MÓZES HARMADIK KÖNYVE. LEVITICUS.

Jegyzet


3 Móz. 1

Rendeletek az égőáldozatokra nézve.

3 Móz. 1,1

Hivá pedig az Úr Mózest, és szóla neki a bizonyság hajlékából, mondván:

3 Móz. 1,2

Szólj Izrael fiainak, és mondd nekik: A mely ember közőletek áldozatot viszen az Úrnak, barmokból azaz tulkokból és juhokból áldozandó.

3 Móz. 1,3

ha égőáldozatot akar bemutatni a csordából, hiba nélküli hímet vigyen a bizonyság hajlékának ajtaja elé, hogy magának az Urat megengesztelje. [Móz. II. 29,10.]

3 Móz. 1,4

És tegye kezét az áldozat fejére, s igy kedves leszen az és hasznos az ő megengesztelésére.

3 Móz. 1,5

És a borjút ölje meg az Úr előtt, és Áron fiai, a papok mutassák be annak vérét, kiöntvén az oltár körűl, mely a hajlék ajtaja előtt vagyon.

3 Móz. 1,6

És levonván az áldozat bőrét, tagjait vágják darabokra,

3 Móz. 1,7

és tegyenek alája tüzet az oltáron, elrendezvén előbb a farakást;

3 Móz. 1,8

és felűl arra tévén az elvagdalt tagokat, tudniillik a fejet és mindazt, mi a májhoz van ragadva,

3 Móz. 1,9

a vízzel megmosott belekkel és lábakkal együtt; és a pap áldozza föl azokat az oltáron égőáldozatúl és kedves illatúl az Úrnak.

3 Móz. 1,10

Ha pedig a nyájból juhokkal vagy kecskékkel akar valaki égőáldozatot tenni, hiba nélküli hímmel áldozzék;

3 Móz. 1,11

és ölje meg az oltárnak éjszakra néző oldalánál az Úr előtt; vérét pedig Áron fiai öntsék az oltárra köröskörűl;

3 Móz. 1,12

és darabolják el tagonkint, fejét és mindazt, mi a májhoz ragadott, és rakják a fára, mely alá tűz tétessék;

3 Móz. 1,13

a beleket és lábakat pedig mossák meg vízzel. És a pap mindezt föláldozván, gyújtsa meg az oltáron égőáldozatúl és gyönyörűséges illatúl az Úrnak.

3 Móz. 1,14

Ha pedig madarakból leend az Úr égő áldozata, gerliczékből, vagy galambfiakból:

3 Móz. 1,15

a pap vigye azt az oltárhoz, és fejét nyakához tekervén, a megszakasztott seben ereszsze ki vérét az oltár szélére.

3 Móz. 1,16

Begyét és tollait pedig az oltár mellé vesse a napkeleti részen azon helyre, hová a hamut szokták tölteni;

3 Móz. 1,17

és szárnyait törje meg, de se el ne messe, se késsel el ne vagdalja; és égesse meg az oltáron, tüzet tévén a fa alá. Égő- és gyönyörűséges illatú áldozat ez az Úrnak.

3 Móz. 2

Rendeletek az eledeláldozatra nézve.

3 Móz. 2,1

Midőn valamely lélek eledeláldozatot mutat be az Úrnak, lisztláng legyen az ő ajándéka. És öntsön arra olajat, és tegyen rá tömjént,

3 Móz. 2,2

és vigye Áron fiaihoz, a papokhoz, kiknek egyike vegyen tele marok lisztlángot és olajat és a tömjént mind, és tegye emlékezetűl az oltárra, gyönyörűséges illatúl az Úrnak.

3 Móz. 2,3

A mi pedig megmard az áldozatból, legyen Ároné és fiaié, mint szentséges az Úr áldozataiból. [Sirák 7,34.]

3 Móz. 2,4

Mikor pedig kemenczében sült áldozatot mutatsz be, legyenek lisztlángból kovásztalan és olajjal megöntött lepények, és olajjal megkent kovásztalan pogácsák.

