JÓZUE KÖNYVE.

Jegyzet


Józs 1

Józue bevezettetik hivatalába, és a nemzetségek engedelmességet igérnek.

Józs 1,1

És lőn Mózesnek, az Úr szolgájának halála után, az Úr szóla Nun fiának, Józuénak, Mózes szolgájának és mondá neki:

Józs 1,2

Mózes, az én szolgám meghalt; kelj föl és menj át e Jordánon te és az egész nép veled azon földre, melyet én adok Izrael fiainak.

Józs 1,3

Mindazon helyet, melyre lábatok lép, nektek adom, a mint Mózesnek szólottam. [Móz. V. 11,24.]

Józs 1,4

A pusztától és Libanontól, a nagy folyóig Eufratesig, – a heteusok egész földe – a nagy tengerig napnyugat ellenében, lesz határotok.

Józs 1,5

Ellenetek senki sem állhat életed teljes napjaiban; a mint Mózessel voltam, úgy leszek veled; nem maradok el tőled, el sem hagylak téged. [Józ. 3,7. Zsid. 13,5.]

Józs 1,6

Légy erős és bátor; mert te osztod el sorssal e népnek azon földet, melyért megesküdtem atyáiknak, hogy azt nekik adom. [Móz. V. 31,7.23. Kir. III. 2,2.]

Józs 1,7

Légy tehát erős és igen bátor; hogy megtartsd és teljesítsd az egész törvényt, melyet neked az én szolgám, Mózes parancsolt; el ne hajolj attól se jobbra, se balra, hogy bölcs légy mindenben, a mit cselekszel.

Józs 1,8

El ne távozzék e törvény könyve szádtól, hanem elmélkedjél arról éjjel és nappal, hogy megtartsd és teljesítsd mind, a mik megirattak abban; akkor eligazítod utadat, és megérted azt.

Józs 1,9

Ime parancsolom neked: Légy erős és bátor. Ne rettegj és ne félj; mert veled van a te Urad Istened mindenekben, a miket kezdesz.

Józs 1,10

És parancsola Józue a nép fejedelmeinek, mondván: Menjetek át a tábor közepén, és parancsoljátok meg a népnek, és mondjátok:

Józs 1,11

Készítsetek magatoknak eleséget; mert harmadnap múlva átkeltek a Jordánon, és bírni mentek a földet, melyet a ti Uratok Istenetek ád nektek.

Józs 1,12

A rúbenitáknak is és gáditáknak és Manasszes fél-nemzetségének mondá:

Józs 1,13

Emlékezzetek ama beszédre, melyet nektek az Úr szolgája, Mózes parancsolt, mondván: A ti Uratok Istenetek megadta nektek a nyugalmat és az egész földet.

Józs 1,14

Feleségeitek és gyermekeitek és barmaitok maradjanak ama földön, melyet nektek Mózes adott a Jordánon innét: ti pedig fölfegyverkezvén, menjetek át atyátokfiai előtt, mindnyájan az erős karúak, és hadakozzatok érettök, [Móz. IV. 32,26.]

Józs 1,15

míg nyugalmat ád az Úr atyátokfiainak, a mint nektek is adott, és bírják ők is a földet, melyet a ti Uratok Istenetek ád nekik: és úgy térjetek vissza örökségtek földére, és lakjatok abban, a mit nektek Mózes, az Úr szolgája adott a Jordánon innét, napkelet ellenében.

Józs 1,16

És felelék Józuénak, és mondák: Mind, a miket parancsoltál nekünk, megcselekesszük; és a hová csak küldesz, megyünk.

Józs 1,17

A mint Mózesnek engedelmeskedtünk mindenben, úgy engedelmeskedünk neked is; csak legyen veled a te Urad Istened, a mint Mózessel volt.

Józs 1,18

A ki szájadnak ellene mond, és nem engedelmeskedik minden beszédeidnek, melyeket parancsolsz neki, haljon meg. Csak te légy erős, és férfiasan cselekedjél.

Józs 2

Józue kémeket küld Jerikóba, kik Ráhábnál oltalmat találnak.

Józs 2,1

Tehát Nun fia, Józue, két kémet külde titkon Szétimből, és mondá nekik: Menjetek, és nézzétek meg a földet és Jerikó városát. Kik eltávozván, bemenének egy Ráháb nevű paráznaasszony házába, és megnyugvának nála.

Józs 2,2

És hirűl adák Jerikó királyának, és mondák: Ime férfiak jöttek ide be éjszaka Izrael fiai közől, hogy megkémleljék a földet.

Józs 2,3

És Jerikó királya Ráhábhoz külde, mondván: Add ki ama férfiakat, kik hozzád jöttek, és házadba mentek, mert kémek, és az egész földet kémlelni jöttek.

Józs 2,4

És az asszony fogván a férfiakat, elrejté, és mondá: Megvallom, hozzám jöttek, de nem tudtam, hovávalók; [Józ. 6,17.]

Józs 2,5

és mikor besötétedvén, a kapu betéteték, ők is kimentenek, nem tudom, hova mentek; de űzzétek hamar őket, még elfogjátok.

Józs 2,6

Ő pedig a férfiakat háza tetejére vezeté, és befödé őket len-pozdorjával, mely ott vala.

Józs 2,7

Azok pedig, kik elküldettek vala, utánok menének amaz úton, mely a Jordán révére viszen; és mihelyest kimentek, a kapu mindjárt betéteték.

Józs 2,8

Még el sem aludtak, kik a rejtekben valának, és ime az asszony fölméne hozzájok, és mondá:

Józs 2,9

Tudom, hogy az Úr nektek adta e földet; mert ránk rohant tőletek a félelem, és elcsüggedtek e föld minden lakói.

Józs 2,10

Hallottuk, hogy az Úr kiszárasztotta a vörös tenger vizeit bémenetetek előtt, mikor Egyiptomból kijöttetek; és miket cselekedtetek az amorreusok két királyának, kik a Jordánon túl voltak, Széhonnak és Ógnak, kiket megöltetek. [Móz. II. 14,21. Móz. IV. 21,24.]

Józs 2,11

És ezeket hallván megijedtünk, és elcsüggedett szivünk, és nem maradt bátorság bennünk a ti bejöveteleteken. Mert a ti Uratok Istenetek ő az Isten fönn az égben, és alant a földön.

Józs 2,12

Most tehát esküdjetek meg nekem az Úrra, hogy a mint én irgalmasságot cselekedtem veletek, ti is úgy cselekedjetek atyám házával, és adjatok nekem bizonyos jelt, [Józ. 6,22.]

Józs 2,13

hogy megszabadítjátok atyámat és anyámat, férfi- és nőtestvéreimet, és mind, a mi övék, és megmentitek életünket a haláltól.

Józs 2,14

És azok felelék neki: A mi lelkünk legyen halálban érettetek, de úgy, ha minket el nem árúlsz; és mikor az Úr nekünk adja e földet, irgalmat és igazságot cselekszünk veled.

Józs 2,15

Erre lebocsátá őket kötélen az ablakról, mert háza a kőkerítéshez vala ragasztva;

Józs 2,16

és mondá nekik: A hegyekre menjetek, netalán a visszatérők elétaláljanak; és ott lappangjatok harmadnapig, míg amazok visszatérnek, és úgy menjetek útatokra.

Józs 2,17

Kik mondák neki: Mentek leszünk az eskütől, melylyel minket megeskettél,

Józs 2,18

ha mi bejövén a földre, e vörös zsinór jelűl leszen, és azt azon ablakra kötöd, melyen minket lebocsátottál; és atyádat, anyádat és atyádfiait és minden rokonságodat házadhoz egybegyűjtöd.

Józs 2,19

De a ki házad ajtaján kimegy, annak vére legyen fején, és mi ártatlanok leszünk. Mindazok vére pedig, kik a házban veled lesznek, a mi fejünkre szálljon, ha valaki őket illeti.

Józs 2,20

Hogyha minket el akarsz árúlni és e beszédet kijelenteni, mentek leszünk az eskütől, melylyel minket megeskettél.

Józs 2,21

És ő felelé: A mint szólottatok, úgy legyen. És elbocsátván őket, hogy elmenjenek, kifüggeszté a vörös zsinórt az ablakon.

Józs 2,22

Azok pedig elmenvén, a hegységre jutának, és ott maradának három nap, míg visszatérének, a kik kergették vala; mert minden utakon keresvén sem találák őket.

Józs 2,23

S midőn ezek a városba mentek, a kémek is visszatérének, és lejövén a hegyről, és átkelvén a Jordánon, eljutának Nun fiához, Józuéhoz, és elbeszélék neki mind, a mi velök történt vala.

Józs 2,24

És mondák: Az Úr kezünkbe adta ez egész földet, és a félelem miatt leverettek minden lakói.

Józs 3

Izrael fiai száraz lábbal mennek át a Jordánon.

Józs 3,1

Annakokáért Józue fölkelvén éjjel, elinditá a tábort; és kimenvén Szétimből, a Jordánhoz jutának, ő és Izrael minden fiai, és ott három napig mulatának.

Józs 3,2

Melyek elteltével, a hirdetők átmenének a tábor közepén.

Józs 3,3

és kezdék kiáltani: Mikor a ti Uratok Istenetek szövetség-szekrényét látjátok, és a Lévi-nemzetségbeli papokat, hogy azt viszik, ti is keljetek föl, és kövessétek az elölmenőket;

Józs 3,4

de köztetek és a szekrény között kétezer könyöknyi köz legyen, hogy távolról láthassátok és tudhassátok, mely úton kelljen mennetek; mert azelőtt nem jártatok azon; és ójátok magatokat, hogy a szekrényhez ne közelgessetek.

Józs 3,5

És mondá Józue a népnek: Szenteltessetek meg! mert holnap az Úr közöttetek csodákat teszen.

Józs 3,6

És mondá a papoknak: Vegyétek föl a szövetség szekrényét, és menjetek a nép előtt. Kik a parancsot teljesítvén, fölvevék azt, és előttök menének.

Józs 3,7

És mondá az Úr Józuénak: Ma kezdlek téged fölmagasztalni egész Izrael előtt, hogy tudják: mert a mint Mózessel voltam, úgy vagyok veled is. [Józ. 1,5.]

Józs 3,8

Te pedig parancsolj a papoknak, kik a szövetség szekrényét viszik, és mondd nekik: Mikor bementek a Jordán vizének egy részébe, álljatok meg abban.

Józs 3,9

És mondá Józue Izrael fiainak: Járúljatok ide, és halljátok a ti Uratok Istenetek igéjét.

Józs 3,10

És ismét: Ebből megtudjátok, úgymond, hogy az élő Úr Isten köztetek vagyon, és elveszti színetek elől a kananeusokat és heteusokat, a heveusokat és ferezeusokat, a gergezeusokat is és a jebuzeusokat és amorreusokat.

Józs 3,11

Ime az egész föld Urának szövetség szekrénye előttetek megyen a Jordánon. [Ap.cs. 7,45.]

Józs 3,12

Válaszszatok tizenkét férfiút Izrael nemzetségeiből, egyet-egyet mindenik nemzetségből.

Józs 3,13

És midőn a papok, kik az egész föld Ura Istene szekrényét hordozzák, a Jordán vizeibe teszik lábaik nyomát, a vizek, melyek alúl vannak, lefolynak, és elapadnak; a melyek pedig felülről jőnek, egy torlásban megállapodnak.

Józs 3,14

Kiindulván tehát a nép sátoraiból, hogy átkeljen a Jordánon, és a papok, kik a szövetség szekrényét hordozzák, előtte mennek vala;

Józs 3,15

és ők a Jordánba lépvén, és lábaikat a víz részébe mártván (a Jordán árka partjai pedig az aratás idején tele voltak), [Sirákf. 24,36.]

Józs 3,16

megállának a lefolyó vizek egy helyen, és hegy gyanánt föltornyosodván, messze látszának a várostól, mely Adomnak hivatik, Szártán helyéig; a melyek pedig alúl valának, a pusztaság tengerébe (mely most holtnak hivatik) lefolyának, míg egészen elfogytak.

Józs 3,17

A nép pedig Jerikó ellenébe mégyen vala; és a papok, kik az Úr szövetségének szekrényét hordozzák, felövezve állanak vala a száraz földön a Jordán közepén, és az egész nép a száraz árkon méne át.

Józs 4

Jelkövek a Jordánban történt csoda emlékére.

Józs 4,1

Miután átkeltek, mondá az Úr Józuénak:

Józs 4,2

Válaszsz tizenkét férfiút, egyet-egyet minden nemzetségből,

Józs 4,3

és parancsold meg nekik, hogy vegyenek a Jordán árkának közepéből, hol a papok lábai állottak, igen kemény tizenkét követ; tegyétek le azokat a tábor helyén, hol ez éjjel sátorokat vontok.

Józs 4,4

És hívá Józue a tizenkét férfiút, kiket választott vala Izrael fiai közől, egyet-egyet mindenik nemzetségből,

Józs 4,5

és mondá nekik: Menjetek a ti Uratok Istenetek szekrénye előtt a Jordán közepére, és hozzatok onnét kiki egy-egy követ vállatokon, Izrael fiainak száma szerint,

Józs 4,6

hogy legyen köztetek emlékjelűl; és mikor megkérdenek titeket fiaitok holnap, mondván: Mire valók e kövek?

Józs 4,7

feleljétek nekik: Elfogytak a Jordán vizei az Úr szövetségének szekrénye előtt, midőn azon átment; azért helyeztettek e kövek Izrael fiainak örök emlékűl.

Józs 4,8

Úgy cselekvének tehát Izrael fiai, a mint parancsolta nekik Józue, hozván a Jordán árka közepéből tizenkét követ, a mint az Úr neki parancsolta vala, Izrael fiainak száma szerint, azon helyre, melyen táborba szállának, és oda tevék le azokat.

Józs 4,9

Más tizenkét követ is helyeze Józue a Jordán árka közepére, hol a papok állottak, kik a szövetség szekrényét hordozták; és ott vannak azok a jelen napig.

Józs 4,10

A papok pedig, kik a szekrényt hordozzák vala, a Jordán közepén állának, míg véghez viteték minden, a mit Józuénak parancsolt az Úr, és megmondott vala neki Mózes, hogy beszélje el a népnek. És siete a nép, és általméne.

Józs 4,11

És miután átkeltek mindnyájan, átméne az Úr szekrénye is, és a papok a nép előtt mennek vala.

Józs 4,12

Rúben és Gád fiai is és Manasszes fél-nemzetsége fölfegyverkezve Izrael fiai előtt menének, a mint nekik parancsolta vala Mózes; [Móz. IV. 32,28.]

