SZENT JÚDÁS APOSTOL KATHOLIKUS LEVELE.

Jegyzet

Júd EGY RÉSZ.

Júdás ír a szeretett hivatottaknak és köszönti őket. Szükségesnek tartom, hogy intselek állhatatosságra a hitben; mert tévtanítók csúsztak be, kik tisztátalan életök által Jézus Krisztust tagadják. Isten valamint a hitetlen egyiptomiakat, a pártos angyalokat és a sodomaiakat megbűntette, úgy járnak a fensőbbség ezen megvetői is, kik pedig sz. Mihály arkangyaltól példát vehetnének, ki még a sátán fölött sem mondta ki a kárhoztató itéletet, hanem minden itéletet az Istenre hagyott. Hénok is ezek miatt jövendölt az itéletről. Emlékezzetek meg, hogy titeket az apostolok óvakodásra intettek a testi érzületű szakadároktól, kik az utolsó időben majd föllépnek. Legyetek állhatatosak a hitben és szeretetben, s a veszélyben forgókat szabadítsátok ki a romlásból. Jézus Krisztusnak dicsőség legyen mindörökké.

Júd 1,1

Júdás, Jézus Krisztus szolgája, és Jakab atyjafia, azoknak, kiket az Atya Isten szeret, és Krisztus Jézus megtartott és hivott.

Júd 1,2

Irgalom és kegyesség és szeretet bősége nektek.

Júd 1,3

Szerelmesim! minden igyekezetem lévén nektek írni a ti közös üdvösségtekről, szükségesnek tartottam ez írás által kérni titeket, hogy viaskodjatok a hitért, mely egyszer a szenteknek adatott.

Júd 1,4

Mert alattomban bejöttek némely istentelen emberek, (kik régóta előre ki vannak jegyezve ez itéletre), kik a mi Istenünk kegyelmével bujaságra visszaélnek, és az egyedűl uralkodót, a mi Urunk Jézus Krisztust tagadják.

Júd 1,5

Akarlak pedig titeket figyelmeztetni, habár mindazt jól tudjátok, hogy az Úr a népet Egyiptom földéről kiszabadítván, azután azokat, kik nem hittek, elvesztette. [Móz. IV. 14,37.]

Júd 1,6

Az angyalokat pedig, kik meg nem tartották méltóságukat, hanem elhagyták lakhelyöket, a nagy nap itéletére örök bilincseken sötétségben tartja. [Péter II. 2,4.]

Júd 1,7

A mint Sodoma és Gomorra és a szomszéd városok hasonlóképen paráználkodván, és más test után menvén, példáúl lettek, az örök tűznek büntetését szenvedvén. [Péter II. 2,6.]

Júd 1,8

Hasonlóképen járnak ezek is, kik a testet megfertőztetik, a felsőbbséget megvetik; a méltóságot káromolják.

Júd 1,9

Mikor Mihály arkangyal az ördöggel vetekedvén, tusakodott Mózes teste miatt, nem merte a káromlás itéletét rája kimondani, hanem azt mondotta: Parancsoljon neked az Úr.

Júd 1,10

Ezek pedig a mit nem értenek, azt káromolják; a mit pedig természet szerint tudnak, mint az oktalan állatok, az által jutnak romlásra.

Júd 1,11

Jaj nekik! mert Kain útján indúltak el, és Bálaám tévedése, a nyereségvágy után rohannak, és mint Kóre, lázadásban vesznek el.

Júd 1,12

Ezek az ő vendégségeikben förtelmek, tartózkodás nélkül lakmározván, magokat hizlalók, víz nélküli felhők, melyek a szelektől ide s tova hányatnak, őszi fák, gyümölcstelenek, kétszer holtak, kiírtottak;

Júd 1,13

a tenger dühöngő habjai, kitajtékozók tulajdon gyalázatjokat, bujdosó csillagok, kiknek számára a sötétség förgetege örökké fentartatik.

Júd 1,14

Ezekről is jövendölt Énok, Ádámtól a hetedik, mondván: Ime eljő az Úr sok ezer szenteivel,

Júd 1,15

itéletet tartani mindenek fölött, és megfeddeni mind az istenteleneket minden istentelen cselekedetökről, melyeket istentelenűl cselekedtek, és minden sértő szóról, melyeket az Isten ellen szólottak az istentelen bűnösök.

Júd 1,16

Ezek zúgolódók, panaszkodók, kik saját kivánságaik szerint járnak, szájok kevélységgel szól, haszonlesésből hízelegvén az embereknek.

Júd 1,17

Ti pedig szerelmesim! emlékezzetek meg az igékről, melyeket eleve mondottak a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai,

Júd 1,18

kik megmondották nektek, hogy az utolsó időkben gúnyolódók jőnek, kik saját kivánságaik szerint járnak az istentelenségben. [Péter II. 3,3. Tim. I. 4,1.]

Júd 1,19

Ezek, kik önmagokat különszakasztják, testiek, Lélek nélkül valók.

Júd 1,20

Ti pedig, szerelmesim! a ti szentséges hiteteken alapúlván, imádkozzatok a Szentlélek által,

Júd 1,21

tartsátok meg magatokat az isteni szeretetben, várván a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmasságát az örök életre.

Júd 1,22

És ezeket ugyan megitélvén, fenyítsétek meg;

Júd 1,23

amazokat pedig szabadítsátok meg, kiragadván a tűzből; egyebeken könyörűljetek félelemmel, de a testtől megfertőzött ruhát is gyülöljétek.

Júd 1,24

Annak pedig, ki titeket bűn nélkül megtarthat, és dicsőségének színe elé állíthat szeplőtelenűl örvendezéssel a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelekor,

Júd 1,25

egyedűl üdvözítő Istenünknek, a mi Urunk Jézus Krisztus által, dicsőség és magasztalás, uralkodás és hatalom minden idő előtt, most és mindörökön örökké. Amen.