MÓZES NEGYEDIK KÖNYVE. NUMERI.

Jegyzet


4 Móz. 1

Népszámítás. A leviták tiszte.

4 Móz. 1,1

És szóla az Úr Mózesnek Sinai pusztáján, a szövetség hajlékában, a második hó első napján, Egyiptomból kijövetelök második esztendejében, mondván:

4 Móz. 1,2

Vegyétek számba Izrael fiainak egész közönségét rokonságaik és házaik szerint, és mindenik nevét, ki férfinemű, [Móz. II. 30,12.]

4 Móz. 1,3

húsz esztendőstől és följebb, Izraelből minden fegyverfogható férfiúét, és számláljátok meg őket seregeik szerint, te és Áron.

4 Móz. 1,4

És legyenek veletek a nemzetségek és házak fejedelmei rokonságaik szerint,

4 Móz. 1,5

kiknek nevei ezek: Rúbenből: Eliszur, Szedeur fia;

4 Móz. 1,6

Simeonból: Szalamiel, Szuriszaddai fia;

4 Móz. 1,7

Júdából: Nahasszon, Aminadab fia;

4 Móz. 1,8

Isszakarból: Natánael, Szuar fia;

4 Móz. 1,9

Zabulonból: Eliáb, Helon fia;

4 Móz. 1,10

József fiai közől pedig, Efraimból: Eliszama, Amiud fia; Manasszesből: Gamáliel, Fadasszur fia.

4 Móz. 1,11

Benjaminból: Abidan, Gedeon fia;

4 Móz. 1,12

Dánból: Ahiezer, Amiszaddai fia;

4 Móz. 1,13

Áserből: Fegiel, Okrán fia;

4 Móz. 1,14

Gádból: Eliaszaf, Duel fia;

4 Móz. 1,15

Neftaliból: Ahira, Enan fia;

4 Móz. 1,16

Ezek legnemesebb fejedelmei a sokaságnak, nemzetségeik és rokonságaik szerint, és fejei Izrael seregének;

4 Móz. 1,17

kiket magok mellé vőnek Mózes és Áron a közönség minden sokaságával,

4 Móz. 1,18

és egybegyűjték a második hó első napján, számbavévén őket rokonságaik és házaik és családjaik szerint, fejenkint és nevenkint, mindeniket húsz esztendőstől és följebb,

4 Móz. 1,19

a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek. És számbavétetének Sinai pusztájában.

4 Móz. 1,20

Rúbenből, Izrael elsőszülöttéből, nemzetségeik és családjaik és házaik szerint, fejenkint és nevenkint mind, a ki férfinemű, húsz esztendőstől és följebb, hadba menők,

4 Móz. 1,21

negyvenhatezer ötszázan valának.

4 Móz. 1,22

Simeon fiaiból nemzetségeik, családjaik és rokonságaik házai szerint számbavétetének nevenkint és fejenkint mind, a ki férfinemű, húsz esztendőstől és följebb, hadba menők,

4 Móz. 1,23

ötvenkilenczezer háromszázan.

4 Móz. 1,24

Gád fiaiból nemzetségeik és családjaik és rokonságaik házai szerint, számbavétetének nevenkint húsz esztendőstől és följebb mind, a kik hadba mehetnek.

4 Móz. 1,25

negyvenötezer hatszáz ötvenen.

4 Móz. 1,26

Júda fiaiból nemzetségeik és családjaik és rokonságaik házai szerint, nevenkint húsz esztendőstől és följebb mind, a kik hadba mehettek,

4 Móz. 1,27

számbavétetének hetvennégyezer hatszázan.

4 Móz. 1,28

Isszakar fiaiból nemzetségeik, családjaik és rokonságaik házai szerint, nevenkint húsz esztendőstől és följebb mind, a kik hadba mehettek,

4 Móz. 1,29

számbavétetének ötvennégyezer négyszázan.

4 Móz. 1,30

Zabulon fiaiból nemzetségeik és családjaik és rokonságaik házai szerint, számbavétetének nevenkint húsz esztendőstől és följebb mind, a kik hadba mehettek,

4 Móz. 1,31

ötvenhétezer négyszázan.

4 Móz. 1,32

József fiaiból, Efraim fiai közől nemzetségeik és családjaik és rokonságaik házai szerint, számbavétetének nevenkint húsz esztendőstől és följebb mind, a kik hadba mehettek,

4 Móz. 1,33

negyvenezer ötszázan.

4 Móz. 1,34

Manasszes fiai közől pedig nemzetségeik családjaik, és rokonságaik házai szerint számbavétetének nevenkint húsz esztendőstől és följebb mind, a kik hadba mehettek,

4 Móz. 1,35

harminczkétezer kétszázan.

4 Móz. 1,36

Benjamin fiaiból nemzetségeik és családjaik és rokonságaik házai szerint, számbavétetének nevenkint húsz esztendőstől és följebb mind, a kik hadba mehettek,

4 Móz. 1,37

harminczötezer négyszázan.

4 Móz. 1,38

Dán fiaiból nemzetségeik és családjaik és rokonságaik házai szerint, számbavétetének nevenkint húsz esztendőstől és följebb mind, a kik hadba mehettek,

4 Móz. 1,39

hatvankétezer hétszázan.

4 Móz. 1,40

Áser fiaiból nemzetségeik és családjaik és rokonságaik házai szerint, számbavétetének nevenkint húsz esztendőstől és följebb mind, a kik hadba mehettek,

4 Móz. 1,41

negyvenegyezer ötszázan.

4 Móz. 1,42

Neftali fiaiból nemzetségeik és családjaik és rokonságaik házai szerint, számbavétetének nevenkint húsz esztendőstől és följebb mind, a kik hadba mehettek,

4 Móz. 1,43

ötvenháromezer négyszázan.

4 Móz. 1,44

Ezek azok, kiket Mózes és Áron és Izrael tizenkét fejedelme számbavettek, mindenik rokonságai háza szerint.

4 Móz. 1,45

És Izrael fiainak egész száma törzsházaik és családjaik szerint, húsz esztendőstől és följebb, kik hadba mehettek,

4 Móz. 1,46

hatszázháromezer ötszáz ötven férfiú vala.

4 Móz. 1,47

De a leviták családjaik nemzetségében nem számláltattak azok közé.

4 Móz. 1,48

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

4 Móz. 1,49

Lévi nemzetségét ne vedd számba, se ne tedd mennyiségét Izrael fiaiéhoz;

4 Móz. 1,50

hanem rendelt őket a bizonyság hajlékához, és annak minden eszközéhez és mindahhoz, mi a szertartásokhoz tartozik. Ők hordozzák a hajlékot és minden eszközét, és legyenek a szolgálatban, és a hajlék körül táborozzanak.

4 Móz. 1,51

Mikor indúlni kell, a leviták szedjék szét a hajlékot; mikor táborba kell szállni, állítsák föl. Akármely idegen járúl oda, ölessék meg.

4 Móz. 1,52

Izrael fiaiból pedig mindenki serege csoportjánál és hadánál szálljon táborba.

4 Móz. 1,53

De a leviták a hajlék körül vonják föl sátoraikat, hogy harag ne jőjön Izrael fiainak sokaságára, és a bizonyság hajlékának őrzésében vigyázzanak.

4 Móz. 1,54

És Izrael fiai mindazok szerint cselekvének, miket az Úr parancsolt vala Mózesnek.

4 Móz. 2

A táborozás rende.

4 Móz. 2,1

És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:

4 Móz. 2,2

Izrael fiai közől kiki maga serege, jele, zászlója és rokonságának háza szerint szálljon táborba a szövetség hajléka körűl.

4 Móz. 2,3

Napkeletre Júdás vonjon sátorokat hadának seregei szerint; és fiainak fejedelme legyen Nahasszon, Aminadab fia;

4 Móz. 2,4

és az ő törzsökéből való hadakozók egész összege, hetvennégyezer hatszáz.

4 Móz. 2,5

Mellette táborba szállának az Isszakar nemzetségebeliek, kiknek fejedelme volt Natánael, Szuár fia:

4 Móz. 2,6

és az ő hadakozóinak egész száma, ötvennégyezer négyszáz.

4 Móz. 2,7

Zabulon nemzetségében fejedelem volt Eliáb, Helon fia.

4 Móz. 2,8

Az ő törzsökéből való hadakozók egész serege, ötvenhétezer négyszáz.

4 Móz. 2,9

Mindnyájan, kik Júda táborában számbavétettek, száznyolczvanhatezer négyszázan voltak. És ezek seregeik szerint először indúljanak.

4 Móz. 2,10

Rúben fiainak táborában a déli részre fejedelem legyen Eliszur, Szedeur fia;

4 Móz. 2,11

és az ő hadakozóinak egész serege, kik számbavétettek, negyvenhatezer ötszáz.

4 Móz. 2,12

Mellette táborba szállának a Simeon nemzetségebeliek, kiknek fejedelme volt Szalamiel, Szuriszaddai fia;

4 Móz. 2,13

és az ő hadakozóinak egész serege, kik számbavétettek, ötvenkilenczezer háromszáz.

4 Móz. 2,14

Gád nemzetségében fejedelem volt Eliaszaf, Duel fia,

4 Móz. 2,15

és hadakozóinak egész serege, kik számbavétettek, negyvenötezer hatszáz ötven;

4 Móz. 2,16

s mindnyájan, kik számbavétettek Rúben táborában, százötvenegyezer négyszáz ötvenen, seregeik szerint, második rendben menjenek.

4 Móz. 2,17

A bizonyság hajléka pedig emeltessék föl a leviták tiszte és serege szerint; a mint fölállittatik, úgy tétessék le is. Mindenik az ő helye és rende szerint menjen.

4 Móz. 2,18

A napnyugati részre legyen Efraim fiainak tábora, kiknek fejedelme volt Eliszama, Ammiud fia.

4 Móz. 2,19

Az ő hadakozóinak egész serege, kik számbavétettek, negyvenezer ötszáz.

4 Móz. 2,20

És velök legyen Manasszes fiainak nemzetsége, kiknek fejedelme volt Gamáliel, Fadasszúr fia;

4 Móz. 2,21

és az ő hadakozóinak egész serege, kik számbavétettek, harminczkétezer kétszáz.

4 Móz. 2,22

Benjamin fiainak nemzetségében fejedelem volt Abidan, Gedeon fia;

4 Móz. 2,23

és az ő hadakozóinak egész serege, kik számbavétettek, harminczötezer négyszáz;

4 Móz. 2,24

s mind, a kik számbavétettek Efraim táborában, száznyolczezer százan, seregeik szerint, harmadik rendben menjenek.

4 Móz. 2,25

Az éjszaki részre Dán fiai szállának táborba, kiknek fejedelme volt Ahiezer, Amiszaddai fia;

4 Móz. 2,26

az ő hadakozóinak egész serege, kik számbavétettek, hatvankétezer hétszáz.

4 Móz. 2,27

Mellette az Áser nemzetségebeliek vontak sátorokat, kiknek fejedelme volt Fegiel, Okrán fia;

4 Móz. 2,28

az ő hadakozóinak egész serege, kik számbavétettek, negyvenegyezer ötszáz.

4 Móz. 2,29

Neftali fiainak nemzetségéből fejedelem volt Ahira, Enan fia;

4 Móz. 2,30

az ő hadakozóinak egész serege ötvenháromezer négyszáz;

4 Móz. 2,31

s mind a kik számbavétettek Dán táborában, százötvenhét ezer hatszázan voltak, és utól kellett menniök.

4 Móz. 2,32

Ez Izrael fiainak száma, rokonságaik házai szerint, és az elosztott hadnak seregei szerint, hatszázhárom ezer ötszáz ötven.

4 Móz. 2,33

De a leviták nem számláltattak Izrael fiai közé; mert úgy parancsolta vala az Úr Mózesnek.

4 Móz. 2,34

És Izrael fiai mindazok szerint cselekvének, miket az Úr parancsolt vala. Táborba szálltak seregeik szerint, és mentek családaik és atyáik házai szerint.

4 Móz. 3

A leviták számbavétele; az elsőszülöttek megváltása.

4 Móz. 3,1

Ezek Áron és Mózes nemzetségei, az napon, melyen szólott az Úr Mózesnek a Sinai hegyen.

4 Móz. 3,2

És ezek nevei Áron fiainak: elsőszülötte Nadab, azután Abiu, Eleazar és Itamar. [Móz. II. 6,23.]

4 Móz. 3,3

Ezek nevei Áron fiainak, a papoknak, kik fölkenettek, és kiknek kezei megtöltettek, és megszenteltettek, hogy papságot viseljenek.

4 Móz. 3,4

De meghalának Nadab és Abiu, mikor idegen tüzet vittek az Úr elé Sinai pusztájában, magzatok nélkül; és viselék a papságot Eleazar és Itamar, atyjok, Áron előtt. [Móz. III. 10,1.2. Krón. I. 24,2.]

4 Móz. 3,5

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

4 Móz. 3,6

Rendeld elő Lévi nemzetségét, és állítsd Áron pap elé, hogy szolgáljanak neki, és őrködjenek,

4 Móz. 3,7

és legyen gondjok arra, mi a közönség szolgálatához tartozik a bizonyság hajléka előtt,

4 Móz. 3,8

és őrizzék a hajlék eszközeit, annak szolgálatában foglalkozván.

4 Móz. 3,9

És add ajándékúl a levitákat

4 Móz. 3,10

Áronnak és fiainak, kiknek Izrael fiaitól adattak. Áront pedig és fiait papi tisztre rendeld. A mely idegen a szolgálathoz járúland, haljon meg.

4 Móz. 3,11

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

4 Móz. 3,12

Magamnak vettem a levitákat Izrael fiaitól minden elsőszülöttért, ki Izrael fiai közől megnyitja a méhet, és a leviták enyéim legyenek;

4 Móz. 3,13

mert enyém minden elsőszülött, mióta megöltem az elsőszülötteket Egyiptom földén; magamnak szenteltem, a mi először születik Izraelben, embertől baromig, enyém; én vagyok az Úr. [Móz. II. 13,2. Móz. IV. 8,16.]

4 Móz. 3,14

És szóla az Úr Mózesnek Sinai pusztájában, mondván:

4 Móz. 3,15

Számláld meg Lévi fiait atyáik házai és családaik szerint, minden férfiat egy hónapostól és följebb.

4 Móz. 3,16

Mózes megszámlálá, a mint az Úr parancsolta vala,

4 Móz. 3,17

és találtatának Lévi fiai neveik szerint, Gerzon és Kaat és Merari. [Móz. II. 6,16.]

4 Móz. 3,18

Gerzon fiai: Lebni és Szemei.

4 Móz. 3,19

Kaat fiai: Amram és Jeszaar, Hebron és Oziel.

4 Móz. 3,20

Merari fiai: Moholi és Múszi.

4 Móz. 3,21

Gerzonból két család lett: a lebniták és szemeiták,

4 Móz. 3,22

melyeknek számbavett férfinemű népe egy hónapostól és följebb, hétezer ötszáz.

4 Móz. 3,23

Ezek a hajlék mögött szálljanak táborba napnyugatra,

4 Móz. 3,24

Eliaszaf, Lael fia fejedelem alatt;

4 Móz. 3,25

és legyen vigyázásuk a szövetség hajlékában,

4 Móz. 3,26

magára a hajlékra és annak borítékára, a függönyre, mely fölvonatik a szövetség födelének ajtaja előtt, és a tornácz kárpitjaira; a szőnyegre is, mely felfüggesztetik a hajlék tornáczának ajtajára, és mind, a mi az oltár szolgálatához tartozik, a hajlék köteleire és minden eszközeire.

4 Móz. 3,27

Kaat rokonságából lettek az amramiták és jeszaariták, a hebroniták és ozieliták népei. Ezek a kaatiták számbavett családjai, neveik szerint;

4 Móz. 3,28

mindnyájan férfineműek egy hónapostól és följebb, nyolczezer hatszázan vigyázzanak a szentélynél,

4 Móz. 3,29

és szálljanak táborba a déli részre,

4 Móz. 3,30

és fejedelmök legyen Eliszafan, Óziel fia;

4 Móz. 3,31

és őrizzék a szekrényt és asztalt és gyertyatartót, az oltárokat és a szentély edényeit, melyekkel szolgálnak, és a függönyt és minden efféle eszközt.

4 Móz. 3,32

A leviták fejedelmeinek fejedelme pedig legyen Áron pap fia, Eleazar, a szentély őrizetének vigyázói fölött.

4 Móz. 3,33

Merariból pedig a moholiták és musziták népei, számbavétetvén neveik szerint,

4 Móz. 3,34

mindnyájan a férfineműek, egy hónapostól és följebb, hatezer kétszázan valának.

4 Móz. 3,35

Azok fejedelme Szúriel, Abihaiel fia, az éjszaki részre szálljanak táborba.

4 Móz. 3,36

Legyenek őrizetök alatt a hajlék deszkái és rúdjai és oszlopai, azok talapjai és mind, a mik efféle szolgálathoz tartoznak;

4 Móz. 3,37

és a tornácz oszlopai köröskörűl talapjaikkal, és a czövekek a kötelekkel.

4 Móz. 3,38

A szövetség hajléka előtt, vagyis a napkeleti részre Mózes és Áron fiaival szálljanak táborba, őrizvén a szentélyt Izrael fiai között. Akármely idegen oda járúl, haljon meg.

4 Móz. 3,39

Mindnyájan a leviták, kiket számba vettek Mózes és Áron az Úr parancsából, családjaik szerint, férfineműek, egy hónapostól és följebb, huszonkétezeren valának.

4 Móz. 3,40

És mondá az Úr Mózesnek: Számláld meg a férfinemű elsőszülötteket Izrael fiai közől egy hónapostól és följebb, és vedd föl azok összegét;

4 Móz. 3,41

és vedd nekem a levitákat Izrael fiainak minden elsőszülötteiért, én vagyok az Úr; és azok barmait Izrael fiai barmainak minden első fajzatiért.

4 Móz. 3,42

Számbavevé Mózes, a mint parancsolta vala az Úr, Izrael fiainak elsőszülötteit.

4 Móz. 3,43

És valának férfiak neveik szerint, egy hónapostól és följebb, huszonkétezer kétszáz hetvenhárman.

4 Móz. 3,44

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

4 Móz. 3,45

Vedd a levitákat Izrael fiainak elsőszülötteiért, és a leviták barmait amazok barmaiért, és legyenek enyéim a leviták. Én vagyok az Úr.

4 Móz. 3,46

A kétszáz hetvenháromnak megváltásáért pedig, kik Izrael fiainak elsőszülöttei közől meghaladják a leviták számát,

4 Móz. 3,47

végy öt siklust egyegy főre a szentély mértékével. A siklusban húsz fillér vagyon. [Móz. II. 30,13. Móz. III. 27,25. Móz. IV. 18,16. Ezekiel 45,12.]

4 Móz. 3,48

És add Áronnak és fiainak a pénzt, a számfölöttiek váltságát.

4 Móz. 3,49

Vevé tehát Mózes a pénzt azokért, kik a számon felűl valának, és kiket megváltottak vala a levitáktól

4 Móz. 3,50

Izrael fiainak elsőszülötteiért, ezerháromszáz hatvanöt siklust a szentély mértéke szerint,

4 Móz. 3,51

és adá azt Áronnak és fiainak azon ige szerint, melyet az Úr neki parancsolt vala.

4 Móz. 4

A leviták tiszte családonkint.

4 Móz. 4,1

És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:

4 Móz. 4,2

Vedd összegét Kaat fiainak a leviták közől, házaik és családjaik szerint,

4 Móz. 4,3

harmincz esztendőstől és följebb ötven esztendősig mind, a kik bemehetnek, hogy álljanak és szolgáljanak a szövetség hajlékában.

4 Móz. 4,4

Ez tiszte Kaat fiainak: A szövetség hajlékába és a szentek szentébe

4 Móz. 4,5

menjenek Áron és fiai, midőn indúlni kell a táborral, és vegyék le a szőnyeget, mely az ajtó előtt függ, és takarják abba a bizonyság szekrényét,

4 Móz. 4,6

és ismét borítsák be a kék bőrtakaróval, és terítsék fölűl arra az egészen kék borítékot, és ereszszék bele a rudakat.

4 Móz. 4,7

A kitett kenyerek asztalát is takarják be kék borítékkal, és tegyék ahhoz a tömjénzőket és mozsárkákat, a csészéket és poharakat az italáldozatok töltésére; mindenkor legyenek azon kenyerek;

4 Móz. 4,8

és terítsenek rá karmazsin szinű takarót, melyet ismét födjenek be kék bőrborítékkal, és ereszszék bele a rudakat.

4 Móz. 4,9

Vegyék a kék takarót is, melylyel födjék be a gyertyatartót, annak lámpáival és fogóival és hamvvévőivel és az olaj minden edényével, melyek a lámpák fölkészítésére szükségesek;

4 Móz. 4,10

és mindezek fölé tegyék a kék bőrborítékot, és ereszszék bele a rudakat.

4 Móz. 4,11

Az aranyoltárt is takarják kék lepelbe, és terítsék arra fölűl a kék bőrtakarót, és ereszszék bele a rudakat.

4 Móz. 4,12

Mindazon edényeket, melyekkel a szentélyben szolgálnak, kék borítékba takarják, és terítsék arra fölűl a kék bőrtakarót, és ereszszék bele a rudakat.

4 Móz. 4,13

Az oltárt is tisztítsák meg a hamutól, és takarják bíbor lepelbe,

4 Móz. 4,14

és tegyék ahhoz mindazon eszközöket, melyekkel annak szolgálatában élnek, úgymint, a tűztartókat, villákat és fogókat, szítókat és lapátokat. Az oltár minden edényét takarják be kék bőrborítékkal, és ereszszék bele a rudakat.

4 Móz. 4,15

És midőn Áron és fiai betakarták a szentélyt és minden eszközét, a tábor indúlásakor, azután menjenek be Kaat fiai, hogy elvigyék a mi betakartatott; és ne illessék a szentély edényeit, hogy meg ne haljanak. Ezek Kaat fiainak terhei a szövetség hajlékában.

4 Móz. 4,16

kik fölött legyen Eleazar, Áron pap fia, kinek gondviseléséhez tartozik a lámpák fölkészítésére való olaj, és a jóillatú füstölő, és az áldozat, mely mindenkor bemutattatik, és a kenet olaja, és mi csak a hajlék tiszteletéhez tartozik, és minden edények, melyek a szentélyben vannak.

4 Móz. 4,17

És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:

4 Móz. 4,18

El ne veszítsétek Kaat népét a leviták közől;

4 Móz. 4,19

hanem azt cselekedjétek nekik, hogy éljenek, és meg ne haljanak, ha illetik a szentek szentét; Áron és fiai menjenek be, és ők rendeljék el mindenkinek teendőit, és oszszák el, kinek mit kelljen vinnie;

4 Móz. 4,20

a többiek kiváncsiságból ne nézzék azokat, mik a szentélyben vannak, míg be nem takartatnak; mert különben meghalnak.

4 Móz. 4,21

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

4 Móz. 4,22

Vedd összegét Gerzon fiainak is, házaik és családjaik és rokonságaik szerint,

4 Móz. 4,23

harmincz esztendőstől és följebb ötven esztendősig. Vedd számba mind, a kik bemennek és szolgálnak a szövetség hajlékában.

4 Móz. 4,24

Ez tiszte a gerzoniták családjának:

4 Móz. 4,25

hogy hordozzák a hajlék kárpitjait és a szövetség födelét, a másik borítékot, és mind azok fölött a kék födelet és a szőnyeget, mely a bizonyság hajlékának bejárásán függ,

4 Móz. 4,26

a tornácz kárpitait és a bejáráson való függönyt, mely a hajlék előtt vagyon. Mind a mik az oltárhoz tartoznak, a köteleket, és a szolgálat edényeit,

4 Móz. 4,27

Áronnak és fiainak parancsára hordozzák Gerzon fiai; és tudják meg mindnyájan, minő terhet kelljen viselniök.

4 Móz. 4,28

Ez a gerzoniták családjának tiszte, a bizonyság hajlékában, és legyenek Itamarnak, Áron pap fiának keze alatt.

4 Móz. 4,29

Vedd számba Merari fiait is családjaik és házaik szerint,

4 Móz. 4,30

harmincz esztendőstől és följebb ötven esztendősig mind, a kik bemennek tisztök végzésére, és a bizonyság szövetségének szolgálatára.

4 Móz. 4,31

Ezek az ő terheik: Hordozzák a hajlék deszkáit és rúdjait, oszlopait és ezek talapjait,

4 Móz. 4,32

a tornácz oszlopait is köröskörűl talapjaikkal és czövekeikkel és köteleikkel. Minden edényt és eszközt szám szerint vegyenek föl, és úgy hordozzák.

4 Móz. 4,33

Ez tiszte a merariták családjának, és szolgálata a szövetség hajlékában; és legyenek Itamarnak, Áron pap fiának keze alatt.

4 Móz. 4,34

Számbavevék tehát Mózes és Áron és a gyülekezet fejedelmei Kaat fiait, nemzetségeik és házaik szerint,

4 Móz. 4,35

harmincz esztendőstől és följebb ötven esztendősig mind, a kik bemennek a szövetség hajlékának szolgálatára;

4 Móz. 4,36

és találtatának kétezer hétszáz ötvenen.

4 Móz. 4,37

Ez száma Kaat népének, kik bemennek a szövetség hajlékába; ezeket vette számba Mózes és Áron az Úr beszéde szerint Mózes keze által.

4 Móz. 4,38

Számbavétetének Gerzon fiai is nemzetségeik és atyáik házai szerint,

4 Móz. 4,39

harmincz esztendőstől és följebb ötven esztendősig mind, a kik bemennek, hogy szolgáljanak a szövetség hajlékában;

4 Móz. 4,40

és találtatának kétezer hatszáz harminczan.

