hogy elhajolj az itélet igazságától.

Péld 18,6

A bolond ajkai versengésbe elegyednek, és szája civódást szerez.

Péld 18,7

A bolond szája az ő romlása, és ajkai az ő lelkének veszedelme.

Péld 18,8

A kétnyelvű igéi együgyűeknek látszanak, de behatnak a test belső részébe. A restet megejti a félelem, a puhák lelkei pedig éheznek.

Péld 18,9

A ki lágy és tunya az ő dolgaiban, a tékozlónak atyjafia.

Péld 18,10

Legerősebb torony az Úr neve; ahhoz fut az igaz és fölmagasztaltatik.

Péld 18,11

A gazdag vagyona az ő erejének városa, és mintegy őt körűlvevő erős kőfal.

Péld 18,12

Romlása előtt felfuvalkodik az ember szive, és mielőtt megdicsőíttetnék, megaláztatik. [Péld. 11,2. Sirák 10,15.]

Péld 18,13

A ki előbb felel, mint hall, bolondnak mutatja magát és szégyenvallásra méltónak. [Sirák 11,8.]

Péld 18,14

A férfiú lelke gyámola erőtlenségének; de a hirtelen haragu lelket ki szenvedhetné?

Péld 18,15

Az okos sziv birja a tudományt, és a bölcsek füle keresi a tanitást.

Péld 18,16

Az ember ajándéka tágitja az ő utját, és a fejedelmek előtt tért szerez neki.

Péld 18,17

Az igaz először önmaga vádolója, eljő barátja, és megvizsgálja őt.

Péld 18,18

A versengéseket elnyomja a sors, és a hatalmasok között is itéletet teszen.

Péld 18,19

A testvér, kit felsegít testvére, mint az erős város; és a törvények, mint a városok zárai.

Péld 18,20

A férfiú szájának gyümölcseivel telik meg az ő gyomra, és ajakinak terményei elégítik meg őt.

Péld 18,21

Halál és élet van a nyelv kezében, ki mit szeret, annak gyümölcseit fogja enni.

Péld 18,22

A ki jó feleséget talál, jót talál, és vigaságot veszen az Úrtól. A ki jó feleséget űz el, jót űz el; a ki pedig a házasságtörőt megtartja, bolond és istentelen.

Péld 18,23

Könyörögve szól a szegény, és a gazdag keményen felel.

Péld 18,24

A társaságra kedves ember inkább lesz barátod, mint az atyafi.

Péld 19

Az őszinteség, igazlelküség, igazmondás, szelídség és béketürés dicsérete.

Péld 19,1

Jobb a szegény, ki együgyűségében jár, mint az ajkait vonogató és esztelen gazdag.

Péld 19,2

A hol nincs a léleknek tudománya, ott nincs jó; és a ki rohan lábaival, megbotlik.

Péld 19,3

Az ember bolondsága elfordítja az ő lépéseit; és az Isten ellen zúgolódik elméjében.

Péld 19,4

A gazdagság igen sok barátot szerez; a szegénytől pedig elválnak azok is, kik voltak.

Péld 19,5

A hamis tanú nem marad büntetlen; és a ki hazudságokat szól, nem viszi el. [Dán. 13,61.]

Péld 19,6

Sokan tisztelik a hatalmas személyét, és baráti az ajándékadónak.

Péld 19,7

A szegény embert gyülölik atyjafiai, azonfelűl baráti is messzetávoznak tőle. A ki csak szó után indúl, semmije sem lesz;

Péld 19,8

a ki pedig értelemmel bír, szereti lelkét, és az okosság őrzője jókat talál.

Péld 19,9

A hamis tanú nem marad büntetlen, és a ki hazudságokat szól, elvesz.

Péld 19,10

Nem illenek bolondhoz a gyönyörűségek; sem szolgához, hogy uralkodjék a fejedelmeken.

Péld 19,11

A férfiú tudománya türelme által ismertetik meg, és az ő dicsősége, elmellőzni a gonoszt.

Péld 19,12

Mint oroszlán ordítása, úgy a király haragja; és mint harmat a füvön, úgy az ő vidámsága.

Péld 19,13

Az atya fájdalma a bolond fiú; és szűntelen csurgó ereszet a versengő asszony.

Péld 19,14

Ház és gazdagság a szülőktől adatnak; az okos feleség pedig tulajdonképen az Úrtól.

Péld 19,15

A restség álomba merít, és a tunya lélek éhezni fog.

Péld 19,16

A ki megőrzi a parancsolatot, megőrzi lelkét; a ki pedig útját elhenyéli, meghal.

Péld 19,17

Az Úrnak ad kölcsön, ki a szegényen könyörűl, és jutalmát megfizeti neki.

Péld 19,18

Fenyítsd fiadat, ne essél kétségbe; de megöléséig el ne ragadtasd magadat.

Péld 19,19

A ki türelmetlen, kárt vall; és ha valamit elragad, mást ad helyébe.

Péld 19,20

Hallgasd meg a tanácsot, és fogadd el a fegyelmet, hogy végtére bölcs légy.

Péld 19,21

Sok a gondolat a férfiú szivében, de az Úr akaratja marad meg.

Péld 19,22

A szűkölködő ember irgalmas; és jobb a szegény, mint a hazug férfiú.

Péld 19,23

Az Úr félelme életre viszen, és bővelkedést szerez, gonosz látogatás nélkül.

Péld 19,24

A rest hóna alá dugja kezét, és szájához sem viszi azt. [Péld. 26,15.]

Péld 19,25

Ha az istentelen megostoroztatik, a bolond bölcsebb leszen; ha pedig a bölcset megdorgálod, megérti a fegyelmet. [Péld. 21,11.]

Péld 19,26

A ki atyját nyomorgatja és anyját elűzi, gyalázatos az és boldogtalan.

Péld 19,27

Ne szűnj meg, fiam, a tanitást hallgatni, és ne légy járatlan a tudomány beszédeiben.

Péld 19,28

A hamis tanú kineveti az itéletet; és az istentelenek szája elnyeli a hamisságot.

Péld 19,29

A csúfolóknak készek az itéletek, és a verő pörölyök a bolondok hátaira.

Péld 20

Intés a részegség, a felsőbbség elleni lázadás, az igaztalanság és restség kerűlésére.

Péld 20,1

Bujaságra vivő szer a bor, és háborgó a részegség; a ki ezekben gyönyörködik, bölcs nem leszen.

Péld 20,2

Mint az oroszlán ordítása, úgy a király rettentése is; a ki azt ingerli, önlelke ellen vétkezik.

Péld 20,3

Tisztelet az embernek, ki elvonja magát a versengéstől, a bolondok pedig mind veszekedésbe elegyednek.