Józs 4,13

és negyvenezer hadakozó, seregekben és csoportokban méne Jerikó városának sík mezőségein.

Józs 4,14

Aznapon fölmagasztalá az Úr Józuét egész Izrael előtt, hogy féljék őt, a mint félték Mózest, míg élt.

Józs 4,15

És mondá neki:

Józs 4,16

Parancsold meg a papoknak, kik a szövetség szekrényét hordozzák, hogy jőjenek föl a Jordánból.

Józs 4,17

És ő parancsola nekik, mondván: Jőjetek föl a Jordánból.

Józs 4,18

És midőn feljöttek, hordozván az Úr szövetségének szekrényét, s a száraz földre lépni kezdettek, visszatérének a vizek árkukba, és az előbbi szokás szerint folynak vala.

Józs 4,19

A nép pedig feljöve a Jordánból az első hó tizedik napján, és táborba szállának Galgalában, Jerikó városának napkeleti része ellenében.

Józs 4,20

A tizenkét követ, melyeket a Jordán árkából vettek vala, Józue Galgalában állítá fel,

Józs 4,21

és mondá Izrael fiainak: Mikor kérdezik fiaitok holnap atyáikat, és mondják nekik: Mire valók e kövek?

Józs 4,22

tanítsátok meg őket, és mondjátok: E Jordánnak száraz árkán jött által Izrael,

Józs 4,23

kiszárasztván a ti Uratok Istenetek annak vizeit előttetek, míg átjöttetek;

Józs 4,24

a mint cselekedett vala azelőtt a vörös tengeren, melyet kiszárasztott, míg általmenénk: [Móz. II. 14,21.]

Józs 4,25

hogy megismerjék a föld minden népei az Úrnak igen erős kezét, hogy ti is féljétek a ti Uratokat Isteneteket minden időben.

Józs 5

Körűlmetélés és húsvéti ünnep Kanaánban. A manna megszűnik hullani. Az Úr egyik angyala megjelen Józuénak.

Józs 5,1

Azért miután meghallották az amorreusok minden királyai, kik a Jordánon túl laknak vala napnyugatra, és Kanaán minden királyai, kik a nagy tenger közel helyeit bírják vala, – hogy kiszárasztotta az Úr Jordán folyamát Izrael fiai előtt, míg átmentek: elcsüggede szivök, és nem marada bátorság bennök, félvén Izrael fiainak bejövetétől.

Józs 5,2

Az időben mondá az Úr Józuénak: Csinálj magadnak kő-késeket, és metéld körűl másodszor Izrael fiait.

Józs 5,3

Megcselekvé, a mit parancsolt vala az Úr, és körűlmetélé Izrael fiait a körűlmetélés halmán.

Józs 5,4

Ez pedig oka a második körűlmetélésnek: Az egész férfinemű nép, mely kijött volt Egyiptomból, valamennyi hadakozó férfiú meghalt vala a pusztában, az útnak igen hosszú kerengéseiben;

Józs 5,5

kik mindnyájan körűl voltak metélve; a nép pedig, mely a pusztában született,

Józs 5,6

a széles pusztának negyven esztendeig tartó útján körűlmetéletlen volt, míg elemésztetének, kik nem hallgatták az Úr szavát, és kiknek azelőtt megesküdött vala, hogy nem mutatja meg nekik a tejjel és mézzel folyó földet.

Józs 5,7

Ezek fiai következének az atyák helyére, és körűlmetéltetének Józuétől; mert a mint születének, körűlmetéletlenek valának, és senki őket az útban körűl nem metélte.

Józs 5,8

Miután pedig mindnyájan körűlmetéltettek, azon táborhelyen maradának, míg meggyógyulának.

Józs 5,9

És mondá az Úr Józuénak: Ma vettem el rólatok Egyiptom gyalázatát. És hivaték azon hely neve Galgalának a jelen napig.

Józs 5,10

És Izrael fiai Galgalában maradának, és Fázét tartának a hó tizennegyedik napján estve, Jerikó mezőségein;

Józs 5,11

és evének a föld gabonájából másodnap kovásztalan kenyereket és azon esztendőbeli árpalepényt.

Józs 5,12

És elfogya a manna, miután a föld gabonájából ettenek, és nem éltek többé azon eledellel Izrael fiai, hanem Kanaán földének azon esztendőbeli gabonájából evének.

Józs 5,13

Midőn pedig Józue Jerikó városának mezején volt, fölemelé szemeit, és láta egy ellenében álló és kivont kardot tartó férfiút, és hozzája méne, és mondá: Miénk vagy-e, vagy ellenségeinké?

Józs 5,14

Ki felelé: Nem; hanem az Úr seregének fejedelme vagyok, és most jövök.

Józs 5,15

Leborúla Józue arczczal a földre, és imádván, mondá: Mit mond az én Uram szolgájának?

Józs 5,16

Oldd le, úgymond, sarudat lábaidról; mert a hely, melyen állasz, szent. És úgy cselekvék Józue, a mint neki parancsolva volt. [Móz. II. 3,5. Ap.cs. 7,33.]

Józs 6

Jerikó elfoglaltatása és lerontatása.

Józs 6,1

Jerikó pedig bezárva és megerősítve vala, Izrael fiaitól való félelem miatt, és senki sem mert ki és bejárni.

Józs 6,2

És mondá az Úr Józuénak: Ime kezedbe adtam Jerikót és az ő királyát és mind az erős férfiakat.

Józs 6,3

Kerűljétek meg a várost minden hadakozók egyszer napjában, és cselekedjetek így hat nap.

Józs 6,4

A hetedik napon pedig a papok vegyék a hét harsonát, melyekkel az örvendetes esztendőben élnek, és menjenek a szövetség szekrénye előtt; és hétszer kerűljétek meg a várost, és a papok harsonát fujjanak.

Józs 6,5

És mikor a harsonának hosszabb és szaggatott szava megzendűl és füleitekbe harsog: kiáltson az egész nép igen nagy sikoltással, és a város falai tövig leomlanak, és menjen be kiki ama helyen, melynek ellenében állani fog.

Józs 6,6

Eléhivá tehát Nun fia, Józue a papokat és mondá nekik: Vegyétek föl a szövetség szekrényét, és más hét pap vegye az örvendetes esztendő hét harsonáját, és járjanak az Úr szekrénye előtt.

Józs 6,7

A népnek is mondá: Menjetek és kerűljétek meg a várost, fölfegyverkezve, az Úr szekrénye előtt menvén.

Józs 6,8

És midőn Józue ez igéket elvégezte, és a hét pap a hét harsonával az Úr szövetségének szekrénye előtt zengett,

Józs 6,9

az egész fegyveres had elől menvén, a többi község a szekrényt követé, és a harsonák szavától minden harsog vala.

Józs 6,10

Parancsola pedig Józue a népnek, mondván: Ne kiáltsatok, se ne hallják szavatokat, se semmi beszéd szátokból ki ne menjen, mignem eljő a nap, melyen mondani fogom nektek: Kiáltsatok! és akkor kiáltsatok.

Józs 6,11

Megkerülé tehát az Úr szekrénye a várost egyszer napjában, és visszatérvén a táborba, ott marada.

Józs 6,12

És Józue éjjel fölkelvén, a papok fölvevék az Úr szekrényét,

Józs 6,13

és heten közőlük a hét harsonát, melyekkel az örvendetes esztendőben élnek; és az Úr szekrénye előtt menének, járván és harsonát fúván, és a fegyveres nép előttök méne, a többi község pedig követé a szekrényt, zengvén a harsonaszó.

Józs 6,14

És megkerűlék a várost másodnap egyszer, és visszatérének a táborba. Igy cselekvének hat napig.

Józs 6,15

A hetedik napon pedig korán reggel fölkelvén, megkerűlék a várost hétszer, a mint rendelve vala.

Józs 6,16

És midőn a hetedik kerűlésben harsonát fúttak a papok, mondá Józue egész Izraelnek: Kiáltsatok! mert az Úr nektek adta a várost;

Józs 6,17

és átok legyen e város és minden, a mi benne van, az Úré legyen; egyedűl Ráháb, a paráznaszemély éljen mindazokkal, kik vele a házban vannak; mert elrejtette a követeket, kiket küldöttünk vala. [Józ. 2,4. Zsid. 11,31.]

Józs 6,18

Ti pedig ójátok magatokat, hogy azokból, a mik tiltva vannak, semmit se illessetek, és ne legyetek a parancs megszegői; és Izrael egész tábora bűn alatt ne legyen, meg se háboríttassék.

Józs 6,19

A mi pedig arany és ezüst leend, és réz- és vas-edény, az Úrnak szenteltessék, az ő kincsei közé tétetvén.

Józs 6,20

Tehát az egész nép kiáltván, és a harsonaszó zengvén, miután a sokaság füleibe hatott a szózat és harsogás, a falak azonnal leomlának; és fölméne kiki azon helyen, mely ellenében vala, és bevevék a várost, [Zsid. 11,30. Makkab. II. 12,15.]

Józs 6,21

és megölének mindeneket, mik abban valának, férfiútól asszonyig, csecsemőtől vénig; az ökröket és juhokat és szamarakat is levágák fegyver élével.

Józs 6,22

Ama két férfiúnak pedig, kik kémségbe küldettek vala, mondá Józue: Menjetek azon paráznaasszony házába, és hozzátok elé őt és minden vagyonát, a mint neki esküvéssel fogadtátok. [Józ. 2,1.14.]

Józs 6,23

És bemenvén az ifjak, kihozák Ráhábot és szüleit, atyjafiait, minden házi szereit és rokonságát, és Izrael táborán kivűl szállíták. [Zsid. 11,31.]

Józs 6,24

A várost pedig és mindazt, mi abban volt, fölgyujták, kivéve az aranyat és ezüstöt, és a réz- és vas-edényeket, melyeket az Úr kincstárának szentelének. [Józ. 8,2.]

Józs 6,25

Ráhábot, a paráznaszemélyt pedig, és atyja háznépét és mindenét, a mije vala, élni hagyá Józue, és lakának Izrael között a jelen napig azért, mivel elrejtette a kémeket, kiket küldött vala, hogy Jerikót megkémleljék. Ugyanaz időben átkot szóla Józue, mondván:

Józs 6,26

Átkozott legyen azon férfiú az Úr előtt, ki fölállítja és fölépíti Jerikó városát. Az ő elsőszülöttén vesse meg annak alapját, és utolsó fián emelje föl annak kapuit.

Józs 6,27

Az Úr pedig Józuéval vala, és az ő neve elhíresedék az egész földön.

Józs 7

Ákán vétke miatt Izrael fiai visszaveretnek. Ákán megbüntettetik.

Józs 7,1

De Izrael fiai megszegék a parancsot, és elvőnek az átokból; mert Ákán, Karmi fia, ki Zabdinak, Záre fiának fia, Júda nemzetségéből, elvőn valamit az átokból, és megharaguvék az Úr Izrael fiai ellen. [Józ. 22,16.20. Krón. I. 2,7.]

Józs 7,2

És mikor Józue Jerikóból férfiakat küldött Hái ellen, mely Betáven mellett vagyon, Bétel városának napkeleti részében, mondá nekik: Menjetek föl, és kémleljétek meg a földet. Kik a parancsokat teljesítvén, megkémlelék Háit,

Józs 7,3

és visszatérvén, mondák neki: Ne menjen föl az egész nép, hanem két- vagy háromezer ember menjen, és törölje el a várost; miért fáradna hiába az egész nép igen kevés ellenség ellen?

Józs 7,4

Fölméne tehát háromezer hadakozó; kik mindjárt hátat fordítván,

Józs 7,5

megveretének Hái városa fiaitól, és elesék közőlük harminczhat ember; és kergeté őket az ellenség a kaputól Szabarimig, és vágá a lefelé futókat; és megijede a nép szíve, és mint a víz, megolvada.

Józs 7,6

Józue pedig megszaggatá ruháit, és arczczal földre borúla az Úr szekrénye előtt egész estig, mind ő, mind Izrael valamennyi vénei, és port tőnek fejeikre,

Józs 7,7

és mondá Józue: Ah Uram Istenem! miért hoztad által e népet a Jordán folyóvizén, hogy az amorreusok kezébe adj bennünket, és elveszíts? Bár, a mint kezdettük vala, a Jordánon túl maradtunk volna!

Józs 7,8

Én Uram Istenem! mit mondjak, látván, hogy Izrael hátat fordít ellenségeinek?

Józs 7,9

Meghallják a kananeusok és a föld minden lakói, és egybegyűlvén, körűlvesznek minket, és eltörlik nevünket a földről; és mit cselekszel a te nagy nevedért?

Józs 7,10

És mondá az Úr Józuénak: Kelj föl, miért fekszel arczczal a földön?

Józs 7,11

Vétkezett Izrael, és megszegte szövetségemet; elvettek az átokból, elloptak, és hazudtak, és edényeik közé rejtettek.

Józs 7,12

És meg nem állhat Izrael az ő ellenségei előtt, és futni fog előttök, mert megfertőztetett az átoktól; nem leszek többé veletek, míg el nem tiporjátok azt, ki bűnös e vétekben.

Józs 7,13

Kelj föl, szenteld meg a népet, és mondd nekik: Szenteltessetek meg holnapra! mert ezeket mondja Izrael Ura Istene: Átok van közötted, Izrael! nem állhatsz meg ellenségeid előtt, míg el nem töröltetik közőled, a ki e vétekkel megfertőztetett. [Móz. III. 20,7. Móz. IV. 11,18. Józ. 3,5. Kir. I. 16,5.]

Józs 7,14

Jőjetek elé reggel mindnyájan nemzetségeitek szerint; és a mely nemzetséget a sors találja, jőjön elé rokonságai szerint, és a rokonság a háznépek szerint, és a háznép a férfiak szerint.

Józs 7,15

És a ki e vétekben találtatik, égettessék meg tűz által minden vagyonával együtt, mert megszegte az Úr kötését, és bűnt cselekedett Izraelben.

Józs 7,16

Fölkelvén tehát Józue reggel, eléállítá Izraelt nemzetségei szerint, és találtaték Júda nemzetsége;

Józs 7,17

melyet midőn családjai szerint eléállitott, találtaték Zára családja; ezt is háznépenkint eléállítván, találá Zabdit;

Józs 7,18

kinek háznépét férfiakkint elosztván, találá Ákánt, Karmi fiát, ki Zabdinak, Záre fiának fia vala, Júda nemzetségéből.

Józs 7,19

És mondá Józue Ákánnak: Fiam! adj dicsőséget Izrael Ura- Istenének, és tégy vallást, és jelentsd ki nekem, mit cselekedtél, el ne titkold.