4 Móz. 4,41

Ez a gerzoniták népe, melyet számbavett Mózes és Áron az Úr igéje szerint.

4 Móz. 4,42

Számbavétetének Merari fiai is nemzetségeik és házaik szerint,

4 Móz. 4,43

harmincz esztendőstől és följebb ötven esztendősig mind, a kik bemennek a szövetség hajlékának szertartásait teljesitendők;

4 Móz. 4,44

és találtatának háromezer kétszázan.

4 Móz. 4,45

Ez száma Merari fiainak, kiket számba vettek Mózes és Áron az Úr parancsa szerint Mózes keze által.

4 Móz. 4,46

Mindnyájan, kik megszámláltattak a leviták közől, és kiket Mózes és Áron és Izrael fejedelmei nevenkint számbavétettek, nemzetségeik és atyáik házai szerint,

4 Móz. 4,47

harmincz esztendőstől és följebb ötven esztendősig, kik bejárnak a hajlék szolgálatára, és a terhek hordozására,

4 Móz. 4,48

nyolczezer ötszáz nyolczvanan valának egyetemben.

4 Móz. 4,49

Az Úr beszéde szerint vette számba őket Mózes, mindenkit tiszte és terhe szerint, mint neki az Úr parancsolta vala.

4 Móz. 5

A tábor megtisztítása. A hűtelen nő megesketése.

4 Móz. 5,1

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

4 Móz. 5,2

Parancsold meg Izrael fiainak, hogy űzzenek ki a táborból minden poklost, és a kinek magva foly, és a ki megfertőztetett halott által;

4 Móz. 5,3

mind férfiat, mind asszonyt űzzenek ki a táborból, hogy meg ne fertőztessék azt, mivelhogy veletek lakom.

4 Móz. 5,4

És úgy cselekvének Izrael fiai, és kiűzék őket a táborból, a mint az Úr mondotta vala Mózesnek.

4 Móz. 5,5

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

4 Móz. 5,6

Szólj Izrael fiainak: A férfiú, vagy asszony, mikor valami bűnt cselekszenek azokból, miket az emberek szoktak elkövetni; és gondatlanságból áthágják az Úr parancsát, és vétkeznek,

4 Móz. 5,7

vallják meg vétköket, és fizessék meg az egész kárt, és a fölött adjanak ötödrészt annak, ki ellen vétkeztek.

4 Móz. 5,8

Ha pedig nincsen, a ki fölvegye, adják az Úrnak, és legyen a papé, kivévén a kost, mely a megtisztúlásért mutattatik be, hogy engesztelő áldozat legyen.

4 Móz. 5,9

Minden zsenge is, melyet Izrael fiai bemutatnak, a paphoz tartozik;

4 Móz. 5,10

és akárki valamit a szentélybe visz, és a pap kezéhez ad, ezé legyen.

4 Móz. 5,11

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

4 Móz. 5,12

Szólj Izrael fiainak, és mondd nekik: A férfiú, kinek felesége megtéved, és férjét megvetvén,

4 Móz. 5,13

más férfiúval hál, és ezt férje föl nem födözheti, hanem titokban van a házasságtörés, és tanúkkal nem vádolható, mert nem érték a házasságtörésen;

4 Móz. 5,14

ha a házassági féltés lelke fölindítja a férfiút felesége ellen, ki vagy megfertőztetett, vagy hamis gyanúval terheltetik,

4 Móz. 5,15

vigye őt a paphoz, és vigyen áldozatot érette, egy mérték árpalisztnek tizedrészét; ne öntsön arra olajat, se tömjént ne tegyen rá; mert ez házassági féltés áldozata, és házasságtörést vizsgáló ajándék.

4 Móz. 5,16

A pap tehát vezesse őt elé, és állítsa az Úr elé;

4 Móz. 5,17

és vegyen szent vizet cserépedénybe, és egy kevés földport tegyen belé a hajlék padlatáról.

4 Móz. 5,18

És mikor az asszony az Úr színe előtt áll, födözze föl annak fejét, és tegye kezére az emlékezetnek áldozatát és a házassági féltés ajándékát; ő pedig tartsa a keserűséges vizet, melyre átkozódva átkokat halmozott;

4 Móz. 5,19

és esküvéssel kényszerítse őt, és mondja: Ha nem hált idegen férfiú veled, és ha meg nem fertőztettél, elhagyván férjed ágyát, ne ártson neked a keserűséges víz, melyre átkokat halmoztam.

4 Móz. 5,20

Ha pedig elhajlottál férjedtől, és megfertőztettél, és más férfiúval háltál,

4 Móz. 5,21

ezen átkok alá vettessél: Adjon téged az Úr átokra és mindenek példájára népe között; rothaszsza meg ágyékodat, és méhed földagadván, fakadjon meg;

4 Móz. 5,22

hasson az átkozott víz hasadba, és méhed földagadván, rothadjon meg ágyékod. És az asszony feleljen: Amen, amen!

4 Móz. 5,23

És a pap írja föl könyvecskébe az átkokat, és törölje el azokat a keserűséges vízzel, melyre az átkokat halmozta,

4 Móz. 5,24

és adja neki meginnia. Melyet mikor megiszik:

4 Móz. 5,25

a pap vegye el kezéből a házassági féltés áldozatát, és emelje föl azt az Úr előtt, és tegye az oltárra, de úgy, hogy előbb

4 Móz. 5,26

egy marokkal vegyen ki az áldozatból, mely bemutattatik, és égesse meg az oltáron, és úgy adja az asszonynak meginnia a keserűséges vízet.

4 Móz. 5,27

Mikor azt megitta, ha megfertőztetett, és megvetvén férjét, vétkes a házasságtörésben: átjárja őt az átok vize, úgy, hogy hasa földagadván, ágyéka megrothad, és az asszony átokká lesz és példává az egész nép között.

4 Móz. 5,28

Hogyha meg nem fertőztetett, nem árt neki, és magzatokat fog szülni.

4 Móz. 5,29

Ez a házassági féltés törvénye. Ha elhajol az asszony férjétől, és megfertőztetik,

4 Móz. 5,30

és férje a házassági féltés lelkétől fölindíttatván, az Úr színe elé viszi őt, és a pap mindazok szerint cselekszik vele, a mik írva vannak;

4 Móz. 5,31

a férj vétek nélkül leszen, amaz pedig hordozza gonoszságát.

4 Móz. 6

A nazareusokról. A papi áldásról.

4 Móz. 6,1

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

4 Móz. 6,2

Szólj Izrael fiainak, és mondd nekik: Mikor a férfiú vagy asszony fogadást tesznek, hogy megszenteltessenek, és magokat az Úrnak akarják szentelni,

4 Móz. 6,3

bortól és mindentől, a mi részegíthet, tartóztassák meg magokat. Borból és akármi nemű más italból való eczetet, és a mi csak szőlőből kinyomatik, ne igyanak; sőt nyers és aszúszőlőt se egyenek

4 Móz. 6,4

mindazon napokon, melyeken fogadásból az Úrnak szenteltetnek; a mi csak szőlőből lehet, az aszúszőlőtől a szőlőmagig, meg ne egyék.

4 Móz. 6,5

Elkülönzésének egész idején át borotva ne menjen fejére, mignem betelik a nap, melyen az Úrnak szenteltetik. Szent legyen ő, és hagyja nőni feje haját. [Birák 13,5.]

4 Móz. 6,6

Megszenteltetésének egész idején át halotthoz ne menjen,

4 Móz. 6,7

még atyja és anyja, fi- és nőtestvére temetésével se fertőztessék meg, mert Istenének szentelése van fején.

4 Móz. 6,8

Elkülönzésének minden napjain át szentelt legyen az Úrnak.

4 Móz. 6,9

Ha pedig hirtelen meghal valaki előtte, megfertőztetik az ő szentelt feje, melyet borotváljon meg mindjárt megtisztúlása napján, és ismét a hetediken.

4 Móz. 6,10

A nyolczadik napon pedig mutasson be két gerliczét vagy két galambfiat a papnak a szövetség bizonyságának bejárásánál;

4 Móz. 6,11

és a pap áldozza egyiket a bűnért, másikat égőáldozatúl, és könyörögjön érette, mert vétkezett a halott miatt; és szentelje meg annak fejét az napon,

4 Móz. 6,12

és szentelje az Úrnak elkülönzése napjait, áldozván egy esztendős bárányt a bűnért, de úgy, hogy az előbbi napok érvénytelenek legyenek, mert megfertőztetett az ő szenteltetése.

4 Móz. 6,13

Ez a szentelés törvénye. Mikor a napok, melyeket fogadásból eltökélett volt, eltelnek, a pap vigye őt a szövetség hajlékának ajtajához,

4 Móz. 6,14

és az ő áldozatát mutassa be az Úrnak, hibanélküli esztendős bárányt az Úrnak égőáldozatúl, és hibanélküli esztendős juhot a bűnért, és hibanélküli kost békeáldozatúl;

4 Móz. 6,15

egy kosár kovásztalan kenyeret is, melyek olajjal legyenek meghintve, és olajjal megkent, kovásztalan pogácsákat, és mindeniknek italáldozatát.

4 Móz. 6,16

Ezeket a pap mutassa be az Úr előtt, és áldozza föl mind a bűnért, mind égőáldozatúl.

4 Móz. 6,17

A kost pedig áldozza békeáldozatúl az Úrnak, bemutatván azzal együtt egy kosár kovásztalan kenyeret és az italáldozatokat, melyek szokás szerint kellenek.

4 Móz. 6,18

Akkor a szövetség hajlékának ajtaja előtt borotváltassék le a nazareus szenteltetésének haja; és vegye annak haját, és tegye a tűzre, mely a békeáldozat alá tétetett. [Ap.cs. 21,14.]

4 Móz. 6,19

És a kos megfőtt lapoczkáját, és egy kovásztalan kalácsot a kosárból, és egy kovásztalan pogácsát adjon a nazareus kezébe, miután feje megborotváltatott;

4 Móz. 6,20

és ismét visszavévén tőle, emelje föl az Úr színe előtt; és a megszenteltek a papéi legyenek, mint a szegy, mely elkülönöztetni parancsoltatott, és a czomb. Azután ihatik bort a nazareus.

4 Móz. 6,21

Ez a nazareus törvénye, midőn áldozatát az Úrnak igéri szenteltetése idején, azokon kivűl, miket keze talál; a mint szivében fogadta volt, a szerint cselekedjék szenteltetésének tökéletességére.

4 Móz. 6,22

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

4 Móz. 6,23

Szólj Áronnak és fiainak: Igy áldjátok meg Izrael fiait, és mondjátok nekik:

4 Móz. 6,24

Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged; [Sirák 36,19.]

4 Móz. 6,25

az Úr mutassa neked orczáját, és könyörűljön rajtad;

4 Móz. 6,26

az Úr fordítsa hozzád orczáját, és adjon neked békeséget.

4 Móz. 6,27

És híják segítségűl az én nevemet Izrael fiaira, és én megáldom őket.

4 Móz. 7

A tizenkét nemzetségfejedelem áldozata a szent hajlék fölállításánál.

4 Móz. 7,1

Lőn pedig az napon, melyen elvégezte Mózes a hajlékot és azt fölállította, fölkente és megszentelte minden eszközeivel, hasonlóképen az oltárt minden edényeivel együtt. [Móz. II. 40,10.]

4 Móz. 7,2

Izrael fejedelmei és a családok fejei, kik minden nemzetségben valának, és azoknak elöljárói, kik számbavétettek vala,

4 Móz. 7,3

ajándékot mutatának be az Úrnak hat borított szekeret tizenkét ökörrel. Két fejedelem egy szekeret mutatott be, és mindenik egyegy ökröt, és a hajlék elé vivék azt.

4 Móz. 7,4

Mondá pedig az Úr Mózesnek:

4 Móz. 7,5

Vedd el tőlök, hogy legyenek a hajlék szolgálatára, és add azokat a levitáknak szolgálatjok rende szerint.

4 Móz. 7,6

Midőn tehát Mózes elvette a szekereket és ökröket, a levitáknak adá azokat.

4 Móz. 7,7

Két szekeret és négy ökröt ada Gerzon fiainak, szükségök szerint.

4 Móz. 7,8

Más négy szekeret és nyolcz ökröt ada Merari fiainak, tisztök és szolgálatjok szerint, Itamarnak, Áron pap fiának keze alá.

4 Móz. 7,9

Kaat fiainak pedig nem ada szekereket és ökröket; mert a szentélyben szolgálnak, és a terheket tulajdon vállaikon hordozzák.

4 Móz. 7,10

A fejedelmek tehát bemutaták az oltár szentelésére, az napon, melyen fölkenetett, áldozatjokat az oltár előtt.

4 Móz. 7,11

És mondá az Úr Mózesnek: Mindenik fejedelem egyegy napon vigyen ajándékokat az oltár szentelésére.

4 Móz. 7,12

Első napon mutatá be ajándékát Nahasszon, Aminadab fia, Júda nemzetségéből;

4 Móz. 7,13

vala pedig az százharmincz siklust nyomó ezüst tál, hetven siklust nyomó ezüst csésze, a szentély mértéke szerint, tele mind a kettő olajjal vegyített lisztlánggal az áldozatra;

4 Móz. 7,14

egy mozsárka tíz aranysiklusból, tele jóillatú fűszerrel;

4 Móz. 7,15

egy tulok a csordából, és egy kos, és egy esztendős bárány égőáldozatra;

4 Móz. 7,16

egy bak a bűnért;

4 Móz. 7,17

és békeáldozatra két tulok, öt kos, egy bak, esztendős öt bárány. Ez Nahasszonnak, Aminadab fiának ajándéka.

4 Móz. 7,18

Második napon Natánael, Szuár fia, Isszakar nemzetségéből való fejedelem, mutata be

4 Móz. 7,19

százharmincz siklust nyomó ezüst tálat, hetven siklust nyomó ezüst csészét, a szentély mértéke szerint, tele mind a kettőt olajjal vegyített lisztlánggal az áldozatra;

4 Móz. 7,20

tiz siklust nyomó arany mozsárkát, tele jóillatú fűszerrel;

4 Móz. 7,21

egy tulkot a csordából, és egy kost, és egy esztendős bárányt égőáldozatra;

4 Móz. 7,22

egy bakot is a bűnért;

4 Móz. 7,23

és békeáldozatra két tulkot, öt kost, öt bakot, esztendős öt bárányt. Ez volt Natánaelnek, Szuár fiának ajándéka.

4 Móz. 7,24

Harmadik napon Zabulon fiainak fejedelme, Eliáb, Hélon fia

4 Móz. 7,25

mutata be százharmincz siklust nyomó ezüst tálat, hetven siklust nyomó ezüst csészét, a szentély mértéke szerint, tele mind a kettőt olajjal vegyített lisztlánggal az áldozatra;

4 Móz. 7,26

tiz siklust nyomó arany mozsárkát, tele jóillatú fűszerrel;

4 Móz. 7,27

egy tulkot a csordából, és egy kost, és egy esztendős bárányt égőáldozatra;

4 Móz. 7,28

egy bakot is a bűnért;

4 Móz. 7,29

és békeáldozatra két tulkot, öt kost, öt bakot, esztendős öt bárányt. Ez Eliábnak, Élon fiának ajándéka.

4 Móz. 7,30

Negyedik napon Rúben fiainak fejedelme, Eliszur, Szedeur fia

4 Móz. 7,31

mutata be százharmincz siklust nyomó ezüst tálat, hetven siklust nyomó ezüst csészét, a szentély mértéke szerint, tele mind a kettőt olajjal vegyített lisztlánggal az áldozatra;

4 Móz. 7,32

tiz siklust nyomó arany mozsárkát, tele jóillatú fűszerrel;

4 Móz. 7,33

egy tulkot a csordából, és egy kost, és egy esztendős bárányt égőáldozatra;

4 Móz. 7,34

egy bakot is a bűnért;

4 Móz. 7,35

és békeáldozatra két tulkot, öt kost, öt bakot, esztendős öt bárányt. Ez volt Eliszurnak, Szedeur fiának ajándéka.

4 Móz. 7,36

Ötödik napon Simeon fiainak fejedelme, Szalamiel, Szuriszaddai fia

4 Móz. 7,37

mutata be százharmincz siklust nyomó ezüst tálat, hetven siklust nyomó ezüst csészét, a szentély mértéke szerint, tele mind a kettőt olajjal vegyített lisztlánggal az áldozatra;

4 Móz. 7,38

tiz siklust nyomó arany mozsárkát, tele jóillatú fűszerrel;

4 Móz. 7,39

egy tulkot a csordából, és egy kost, és egy esztendős bárányt égőáldozatra;

4 Móz. 7,40

egy bakot is a bűnért;

4 Móz. 7,41

és békeáldozatra két tulkot, öt kost, öt bakot, esztendős öt bárányt. Ez volt Szalamielnek, Szuriszaddai fiának ajándéka.

4 Móz. 7,42

Hatodik napon Gád fiainak fejedelme, Eliaszaf, Duel fia

4 Móz. 7,43

mutata be százharmincz siklust nyomó ezüst tálat, hetven siklust nyomó ezüst csészét, a szentély mértéke szerint, tele mind a kettőt olajjal vegyített lisztlánggal az áldozatra;

4 Móz. 7,44

tiz siklust nyomó arany mozsárkát, tele jóillatú fűszerrel;

4 Móz. 7,45

egy tulkot a csordából, és egy kost, és egy esztendős bárányt égőáldozatra;

4 Móz. 7,46

egy bakot is a bűnért;

4 Móz. 7,47

és békeáldozatra két tulkot, öt kost, öt bakot, esztendős öt bárányt. Ez volt Eliaszafnak, Duel fiának ajándéka.

4 Móz. 7,48

Hetedik napon Efraim fiainak fejedelme, Eliszama, Ammiud fia

4 Móz. 7,49

mutata be százharmincz siklust nyomó ezüst tálat, hetven siklust nyomó ezüst csészét, a szentély mértéke szerint, tele mind a kettőt olajjal vegyített lisztlánggal az áldozatra;

4 Móz. 7,50

tiz siklust nyomó arany mozsárkát, tele jóillatú fűszerrel;

4 Móz. 7,51

egy tulkot a csordából, és egy kost, és egy esztendős bárányt égőáldozatra;

4 Móz. 7,52

egy bakot is a bűnért;

4 Móz. 7,53

és békeáldozatra két tulkot, öt kost, öt bakot, esztendős öt bárányt. Ez volt Eliszamának, Ammiud fiának ajándéka.

4 Móz. 7,54

Nyolczadik napon Manasszes fiainak fejedelme, Gamáliel, Fadasszur fia

4 Móz. 7,55

mutata be százharmincz siklust nyomó ezüst tálat, hetven siklust nyomó ezüst csészét, a szentély mértéke szerint, tele mind a kettőt olajjal vegyített lisztlánggal az áldozatra;

4 Móz. 7,56

tiz siklust nyomó arany mozsárkát, tele jóillatú fűszerrel;

4 Móz. 7,57

egy tulkot a csordából és egy kost, és egy esztendős bárányt égőáldozatra;

4 Móz. 7,58

egy bakot is a bűnért;

4 Móz. 7,59

és békeáldozatra két tulkot, öt kost, öt bakot, esztendős öt bárányt. Ez volt Gamálielnek, Fadasszur fiának ajándéka.

4 Móz. 7,60

Kilenczedik napon Benjamin fiainak fejedelme, Abidán, Gedeon fia

4 Móz. 7,61

mutata be százharmincz siklust nyomó ezüst tálat, hetven siklust nyomó ezüst csészét, a szentély mértéke szerint, tele mind a kettőt olajjal vegyített lisztlánggal az áldozatra;

4 Móz. 7,62

tiz siklust nyomó arany mozsárkát, tele jóillatú fűszerrel;

4 Móz. 7,63

egy tulkot a csordából, és egy kost, és egy esztendős bárányt égőáldozatra;

4 Móz. 7,64

egy bakot is a bűnért;

4 Móz. 7,65

és békeáldozatra két tulkot, öt kost, öt bakot, esztendős öt bárányt. Ez volt Abidánnak, Gedeon fiának ajándéka.

4 Móz. 7,66

Tizedik napon Dán fiainak fejedelme, Ahiezer, Ammiszaddai fia

4 Móz. 7,67

mutata be százharmincz siklust nyomó ezüst tálat, hetven siklust nyomó ezüst csészét, a szentély mértéke szerint, tele mind a kettőt olajjal vegyített lisztlánggal az áldozatra;

4 Móz. 7,68

tiz siklust nyomó arany mozsárkát, tele jóillatú fűszerrel;

4 Móz. 7,69

egy tulkot a csordából, és egy kost, és egy esztendős bárányt égőáldozatra;

4 Móz. 7,70

egy bakot is a bűnért;

4 Móz. 7,71

és békeáldozatra két tulkot, öt kost, öt bakot, esztendős öt bárányt. Ez volt Ahiezernek, Ammiszaddai fiának ajándéka.

4 Móz. 7,72

Tizenegyedik napon Áser fiainak fejedelme, Fegiel, Okrán fia

4 Móz. 7,73

mutata be százharmincz siklust nyomó ezüst tálat, hetven siklust nyomó ezüst csészét, a szentély mértéke szerint, tele mind a kettőt olajjal vegyített lisztlánggal az áldozatra;

4 Móz. 7,74

tiz siklust nyomó arany mozsárkát, tele jóillatú fűszerrel;

4 Móz. 7,75

egy tulkot a csordából, és egy kost, és egy esztendős bárányt égőáldozatra;

4 Móz. 7,76

egy bakot is a bűnért;

4 Móz. 7,77

és békeáldozatra két tulkot, öt kost, öt bakot, esztendős öt bárányt. Ez volt Fegielnek Okrán fiának ajándéka.

4 Móz. 7,78

Tizenkettedik napon Neftali fiainak fejedelme, Ahira, Enan fia

4 Móz. 7,79

mutata be százharmincz siklust nyomó ezüst tálat, hetven siklust nyomó ezüst csészét, a szentély mértéke szerint, tele mind a kettőt olajjal vegyített lisztlánggal az áldozatra;

4 Móz. 7,80

tiz siklust nyomó arany mozsárkát, tele jóillatú fűszerrel;

4 Móz. 7,81

egy tulkot a csordából, és egy kost, és egy esztendős bárányt égőáldozatra;

4 Móz. 7,82

egy bakot is a bűnért;

4 Móz. 7,83

és békeáldozatra két tulkot, öt kost, öt bakot, esztendős öt bárányt. Ez volt Ahirának, Enan fiának ajándéka.

4 Móz. 7,84

Ezek lőnek bemutatva az oltár szentelésén Izrael fejedelmei által, az napon, melyen fölszenteltetett: tizenkét ezüst tál, tizenkét ezüst csésze, tizenkét arany mozsárka;

4 Móz. 7,85

úgy, hogy százharmincz siklusnyi ezüst vala egy tál, és hetven siklus egy csésze, azaz, összevéve mind az ezüst edényeket, kétezer négyszáz siklusnyi, a szentély mértéke szerint.

4 Móz. 7,86

Tizenkét arany mozsárka, tele jóillatú fűszerrel, tiz-tiz siklust nyomó, a szentély mértéke szerint; azaz, mindegyütt százhúsz siklus arany.

4 Móz. 7,87

Tizenkét tulok a csordából, égőáldozatra, tizenkét kos, esztendős tizenkét bárány, és azokhoz való italáldozatok; tizenkét bak a bűnért.

4 Móz. 7,88

A békeáldozatra huszonnégy tulok, hatvan kos, hatvan bak, esztendős hatvan bárány. Ezeket ajándékozták az oltár szentelésén, mikor az fölkenetett.

4 Móz. 7,89

És midőn bement Mózes a szövetség hajlékába, hogy tanácsot kérjen a felelő helyen: hallá a hozzá szólónak szózatát a kegyelem táblájáról, mely a bizonyság szekrénye fölött vala két kerub között, a honnét szóla is neki.

4 Móz. 8

A lámpákról. A leviták fölszenteléséről.

4 Móz. 8,1

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

4 Móz. 8,2

Szólj Áronnak, és mondd neki: Mikor fölteszed a hét lámpát, a gyertyatartó dél felé helyeztessék. Parancsold meg azért, hogy a lámpák éjszak felé nézzenek a kitett kenyerek asztalára, azon rész felé világítsanak, mely a gyertyatartó ellenében vagyon.

4 Móz. 8,3

És úgy cselekvék Áron, és föltevé a lámpákat a gyertyatartóra, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek.

4 Móz. 8,4

Ez vala pedig a gyertyatartó alkotmánya: Vert aranyból vala mind a közép szára, mind azok, melyek az ágaknak mindkét oldalából származtanak; azon példakép szerint, melyet az Úr Mózesnek mutatott vala, készíttette el a gyertyatartót.

4 Móz. 8,5

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

4 Móz. 8,6

Vedd ki a levitákat Izrael fiai közől, és tisztítsd meg őket,

4 Móz. 8,7

ezen rendtartás szerint: Hintsd meg őket a tisztúlás vizével, és borotválják le testök minden szőrét. És miután megmossák ruhájokat, és megtisztíttatnak,

4 Móz. 8,8

vegyenek egy tulkot a csordából, és annak eledeláldozatát, olajjal vegyített lisztlángot; más tulkot pedig a csordából te végy a bűnért;

4 Móz. 8,9

és állítsd a levitákat a szövetség hajléka elé, egybehíván Izrael fiainak minden sokaságát.

4 Móz. 8,10

És midőn a leviták az Úr előtt lesznek, Izrael fiai tegyék rájok kezeiket,

4 Móz. 8,11

és Áron mutassa be a levitákat ajándékúl Izrael fiaitól az Úr színe előtt, hogy szolgáljanak az ő szolgálatában.