Péld 20,4

A hideg miatt nem akart a rest szántani: azért koldúlni fog nyárban, de nem adnak neki.

Péld 20,5

Mint a mély víz, olyan a tanács a férfiú szivében; de a bölcs ember kimeríti azt. [Péld. 18,4.]

Péld 20,6

Sok ember hivatik irgalmasnak, pedig hű férfiút ki talál?

Péld 20,7

Az igaz, ki együgyűségében jár, boldog fiakat hagy maga után.

Péld 20,8

A király, ki az itélőszéken ül, tekintetével minden gonoszt elszéleszt.

Péld 20,9

Ki mondhatja: tiszta az én szivem, tiszta vagyok a bűntől? [Kir. III. 8,46. Krón. II. 6,36. Préd. 7,21. Ján. I. 1,8.]

Péld 20,10

Kétféle font, és kétféle mérték, mind a kettő utálatos az Istennél. [Péld. 11,1. 20,23.]

Péld 20,11

Foglalatosságaiból ismertetik meg a gyermek, ha tiszták és igazak cselekedetei.

Péld 20,12

A halló fület és látó szemet, mind a kettőt az Úr alkotta.

Péld 20,13

Ne szeresd az álmot, hogy a szegénység el ne nyomjon téged; tartsd nyitva szemeidet, és elegendő kenyered lesz.

Péld 20,14

Rosz, rosz, azt mondja minden vásárló, és mikor elmegy, akkor dicsekszik.

Péld 20,15

Arany és gyöngyök sokasága és drágalátos edény a tudomány ajkai.

Péld 20,16

Vedd el ruháját, ki kezes lett az idegenért, és a külföldiekért végy zálogot tőle. [Péld. 27,13.]

Péld 20,17

Édes az embernek a hazudság kenyere, de azután betelik szája kövecscsel.

Péld 20,18

A gondolatok tanácsokkal erősödnek, és jól intézve kell hadat viselni.

Péld 20,19

Azzal, ki a titkokat kinyilatkoztatja, és csalárdságban jár, és kitátja ajkait, ne tarts.

Péld 20,20

Ki atyját és anyját megátkozza, annak szövétneke eloltatik a sötétségnek közepette. [Móz. II. 21,17. Móz. III. 20,9. Máté 15,4. Péld. 30,17.]

Péld 20,21

Az örökségen, mely után eleinte sietnek, utóljára nem lesz áldás.

Péld 20,22

Ne mondd: Roszszal fizetek vissza; várd az Urat és megszabadít téged. [Rom. 12,17. Tessz. I. 5,15. Pét. I. 3,9.]

Péld 20,23

Utálatosság az Úrnál a kétféle font; az álnok mérleg nem jó. [Péld. 20,10.]

Péld 20,24

Az Úr igazgatja a férfiú lépéseit; de melyik ember értheti meg útját?

Péld 20,25

Romlás az embernek, elnyelni a szenteket, és a tett fogadást visszavonni.

Péld 20,26

Az istenteleneket elszéleszti a bölcs király, és rájok hajtja a kereket.

Péld 20,27

Az Úr szövétneke az ember lelke, mely megvizsgálja a belső rész minden titkát.

Péld 20,28

Az irgalom és igazság őrzik a királyt, és kegyelmességgel erősödik meg az ő királyi széke.

Péld 20,29

Az ifjak vigasága az ő erejök, és az öregek tisztessége az őszhaj.

Péld 20,30

A seb kéke eltörli a gonoszt, és a belső részekre ható csapások.

Péld 21

Isten gondviseléséről. Különféle tanitások.

Péld 21,1

Mint a vizek folyásai, úgy a király szive az Úr kezében, a hová akarja, oda hajtja azt.

Péld 21,2

A férfiú, minden útja igaznak látszik előtte; de az Úr a szíveket méri. [Péld. 16,2. 20,24.]

Péld 21,3

Irgalmasságot és itéletet cselekedni, inkább tetszik az Úrnak, mint az áldozatok.

Péld 21,4

A szemek fönhéjázása a szivnek fölfuvalkodása; az istentelenek szövétneke a bűn.

Péld 21,5

Az erősnek gondolatai mindig bővelkedéssel járnak; minden rest pedig mindenkor szűkölködésben vagyon.

Péld 21,6

Ki a hazudság nyelvével gyüjt kincseket, hiábavaló és esztelen, és a halál tőrébe akad.

Péld 21,7

Az istentelenek ragadományai megbuktatják őket, mert nem akarják tenni, a mi igaz.

Péld 21,8

A férfiúnak elveteműlt útja idegen út; a ki pedig tiszta, annak cselekedete igaz.

Péld 21,9

Jobb a padlás szegletében ülni, mint a versengő asszonynyal, és még közös házban. [Péld. 21,19. 25,24.]

Péld 21,10

Az istentelen lelke gonoszt kiván, nem könyörűl felebarátján.

Péld 21,11

Megbüntettetvén az istentelen, bölcsebb lesz az együgyű; és ha a bölcset követi, tudományt szerez. [Péld. 19,25.]

Péld 21,12

Az igaz gondolkodik az istentelen házáról, hogy az istenteleneket elvonja a gonoszoktól.

Péld 21,13

A ki bedugja fülét a szegény kiáltására, ő is kiáltani fog, de nem hallgattatik meg.

Péld 21,14

A titkon adott ajándék eloltja a haragot, és a kebelbe rejtett adomány a legnagyobb boszankodást.

Péld 21,15

Az igaznak öröm itéletet tenni, és félelem a gonosztevőknek.

Péld 21,16

A mely férfiú letéved a tudomány útjáról, az óriások gyülekezetében lesz lakása.

Péld 21,17

A ki szereti a lakmározást, szűkölködni fog; a ki szereti a bort és kövéreket, nem gazdagúl meg.

Péld 21,18

Az igazért adatik az istentelen, és a jámborokért a gonosz.

Péld 21,19

Jobb a pusztaságon lakni, mint versengő és haragos asszonynyal. [Péld. 21,9. 25,24. Sirák 25,23.]

Péld 21,20

Kivánatos kincs és olaj van az igaz házában; és az esztelen ember azt eltékozolja.

Péld 21,21

Ki az igazságot és irgalmasságot követi, életet talál, igazságot és dicsőséget.

Péld 21,22

Az erősök városába fölmegy a bölcs, és lerontja erejét, melyben az bízott.

Péld 21,23

A ki megőrzi száját és nyelvét, szorongatásoktól őrzi meg lelkét.

Péld 21,24

A kevély és nagyravágyó, tudatlannak hivatik, a ki haragból gyakorolja a kevélységet.

Péld 21,25

A kivánságok megölik a restet, mert kezei semmit sem akarnak munkálkodni;

Péld 21,26

egész nap ohajt és kiván; a ki pedig igaz, adakozik és meg nem szünik.