Józs 7,20

És felelé Ákán Józuénak, és mondá neki: Bizony én vétkeztem Izrael Ura Istene ellen, így és így cselekedtem.

Józs 7,21

Láték a zsákmány között egy igen jó, karmazsinszinű palástot és kétszáz ezüst siklust és ötven siklust nyomó aranyvesszőt; és megkivánván, elvőm és elrejtém a földben sátorom közepén, és az ezüstöt a felásott földdel befödém.

Józs 7,22

Józue tehát szolgákat külde, kik elfutván annak sátorához, föltalálák mind, a mi elrejtve vala azon helyen, az ezüsttel együtt.

Józs 7,23

És elvévén a sátorból, Józuéhoz vivék azokat, és Izrael minden fiaihoz, és az Úr elé tevék.

Józs 7,24

Fogván azért Józue Ákánt, Záre fiát, és az ezüstöt és palástot és aranyvesszőt, fiait is és leányait, ökreit és szamarait és juhait, sátorait és minden holmijét, (ő és vele egész Izrael) vivék azokat Ákor völgyébe,

Józs 7,25

a hol mondá Józue: Mivelhogy megháborítottál minket, vessen ki téged az Úr e napon. És megkövezé őt egész Izrael, és mind a mije vala, tűzzel emészteték meg.

Józs 7,26

És nagy halom követ gyűjtének rája, mely fönmaradt a jelen napig. És elfordula rólok az Úr haragja. És hivaték azon hely neve Ákor völgyének egész a mai napig. [Kir. II. 18,17.]

Józs 8

Hái városának bevétele. A Hébal hegyén emelt oltár, az áldás és átok.

Józs 8,1

Mondá pedig az Úr Józuénak: Ne félj és ne rettegj; vidd el magaddal a hadakozók minden sokaságát, és fölkelvén, menj föl Hái városába. Ime kezedbe adtam annak királyát és a népet, a várost és földet.

Józs 8,2

És cselekedjél Hái városával, és annak királyával úgy, a mint cselekedtél Jerikóval és annak királyával; a zsákmányt pedig és a barmokat mind magatoknak ragadjátok; cselt vess a város mögött. [Józ. 6,24.]

Józs 8,3

És fölkele Józue, és vele a hadakozók minden serege, hogy fölmenjenek Háiba; és harminczezer válogatott erős férfiút külde el éjjel,

Józs 8,4

és parancsolá nekik, mondván: Vessetek cselt a város mögött, és messze ne távozzatok, és legyetek készen mindnyájan.

Józs 8,5

Én pedig és a többi sokaság, mely velem van, másfelől megyünk a város ellen. És mikor kijőnek ellenünk, a mint azelőtt cselekedtünk, elfutunk, és hátat fordítunk, [Józ. 7,4.]

Józs 8,6

míg a kergetők a várostól messzebb szakadnak, azt vélvén, hogy szaladunk, mint azelőtt.

Józs 8,7

Mikor tehát mi szaladunk, és ők kergetnek, keljetek föl a lesből, és dúljátok föl a várost, és kezetekbe adja azt a ti Uratok Istenetek.

Józs 8,8

És midőn bevettétek, gyujtsátok föl azt, és mindent úgy cselekedjetek, a mint rendeltem.

Józs 8,9

És elbocsátá őket, és elmenének a leshelyre, és megvonúlának Bétel és Hái között, Hái városának napnyugati részén; Józue pedig azon éjjel a nép között marada;

Józs 8,10

és fölkelvén koránreggel, számbavevé társait, és a vénekkel fölméne a hadsereg élén, körűlvétetve a hadakozók segítségétől.

Józs 8,11

És mikor eljutottak és fölmentek a város ellenébe, a város éjszaki részére állának, mely között és közöttük völgy vala.

Józs 8,12

Ő pedig ötezer embert választott és helyezett vala lesbe Bétel és Hái között, azon város napnyugati részére.

Józs 8,13

A többi hadsereg pedig mind éjszak felé méne, úgy hogy azon sokaság utolsói a város éjszaki részét érék. Elméne tehát Józue azon éjjel, és a völgy közepébe álla.

Józs 8,14

Mit látván Hái királya, siete reggel, és kiméne a város minden hadával, és sereget rendele a puszta felé, nem tudván, hogy háta mögött rejtekben csel vagyon.

Józs 8,15

Józue pedig és egész Izrael megindúla helyéből, félelmet színlelvén, és futván a puszta útján.

Józs 8,16

Amazok pedig egyetemben fölkiáltván, és egymást biztatván, kergeték őket. És midőn eltávoztak a várostól,

Józs 8,17

és Hái városában és Bételben csak egy sem maradt, a ki nem kergette volna Izraelt, (a mint kirohantak vala, a városokat nyitva hagyván),

Józs 8,18

mondá az Úr Józuénak: Emeld föl paizsodat, mely kezedben vagyon, Hái városa ellen, mert neked adom azt.

Józs 8,19

És midőn fölemelte paizsát a város ellen, a lesben rejtezők azonnal fölkelének; és a városra rohanván, bevevék és fölgyujták azt.

Józs 8,20

A város férfiai pedig, kik Józuét kergetik vala, hátratekintvén, és látván a város füstjét égig emelkedni, nem futhatának többé sem ide, sem oda; kiváltképen mivel azok, kik a futást színlelék, és a puszta felé tartanának, a kergetőknek erősen ellenállottak.

Józs 8,21

És látván Józue és egész Izrael, hogy a város bevétetett, és füstje fölemelkedik, visszafordúlván, megveré Hái férfiait.

Józs 8,22

Mivel azok is, kik bevették és fölgyujtották a várost, kijövén a városból társaik elé, a közbevett ellenséget vágni kezdék. Midőn tehát mind a két felől vágák az ellenséget, úgy, hogy annyi sokaságból senki sem szabadúla el,

Józs 8,23

Hái városának királyát is elevenen elfogák, és Józuéhoz vivék.

Józs 8,24

Megöletvén tehát mindazok, kik a pusztára menő Izraelt űzték vala, s azon helyen fegyver átal elhullván, Izrael fiai visszatérének, és megverék a várost.

Józs 8,25

Valának pedig, kik az nap elhullottak, férfiutól asszonyig, tizenkét ezeren, mind Hái városbeli emberek.

Józs 8,26

Józue pedig nem bocsátá le kezét, melyet fölemelt vala, tartván a paizst, mígnem megöletének Hái minden lakói.

Józs 8,27

A barmokat pedig és a város zsákmányait magok között oszták el Izrael fiai, a mint parancsolta vala az Úr Józuénak.

Józs 8,28

Ki fölgyujtá a várost, és omladék halommá tette azt mindörökre;

Józs 8,29

Annak királyát is fölakasztatá az akasztófára estig és napnyugatig; ekkor parancsola Józue, és levevék annak holttestét a keresztről, és a város kapuja elé veték, nagy halom követ hordván rá, mely fönmaradt a jelen napig.

Józs 8,30

Azután oltárt építe Józue Izrael Ura- Istenének Hébal hegyén,

Józs 8,31

a mint parancsolta vala Mózes, az Úr szolgája Izrael fiainak, és megíratott Mózes törvénykönyvében; az oltár pedig faragatlan kövekből vala, melyeket vas nem illetett; és áldoza azon égő és békeáldozatokat az Úrnak. [Móz. II. 20,25. Móz. V. 27,5.]

Józs 8,32

És kövekre írá Mózes törvényének mását, melyet ő szerzett vala Izrael fiai előtt.

Józs 8,33

Az egész nép pedig és a vének, a hadnagyok és bírák kétfelől állának a szekrénynyel a papok előtt, kik hordozzák vala az Úr szövetségének szekrényét, úgy a jövevény, mint a benlakó; fele azoknak Garízim hegye mellett, és fele Hébal hegye mellett, a mint parancsolta vala Mózes, az Úr szolgája. És először megáldá Izrael népét.

Józs 8,34

Azután elolvasá minden igéit az áldásnak és átoknak, és mindeneket, a mik megirattak vala a törvény könyvében.

Józs 8,35

Semmit azokból, miket Mózes parancsolt, el nem hagya, hanem mindeneket ujonan eléada Izrael egész sokasága, az asszonyok és kisdedek és jövevények előtt, kik közöttük tartózkodnak vala.

Józs 9

A gábaoniták szövetségesekűl fogadtatnak.

Józs 9,1

Ezeket hallván a Jordánon túli minden királyok, kik a hegységeken és mezőségeken laknak vala, a tenger mellékén és a nagy tenger partján, azok is, kik a Libanon mellett laknak vala, a heteusok és amorreusok, kananeusok és ferezeusok, heveusok és jebuzeusok;

Józs 9,2

összegyűlének egyetemben, hogy hadakozzanak Józue és Izrael ellen egy szívvel és egy akarattal.

Józs 9,3

Azok pedig, kik Gábaonban laknak vala, hallván mind, a miket cselekedett Józue Jerikónak és Háinak,

Józs 9,4

ravaszságot gondolván, magoknak eledeleket vőnek, ó zsákokat tévén a szamarakra, és szakadozott és foltozott bortömlőket,

Józs 9,5

és igen régi sarukat, melyek az óság jelentésére bőrdarabokkal valának foltozva, ó ruhákba öltöztek; a kenyerek is, melyeket úti eleségre vittenek, kemények valának, és darabokra morzsolódtak.

Józs 9,6

És elindulának Józuéhoz, ki akkor Galgalában a táborban vala, és mondák neki és egyszersmind egész Izraelnek: Messze földről jöttünk, békeséget akarván veletek kötni. És felelék nekik Izrael férfiai, és mondák:

Józs 9,7

Talán oly földön laktok, mely sors szerint minket illet? úgy nem köthetünk veletek szövetséget.

Józs 9,8

Amazok pedig mondák Józuenak: A te szolgáid vagyunk. Kiknek mondá Józue: Kik vagytok ti, és honnan jöttök?

Józs 9,9

Felelének: Igen messze földről jöttek szolgáid a te Urad Istened nevében; mert hallottuk hirét az ő hatalmának, s mindazokat, miket Egyiptomban cselekedett,

Józs 9,10

és az amorreusok két királyának, kik túl a Jordánon voltak, Széhonnak, a heszeboni királynak, és Ógnak, a bászáni királynak, ki Asztarotban vala. [Móz. IV. 21,24.]

Józs 9,11

És mondák nekünk a vének és a mi földünk minden lakói: Vegyetek élelmet kezeitekbe az igen hosszú út miatt, és menjetek eléjök, és mondjátok: A ti szolgáitok vagyunk, kössetek velünk szövetséget.

Józs 9,12

Ime a kenyereket, mikor kiindultunk házainkból, hogy hozzátok jőjünk, melegen vettük s már megszáradtak, és a nagy régiség miatt elmorzsolódtak.

Józs 9,13

Új bortömlőket töltöttünk, s már megszakadoztak és elfeslettek. A ruhák, melyekbe öltöztünk, és a saruk, melyek lábainkon vannak, a messze út hosszú volta miatt elkoptak, és csaknem elszakadoztak.

Józs 9,14

Vőnek tehát ezek eleségeiből, és az Úr száját meg nem kérdék.

Józs 9,15

És békét köte velök Józue, és szövetségre lépvén, megigéré, hogy nem fognak megöletni; a sokaság fejedelmei is megesküvének nekik. [Kir. II. 21,2.]

Józs 9,16

Harmadnap pedig a szövetségszerzés után, meghallák, hogy közel laknak, és közöttök fognak lenni;

Józs 9,17

és Izrael fiai elinditák a tábort, és eljutának harmadnapra azok városaiba, melyeknek nevei ezek: Gábaon és Kafira, Berot és Kariatiarim.

Józs 9,18

És nem ölék meg őket, mivel megesküdtek vala nekik a sokaság fejedelmei Izrael Ura Istene nevére. Ezért az egész község zúgolódék a fejedelmek ellen;

Józs 9,19

kik felelék nekik: Megesküdtünk nekik Izrael Ura Istene nevére, és azért nem nyúlhatunk hozzájok;

Józs 9,20

hanem ezt cselekedjük nekik: Hagyassanak ugyan meg életben, hogy ellenünk az Úr haragja föl ne gerjedjen, ha eskünket megszegnők;

Józs 9,21

de úgy éljenek, hogy az egész sokaság szükségére fát vágjanak, és vizet hordjanak. Kik midőn ezeket beszélték,

Józs 9,22

hívá Józue a gábaonitákat, és mondá nekik: Miért kivántatok minket álnoksággal megcsalni, hogy azt mondátok: Igen messze lakunk tőletek, holott közöttünk vagytok?

Józs 9,23

Annakokáért átok alatt lesztek, és el nem fogy nemzetségtekből a favágó és vízhordó az én Istenem házába.

Józs 9,24

Kik felelék: Hírűl jött nekünk, szolgáidnak, hogy a te Urad Istened megigérte szolgájának, Mózesnek, hogy nektek adja mind e földet, és elveszti annak minden lakóit. Azért igen megijedtünk, és gondoskodtunk életünkről, kényszeríttetvén tőletek való félelmünktől, és e tanácsot végeztük.

Józs 9,25

Most tehát kezedben vagyunk, a mi előtted jónak és igaznak látszik, azt cselekedd velünk,

Józs 9,26

Úgy cselekvék tehát Józue, a mint mondotta vala, és megszabadítá őket Izrael fiainak kezéből, hogy meg ne ölessenek.

Józs 9,27

És azon nap rendelé, hogy ők az egész népnek és az Úr oltárának szolgálatában legyenek, fát vágván, és vizet hordván a jelen ideig azon helyen, melyet az Úr választani fog.

Józs 10

Józue csodálatos győzelme az amorreusokon.

Józs 10,1

Mikor ezeket meghallotta Adonizedek, a jerusalemi király tudniillik, hogy Józue bevette Háit és azt földúlta, (mert a mint cselekedett vala Jerikóval és annak királyával, úgy cselekvék Háival, s annak királyával), és hogy a gábaoniták Izraelhez pártoltak, és szövetségesei lettek,

Józs 10,2

igen megfélemlék; mert nagy város vala Gábaon, egyike a királyi városoknak, és nagyobb Hái városánál, és minden hadakozói igen erősek valának.

Józs 10,3

Elkülde tehát Adonizedek, a jerusalemi király, Ohamhoz, a hebroni királyhoz, és Fárámhoz, a jerimoti királyhoz, Jáfiához is, a lákiszi királyhoz, és Dabirhoz, az egloni királyhoz, mondván:

Józs 10,4

Jőjetek föl hozzám, és hozzatok segítséget, hogy vegyük be Gábaont, mert Józuéhoz pártolt és Izrael fiaihoz.