4 Móz. 8,12

A leviták is tegyék kezeiket a tulkok fejére, melyek egyikét áldozd a bűnért, másikát égőáldozatúl az Úrnak, hogy könyörögj érettök.

4 Móz. 8,13

És állítsd a levitákat Áron és fiai elé, és szenteld föl, mint az Úrnak adottakat,

4 Móz. 8,14

és válaszd el Izrael fiai közől, hogy enyéim legyenek;

4 Móz. 8,15

és azután menjenek be a szövetség hajlékába, hogy szolgáljanak nekem. És így tisztítsd és szenteld föl őket az Úrnak ajándékúl; mert ajándékképen adattak nekem Izrael fiaitól;

4 Móz. 8,16

minden elsőszülöttért, ki megnyitja anyja méhét Izraelben, vettem el őket; [Móz. II. 13,2. Móz. IV. 3,13. Luk. 2,23.]

4 Móz. 8,17

mert enyém Izrael fiainak minden elsőszülötte mind az emberekből, mind a barmokból. Az naptól, melyen megöltem minden elsőszülöttet Egyiptom földén, magamnak szenteltem őket;

4 Móz. 8,18

és a levitákat Izrael fiainak minden elsőszülötteiért vettem el;

4 Móz. 8,19

és ajándékúl Áronnak és fiainak adtam őket a nép közől, hogy szolgáljanak nekem Izraelért a szövetség hajlékában, és imádkozzanak érettök, hogy csapás ne legyen a nép között, ha a szentélyhez járúlni merészlenek.

4 Móz. 8,20

És megcselekvé Mózes és Áron és Izrael fiainak minden sokasága a levitákkal, a miket az Úr parancsolt vala Mózesnek;

4 Móz. 8,21

és megtisztíttatának, és megmosák ruháikat. És Áron fölemelé őket az Úr előtt, és imádkozék érettök;

4 Móz. 8,22

hogy megtisztúlván, menjenek tisztökre a szövetség hajlékába Áron és fiai előtt. A mint parancsolt vala az Úr Mózesnek a leviták felől, úgy lőn.

4 Móz. 8,23

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

4 Móz. 8,24

Ez a leviták törvénye: Huszonöt esztendőstől és följebb, menjenek be, hogy szolgáljanak a szövetség hajlékában.

4 Móz. 8,25

És mikor életök ötvenedik esztendejét eltöltik, szűnjenek meg szolgálni;

4 Móz. 8,26

és legyenek atyjokfiainak szolgái a szövetség hajlékában, hogy őrizzék, a miket rájok biznak, de magát a szolgálatot ne tegyék. Igy rendeld el a levitákat tisztségökben.

4 Móz. 9

Húsvét a pusztában; a felhőoszlop.

4 Móz. 9,1

Szóla az Úr Mózesnek a Sinai pusztában, a második esztendőben, miután kijöttek Egyiptom földéről, az első hónapban, mondván:

4 Móz. 9,2

Tartsanak Fázét Izrael fiai maga idejében, [Móz. II. 12,3.]

4 Móz. 9,3

e hó tizennegyedik napján estére, minden szertartásai és szabályai szerint.

4 Móz. 9,4

És megparancsolá Mózes Izrael fiainak, hogy tartsanak Fázét.

4 Móz. 9,5

Kik megtarták azt idejében, a hó tizennegyedik napján estére a Sinai hegyen. Mindazok szerint, miket az Úr Mózesnek parancsolt vala, cselekvének Izrael fiai.

4 Móz. 9,6

De ime némelyek, kik holt ember miatt tisztátalanok lévén, nem tarthattak Fázét az napon, Mózeshez és Áronhoz járúlván,

4 Móz. 9,7

mondák nekik: Tisztátalanok vagyunk holt ember miatt; miért tiltatunk, hogy ne vihessünk áldozatot az Úrnak maga idejében Izrael fiai között?

4 Móz. 9,8

Kiknek felelé Mózes: Megálljatok, hadd kérdjem meg, mit parancsol az Úr felőletek.

4 Móz. 9,9

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

4 Móz. 9,10

Szólj Izrael fiainak: A mely ember nemzetségtekben holt ember miatt tisztátalan, vagy messze úton leend, tartson Fázét az Úrnak

4 Móz. 9,11

a második hónapban, a hó tizennegyedik napján estére; kovásztalan kenyérrel és vad salátával egyék meg azt;

4 Móz. 9,12

ne hagyjanak abból semmit reggelig, és annak csontját meg ne törjék, és tartsák meg a Fáze minden szertartását. [Móz. II. 12,46. Ján. 19,36.]

4 Móz. 9,13

A ki pedig tiszta is, és úton sem volt, és még sem tartott Fázét, töröltessék ki azon lélek népei közől, mert áldozatot nem mutatott be az Úrnak, idejében, önmaga viselje bűnét.

4 Móz. 9,14

Az idegen és jövevény is, ha nálatok lesznek, tartsanak Fázét az Úrnak, szertartásai és szabályai szerint. Ugyanazon törvénye legyen nálatok mind a jövevénynek, mind a benszülöttnek.

4 Móz. 9,15

Az napon pedig, melyen a hajlék fölállíttatott, felhő födé be azt. Estétől pedig reggelig mint a tűz, olyasmi vala a sátor fölött. [Móz. II. 40,36. Móz. IV. 7,1.]

4 Móz. 9,16

Igy vala szűntelen: nappal felhő födé be azt, és éjjel olyasmi, mint a tűz.

4 Móz. 9,17

És mikor fölemelkedett a felhő, mely a hajlékot befödi vala, akkor indulának meg Izrael fiai, és a mely helyen a felhő megállott, ottan szállának táborba.

4 Móz. 9,18

Az Úr parancsára indulának, és az ő parancsára állíták föl a hajlékot. Mind azon napokon át, melyeken a felhő a hajlék fölött áll vala, ugyanazon helyen maradának; [Kor. I. 10,1.]

4 Móz. 9,19

és ha megtörtént, hogy sok ideig maradt rajta, Izrael fiai az Úr vigyázásában valának, és nem indulának,

4 Móz. 9,20

valameddig a felhő a hajlék fölött vala. Az Úr parancsára állíták föl a sátorokat, és az ő parancsára szedék szét.

4 Móz. 9,21

Ha a felhő estétől reggelig tartott, és mindjárt viradatkor elhagyta a hajlékot, megindulának; és ha egy nap és éj után távozott el, a sátorokat elbonták.

4 Móz. 9,22

Ha pedig két nap, vagy egy hónapig, vagy több ideig maradt a hajlék fölött, azon helyen maradának Izrael fiai, és el nem indulának; mihelyt pedig eltávozott, a tábort elindíták.

4 Móz. 9,23

Az Úr igéjére vonák föl a sátorokat, és az ő igéjére indulának; és az Úr vigyázásában valának, Mózes által adott parancsa szerint.

4 Móz. 10

A harsonák használata; a tábor indulása. Mózes imádsága.

4 Móz. 10,1

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

4 Móz. 10,2

Csinálj magadnak két, ezüstből vert harsonát, melyekkel egybehíhassad a sokaságot, mikor a tábort meg kell indítani.

4 Móz. 10,3

És mikor megfúvod a harsonákat, gyűljön hozzád az egész sereg a szövetség hajlékának ajtajához.

4 Móz. 10,4

Ha egyszer szól a harsona, jőjenek hozzád a fejedelmek, és Izrael sokaságának fejei.

4 Móz. 10,5

Ha pedig hosszabban és szaggatottan zeng a harsogás, indítsák el a tábort először, kik a napkeleti részen vannak.

4 Móz. 10,6

A második zengésre pedig és hasonló harsona-szóra szedjék föl a sátorokat, kik délre laknak. Ezen mód szerint cselekedjenek a többiek is, ha indulásra szólnak a harsonák.

4 Móz. 10,7

Mikor pedig össze kell gyüjteni a népet, egyhangú zengésök legyen a harsonáknak, és ne szaggatva harsogjanak.

4 Móz. 10,8

A harsonákat pedig Áron fiai a papok fújják; és ez örök törvény legyen nemzedékeitekben.

4 Móz. 10,9

Ha hadba menendetek földetekről ellenségeitek ellen, kik ellenetek harczolnak, zengjetek riadó harsonákkal, és emlékezetben lesztek Uratok Istenetek előtt, hogy megszabadíttassatok ellenségeitek kezeiből.

4 Móz. 10,10

Hamikor lakomátok leszen és ünnepnapotok és a hónapok kezdete, zengjetek harsonákkal az égő- és békeáldozatokra, hogy Isteneteknél emlékeztetőül legyen. Én vagyok a ti Uratok Istenetek.

4 Móz. 10,11

Második esztendőben, második hónapban, a hónak huszadik napján fölemelkedék a felhő a szövetség hajlékáról;

4 Móz. 10,12

és elindulának Izrael fiai seregeik szerint Sinai pusztájából, és a felhő Fárán pusztájában szálla le. [Móz. II. 19,1.]

4 Móz. 10,13

És elindíták először a tábort az Úrnak Mózes által adott parancsára,

4 Móz. 10,14

Júda fiai seregeik szerint, kiknek fejedelme vala Nahasszon, Aminadab fia.

4 Móz. 10,15

Isszakar fiainak nemzetségében fejedelem vala Natánael, Szuar fia.

4 Móz. 10,16

Zabulon nemzetségében fejedelem vala Eliáb, Hélon fia.

4 Móz. 10,17

És lebontaték a hajlék, melyet hordozván, megindulának Gerzon és Merari fiai.

4 Móz. 10,18

És megindulának Rúben fiai is seregeik és rendök szerint, kiknek fejedelme vala Heliszur, Szedeur fia.

4 Móz. 10,19

Simeon fiainak nemzetségében pedig fejedelem vala Szalamiel, Szuriszaddai fia.

4 Móz. 10,20

Gád nemzetségében pedig fejedelem vala Eliaszaf, Duel fia.

4 Móz. 10,21

És elindulának a kaatiták is, hordozván a szentélyt. Addig hordoztatik vala a hajlék, mig a fölállitás helyére jutának.

4 Móz. 10,22

Elindíták a tábort Efraim fiai is, osztályaik szerint, kiknek seregében fejedelem vala Eliszama, Ammiud fia.

4 Móz. 10,23

Manasszes fiainak nemzetségében pedig fejedelem vala Gamáliel, Fadasszur fia.

4 Móz. 10,24

És Benjamin nemzetségében fejedelem vala Abidán, Gedeon fia.

4 Móz. 10,25

Valamennyi tábor közől legutól menének Dán fiai seregeik szerint, kiknek hadában fejedelem vala Ahiezer, Ammiszaddai fia.

4 Móz. 10,26

Áser fiainak nemzetségében pedig fejedelem vala Fegiel, Okrán fia.

4 Móz. 10,27

És Neftali fiainak nemzetségében fejedelem vala Ahira, Enan fia.

4 Móz. 10,28

Ezek Izrael fiainak táborai és menetei seregeik szerint, mikor elindulának.

4 Móz. 10,29

És mondá Mózes Hobábnak, a madianita Ráguel fiának, rokonának: Elköltözünk azon helyre, melyet az Úr nekünk adni fog; jer velünk, hadd tegyünk jót veled, mert az Úr jókat igért Izraelnek.

4 Móz. 10,30

Kinek ez felelé: Nem megyek el veled, hanem visszatérek földemre, melyen születtem. [Móz. II. 18,27.]

4 Móz. 10,31

És amaz: Ne hagyj el, úgymond, minket; mert te tudod, minő helyeken kell a pusztában táborba szállanunk, és igy kalauzunk leszesz.

4 Móz. 10,32

És ha velünk jövendesz, a mi legjobb lesz a vagyonban, melyet nekünk ad az Úr, neked adjuk.

4 Móz. 10,33

Elmenének tehát az Úr hegyétől három napi útra, és az Úr szövetségének szekrénye előttök megyen vala, három napig, helyet mutatván a tábornak.

4 Móz. 10,34

Az Úr felhője is felettök vala nappal, mikor menének.

4 Móz. 10,35

És midőn fölemeltetett a szekrény, mondá Mózes: Kelj föl, Uram! és széledjenek el ellenségeid, és a kik téged gyűlölnek, fussanak orczád elől. [Zsolt. 67,2.]

4 Móz. 10,36

Midőn pedig letétetett, mondá: Térj vissza Uram, Izrael hadának sokaságához.

4 Móz. 11

Égés a táborban. A nép zúgolódása. A hetven vén. A fürjek. A kivánság sirjai.

4 Móz. 11,1

Azonközben az Úr ellen támada a nép zúgolódása, mint olyanoké, kik bánják a fáradságot. Mikor ezt az Úr hallotta, megharaguvék, és fölgerjedvén ellenök az Úr tüze, megemészté a tábornak szélső részét. [Zsolt. 77,19.21. Kor. I. 10,10.]

4 Móz. 11,2

És mikor a nép Mózeshez kiáltott, Mózes könyörge az Úrnak, és a tűz elenyészék.

4 Móz. 11,3

És hivá azon hely nevét gyúladásnak, mivelhogy fölgyúladott ellenök az Úr tüze.

4 Móz. 11,4

És a gyülevész nép, mely velök feljött vala, kivánságra gerjede, ülvén és sírván, magához kapcsolván Izrael fiait is, és mondá: Ki ad nekünk húst ennünk? [Kor. I. 10,7.]

4 Móz. 11,5

Emlékezünk a halakra, melyeket ingyen ettünk Egyiptomban; eszünkbe jutnak az ugorkák és dinnyék, a párhagymák és vöröshagymák és fokhagymák.

4 Móz. 11,6

Lelkünk elszáradott, szemeink semmi egyebet nem látnak, hanem csak mannát.

4 Móz. 11,7

A manna pedig olyan vala, mint a koriandrum magva, bdellium szinű [Móz. II. 16,14. Zsolt. 77,24. Bölcs. 16,20. Ján. 6,31.]

4 Móz. 11,8

És a nép szertejára, és fölszedvén azt, megőrlé malomban, vagy megtöré mozsárban; megfőzvén fazékban, és csinálván abból olyan izű pogácsákat, mint az olajos lepények.

4 Móz. 11,9

És midőn éjjel a harmat leszállott a táborra, leszáll vala együtt a manna is.

4 Móz. 11,10

Hallá tehát Mózes, hogy sír a nép családonként, kiki sátora ajtajánál; és igen fölgerjede az Úr haragja; de Mózes előtt is elszenvedhetlen dolognak látszék ez;

4 Móz. 11,11

és mondá az Úrnak: Miért nyomorgatod szolgádat? miért nem találok kegyelmet előtted? és miért tetted ez egész nép terhét énreám?

4 Móz. 11,12

Én fogantam-e mind e sokaságot, avagy én szültem-e, hogy azt mondd nekem: Hordozd őt kebledben, mint hordozni szokta a dajka gyermekét, és vidd azon földre, melyért atyáiknak megesküdtél?

4 Móz. 11,13

Honnan vegyek húst, hogy ily sokaságnak adjak? Rám sírnak, mondván: Adj húst ennünk.

4 Móz. 11,14

Nem viselhetem egyedűl mind e népet, mert nehéz nekem.

4 Móz. 11,15

Ha máskép tetszik neked, kérlek, ölj meg engem, és találjak kegyelmet szemeid előtt, hogy ne szenvedjek ennyi rosszat.

4 Móz. 11,16

És mondá az Úr Mózesnek: Gyűjts egybe nekem hetven férfiút Izrael vénei közől, kikről tudod, hogy a népnek vénei és elöljárói; és vidd őket a szövetség hajlékának ajtajához, és álljanak oda veled,

4 Móz. 11,17

hogy leszálljak és szóljak veled, és elvegyek lelkedből, és adjam azoknak, hogy viseljék veled a nép terhét, és ne terheltessél egyedűl.

4 Móz. 11,18

A népnek is mondd: Szenteltessetek meg; holnap húst esztek. Mert hallottam, hogy mondottátok: Ki ad nekünk húseledelt? jó volt dolgunk Egyiptomban. Majd ad hát az Úr nektek húst, hogy egyetek,

4 Móz. 11,19

nem egy, sem két, sem öt, sem tíz, sem húsz napig,

4 Móz. 11,20

hanem egész hónapig, míg kijön orrotokon, és émelygéstekre fordúl, mivelhogy megvetettétek az Urat, ki közöttetek vagyon, és sírtatok előtte, mondván: Miért jöttünk ki Egyiptomból?

4 Móz. 11,21

És mondá Mózes: Hatszázezer gyalogja van e népnek; és te azt mondod: Húseledelt adok nekik egész hónapig.

4 Móz. 11,22

Vajjon juhok és ökrök sokasága öletik-e meg, hogy elég lehessen eledelökre? vagy a tengernek minden hala összegyűjtetik-e, hogy őket megelégítsék? [Ján. 6,10.]

4 Móz. 11,23

Felelé neki az Úr: Vajjon erőtlen-e az Úr keze? Most majd meglátod, hogy beszédem cselekedettel teljesedik-e? [Izai. 59,1.]

4 Móz. 11,24

Eljöve tehát Mózes, és a népnek elbeszélé az Úr mondását, egybegyűjtvén a hetven férfiút Izrael vénei közől, s a hajlék körűl állítá őket.

4 Móz. 11,25

És leszálla az Úr felhőben, és szóla neki, elvévén a lélekből, mely Mózesben vala, és adván a hetven férfiúnak. És mikor a Lélek rajtok megnyugodott, prófétálának, és többé meg nem szűnének.

4 Móz. 11,26

Maradt vala pedig a táborban két férfiú, névszerint egyik Eldad, másik Médad, kiken megnyugovék a Lélek; mert ők is fel voltak írva, de nem mentek ki a hajlékhoz.

4 Móz. 11,27

És midőn prófétálának a táborban, elfuta egy gyermek, és hírűl vivé Mózesnek, mondván: Eldad és Médad prófétálnak a táborban.

4 Móz. 11,28

Mondá mindjárt Józue, Nún fia, Mózes szolgája, és sok közől választottja: Uram, Mózes! tiltsd el őket.

4 Móz. 11,29

Amaz pedig: Mit irígykedel, úgymond, érettem? bár az egész nép prófétálna, és az Úr adná neki az ő Lelkét!

4 Móz. 11,30

És visszatére Mózes és Izrael vénei a táborba.

4 Móz. 11,31

Szél jövén pedig az Úrtól, s a tengeren túl fölragadván a fűrjeket, elhozá és lebocsátá a táborra, egy napi járó földre köröskörűl a tábor minden részére, és a levegőben két könyöknyi magasságra repűlnek vala a föld felett. [Zsolt. 77,26.27.]

4 Móz. 11,32

Fölkelvén tehát a nép, azon egész nap és éjjel, és másodnapon fűrjeket gyüjte, a kié kevés volt is, tíz köblöt, és megszáraszták azokat a tábor körűl.

4 Móz. 11,33

Még a hús fogaik között vala, és el sem fogyott ezen eledel: és ime az Úr haragja fölindulván a nép ellen, megveré azt igen nagy csapással. [Zsolt. 77,30.]

4 Móz. 11,34

És nevezteték azon hely kívánság sírjainak; mert ott temették el a kiváncsi népet. Elindulván pedig a kivánság sírjaitól, Haszerotba menének, és ott maradának.

4 Móz. 12

Áron és Mária Mózesre zúgolódnak. Mária poklossággal büntettetik.

4 Móz. 12,1

És szóla Mária és Áron Mózes ellen az ő szerecsen felesége miatt,

4 Móz. 12,2

és mondák: Vajjon csak Mózes által szólott-e az Úr? nem szólott-e hasonlóképen nekünk is? Mit mikor az Úr hallott,

4 Móz. 12,3

(mert Mózes legszelídebb férfiú vala minden ember fölött, kik a földön laknak vala),

4 Móz. 12,4

mindjárt szóla neki és Áronnak és Máriának: Menjetek csak ti hárman a szövetség hajlékához. És midőn elmentek,

4 Móz. 12,5

leszálla az Úr a felhőoszlopban, és megálla a hajlék ajtajánál, szólítván Áront és Máriát. Kik midőn eljöttek,

4 Móz. 12,6

mondá nekik: Halljátok beszédemet: Ha ki az Úr prófétája lesz közöttetek, látomásban jelenek meg annak, vagy álmában szólok neki ;

4 Móz. 12,7

de nem olyan az én szolgám, Mózes, ki egész házamban hívnél hívebb; [Zsid. 3,2.]

4 Móz. 12,8

mert szemtőlszembe szólok vele, és világosan, és nem rejtélyek s példaképek által látja az Urat. Miért nem féltek tehát rágalmazni szolgámat, Mózest?

4 Móz. 12,9

és megharaguván ellenök, elméne;

4 Móz. 12,10

a felhő is eltávozék , mely a hajlék fölött vala; és ime Mária fehér lőn a poklosságtól, mint a hó. És mikor rá tekintett Áron, és látta, hogy a poklosság elöntötte, [Móz. V. 24,9.]

4 Móz. 12,11

mondá Mózesnek: Kérlek, uram, ne tulajdonítsd nekünk e bűnt, melyet esztelenűl cselekedtünk;

4 Móz. 12,12

ne legyen ez, mint a holt, és mint az időtlen magzat, mely elvettetik anyja méhéből. Ime már fele húsa megemésztetett a poklosságtól.

4 Móz. 12,13

És Mózes az Úrhoz kiálta, mondván: Isten! kérlek, gyógyítsd meg őt.

4 Móz. 12,14

Kinek felelé az Úr: Ha atyja pökött volna arczára, nem kellene-e magát neki legalább csak hét napig szégyenlenie? Rekesztessék ki hét napig a táborból, és azután hivassék vissza.

4 Móz. 12,15

Kikerekeszteték tehát Mária a táborból hét napig; és a nép nem indula el azon helyről, míg Mária vissza nem hivaték.

4 Móz. 13

Kémek küldetnek Kanaánba. A nép elkedvetlenűlése.

4 Móz. 13,1

És elméne a nép Haszerótból, sátorokat vonván Fárán pusztájában.

4 Móz. 13,2

És ott szóla az Úr Mózesnek, mondván:

4 Móz. 13,3

Küldj férfiakat, kik szemléljék meg Kanaán földét, melyet adok Izrael fiainak, minden nemzetségből egyet-egyet a fejedelmek közől.

4 Móz. 13,4

Megcselekvé Mózes, mit az Úr parancsolt vala, Fárán pusztájából küldvén főembereket, kiknek nevei ezek: [Móz. V. 1,22. 9,23.]

4 Móz. 13,5

Rúben nemzetségéből Szamuát, Zekur fiát.

4 Móz. 13,6

Simeon nemzetségéből Szafatot, Huri fiát.

4 Móz. 13,7

Júda nemzetségéből Kálebet, Jefóne fiát.

4 Móz. 13,8

Isszakar nemzetségéből Igalt, József fiát.

4 Móz. 13,9

Efraim nemzetségéből Ozeet, Nun fiát.

4 Móz. 13,10

Benjamin nemzetségéből Faltit, Rafu fiát.

4 Móz. 13,11

Zebulon nemzetségéből Geddielt, Szódi fiát.

4 Móz. 13,12

József nemzetségéből, Manasszes ágából Gaddit, Szúzi fiát.

4 Móz. 13,13

Dán nemzetségéből, Ammielt, Gemalli fiát.

4 Móz. 13,14

Áser nemzetségéből Stúrt, Mihály fiát.

4 Móz. 13,15

Neftali nemzetségéből Nahabit, Vapszi fiát.

4 Móz. 13,16

Gád nemzetségéből Guelt, Maki fiát.

4 Móz. 13,17

Ezek azon férfiak nevei, kiket Mózes küldött a földet kémlelni; és nevezé Ozeet, Nun fiát, Józuének. [Zsid. 4,8.]

4 Móz. 13,18

Elküldé tehát őket Mózes, Kanaán földét megszemlélni, és mondá nekik: Menjetek föl a déli részre; és midőn a hegyekre jutandotok,

4 Móz. 13,19

szemléljétek meg a földet, minémű az, és a népet, mely annak lakója, ha erős-e vagy erőtlen? ha kevés számú-e vagy sok?

4 Móz. 13,20

maga a föld jó-e vagy rosz? a városok minők? kővel kerittettek-e, vagy kerités nélküliek?

4 Móz. 13,21

a föld kövér-e vagy sovány? erdős-e vagy fa nélkül van? Erősödjetek meg, és hozzatok nekünk a föld gyümölcseiből. Oly idő vala pedig, mikor már a koránérő szőlőből ehettek,

4 Móz. 13,22

És midőn fölmentek, megkémlék a földet, Szin pusztájától kezdve, Rohobig, Emat mentében.

4 Móz. 13,23

És fölmenének délre, és jutának Hebronba, hol Énák fia, Akiman és Sziszai és Tolmai valának; mert Hebron hét esztendővel előbb építtetett Tanisznál, Egyiptom városánál. [Józ. 15,14.]

4 Móz. 13,24

És elmenvén a szőlőgerezd patakáig lemetszének egy szőlővesszőt gerezdestűl, melyet rúdon vive két férfiú; hozának gránátalmáiból is, fűgéiből is azon helynek, [Móz. V. 1,24.]

4 Móz. 13,25

mely Nehel-eszkolnak, azaz szőlőgerezd patakának neveztetik vala, azért, hogy szőlőgerezdet vittek onnan Izrael fiai.

4 Móz. 13,26

És visszatérvén a föld kémei negyven nap után, körűljárván az egész tartományt, [Móz. V. 1,24.]