Péld 21,27

Az istentelenek áldozatai utálatosak, mert bűnből áldoztatnak. [Péld. 15,8. Sirák 34,21.]

Péld 21,28

A hazug tanú elvesz, az engedelmes férfiú győzelemre szól.

Péld 21,29

Az istentelen férfiú megkeményíti orczáját szemtelenűl; a ki pedig igaz, megjobbítja útját.

Péld 21,30

Nincs bölcseség, nincs okosság, nincs tanács az Úr ellen.

Péld 21,31

A ló fölkészíttetik a harcz napjára, de az Úr adja a győzedelmet.

Péld 22

A jó hirnévről; mint tartatik az fenn, és mint veszíttetik el. Különféle tanitások.

Péld 22,1

Jobb a jónév sok gazdagságnál; ezüstnél és aranynál a kedvesség. [Préd. 7,2.]

Péld 22,2

A gazdag és szegény találkoznak; az Úr alkotta mindakettőt. [Péld. 29,13.]

Péld 22,3

Az okos látja a gonoszt és elrejtezik; az együgyű tovább megy, és kárt vall.

Péld 22,4

A szerénység vége az Úr félelme, gazdagság és dicsőség és élet.

Péld 22,5

Fegyverek és kardok vannak az elveteműlt útjában; de a ki őrzi lelkét, messze távozik azoktól.

Péld 22,6

Közmondás ez: Az ifju az ő útja szerint, midőn megvénűl sem távozik el attól.

Péld 22,7

A gazdag uralkodik a szegényeken; és a ki kölcsönt vesz föl, szolgája a kölcsönadónak.

Péld 22,8

A ki gonoszságot vet, szerencsétlenséget arat, és az ő haragjának vesszeje által fog megemésztetni.

Péld 22,9

A ki hajlandó az irgalmasságra, megáldatik; mert kenyeréből ad a szegénynek. Győzedelmet és tiszteletet nyer, ki ajándékokat ad, de az elvevők lelkét elfoglalja. [Sirák 31,28.]

Péld 22,10

Vesd ki a csúfolót, és kimegy vele a versengés, és megszűnnek a pörlődések és szidalmak.

Péld 22,11

Ki a szív tisztaságát szereti, annak, ajkai kedvességeért, barátja lesz a király.

Péld 22,12

Az Úr szemei megőrzik a tudományt; de a gonosz igéi megdöntetnek.

Péld 22,13

Azt mondja a rest: Oroszlán vagyon ottkinn, az utcza közepén megölhetne.

Péld 22,14

Mély verem az idegen asszony szája, a kire megharagszik az Úr, beesik abba.

Péld 22,15

Balgaság van kötve a gyermek szivéhez, de a fegyelem vesszeje elűzi azt.

Péld 22,16

Ki elnyomja a szegényt, hogy szaporítsa gazdagságát, ő is fog a gazdagabbnak adni és szűkölködni.

Péld 22,17

Hajtsd meg füledet és hallgasd a bölcsek igéit; tanitásomat pedig vedd szivedre,

Péld 22,18

mely szép lesz neked, midőn azt megtartod belsődben, és kiárad ajakidra;

Péld 22,19

hogy az Úrban legyen bizodalmad, azért meg is mutatom azt ma neked.

Péld 22,20

Ime leirtam azt neked háromféleképen, gondolatokban és tudománnyal,

Péld 22,21

hogy megmutassam neked az igazság erősségét és beszédeit, hogy azokból megfelelj azoknak, kik téged küldöttek.

Péld 22,22

Ne tégy erőszakot a szegényen, mert szegény, és a szűkölködőt ne tipord el a kapuban;

Péld 22,23

mert az Úr megitéli az ő ügyét, és átveri azokat, kik annak lelkét átverték.

Péld 22,24

Ne légy barátja a haragos embernek, és ne járj a dühös férfiúval;

Péld 22,25

netalán megtanúld ösvényét, és botránkozást végy lelkednek.

Péld 22,26

Ne tarts azokkal, kik kezet adnak, és kik kezességre ajánlják magokat az adósságokért;

Péld 22,27

mert ha nincs honnan megfizetned, mi okért hagynád a leplet elvenni ágyadról?

Péld 22,28

Ne lépd át a régi határokat, melyeket atyáid vetettek.

Péld 22,29

Láttál-e dolgában gyors férfiút? a királyok előtt fog állani és nem a nemtelenek előtt.

Péld 23

A mértékletességről, vigyázatról és egyéb erényekről.

Péld 23,1

Mikor leülsz, hogy a fejedelemmel egyél, szorgalmasan vigyázz, mik tétettek eléd,

Péld 23,2

és a kést tedd torkodra, ha különben lelked hatalmadban vagyon.

Péld 23,3

Ne kivánd meg annak étkeit, kinél a hazudság kenyere vagyon.

Péld 23,4

Ne törekedjél, hogy meggazdagúlj, hanem vess határt okosságodnak.

Péld 23,5

Ne emeld szemeidet a javakra, melyek tieid nem lehetnek; mert tollakat szereznek magoknak, mint a sasok, és az ég felé röpülnek.

Péld 23,6

Ne egyél az irigy emberrel, és ne kivánd meg az ő étkeit;

Péld 23,7

mert mint varázsló és jósló, úgy beszél arról, mit nem tud. Egyél, igyál! azt mondja neked, pedig szíve nincs teveled.

Péld 23,8

A mely étkeket megettél is, kihányod, és elvesztegeted szép beszédeidet.

Péld 23,9

Az esztelenek füleibe ne szólj, mert megvetik a te beszéded tanitását.

Péld 23,10

Ne illesd a kicsinyek határait; és ne menj az árvák szántóföldjébe,

Péld 23,11

mert az ő rokonuk erős; és ő itéli meg ellened azok ügyét.

Péld 23,12

Hajtsd szívedet a tanitásra és füleidet a tudomány igéire.

Péld 23,13

A gyermektől ne vond meg a fegyelmet; mert ha megvered őt vesszővel, nem hal meg. [Péld. 13,24. 29,15. Sirák 30,1.]

Péld 23,14

Te vesszővel vered őt, és lelkét megszabadítod a pokoltól.

Péld 23,15

Fiam! ha szíved bölcs leend, szívem örvendezni fog veled,

Péld 23,16

és vigadnak az én veséim, midőn ajakid igazat szólanak.

Péld 23,17

Ne irigykedjék szíved a bűnösökre, hanem az Úr félelmében légy napestig;

Péld 23,18

mert reménységed leszen utóljára, és nem hiúsúl meg várakozásod. [Péld. 24,1.]