Józs 10,5

Egybegyűlvén tehát, fölméne az amorreusok öt királya: a jerusalemi király, a hebroni király, a jerimoti király, a lákiszi király, az egloni király, hadaikkal együtt, és táborba szállának Gábaon körűl, víván azt.

Józs 10,6

A megszállott Gábaon városa lakói pedig Józuéhoz küldének, ki akkor táborban vala Galgalánál, és mondák neki: Meg ne vond kezeidet szolgáid segítésétől; jőj fel hamar, és szabadíts meg minket, és hozz segítséget; mert egybegyűltek ellenünk az amorreusok minden királyai, kik a hegységen laknak.

Józs 10,7

És fölméne Józue Galgalából, és vele a hadakozók egész serege, a legerősebb férfiak.

Józs 10,8

És mondá az Úr Józuénak: Ne félj tőlök, mert kezeidbe adtam őket; senki sem állhat közőlük ellened.

Józs 10,9

Rájok rohana tehát Józue hirtelen, egész éjjel menvén Galgalából.

Józs 10,10

És megzavará őket az Úr Izrael színe előtt; és megveré nagy csapással Gábaonban, és a Bethoron magasának útján kergeté őket, és vágá Azekáig és Macedáig.

Józs 10,11

És midőn Izrael előtt szaladtak, és Bethoron lejtőjén valának, az Úr nagy köveket bocsáta rájok az égből Azekáig; és sokkal többen halának meg a kőeső kövei által, mintsem a kiket fegyverrel öltek, meg Izrael fiai.

Józs 10,12

Akkor szóla Józue az Úrnak az napon, melyen kezébe adá az amorreust Izrael fiainak színe előtt, és mondá előttök: Nap! Gabaon felé meg ne mozdúlj, és hold! az Ajalon völgy felé.

Józs 10,13

„És megállának a nap és hold, míg a nép boszút állott ellenségein.“ Nincs-e ez megírva az igazak könyvében? „Megálla tehát a nap az ég közepén, és nem siete leszállani egész napig.

Józs 10,14

Nem volt oly hosszú nap sem azelőtt sem azután, engedvén az Úr egy ember szavának, és hadakozván Izraelért.“

Józs 10,15

És visszatére Józue egész Izraellel a galgalai táborba;

Józs 10,16

mert elszaladt vala az öt király, és elrejtezének Maceda város barlangjában.

Józs 10,17

És megizenék Józuénak, hogy megtaláltatott az elrejtezett öt király Maceda város barlangjában.

Józs 10,18

S ő parancsola társainak, és mondá: Hengerítsetek nagy köveket a barlang szájára, és rendeljetek serény legényeket, kik a berekesztetteket őrizzék;

Józs 10,19

ti pedig meg ne álljatok, hanem kergessétek az ellenséget, és a szaladók legutolsóit vágton vágjátok, és ne hagyjátok őket bemenni városaik erősségeibe, kiket a ti Uratok Istenetek kezetekbe adott.

Józs 10,20

Megvervén tehát az ellenségeket nagy csapással, és csaknem egész fogytig elemésztvén, azok, kik Izrael elől elszaladhattak, erős városokba mentek.

Józs 10,21

És visszatére az egész sereg Józuéhoz Macedába, hol akkor a tábor vala, egészséggel és teljes számmal; és senki sem mere mocczanni Izrael fiai ellen.

Józs 10,22

És parancsolá Józue, mondván: Nyissátok föl a barlang torkát, és vezessétek hozzám az ör királyt, kik abban lappanganak.

Józs 10,23

És úgy cselekvének a szolgák, a mint nekik parancsolva volt, és kivezeték hozzá az öt királyt a barlangból, a jerusalemi királyt, a hebroni királyt, a jerimóti királyt, a lákiszi királyt, az egloni királyt.

Józs 10,24

És mikor kivitettek hozzá, eléhívá Izrael minden férfiait, és mondá a had fejedelmeinek, kik vele valának: Eredjetek és tegyétek lábaitokat e királyok nyakaira. Kik midőn elmentek, és az alájok vetettek nyakát lábaikkal tapodták,

Józs 10,25

ismét mondá nekik: Ne féljetek, és ne rettegjetek, legyetek erősek és bátrak; mert így cselekszik az Úr minden ellenségtekkel, a kik ellen hadakoztok.

Józs 10,26

És megveré Józue és megölé őket, és fölakasztatá öt fára, és fölakasztva voltak estig.

Józs 10,27

És mikor a nap lenyugodott, megparancsolá társainak, hogy vegyék le őket az akasztófáról. Kik a levetteket ama barlangba veték, melyben lappangottak, és annak torkára nagy köveket tőnek, melyek fenmaradtak mindez ideig. [Móz. V. 21,23.]

Józs 10,28

Ugyanaz napon Macedát is bevevé Józue, és megveré azt fegyver élével, és megölé annak királyát és minden lakóit, legkisebb maradékot sem hagyván abban. És úgy cselekvék a macedai királylyal, a mint cselekedett vala a jerikói királylyal.

Józs 10,29

Átméne pedig egész Izraellel Macedából Lebnába, és hadakozék az ellen;

Józs 10,30

és azt királyostul Izrael kezébe adá az Úr, és megverék a várost fegyver élével és minden lakóit, s nem hagyának abban semmi maradékot. És úgy cselekvének a lebnai királylyal, a mint cselekedtek vala a jerikói királylyal. [Józ. 6,2.]

Józs 10,31

Lebnából átméne Lákiszba egész Izraellel, és a hadsereget körűl elrendezvén, vívá azt.

Józs 10,32

És az Úr Lákiszt kezébe adá Izraelnek, s ez megvevé azt másodnap, és megveré fegyver élével, és minden lelket, mely abban vala, a mint cselekedett volt Lebnával.

Józs 10,33

Az időben fölméne Hóram, a gázeri király, hogy segítse Lákiszt; és Józue megveré őt fogytig minden népével együtt.

Józs 10,34

És átméne Lákiszból Eglonba, és körűlvevé,

Józs 10,35

és meggyőzé azt azon nap; és megveré fegyver élével mind a lelkeket, melyek abban valának, mindazok szerint, a miket Lákiszban cselekedett vala.

Józs 10,36

És fölméne egész Izraellel Eglonból Hebronba, és hadakozik az ellen.

Józs 10,37

bevevé azt, és megveré fegyver élével annak királyát is, és azon tartomány minden városait és mind a lelkeket, melyek abban laktak; nem hagya abban semmi maradékot; a mint cselekedett vala Eglonnal, úgy cselekvék Hebronnal is, mindent, a mit abban talált, elpusztítván fegyver élével.

Józs 10,38

Onnét visszatérvén Dábirba,

Józs 10,39

bevevé azt és elpusztitá; annak királyát is, és mind a körötte fekvő városokat megveré fegyver élével; nem hagya abban semmi maradékot; a mint cselekedett vala Hebronnal és Lebnával és azok királyaival; úgy cselekvék Dábirral és annak királyával.

Józs 10,40

Elfoglalá tehát Józue mind a hegyes és déli tartományt és lapályt és Aszedótot, annak királyaival; nem hagya abban semmi maradékot, hanem mindent, a mi csak lehelhet vala, megöle, a mint neki Izrael Ura Istene parancsolta vala,

Józs 10,41

Kádeszbarnétől Gázáig. Gósen egész földét Gábaonig,

Józs 10,42

és mind a királyokat és azok tartományait ez egy útjában foglalá el, és elpusztitá; mert Izrael Ura Istene hadakozék érette.

Józs 10,43

És visszatére egész Izraellel együtt a tábor helyére Galgalába.

Józs 11

További győzelmek a kananeusok fölött.

Józs 11,1

Ezeket midőn meghallotta Jábin, az ázori király, elkülde Jobábhoz, a madoni királyhoz és a szemeroni királyhoz és az akszafi királyhoz;

Józs 11,2

az éjszaki királyokhoz is, kik a hegységen és a sikon laknak vala, délről Cenerotnál, és Dór mezőségein és tartományaiban a tenger mellett;

Józs 11,3

a kananeusokhoz is napkeletre és nyugatra, az amorreusokhoz és heteusokhoz, a ferezeusokhoz és jebuzeusokhoz a hegységre; a heveusokhoz is, kik Hermon tövében laknak vala Maszfa földén.

Józs 11,4

És kimenének mindnyájan seregeikkel, oly igen sok nép, mint a fövény, mely a tenger partján vagyon, a lovak is és a szekerek számlálhatlan sokasággal.

Józs 11,5

És összegyűlének mindezen királyok Mérom vizeinél, hogy hadakozzanak Izrael ellen.

Józs 11,6

És mondá az Úr Józuénak: Ne félj tőlök, mert holnap ezen órában én mindezeket kézbeadom sebesítésre Izrael színe előtt; vágd el lovaik inait, és szekereiket tűzzel égesd meg.

Józs 11,7

És eljöve hirtelen Józue és vele az egész hadsereg azok ellen Mérom vizeihez, és rájok rohanának.

Józs 11,8

és az Úr őket Izrael kezébe adá; kik megverék őket, és űzék a nagy Szidonig és Maszerefot vizéig és Maszfe mezejéig, mely annak napkeleti részén vagyon. Úgy veré meg mindnyájokat, hogy semmi maradékot sem hagya közőlük;

Józs 11,9

és úgy cselekvék, a mint az Úr parancsolta vala, lovaik inait elvágá, és szekereiket tűzzel megégeté.

Józs 11,10

És visszatérvén, bevevé mindjárt Ázort, és annak királyát megveré fegyverrel; mert Ázor régenten mindez országok között legfőbb volt.

Józs 11,11

És megöle minden lelket, mely ott lakott vala; nem hagya abban semmi maradékot, hanem fogytig mindent elpusztíta, és magát a várost tűzzel veszté el.

Józs 11,12

És minden várost köröskörűl és azok királyait meghódítá, megveré és eltörlé, a mint neki Mózes, az Úr szolgája parancsolta vala; [Móz. V. 7,1.2.]

Józs 11,13

kivéve azon városokat, melyek halmokon és dombokon valának helyezve, a többit mind meggyujtá Izrael, csak az egy igen erős Ázort emészté meg a tűz.

Józs 11,14

És e városoknak minden zsákmányait és barmait eloszták Izrael fiai magok között, az embereket mind megölvén.

Józs 11,15

A mint az Úr parancsolt vala szolgájának, Mózesnek, úgy parancsola Mózes Józuénak, és ez mindeneket teljesíte, és valamennyi parancsból, melyeket az Úr Mózesnek rendelt vala, nem hagya el csak egy igét sem. [Móz. II. 34,11. Móz. V. 7,1.2.]

Józs 11,16

Elfoglalá tehát Józue az egész hegyes és déli földet Gósen földét és a sík mezőt, a napnyugati tájat, és Izrael hegyét és annak mezőségeit,

Józs 11,17

és ama hegy részét, mely fölviszen Szeirből Baalgádig, Libanon sík mezején a Hermon hegye alatt; azok minden királyait elfogá, megveré és megölé.

Józs 11,18

Sok ideig hadakozék Józue e királyok ellen.

Józs 11,19

Nem volt oly város, mely megadta volna magát Izrael fiainak, kivéve a heveusokat, kik Gábaonban laktak; mert mindeniket hadakozással vette be.

Józs 11,20

Mert az Úr végzése volt az, hogy megkeményedvén szivök, hadakozzanak Izrael ellen és elessenek, és semmi kegyelmet ne érdemeljenek, és elveszszenek, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek.

Józs 11,21

Az időben eljöve Józue, és kiveszté az Enacimot a hegységről, Hebronból és Dábirból, Anabból és Júda s Izrael minden hegyéről, és azok városait eltörlé.

Józs 11,22

Egyet sem hagya Enacim nemzetségéből Izrael fiainak földén, kivéve Gáza és Get és Azotus városokat, csak ezekben hagyatának meg.

Józs 11,23

Elfoglalá tehát Józue az egész tartományt, a mint az Úr Mózesnek szólott vala, és azt birtokúl adá Izrael fiainak részenkint és nemzetségeik szerint; és a föld megnyugovék a harczoktól. [Józ. 14,15.]

Józs 12

A meggyőzött királyok elészámláltatnak.

Józs 12,1

Ezek a királyok, kiket Izrael fiai megvertek, és elfoglalták azok földét Jordántól napkelet felé, Arnon patakától Hermon hegyéig, és az egész napkeleti tájékot, mely a pusztára néz:

Józs 12,2

Széhon, az amorreusok királya, ki Heszebonban lakott; uralkodott Ároertől, mely Arnon patakának partján fekszik, és annak közepétől a völgyben, és Gálaádnak felétől Jábok patakáig, mely Ammon fiainak határa;

Józs 12,3

és a pusztától Cenerot tengeréig napkelet ellenében, és a pusztaság tengeréig, mely a sós-tenger, napkelet felé a Bethszimotba vivő úton, és a délirészre, mely Aszedot alatt fekszik, Fászgáig.

Józs 12,4

Óg, a bászáni király határa, a Rafaim maradékaiból, ki Asztarótban és Edraiban lakott; uralkodott a Hermon hegyén és Szalekában és egész Bászánban,

Józs 12,5

Gesszuri és Makati és Gálaád félrészének határaig, Szehon, a haszeboni király határaig.

Józs 12,6

Mózes, az Úr szolgája, és Izrael fiai verék meg azokat; és földjöket Mózes a rubenitáknak és gaditáknak és Manasszes félnemzetségének adá örökségűl.

Józs 12,7

Ezek azon föld királyai, kiket megvert Józue és Izrael fiai a Jordánon túl, a napnyugati vidéken, Baalgádtól, a Libanon mezején, ama hegyig, melynek része fölmegy Szeirig; és azt Józue Izrael nemzetségeinek adá birtokúl, kinekkinek a maga részét,

Józs 12,8

mind a hegységen, mind a síkon és mezőségeken. Aszedótban és a pusztaságban, és délre voltak a heteusok és amorreusok, a kananeusok és ferezeusok, a heveusok és jebuzeusok.