4 Móz. 13,27

jövének Mózeshez és Áronhoz és Izrael fiainak egész közönségéhez Fárán pusztájába, mely Kádeszben vagyon. És szólván nekik és az egész sokaságnak, megmutaták a föld gyümölcseit;

4 Móz. 13,28

és beszélének, mondván: Elmentünk a földre, melyre minket küldöttél vala, mely bizony tejjel és mézzel foly, mint e gyümölcsökből megismerhetni;

4 Móz. 13,29

de igen erős lakói vannak, és kővel kerített nagy városai. Énák nemzetségét láttuk ott.

4 Móz. 13,30

Az amalecíták délre laknak, a heteusok és jebuzeusok és amorreusok a hegységben; a kananeusok pedig a tenger mellett és a Jordán folyása körűl laknak.

4 Móz. 13,31

E közben Káleb lecsendesítvén a nép zúgolódását, mely Mózes ellen támad vala, mondá: Menjünk föl, és birjuk a földet, mert megvehetjük azt.

4 Móz. 13,32

De a többiek, kik vele valának, mondák: Semmiképen sem mehetünk föl a néphez, mert erősebb nálunknál.

4 Móz. 13,33

És a földet, melyet megszemléltek, gyalázák Izrael fiai előtt, mondván: A föld, melyet megkémlettünk, fölemészti lakóit; a nép, melyet láttunk, szálas termetű.

4 Móz. 13,34

Ott láttunk nehány szörnyet is, Énák fiait az óriások neméből, kikhez hasonlítva, olyanoknak látszottunk, mint a sáskák.

4 Móz. 14

A nép zúgolódása, az Isten büntetése.

4 Móz. 14,1

Annakokáért kiáltván az egész község, síra azon éjjel,

4 Móz. 14,2

és zúgolódának Mózes és Áron ellen Izrael fiai mindnyájan, mondván:

4 Móz. 14,3

Bár haltunk volna meg Egyiptomban, és bár e kietlen pusztában vesznénk el, és ne vinne az Úr minket azon földre, nehogy fegyver által elhulljunk, és feleségeink s gyermekeink rabságra vitessenek. Nem jobb-e visszatérnünk Egyiptomba?

4 Móz. 14,4

És mondá egyik a másiknak: Rendeljünk magunknak vezért, és térjünk vissza Egyiptomba.

4 Móz. 14,5

Hallván ezt Mózes és Áron, arczczal esének a földre Izrael fiainak egész sokasága előtt.

4 Móz. 14,6

Józue, Nun fia pedig, és Káleb, Jefone fia, kik szintén megkémlették vala a földet, megszaggaták ruháikat, [Sirák 46,9. Makk. I. 2,55.56.]

4 Móz. 14,7

és Izrael fiainak egész sokasága előtt mondák: A föld, melyet bejártunk, igen jó.

4 Móz. 14,8

Ha kegyelmes lesz az Úr, bevisz abba minket, és nekünk adja a tejjel és mézzel folyó földet.

4 Móz. 14,9

Ne legyetek pártütők az Úr ellen; és ne féljetek e föld népétől, mert mint a kenyeret, úgy megehetjük őket. Eltávozott tőlök minden oltalom; az Úr velünk vagyon, ne féljetek.

4 Móz. 14,10

És midőn az egész sokaság kiáltván, meg akarná kövezni őket, megjelenék az Úr dicsősége a szövetség födele fölött Izrael minden fiainak.

4 Móz. 14,11

És mondá az Úr Mózesnek: Meddig rágalmaz engem ez a nép? meddig nem hisznek nekem annyi csodák mellett, miket előttök cselekedtem?

4 Móz. 14,12

Megverem azért őket mirígyhalállal, és megemésztem; téged pedig fejedelemmé teszlek nagy és ennél erősebb nemzet fölött.

4 Móz. 14,13

És mondá Mózes az Úrnak: Meghallják az egyiptomiak, kik közől kihoztad e népet,

4 Móz. 14,14

és e föld lakói, kik hallották, hogy te, Uram, e nép között vagy, és színrőlszínre láttatol, és a te felhőd oltalmazza őket, és felhőoszlopban mégy előttök nappal, és tűzoszlopban éjjel; [Móz. II. 13,21.]

4 Móz. 14,15

ha megölsz ennyi sokaságot, mint egy embert, mondani fogják:

4 Móz. 14,16

Nem vihette be a népet azon földre, melyért megesküdött volt: azért ölte meg őket a pusztában. [Móz. II. 32,28.]

4 Móz. 14,17

Magasztaltassék föl tehát az Úr erőssége, a mint megesküdtél, mondván:

4 Móz. 14,18

Tűrő az Úr és nagy írgalmú, ki elveszi a gonoszságot és bűnöket, és senkit sem hagy büntetés nélkül; ki meglátogatod az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen. [Zsolt. 102,8. Móz. II. 34,7. 20,5.]

4 Móz. 14,19

Bocsásd meg, kérlek, e nép vétkét irgalmad nagyvolta szerint, a mint kegyelmes voltál az Egyiptomból kijövőkhöz mind e helyig.

4 Móz. 14,20

És mondá az Úr: Megbocsátottam igéd szerint.

4 Móz. 14,21

Élek én! és az Úr dicsőségével betelik az egész föld;

4 Móz. 14,22

mindazáltal azon emberek közől, kik látták dicsőségemet és a csodákat, melyeket Egyiptomban és a pusztában tettem vala, és már tíz úttal kisértettek engem, és szómnak nem engedelmeskedtek,

4 Móz. 14,23

senki sem látja meg a földet, melyért megesküdtem vala atyáiknak, és azok közől, kik engem rágalmaztak, senki sem fogja szemlélni azt. [Móz. V. 1,35.]

4 Móz. 14,24

Szolgámat, Kálebet, ki más lélekkel lévén teljes, követett engem, viszem be a földre, melyet körűljárt, és ivadéka fogja bírni azt. [Józ. 14,6.]

4 Móz. 14,25

Mivel az amalecíták és kananeusok a völgyekben laknak, holnap indítsátok el a tábort, és térjetek vissza a pusztába a vörös tenger útján.

4 Móz. 14,26

És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:

4 Móz. 14,27

Meddig zúgolódik ellenem e fölötte gonosz sokaság? hallottam Izrael fiainak panaszait.

4 Móz. 14,28

Mondd azért nekik: Élek én! úgymond az Úr; a mint szólottatok hallomásomra, úgy cselekszem veletek.

4 Móz. 14,29

E pusztában fognak heverni holttesteitek. Mindnyájan, kik számbavétettetek húszesztendőstől és följebb, és zúgolódtatok ellenem, [Zsolt. 105,26. Móz. IV. 26,65. 32,10.]

4 Móz. 14,30

nem mentek be azon földre, mely iránt fölemeltem kezemet, hogy ott lakosokká tegyelek, kivéve Kálebet, Jefóne fiát, és Józuét, Nun fiát, [Móz. V. 1,35.]

4 Móz. 14,31

Gyermekeiteket pedig, kikről mondottátok, hogy az ellenség prédái lesznek, beviszem, hogy lássák a földet, mely nektek nem tetszett.

4 Móz. 14,32

Holttesteitek a pusztában fognak heverni.

4 Móz. 14,33

Fiaitok bujdosók lesznek a pusztában negyven esztendeig, és paráznaságtokat viselni fogják, míglen megemésztetnek az atyák holttestei a pusztában,

4 Móz. 14,34

a negyvennap száma szerint, melyeken megkémlettétek a földet, napért esztendőt számlálván. És negyven esztendeig fogjátok hordozni gonoszságtokat, és megismeritek boszúállásomat; [Ezekiel 4,6. Zsolt. 94,10.]

4 Móz. 14,35

mert a mint szólottam, úgy cselekszem ezen egész gonosz sokaságnak, mely föltámadott ellenem; e pusztában fogy el, és kihal.

4 Móz. 14,36

Mindazon férfiak tehát, kiket elküldött Mózes a föld megszemlélésére, és a kik visszatérvén, fölzúdították ellene az egész sokaságot, gyalázván a földet, hogy rosz, [Kor. I. 10,10. Zsid. 3,17. Judás 5.]

4 Móz. 14,37

meghalának csapás által az Úr színe előtt.

4 Móz. 14,38

Józue, Nun fia pedig, és Káleb, Jefóne fia életben maradának mindazok közől, kik elmentek vala a földet megszemlélni.

4 Móz. 14,39

És Mózes elmondá mind ez igéket Izrael minden fiainak, és a nép igen keserge.

4 Móz. 14,40

És ime korán reggel fölkelvén fölmenének a hegytetőre, és mondák: Készek vagyunk fölmenni azon helyre, melyről az Úr szólott vala, mert vétkeztünk.

4 Móz. 14,41

Kiknek Mózes: Miért hágjátok át, úgymond, az Úr mondását, mi nektek hasznos nem leszen?

4 Móz. 14,42

Ne menjetek föl, mert nincs veletek az Úr, nehogy elhulljatok ellenségeitek előtt. [Móz. V. 1,42.]

4 Móz. 14,43

Az amalecíták és kananeusok előttetek vannak, kiknek fegyvere alatt elhullotok; azért, hogy nem akartatok engedelmeskedni az Úrnak, nem is lesz veletek az Úr.

4 Móz. 14,44

De ők, megvakúlván, fölmenének a hegytetőre. Az Úr szövetségének szekrénye pedig és Mózes nem távozának el a tábortól.

4 Móz. 14,45

És leszállának az amelecíták és kananeusok, kik a hegyen laknak vala; és megvervén és vágván őket, egész Hormáig kergeték.

4 Móz. 15

Áldozati törvények. Egy szombatszegő megköveztetik. A felső öltözet bojtjáról.

4 Móz. 15,1

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

4 Móz. 15,2

Szólj Izrael fiainak, és mondd nekik: Mikor bementek lakóföldetekre, melyet én adok nektek,

4 Móz. 15,3

és áldoztok az Úrnak égő- vagy egyéb áldozatot, fogadástokat teljesítvén, vagy szabad akaratból ajándékokat vivén, vagy ünnepeiteken gyönyörűséges illatot gyujtván az Úrnak tulkokból vagy juhokból:

4 Móz. 15,4

a ki áldozatot visz, mutasson be lisztlángáldozatot is, egy efinek tizedrészét, olajjal vegyítve, melynek mértéke a hin negyed része;

4 Móz. 15,5

és italáldozatra bort is azon mértékkel adjon az égő- vagy véráldozathoz; minden báránynyal

4 Móz. 15,6

és kossal légyen két tizedrész lisztlángáldozat, vegyítve egy hin olajnak harmad részével;

4 Móz. 15,7

és italáldozatra vigyen bort, azon mérték harmad részét, gyönyörűséges illatúl az Úrnak.

4 Móz. 15,8

Mikor pedig tulkokból teszesz égő- vagy egyéb áldozatot, hogy fogadásodat teljesítsed, vagy békeáldozatúl,

4 Móz. 15,9

adj minden tulokhoz fél hin-mérték olajjal vegyített három tizedrész lisztlángot;

4 Móz. 15,10

és azon mértékkel bort italáldozatra, az Úrnak gyönyörűséges illatú áldozatúl.

4 Móz. 15,11

Igy cselekedjél

4 Móz. 15,12

mindenik tuloknál és kosnál, báránynál és gödölyénél.

4 Móz. 15,13

Mind a benszülöttek, mind az idegenek

4 Móz. 15,14

azonegy rendtartással mutassák be áldozataikat.

4 Móz. 15,15

Egyenlő parancs és itélet legyen mind nektek, mind a föld jövevényeinek.

4 Móz. 15,16

Szóla az Úr Mózesnek, mondván:

4 Móz. 15,17

Szólj Izrael fiainak, és mondd nekik:

4 Móz. 15,18

Mikor bementek a földre, melyet nektek adok,

4 Móz. 15,19

és azon tartomány kenyeréből esztek, válaszszátok el a zsengéket az Úrnak

4 Móz. 15,20

eledeltekből. Mint a szérűről elválasztjátok a zsengéket:

4 Móz. 15,21

úgy tésztaétketek zsengéjét is az Úrnak adjátok.

4 Móz. 15,22

Hogyha tudatlanságból elhagytok valamit ezekből, miket az Úr Mózesnek szólott,

4 Móz. 15,23

és parancsolt általa nektek az naptól, melyen kezdett parancsolni, és azután,

4 Móz. 15,24

és a sokaság elfelejti megcselekedni: vigyen az Úrnak egy borjut a csordából égőáldozatúl gyönyörűséges illatra, és annak eledel- és italáldozatát, mint a szertartások kivánják, és egy bakot a bűnért;

4 Móz. 15,25

és könyörögjön a pap Izrael fiainak egész sokaságáért; és megbocsáttatik nekik, mert nem szántszándékkal vétkeztek; mindazáltal mutassanak be jóillatot az Úrnak magokért és vétkökért és tévedésökért;

4 Móz. 15,26

és megbocsáttatik Izrael fiai egész népének és a jövevényeknek, kik közöttük tartózkodnak; mert az egész község tudatlanságából történt a vétek.

4 Móz. 15,27

Hogyha egy lélek vétkezik tudatlanúl, esztendős kecskét mutasson be bűneért;

4 Móz. 15,28

és könyörögjön a pap érette, hogy tudatlanúl vétkezett az Úr előtt; és bocsánatot nyer neki, és megengedtetik neki.

4 Móz. 15,29

Mind a benszülötteknek mind a jövevényeknek egy törvényök legyen, kik tudatlanúl vétkeznek.

4 Móz. 15,30

A mely lélek pedig kevélységből vét valamit, akár polgár legyen az, akár idegen, (mivelhogy az Úr ellen pártütő lett, irtassék ki népe közől;

4 Móz. 15,31

mert az Úr igéjét megvetette, és parancsát megszegte; azért töröltessék el, és hordozza gonoszságát.

4 Móz. 15,32

Lőn pedig, midőn Izrael fiai a pusztában valának, egy embert találának, ki fát szedegetett szombat napon;

4 Móz. 15,33

és elvivék őt Mózeshez és Áronhoz és az egész sokasághoz;

4 Móz. 15,34

kik tömlöczbe zárák őt, nem tudván, mit kell vele cselekedni.

4 Móz. 15,35

És mondá az Úr Mózesnek: Halállal haljon meg ez ember, kövezze meg őt az egész nép a táboron kivűl.

4 Móz. 15,36

És midőn kivitték őt, megkövezék, és meghala, a mint az Úr parancsolta vala.

4 Móz. 15,37

És mondá az Úr Mózesnek:

4 Móz. 15,38

Szólj Izrael fiainak, és mondd nekik, hogy csináljanak magoknak bojtokat a palástok szegleteire, kék zsinórt varván azokra, [Móz. V. 22,12. Máté 23,5.]

4 Móz. 15,39

melyeket látván, emlékezzenek meg az Úr minden parancsáról, és ne kövessék gondolataikat és szemeiket, különféle dolgokkal paráználkodván,

4 Móz. 15,40

hanem inkább megemlékezvén az Úr parancsairól, cselekedjék meg azokat, és szentek legyenek Istenöknek.

4 Móz. 15,41

Én vagyok a ti Uratok Istenetek, ki benneteket kihoztalak Egyiptom földéről, hogy Istenetek legyek.

4 Móz. 16

Lázadás a táborban, és annak büntetése.

4 Móz. 16,1

Ime pedig Kóre Iszaar fia, ki Lévi fiának, Kaatnak fia volt, és Dátán s Abiron, Eliáb fiai, és Hon, Felet fia, Rúben fiai közől,

4 Móz. 16,2

Mózes ellen támadának másokkal együtt Izrael fiaiból, kétszáz ötven férfiú, a gyülekezet fejedelmei, és kik a tanácskozás idején névszerint meghivattak.

4 Móz. 16,3

És mikor Mózes és Áron ellen fölkeltek, mondák: Elég legyen nektek, holott az egész sokaság szent, és köztök vagyon az Úr; miért emelkedtek az Úr népének föléje? [Sirák 45,22. Kor. I. 10,10. Judás 11.]

4 Móz. 16,4

Mit hallván Mózes, arczra borúla,

4 Móz. 16,5

és szóla Kórénak és az egész sokaságnak: Reggel, úgymond, kijelenti az Úr, kik legyenek övéi, és a szenteket magához veszi, és a kiket választ, hozzája fognak közelgetni.

4 Móz. 16,6

Ezt cselekedjétek azért: Vegye kiki tömjénzőjét, te, Kóre, és egész gyülekezeted,

4 Móz. 16,7

és holnap tüzet vévén, tegyetek arra jóillatú füstölőt az Úr elé, és a kit ő választ, az legyen szent; igen fölemelkedtek, Lévi fiai!

4 Móz. 16,8

És mondá ismét Kórénak: Halljátok, Lévi fiai!

4 Móz. 16,9

Kevés-e nektek, hogy Izrael Istene elkülönzött titeket az egész néptől, és magának választott, hogy szolgáljatok neki a hajlék szolgálatában, és álljatok a nép sokasága előtt, és szolgáljatok neki?

4 Móz. 16,10

Azért engedte-e meg a hozzájárúlást neked és minden atyádfiának, Lévi fiainak, hogy magatoknak tulajdonítsátok a papságot is,

4 Móz. 16,11

és egész csoportod az Úr ellen fölkeljen? mert micsoda Áron, hogy ellene zúgolódtok?

4 Móz. 16,12

Elkülde tehát Mózes és hivatá Dátánt s Abiront, Eliáb fiait. Kik azt felelék: Nem megyünk.

4 Móz. 16,13

Kevés-e neked, hogy kihoztál minket azon földről, mely tejjel és mézzel foly vala, hogy megölj a pusztában; hanem még uralkodni is akarsz rajtunk?

4 Móz. 16,14

Ugyancsak bevittél minket a földre, mely tej és méz patakjaival foly, és nekünk szántóföld- és szőlőbirtokot adtál; a mi szemeinket is kiakarod-e szúrni? nem megyünk.

4 Móz. 16,15

És igen megharaguván Mózes, mondá az Úrnak: Ne tekints áldozataikra; te tudod, hogy soha csak egy szamárkát sem vettem el tőlök, se senkit nem nyomorgattam közőlük.

4 Móz. 16,16

És mondá Kórénak: Te és egész felekezeted álljatok holnap külön az Úr előtt, és Áron is külön;

4 Móz. 16,17

vegye kiki tömjénzőjét, és tegyen jó illatú szert rája, kétszáz ötven tömjénzőt vivén az Úr elé; Áron is tartsa tömjénzőjét.

4 Móz. 16,18

Mikor ezt megcselekedték, ott állván Mózes és Áron,

4 Móz. 16,19

és ellenök összegyüjtötték az egész sokaságot a hajlék ajtajához: megjelenék mindnyájoknak az Úr dicsősége.

4 Móz. 16,20

És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:

4 Móz. 16,21

Váljatok el e felekezettől, hogy hirtelen elveszítsem őket.

4 Móz. 16,22

Kik arczra esének, és mondák: Minden test lelkeinek erősséges Istene! vajjon egy vétkezvén, mindnyájok ellen fölgerjed-e haragod?

4 Móz. 16,23

És mondá az Úr Mózesnek:

4 Móz. 16,24

Parancsold az egész népnek, hogy távozzék el Kóré és Dátán és Abiron sátoraitól.

4 Móz. 16,25

És fölkele Mózes, és méne Dátánhoz s Abironhoz; és követvén őt Izrael vénei,

4 Móz. 16,26

mondá a népnek: Távozzatok el ez istentelen emberek sátoraitól, és ne illessétek, a mik hozzájok tartoznak, hogy ne keveredjetek bűneikbe.

4 Móz. 16,27

És midőn eltávoztak azoknak sátoraitól köröskörűl, Dátán és Abiron kijövén, megállának sátoraik ajtajánál feleségeikkel és gyermekeikkel és egész háznépökkel.

4 Móz. 16,28

És mondá Mózes: Ebből tudjátok meg, hogy az Úr küldött engem, cselekedni mindazt, miket láttok, és nem tulajdon szivemből vettem azokat:

4 Móz. 16,29

Ha ezek szokott emberi halállal vesznek el, és oly csapás látogatja meg őket, melylyel mások is megszoktak látogattatni: nem küldött engem az Úr;

4 Móz. 16,30

ha pedig új dolgot cselekszik az Úr, hogy a föld felnyitván száját, elnyelje őket, és mindazt, mi hozzájok tartozik, és elevenen mennek le pokolba: tudjátok meg, hogy káromlották az Urat.

4 Móz. 16,31

És legottan, a mint megszűnt szólani, meghasada a föld lábaik alatt, [Móz. V. 11,6. Zsolt. 105,17.18.]

4 Móz. 16,32

és fölnyitván száját, elnyelé őket sátorostul és minden vagyonostul.

4 Móz. 16,33

És elevenen szállának le pokolba, földdel befödetvén, és elveszének a sokaság közől.

4 Móz. 16,34

Az egész Izrael pedig, mely ott körben áll vala, elfuta az elveszők kiáltására, mondván: Netalán a föld minket is elnyeljen.

4 Móz. 16,35

De tűz is jövén az Úrtól, megölé a kétszázötven férfiút, kik a jóillatú szert bemutatták vala.

4 Móz. 16,36

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

4 Móz. 16,37

Parancsold meg Eleazar papnak, Áron fiának, hogy vegye föl a tömjénzőket, melyek az égésben hevernek, és a tüzet ide s tova hányja; mert megszenteltettek

4 Móz. 16,38

a bűnösök halálában; és verjen azokból lemezeket, és szegezze az oltárra, mivelhogy azokban jóillatú szer mutattatott be az Úrnak, és megszenteltettek, hogy Izrael fiai lássák azokat jelűl és emlékűl.

4 Móz. 16,39

Vevé tehát Eleazar pap a réz-tömjénzőket, melyekben áldoztak vala, kiket az égés megemésztett, és kiveré azokat lemezekre, az oltárra szegezvén,

4 Móz. 16,40

hogy intésökre legyen azután is Izrael fiainak: hogy idegen és a ki nem Áron ivadékából való, soha ne járúljon az Úr elé jóillatú szerek áldozására, nehogy azt szenvedje, a mit Kóre és felekezete szenvedett, mint az Úr megmondotta vala Mózesnek.

4 Móz. 16,41

Másnap pedig zúgolódék Izrael fiainak egész sokasága Mózes és Áron ellen, mondván: Ti öltétek meg az Úr népét.

4 Móz. 16,42

És mikor lázadás lőn, és a zűrzavar növekedék,

4 Móz. 16,43

Mózes és Áron a szövetség hajlékához futának. S a mint bementek, befödé azt a felhő, és megjelenék az Úr dicsősége.

4 Móz. 16,44

És mondá az Úr Mózesnek:

4 Móz. 16,45

Távozzatok el a sokaság közől, most is elveszítem őket. És mikor a földön feküdtek,

4 Móz. 16,46

mondá Mózes Áronnak: Fogd a tömjénzőt, és tüzet vévén az oltárról, tégy rá jóillatú szert, sietvén hamar a néphez, hogy könyörögj érettök; mert immár kijött az Úrtól a harag, és dúl a csapás. [Bölcs. 18,21.]

4 Móz. 16,47

Ezt megcselekedvén Áron, midőn a sokaság közé futott, melyet az égés már pusztít vala, jóillatú füstöt mutat be,

4 Móz. 16,48

és állván a holtak és elevenek között, könyörge a népért, és megszűnék a csapás.

4 Móz. 16,49

Valának pedig, a kik megölettek, tizennégyezer és hétszáz ember, azokon kivűl, kik Kóre lázadásában elvesztek vala.

4 Móz. 16,50

És visszatére Áron Mózeshez a szövetség hajlékának ajtajához, miután megszűnt a veszedelem.

4 Móz. 17

Áron megerősíttetik főpapi hivatalában a kivirágzó vessző által.

4 Móz. 17,1

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

4 Móz. 17,2

Szólj Izrael fiainak, és végy tőlök egyegy vesszőt nemzetségeik szerint, a nemzetségek minden fejedelmétől, tizenkét vesszőt, és mindenik nevét ird az ő vesszejére.

4 Móz. 17,3

Áron neve pedig Lévi nemzetségében legyen, és egy vessző külön mindenik családját foglalja magában.

4 Móz. 17,4

És tedd azokat a szövetség hajlékába a bizonyság elé, a hol szólok neked.

4 Móz. 17,5

A kit ezek közől választok, annak vesszeje kibimbózik; és elhárítom rólam Izrael fiainak panaszkodásait, melyekkel zúgolódnak ellenetek.

4 Móz. 17,6

És szóla Mózes Izrael fiainak, és adának neki valamennyi fejedelmek vesszőket mindenik nemzetségből; és tizenkét vessző vala, Áron vesszején kivűl.

4 Móz. 17,7

Melyeket mikor Mózes az Úr elé tett a bizonyság hajlékába,

4 Móz. 17,8

másodnap visszatérvén, úgy találá, hogy kibimbózott a Lévi házabeli Áron vesszeje, és a teljes bimbókból virágok fakadtak vala, melyek leveleket terjesztvén, mandolákká képződtek.

4 Móz. 17,9

Elhozá tehát Mózes mind a vesszőket az Úr színe elől Izrael minden fiaihoz, és megnézék, és visszavevé kiki az ő vesszejét.

4 Móz. 17,10

És mondá az Úr Mózesnek: Vidd vissza Áron vesszejét a bizonyság hajlékába, hogy tartassék ott jelűl Izrael pártütő fiainak, és szűnjék meg panaszkodásuk ellenem, hogy meg ne haljanak. [Zsid. 9,4.]

4 Móz. 17,11

És úgy cselekvék Mózes, a mint az Úr parancsolta vala.

4 Móz. 17,12

Mondák pedig Izrael fiai Mózesnek: Ime megemésztetünk, mindnyájan elveszünk!