Péld 23,19

Halljad, fiam, és légy bölcs, és az úton igazgasd szivedet.

Péld 23,20

Ne légy a dőzsölők lakomáiban, se azok tobzódásaiban, kik húst hordanak egybe eledelre;

Péld 23,21

mert a dőzsölők és az étkeket egybehordók megemésztetnek, és a szunnyadozás rongyokba öltözködik.

Péld 23,22

Hallgasd atyádat, ki téged nemzett; és ne vesd meg anyádat, mikor megöregszik.

Péld 23,23

Vedd meg az igazságot, és el ne add a bölcseséget és tudományt és értelmet.

Péld 23,24

Örömmel örvend az igaz atyja; ki bölcset nemzett, öröme van benne.

Péld 23,25

Örűljön atyád és anyád, és örvendezzen, a ki téged szült.

Péld 23,26

Add nekem, fiam, a te szívedet, és szemeid őrizzék meg útaimat;

Péld 23,27

mert mély verem a parázna személy, és szoros kút az idegen asszony.

Péld 23,28

Leselkedik az úton, mint a tolvaj, és a kiket vigyáztalanoknak lát, megöli.

Péld 23,29

Kinek jaj? ki atyjának jaj? kinek van háborgása? ki esik verembe? kinek vannak ok nélkül sebei? kinek vörösek szemei?

Péld 23,30

Nemde azoknak, kik bor mellett mulatoznak, és a poharak ürítgetésében szorgalmatosak?

Péld 23,31

Ne nézd a bort, mikép sárgállik, midőn színe az üvegben ragyog; édesdeden megyen be,

Péld 23,32

de utóljára megmar, mint a kigyó, és mint a basiliskus, mérget áraszt.

Péld 23,33

Szemeid a külföldi asszonyok után fognak nézni, és szíved ferdeségeket szól.

Péld 23,34

És leszel, mint a tenger közepén aluvó, és mint az elszunnyadott kormányos, ki elvesztette a kormányt;

Péld 23,35

és mondani fogod: Megvertek engem, de nem fájt; vontak engem, és nem érzettem; mikor ébredek föl, és találok ismét bort?

Péld 24

Különféle életszabályok.

Péld 24,1

Ne irígykedjél a gonosz férfiakra, és ne kivánj azokkal lenni; [Péld. 23,17.]

Péld 24,2

mert ragadományokról gondolkodik elméjök, és álnokságokat szólnak ajkaik.

Péld 24,3

A bölcseség által fölépűl a ház, és okosság által megerősödik.

Péld 24,4

A tudomány által megtelnek a tárházak minden drága és szép vagyonnal.

Péld 24,5

A bölcs férfiú erős, és a tudós férfiú erőteljes és hatalmas.

Péld 24,6

Mert rendezéssel viselik a hadat, és szabadúlás lesz, a hol sok a tanács.

Péld 24,7

Magas a bolondnak a bölcseség, nem nyitja ki száját a kapuban.

Péld 24,8

A ki gonoszt akar cselekedni, bolondnak hivatik.

Péld 24,9

A bolond gondolata, bűn; és a rágalmazó az emberek utálatossága.

Péld 24,10

Ha kétségbe esel, elcsüggedvén a nyomorúság napján, erősséged megfogyatkozik.

Péld 24,11

Mentsd meg azokat, kik halálra vitetnek; és kik veszedelemre vonatnak, ne szűnj megszabadítani. [Zsolt. 81,4.]

Péld 24,12

Ha azt mondod: Nincs erőm; a szivek látója érti, és lelked föntartóját semmi sem csalja meg; ő megfizet az embernek cselekedetei szerint.

Péld 24,13

Egyél, fiam, mézet, mert jó, és lépesmézet, mely igen édes torkodnak:

Péld 24,14

igy a bölcseség tudománya is a te lelkednek; melyet mikor megtalálsz, reményed leszen utóljára, és a te reményed nem vesz el.

Péld 24,15

Ne incselkedjél, és ne keress istentelenséget az igaz házában, és ne háborítsd föl nyugodalmát;

Péld 24,16

mert hétszer esik el az igaz, és fölkel; az istentelenek pedig elvesznek a gonoszságban.

Péld 24,17

Mikor ellenséged elesik, ne örvendezz, és szived ne vigadjon az ő romlásán;

Péld 24,18

nehogy meglássa az Úr, és kedve ellen legyen, és elvegye róla haragját.

Péld 24,19

Ne vetekedjél a gonoszokkal, és ne irigykedjél az istentelenekre.

Péld 24,20

Mert a jövendőkhöz nincs reményök a gonoszaknak, és az istentelenek szövétneke eloltatik.

Péld 24,21

Féljed az Urat, fiam, és a királyt, és a rágalmazókhoz ne vegyűlj.

Péld 24,22

Mert hirtelen támad veszedelmök, és ki tudja a romlást, mely mindakettőtől jő?

Péld 24,23

Ez is a bölcseknek szól: Nem jó az itéletben személyre tekinteni. [Móz. III. 19,15. Móz. V. 1,17. 16,19. Sirák 42,1.]

Péld 24,24

Kik az istentelennek azt mondják: Igaz vagy… azokat megátkozzák a népek, és megutálják a nemzetségek.

Péld 24,25

De a kik fenyítik őt, megdicsértetnek, és áldás jő rájok.

Péld 24,26

A helyes felelet, csók az ajkaknak.

Péld 24,27

Intézd el kivűl dolgodat, és szorgalmasan műveld szántóföldedet, hogy azután házadat építsed.

Péld 24,28

Ne légy tanú ok nélkül felebarátod ellen, és senkit ne hitegess ajakiddal.

Péld 24,29

Ne mondjad: A mint velem cselekedett, úgy cselekszem vele; én kinekkinek megfizetek az ő cselekedetei szerint. [Péld. 20,22.]

Péld 24,30

Átmentem a rest ember földén, és a bolond férfiú szőllején;

Péld 24,31

és ime egészen elfogták a csalánok, és szinét ellepték a tövisek, és kőkerítése is elromlott.

Péld 24,32

Midőn ezt láttam, szivembe rejtettem, és a példából tanúlságot vevék,

Péld 24,33

mondván: Egy kevéssé aluszol, egy kevéssé szunydogálsz, egy kevéssé összeteszed kezeidet, hogy nyugodjál;

Péld 24,34

és rád jő a szűkölködés, mint a gyorsfutó, és a koldússág, mint a fegyveres férfiú.

Péld 25

Az Isten dicsősége és a királyé. Az alázatosságról, áhitatról és egyéb erényekről.

Péld 25,1

Ezek is Salamon példabeszédei, melyeket Ezekiásnak, Júda királyának emberei szedtek össze.