3 Móz. 2,5

Ha áldozatod serpenyőből való, olajjal megöntött kovásztalan lisztlángból legyen;

3 Móz. 2,6

oszd el azt darabokra, és önts rá olajat.

3 Móz. 2,7

Ha pedig róstélyról való az áldozat, szinte olajjal megöntött lisztlángból legyen;

3 Móz. 2,8

melyet az Úr elé vivén, add a pap kezébe,

3 Móz. 2,9

ki midőn bemutatja azt, vegyen emlékezetűl az áldozatból, és gyujtsa meg az oltáron, gyönyörűséges illatúl az Úrnak;

3 Móz. 2,10

a mi pedig megmarad, legyen Ároné és fiaié, mint szentséges az Úr áldozataiból.

3 Móz. 2,11

Minden ajándék, mely az Úrnak bemutattatik, kovász nélküli legyen, és semmi kovász és méz ne égettessék az Úrnak áldozatúl.

3 Móz. 2,12

Azoknak csak zsengéit hozzátok ajándékúl; de az oltárra ne tétessenek gyönyörűséges illatúl.

3 Móz. 2,13

Minden áldozati ajándékodat sózd meg, és ne vedd el Istened szövetségének savát áldozatodból. Sót vígy minden áldozatodhoz. [Márk 9,48.]

3 Móz. 2,14

Ha pedig gabonád zsengéjét a még zöldellő kalászokból viszed az Úrnak ajándékúl: tűznél pörköld meg, és törd meg liszt módjára, és úgy mutasd be az Úrnak zsengéidet,

3 Móz. 2,15

olajat öntvén arra, és tömjént tévén rá, mert az Úr áldozata;

3 Móz. 2,16

melyből az ajándék emlékezetére a pap egésse meg a megtört liszt és olaj részét az egész tömjénnel együtt.

3 Móz. 3

Rendeletek a hálaáldozatokra nézve.

3 Móz. 3,1

Hogyha békeáldozat leend ajándéka, és szarvasmarhából akarja azt bemutatni, akár hímet akár nőstényt, de hiba nélkülit vigyen az Úr elé.

3 Móz. 3,2

És tegye kezét áldozata fejére, mely ölessék meg a bizonyság hajlékának bejárásánál, és Áron fiai, a papok, öntsék vérét az oltár körűl.

3 Móz. 3,3

És a békeáldozatból mutassák be az Úrnak ajándékúl a hájat, mely az éltető részeket befödi, és minden belül lévő kövérséget: [Móz. II. 29,13.]

3 Móz. 3,4

a két vesét hájával, mely befödi a véknyat, és a máj hálóját a vesékkel;

3 Móz. 3,5

és gyujtsák meg mindezt az oltáron égőáldozatúl, a fa alá tüzet tévén, az Úrnak gyönyörűséges illatú áldozatúl.

3 Móz. 3,6

Ha pedig juhokból lesz az ő ajándéka békeáldozatúl, akár hímet mutasson be akár nőstényt, hiba nélküli legyen.

3 Móz. 3,7

Ha bárányt mutat be az Úr előtt,

3 Móz. 3,8

tegye kezét áldozata fejére, mely a bizonyság hajlékának tornáczában ölessék meg; és Áron fiai annak vérét öntsék az oltár körűl.

3 Móz. 3,9

És a békeáldozatból mutassák be az Úrnak ajándékúl kövérét és farkát egészen,

3 Móz. 3,10

a vesékkel, és a hájat, mely befödi a hasat és éltető részeket egészen, és mind a két vesét kövérével, mely véknyánál vagyon, és a máj hálóját a vesékkel.

3 Móz. 3,11

És a pap égesse meg azokat az oltáron eledelűl a tűznek, és áldozatúl az Úrnak.

3 Móz. 3,12

Ha kecske lesz az ő ajándéka, és azt mutatja be az Úrnak:

3 Móz. 3,13

tegye kezét annak fejére, és ölje meg azt a bizonyság hajlékának bejárásánál; és Áron fiai annak vérét öntsék az oltár körűl.