4 Móz. 17,13

Minden, a ki az Úr hajlékához járúl, meghal; Vajjon egész fogytig eltöröltetünk-e mindnyájan?

4 Móz. 18

A papok és leviták hivatala és jövedelme.

4 Móz. 18,1

És mondá az Úr Áronnak: Te és fiaid és atyád háza veled, viseljétek a szentélyben a hibákat és te és fiaid együtt viseljétek papságtok bűneit.

4 Móz. 18,2

De atyádfiait is Lévi nemzetségéből, és atyád ágazatát vedd melléd, és legyenek készen neked szolgálni; te pedig és fiaid szolgáljatok a bizonyság hajlékában.

4 Móz. 18,3

És a leviták vigyázzanak parancsaidra és a hajlék minden szolgálatára, de úgy, hogy a szentély edényeihez és az oltárhoz ne járúljanak, hogy ők se haljanak meg, ti se veszszetek el együtt.

4 Móz. 18,4

Legyenek pedig veled, és figyeljenek a hajlék őrizetére és annak minden szertartására. Idegen ne vegyűljön közétek.

4 Móz. 18,5

Gondotok legyen a szentély őrzésére és az oltár szolgálatára; hogy harag ne támadjon Izrael fiai ellen.

4 Móz. 18,6

Én nektek adtam atyátokfiait, a levitákat Izrael fiai közől, és ajándékúl adtam az Úrnak, hogy szolgáljanak az ő hajléka szolgálatában.

4 Móz. 18,7

Te pedig és fiaid, járjatok el papságtokban; és mind, a mik az oltár szolgálatához tartoznak, és a szőnyegen belűl vannak, a papok által vitessenek végbe. Ha ki idegen oda járúl, ölessék meg.

4 Móz. 18,8

És szóla az Úr Áronnak: Ime neked adtam zsengéim őrizetét. Mind a mik fölszenteltetnek Izrael fiaitól, neked adtam és fiaidnak a papság tiszteért örök törvénynyel.

4 Móz. 18,9

Ezeket vedd tehát azokból, mik az Úrnak szenteltetnek és bemutattatnak; minden ajándék és áldozat, és a mi bűnért és vétekért adatik nekem és szentséges, tiéd legyen és fiaidé.

4 Móz. 18,10

A szentélyben egyed azt, és csak a férfiak egyenek abból, mert neked szenteltetett.

4 Móz. 18,11

A zsengéket pedig, melyeket fogadnak és bemutatnak Izrael fiai, neked adtam és fiaidnak s leányaidnak örök törvénynyel; a ki házadban tiszta, egyék azokból.

4 Móz. 18,12

Az olaj és bor és gabona minden javát, a mit zsengéűl mutatnak be az Úrnak, neked adtam.

4 Móz. 18,13

A vetemények, minden zsengéje, melyet a föld terem, és az Úrnak visznek, használatodra legyen; a ki házadban tiszta, egyék abból.

4 Móz. 18,14

A mit fogadásból adnak Izrael fiai, tiéd legyen.

4 Móz. 18,15

A mi először jő ki méhéből mindazon testnek, melyet az Úrnak bemutatnak, akár emberekből, akár barmokból, birtokod legyen, de úgy, hogy az embernek elsőszülötteiért váltságot végy, és minden tisztátalan barmot megváltass,

4 Móz. 18,16

melynek váltsága egy hónap múlva legyen öt ezüst siklus, a szentély mértéke szerint. Egy siklusban húsz fillér vagyon. [Móz. II. 30,13. Móz. III. 27,25. Móz. IV. 3,47. Ezekiel 45,12.]

4 Móz. 18,17

De a tehén és juh és kecske elsőfajzatát meg ne váltasd, mert az Úrnak szenteltettek. Azoknak csak vérét öntsd az oltárra, és kövérségöket égesd meg az Úrnak gyönyörűséges illatúl;

4 Móz. 18,18

húsa pedig használatodra legyen, mint a megszentelt szegy és a jobb lapoczka tiéd legyen.

4 Móz. 18,19

A szentélynek minden zsengéjét, melyeket Izrael fiai az Úrnak bemutatnak, neked adtam és fiaidnak és leányaidnak, örök törvénynyel. Örök só-frigy ez az Úr előtt veled és fiaiddal.

4 Móz. 18,20

És mondá az Úr Áronnak: Az ő földjökből semmit ne bírjatok, és részetek ne legyen közöttük; én vagyok a te részed és örökséged Izrael fiai között.

4 Móz. 18,21

Lévi fiainak adtam pedig minden tizedet Izraelben birtokúl a szolgálatért, melylyel nekem szolgálnak a szövetség hajlékában;

4 Móz. 18,22

hogy Izrael fiai ne járúljanak többé a hajlékhoz, se halálthozó bűnt ne cselekedjenek.

4 Móz. 18,23

Csak Lévi fiai szolgáljanak nekem a hajlékban, és viseljék a nép bűneit. Örök törvény legyen ez nemzedékeitekben. Semmi egyebet ne bírjanak, [Móz. V. 18,1.]

4 Móz. 18,24

hanem elégedjenek meg a tizedek ajándékával, melyeket használatukra és szükségökre elkülönöztem.

4 Móz. 18,25

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

4 Móz. 18,26

Parancsold a levitáknak és mondd meg: Midőn elveszitek Izrael fiaitól a tizedeket, melyeket nektek adtam, azok zsengéjét mutassátok be az Úrnak, azaz, a tizednek tizedrészét,

4 Móz. 18,27

hogy tulajdoníttassék nektek zsengék áldozatáúl, mind a szérűkből mind a sajtókból.

4 Móz. 18,28

És így mindenekből, a miknek zsengéit elveszitek, mutassatok be az Úrnak, és Áron papnak adjátok azt.

4 Móz. 18,29

Mind az, mit bemutattok a tizedekből, és az Úrnak ajándékúl elkülönöztök, legjobb és válogatott legyen.

4 Móz. 18,30

És mondd meg nekik: Ha a tizedekből színét és javát mutatjátok be, úgy tulajdoníttatik nektek, mintha a zsengéket adnátok a szérűből és sajtóból;

4 Móz. 18,31

és egyétek meg azokat minden helyeteken, mind magatok mind családotok; mert jutalom az a szolgálatért, melylyel a bizonyság hajlékában szolgáltok,

4 Móz. 18,32

és ne vétkezzetek abban, magatoknak tartván a legjobbakat és kövéreket, nehogy megfertőztessétek Izrael fiainak áldozatait, és meghaljatok.

4 Móz. 19

A vörös tehénről és tisztító vízről adott törvény.

4 Móz. 19,1

És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:

4 Móz. 19,2

Ez az áldozat szertartása, melyet az Úr rendelt. Parancsold meg Izrael fiainak, hogy vigyenek hozzád egy vörös, teljes idejű tehenet, melyen semmi hiba sincs, és még igát nem viselt;

4 Móz. 19,3

és adjátok azt Eleazar papnak, ki a táborból kivivén azt, ölje meg mindenek láttára. [Zsid. 13,11.]

4 Móz. 19,4

És ujját annak vérébe mártván, hintsen a hajlék ajtaja felé hétszer,

4 Móz. 19,5

és égesse meg azt mindenek láttára, mind bőrét és húsát, mind vérét és ganéját a tűzbe vetvén.

4 Móz. 19,6

És a pap vessen czedrusfát is és izsópot és kétszerfestett karmazsin-selymet a tűzbe, mely a tehenet emészti.

4 Móz. 19,7

És akkor azután megmosván ruháit és testét, menjen a táborba, és tisztátalan legyen estig.

4 Móz. 19,8

De a ki azt megégeti is, mossa meg ruháit és testét, és tisztátalan legyen estig.

4 Móz. 19,9

És egy tiszta férfiú szedje föl a tehén hamvát, és töltse azt a táboron kivűl igen tiszta helyre, hogy megtartassék Izrael fiai sokaságának számára, és hintő vizűl; mert a bűnért égettetett meg a tehén.

4 Móz. 19,10

És mikor az, ki elvitte a tehén hamvát, megmossa ruháit, tisztátalan legyen estig. Legyen ez Izrael fiainak, és a köztök lakó jövevényeknek szent örök törvényűl.

4 Móz. 19,11

A ki holt ember testét illeti, és azért hét napig lesz tisztátalan,

4 Móz. 19,12

hintessék meg e vizzel harmad és hetednapon, és igy megtisztúl. Ha harmadik napon meg nem hintetik, a hetediken meg nem tisztúlhat.

4 Móz. 19,13

Minden, a ki az ember lelkének holttestét illeti, és meg nem hintetik e vegyített vízzel, megfertőzteti az Úr hajlékát, elvesz Izraelből, mivel a tisztúlás vizével meg nem hintetett, tisztátalan legyen, és maradjon rajta tisztátalansága.

4 Móz. 19,14

Ez törvénye az embernek, ki a sátorban meghal: Mindnyájan, kik bemennek annak sátorába, és mindazon edények, melyek ott vannak, tisztátalanok legyenek hét napig.

4 Móz. 19,15

Az edény, melynek födele nincsen sem fölűl bekötve nincs, tisztátalan legyen.

4 Móz. 19,16

Ha valaki a mezőn illeti a megölt, vagy magától meghalt ember testét, vagy tetemét, vagy sírját, tisztátalan legyen hét napig.

4 Móz. 19,17

És vegyenek a megégetés és bűn hamvából, és töltsenek edénybe élő vizet arra,

4 Móz. 19,18

és ebbe valamely tiszta ember izsópot mártván, hintse meg azzal az egész sátort és minden eszközt, és az ilyen tisztátalansággal megfertőztetett embereket.

4 Móz. 19,19

És a tiszta így hintse meg a tisztátalant harmad- és hetednapon. És megtisztúlván hetednapon, mossa meg magát is, ruháit is, és tisztátalan legyen estig.

4 Móz. 19,20

A ki e szertartással meg nem tisztíttatik, elvesz annak lelke a gyülekezetből; mert az Úr szentélyét megfertőztette, és a tisztúlás vizével meg nem hintetett.

4 Móz. 19,21

E parancs örök törvény legyen. Maga az is, ki a vizet hinti, mossa meg ruháit. Minden, a ki a tisztúlás vizét illeti, tisztátalan legyen estig.

4 Móz. 19,22

A mit a tisztátalan illet, tisztátalanná teszi azt; és a lélek, mely ezek közől valamit illet, tisztátalan legyen estig.

4 Móz. 20

Mária és Áron halála. A nép zúgolódása. A sziklából fakadt víz.

4 Móz. 20,1

És jövének Izrael fiai s az egész sokaság Szin pusztájába, az első hónapban; és a nép, Kádeszben marada. És ott meghala Mária, és azon helyen eltemetteték.

4 Móz. 20,2

És midőn a nép vízben szűkölködött, egybegyűlének Mózes és Áron ellen;

4 Móz. 20,3

és pártot ütvén, mondák: Bár elvesztünk volna atyánkfiai között az Úr előtt.

4 Móz. 20,4

Miért hoztátok az Úr községét a pusztába, hogy mi is meghaljunk, barmaink is? [Móz. II. 17,3.]

4 Móz. 20,5

Miért hoztatok föl minket Egyiptomból, e legroszabb helyre vezetvén, melyet bevetni nem lehet, mely sem fügét nem terem, sem szőlőt, sem gránátalmát, és ezenfölül ivóvize sincsen?

4 Móz. 20,6

És elbocsátván a sokaságot, Mózes és Áron bemenének a szövetség hajlékába, és arczczal a földre esvén, kiáltának az Úrhoz, és mondák: Úr Isten! hallgasd meg e nép kiáltását, és nyisd meg nekik kincsedet, az élővíz kútját, hogy megelégedvén, szűnjék meg zúgolódása. És megjelenék fölöttük az Úr dicsősége.

4 Móz. 20,7

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

4 Móz. 20,8

Vedd a vesszőt, és gyűjtsd egybe a népet, te és bátyád, Áron, és szóljatok a kősziklának előttök, és az vizet ad. És mikor a vizet kihozod a kősziklából, igyék az egész sokaság, barmaival együtt.

4 Móz. 20,9

Vevé tehát Mózes a vesszőt, mely az Úr színe előtt vala, a mint ő megparancsolta volt neki, [Móz. II. 17,5.6.]

4 Móz. 20,10

és egybegyűjtvén a sokaságot a kőszikla előtt, mondá nekik: Halljátok pártütők és hitetlenek! vajjon e kősziklából hozhatunk-e ki vizet nektek? [Zsolt. 77,15.20. Kor. I. 10,4.]

4 Móz. 20,11

És Mózes fölemelé kezét, s a vesszővel kétszer ütvén a kősziklára, igen bőséges víz jöve ki, úgy hogy ivék a nép és a barmok.

4 Móz. 20,12

És mondá az Úr Mózesnek és Áronnak: Mivel nem hittetek nekem, hogy megszenteljetek engem Izrael fiai előtt, nem viszitek be e népet ama földre, melyet nekik adni fogok. [Móz. V. 1,37.]

4 Móz. 20,13

Ez az ellenmondás vize, a hol feddődtek Izrael fiai az Úr ellen, és ő megszenteltetett bennök.

4 Móz. 20,14

Azalatt Mózes követeket külde Kádeszből Edom királyához, kik mondák: Ezt izeni atyádfia, Izrael: Tudod mind a viszontagságot, mely minket ért,

4 Móz. 20,15

miképen mentek le atyáink Egyiptomba, és ott sok ideig laktunk, és nyomorgattak az egyiptomiak minket és atyáinkat;

4 Móz. 20,16

és miképen kiáltottunk az Úrhoz, és meghallgatott bennünket, és elküldötte angyalát, ki minket kihozott Egyiptomból. Ime Kádesz városában lévén, mely legszélső határaidon van,

4 Móz. 20,17

kérünk, legyen szabad átmennünk földeden. Nem megyünk a szántóföldön, sem a szőlőkön, nem iszunk vizet kútaidból, hanem az országuton járunk, sem jobbra, sem balra nem térvén, míg átmegyünk határaidon.

4 Móz. 20,18

Felelé pedig Edom: Az enyémen át nem mégy, különben fegyverrel megyek ellened.

4 Móz. 20,19

És mondák Izrael fiai: A járt uton megyünk; és ha vizedet iszszuk mi és barmaink, megadjuk, a mi igazságos; a fizetésben semmi nehézség sem lesz, csak hamar átmehessünk.

4 Móz. 20,20

Amaz pedig felelé: Nem mégy által. És azonnal kiméne eléje számtalan sokasággal és erős kézzel,

4 Móz. 20,21

és nem akara helyt adni a könyörgőnek, hogy megengedje határán az átmenetelt. Annakokáért eltére tőle Izrael.

4 Móz. 20,22

És elindítván a tábort Kádeszből, Hor hegyére jutának, mely Edom földének határain vagyon,

4 Móz. 20,23

a hol szóla az Úr Mózesnek:

4 Móz. 20,24

Költözzék el, úgymond, Áron az ő népéhez, mert nem megyen be ama földre, melyet Izrael fiainak adtam, mivel nem hitt számnak az ellenmondás vizénél.

4 Móz. 20,25

Vedd Áront és fiát vele, és vidd őket Hor hegyére; [Móz. IV. 33,38. Móz. V. 32,50.]

4 Móz. 20,26

és midőn az atyát levetközteted ruháiból, öltöztesd fel abba fiát, Eleazart; Áron eltakaríttatik és meghal ott.

4 Móz. 20,27

Úgy cselekvék Mózes, mint az Úr parancsolta vala; és fölmenének Hor hegyére az egész sokaság előtt.

4 Móz. 20,28

És Áront levetköztetvén ruháiból, felöltözteté azokba fiát, Eleazart.

4 Móz. 20,29

És midőn amaz meghalt a hegy tetején, lejöve Mózes Eleazarral.

4 Móz. 20,30

Látván pedig az egész sokaság, hogy meghalt Áron, siratá őt harmincz napig minden családjában.

4 Móz. 21

Izrael népének győzedelmei. A rézkigyó.

4 Móz. 21,1

Mit midőn meghallott Árad, a kananeus király, ki délre lakik vala, hogy tudniillik eljött Izrael a kémek útján, hadakozék ellene, és győzedelmes lévén, zsákmányt vőn tőle. [Móz. IV. 33,40.]

4 Móz. 21,2

Izrael pedig fogadással kötelezvén magát az Úrnak, mondá: Ha e népet kezembe adok, eltörlöm városait.

4 Móz. 21,3

És az Úr meghallgatá Izrael könyörgését, és kézbe adá a kananeusokat, kiket ő megöle, lerontván városaikat; és hivá azon hely nevét Hormának, azaz átoknak.

4 Móz. 21,4

Elmenének pedig Hor hegyéről is amaz úton, mely a vörös tengerre viszen, hogy megkerűljék Edom földét. És a nép únni kezdé az utat és fáradságot,

4 Móz. 21,5

és szólván Isten és Mózes ellen, mondá: Miért hoztál ki minket Egyiptomból, hogy meghaljunk a pusztában? Elfogyott a kenyér, víz nincsen, lelkünk már utálja ez igen könnyű eledelt.

4 Móz. 21,6

Azért bocsáta az Úr a népre tüzes kigyókat; melyektől megmaratván és sokan meghalván, [Judit. 8,25. Bölcs 16,5. Kor. I. 10,9.]

4 Móz. 21,7

menének Mózeshez, és mondák: Vétkeztünk, mert az Úr ellen és teellened szólottunk; könyörögj, hogy vegye el rólunk a kigyókat. És könyörge Mózes a népért.

4 Móz. 21,8

És szóla az Úr neki: Csinálj rézkigyót, és tedd azt jelűl, a ki megmaratván, rátekint, megél.

4 Móz. 21,9

Megcsinálá tehát Mózes a rézkigyót, és jelűl tevé azt, melyre a megmartak föltekintvén, meggyógyulának.

4 Móz. 21,10

És elindulván Izrael fiai, táborba szállának Óbotban.

4 Móz. 21,11

Onnét elmenvén, Jeabarimban vonának sátorokat, a pusztában, mely Moáb felé fekszik a napkeleti részre.

4 Móz. 21,12

És onnét elindulván, Záred patakához jutának;

4 Móz. 21,13

melyet elhagyván, táborba szállának Arnon ellenében, mely a pusztában vagyon, és az amorreusok határait éri. Mert Arnon Moáb határa, elválasztván a moabitákat és amorreusokat. [Móz. V. 2,9. Birák 11,18.24.]

4 Móz. 21,14

Innen mondatik az Úr hadai könyvében: A mint cselekedett a vörös tengeren, úgy cselekszik Arnon patakjain.

4 Móz. 21,15

A patakok kősziklái megnyilottak hogy megnyugodjanak Arban, és letelepedjenek a moabiták határaiban.

4 Móz. 21,16

Azon a helyen tűnék föl a kútforrás, melyről az Úr mondotta Mózesnek: Gyüjtsd egybe a népet, és vizet adok neki.

4 Móz. 21,17

Akkor éneklé Izrael ez éneket: Jőjön fel a kútforrás! Együtt éneklék:

4 Móz. 21,18

azon kútforrás, melyet a fejedelmek ástak, és a sokaság vezérei készítettek a törvényadó által, és pálczáikkal. A pusztából menének Mattanába.

4 Móz. 21,19

Mattanából Nahalielbe; Nahalielből Bámotba;

4 Móz. 21,20

Bámotból tovább, hol a völgy van Moáb tartományában Fászga tetejére, mely a pusztára néz.

4 Móz. 21,21

Követeket külde pedig Izrael az amorreusok királyához Széhonhoz, mondván: [Móz. V. 2,26. Bir. 11,19.]

4 Móz. 21,22

Kérlek, legyen szabad átmennem földeden; nem térünk a szántóföldekre és szőlőkre, nem iszunk vizet a kutakból, az országuton járunk, mig átmegyünk határaidon.

4 Móz. 21,23

De nem akará megengedni, hogy határain átmenjen Izrael; sőt hadat gyüjtvén, eléje méne a pusztába, és jöve Jászába, és megütközék vele.

4 Móz. 21,24

De ettől megvereték fegyver élével, és földe elfoglaltaték Arnontól Jébokig, és Ammon fiaiig; mert erős őrizete vala az ammoniták határainak. [Zsolt. 134,11. Ámosz 2,9.]

4 Móz. 21,25

Elfoglalá tehát Izrael amannak minden városát, és lakék az amorreusok városaiban, Heszebonban tudniillik és annak faluiban.

4 Móz. 21,26

Heszebon városa az amorreusok királyaé, Széhoné volt, ki a moábi király ellen hadakozott, és elvette minden földét, mely birodalmában volt, Arnonig.

4 Móz. 21,27

Azért mondatik példabeszédben: Jertek Heszebonba, épittessék és erősitessék Széhon városa.

4 Móz. 21,28

Tűz jöve ki Heszebonból, és láng Széhon városából, és megemészté Art, a moabiták városát, és Arnon bérczeinek lakóit.

4 Móz. 21,29

Jaj neked, Moáb! elvesztél, Kámosz népe! Futásra adta fiát, és leányait fogságra Széhonnak az amorreusok királyának. [Birák 11,24. Kir. III. 11,7.]

4 Móz. 21,30

Elveszett az ő igájok Heszebontól Dibonig, elfáradva jutottak Noféba és Medabáig.

4 Móz. 21,31

Izrael tehát az amorreus nép földén lakék.

4 Móz. 21,32

És elkülde Mózes, kik megkémleljék Jázert, melynek faluit megvevék, és lakóit elfoglalák.

4 Móz. 21,33

És megfordúlának, és fölmenének Bászán utján, és eléjök méne Óg, a bászáni király minden népével, harczolandó Edraiban. [Móz V. 3,3. 29,7.]

4 Móz. 21,34

És mondá az Úr Mózesnek: Ne félj tőle, mert kezedbe adtam őt és minden népét és földét; és cselekedjél vele, mint cselekedtél az amorreusok királyával, Széhonnal, Heszebon lakójával.

4 Móz. 21,35

Meg is verék őt fiaival, és fogytig egész népét, és földét elfoglalák.

4 Móz. 22

Balaám kétszer hivatik Izrael népének megátkozására. Szamara megszólal.

4 Móz. 22,1

És elmenvén, táborba szállának Moáb mezőségein, hol a Jordánon túl Jeriko vagyon.

4 Móz. 22,2

Látván pedig Bálák, Szefor fia mind a miket cselekedett vala Izrael az amorreusoknak,

4 Móz. 22,3

és hogy igen megfélemlettek tőle a moabiták, és megtámadását ki nem állhatják:

4 Móz. 22,4

mondá Madián véneinek: Ez a nép úgy eltörli mind, a kik határainkban laknak, mint az ökör el szokta gyökerig harapdálni a füvet. Ő volt az időben moábi király.

4 Móz. 22,5

Követeket külde tehát Beor fiához, a jövendőmondó Balaámhoz, ki Ammon fiai földének folyóvize mellett lakik vala, hogy elhíják őt, és mondák: Ime nép jött ki Egyiptomból, mely ellepte a föld színét, letelepedvén ellenemben. [Móz. V. 23,5. Józ. 24,9.]

4 Móz. 22,6

Jőj el tehát, és átkozd meg e népet, mert erősebb nálamnál; ha valamiképen megverhetném és kivethetném őt földemről. Mert tudom, hogy áldott, a kit megáldasz, és átkozott, a kire átkokat szórsz.

4 Móz. 22,7

És elmenének Moáb vénei, és Madián öregjei, kezeikben lévén a jövendőlés jutalma. És midőn Balaámhoz jutottak, és elbeszélték neki Bálák minden szavát,

4 Móz. 22,8

felelé ő: Maradjatok itt ez éjjel, és a mit nekem majd az Úr mond, azt felelem. Megmaradván amazok Balaámnál, eljöve az Isten, és mondá neki:

4 Móz. 22,9

Mit akarnak nálad ez emberek?

4 Móz. 22,10

Felelé ő: Szefor fia, Bálák, a moabiták királya küldött hozzám,

4 Móz. 22,11

mondván: Ime a nép, mely Egyiptomból kijött vala, ellepte a föld színét; jőj el és átkozd meg őt, ha valami módon megütközvén vele, őt elűzhetném.

4 Móz. 22,12

És mondá az Isten Balaámnak: Ne menj velök, meg se átkozd a népet, mert áldott az.

4 Móz. 22,13

Ki reggel fölkelvén, mondá a főembereknek: Menjetek el földetekre, mert megtiltotta nekem az Úr veletek menni.

4 Móz. 22,14

Visszatérvén a főemberek, mondák Báláknak: Nem akart Balaám velünk eljőni.

4 Móz. 22,15

Amaz ismét sokkal többeket és nemesebbeket külde, mint azelőtt küldött vala.

4 Móz. 22,16

Kik mikor eljutottak Balaámhoz, mondák: Ezt mondja Bálák, Szefor fia: Ne késsél hozzám jőni.

4 Móz. 22,17

Kész vagyok téged nagyon megtisztelni és a mit csak kivánsz, megadom neked; jőj el, és átkozd meg e népet.

4 Móz. 22,18

Felelé Balaám: Ha Bálák nekem házát ezüsttel és aranynyal tele adja, sem változtathatom meg Uram Istenem igéjét, hogy vagy többet, vagy kevesebbet szóljak. [Móz. IV. 24,13.]

4 Móz. 22,19

Hanem kérlek, maradjatok itt ez éjjel is, hogy megtudhassam, mit felel az Úr ismét nekem.

4 Móz. 22,20

Eljöve tehát az Isten Balaámhoz éjjel, és mondá neki: Ha ez emberek híni jöttek téged, kelj föl, és menj el velök, de úgy, hogy a mit neked parancsolok, azt cselekedjed.

4 Móz. 22,21

Reggel Balaám fölkele, és megnyergelvén szamarát, elméne velök.