Péld 25,2

Az Isten dicsősége, eltitkolni az igét, és a királyok dicsősége, megvizsgálni a beszédet.

Péld 25,3

Mint az ég odafönn, és a föld idelenn, oly megvizsgálhatlan a királyok szive.

Péld 25,4

Vedd el a salakot az ezüsttől, és belőle igen tiszta edény lesz.

Péld 25,5

Vedd el az istentelenséget a király szine elől, és megerősödik igazsággal az ő királyi széke.

Péld 25,6

Ne lépj föl dicsvágygyal a király előtt, és ne állj a főemberek helyén.

Péld 25,7

Mert jobb, ha azt mondják neked: Jőj ide föl, mintsem megaláztassál a fejedelem előtt.

Péld 25,8

A miket szemeid láttak, ne mondd ki hirtelen a versengésben; mert utóbb talán meg sem orvosolhatod, miután felebarátodat megbecstelenitetted.

Péld 25,9

Ügyedet végezd el barátoddal, és a titkot ne nyilatkoztasd ki idegennek,

Péld 25,10

nehogy boszantson téged, mikor meghallja, és meg ne szűnjön szemrehányást tenni. A kedvesség és barátság megszabadítanak; tartsd meg azokat magadnak, hogy ellened kifogás ne legyen.

Péld 25,11

Arany alma ezüst edényben az idején mondott ige.

Péld 25,12

Arany fülfüggő és ragyogó gyöngy a bölcs megfeddetése és az engedelmes fül.

Péld 25,13

Mint a hó hűvöse aratás napján, úgy a hű követ annak, ki őt küldötte, az ő lelkét megnyugtatja. [Péld. 26,6.]

Péld 25,14

Felhő és szél, melyet eső nem követ, a dicsekvő férfiú, ki igéreteit nem teljesíti.

Péld 25,15

Türelem által megengeszteltetik a fejedelem, és a lágy nyelv megtöri a keménységet. [Péld. 15,1.]

Péld 25,16

Ha mézet találtál, egyél a mennyi neked elég, nehogy igen eltelvén, kihányjad azt.

Péld 25,17

Tartsd vissza lábadat felebarátod házától, nehogy veled eltelvén, meggyülöljön.

Péld 25,18

Dárda és kard és hegyes nyil azon ember, ki felebarátja ellen hamis tanuságot szól.

Péld 25,19

Odvas fog és fáradt láb a hűtelenbe vetett bizodalom a nyomorúság napján,

Péld 25,20

mint a ki elveszíti palástját hideg időben. Eczetet önt a salétromba, ki énekeket zeng a bánatos szívnek. Mint moly a ruhának, és féreg a fának, úgy árt a bánat az ember szivének.

Péld 25,21

Ha éhezik ellenséged, adj enni neki; ha szomjúhozik, adj neki vizet inni; [Rom. 12,20.]

Péld 25,22

mert igy eleven szenet raksz fejére, és az Úr megfizeti neked.

Péld 25,23

Az éjszaki szél elszéleszti az esőt, és a szomorú ábrázat a rágalmazó nyelvet.

Péld 25,24

Jobb a padlás szegletében ülni, mint versengő asszonynyal, és még közös házban. [Péld. 21,9.]

Péld 25,25

Hideg víz a szomjazó léleknek a messze földről való jó hír.

Péld 25,26

Lábbal fölzavart forrás és megromlott ér az istentelen előtt elesett igaz.

Péld 25,27

Valamint sok mézet enni nem jó, úgy ki a fölségnek vizsgálója, elnyomatik a dicsőségtől. [Sirák 3,22.]

Péld 25,28

Mint a nyilt és kerítetlen város, olyan a férfiú, ki lelkét nem tartóztathatja meg a szólásban.

Péld 26

A bolondok megvetésre méltók. A rest, kiváncsi és csalfa embereket kerülni kell.

Péld 26,1

Mint hó a nyárhoz, és eső az aratáshoz, a dicsőség oly illetlen a bolondhoz.

Péld 26,2

A mint tovaröpül a madár, és odább száll a veréb, úgy az ok nélkül mondott átok senkire sem száll.

Péld 26,3

A lónak ostor, a szamárnak kötőfék, és az esztelennek hátára vessző kell. [Péld. 23,13.]

Péld 26,4

Ne felelj a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne légy hozzája hasonló.

Péld 26,5

Felelj a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne látassék bölcsnek önmaga előtt.

Péld 26,6

Sánta lábú és hamisságivó, ki bolond követ által izeni az igéket. [Péld. 25,13.]

Péld 26,7

Mint a sántának hiába vannak szép szárai, úgy nem illik bolond szájába a példabeszéd.

Péld 26,8

Mint a ki követ vet Merkur rakására, úgy a ki tisztességet teszen az esztelennek.

Péld 26,9

Mintha tövis nőne a részeg kezében, olyan a példabeszéd bolondok szájában.

Péld 26,10

A törvény véget vet a pöröknek; és ki a bolondot hallgatásra bírja, haragot enyhít.

Péld 26,11

Mint az eb, mely visszatér okádására, úgy az esztelen, ki bolondságát megújítja. [Pét. II. 2,22.]

Péld 26,12

Láttál-e embert, ki maga előtt bölcsnek tetszik? Nagyobb reménység lehet a bolondhoz, mint hozzá.

Péld 26,13

Azt mondja a rest: Oroszlán van az úton, és nőstényoroszlán az utczákon.

Péld 26,14

Mint az ajtó forog sarkában, úgy a rest az ő ágyában.

Péld 26,15

A rest hóna alá dugja kezét, és nagy dolog azt szájához vinnie. [Péld. 19,24.]

Péld 26,16

Bölcsebbnek véli magát a rest, bölcs mondásokat szóló hét férfiúnál.

Péld 26,17

Mint a ki füleinél ragadja meg az ebet, úgy jár, a ki átmenvén, tűrhetlenűl más versengésébe elegyedik.

Péld 26,18

A mint vétkes az, ki nyilakat és dárdákat vet ki megölésre:

Péld 26,19

úgy azon ember, ki álnoksággal árt barátjának, és mikor rajta érik, azt mondja: Tréfából cselekedtem.

Péld 26,20

Mikor elfogy a fa, elalszik a tűz: ha elvonják a fondorlót, megszűnnek a háborgások.

Péld 26,21

Mint holt szén az eleven szénnek, és fa a tűznek: olyan a haragos ember a háborgásoknak gerjesztésére. [Péld. 15,18.]

Péld 26,22

A fondorló igéi együgyűeknek látszanak, de behatnak a test belső részeire.

Péld 26,23

Mint ha ezüst salakkal akarnád ékesíteni a cserépedényt, olyanok a fölfuvalkodott ajkak igen gonosz szívvel egyesűlve.