Józs 12,9

A jerikói király egy, a Bétel oldalán fekvő háji király egy,

Józs 12,10

a jerusalemi király egy, a hebroni király egy,

Józs 12,11

a jerimóti király egy, a lákiszi király egy,

Józs 12,12

az egloni király egy, a gázeri király egy,

Józs 12,13

a dabiri király egy, a gáderi király egy,

Józs 12,14

a hermai király egy, a heredi király egy,

Józs 12,15

a lebnai király egy, az odullámi király egy,

Józs 12,16

a macedai király egy, a bételi király egy,

Józs 12,17

a táfuai király egy, az óferi király egy,

Józs 12,18

az áfeki király egy, a szároni király egy,

Józs 12,19

a mádoni király egy, az ázori király egy,

Józs 12,20

a szemeroni király egy, az akszafi király egy,

Józs 12,21

a tenáki király egy, a mageddói király egy,

Józs 12,22

a kádeszi király egy, a jakanáni király a Karmelnál egy,

Józs 12,23

a dóri király egy, és a Dor tartományáé egy, a galgali népek királya egy,

Józs 12,24

a terszai király egy; mind a királyok harminczegyen.

Józs 13

A tartomány elosztása iránti parancs. A Jordánon túli örökség.

Józs 13,1

Midőn Józue öreg és élemedett lőn, mondá az Úr neki: Megöregedtél és koros vagy, és igen széles föld maradt hátra, mely még sorssal el nem osztatott:

Józs 13,2

tudniillik, egész Galilea, Filisztea és egész Gesszúri,

Józs 13,3

a zavaros folyóvíztől, mely Egyiptomot öntözi, Akkaron határaig éjszak felé, Kanaán földe, mely öt filiszteus fejedelemségre oszlik, gazeusokra és azotiusokra, askalonitákra, geteusokra és akkaronitákra;

Józs 13,4

délre pedig a heveusok, Kanaán egész földe, és a szidoniusok Márája Afekáig, és az amorreusok határaig, –

Józs 13,5

és annak véghelyei; a Libanon tartománya is napkelet felé Baalgádtól Hermon hegye alatt, mígnem bemégy Ématba;

Józs 13,6

mindnyájan, kik a hegyen laknak, Libanontól Maszerefot vizeig, és mind a szidoniusok. Én vagyok, a ki eltörlöm őket Izrael fiainak színe elől. Jusson tehát Izrael örökségének részébe, a mint megparancsoltam neked.

Józs 13,7

És most oszszd el a földet birtokúl a kilencz nemzetségnek és Manasszes félnemzetségének;

Józs 13,8

mert ezzel Rúben és Gád már birtokba vették a földet, melyet Mózes, az Úr szolgája adott nekik a Jordán-folyamon túl, napkelet felé, [Móz. IV. 32,33.]

Józs 13,9

Ároertől, mely az Arnon patakának partján fekszik, és a völgy közepett, és Medaba minden mezőségét Díbonig;

Józs 13,10

és Széhonnak, az amorreusok királyának minden városait, ki Heszebonban országlott, Ammon fiainak határáig;

Józs 13,11

és Gálaádot és Gesszuri és Makati határát, és az egész Hermon-hegyet, és egész Bászánt Szalekáig,

Józs 13,12

Ógnak minden országát Bászánban, ki Asztarotban és Edraiban országlott, s még Rafaim maradékaiból volt; és Mózes megverte őket és eltörlötte.

Józs 13,13

És Izrael fiai nem akarák elveszteni Gesszurit és Makalit; és ők Izrael között laktak a jelen napig.

Józs 13,14

Lévi nemzetségének pedig nem ada birtokot, hanem Izrael Ura- Istenének hálaadó- és békeáldozatai az ő öröksége, a mint mondotta neki.

Józs 13,15

Ada tehát Mózes örökséget Rúben fiai nemzetségének rokonságaik szerint.

Józs 13,16

És vala az ő határjok Ároertől, mely az Arnon patakának partján fekszik, és azon patak völgyének közepén, az egész síkmezőt, mely Medabára viszen

Józs 13,17

és Heszebonra, és azok minden helységeit, melyek a mezőségen vannak; Dibont is és Bamotbaalt és Baalmaon városát,

Józs 13,18

és Jasszát, Cedimotot és Mefaatot,

Józs 13,19

Kariataimot és Szabamát és Szárataszárt a völgy melletti hegyen,

Józs 13,20

Betfogort és Aszedotot, Fászgát és Bethieszimótot,

Józs 13,21

és mind a mezei városokat, és Széhonnak, az amorreus királynak minden országát, ki Heszebonban országlott, kit megvert Mózes Madián fejedelmeivel együtt; a heveust és Recemet, Szúrt és Húrt és Rebét, Szehon hadnagyait, azon föld lakóit. [Móz. IV. 31,8.]

Józs 13,22

És Beor fiát, Balaámot, a jósolót megölék Izrael fiai karddal a többi megöltekkel együtt.

Józs 13,23

És Rúben fiainak határa lőn a Jordán folyóvize. Ezek a városok és faluk, a rúbeniták öröksége, rokonságaik szerint.

Józs 13,24

És Mózes Gád nemzetségének és fiainak rokonságaik szerint örökséget ada, melynek elosztása ez;

Józs 13,25

határa: Jászer és Gálaád minden városa, és Ammon fiai földének félrésze, Ároerig, mely Rabba ellenében vagyon;

Józs 13,26

és Heszebontól Rámotig, Maszféig és Betonimig; és Manaimtól Dabir határaig;

Józs 13,27

a völgyben: Beterán és Betnemra, Szókot és Száfon, a heszeboni király, Széhon országának maradékrésze; a vége ennek is Jordán a Ceneret tenger végső részeig, Jordánon túl a napkeleti részre.

Józs 13,28

Ez Gád fiainak öröksége családaik szerint, azoknak városai és falui.

Józs 13,29

Manasszes félnemzetségének is és fiainak rokonságaik szerint örökséget ada,

Józs 13,30

melynek kezdete ez: Manaimtól egész Bászánt, és Ógnak, a bászáni királynak egész országát, és Jairnak minden helységeit, melyek Bászánban vannak, hatvan várost;

Józs 13,31

és felerészét Gálaádnak, és Asztarótot, és Edrait, Óg országának városait Bászánban Manasszes fia, Makir fiainak, Makir fiai felerészének adá rokonságaik szerint.

Józs 13,32

Ezen örökséget osztá el Mózes Moáb mezőségein, a Jordánon túl, Jeriko ellenében, napkelet felé.

Józs 13,33

Lévi nemzetségének pedig nem ada örökséget; mert Izrael Ura Istene az ő öröksége, a mint neki mondotta vala.

Józs 14

Káleb öröksége.

Józs 14,1

Ez az, mit Izrael fiai birtokúl nyertek Kanaán földén, melyet adának nekik Eleazar pap és Nun fia, Józue, és a családok fejedelmei Izrael nemzetségei szerint;

Józs 14,2

mindeneket sorssal osztván el, a mint az Úr parancsolta vala Mózes által a kilencz és félnemzetségnek; [Móz. IV. 34,13.]

Józs 14,3

mert két és félnemzetségnek Mózes a Jordánon túl adott vala örökséget, a levitákon kívül, kik semmi földet sem nyerének atyjokfiai között,

Józs 14,4

hanem azok helyére József fiai lépének, két nemzetségre osztatván, Manasszesre és Efraimra; és nem vőnek a leviták más részt a földből, hanem csak városokat lakásra, és azok környékét barmaik és marháik tartására. [Móz. IV. 35,2.3.]

Józs 14,5

A mint az Úr parancsolta vala Mózesnek, úgy cselekvének Izrael fiai, és eloszták a földet.

Józs 14,6

Júda fiai pedig Józuéhoz járulának Galgalában, és szóla neki Jefóne fia, a cenezeus Káleb: Tudod, mit szólott az Úr Mózesnek, az Isten emberének felőlem és felőled Kádeszbarnéban. [Móz. IV. 14,24.]

Józs 14,7

Negyven esztendős valék, mikor engem Mózes, az Úr szolgája elküldött Kádészbarnéból, hogy megnézzem a földet; és megjelentettem neki, a mi előttem igaznak látszott.

Józs 14,8

De atyámfiai, kik feljöttek velem, elrémiték a nép szívét; én mindazáltal Uramat Istenemet követtem.

Józs 14,9

És megesküvék Mózes az napon, mondván: A föld, melyet lábad tapodott, a te örökséged leszen és fiaidé mindörökre, mert az én Uramat Istenemet követted.

Józs 14,10

Az Úr tehát élnem engedett, a mint megigérte, a jelen napig. Negyvenöt esztendeje, mióta az Úr ez igét mondotta Mózesnek, midőn Izrael a pusztában jár vala; ma nyolczvanöt esztendős vagyok,

Józs 14,11

s oly egészséges, a mily egészséges az időben voltam, mikor a kémlésre küldettem; azon időnek erőssége a mai napig megmaradt bennem mind a hadakozásra, mind a járásra. [Sirákf. 46,11.]

Józs 14,12

Add nekem tehát e hegyet, melyet az Úr igért a te hallomásodra is, melyen az enacimok vannak és nagy és erős városok; talán az Úr velem lesz, és eltörölhetem őket, a mint megigérte nekem.

Józs 14,13

És megáldá őt Józue, és neki adá Hebront örökségűl. [Krón. I. 6,56.]

Józs 14,14

És attól fogva Hebron Jefóne fiáé, a cenezeus Kálebé volt a jelen napig, mert Izraelnek Urát Istenét követte.

Józs 14,15

Hebron neve azelőtt Kariat-Arbénak hivatott; Ádám, az enacimok legnagyobbja ott fekszik; és a föld megnyugvék a harczoktól. [Józ. 11,23.]

Józs 15

Júda nemzetségének öröksége.

Józs 15,1

Júda fiainak sorsa tehát rokonságaik szerint ez volt: Édom határától a Szin pusztája dél felé, a déli rész végső széleig. [Móz. IV. 34,3.]

Józs 15,2

Határa kezdődik a sós-tenger felső szélétől és ennek nyelvétől, mely délre néz,

Józs 15,3

és kiterjed a skorpió magasa felé, és átvonúl Szinába; és fölmegy Kádeszbarnéba, és jut Ezronba, fölmenvén Addarba, és kerűlvén Karkaára,

Józs 15,4

és onnan átmenvén Aszemonába, és jutván Egyiptom patakáig; és az ő határa a nagy tenger. Ez leszen határa a déli résznek.

Józs 15,5

Napkelettől pedig kezdete lesz a sós-tenger a Jordán végeig; éjszakról a tenger nyelvétől ugyanazon Jordán folyóvizéig,

Józs 15,6

és fölmegyen a határ Bet-Haglába, és átvonúl éjszakról Bet-Arabára, fölmenvén Rúben fiának, Boennak kövéhez;

Józs 15,7

és kinyúlván Debera határáig, Ákor völgyéből éjszak felé nézvén Galgalát, mely Adommim magasának ellenében vagyon, a pataktól déli részre; és átmegy a vizeken, melyek nap kútjának neveztetnek, és vége Rogel kútjánál leszen.

Józs 15,8

Azután fölmegy Ennom fia völgyén a jebuzeusoknak oldalvást, délre Jerusalemnek; és onnan fölmenvén a hegy tetejének, mely Geennomtól nyugatra vagyon, a Rafaim völgyének végén éjszak felé.

Józs 15,9

És átvonúl a hegy tetejéről a Neftoa vizének kútjáig, és jut az Efron hegyének faluira, és hajlik Baalára, mely Kariatiarim, azaz erdők városa,

Józs 15,10

és kerűl Baalától napnyugat felé a Szeir hegyéig; és átmegy a Jarim hegyének oldala mellett éjszakra Keszlonba; és lefut Betszámeszbe, és Tamnára megy,

Józs 15,11

és jut éjszak felől Akkaron részére oldalvást, és hajlik Szekronára, és átmegy Baala hegyén, és jut Jebneelbe, és a nagy tenger szélénél záródik be napnyugat felé.

Józs 15,12

Ezek Júda fiainak határai köröskörűl nemzetségeik szerint.

Józs 15,13

Jefóne fiának, Kálebnak pedig Júda fiai között ada részt, a mint parancsolta vala neki az Úr, Kariat-Arbét, Énák atyjáét, azaz Hebront.

Józs 15,14

És elpusztítá arról Káleb Énák három fiát, Szeszait és Ahimant és Tolmait Énák törzsökéből. [Móz. IV. 13,23. Birák 1,20.]

Józs 15,15

És onnét fölmenvén, jöve Dabir lakóihoz, mely az előtt Kariat-Széfernek, azaz tudományok városának hivatott.

Józs 15,16

És mondá Káleb: A ki megveri Kariát-Széfert, és azt beveszi, neki adom leányomat, Axát feleségűl.

Józs 15,17

És bevevé azt Cenez fia, Otóniel, Káleb öcscse; és neki adá leányát, Axát feleségűl.

Józs 15,18

Kinek, mikor együtt menének, tanácsúl adá férje, hogy atyjától földet kérjen; és az fohászkodék, a szamáron ülvén. És mondá neki Káleb: Mi lelt?

Józs 15,19

Amaz pedig felelé: Adj áldást nekem; déli és száraz földet adtál nekem, adj vizzel bővelkedőt is hozzá. Ada tehát neki Káleb felűl és alúl vízforrásos földet.

Józs 15,20

Ez Júda fiai nemzetségének öröksége rokonságaik szerint.

Józs 15,21

A városok Júda fiainak szélső részein, Édom határai mellett, délfelől, ezek valának: Kabszeel, Éder és Jágur,

Józs 15,22

és Cína, Dimona és Adada,

Józs 15,23

Kádesz, Ázor és Jetnám,

Józs 15,24

Zif, Telem és Balot,

Józs 15,25

az új Ázor és Kariot, Heszron másként Ászor.

Józs 15,26

Amam, Száma és Molada,

Józs 15,27

Aszergadda, Hasszemon és Betfelet.

Józs 15,28

Haszerszual, Berszabé és Baziotia,

Józs 15,29

Baala, Jim és Észem,

Józs 15,30

Eltolad, Cezil és Harma,

Józs 15,31

Sziceleg, Medemena és Szenszenna,

Józs 15,32

Lebaot és Szelim, Aen és Remon. Mind össze huszonkilencz város és azok falui.

Józs 15,33

A mezőségen pedig Esztaol, Szárea és Aszena,

Józs 15,34

Zánoe és Engannim, Táfua és Enaim,

Józs 15,35

Jerimót és Adullám, Szóko és Azeka,

Józs 15,36

Száraim és Aditaim, Gedera és Gederotaim: tizennégy város és azok falui.

Józs 15,37

Szánan, Hadassza és Magdalgad,

Józs 15,38

Delean, Maszefa és Jektel,

Józs 15,39

Lákisz, Bászkát és Eglon,

Józs 15,40

Kebbon, Leheman és Cetlis,

Józs 15,41

Giderot és Betdágon, Naama, és Maceda: tizenhat város és azok falui.