4 Móz. 22,22

És megharaguvék az Isten. És megálla az Úr angyala az útban Balaám ellenében, ki a szamaron ül vala, két szolga lévén vele. [Pét. II. 2,15.]

4 Móz. 22,23

A szamár látván az útban megállott angyalt kivont karddal, kitére az útból, és a mezőn megy vala. És midőn verte Balaám, és az ösvényre akarta hozni,

4 Móz. 22,24

megálla az angyal két fal szorosában, melyekkel a szőlők keritve valának.

4 Móz. 22,25

A szamár látván őt, a falhoz szorúla, és a rajtaülőnek lábát megsérté. Ez pedig ismét veri vala azt.

4 Móz. 22,26

Azonban az angyal oly szoros helyre menvén, hol sem jobbra, sem balra ki nem térhetett, megálla ellenében.

4 Móz. 22,27

És mikor a szamár látta az angyalt ott állani, lerogya a rajtaülőnek lába alatt. Ki megharagudván, még keményebben veri vala bottal oldalát.

4 Móz. 22,28

És az Úr megnyitá a szamár száját, s ez megszólala: Mit vétettem neked? miért versz engem ime már harmadszor?

4 Móz. 22,29

Felelé Balaám: Mert megérdemletted, és megcsúfoltál engem. Bárcsak fegyverem volna, hogy megölnélek téged!

4 Móz. 22,30

Mondá a szamár: Nem a te barmod vagyok-e, melyen mindenkor ülni szoktál a jelen napig? mondd meg, cselekedtem-e hasonlót valaha veled? Amaz pedig mondá: Soha sem.

4 Móz. 22,31

S ekkor megnyitá az Úr Balaám szemeit, s ez látá az angyalt az úton állani kivont karddal, és leesék előtte, a földre borúlván.

4 Móz. 22,32

Mondá neki az angyal: Miért vered harmadszor szamaradat? Én jöttem, hogy ellened álljak, mert utad gonosz, és ellenem vagyon.

4 Móz. 22,33

És ha a szamár ki nem tér az útból, helyt adván az ellene állónak, téged megöltelek volna, és ő élne.

4 Móz. 22,34

Mondá Balaám: Vétkeztem, nem tudván, hogy te állasz ellenem. És most ha nem tetszik neked, hogy elmenjek, visszatérek.

4 Móz. 22,35

Mondá az angyal: Menj el ezekkel, de vigyázz, hogy egyebet ne szólj, mint a mit parancsolni fogok neked. Elméne tehát a főemberekkel.

4 Móz. 22,36

Mikor ezt meghallotta Bálák, kiméne eléje a moabiták városába, mely Arnon végső határain vagyon.

4 Móz. 22,37

És mondá Balaámnak: Követeket küldöttem, hogy meghíjalak téged, miért nem jöttél mindjárt hozzám? azért-e hogy idejöveteled jutalmát meg nem adhatom?

4 Móz. 22,38

Kinek amaz felelé: Ime jelen vagyok; szólhatok-e egyebet, mint a mit szájamba ád az Isten?

4 Móz. 22,39

Elindulának tehát együtt, és menének a városba, mely országának végső határain vala.

4 Móz. 22,40

És Bálák tulkokat és juhokat ölvén, ajándékokat külde Balaámnak, és a főembereknek, kik vele valának.

4 Móz. 22,41

Reggel pedig Baal magas helyeire vivé őt, és meglátá a népnek végső részét.

4 Móz. 23

Balaám átok helyett áldást mond Izrael fiaira.

4 Móz. 23,1

És Balaám mondá Báláknak: Építs itt nekem hét oltárt, és ugyanannyi borjút készíts, és annyi számú kost.

4 Móz. 23,2

És mikor Balaám beszéde szerint cselekedett, föltevék együtt a borjút és kost az oltárra.

4 Móz. 23,3

És Balaám mondá Báláknak: Állj meg egy kevéssé égőáldozatod mellett, míg elmegyek, talán elém jő az Úr, és a mit parancsolni fog, megmondom neked.

4 Móz. 23,4

És midőn elment sietséggel, eléje jöve az Isten. És szóla neki Balaám: Hét oltárt állítottam föl, úgymond, és rátettem a borjút és a kost.

4 Móz. 23,5

Az Úr pedig igét ada szájába, és mondá: Térj vissza Bálákhoz, és ezeket mondjad.

4 Móz. 23,6

Visszatérvén, Bálákot égőáldozata mellett állva találá, és a moabiták minden fejedelmeit.

4 Móz. 23,7

És elkezdvén beszédét, mondá: Árámból hozott engem Bálák, a moabiták királya, a napkeleti hegyekről: Jőj el, úgymond, és átkozd meg Jákobot; siess, és szidalmazd Izraelt.

4 Móz. 23,8

Hogy átkozzam azt, kit Isten meg nem átkozott? Miképen szidalmazzam, kit az Úr nem szidalmazott?

4 Móz. 23,9

A kősziklák tetejéről látom őt, és a halmokról szemlélem őt. E nép egyedűl fog lakni, és a pogányok közé nem számíttatik.

4 Móz. 23,10

Ki számlálhatja meg Jákob porát, és tudhatja Izrael nemzetségének számát? Haljon meg lelkem az igazak halálával, és legyenek utolsó dolgaim ezekéihez hasonlók.

4 Móz. 23,11

És Bálák mondá Balaámnak: Mit cselekszel? Híttalak téged, hogy átkozd meg ellenségeimet, s te ellenben áldod őket.

4 Móz. 23,12

Felelé neki amaz: Szólhatok-e egyebet, mint a mit az Úr hagy?

4 Móz. 23,13

Mondá azért Bálák: Jer más helyre velem, a honnan lásd Izrael egy részét, és ne láthasd egészen, onnét átkozd meg őt.

4 Móz. 23,14

És midőn egy magas helyre vitte őt, a Fászga-hegy tetejére, Bálaám hét oltárt építe, és arra borjút és kost tévén,

4 Móz. 23,15

mondá Báláknak: Állj itt égőáldozatod mellett, míg (az Úr) elé megyek.

4 Móz. 23,16

Kinek, mikor eléje jött az Úr, és igét adott szájába, mondá: Térj viszsza Bálákhoz, és ezeket mondd neki.

4 Móz. 23,17

Visszatérvén, őt égőáldozata mellett állva találá, és vele a moabiták fejedelmeit. Kinek Bálák: Mit szóla, ugymond, az Úr?

4 Móz. 23,18

Amaz pedig elkezdvén beszédét, mondá: Megállj, Bálák, és hallgasd, halljad, Szefor fia!

4 Móz. 23,19

Nem olyan az Isten, mint az ember, hogy hazudjon, sem mint az ember fia, hogy változzék. Ő mondotta, és nem cselekszi-e meg? ő szólott, és nem teljesíti-e be?

4 Móz. 23,20

Áldásra van megbízásom, az áldást meg nem tagadhatom.

4 Móz. 23,21

Nincs bálvány Jákobban, sem faragott kép nem látható Izraelben. Az ő Ura Istene van vele, és a király győzelmének harsonaszava benne.

4 Móz. 23,22

Az Isten hozta ki őt Egyiptomból, kinek erőssége hasonló a szarvorrúéhoz. [Móz. IV. 24,8.]

4 Móz. 23,23

Nincs varázslás Jákobban, sem jósolás Izraelben. Idején megmondatik Jákobnak és Izraelnek, mit fog az Isten cselekedni.

4 Móz. 23,24

Im ez a nép, mint a nőstényoroszlán, fölkel, és mint az oroszlán, fölemelkedik; le nem fekszik, míg meg nem eszi a ragadmányt, és a megöltek vérét meg nem iszsza.

4 Móz. 23,25

És Bálák mondá Balaámnak: Se ne átkozzad őt, se ne áldjad.

4 Móz. 23,26

És ő mondá: Nem mondottam-e neked, hogy a mit nekem Isten parancsol, azt fogom cselekedni?

4 Móz. 23,27

És mondá neki Bálák: Jer, és más helyre viszlek; hatalán tetszenék az Istennek, hogy onnét átkozd meg őket.

4 Móz. 23,28

És midőn őt Fogor hegyének tetejére vitte, mely a pusztára néz,

4 Móz. 23,29

mondá neki Balaám: Építs itt nekem hét oltárt, és ugyanannyi borjút készíts és annyi számu kost.

4 Móz. 23,30

Megcselekvé Bálák, a mint Bálaám mondotta vala, és rátevé a borjúkat és kosokat mindenik oltárra.

4 Móz. 24

Balaám további jövendölése.

4 Móz. 24,1

És mikor látta Balaám, hogy tetszik az Úrnak, hogy megáldja Izraelt, nem méne, mint azelőtt ment vala, hogy jövendőt kérdezzen; hanem a pusztára forditván orczáját,

4 Móz. 24,2

és szemeit fölemelvén, látá Izraelt sátoraiban letelepedve nemzetségei szerint; és rárohanván az Isten lelke,

4 Móz. 24,3

beszédét elkezdvén, mondá: Balaám szól, Beor fia, szól azon ember, kinek szeme bezáratott;

4 Móz. 24,4

szól az Isten beszédeinek hallgatója, ki a Mindenható jelenéseit látja, ki elesik, és úgy nyittatnak meg szemei.

4 Móz. 24,5

Mely szépek hajlékaid, Jákob! és sátoraid, Izrael!

4 Móz. 24,6

Mint az erdős völgyek, mint a folyóvíz mellett öntözött kertek, mint a sátorok, melyeket az Úr vont föl, mint a czedrusok a vizek mellett!

4 Móz. 24,7

Viz árad az ő vedréből, és ivadéka sok vizzé leszen. Királya elvesztetik Ágágért, és elvétetik az ő országa.

4 Móz. 24,8

Az Isten hozta ki őt Egyiptomból, kinek erőssége hasonló a szarvorruéhoz. Megemésztik ellenségeiket, a pogányokat, és azok csontjait összezúzzák, és átliggatják nyilakkal. [Móz. IV. 23,22.]

4 Móz. 24,9

Lefeküvén alszik, mint az oroszlán és mint a nőstényoroszlán, melyet senki sem mer felkölteni. A ki téged megáld, áldott leszen, a ki megátkoz, átok alá esik.

4 Móz. 24,10

És Bálák megharagudván Bálaám ellen, összecsapá kezeit, mondván: Ellenségeim átkozására híttalak téged, kiket ellenben harmadszor áldottál meg.

4 Móz. 24,11

Térj vissza lakhelyedre. Eltökélettem ugyan, hogy téged nagyon megtisztellek, de az Úr megfosztott téged a szándéklott tisztelettől.

4 Móz. 24,12

Felelé Balaám Báláknak: Nem mondottam-e meg követeidnek, kiket hozzám küldöttél:

4 Móz. 24,13

Ha Bálák nekem házát ezüsttel és arannyal tele adja sem mellőzhetem el Uram Istenem beszédét, hogy valami jót vagy gonoszat mondjak szivemből; hanem a mit az Úr mond, azt mondom? [Móz. IV. 22,18.]

4 Móz. 24,14

Mindazáltal elmenvén népemhez, tanácsot adok, mit cselekedjék néped e népnek az utolsó időben.

4 Móz. 24,15

Elkezdvén tehát beszédét, ismét mondá: Szól Bálaám, Beor fia, szól azon ember, kinek szeme bezáratott;

4 Móz. 24,16

szól az Isten beszédeinek hallgatója, ki a Fölséges tudományát tudja, és a Mindenható jelentéseit látja, ki elesik, s megnyilnak szemei:

4 Móz. 24,17

Látom őt, de nem most; nézem őt, de nem közelről. Csillag támad Jákobból, és vessző kel föl Izraelből; és megveri Moáb fejedelmeit, és elpusztítja Szet minden fiait.

4 Móz. 24,18

Idumea az ő birtoka leszen; Szeir öröksége ellenségeire száll; Izrael pedig erősen tartja magát.

4 Móz. 24,19

Jákobból lesz az Uralkodó, ki elveszti a város maradványait.

4 Móz. 24,20

És mikor látta Amaleket, beszédét elkezdvén, mondá: A nemzetek elseje Amalek, és maradékai elvesznek.

4 Móz. 24,21

Látá a cineusokat is, és beszédét elkezdvén, mondá: Lakhelyed erős ugyan, de ha fészkedet a kősziklára teszed is,

4 Móz. 24,22

és választott leszen is Cin nemzetségéből, meddig maradhatsz meg? mert Asszúr fogva visz el téged.

4 Móz. 24,23

És beszédét elkezdvén, ismét szóla: Oh ki fog élni, mikor az Isten ezeket végbeviszi?

4 Móz. 24,24

Hajókon jőnek Olaszországból, meggyőzik az assziriusokat , és elpusztítják a zsidókat, és végre ők is elvesznek [Dán. 11,30.]

4 Móz. 24,25

És fölkele Balaám, és helyére visszatére; Bálák is azon uton, melyen jött vala, visszaméne.

4 Móz. 25

Izrael fiai bálványozásra és paráznaságra hajolván, megbüntettetnek.

4 Móz. 25,1

Izrael pedig az időben Szétimben lakik vala, és a nép paráználkodék Moáb leányaival, [Józ. 3,1.]

4 Móz. 25,2

kik elhivák őket áldozataikra. Ők pedig evének, és imádák amazok isteneit.

4 Móz. 25,3

És Izrael Beelfegor szolgálatára álla. És megharagudván az Úr, [Józ. 22,17. Zsolt 105,28.]

4 Móz. 25,4

mondá Mózesnek: Fogd meg a nép minden fejedelmeit, és akaszd föl őket a nap ellenében akasztófákra, hogy haragom eltávozzék Izraeltől. [Móz. V. 4,3.]

4 Móz. 25,5

És mondá Mózes Izrael biráinak: Ölje meg kiki embereit, kik Beelfegor szolgálatára állottak. [Móz. II. 32,27.]

4 Móz. 25,6

És íme Izrael fiainak egyike beméne atyafiai előtt egy madiáni parázna személyhez, Mózesnek és Izrael fiai egész seregének láttára, kik sírnak vala a hajlék ajtaja előtt.

4 Móz. 25,7

Mit látván Fíneesz, Aaron pap fiának, Eleazárnak fia, fölkele a sokaság közől, és handzsárt ragadván, [Zsolt. 105,30. Makab. I. 2,26. Kor. I. 10,8.]

4 Móz. 25,8

beméne azon izraelita férfi után a bordélyba, és átveré mind a kettőt együtt, a férfiat tudniillik s az asszonyt nemzőtestöknél. És megszűnék a csapás Izrael fiai között;

4 Móz. 25,9

és huszonnégy ezer ember öleték meg.

4 Móz. 25,10

És mondá az Úr Mózesnek:

4 Móz. 25,11

Fineesz, Áron pap fiának, Eleazarnak fia fordította el haragomat Izrael fiairól; mert értem buzgólkodván, indult föl ellenök, hogy magam el ne töröljem Izrael fiait boszúmban.

4 Móz. 25,12

Azért mondd neki: Ime nekie adom szövetségem békeségét [Sirák 45,30. Makk. I. 2,54.]

4 Móz. 25,13

és nála és ivadékánál leszen a papság örök kötése, mert boszút állott Istenéért, és Izrael fiainak bűnét eltörlötte.

4 Móz. 25,14

Az izraelita férfiú pedig, ki a madiáni asszonynyal megöletett, Zambri vala, Szalu fia, Simeon rokonságából és nemzetségéből való fejedelem.

4 Móz. 25,15

A madiáni asszony pedig, ki együtt megöletett, Kozbi nevü vala, Szurnak, a madianiták előkelő fejedelmének leánya.

4 Móz. 25,16

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

4 Móz. 25,17

Ellenségekűl érezzenek titeket a madianiták, és öljétek őket; [Móz. IV. 31,2.]

4 Móz. 25,18

mert ők is ellenségesen bántak veletek, és megcsaltak álnokúl Fogor bálványával, és Kozbival, a madiáni fejedelem leányával, az ő nővérökkel, ki megöletett a csapás napján a Fogorral való szentségtörés miatt.

4 Móz. 26

A népnek újszámbavétele.

4 Móz. 26,1

Minekutána a vétkesek vére kiontatott, mondá az Úr Mózesnek és Eleazar papnak, Áron fiának:

4 Móz. 26,2

Vegyétek számba Izrael fiainak egész összeségét húsz esztendőstől és följebb, házaik és rokonságaik szerint, mind a kik hadba mehetnek. [Móz. IV. 1,2.3.]

4 Móz. 26,3

Szólának tehát Mózes és Eleazar pap Moáb mezőségein, a Jordánnál, Jerikó átellenében azoknak,

4 Móz. 26,4

kik húsz esztendősök és felűl valának, a mint az Úr parancsolta vala; kiknek számuk ez:

4 Móz. 26,5

Rúben, Izraelnek elsőszülötte. Ennek fia Hénok, kitől van a henokiták családja; és Fallu, kitől a falluiták családja. [Móz. I. 46,9. Móz. II. 6,14. Krón. I. 5,3.]

4 Móz. 26,6

és Heszron, kitől a heszroniták családja; és Karmi, kitől a karmiták családja.

4 Móz. 26,7

Ezek Rúben törzsökének családjai, kiknek száma negyvenháromezer hétszáz harmincznak találtaték.

4 Móz. 26,8

Fallunak fia, Eliáb.

4 Móz. 26,9

Ennek fiai: Námuel és Dátán és Abiron. Ezek ama Dátán és Abiron, népfejedelmek, kik föllázadtak Mózes és Áron ellen Kóre pártütésében, mikor az Úr ellen támadtak; [Móz. IV. 16,1.2.]

4 Móz. 26,10

és száját megnyitván a föld, elnyelé Kórét, sokan meghalván, mikor a tűz elégeté a kétszáz ötven férfiút. És nagy csoda lőn,

4 Móz. 26,11

hogy Kóre elveszvén, fiai el nem vesztek.

4 Móz. 26,12

Simeon fiai rokonságaik szerint: Námuel, ettől a námueliták családja; Jámin, ettől a jaminiták családja; Jákin, ettől a jakiniták családja;

4 Móz. 26,13

Záre, ettől a zareiták családja; Saul, ettől a sauliták családja.

4 Móz. 26,14

Ezek Simeon törzsökének családjai, kiknek egész száma huszonkétezer kétszáz vala.

4 Móz. 26,15

Gád fiai rokonságaik szerint: Széfon, ettől a szefoniták családja; Aggi, ettől az aggiták családja; Szúni, ettől a szuniták családja;

4 Móz. 26,16

Ozni, ettől az ozniták családja; Her, ettől a heriták családja;

4 Móz. 26,17

Arod, ettől az aroditák családja; Ariel, ettől az arieliták családja.

4 Móz. 26,18

Ezek Gád családjai, kiknek egész száma negyvenezer ötszáz vala.

4 Móz. 26,19

Júda fiai: Her és Ónan, mindketten meghaltak Kanaán földén. [Móz. I. 38,3.4.]

4 Móz. 26,20

És Júda fiai rokonságaik szerint valának: Szela, kitől a szelaiták családja; Fáresz, kitől a faresziták családja; Záre, kitől a zareiták családja.

4 Móz. 26,21

Fáresz fiai pedig: Heszron, kitől a heszroniták családja; és Hámul, kitől a hamuliták családja.

4 Móz. 26,22

Ezek Júda családjai, kiknek egész száma hetvenhatezer ötszáz vala.

4 Móz. 26,23

Isszakar fiai rokonságaik szerint: Tóla, kitől a tolaiták családja; Fua, kitől a fuaiták családja;

4 Móz. 26,24

Jaszub, kitől a jaszubiták családja; Szemrán, kitől a szemraniták családja.

4 Móz. 26,25

Ezek Isszakar rokonságai, kiknek száma hatvannégyezer háromszáz vala.

4 Móz. 26,26

Zabulon fiai rokonságaik szerint: Száred, kitől a szarediták családja; Élon, kitől az eloniták családja; Jálel, kitől a jaleliták családja.

4 Móz. 26,27

Ezek Zabulon rokonságai, kiknek száma hatvanezer ötszáz vala.

4 Móz. 26,28

József fiai rokonságaik szerint: Manasszes és Efraim.

4 Móz. 26,29

Manasszestől erede Makír, kitől a makiriták családja. Makir nemzé Gálaádot, kitől a gálaaditák családja. [Józ. 17,1.]

4 Móz. 26,30

Gálaád fiai valának: Jézer, kitől a jezeriták családja; és Helek, kitől a helekiták családja;

4 Móz. 26,31

és Ázriel, kitől az azrieliták családja; és Szekem, kitől a szekemiták családja;

4 Móz. 26,32

és Szemida, kitől a szemidaiták családja; és Héfer, kitől a heferiták családja. [Móz. IV. 27,1.]

4 Móz. 26,33

Héfer pedig Szalfaad atyja vala, kinek nem voltak fiai, hanem csak leányai, névszerint: Malaa és Noa, Hegla és Melka és Tersza. [Móz. IV. 27,1.]

4 Móz. 26,34

Ezek Manasszes családjai, és ezeknek száma ötvenhétezer hétszáz.

4 Móz. 26,35

Efraim fiai pedig rokonságaik szerint ezek valának: Szutala, kitől a szutalaiták családja; Beker, kitől a bekeriták családja. Téhen, kitől a téheniták családja.

4 Móz. 26,36

Szutala fia pedig Heran vala, kitől a heraniták családja.

4 Móz. 26,37

Ezek Efraim fiainak rokonságai, kiknek száma harminczkétezer ötszáz vala.

4 Móz. 26,38

Ezek József fiai, családjaik szerint. Benjamin fiai rokonságaik szerint: Bela, kitől a belaiták családja; Aszbel, kitől az aszbeliták családja; Ahiram, kitől az ahiramiták családja;

4 Móz. 26,39

Szúfam, kitől a szufamiták családja; Hufam, kitől a hufamiták családja.

4 Móz. 26,40

Bela fiai: Hered és Noéman; Heredtől a herediták családja, Noémantól a noémaniták családja.

4 Móz. 26,41

Ezek Benjamin fiai rokonságaik szerint, kiknek száma negyvenötezer hatszáz vala.

4 Móz. 26,42

Dán fiai rokonságaik szerint: Szuham, kitől a szuhamiták családja. Ezek Dán rokonságai családaik szerint;

4 Móz. 26,43

mindnyájan szuhamiták valának, kiknek száma hatvannégyezer négyszáz vala.

4 Móz. 26,44

Áser fiai rokonságaik szerint: Jemna, kitől a jemnaiták családja; Jesszui, kitől a jesszuiták családja; Brie, kitől a brieiták családja.

4 Móz. 26,45

Brie fiai: Héber, kitől a héberiták családja, és Melkiel, kitől a melkieliták családja.

4 Móz. 26,46

Áser leányának neve pedig Sára vala.

4 Móz. 26,47

Ezek Áser fiainak rokonságai, és számuk ötvenháromezer négyszáz.

4 Móz. 26,48

Neftali fiai rokonságaik szerint: Jesziel, kitől a jeszieliták családja; Gúni, kitől a gúniták családja;

4 Móz. 26,49

Jészer, kitől a jészeriták családja; Szellem, kitől a szellemiták családja.

4 Móz. 26,50

Ezek Neftali fiainak rokonságai, családjaik szerint; kiknek száma negyvenötezer négyszáz.

4 Móz. 26,51

Izrael fiainak, kik számbavétettek, összesége hatszázegyezer hétszáz harmincz.

4 Móz. 26,52

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

4 Móz. 26,53

Ezeknek osztassék el a föld örökségűl a nevek száma szerint.

4 Móz. 26,54

A több számúaknak nagyobb részt adj, a kevesebbeknek, kisebbet; mindeniknek a mostani számbavétel szerint adassék az örökség,

4 Móz. 26,55

de úgy, hogy sors oszsza el a földet a nemzetségek és családok között.

4 Móz. 26,56

A mi sors szerint jut, azt nyerjék többen vagy kevesebben.

4 Móz. 26,57

Lévi fiainak is számuk ez családjaik szerint: Gerzon, kitől a gerzoniták családja; Kaat, kitől a kaatiták családja; Merari, kitől a merariták családja. [Móz. II. 6,16.]

4 Móz. 26,58

Ezek Lévi családjai: Lobni családja, Hebroni családja, Moholi családja, Múszi családja, Kóre családja. Kaat pedig nemzé Amramot,

4 Móz. 26,59

kinek felesége Jokabed, Lévi leánya vala, ki neki Egyiptomban született; ez férjének, Amramnak szüle fiakat, Áront és Mózest, és ezek nénjét Máriát.

4 Móz. 26,60

Árontól származának: Nadab és Abiu, Eleazar és Itamar;

4 Móz. 26,61

kik közől Nadab és Abiu meghalának, mikor idegen tüzet vittek az Úr elé. [Móz. III. 10,1. Móz. IV. 3,4. Krón. I. 24,2.]

4 Móz. 26,62

És valának mind, a kik számbavétettek, huszonháromezeren, férfiak, egy hónapostól és följebb; mert nem számláltattak Izrael fiai közé, birtok sem adatott nekik a többiekkel.

4 Móz. 26,63

Ez száma Izrael fiainak, kik följegyeztettek Mózestől és Eleazar paptól, Moáb mezőségén, a Jordán mellett, Jeriko átellenében.

4 Móz. 26,64

És ezek között senki sem volt azokból, kik azelőtt számbavétettek vala Mózestől és Árontól Sinai pusztájában; [Kor. I. 10,5.]

4 Móz. 26,65

mert eleve megmondotta volt az Úr, hogy mindnyájan meghalnak a pusztában; és senki sem maradt meg közőlök, hanem csak Jefone fia, Káleb, és Nun fia, Józue. [Móz. IV. 14,23.24.]