Péld 26,24

Ajakiról ismertetik meg az ellenség, midőn szivében álnokságot forral.

Péld 26,25

Mikor leereszkedik szavával, ne higy neki; mert hét gonoszság van szivében.

Péld 26,26

Ki a gyűlölséget álnokúl takargatja, gonoszsága nyilvánossá lesz a gyülekezetben.

Péld 26,27

A ki másnak vermet ás, maga esik bele, és a ki követ hengerget, visszafordúl rája.

Péld 26,28

Az álnok nyelv nem szereti az igazságot; és a sima száj romlást szerez.

Péld 27

Az öndicséret, harag és hizelgés roszaltatik; a barátság szelídség az övéiről gondoskodás ajánltatik.

Péld 27,1

Ne dicsekedjél a holnappal, nem tudván, mit szül a jövő nap.

Péld 27,2

Más dicsérjen téged, és nem a te szád; az idegen, és nem a te ajkaid.

Péld 27,3

Nehéz a kő, és súlyos a fövény: de a bolond haragja mind a kettőnél nehezebb. [Sirák 22,18.]

Péld 27,4

A haragnak nincs irgalmassága, sem a kitörő dühösségnek; és a fölingerültnek rohamát ki állhatja meg?

Péld 27,5

Jobb a nyilvános dorgálás, mint az eltitkolt szeretet.

Péld 27,6

Jobbak a szeretőtől vett sebek, mint a gyülölő álnok csókjai.

Péld 27,7

A megelégedett lélek letapodja a lépesmézet; és az éhező lélek a keserűt is édes gyanánt fogadja. [Jób 6,7.]

Péld 27,8

Mint a fészkéből elköltöző madár, olyan a maga helyét elhagyó férfiú.

Péld 27,9

Kenettel és különféle illatokkal gyönyörködik a szív; és barátjának jó tanácsával édesíttetik a lélek.

Péld 27,10

Barátodat és atyád barátját el ne hagyd; és atyádfia házába be ne menj nyomorúságod napján. Jobb a szomszéd közel, mint az atyafi távol.

Péld 27,11

Tanúlj bölcseséget, fiam, és vidámítsd föl szívemet, hogy felelhess meg beszéddel a rágalmazónak.

Péld 27,12

Az okos látván a gonoszt, elrejtezik; az együgyűek tovább mennek, és kárt vallanak. [Péld. 22,3.]

Péld 27,13

Vedd el ruháját, ki kezes lett a külföldiért, és az idegenekért végy zálogot tőle. [Péld. 20,16.]

Péld 27,14

A ki felebarátját nagy szóval áldja, éjjel fölkelvén, hasonló leszen az átkozóhoz.

Péld 27,15

A csurgó ereszet hideg időben, és a versengő asszony, egymáshoz hasonlók; [Péld. 25,24.]

Péld 27,16

a ki azt visszatartaná, mint ki a szelet tartaná, és az olajat akarná fogni kezével.

Péld 27,17

Vas vassal élesíttetik meg, és az ember felebarátjának élesíti látását.

Péld 27,18

A ki fügefát tart, eszik annak gyümölcséből; és a ki urának őrzője, megdicsőíttetik.

Péld 27,19

Mint a vizekben elétűnik a belenézők orczája: úgy az emberek szívei tárvák az okosak előtt.

Péld 27,20

A pokol és veszedelem soha be nem telnek; hasonlóképen az emberek szemei is telhetetlenek. [Sirák 14,9.]

Péld 27,21

Mint az ezüst megpróbáltatik tégelyben, és az arany kemenczében: úgy próbáltatik meg az ember a dicsérő szája által. A gonosz szíve gonoszt keres, az igaz szív pedig tudományt keres. [Péld. 17,3.]

Péld 27,22

Ha törővel verve mozsárban töröd is a bolondot, mint az árpadarát, mégsem vétetik el tőle bolondsága.

Péld 27,23

Gondosan ügyelj marhádra, és tartsd szemmel nyájadat;

Péld 27,24

mert nem lesz mindenkor hatalmad, hanem a korona nemzedékről nemzedékre adatik.

Péld 27,25

Ha a rétek kinyílnak, és a zöldellő füvek kitűnnek, és széna gyűjtetik a hegyekről:

Péld 27,26

a bárányok megadják a ruhát, és a gödölyék a mező árát. [Tim. I. 6,8.]

Péld 27,27

Elég kecsketejed lesz élelmedre és házi szükségedre és szolgálóid eledelére.

Péld 28

Különféle bölcs mondatok.

Péld 28,1

Fut az istentelen, ha senki nem üldözi is, az igaz pedig mint a bizakodó oroszlán, rettegés nélkül vagyon.

Péld 28,2

A föld bűneiért sok az ő fejedelme; de ha bölcsek az emberek, és megértik, a mik mondatnak, hosszabb lesz a fejedelem élete.

Péld 28,3

A szegényeket elnyomó szegény ember hasonló a rohanó záporhoz, mely éhséget készít.

Péld 28,4

A kik elhagyják a törvényt, dicsérik az istentelent; a kik megtartják, fölgerjednek ellene.

Péld 28,5

A gonosz emberek nem gondolnak az itéletre; a kik pedig az Urat keresik, mindenre figyelnek.

Péld 28,6

Jobb az együgyűségben járó szegény, mint a gazdag a gonosz útakon. [Péld. 19,1.]

Péld 28,7

Ki megtartja a törvényt, bölcs fiú az; ki pedig a tobzódókat vendégeli, megszégyeníti atyját.

Péld 28,8

A ki gazdagságot gyüjt uzsorákkal és záloggal, a szegényhez bőkezűnek gyűjti azt.

Péld 28,9

A ki elfordítja füleit, hogy ne hallja a törvényt, annak imádsága utálatos leszen.

Péld 28,10

A ki gonosz útra csalja az igazakat, önveszedelmében vesz el, és az egyenes lelkűek fogják birni javait.

Péld 28,11

A gazdag bölcsnek látszik maga előtt, de az okos szegény jól ismeri őt.

Péld 28,12

Az igazak örvendezésében sok dicsőség vagyon; az istentelenek uralkodása az emberek romlása.

Péld 28,13

A ki bűneit elrejti, nem boldogúl; a ki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.

Péld 28,14

Boldog ember, ki mindenkor fél; a ki pedig keményszivű, bajba esik.

Péld 28,15

Ordító oroszlán és éhező medve az istentelen fejedelem a szegény népen.

Péld 28,16

Az okosságban szűkölködő fejedelem sokat elnyom erőszakkal; a ki pedig gyűlöli a fösvénységet, annak napjai meghosszabbúlnak.

Péld 28,17

Azon embert, ki embervér után liheg, ha szinte verembe fut is, senki sem tartja vissza.