Józs 15,42

Labana, Éter és Ászan,

Józs 15,43

Jefta, Eszna és Neszib,

Józs 15,44

Ceila, Akzib és Maresza: kilencz város, és azok falui.

Józs 15,45

Akkaron, faluival és helységeivel,

Józs 15,46

Akkarontól a tengerig, mind, a mik Azotus és annak falui felé vannak.

Józs 15,47

Azótus faluival és helységeivel, Gáza faluival és helységeivel, Egyiptom patakáig, és határa a nagy tenger.

Józs 15,48

És a hegyen: Számir, Jéter és Szókot,

Józs 15,49

Danna, és Kariat-szenna, vagyis Dabir;

Józs 15,50

Anab, Isztemo és Anim,

Józs 15,51

Gósen, Olon és Gilo: tizenegy város, és azok falui.

Józs 15,52

Arab és Rúma és Eszaan,

Józs 15,53

Janum, Bettafua és Aféka,

Józs 15,54

Atmata és Kariat-Arbe, azaz Hebron, és Szior: kilencz város és azok falui.

Józs 15,55

Maon és Karmel, Zif és Jota,

Józs 15,56

Jezrael és Jukadam és Zanoe,

Józs 15,57

Akkain, Gábaa, és Tamna: tíz város és azok falui.

Józs 15,58

Halhul, Besszur és Gedor,

Józs 15,59

Maret, Betanot és Eltekon: hat város és azok falui.

Józs 15,60

Kariat-baal, azaz Kariatiarim, az erdők városa, és Arebba: két város és azok falui.

Józs 15,61

A pusztaságon: Betaraba, Meddin és Sakaka,

Józs 15,62

Nebszan és a só-város és Engaddi: hat város és azok falui.

Józs 15,63

Jerusalem lakóit, a jebuzeusokat pedig el nem törölheték Júda fiai; és a jebuzeusok Júda fiaival együtt Jerusalemben lakának a jelen napig.

Józs 16

József fiainak öröksége átalában, különösen pedig Efraimé.

Józs 16,1

Ezután József fiaira esék a sors, Jordántól Jerikó és ennek vizei ellenébe napkelet felől a puszta, mely fölér Jerikótól Bétel hegyére;

Józs 16,2

és kijő Bételből Lúzára, és átmegy Arki határán Atarótba;

Józs 16,3

és lemegy napnyugatra Jefleti határa mellett alsó Bet-horon határaig és Gázerig; és az ő tartományai a nagy tengernél végződnek.

Józs 16,4

S ezt nyerék József fiai, Manasszes és Efraim.

Józs 16,5

És lőn Efraim fiainak határa rokonságaik szerint, és az ő örökségök napkelet felé, Atarót-addar felső Bet-horonig,

Józs 16,6

a tengerre terjedvén határai Makmetatig, mely éjszakra néz, és megkerűli a határokat napkelet felé Tanat-szelóra, és átmegy napkelet felé Jánoéra;

Józs 16,7

és Jánoétól letér Atarótba és Naaratába, és Jerikóig jő, és kimegy a Jordánhoz.

Józs 16,8

Táfuából átmegy a tenger felé a nádas-völgybe, és határai a sós-tengerre vannak. Ez Efraim fiai nemzetségének öröksége háznépeik szerint.

Józs 16,9

És Efraim fiainak különszakasztott városaik is vannak Manasszes fiainak birtoka között, azok faluival együtt.

Józs 16,10

És Efraim fiai nem ölék meg a kananeust, ki Gázerban lakik vala; és a kananeus Efraim között lakék mind e napig, adót fizetvén.

Józs 17

Manasszes nemzetségének osztályrésze.

Józs 17,1

A sors pedig esék Manasszes nemzetségére (mert ő Józsefnek elsőszülötte): t. i. Makirra, Manasszesnek elsőszülöttére, Gálaád atyjára, ki hadakozó férfiú volt, és Gálaád és Bászán volt az ő birtoka;

Józs 17,2

és Manasszes többi fiaira családaik szerint: Abiézer fiaira és Helek fiaira, Eszriel fiaira és Szekem fiaira, Héfer fiaira és Szemida fiaira. Ezek Manasszesnek, József fiának fiai, férfiak, rokonságaik szerint. [Móz. IV. 26,30.]

Józs 17,3

Szalfaadnak pedig, Héfer fiának, ki Gálaád fia volt, ki Makirnak, Manasszes fiának fia volt, nem valának fiai, hanem csak leányai, kiknek nevei ezek: Maala és Noa, Hegla és Melka és Tersza; [Móz. IV. 27,1. 36,11.]

Józs 17,4

és ezek Eleazar pap és Nun fia, Józue, s a fejedelmek elé jövének, mondván: Az Úr megparancsolta Mózes által, hogy nekünk birtok adassék atyánkfiai között. És (Józue) az Úr parancsa szerint örökséget ada nekik atyjok testvérei között.

Józs 17,5

És tíz kötél juta Manasszesnek, Gálaád és Bászán földén kivűl, a Jordánon túl;

Józs 17,6

mert Manasszes leányai annak fiai között nyerének örökséget; Gálaád földe pedig Manasszes többi fiainak esék sorsúl.

Józs 17,7

És vala Manasszes határa Ásertől Makmetát, mely Szikemre néz; és jobbra tér a Táfua kutja melletti lakosokhoz;

Józs 17,8

mert Manasszes sorsába esett vala Táfua földe, mely Manasszes határai mellett Efraim fiaié.

Józs 17,9

És a nádas-völgy határa a patak déli részére megyen le Efraim városainak, melyek Manasszes városai között vannak; és Manasszes határa a patak éjszaki részéről van, és kimenetele a tengerre tart;

Józs 17,10

úgy hogy Efraim öröksége délről vagyon, és a Manasszesé éjszakról, és mind a kettőt a tenger határozza, és összeérnek Áser nemzetségével éjszakról, és Isszakar nemzetségével napkeletről

Józs 17,11

És Manasszesnek öröksége vala Isszakarban és Áserben is, t. i. Bet-szan, és annak falui, és Jablaam faluival együtt és Dór lakói annak városaival, Endor lakói is annak faluival, hasonlóképen Ténak lakói is annak faluival, és Mageddo lakói annak faluival, és harmadrésze Nófet városának.

Józs 17,12

És Manasszes fiai nem dúlhaták föl e városokat, hanem a kananeusok kezdének a magok földén lakni.

Józs 17,13

Miután pedig megerősödtek Izrael fiai, meghódíták a kananeusokat, és adófizetőkké tevék, de nem ölék meg őket.

Józs 17,14

És szólának József fiai Józuénak, és mondák: Miért adtál nekem egy sorsnyi és egy kötélnyi örökséget, holott ily nagy sokaságú vagyok, és megáldott engem az Úr?

Józs 17,15

Mondá nekik Józue: Ha oly számos nép vagy, menj föl az erdőbe, és irts magadnak térséget a ferezeusok és rafaimok földén, mivelhogy szűk neked Efraim földének öröksége.

Józs 17,16

Kinek ezt felelék József fiai: Nem mehetünk föl a hegységre, mert vas-szekerekkel élnek a kananeusok, kik a sík földön laknak, melyben Bet-szan fekszik faluival, és a völgy közepét bíró Jezrael.

Józs 17,17

És mondá Józue József háznépének, Efraim és Manasszesnek: Számos nép vagy és nagy erejű, nem egy sorsod leszen.

Józs 17,18

hanem menj át a hegyre, és irts magadnak és tisztíts lakásra való térségeket; és azután tovább mehetsz, midőn elveszted a kananeusokat, kiknek, mint mondod, vas-szekereik vannak, és hogy igen erősek.

Józs 18

A frigyszekrény Sílóba vitetik. A még hátralevő tartományrész leirása. Benjamin öröksége.

Józs 18,1

És egybegyűlének mindnyájan Izrael fiai Sílóban, és fölállíták ott a bizonyság hajlékát, és a föld meghódola nekik.

Józs 18,2

Izrael fiainak pedig még hét nemzetsége vala hátra, melyek még nem nyerték el örökségöket.

Józs 18,3

Ezeknek mondá Józue: Meddig tespedtek még tunyaságban, és nem mentek elfoglalni a földet, melyet atyáitok Ura Istene adott nektek?

Józs 18,4

Válaszszatok mindenik nemzetségből három-három férfiút, hogy küldjem el őket és menjenek, és kerűljék meg a földet, és írják le azt mindenik nemzetség száma szerint; és hozzák hozzám, a mit leírnak.

Józs 18,5

Oszszátok el magatok közt a földet hét részre: Júdás maradjon az ő határaiban dél felől, és József háznépe éjszakra.

Józs 18,6

Az ezek között való földet hét részre írjátok; és idejőjetek hozzám, hogy Uratok Istenetek előtt itt sorsot vessek nektek;

Józs 18,7

mert nincs köztetek része a levitáknak, hanem az Úr papsága az ő örökségök. Gád pedig és Rúben és Manasszes félnemzetsége elvették vala már örökségöket a Jordánon túl napkelet felé, melyeket Mózes, az Úr szolgája adott nekik.

Józs 18,8

És midőn fölkeltek a férfiak, hogy elmenjenek a föld leirására, parancsola nekik Józue, mondván: Kerűljétek meg a földet, és írjátok le azt, és térjetek vissza hozzám, hogy itt az Úr előtt Sílóban vessek nektek sorsot.

Józs 18,9

Elmenének tehát, és megszemlélvén azt, hét részre oszták, könyvbe írván. És visszatérének Józuéhoz a sílói táborba.

Józs 18,10

Ki sorsokat vete az Úr előtt Sílóban, és Izrael fiainak elosztá a földet hét részre.

Józs 18,11

És az első sors Benjamin fiainak jöve, családjaik szerint, hogy a földet Júda és József fiai között bírják.

Józs 18,12

És éjszaki határjok kezdődik a Jordánnál, Jerikónak oldala mellett éjszak felé nyúlván és onnan napnyugat felé a hegységre fölmenvén, és Betáven pusztájaig érvén,

Józs 18,13

és átmenvén Lúza, vagyis Bétel mellett délre; és lefelé tart Atarót-addára, a hegyre, mely alsó Bethoronnak déli részén vagyon, [Móz. I. 28,19.]

Józs 18,14

és elhajol, kerűlvén a tenger felé, a hegynek déli részére, mely Bethorontól délre fekszik, és annak kimenete Kariatbaalra van, mely Kariatiarimnak is neveztetik, Júda fiainak városára. Ez a tenger felé való határ napnyugatra.

Józs 18,15

A déli határ pedig Kariatiarim felől megyen ki a tenger felé, és a Neftoa vizeinek forrásáig ér,

Józs 18,16

és letart a hegy azon részére, mely Ennon fiainak völgyére néz, és éjszak felé van a Rafaim völgyének szélső részén; és lemegyen Geennomba (azaz Ennon völgyébe) a jebuzeusok oldala mellett délre, és Rogel forrásához jő,

Józs 18,17

átmenvén éjszakra, és kijövén Enszemesznél, vagyis a nap forrásánál;

Józs 18,18

és átmegy a dombokig, melyek Adommim magasának ellenében vannak, és letér Abenboenra, azaz Boen, Rúben fia kövére, és átmegy az éjszaki oldal felől a mezőségre, és leereszkedik a lapályra,

Józs 18,19

és éjszakra Bethagla mellett elvonúl, és kimenetele a sós-tenger éjszaki nyelvénél van a Jordán déli végén;

Józs 18,20

mely annak határa napkeletről. Ez Benjamin fiainak öröksége köröskörűl, határai és családjai szerint.

Józs 18,21

És városai voltak: Jerikó és Bethagla és Kaszisz völgye,

Józs 18,22

Bet-Araba, Szamaraim és Bétel,

Józs 18,23

Avim, Afara és Ofera,

Józs 18,24

Emona-falva, Ofni és Gabee: tizenkét város és azok falui.

Józs 18,25

Gábaon, Ráma és Berot,

Józs 18,26

Meszfe, Kafara és Amosza,

Józs 18,27

Réczem, Jarefel és Tarela,

Józs 18,28

Szela, Elef és Jebusz, mely Jerusalem, Gábaat és Kariat: tizennégy város és azok falui. Ez Benjamin fiainak öröksége háznépeik szerint.

Józs 19

A többi hat nemzetségnek és Józuénak öröksége.

Józs 19,1

És a második sors Simeon fiainak jöve rokonságaik szerint, és örökségök

Józs 19,2

Júda fiainak jószága között volt: Berszabee és Szabee és Moláda,

Józs 19,3

Haszarszual, Bála és Aszem,

Józs 19,4

Eltolad, Betul és Harma,

Józs 19,5

Siceleg, Betmarkabót és Haszerszusza,

Józs 19,6

Betlebaót és Sárohen, tizenhárom város és azok falui.

Józs 19,7

Ain és Remmon, Átar és Ászan: négy város és azok falui;

Józs 19,8

minden falu ezen városok környűletében Balat-Beer-Ramatig, a déli rész felé. Ez Simeon fiainak öröksége rokonságaik szerint,

Józs 19,9

Júda fiainak örökségében és kötelében, mert nagyobb vala; és azért bírának Simeon fiai örökséget amazok öröksége között.

Józs 19,10

És a harmadik sors Zabulon fiainak jöve rokonságaik szerint; és örökségök határa Száridig terjed,

Józs 19,11

és fölmegy a tengertől és Meralától, és Debbaszetre ér a patakig, mely Jekonam előtt vagyon,

Józs 19,12

és visszatér Száridtól napkelet felé Cezelet-tabor határaira, és kijő Daberetre, és fölmégyen Jáfiénak,

Józs 19,13

és onnan átvonul Get-hefer és Takaszin napkeleti részére; és kimégyen Remmonra, Amtarra, és Noára,

Józs 19,14

és kerűl éjszakról Hanatonra; és annak kimenetele Jeftahel völgye,

Józs 19,15

Katet és Naalol, Szemeron és Jerala és Betlehem: tizenkét város és azok falui.

Józs 19,16

Ez Zabulon fiai nemzetségének öröksége rokonságaik szerint, a városok és azok falui.

Józs 19,17

A negyedik sors Isszakarnak jöve rokonságai szerint,

Józs 19,18

és öröksége volt: Jezrael, Kaszalót és Szunem,

Józs 19,19

Hafaraim, Szeon és Anaharat,

Józs 19,20

Rabbot és Cezion, Abesz,

Józs 19,21

Rámet, Engannim, Enhadda és Betfeszesz.

Józs 19,22

És határa Táborig és Szeheszimaig és Bethszámesig ér, és kimenetele a Jordánnál van: tizenhat város és azok falui.