4 Móz. 27

Örökösödési törvény. Mózes, maga helyébe, Izrael fejedelmévé Józuét rendeli.

4 Móz. 27,1

Eljövének pedig Szalfaad leányai, ki Héfer fia volt, ez meg Gálaád fia, ez meg Makirnak, Manasszes fiának fia, ki József fia volt, névszerint: Maala és Noa, Hegla és Melka és Tersza; [Móz. IV. 26,32.33. 36,1. Józ. 17,1.]

4 Móz. 27,2

és megállának Mózes és Eleazar pap és a nép fejedelmei előtt, a szövetség hajlékának ajtajánál, és mondák:

4 Móz. 27,3

Atyánk meghalt a pusztában, és nem volt a támadásban, mely Kóre alatt az Úr ellen indítatott vala, hanem a maga bűnében halt meg, és nem voltak férfi magzatai. Miért vétetik el az ő neve családja közől, azért, hogy fia nem volt? Adjatok nekünk örökséget atyánk rokonai között. [Móz. IV. 16,1.]

4 Móz. 27,4

És ezek ügyét Mózes az Úr itéletére vivé.

4 Móz. 27,5

Ki mondá neki:

4 Móz. 27,6

Igaz dolgot kivánnak Szalfaad leányai; adj nekik birtokot atyjok rokonai között, és annak örökségébe szálljanak.

4 Móz. 27,7

Izrael fiainak pedig ezeket mondd:

4 Móz. 27,8

Mikor valamely ember fiú nélkül hal meg, leányára szálljon öröksége.

4 Móz. 27,9

Ha leánya nincs, atyafiai legyenek örökösei;

4 Móz. 27,10

ha atyafiai sincsenek, adjátok az örökséget atyja rokonainak;

4 Móz. 27,11

ha pedig atyjának sincsenek rokonai, adassék az örökség, azoknak, kik hozzá legközelebb vannak. És e végzés örök törvényűl legyen Izrael fiainál, mint az Úr Mózesnek parancsolta vala.

4 Móz. 27,12

És mondá az Úr Mózesnek: Menj föl ez Abarim hegyére, és szemléld meg onnét a földet, melyet Izrael fiainak adok. [Móz. V. 32,49.]

4 Móz. 27,13

És miután azt meglátod, te is népedhez mégy, a mint elment bátyád, Áron;

4 Móz. 27,14

mert megbántottatok engem Szin pusztájában a sokaság ellenmondásakor; és nem akartatok engem megszentelni előtte a vizek fölött. Ezek az ellenmondásnak vizei Kádeszben, Szin pusztájában. [Móz. IV. 20,12. Móz. V. 32,51.]

4 Móz. 27,15

Kinek felelé Mózes:

4 Móz. 27,16

Rendeljen a minden test lelkeinek Ura Istene embert, ki e sokaság fölött legyen,

4 Móz. 27,17

ki előttök ki- és bemenjen, és ki- vagy bevezesse őket; hogy ne legyen az Úr népe, mint a pásztortalan juhok.

4 Móz. 27,18

És mondá az Úr neki: Vedd melléd Nun fiát, Józuét, azon férfiút, kiben lélek vagyon, és tedd rá kezedet. [Móz. V. 3,21.]

4 Móz. 27,19

És állítsd őt Eleazar pap és az egész sokaság elé;

4 Móz. 27,20

és adj neki parancsokat mindenek láttára, és add dicsőséged részét; hogy hallgassa őt Izrael fiainak egész gyülekezete.

4 Móz. 27,21

Érette, ha valamit kell cselekedni, Eleazar pap kérdjen tanácsot az Úrtól. Az ő szavára menjen ki és be amaz, és Izrael minden fia, vele, és a többi sokaság.

4 Móz. 27,22

Úgy cselekvék Mózes, a mint parancsolta vala az Úr. És maga mellé vévén Józuét, Eleazar pap és az egész gyülekezet elé állítá őt;

4 Móz. 27,23

és kezeit fejére tévén, mindent eléterjeszte, a mit az Úr parancsolt vala.

4 Móz. 28

Áldozati törvények.

4 Móz. 28,1

És mondá az Úr Mózesnek:

4 Móz. 28,2

Parancsolj Izrael fiainak, és mondd nekik: Az én áldozatomat és kenyereimet és a gyönyörűséges illatú füstölést mutassátok be maga idejében.

4 Móz. 28,3

Ezek az áldozatok, melyeket be kell mutatnotok: Hibanélküli, esztendős két bárányt mindennap állandó égőáldozatúl; [Móz. II. 29,38.39.]

4 Móz. 28,4

egyiket áldozzátok reggel, másikat estve.

4 Móz. 28,5

Ehhez egy tizedrész éfi lisztlángot, mely igen tiszta olajjal legyen vegyítve, és a hin negyedrésze legyen.

4 Móz. 28,6

Szüntelen égőáldozat ez, melyet áldoztatok Sinai hegyén gyönyörűséges illatú áldozatúl az Úrnak.

4 Móz. 28,7

És áldozzátok egy hin bor negyedrészét mindenik báránynyal az Úr szentélyében.

4 Móz. 28,8

A másik bárányt is hasonlóképen áldozzátok estve, a reggeli áldozat s az ahhoz való eledeláldozat rendtartása szerint, az Úrnak gyönyörűséges illatú áldozatúl.

4 Móz. 28,9

Szombatnapon pedig áldozzatok hibanélküli esztendős két bárányt, és olajjal vegyített két tizedrész lisztlángot eledeláldozatúl, és italáldozatokat, [Máté 12,5.]

4 Móz. 28,10

melyek rendszerint kiöntetnek minden szombaton állandó égőáldozatra.

4 Móz. 28,11

A hónapok első napján pedig áldozzatok égőáldozatúl az Úrnak két borjút a csordából, egy kost, hibanélküli esztendős hét bárányt;

4 Móz. 28,12

és olajjal vegyített, három tizedrész lisztlángot eledeláldozatúl minden borjúhoz; és olajjal vegyített két tizedrész lisztlángot minden kossal;

4 Móz. 28,13

és olajjal vegyített egy tizedrész lisztlángnak tizedét eledeláldozatúl minden báránynyal; gyönyörűséges illatú égőáldozata ez az Úrnak.

4 Móz. 28,14

A borból való italáldozatok pedig, melyeket minden áldozatra kell önteni, ezek legyenek: a hinnek fele minden borjúval, harmada a kossal, negyede a báránynyal. Ez legyen az égőáldozat, minden hónapban, melyek az esztendő forgása alatt egymást követik.

4 Móz. 28,15

Egy bak is áldoztassék az Úrnak a bűnökért, mindenkori égő áldozatúl, az ahhoz való eledeláldozatokkal.

4 Móz. 28,16

Az első hónapban, a hó tizennegyedik napján pedig az Úr Fázéja leszen; [Móz. II. 12,18. Móz. III. 23,5.]

4 Móz. 28,17

és tizenötödik napon nagy ünnep. Hét napig egyenek kovásztalant.

4 Móz. 28,18

Azokból az első nap tisztelendő és szent legyen; azon semmi szolgai munkát ne tegyetek.

4 Móz. 28,19

És áldozzatok égőáldozatúl az Úrnak két borjút a csordából, egy kost, hibanélkűli esztendős hét bárányt;

4 Móz. 28,20

és mindenikhez az eledeláldozatot lisztlángból, mely olajjal legyen vegyítve, három tizedrészt minden borjúval, és két tizedrészt a kossal;

4 Móz. 28,21

és a tizednek tizedét mindenik báránynyal, azaz a hét báránynyal;

4 Móz. 28,22

és egy bakot a bűnért engesztelésűl érettetek,

4 Móz. 28,23

a reggeli égőáldozaton kivűl, melyet mindenkor be kell mutatnotok.

4 Móz. 28,24

Igy cselekedjetek a hét nap mindenikén a tűz táplálására és az Úrnak gyönyörűséges illatára, mely fölmegyen az égőáldozatból, és mindeniknek eledeláldozataiból.

4 Móz. 28,25

A hetedik nap is igen nagy ünnep és szent legyen nektek, azon semmi szolgai munkát ne tegyetek.

4 Móz. 28,26

A zsengék napja is, mikor az új gabonát bemutatjátok az Úrnak, a hetek elteltével, tisztelendő és szent legyen; azon semmi szolgai munkát ne tegyetek.

4 Móz. 28,27

És áldozzatok égőáldozatot gyönyörűséges illatúl az Úrnak, két borjút a csordából, egy kost, és hibanélkűli esztendős hét bárányt;

4 Móz. 28,28

és azokhoz eledeláldozatúl olajjal vegyített három tizedrész lisztlángot minden borjúval, a kossal kettőt,

4 Móz. 28,29

a bárányokkal a tizednek tizedét, mi összesen hét bárány; s egy bakot is,

4 Móz. 28,30

mely engesztelésűl öletik meg, a mindenkori égőáldozat és annak eledeláldozatain kivűl.

4 Móz. 28,31

Mind hibanélkűlieket áldozzatok az azokhoz való italáldozatokkal.

4 Móz. 29

Folytatás az áldozatokról.

4 Móz. 29,1

A hetedik hónak első napja is tisztelendő és szent legyen nektek. Azon semmi szolgai munkát ne tegyetek, mert a harsonazengés napja.

4 Móz. 29,2

És áldozzatok égőáldozatot az Úrnak gyönyörűséges illatúl, egy borjút a csordából, egy kost, és hibanélkűli esztendős hét bárányt;

4 Móz. 29,3

és azokhoz eledeláldozatúl olajjal vegyített lisztlángnak három tizedrészét mindenik borjúval, két tizedrészt a kossal,

4 Móz. 29,4

egy tizedrészt a báránynyal, mi összesen hét bárány;

4 Móz. 29,5

és egy bakot a bűnért, mely a nép megengeszteltetése végett áldoztatik;

4 Móz. 29,6

a hónapok első napjainak égőáldozatán s az ehhez való eledeláldozatokon kivűl, és a mindenkori égőáldozaton s ennél szokásos italáldozatokon kivűl; ugyanazon szertartással mutassátok be az Úrnak gyönyörűséges illatúl meggyujtva.

4 Móz. 29,7

E hetedik hónak tizedik napja is szent és tisztelendő legyen nektek, és sanyargassátok lelketeket; semmi szolgai munkát azon ne tegyetek. [Móz. III. 16,29.]

4 Móz. 29,8

És áldozzatok égőáldozatot az Úrnak gyönyörűséges illatúl, egy borjút a csordából, egy kost, hibanélkűli esztendős hét bárányt;

4 Móz. 29,9

és azokhoz eledeláldozatúl olajjal vegyített lisztlángnak három tizedrészét minden borjúval, két tizedrészt a kossal;

4 Móz. 29,10

a tizednek tizedét mindenik báránynyal, mi összesen hét bárány;

4 Móz. 29,11

és egy bakot a bűnért, azokon kivűl, miket a vétek engesztelésére szokás bemutatni, és a mindenkori égőáldozaton s az ehhez való eledel- és italáldozatokon kivűl.

4 Móz. 29,12

Tizenötödik napján pedig a hetedik hónak, mely nektek szent és tisztelendő legyen, semmi szolgai munkát ne tegyetek, hanem ünnepet üljetek az Úrnak hét napig.

4 Móz. 29,13

És áldozzatok égőáldozatot az Úrnak gyönyörűséges illatúl, tizenhárom borjút a csordából, két kost, hibanélkűli esztendős tizennégy bárányt;

4 Móz. 29,14

és azokhoz eledeláldozatúl olajjal vegyített lisztlángnak három tizedrészét mindenik borjúval, mi összesen tizenhárom borjú; és két tizedrészt egy kossal, azaz összesen két kossal;

4 Móz. 29,15

és a tizednek tizedét mindenik báránynyal, mi összesen tizennégy bárány;

4 Móz. 29,16

és egy bakot a bűnért, a mindenkori égőáldozaton és ehhez való eledel- és italáldozaton kivűl.

4 Móz. 29,17

Második nap áldozzatok tizenkét borjút a csordából, két kost, hibanélkűli esztendős tizennégy bárányt,

4 Móz. 29,18

és az eledel- és italáldozatot mindenikkel, a borjúkkal és kosokkal és bárányokkal szokás szerint megtartsátok;

4 Móz. 29,19

és egy bakot a bűnért, a mindenkori égőáldozaton s az ehhez való eledel- és italáldozaton kivűl.

4 Móz. 29,20

Harmadik nap áldozzatok tizenegy borjút, két kost, hibanélkűli esztendős tizennégy bárányt,

4 Móz. 29,21

és az eledel- és italáldozatot mindenikkel, a borjúkkal, kosokkal és bárányokkal szokás szerint megtartsátok;

4 Móz. 29,22

és egy bakot a bűnért, a mindenkori égőáldozaton, s az ehhez való eledel- és italáldozaton kivűl.

4 Móz. 29,23

Negyedik nap áldozzatok tiz borjút, két kost, hibanélküli esztendős tizennégy bárányt;

4 Móz. 29,24

és az eledel- és italáldozatot mindenikkel, a borjúkkal, kosokkal és bárányokkal szokás szerint megtartsátok;

4 Móz. 29,25

és egy bakot a bűnért, a mindenkori égőáldozaton, s az ehhez való eledel- és italáldozaton kivűl.

4 Móz. 29,26

Ötödik nap áldozzatok kilencz borjút, két kost hibanélkűli esztendős tizennégy bárányt;

4 Móz. 29,27

és az eledel- és italáldozatot mindenikkel, a borjúkkal, kosokkal és bárányokkal szokás szerint megtartsátok;

4 Móz. 29,28

és egy bakot a bűnért, a mindenkori égőáldozaton s az ehhez való eledel- és italáldozaton kivűl.

4 Móz. 29,29

Hatodik nap áldozzatok nyolcz borjút, két kost, hibanélkűli esztendős tizennégy bárányt;

4 Móz. 29,30

és az eledel- és italáldozatot mindenikkel, a borjúkkal, kosokkal és bárányokkal szokás szerint megtartsátok;

4 Móz. 29,31

és egy bakot a bűnért, a mindenkori égőáldozaton s az ehhez való eledel- és italáldozaton kivűl.

4 Móz. 29,32

Hetedik nap áldozzatok hét borjút és két kost, hibanélkűli esztendős tizennégy bárányt;

4 Móz. 29,33

és az eledel- és italáldozatot mindenikkel, a borjúkkal és kosokkal és bárányokkal szokás szerint megtartsátok,

4 Móz. 29,34

és egy bakot a bűnért, a mindenkori égőáldozaton s az ehhez való eledel- és italáldozaton kivűl.

4 Móz. 29,35

Nyolczadik nap, mely igen nagy ünnep, semmi szolgai munkát ne tegyetek,

4 Móz. 29,36

áldozván égőáldozatot az Úrnak gyönyörűséges illatra, egy borjút, egy kost, hibanélkűli esztendős hét bárányt;

4 Móz. 29,37

és az eledel- és italáldozatot mindenikkel, a borjúkkal, kosokkal és bárányokkal szokás szerint megtartsátok;

4 Móz. 29,38

és egy bakot a bűnért, a mindenkori égőáldozaton és az ehhez való eledel- és italáldozaton kivűl.

4 Móz. 29,39

Ezeket áldozzátok az Úrnak ünnepeiteken; a fogadásból és szabad akaratból való ajándékokon kivűl, az égő-, az eledel-, ital- és békeáldozatokban.

4 Móz. 30

A fogadásokról.

4 Móz. 30,1

És elbeszélé Mózes Izrael fiainak mind, a miket az Úr neki parancsolt vala.

4 Móz. 30,2

És szóla Izrael fiai nemzetségeinek fejedelmeihez: Ez azon beszéd, melyet az Úr parancsolt.

4 Móz. 30,3

Ha valamely férfiú fogadást teszen az Úrnak, vagy magát esküvéssel kötelezi: meg ne szegje szavát, hanem teljesítse be mind, a mit fogadott.

4 Móz. 30,4

A nőszemély, ha valamit fogad és magát esküvéssel kötelezi atyja házában és még leánykorban: ha atyja megérti a fogadást, melyet fogadott, és az esküvést, melylyel lelkét kötelezte, és hallgat, köteles legyen a fogadásra,

4 Móz. 30,5

s a mit fogadott és esküdött, cselekedettel teljesítse.

4 Móz. 30,6

Ha pedig atyja, mihelyt hallja, ellene mond: fogadásai és esküvései érvénytelenek, és nem lesz köteles a fogadásra, mivel atyja ellene mondott.

4 Móz. 30,7

Ha férje van, és valamit fogad, és a szó, kijövén egyszer szájából, lelkét esküvéssel kötelezi,

4 Móz. 30,8

a mely nap férje hallja, és ellene nem mond: köteles legyen a fogadásra, és tartsa meg, a mit igért.

4 Móz. 30,9

Ha pedig hallván, mindjárt ellene mond, és fölbontja annak fogadásait és szavait, melyekkel lelkét kötelezte: kegyelmes lesz neki az Úr.

4 Móz. 30,10

Az özvegy és megvetett asszony, a mit fogadnak, tartsák meg.

4 Móz. 30,11

A feleség, mikor férje házában fogadással kötelezi magát és esküvéssel,

4 Móz. 30,12

ha férje hallja, és hallgat, sem a fogadásnak ellene nem mond: tartsa meg, a mit fogadott.

4 Móz. 30,13

Ha pedig mindjárt ellene mond, nem lesz köteles a fogadásra; mert férje ellene mondott, és az Úr kegyelmes lesz neki.

4 Móz. 30,14

Ha fogadást teszen, és esküvéssel kötelezi magát, hogy böjtöléssel, vagy egyéb dolgoktól megtartóztatással sanyargatja meg lelkét: férje akaratán fog állani, hogy megcselekedje, vagy ne cselekedje.

4 Móz. 30,15

Hogyha férje hallván, hallgat, és másodnapra halasztja itéletét: a mit fogadott és igért, tartsa meg, mert akkor, midőn (férje) hallotta, hallgatott.

4 Móz. 30,16

Ha pedig ellene mond, miután megtudta: ő viselje annak vétkét.

4 Móz. 30,17

Ezek a törvények, melyeket az Úr Mózesnek rendelt a férj és feleség, az atya és leány között, ki még leánykorban vagyon, vagy a ki atyja házában lakik.

4 Móz. 31

A madianitákon nyert győzelem, és a zsákmány elosztása.

4 Móz. 31,1

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

4 Móz. 31,2

Állj boszút elébb Izrael fiaiért a madianitákon, és úgy takaríttatol majd a te népedhez.

4 Móz. 31,3

És Mózes mindjárt: Fegyverezzetek föl, úgymond, férfiakat közőletek a viadalra, kik az Úrért boszút álljanak a madianitákon. [Móz. IV. 25,17.]

4 Móz. 31,4

Ezer férfiú választassék Izrael mindenik nemzetségéből, kik a hadba küldessenek.

4 Móz. 31,5

És adának mindenik nemzetségből ezret, azaz tizenkét ezret harczra fölkészitve.

4 Móz. 31,6

Kiket Mózes Eleazar pap fiával, Fineeszszel külde el; a szent edényeket is, és riadóra a harsonákat is neki adá.

4 Móz. 31,7

És miután megvíttak a madianitákkal, és legyőzték őket, mind megölék a férfiakat,

4 Móz. 31,8

és azok királyait is, Évit és Recemet, Szurt és Hurt és Rebét, a nemzetnek öt fejedelmét; Beor fiát, Balaámot és megölék karddal. [Józ. 13,21.]

4 Móz. 31,9

És fogságra vivék azok asszonyait és gyermekeit, minden barmait és minden jószágait, a mit csak találhattak, zsákmányúl vivék.

4 Móz. 31,10

Mind a városokat, mind a falukat és lakhelyeket tűz emészté meg.

4 Móz. 31,11

És elvivék a zsákmányt, és mind a mit kézre kerítettek vala, mind emberekből, mind barmokból,

4 Móz. 31,12

és vivék Mózeshez és Eleazar paphoz és Izrael fiainak egész közönségéhez; a többi eszközöket pedig a táborba vivék, Moáb mezőségeire, a Jordán mellett, Jerikónak átellenében.

4 Móz. 31,13

Kimenének pedig Mózes és Eleazar pap és a gyülekezet minden fejedelme eléjök a táboron kivűl;

4 Móz. 31,14

és megharagudván Mózes a hadsereg fejedelmeire, ezredeseire és századosaira, kik a hadból jöttek vala,

4 Móz. 31,15

mondá: Miért tartottátok meg az asszonyokat?

4 Móz. 31,16

Nem ezek csalták-e meg Izrael fiait Balaám sugallására, és vétekbe ejtettek titeket az Úr ellen Fogor bűnével, melyért a nép meg is veretett? [Móz. IV. 25,18.]

4 Móz. 31,17

Azért öljétek meg mind, a mi férfinemű, még a gyermekeket is; és az asszonyokat, kik férfiakat ismertek közösűléssel, öljétek meg; [Birák 21,11.]

4 Móz. 31,18

a leányokat pedig és mind a szűz asszonyokat tartsátok magatoknak;

4 Móz. 31,19

és maradjatok a táboron kivűl hét napig. A ki embert öl, vagy a megöltet illeti, tisztíttassék meg harmad- és hetednapon.

4 Móz. 31,20

És minden zsákmány, akár ruha legyen, akár edény, akár egyébre készített eszköz, kecskebőrből és szőrből és fából, tisztíttassék meg.

4 Móz. 31,21

És Eleazar pap a hadi férfiaknak, kik harczoltak vala, így szóla: Ez a törvény rendelete, melyet parancsolt az Úr Mózesnek: [Móz. III. 6,28. 11,33. 15,12.]

4 Móz. 31,22

Az arany és ezüst, a réz és vas, a fekete és fehér ón,

4 Móz. 31,23

és minden, a mi átmehet a lángon, tűzzel tisztíttassék meg; a mi pedig a tüzet ki nem állja, a tisztúlás vizével szenteltessék meg;

4 Móz. 31,24

és mossátok meg ruháitokat hetedik napon, és megtisztúlván, menjetek azután a táborba.

4 Móz. 31,25

És mondá az Úr Mózesnek:

4 Móz. 31,26

Vegyétek számba összeségét azoknak, a miket zsákmányoltak, embertől baromig, te és Eleazar pap és a község fejedelmei;

4 Móz. 31,27

és oszd el a zsákmányt egyaránt azok között, kik harczoltak, kimenvén a hadba, és a többi egész sokaság között;

4 Móz. 31,28

és különözz el az Úrnak részt azokból, kik harczoltak és a hadban voltak, ötszáz lélek közől egyet, mind az emberekből, mind a marhákból és szamarakból és juhokból,

4 Móz. 31,29

és add Eleazar papnak, mert ezek az Úr első ajándékai.

4 Móz. 31,30

Izrael fiainak másik feléből is vedd az ötvenedik fejet, az emberekből és marhákból, a szamarakból és juhokból és minden baromból, és add azt a levitáknak, kik az Úr hajléka őrizetében vigyáznak.

4 Móz. 31,31

És úgy cselekvének Mózes és Eleazar, a mint parancsolta vala az Úr.

4 Móz. 31,32

Vala pedig a zsákmány, melyet a hadsereg nyert, hatszáz hetvenötezer juh,

4 Móz. 31,33

hetvenkétezer szarvasmarha,

4 Móz. 31,34

hatvanegyezer szamár,

4 Móz. 31,35

asszonynemű emberek, kik férfiakat nem ismertek, harminczkétezeren.

4 Móz. 31,36

És a félrész azoknak adaték, kik a harczon voltak: háromszáz harminczhétezer ötszáz juh,

4 Móz. 31,37

melyekből az Úr részére leszámíttatott hatszáz hetvenöt juh;

4 Móz. 31,38

és a harminczhatezer marhából hetvenkét tulok;

4 Móz. 31,39

a harminczezer ötszáz szamárból hatvanegy szamár,

4 Móz. 31,40

a tizenhatezer ember-lelkekből az Úr részére harminczkét lélek jutott.

4 Móz. 31,41

És Mózes az Úr első ajándékainak számát Eleazar papnak adá, a mint neki meg vala parancsolva,

4 Móz. 31,42

Izrael fiainak azon felerészéből, melyet elkülönzött azoktól, kik a harczban voltak.

4 Móz. 31,43

A félrészből pedig, mely a többi sokaságnak jutott, vagyis a háromszáz harminczhétezer juhból,

4 Móz. 31,44

és a harminczhatezer marhából,

4 Móz. 31,45

és a harminczezer ötszáz szamárból,

4 Móz. 31,46

és a tizenhatezer emberből,

4 Móz. 31,47

elvéve Mózes az ötvenedik fejet, és a levitáknak adá, kik vigyáznak vala az Úr hajlékában, a mint az Úr parancsolta vala.

4 Móz. 31,48

És Mózeshez járúlván a had fejedelmei, és az ezredesek és századosok, mondák:

4 Móz. 31,49

Mi, a te szolgáid, számbavettük a hadakozókat, kik kezünk alatt voltak, és csak egy sem hiányzott;

4 Móz. 31,50

ezért az Úr ajándékai közé hozza mindenikünk, a mi aranyat találhattunk a zsákmányban: térdkötőket és karpereczeket, gyürűket és karékességeket és nyaklánczokat, hogy könyörögj érettünk az Úrnál.

4 Móz. 31,51

És elfogadá Mózes és Eleazar pap mind az aranyat különféle műkészítményben,

4 Móz. 31,52

tizenhatezer hétszáz ötven siklusnyi nehézségűt, az ezredesektől és századosoktól.

4 Móz. 31,53

Mert a mit kiki zsákmányúl kapott, övé vala.

4 Móz. 31,54

És elvévén azt, bevivék a bizonyság hajlékába Izrael fiainak emlékezetűl az Úr előtt.