Péld 28,18

A ki egyenesen jár, megszabadúl; a ki gonosz utakon jár, egyszer végre elesik.

Péld 28,19

A ki saját földét míveli, elegendő kenyere lesz; a ki pedig a hivalkodást követi, eltelik szegénységgel. [Péld. 12,11. Sirák 20,30.]

Péld 28,20

A hű férfiú sok dicséretet nyer; a ki pedig siet meggazdagodni, nem leszen ártatlan. [Péld. 13,11. 20,21. 28,22.]

Péld 28,21

Ki a személyt tekinti az itéletben, nem jól cselekszik; ez egy falat kenyérért is elhagyja az igazságot.

Péld 28,22

A férfiú, ki siet meggazdagodni, és másokra irígykedik, nem tudja, hogy rá jön a szegénység. [Péld. 13,11.]

Péld 28,23

A ki megfeddi az embert, kedvességet nála azután inkább talál, mint az, ki nyelve hizelkedésével megcsalja.

Péld 28,24

A ki elvisz valamit atyjától és anyjától, és azt mondja, hogy az nem bűn, részese a gyilkosnak.

Péld 28,25

A ki magát hányjaveti, és fölfuvalkodik, háborgásokat indít; a ki pedig az Úrban bízik, üdvöt talál.

Péld 28,26

Ki önszivében bízik, bolond az; ki pedig bölcseségben jár, megszabadúl.

Péld 28,27

Ki a szegénynek ad, nem fog szűkölködni; ki megveti a könyörgőt, szükségbe jut.

Péld 28,28

Mikor az istentelenek fölemelkednek, elbújnak az emberek; midőn azok elvesznek, megsokasodnak az igazak.

Péld 29

Folytatás.

Péld 29,1

Azon emberre, ki a dorgálót nyakaskodva megveti, hirtelen veszedelem jő, melyet nem követ fölépűlés.

Péld 29,2

Az igazak sokasúlásában örvend a község; mikor az istentelenek fölveszik a fejedelemséget, sóhajt a nép.

Péld 29,3

A férfiú, ki szereti a bölcseséget, örvendezteti atyját; a ki pedig parázna személyeket tart, elveszti jószágát. [Luk. 15,13.]

Péld 29,4

Az igaz király fölemeli az országot; a fösvény férfiú, megrontja azt.

Péld 29,5

Az ember, ki hizelkedő és tettetett beszédekkel szól barátjának, hállót vet az ő lépéseinek.

Péld 29,6

A bűnt tevő gonosz férfiút bekeríti a tőr; az igaz pedig áldva örűl.

Péld 29,7

Az igaz tudja a szegények ügyét: az istentelennek nincs semmi tudománya.

Péld 29,8

A mirigyes emberek fölzavarják a várost; a bölcsek pedig elhárítják a haragot.

Péld 29,9

A bölcs férfiú, ha bolonddal vetekedik, akár haragudjék, akár nevessen, nem talál nyugtot.

Péld 29,10

A vérszopó férfiak gyűlölik az együgyűt; az igazak pedig fölkeresik az ily lelket.

Péld 29,11

Egész indulatát kimutatja a bolond; a bölcs elhalasztja és továbbra tartja.

Péld 29,12

A fejedelemnek, ki örömest hallgatja a hazudság igéit, minden szolgája istentelen.

Péld 29,13

A szegény és a hitelező találkoznak; mind a kettőt az Úr világosítja meg. [Péld. 22,2.]

Péld 29,14

A királynak, ki a szegényeket igazságban itéli, királyi széke megerősödik mindörökké.

Péld 29,15

A vessző és dorgálás bölcseséget ad; a mely gyermek pedig maga akaratjára hagyatik, megszégyeníti anyját.

Péld 29,16

Az istentelenek megsokasodásában, megsokasodnak a vétkek is; de az igazak meglátják azok romlását.

Péld 29,17

Oktasd fiadat, és megvigasztal téged, és gyönyörűséget ad lelkednek.

Péld 29,18

Mikor a jövendölés megfogyatkozik, elszéled a nép; de boldog az, ki megőrzi a törvényt.

Péld 29,19

A szolgát nem lehet szókkal tanítani, mikor érti, a mit mondasz, és nem akar felelni.

Péld 29,20

Láttál-e beszédében hirtelenkedő embert? inkább bolondságot várhatni tőle, mint jobbúlást.

Péld 29,21

Ki gyermekségétől gyengén neveli szolgáját, azután engedetlennek fogja őt találni.

Péld 29,22

A haragos férfiú háborgást indít; és a ki könnyen megharagszik, hajlandóbb a vétekre.

Péld 29,23

A kevélyt megalázás követi; és az alázatos lelkűt felemeli a dicsőség. [Jób 22,29.]

Péld 29,24

Ki a tolvajjal részes, gyülöli önlelkét; hallja az esküdtetést, és nem tesz jelentést.

Péld 29,25

Ki az embertől fél, hamar elesik; ki az Úrban bízik, fölemeltetik.

Péld 29,26

Sokan kivánkoznak a fejedelem színe elé, de mindenkinek itélete az Úrtól jő.

Péld 29,27

Az igazak utálják az istentelen férfiút; és az istentelenek gyülölik azokat, kik az igaz úton járnak. Az igét megőrző fiú kivül lesz a veszedelmen.

Péld 30

A gyűjtő mondásai.

Péld 30,1

A gyűjtőnek, a beszélő fiának igéi. A látomás, melyet eléadott a férfiú, kivel az Isten vagyon, és ki a vele lakó Istentől megerősítve szóla, ez:

Péld 30,2

A férfiak legtudatlanabbja vagyok, és az emberek bölcsesége nincs velem.

Péld 30,3

Nem tanúltam a bölcseséget, és nem tudom a szentek tudományát.

Péld 30,4

Ki ment föl az égbe, és szállott alá? ki tartóztatta meg a szelet kezeiben? ki kötözte egybe a vizeket, mint egy ruházatba? ki állitotta fel a föld minden határát? Mi az ő neve? és mi a neve fiának, ha tudod?

Péld 30,5

Az Isten minden beszéde tűz, paizsa ő a benne bizóknak. [Zsolt. 11,7.]

Péld 30,6

Ne tégy semmit az ő igéihez, nehogy megdorgáltassál és hazugnak találtassál. [Móz. V. 4,2. 12,32.]

Péld 30,7

Kettőt kértem tőled, ne tagadd meg tőlem, mielőtt meghaljak.

Péld 30,8

A hiúságot és hazug igéket messze távoztasd tőlem. Szegénységet és gazdagságot ne adj nekem; csak élelmemre add meg a szükségeseket,

Péld 30,9

nehogy igen eltelvén, megtagadásra ingereltessem és mondjam: Kicsoda az Úr? vagy a szükségtől kényszerítetve, lopjak és hamisan esküdjem az én Istenem nevére.