Józs 19,23

Ez Isszakar fiainak öröksége rokonságaik szerint, a városok és azok falui.

Józs 19,24

És az ötödik sors esék Áser fiainak nemzetségére rokonságaik szerint;

Józs 19,25

és határjok volt: Halkat és Kali, Béten és Axaf,

Józs 19,26

Elmelek és Amaad és Messzal; és ér a tenger Karmelusáig, és Szihorig és Labanatig,

Józs 19,27

és visszatér napkelet felé Betdágonra, és átmegy Zabulonig és Jeftael völgyéig éjszakfelé Betemekbe és Nehielbe, és kijő balfelűl Kábulra,

Józs 19,28

Abránra és Rohobra, Hámonra és Kánára a nagy Szidonig,

Józs 19,29

és visszafordúl Hormába Tírusig, az igen erős városig, és Hószáig, és kimenetele a tengerre leszen Akziba kötelénél,

Józs 19,30

Ammánál, Áfeknél és Rohobnál: huszonkét város és azok falui.

Józs 19,31

Ez Áser fiainak öröksége rokonságaik szerint, és a városok s azok falui.

Józs 19,32

Neftali fiainak esék a hatodik sors háznépeik szerint.

Józs 19,33

És kezdeték a határ Héleftől és Elontól Szaananimig, és Adamiig, a mi Neceb, és Jebnaelnél Lekumig; és kimenetele van a Jordánig,

Józs 19,34

és a határ napnyugat felé tér Azanóttáborra, és onnan kiterjed Hukukára, és átmegyen Zabulonra dél felé, és Áserre napnyugat felé, és Judára a Jordánnál napkelet felé;

Józs 19,35

igen erős városai: Asszedim, Szer és Emat, Rekkat és Ceneret,

Józs 19,36

Edema és Arama, Ázor,

Józs 19,37

és Cedez, Edrai, Enhaszor,

Józs 19,38

és Jeron és Magdalel, Horem és Betanat és Bethszamesz: tizenkilencz város és azok falui.

Józs 19,39

Ez Neftali fiai nemzetségének öröksége, rokonságaik szerint, a városok és azok falui.

Józs 19,40

Dán fiai nemzetségének jöve a hetedik sors háznépeik szerint;

Józs 19,41

és örökségének határa volt: Száraa és Esztaol és Hirszemesz, vagyis a nap városa,

Józs 19,42

Szelebin, Alajon és Jetela,

Józs 19,43

Elon, Temna és Akron,

Józs 19,44

Eltece, Gebbeton és Balaat,

Józs 19,45

Júd és Báne, Barak és Getremmon,

Józs 19,46

Mejarkon és Arekon, a határral, mely Joppéra néz;

Józs 19,47

és azon határral záródik be. És fölmenének Dán fiai, és Leszem ellen hadakozának, és bevevék azt; és megverék fegyver élével, és elfoglalák, és benne lakának, nevezvén annak nevét Dán-Leszemnek Dán, atyjok nevéről.

Józs 19,48

Ez Dán fiai nemzetségének öröksége, rokonságaik szerint, a városok és azok falui.

Józs 19,49

És midőn elvégezte, sorssal elosztván a földet mindeniknek, nemzetsége szerint, Izrael fiai örökséget adtak Nun fiának, Józuénak magok között,

Józs 19,50

az Úr parancsa szerint, a mely várost kérte, Tamnat-Száraát Efraim hegyén, és a várost megépíté és benne lakék.

Józs 19,51

Ezek az örökségek, melyeket sorssal elosztának Eleazar pap és Nun fia, Józue, és az Izrael fiai háznépeinek és nemzetségeinek fejedelmei Sílóban az Úr előtt, a bizonyság hajlékának ajtajánál; s így oszták el a földet.

Józs 20

Menedék-városok.

Józs 20,1

És szóla az Úr Józuénak, mondván: Szólj Izrael fiainak, és mondd nekik:

Józs 20,2

Válaszszatok el menedék-városokat, melyekről nektek Mózes által szólottam; [Móz. IV. 35,10. s követk. Móz. V. 19,2. s követk.]

Józs 20,3

hogy azokba fusson, ki akaratlanúl embert öl, és felebarátjának haragját elkerűlhesse, ki a vérnek boszúlója.

Józs 20,4

Midőn e városok egyikébe szalad, álljon meg a város kapuja előtt, és a város véneinek beszélje el azokat, mik őt ártatlannak bizonyítják; és úgy fogadják be őt, és adjanak neki lakóhelyet.

Józs 20,5

És midőn a vérboszúló kergeti őt, ne adják annak kezébe, mert akaratlanúl ölte meg felebarátját, és be nem bizonyodott, hogy két vagy három nap előtt ellensége volt volna.

Józs 20,6

És azon városban lakjék, mignem eléáll törvényre, okát adván cselekedetének, és meghal a főpap, ki az időben leszen; akkor térjen vissza a gyilkos, és menjen a városba és maga házába, melyből elfutott vala.

Józs 20,7

És rendelék Cedest Galileában Neftali hegyén, és Szikemet Efraim hegyén, és Kariat-Arbét, azaz Hebront Júda hegyén.

Józs 20,8

És a Jordánon túl Jerikótól a napkeleti részre Bószort rendelék, mely a puszta mezőségen fekszik Rúben nemzetségéből, és Rámótot Gálaádban Gád nemzetségéből, és Gaulont Bászánban Manasszes nemzetségéből. [Móz. V. 4,43.]

Józs 20,9

Ezen városok rendeltettek Izrael minden fiainak és a jövevényeknek, kik közöttük laknak vala; hogy azokba fusson, a ki embert ölt akaratlanúl, és meg ne haljon felebarátja keze által, ki boszút akar állani a kiontott vérért, mígnem a nép elé áll, hogy ügyét elbeszélje.

Józs 21

A leviták városai. A földnek boldog bírása.

Józs 21,1

És Lévi nemzetségének fejedelmei Eleazar paphoz járulának, és Nun fiához, Józuéhoz, és a rokonságok fejedelmeihez, Izrael fiainak minden nemzetségei szerint,

Józs 21,2

és szólának nekik Sílóban, Kanaán földén, és mondák: Az Úr megparancsolta Mózes által, hogy nekünk városok adassanak lakásra, és azok környéke baromtartásra. [Móz. IV. 35,2.]

Józs 21,3

És adának Izrael fiai örökségeikből, az Úr parancsa szerint, városokat és azok környékét.

Józs 21,4

És kijöve a sors Kaat családjának, Áron pap fiainak; és Júda, Simeon és Benjamin nemzetségeiből juta tizenhárom város.

Józs 21,5

És Kaat többi fiainak, vagyis a levitáknak, kik még hátra valának, Efraim és Dán nemzetségeiből és Manasszes félnemzetségéből tíz város.

Józs 21,6

Gerzon fiai sorsa pedig úgy jöve ki, hogy Isszakar, Áser és Neftali nemzetségeiből és Manasszes félnemzetségéből Bászánban, számszerint tizenhárom várost nyerének.

Józs 21,7

És Merari fiainak rokonságaik szerint, Rúben, Gád és Zabulon nemzetségeiből juta tizenkét város.

Józs 21,8

És adának Izrael fiai a levitáknak városokat és azok környékét, a mint parancsolta az Úr Mózes által, mindeniknek sors szerint adván.

Józs 21,9

Júda és Simeon fiainak nemzetségeiből Józue ezen városokat adá, melyek nevei következők: [Krón. I. 6,55.]

Józs 21,10

Áron fiainak, a Lévi-nemzetségbeli Kaat családja szerint, (mert az első sors nekik jött ki),

Józs 21,11

Kariatarbét, Énák atyjáét, mely Hebronnak hivatik, Júda hegyén, és annak környékét köröskörűl;

Józs 21,12

földeit és faluit pedig Jefóne fiának, Kálebnek adá birtokúl. [Józ. 14,14.]

Józs 21,13

Tehát Áron pap fiainak adá Hebront, a menedék-várost, és annak könyékét, és Lobnát környékeivel,

Józs 21,14

Jétert és Esztemot,

Józs 21,15

Hólont és Dabírt,

Józs 21,16

Aint, Jétát és Bethszamest környékeivel: kilencz várost a két nemzetségből, a mint mondatott.

Józs 21,17

Benjamin fiai nemzetségéből pedig Gábaont és Gábaét,

Józs 21,18

Anatótot és Almont környékeivel: négy várost.

Józs 21,19

Áron pap fiainak mindössze tizenhárom várost, környékeikkel együtt.

Józs 21,20

A Lévi-nemzetségbeli Kaat többi fiainak családjai szerint ezen örökség adaték:

Józs 21,21

Efraim nemzetségéből a menedék-városok, Szikem, környékével Efraim hegyén, és Gázer,

Józs 21,22

Cibszaim és Bethoron, környékével, négy város.

Józs 21,23

Dán nemzetségéből Elteko és Gabaton,

Józs 21,24

Ajalon és Getremmon környékével, négy város,

Józs 21,25

Manasszes félnemzetségéből pedig Tanak és Getremmon környékével, két város.

Józs 21,26

Mindössze tíz város, és azok környéke adaték Kaat alsóbb rendű fiainak.

Józs 21,27

A Lévi-nemzetségbeli Gerzon fiainak is adá Manasszes félnemzetségéből a menedék-városokat, Gaulont Bászánban, és Bószrát környékével, két várost.

Józs 21,28

Isszakar nemzetségéből pedig Césiont és Daberetet,

Józs 21,29

Jaramótot és Engannimot, környékével, négy várost.

Józs 21,30

Áser nemzetségéből pedig Maszalt és Abdont,

Józs 21,31

Helkatot és Rohobot környékével, négy várost.

Józs 21,32

Neftali nemzetségéből is a menedék-városokat, Cedest Galileában, és Hammot-Dort és Kartánt környékével, három várost.

Józs 21,33

Gerzon családjának mindössze tizenhárom várost környékeikkel együtt.

Józs 21,34

Merari fiainak, az alsóbb rendű levitáknak, háznépeik szerint adaték Zabulon nemzetségéből Jeknám és Kárta,

Józs 21,35

Damna és Naalol, négy város környékével;

Józs 21,36

Rúben nemzetségéből a Jordánon túl Jerikó ellenében, a menedék-városok, Bószor a pusztában, Miszor és Jázer, Jethszon és Mefaat, négy város környékével;

Józs 21,37

Gád nemzetségéből a menedék-városok, Rámót Gálaádban és Manaim, Heszebon és Jázer, négy város környékével.

Józs 21,38

Merari fiainak városai családjaik és rokonságaik szerint összesen tizenkettő.

Józs 21,39

Egész összeséggel tehát a leviták városai Izrael fiainak örökségei között negyvennyolcz,

Józs 21,40

környékeikkel együtt, mindenik a háznépek szerint elosztva.

Józs 21,41

És az Úr Isten Izraelnek adá az egész földét, melyről megesküdött vala atyáiknak, hogy nekik adja, és bírák azt, és abban lakának.

Józs 21,42

És békeséget ada nekik minden nemzettől köröskörűl; és az ellenség közől senki sem mert ellenök állani, hanem mindnyájan az ő hatalmok alá vettetének. [Józ. 11,23. 14,15.]

Józs 21,43

Csak egy íge sem lett hiába abból, a mit teljesíteni igért vala, hanem valósággal minden beteljesedett.

Józs 22

A harmadfél nemzetség visszatér. Egy oltár miatt támadt félreértés.

Józs 22,1

Az időben szólítá Józue a rúbenitákat, és gaditákat és Manasszes félnemzetségét,

Józs 22,2

és mondá nekik: Megcselekedtétek mind, a miket nektek Mózes, az Úr szolgája parancsolt; nekem is mindenben engedelmeskedtetek,

Józs 22,3

el sem hagytátok atyátokfiait sok ideg, a jelen napig, megtartván a ti Uratok Istenetek parancsát.

Józs 22,4

Mivel pedig most a ti Uratok Istenetek nyugodalmat és békeséget adott atyátokfiainak, a mint megigérte: térjetek vissza, és menjetek hajlékaitokba és örökségtek földére, melyet nektek Mózes az Úr szolgája adott túl a Jordánon, [Móz. IV. 32,33. Józ. 1,13. 13,8.]

Józs 22,5

de úgy, hogy figyelmesen őrizzétek és cselekedettel teljesítsétek a parancsot és törvényt, melyet nektek Mózes, az Úr szolgája parancsolt, hogy szeressétek a ti Uratokat Isteneteket, és járjatok minden útain, és megtartsátok parancsait, és hozzá ragaszkodjatok, és szolgáljatok neki teljes szivetekkel és teljes lelketekkel.

Józs 22,6

És megáldá őket Józue, és elbocsátá őket. Kik visszatérének hajlékaikba.

Józs 22,7

Manasszes félnemzetségének pedig Mózes Bászánban adott örökséget; és annakokáért ama félnek, mely még hátra volt, sorsot ada Józue többi atyjokfiai között a Jordánon innét napnyugat felé. És midőn elbocsátotta őket hajlékaikba és megáldotta,

Józs 22,8

mondá nekik: Sok vagyonnal és gazdagsággal tértek vissza lakhelyeitekre, ezüsttel és aranynyal, rézzel és vassal és sokféle ruhákkal; oszszátok meg az ellenségek zsákmányát atyátokfiaival.

Józs 22,9

És visszatérének és elmenének Rúben fiai és Gád fiai és Manasszes félnemzetsége Izrael fiaitól, Sílóból, mely Kanaánban vagyon, hogy bemenjenek Gálaádba, örökségök földére, melyet az Úr parancsa szerint Mózes keze által nyertek vala.

Józs 22,10

És midőn a Jordán dombjaihoz jutottak Kanaán földére, roppant nagy oltárt építének a Jordán mellett.

Józs 22,11

Midőn ezt Izrael fiai meghallották, és nekik bizonyos követek hírűl vitték, hogy Rúben és Gád és Manasszes félnemzetsége fiai oltárt építettek Kanaán földén a Jordán dombjain, Izrael fiainak ellenében:

Józs 22,12

egybegyűlének mindnyájan Sílóba, hogy fölmenjenek, és hadakozzanak ellenök.

Józs 22,13

Elébb azonban elküldék hozzájok Gálaád földére Eleazar pap fiát, Fineeszt,

Józs 22,14

és vele tíz fejedelmet, egyet-egyet mindenik nemzetségből.