4 Móz. 32

A meghódított tartomány elfoglaltatik innét a Jordánon.

4 Móz. 32,1

Rúben és Gád fiainak pedig sok marhájok vala, és a marhákban számlálhatlan vagyonuk. És Jázer és Gálaád földét alkalmatosnak találván a baromtartásra, [Móz. V. 3,12.]

4 Móz. 32,2

Mózeshez és Eleazar paphoz és a sokaság fejedelmeihez menének, és mondák:

4 Móz. 32,3

Atarót és Díbon, Jázer és Nemra, Heszebon és Eleále, Szábán és Nébo és Beon,

4 Móz. 32,4

azon föld, melyet az Úr megvert Izrael fiai előtt, termékeny tartomány baromtartásra, és nekünk, szolgáidnak, igen sok marhánk vagyon;

4 Móz. 32,5

könyörgünk azért, ha kedvet találtunk előtted, add nekünk, szolgádinak azt birtokúl, és ne vígy minket át a Jordánon.

4 Móz. 32,6

Felelé nekik Mózes: Vajjon atyátokfiai hadba menjenek-e, és ti itt üljetek?

4 Móz. 32,7

Miért forditjátok el Izrael fiainak elméjét, hogy ne merjenek átmenni azon helyre, melyet az Úr nekik adni fog?

4 Móz. 32,8

Nem így cselekedtek-e atyáitok, mikor elküldöttem őket Kádeszbarnéből a föld kémlésére?

4 Móz. 32,9

És midőn a szőlőgerezd völgyéig jutottak, megszemlélvén az egész tartományt, elforditák Izrael fiainak szivét, hogy ne menjenek be azon határokba, melyeket az Úr nekik adott. [Móz. IV. 13,24.]

4 Móz. 32,10

Ki haragra gerjedve, megesküdött, mondván: [Móz. IV. 14,29.]

4 Móz. 32,11

Nem látják meg ez emberek, kik feljöttek Egyiptomból, húsz esztendőstől és följebb, azon földet, melyet esküvéssel igértem vala Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak; mert nem akartak engem követni,

4 Móz. 32,12

kivéve a cenezeus Kálebet, Jefone fiát, és Józuét, Nun fiát; ezek teljesítették akaratomat.

4 Móz. 32,13

És megharaguván az Úr Izrael ellen, negyven esztendeig bujdostatá őket a pusztában, míg megemészteték az egész nemzedék, mely gonoszat cselekedett vala az ő színe előtt.

4 Móz. 32,14

És ime, úgymond tovább, ti támadtatok atyáitok helyett, bűnös emberek fajzatai és maradékai, hogy nagyobbítsátok az Úr haragját Izrael ellen.

4 Móz. 32,15

Hogyha nem akarjátok őt követni, a pusztában hagyja a népet, és ti lesztek okai mindenek halálának.

4 Móz. 32,16

Amazok pedig oda közelgetvén, mondák: A juhoknak aklokat építünk, és a barmoknak istállókat, gyermekeinknek erős városokat;

4 Móz. 32,17

mi magunk pedig fölfegyverkezvén és fölkészűlvén, Izrael fiai előtt megyünk a hadba, míg beviszszük őket helyeikre. Gyermekeink, s a mi egyebünk van, legyenek kerített városokban, a lakosok leselkedései miatt.

4 Móz. 32,18

Nem térünk vissza házainkba, míg nem bírják Izrael fiai örökségöket;

4 Móz. 32,19

nem is kivánunk semmit a Jordánon túl, mert immár van birtokunk annak keleti részén.

4 Móz. 32,20

Mondá nekik Mózes: Ha megcselekszitek, a mit igértek, fölkészűlvén, menjetek harczra az Úr előtt. [Józ. 1,14.]

4 Móz. 32,21

és minden hadakozó férfiú fegyverrel menjen át a Jordánon, mig az Úr elveszti ellenségeit,

4 Móz. 32,22

és meghódol neki az egész föld; akkor bűntelenek lesztek az Úr és Izrael előtt, és az Úrtól megnyeritek a tartományokat, melyeket kivántok.

4 Móz. 32,23

Ha pedig, a mit mondotok, meg nem cselekszitek, kétségen kivűl vétkezni fogtok Isten ellen, és tudjátok meg, hogy bűnötök elér titeket.

4 Móz. 32,24

Építsetek tehát városokat gyermekeiteknek, és aklokat s istállókat a juhoknak és barmoknak; és a mit fogadtatok, teljesítsétek.

4 Móz. 32,25

És mondák Gád és Rúben fiai Mózesnek: Szolgáid vagyunk, megcselekeszszük, a mit urunk parancsol. [Józ. 4,12.]

4 Móz. 32,26

Gyermekeinket és feleségeinket, juhainkat és barmainkat Gálaád városaiban hagyjuk;

4 Móz. 32,27

mi pedig, szolgáid, mindnyájan fölkészűlvén, elmegyünk a hadba, a mint, uram, te mondod.

4 Móz. 32,28

Parancsola tehát Mózes Eleazar papnak és Nun fiának, Józuenak, és a családok fejedelmeinek, Izrael nemzetségei szerint, és mondá nekik:

4 Móz. 32,29

Ha átmennek Gád és Rúben fiai veletek a Jordánon, fölfegyverkezvén mindnyájan a hadba az Úr előtt, és meghódol nektek a föld: adjátok nekik birtokúl Gálaádot. [Móz. V. 3,12. Józ. 13,8. 22,4.]

4 Móz. 32,30

Ha pedig nem akarnának átmenni fölfegyverzetten veletek Kanaán földére: közöttetek nyerjenek lakóhelyeket.

4 Móz. 32,31

Felelének Gád és Rúben fiai: A mint szólott az Úr az ő szolgáinak, úgy fogunk cselekedni;

4 Móz. 32,32

mi magunk fölfegyverkezvén, elmegyünk az Úr előtt Kanaán földére, és kijelentjük, hogy birtokunkat már elvettük a Jordánon innét.

4 Móz. 32,33

Mózes tehát Gád és Rúben fiainak, és Manasszes, József fia fél nemzetségének adá Széhon, az amorreus király országát, és Óg, a bászáni király országát, és azok földét annak városaival köröskörűl. [Józ. 22,4.]

4 Móz. 32,34

És fölépíték Gád fiai Díbont és Atarótot és Aroert,

4 Móz. 32,35

Etrotot és Szófánt, Jázert és Jekbaát,

4 Móz. 32,36

Betnemrát és Betaránt, erős városokat, és aklokat juhaiknak.

4 Móz. 32,37

Rúben fiai pedig fölépíték Heszebont és Elealét és Kariataimot,

4 Móz. 32,38

Nábót és Baalmeont, elváltoztatván neveiket, Szabamát is; neveket adván a városoknak, melyeket épitettek vala.

4 Móz. 32,39

Makirnak, Manasszes fiának fiai pedig elmenének Gálaádba, és elpusztíták azt, megölvén lakóit, az amorreusokat. [Móz. I. 50,22.]

4 Móz. 32,40

Mózes tehát Gálaád földét Manasszes fiának, Makirnak adá, ki abban lakék.

4 Móz. 32,41

Jair pedig, Manasszes fia elméne, és elfoglalá annak faluit, melyeket Jair-havótnak, azaz Jair faluinak neveze.

4 Móz. 32,42

Nóbé is elméne, és megvevé Kánátot annak faluival, és nevezé azt maga nevéről Nóbénak.

4 Móz. 33

Izrael fiainak szállóhelyei a pusztában. Új parancs az igért föld elfoglalására.

4 Móz. 33,1

Ezek szállóhelyei Izrael fiainak, kik Egyiptomból kijöttek seregeik szerint, Mózes és Áron keze alatt,

4 Móz. 33,2

a mint azokat följegyzette Mózes a táborok helyei szerint, melyeket az Úr parancsából változtatnak vala.

4 Móz. 33,3

Tehát kiindulván Ramesszesből az első hónapban, tizenötödik napján az első hónak, a Fáze másodnapján, Izrael fiai hatalmas kéz által, minden egyiptomiak láttára,

4 Móz. 33,4

midőn ezek elsőszülötteiket temették, kiket megölt az Úr, (mert az ő isteneiken is boszút állott vala),

4 Móz. 33,5

táborba szállának Szokkotban.

4 Móz. 33,6

És Szokkotból menének Étamba, mely a pusztának végső határain vagyon.

4 Móz. 33,7

Onnét elköltözvén, Fihahirót ellenébe jutának, mely Belszefonra néz, és táborba szállának, Magdalum előtt. [Móz. II. 14,2.]

4 Móz. 33,8

És elindulván Fihahirótból, átmenének a tenger közepén a pusztára; és harmadnapig menvén Étam pusztáján, táborba szállának, Márában. [Móz. II. 15,22.]

4 Móz. 33,9

És elmenvén Márából, Élimbe jutának, hol tizenkét kútforrás vala és hetven pálmafa; és ott táborba szállának. [Móz. II. 15,27.]

4 Móz. 33,10

De onnét is elköltözvén, sátorokat vonának a vörös tengernél. És elindulván a vörös tengertől,

4 Móz. 33,11

táborba szállának Szin pusztájában.

4 Móz. 33,12

Onnan kiköltözvén, Dafkába jutának.

4 Móz. 33,13

És elindulván Dafkából, táborba szállának Áluszban.

4 Móz. 33,14

És kimenvén Áluszból, sátorokat vonának Rafidimban, hol a népnek nem volt ivóvize.

4 Móz. 33,15

És elköltözvén Rafidimból, táborba szállának Sinai pusztájában. [Móz. II. 17,1.]

4 Móz. 33,16

De Sinai pusztájáról is elmenvén a kivánság sírjaihoz jutának. [Móz. II. 19,2.]

4 Móz. 33,17

És elindulván a kivánság sirjaitól, táborba szállának Haszerótban. [Móz. IV. 11,34.]

4 Móz. 33,18

És Haszerótból menének Retmába. [Móz. IV. 13,1.]

4 Móz. 33,19

És elköltözvén Retmából, táborba szállának Remmonfareszben.

4 Móz. 33,20

Onnét kiindulván, Lebnába jutának.

4 Móz. 33,21

Lebnából táborba szállának Resszában.

4 Móz. 33,22

És elmenvén Resszából, Ceelatába jutának.

4 Móz. 33,23

Onnan elköltözvén, táborba szállának Széfer hegyén.

4 Móz. 33,24

Elindúlván Széfer hegyéről, Aradába jutának.

4 Móz. 33,25

Onnan elmenvén, táborba szállának Macelotban.

4 Móz. 33,26

És elköltözvén Macelotból, Tahatba jutának.

4 Móz. 33,27

Tahatból táborba szállának Táréban.

4 Móz. 33,28

Onnan elindulván, sátorokat vonának Metkában.

4 Móz. 33,29

És Metkából táborba szállának Heszmonában.

4 Móz. 33,30

És elmenvén Heszmonából Moszerotba jutának.

4 Móz. 33,31

És Moszerotból táborba szállának Benejaakánban.

4 Móz. 33,32

És elköltözvén Benejaakánból, Gadgad hegyére jutának. [Móz. V. 10,7.]

4 Móz. 33,33

Onnan elmenvén, táborba szállának Jetebátában.

4 Móz. 33,34

És Jetebátából Hebronába menének.

4 Móz. 33,35

És elindulván Hebronából, táborba szállának Asziongáberben.

4 Móz. 33,36

Onnan elmenvén, Szin pusztájába jutának, mely Kádesz. [Móz. IV. 20,1.]

4 Móz. 33,37

És elköltözvén Kádeszből, táborba szállának Hor hegyén, Édom földének végső határain.

4 Móz. 33,38

És fölméne Áron pap Hor hegyére, az Úr parancsa szerint; és ott meghala, Izrael fiainak Egyiptomból kijövete negyvenedik esztendejében, ötödik hónapban, a hónak első napján. [Móz. IV. 20,25. Móz. V. 32,50.]

4 Móz. 33,39

mikor százhuszonhárom esztendős vala.

4 Móz. 33,40

És meghallá Árad, a kananeusok királya, ki délfelül lakik vala, hogy Kanaán földére jöttek Izrael fiai.

4 Móz. 33,41

És ezek elmenvén Hor hegyéről, táborba szállának Szalmonában.

4 Móz. 33,42

Onnét elindulván, Fúnonba jutának.

4 Móz. 33,43

És elköltözvén Fúnonból, táborba szállának Obotban.

4 Móz. 33,44

És Obotból Jieabarimba menének, mely a moabiták határain vagyon.

4 Móz. 33,45

És elmenvén Jieabarimból, sátorokat vonának Díbongádban.

4 Móz. 33,46

Onnan elindulván, táborba szállának Helmondeblataimban.

4 Móz. 33,47

És elköltözvén Helmondeblataimból, Abarim hegységére jutának, Nábó ellenében.

4 Móz. 33,48

És elmenvén Abarim hegységéről, átkelének Moáb síkjaira, a Jordán mellé, Jerikó ellenében.

4 Móz. 33,49

És ott táborba szállának Bethszimottól Abelszatimig, a moabiták térségein;

4 Móz. 33,50

a hol szóla az Úr Mózesnek:

4 Móz. 33,51

Parancsold meg Izrael fiainak, és mondd nekik: Mikor átköltöztök a Jordánon, bemenvén Kanaán földére,

4 Móz. 33,52

veszítsétek el azon földnek minden lakóit; törjétek össze a jeloszlopokat, és a szobrokat rontsátok le, és minden magas helyet pusztítsatok el; [Móz. V. 7,5. Birák 2,2.]

4 Móz. 33,53

megtisztítván a földet, és abban letelepedvén; mert én adtam azt nektek örökségűl;

4 Móz. 33,54

melyet oszszatok föl magatok között sors által. A nagyobb számúaknak szélesebbet adjatok, és a kevesebbeknek, keskenyebbet. Mindeniknek, a mint sors szerint jut, úgy adassék az örökség. Nemzetségek és családok szerint osztassék föl a birtok.

4 Móz. 33,55

Ha pedig nem akarjátok megölni a föld lakóit, kik megmaradnak, azok szegek gyanánt lesznek a ti szemeitekben, és dárdák gyanánt oldalaitokban, és ellenségeskedni fognak veletek lakóföldeteken;

4 Móz. 33,56

és mindazt, mit azokkal szándékoztam cselekedni, veletek fogom cselekedni.

4 Móz. 34

Az igért földnek határai, és fölosztása.

4 Móz. 34,1

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

4 Móz. 34,2

Parancsold meg Izrael fiainak, és mondd nekik: Mikor bementek Kanaán földére, és az nektek birtokúl sorssal elosztatik, ezek legyenek a határok:

4 Móz. 34,3

A déli rész Szin pusztájától kezdődjék, mely Édom mellett vagyon, és legyen határa napkelet felé a sós-tenger, [Józ. 15,1.]

4 Móz. 34,4

mely körűlvegye a déli részt a skorpió lejtőjén át, úgy hogy átmenjen Szennán, és érjen délre Kádeszbarnéig, onnét nyúljon ki a határ Ádár nevű faluig, és terjedjen Aszemonáig;

4 Móz. 34,5

és menjen körűl a határ Aszemonától Egyiptom patakáig, és a nagy tenger partján végződjék.

4 Móz. 34,6

A napnyugoti rész pedig a nagy tengertől kezdődjék, és ugyanazon határral végződjék.

4 Móz. 34,7

Éjszaki részről pedig a nagy tengertől kezdődjék a határ, érvén az igen magas hegyig;

4 Móz. 34,8

melytől terjedjen Ématba, Szedada végső széleig.

4 Móz. 34,9

és érjen a határ Zefronáig és Énan faluig; ezek legyenek a határok az éjszaki részre.

4 Móz. 34,10

Onnan mérjenek határokat napkelet felé; Énan falutól Szefamáig.

4 Móz. 34,11

és Szefamától menjen le a határ Reblába, Dafnim kútjának átellenében; onnan terjedjen napkelet felé, Ceneret tengeréig,

4 Móz. 34,12

és nyúljon a Jordánig, és a sós-tengerrel végződjék. Ez leszen földetek az ő határai szerint köröskörűl.

4 Móz. 34,13

És parancsolá Mózes Izrael fiainak, mondván: Ez azon föld, melyet sors szerint fogtok bírni, és melyet parancsolt az Úr adatni a kilencz nemzetségnek és a fél nemzetségnek.

4 Móz. 34,14

Mert Rúben fiainak nemzetsége, családjai szerint, és Gád fiainak nemzetsége, rokonságának száma szerint, és Manasszes fél-nemzetsége,

4 Móz. 34,15

azaz harmadfél nemzetség, elvették részöket a Jordánon innét, Jerikó ellenében, a napkeleti részen.

4 Móz. 34,16

És mondá az Úr Mózesnek:

4 Móz. 34,17

Ezek ama férfiak nevei, kik a földet nektek elosztják: Eleazar pap, és Nun fia, Józue, [Józ. 14,1.2.]

4 Móz. 34,18

és egyegy fejedelem mindenik nemzetségből,

4 Móz. 34,19

kiknek nevei ezek: Júda nemzetségéből Jefóne fia, Káleb.

4 Móz. 34,20

Simeon nemzetségéből Ammiud fia, Sámuel.

4 Móz. 34,21

Benjamin nemzetségéből Kaszelon fia, Elidád.

4 Móz. 34,22

Dán fiainak nemzetségéből Jogli fia, Bokci.

4 Móz. 34,23

József fiai közől, Manasszes nemzetségéből Efod fia, Hanniel.

4 Móz. 34,24

Efraim nemzetségéből Szeftan fia, Kámuel.

4 Móz. 34,25

Zabulon nemzetségéből Fárnák fia, Eliszafan.

4 Móz. 34,26

Isszakar nemzetségéből Ózan fia, Faltiel fejedelem.

4 Móz. 34,27

Áser nemzetségéből Szalomi fia, Ahiud.

4 Móz. 34,28

Neftali nemzetségéből Ammiud fia, Fedael.

4 Móz. 34,29

Ezek azok, kiknek megparancsolá az Úr, hogy oszszák föl Izrael fiainak Kanaán földét.

4 Móz. 35

A leviták városai és a szabad városok.

4 Móz. 35,1

Ezeket is mondá az Úr Mózesnek Moáb mezőségein, a Jordán mellett, Jerikó ellenében:

4 Móz. 35,2

Parancsold meg Izrael fiainak, hogy adjanak birtokaikból a levitáknak [Józ. 21,2.]

4 Móz. 35,3

városokat lakásra, és azoknak környékét köröskörűl; hogy ők lakjanak a városokban, és a környék legyen a juhoknak és barmoknak;

4 Móz. 35,4

mely a városok falaitól köröskörűl ezer lépésnyire terjedjen ki.

4 Móz. 35,5

Napkelet felé kétezer könyöknyi legyen, és dél felé hasonlóképen kétezer legyen, a tenger felé is, mely napnyugatra néz, ugyanazon mértékű legyen, az éjszaki részre is hasonló tért foglaljon el; a városok középett legyenek, és a környék kivűl.

4 Móz. 35,6

A városok közől pedig, melyeket a levitáknak adtok, hat legyen elválasztva a menekvők oltalmára, hogy azokba fusson, a ki vért ont; és ezeken kivűl még negyvenkét várost (adjatok nekik), [Móz. II. 21,13. Móz. V. 4,41. 19,2. Józ. 20,2.]

4 Móz. 35,7

azaz mindössze negyvennyolczat környékével együtt.

4 Móz. 35,8

És ezen városokat adjátok Izrael fiainak birtokaiból; azoktól, kiknek több vagyon, többet vegyetek; és a kiknek kevesebb, kevesebbet; kiki örökségének mértéke szerint adjon városokat a levitáknak.

4 Móz. 35,9

És mondá az Úr Mózesnek.

4 Móz. 35,10

Szólj Izrael fiainak, és mondd nekik: Mikor átmentek a Jordánon Kanaán földére,

4 Móz. 35,11

határozzátok meg, mely városoknak kelljen lenni a menekvők oltalmára, kik nemakarva vért ontanak.

4 Móz. 35,12

Ha a szökevény azokba fut, a megöltnek rokona meg nem ölheti őt, míg a sokaság elé nem áll, és ügye el nem itéltetik.

4 Móz. 35,13

A városok közől pedig, melyek a menekvők oltalmára elválasztatnak, [Móz. V. 4,41. Józ. 20,7.8.]

4 Móz. 35,14

három legyen a Jordánon innét, és három Kanaán földén,

4 Móz. 35,15

mind Izrael fiai, mind a jövevények és idegenek számára, hogy azokba fusson, a ki nemakarva vért ont.

4 Móz. 35,16

Haki fegyverrel vág, és elhal a ki megvágatott: gyilkosságban vétkes, amaz is haljon meg.

4 Móz. 35,17

Ha kővel hajít, és a meghajított elhal, hasonlóképen büntettessék.

4 Móz. 35,18

Ha valaki fával üttetik meg, és elhal, az ütőnek vérével álljanak boszút érte.

4 Móz. 35,19

A megöltnek rokona megölheti a gyilkost; mihelyt elékapja őt, megölheti.

4 Móz. 35,20

Ha gyűlölségből valaki embert taszít le, vagy orozva hajít rá valamit, [Móz. V. 19,11.]

4 Móz. 35,21

vagy ellensége lévén, kézzel üti meg, és amaz elhal: az ütő gyilkosságban vétkes, a megöltnek rokona, mihelyest találja őt, megölheti.

4 Móz. 35,22

Hogyha véletlenűl, és gyülölség

4 Móz. 35,23

és ellenségeskedés nélkül cselekszik valamit ezek közől,

4 Móz. 35,24

és a nép hallomására bebizonyúl, és a dolog meghányatik a gyilkos és a vérrokon között:

4 Móz. 35,25

az ártatlant szabadítsák meg a boszúálló kezéből, és vigyék vissza törvény szerint azon városba, melybe futott vala, és maradjon ott, míg meghal a főpap, ki szent olajjal fölkenetett.

4 Móz. 35,26

Ha a gyilkos azon városok határain kivűl találtatik, melyeket a számkivetetteknek rendeltek,

4 Móz. 35,27

és megöletik attól, ki a vérnek boszúállója, vétek nélkül leszen, a ki őt megöli;

4 Móz. 35,28

mert az elfutottnak a főpap haláláig a városban kellett volna maradnia. Miután pedig az meghal, a gyilkos térjen vissza földére.

4 Móz. 35,29

Ezek örök törvények lesznek minden lakhelyeteken.

4 Móz. 35,30

A gyilkos, tanúk vallomása után büntettessék meg. Egynek tanubizonyságára senki se itéltessék el.

4 Móz. 35,31

Ne vegyetek váltságot attól, ki vérben bűnös, azonnal maga haljon meg.

4 Móz. 35,32

A számkivetettek és elfutottak, a főpap halála előtt, városaikba semmiképen vissza nem térhetnek;

4 Móz. 35,33

hogy meg ne fertőztessék lakóföldeteket, mely az ártatlanok vére által tisztátalanná lesz; és különben meg nem tisztúlhat, hanem csak annak vérével, a ki más vérét ontotta. [Móz. I. 9,6.]

4 Móz. 35,34

És így tisztíttatik meg örökségtek, melyben én köztetek lakom; mert én vagyok az Úr, ki Izrael fiai között lakom.

4 Móz. 36

Az örökséggel bíró leányok férjhezmenetéről.

4 Móz. 36,1

Eljövének pedig Gálaád nemzetségének fejedelmei, ki Makirnak, Manasszes fiának fia volt, József fiainak törzsökéből; és szólának Mózesnek, Izrael fejedelmei előtt, és mondák: [Móz. IV. 27,1.]

4 Móz. 36,2

Neked, urunknak megparancsolá az Úr, hogy a földet sors által oszszd el Izrael fiainak, és hogy Szalfaad atyánkfia leányainak add az ő atyjokat illető örökséget;

4 Móz. 36,3

kiket ha más nemzetségbeli emberek vesznek feleségűl, követni fogja őket birtokuk, és más nemzetségre szállván, örökségünk megkisebbűl;

4 Móz. 36,4

és így, mikor az örvendetes év, vagyis a szabadúlás ötvenedik esztendeje eljő, a sorssal tett osztály összezavartatik, és egynek öröksége másra száll.

4 Móz. 36,5

Felelé Mózes Izrael fiainak, és az Úr parancsából mondá: Igazán szólott József fiainak nemzetsége;

4 Móz. 36,6

és ezen törvényt az Úr mondotta Szalfaad leányairól: Menjenek férjhez, a kikhez akarnak, de csak nemzetségökbeli emberekhez,

4 Móz. 36,7

hogy ne szálljon Izrael fiainak birtoka nemzetségről nemzetségre. Azért minden férfi önnemzetségéből és rokonságából vegyen feleséget; [Tób. 7,14.]

4 Móz. 36,8

és minden leány önnemzetségebeli férfiúhoz menjen, hogy az örökség megmaradjon a nemzetségekben,

4 Móz. 36,9

és a nemzetségek össze ne vegyíttessenek, hanem úgy maradjanak,

4 Móz. 36,10

a mint az Úrtól elválasztattak. És úgy cselekvének Szalfaad leányai, a mint nekik parancsolva volt;

4 Móz. 36,11

és férjhez menének Malaa és Tersza, Hegla és Melka és Noa atyjok bátyjának fiaihoz,

4 Móz. 36,12

Manasszes nemzetségéből, ki József fia volt; és az örökség, mely nekik adatott vala, megmaradt atyjok nemzetségénél és családjánál.

4 Móz. 36,13

Ezek a parancsok és itéletek, melyeket az Úr Mózes által parancsolt Izrael fiainak Moáb mezőségein, a Jordán mellett, Jerikónak átellenében.