Péld 30,10

Ne vádold a szolgát uránál, nehogy megátkozzon téged, és elessél.

Péld 30,11

Van nemzedék, mely atyját megátkozza, és anyját nem áldja;

Péld 30,12

nemzedék, mely önmaga előtt tisztának látszik, és azért nincs megmosva rútságaitól;

Péld 30,13

nemzedék, melynek nagyralátó szemei vannak, és szemöldökei magasra emelkednek;

Péld 30,14

nemzedék, melynek fogai helyett kardjai vannak, és zápfogaival rág, hogy föleméssze a szűkölködőket a földről, és a szegényeket az emberek közől.

Péld 30,15

A nadálynak két leánya van, kik mindig mondják: Hozz, hozz. Három, a mi telhetetlen, és a negyedik, mely soha nem mondja: Elég!

Péld 30,16

A pokol, az anyaméh torka és a föld, mely nem elégszik meg vizzel; a tűz pedig soha nem mondja: Elég!

Péld 30,17

A szemet, mely megcsúfolja atyját, és lenézi anyja szülését, vájják ki a patakok hollói, és egyék meg a sasok fiai.

Péld 30,18

Három dolog nehéz előttem, és a negyediket teljességgel nem értem.

Péld 30,19

A sas útját az égen, a kigyó útját a kősziklán, a hajó útját a tenger közepén, és a férfiú útját ifjúságában.

Péld 30,20

Olyan a házasságtörő asszony útja is, ki élvez, és megtörölvén száját, azt mondja: Nem cselekedtem gonoszt.

Péld 30,21

Három által rendűl meg a föld, és a negyediket nem szenvedheti:

Péld 30,22

A szolga által, midőn uralomra jut; a bolond által, mikor eleget eszik;

Péld 30,23

a gyűlöletes asszony által, midőn házasságra vitetik; és a szolgáló által, mikor örökösévé lesz asszonyának.

Péld 30,24

Négy igen apró van a földön, és azok bölcsebbek a bölcseknél:

Péld 30,25

A hangyák, erőtlen nép, mely aratáskor szerez magának eledelt;

Péld 30,26

a nyúlacska, gyenge nép, mely a kősziklába építi lakhelyét;

Péld 30,27

királya nincs a sáskának, és mégis seregei szerint megyen ki együtt;

Péld 30,28

a tarka gyik kezeivel kapaszkodik, és a király házaiban is lakik.

Péld 30,29

Három az, mi jól lép, és a negyedik szerencsésen jár.

Péld 30,30

Az oroszlán, a vadak legerősbje, bárkivel találkozzék, nem ijed meg;

Péld 30,31

a felövezett ágyékú kakas, és a kos; és a király, kinek senki nem áll ellen.

Péld 30,32

Van a ki bolondnak akkor tűnik ki, miután magasra emeltetett; mert ha értelmes lett volna, kezét szájára teendette.

Péld 30,33

A ki erősen nyomja az emlőt a tej kifejésére, vajat nyom ki; és a ki fölöttébb fújja orrát, vért indít; és a ki haragra ingerel, versengést támaszt.

Péld 31

Intés a bujaság és részegség kerülésére. Az erényes asszony dicsérete.

Péld 31,1

Lámuel király igéi. Látomás, mellyel őt anyja oktatta.

Péld 31,2

Mi az? én szerelmesem, én méhem szűlötte, fogadásaim kedvese!

Péld 31,3

Ne add jószágodat asszonyoknak, és gazdagságodat a királyok eltörlésére.

Péld 31,4

A királyoknak, oh Lámuel! a királyoknak ne adj bort; mert semmi titok nincs ott, hol a részegség uralkodik;

Péld 31,5

netalán igyanak, és elfeledkezzenek az itéletekről, és a szegény fiainak ügyét elváltoztassák.

Péld 31,6

Adjatok részegítő italt a szomorúaknak, és bort azoknak, kik keseredett szivűek.

Péld 31,7

Igyanak, és feledkezzenek el szegénységökről, és fájdalmokról ne emlékezzenek többé.

Péld 31,8

Nyisd meg szádat a némának, és minden átmenő fiak ügyeinek.

Péld 31,9

Nyisd meg szádat, igazat végezz, és tégy itéletet a szűkölködőnek és szegénynek.

Péld 31,10

Erős asszonyt ki talál? becses, mint a mi messziről és a végső határokról való.

Péld 31,11

Bízik benne férjének szíve, és szerzeményekben nem szűkölködik.

Péld 31,12

Jót tesz vele és nem roszat életének teljes napjaiban.

Péld 31,13

Gyapjat és lent keres, és munkálkodik önkezei ügyességével.

Péld 31,14

Olyan, mint a kereskedő hajója, messziről hozván kenyerét.

Péld 31,15

És éjjel fölkel, és élelmet ad háza népének, és eledelt szolgálóinak.

Péld 31,16

Megszemléli a mezőt, és megveszi azt, kezei munkájából szőllőt ültet.

Péld 31,17

Erősséggel övezi föl ágyékát, és megerősíti karját.

Péld 31,18

Érzi és látja, hogy jó az ő foglalkozása; világa nem alszik el éjjel.

Péld 31,19

Kezét erős dolgokra teszi, és ujjai az orsót fogják.

Péld 31,20

Kezét kinyujtja a szűkölködőnek, és tenyerét megnyitja a szegénynek.

Péld 31,21

Nem félti házát a hó hidegétől, mert háza népe mind kétszeresen van ruházva.

Péld 31,22

Drága szövetet készít magának; bibor és bársony az ő öltözete.

Péld 31,23

Férje tekintélyes a kapukban, midőn a föld tanácsosaival összeül.

Péld 31,24

Gyolcsot készít és eladja, és övet ad el a kananeusnak.

Péld 31,25

Erősség és ékesség az ő öltözete, és nevetni fog az utolsó napon.

Péld 31,26

Száját megnyitja a bölcseségnek, és a kegyesség törvénye van az ő nyelvén.

Péld 31,27

Szemmeltartja háznépe ösvényeit, és kenyerét hivalkodva nem eszi.

Péld 31,28

Felnőnek fiai, és igen boldognak hirdetik, s férje is dicséri őt.

Péld 31,29

Sok nő gyűjt gazdagságot; de te felűlhaladtad mindnyájokat.

Péld 31,30

Csalárd a kedvesség, és hiú a szépség; az Urat félő asszony a dicséretes.

Péld 31,31

Adjatok neki kezei gyümölcseiből; a kapukban dicsérjék őt cselekedetei.