Józs 22,15

Kik eljövének Rúben és Gád Manasszes félnemzetsége fiaihoz, Gálaád földére, és mondák nekik:

Józs 22,16

Ezt izeni az Úr egész népe: Micsoda törvényszegés ez? Miért hagytátok el Izrael Urát Istenét, szentségtelen oltárt építvén, és az ő tiszteletétől eltávozván?

Józs 22,17

Kevés-e az nektek, hogy Beelfegor által vétkeztetek, és a jelen napig rajtunk maradt azon bűn szennye, és a népből sokan elestek? [Móz. IV. 25,3. Móz. V. 4,3.]

Józs 22,18

Ti ma elhagytátok az Urat, és holnap egész Izrael ellen fölgerjed az ő haragja.

Józs 22,19

Hogyha tisztátalannak vélitek örökségtek földét, jőjetek át azon földre, melyen az Úr hajléka vagyon, és lakjatok közöttünk; csakhogy az Úrtól és társaságunktól el ne távozzatok, oltárt építvén a mi Urunk Istenünk oltárán kivűl.

Józs 22,20

Nemde Záre fiai, Ákán szegte meg az Úr parancsát, és Izrael egész népére szállott az ő haragja? És az egy ember vala, és bár egyedűl veszett volna el bűnében! [Józ. 7,1.]

Józs 22,21

És felelék Rúben és Gád fiai és Manasszes félnemzetsége az Izrael követsége fejedelmeinek:

Józs 22,22

Az erősséges Úr Isten, az erősséges Úr Isten tudja, és Izrael egyetemben értse meg: ha törvényszegő szívvel építettük ez oltárt, ne őrizzen meg minket, hanem azonnal most büntessen meg;

Józs 22,23

és ha oly szándékkal cselekedtük, hogy égő- és hála- és békeáldozatokat tegyünk arra, ő torolja meg rajtunk, és itéljen meg minket;

Józs 22,24

és ha nem inkább oly gondolattal és végzéssel, hogy mondanók: Maholnap fiaitok azt mondják fiainknak: Mi közötök nektek Izrael Urához Istenéhez?

Józs 22,25

Határt vetett az Úr közöttünk és közöttetek, oh Rúben fiai és Gád fiai, a Jordán folyóvizét, és azért nincs részetek az Úrban. És ez okkal fiaitok eltérítik fiainkat az Úr félelmétől. Jobbnak véltük tehát,

Józs 22,26

és mondottuk: Építsünk oltárt magunknak, nem az égő- sem a békeáldozatok bemutatására;

Józs 22,27

hanem bizonyságúl közöttünk és közöttetek, magzataink és maradékaitok között, hogy az Úrnak szolgáljunk, és szabad legyen áldoznunk mind égő-, mind hála-, mind békeáldozatokat; és maholnap fiaitok ne mondják fiainknak: Nincs részetek az Úrban!

Józs 22,28

Ha ezt akarják mondani, megfelelnek nekik: Ime az Úr oltára, melyet atyáink emeltek, nem égő- sem hálaáldozatokra, hanem bizonyságúl közöttünk és közöttetek.

Józs 22,29

Távol legyen tőlünk e gonoszság, hogy eltávozzunk az Úrtól, és nyomdokait elhagyjuk, oltárt építvén égő- és hála- és békeáldozatok bemutatására a mi Urunk Istenünk oltárán kivűl, mely az ő hajléka előtt építtetett.

Józs 22,30

Ezeket hallván Fíneesz pap és Izrael követségének fejedelmei, kik vele valának, megengesztelődének; és Rúben és Gád fiainak és Manasszes félnemzetségének igéit igen örömest fogadák.

Józs 22,31

És mondá nekik Eleazar pap fia, Fineesz: Most tudjuk, hogy velünk van az Úr, mert idegenek vagytok e törvényszegéstől, és megszabadítottátok Izrael fiait az Úr kezéből.

Józs 22,32

És visszatére a fejedelmekkel Rúben és Gád fiaitól, Gálaád földéről, Kanaán határaiból Izrael fiaihoz, s ezt elbeszélé nekik.

Józs 22,33

És tetszék a beszéd mindnyájoknak, kik azt hallották. És Izrael fiai dicsérék az Istent, és nem mondák többé, hogy fölmennek ellenök és hadakoznak, és elpusztítják örökségök földét.

Józs 22,34

És nevezék Rúben fiai és Gád fiai az oltárt, melyet építettek vala: Mi bizonyságunk, hogy az Úr az Isten.

Józs 23

Józue népgyűlést tart, és tíltja a pogány nemzetekkel szövetkezést.

Józs 23,1

Sok idő elfolytával pedig, miután békeséget adott az Úr Izraelnek, meghóditván köröskörűl minden nemzeteket, és Józue már öreg és élemedett lévén,

Józs 23,2

szólítá Józue az egész Izraelt, és a véneket és fejedelmeket, a hadnagyokat és tanítókat, és mondá nekik: Én megöregedtem, és élemedett vagyok;

Józs 23,3

és ti látjátok mind, a miket Uratok Istenetek cselekedett minden nemzeteknek köröskörűl, miképen hadakozott önmaga érettetek;

Józs 23,4

és most minthogy nektek sorssal osztotta el az egész földet a Jordán napkeleti részétől a nagy tengerig, és még sok nemzet van hátra:

Józs 23,5

a ti Uratok Istenetek elveszti azokat, és elveszi színetek elől, és bírni fogjátok a földet, a mint nektek megigérte.

Józs 23,6

Csak legyetek erősek és szorgalmasak, hogy megtartsátok mind, a mik Mózes törvénykönyvében megírvák, és el ne hajoljatok azoktól se jobbra, se balra;

Józs 23,7

hogy miután bementek a pogányokhoz, kik közöttetek lesznek, ne esküdjetek az ő isteneik nevére, és ne szolgáljatok azoknak, és ne imádjátok őket,

Józs 23,8

hanem a ti Uratokhoz Istenetekhez ragaszkodjatok, a mint e mai napig cselekedtétek.

Józs 23,9

És akkor elveszi az Úr Isten előttetek a nagy és igen erős nemzeteket, és senki sem állhat ellenetek.

Józs 23,10

Egy közőletek elűz ezer embert az ellenségből; mert a ti Uratok Istenetek maga harczol érettetek, a mint megigérte.

Józs 23,11

Csak azon legyetek teljes szorgalommal, hogy a ti Uratokat Isteneteket szeressétek.

Józs 23,12

Hogyha a köztetek lakó nemzetek tévedéseihez akartok ragaszkodni, és velök házasságra kelni és barátságra lépni:

Józs 23,13

még most tudjátok meg, hogy a ti Uratok Istenetek el nem törli azokat színetek elől, hanem veremmé és tőrré és botránynyá lesznek oldalaitokon és dorongok szemeitekben, miglen elragad és elpusztít benneteket ez igen jó földről, melyet nektek adott.

Józs 23,14

Ime én ma az egész földnek útjára megyek; és teljes szívből megismeritek, hogy mindazon igékből, melyek teljesítését az Úr nektek megigérte, egy sem múlt el hiában. [Kir. III. 2,2.]

Józs 23,15

A mint tehát beteljesitette cselekedettel, a mit igért, és minden jó következett: úgy rátok hozza mind, a mi gonoszszal fenyegetett, miglen elragad és elpusztít benneteket ez igen jó földről, melyet nektek adott,

Józs 23,16

azért, hogy megszegtétek a ti Uratok Istenetek szövetségét, melyet veletek kötött, és idegen isteneknek szolgáltatok, és azokat imádtátok; hamar és hirtelen föltámad ellenetek az Úr haragja, és elpusztít ez igen jó földről, melyet nektek adott.

Józs 24

Józue utólszor gyüjti össze a népet, és meghal.

Józs 24,1

És egybegyüjté Józue Izrael minden nemzetségét Szikemben, és szólítá a véneket és fejedelmeket, a birákat és tanítókat, és megállának az Úr előtt;

Józs 24,2

és így szóla a népnek: Ezeket mondja Izrael Ura Istene: A folyóvizen túl laktak eleintén atyáitok, Ábrahám atyja, Táre és Nákor, és idegen isteneknek szolgáltak. [Móz. I. 11,26.]

Józs 24,3

De kivivém atyátokat, Ábrahámot Mezopotámia határaiból, és Kanaán földére hozám őt, és megsokasítám ivadékát, [Móz. I. 11,31.]

Józs 24,4

és adám neki Izsákot; ennek ismét Jákobot és Esaut adám. Kik közől Esaunak birtokúl adám Szeir hegyét; Jákob pedig és fiai lemenének Egyiptomba. [Móz. I. 21,2. 25,26. 36,8. 46,6.]

Józs 24,5

És elküldém Mózest és Áront, és megverém Egyiptomot sok jelekkel és csodákkal. [Móz. II. 3,10.]

Józs 24,6

És kihozálak titeket és atyáitokat Egyiptomból, és a tengerhez jövétek; és az egyiptomiak kergeték atyáitokat szekerekkel és lovasokkal a vörös tengerig. [Móz. II. 12,37. 14,9.]

Józs 24,7

Izrael fiai pedig az Úrhoz kiáltának, ki sötétséget vete közétek és az egyiptomiak közé, és rájok hozá a tengert, és elborítá őket. Látták szemeitek mind, a miket Egyiptomban cselekedtem; és a pusztában sok ideig laktatok.

Józs 24,8

És bevivélek titeket az amorreus földére, ki a Jordánon túl lakik vala. És midőn ellenetek hadakoztak, kezetekbe adám őket, és elfoglalátok azok földét, és megölétek őket. [Móz. IV. 21,24.]

Józs 24,9

Fölkele pedig Széfor fia, Bálák, a moábi király, és hadakozék Izrael ellen; és elkülde, és hívá Beor fiát, Balaámot, hogy titeket megátkozzon; [Móz. IV. 22,5.]

Józs 24,10

és én nem akarám őt meghallgatni, hanem a helyett megáldálak titeket általa, és megszabadítálak az ő kezéből.

Józs 24,11

És átjövétek a Jordánon, és Jerikóhoz jutátok. És ellenetek hadakozának azon város férfiai, az amorreusok és ferezeusok, a kananeusok és heteusok, a gergezeusok és heveusok és jebeuzeusok, és kezetekbe adám őket; [Józ. 3,14. 6,1. s követk. 11,3. s követk.]

Józs 24,12

és darázsokat bocsáték előttetek, és kivetém őket helyeikből, az amorreusok két királyát, nem a te kardoddal, sem kézijaddal. [Móz. II. 23,28. Móz. V. 7,20. Józ. 11,20.]

Józs 24,13

És nektek földet adék, melyet nem munkáltatok, és városokat, melyeket nem építettetek, hogy azokban lakjatok; szőlőket, és olajfákat, melyeket nem ültettetek.

Józs 24,14

Most tehát féljétek az Urat, és szolgáljatok neki tökéletes és igaz szivből; és hányjátok el az isteneket, kiknek atyáitok szolgáltak Mezopotámiában és Egyiptomban, és szolgáljatok az Úrnak. [Kir. I. 7,3. Tób. 14,10.]

Józs 24,15

Ha pedig rosznak látszik előttetek, hogy az Úrnak szolgáljatok, választás engedtetik nektek: válaszszatok ma, a mint tetszik, kinek kelljen inkább szolgálnotok, az isteneknek-e, kiknek atyáitok szolgáltak Mezopotámiában, vagy az amorreusok isteneinek, kiknek földén laktok? – de én és az én házam az Úrnak szolgálunk.

Józs 24,16

És felelé a nép, és mondá: Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, és idegen isteneknek szolgáljunk.

Józs 24,17

A mi Urunk Istenünk maga hozott ki minket és atyáinkat Egyiptom földéről, a szolgaság házából; és szemünk láttára fölötte nagy jeleket cselekedett, és megőrzött minket mindazon úton, melyen jártunk, és minden népek között, melyeken átmentünk,

Józs 24,18

és elűzött minden népeket, az amorreusokat, azon föld lakóit, melyre mi bementünk. Azért az Úrnak szolgálunk, mert ő a mi Istenünk.

Józs 24,19

És mondá Józue a népnek: Nem szolgálhattok az Úrnak; mert az Isten szent és erős boszuálló, és meg nem engedi bűneiteket és vétkeiteket.

Józs 24,20

Ha az Urat elhagyjátok, és idegen isteneknek szolgáltok, elfordúl, és megsanyargat titeket és elveszt, miután jót tett veletek.

Józs 24,21

És mondá a nép Józuénak: Nem lesz úgy, a mint szólasz, hanem az Úrnak szolgálunk.

Józs 24,22

És Józue mondá a népnek: Tanúim ti vagytok, hogy magatok választottátok az Urat magatoknak, hogy neki szolgáljatok. És felelék: Tanúid!

Józs 24,23

Most tehát, úgymond, hányjátok ki közőletek az idegen isteneket, és hajtsátok sziveteket Izrael Urához Istenéhez.

Józs 24,24

És mondá a nép Józuénak: A mi Urunk- Istenünknek szolgálunk, és engedelmesek leszünk parancsainak.

Józs 24,25

Szövetséget kötött tehát Józue azon nap, és a népnek eléadá a parancsokat és itéleteket Szikemben.

Józs 24,26

És beírá mind ez igéket az Úr törvénykönyvébe, és egy igen nagy követ vőn, és azon cserfa alá tevé, mely az Úr szent helyén vala.

Józs 24,27

És mondá az egész népnek: Ime ezen kő bizonyságúl lesz nektek, hogy hallotta az Úrnak minden igéit, melyeket szólott nektek; nehogy azután szándékozzatok azt tagadni, és Uratok- Isteneteknek hazudni.

Józs 24,28

És elbocsátá a népet, mindenikét örökségébe.

Józs 24,29

És ezekután meghala Nun fia, Józue, az Úr szolgája száztíz esztendős korában;

Józs 24,30

és eltemeték őt öröksége határában Tamnat-száréban, mely Efraim hegyén fekszik Gaasz hegyének éjszaki részén.

Józs 24,31

És Izrael az Úrnak szolgála Józue és a vének minden napjaiban, kik sok ideig éltek Józue után, és kik az Úr minden cselekedeteit tudták, melyeket Izraelben tett vala.

Józs 24,32

József tetemeit is, melyeket Izrael fiai kihoztak vala Egyiptomból, eltemeték Szikemben, ama mező részében, melyet Jákob, Hémornak, Szikem atyjának fiaitól vett vala száz bárányon; és az József fiainak öröksége lőn. [Móz. I. 50,24. Móz. II. 13,19. Móz. I. 33,19.]

Józs 24,33

Meghala Áron fia, Eleazar is, és eltemeték őt Gábaátban, Efraim hegyén, mely az ő fiának, Fineesznek adatott vala.