3 Móz. 3,14

És vegyék el abból az Úr tüzének eledeléül a hájat, mely befödi a hasat, és mely az éltető részeket egészen betakarja:

3 Móz. 3,15

a két vesét hálóstul, mely azokon véknyánál vagyon, és a máj háját a vesékkel.

3 Móz. 3,16

És a pap égesse meg azokat az oltáron a tűznek eledelűl és gyönyörüséges illatúl. Minden kövérség az Úré legyen,

3 Móz. 3,17

örökkévaló törvénynyel nemzedékeitekben és minden lakhelyeteken; se vért, se kövérséget teljességgel ne egyetek.

3 Móz. 4

Rendeletek az engesztelő-áldozatokról.

3 Móz. 4,1

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

3 Móz. 4,2

Szólj Izrael fiainak: A mely lélek tudatlanságból vétkezik, és az Úr valamely parancsa ellen valamit tesz, a mit megtiltott cselekedni:

3 Móz. 4,3

ha fölkent pap az, ki vétkezik, a népet is vétekbe ejtvén, bűneért egy, hiba nélküli borjút mutasson be az Úrnak;

3 Móz. 4,4

és vigye azt a bizonyság hajlékának ajtajához az Úr elé, és tegye kezét annak fejére, és ölje meg azt az Úrnak;

3 Móz. 4,5

és merítsen a borjú véréből, bevivén azt a bizonyság hajlékába,

3 Móz. 4,6

és bemártván ujját a vérbe, hintsen azzal hétszer az Úr előtt a szentély függönyének ellenébe.

3 Móz. 4,7

És azon vérből kenjen az Úr előtt kedves illatú füstölés oltárának szarvaira, mely a bizonyság hajlékában vagyon. A megmaradt vért pedig öntse mind az égőáldozat oltárának talapjára a hajlék bejárásánál.

3 Móz. 4,8

És a bűnért vegye el a borjú kövérét, mind azt, mi az éltető részeket befödi, mind a mi belűl vagyon;

3 Móz. 4,9

a két vesét a hálóval, mely azokon vagyon véknyánál, és a máj kövérségét a vesékkel;

3 Móz. 4,10

a mint elvétetik a békeáldozat borjából; és azokat égesse meg az égőáldozat oltárán.

3 Móz. 4,11

Bőrét pedig és minden húsát, fejével és lábaival, beleivel és ganéjával,

3 Móz. 4,12

és egyéb testével együtt, vigye ki a táboron kivüli tiszta helyre, hová a hamut szokták tölteni; és gyujtsa meg azokat a rakásfán, és a kitöltött hamu helyén égettessenek meg.

3 Móz. 4,13

Hogyha Izrael egész közönsége észrevétlenűl és tudatlanságból cselekszik olyat, mi az Úr parancsa ellen vagyon,

3 Móz. 4,14

és azután megérti bűnét: bűneért egy borjút mutasson be, és vigye azt a hajlék ajtajához.

3 Móz. 4,15

És a nép vénei tegyék annak fejére kezeiket az Úr előtt. És a borjút megölvén az Úr színe előtt,

3 Móz. 4,16

a fölkent pap vigyen annak véréből a bizonyság hajlékába,

3 Móz. 4,17

és bemártván ujját, hintsen hétszer a függöny ellenébe;

3 Móz. 4,18

és kenjen azon vérből az oltár szarvaira, mely az Úr előtt vagyon a bizonyság hajlékában; a maradék-vért pedig öntse az égő áldozatok oltárának talapjához, mely a bizonyság hajlékának ajtajánál vagyon.

3 Móz. 4,19

És annak minden kövérét vegye és égesse meg az oltáron;

3 Móz. 4,20

úgy cselekedvén ezen borjúval is, mint az előbbivel cselekedett vala; és könyörögvén érettök a pap, megkegyelmez nekik az Úr.

3 Móz. 4,21

Magát pedig a borjút vigye a táboron kivűl, és égesse meg, mint az előbbi borjút; mert ez a sokaság bűneért való.

3 Móz. 4,22

Ha a fejedelem vétkezendik, és tudatlanságból cselekszik valamit azok közől, mik az Úr törvénye által tiltatnak,

3 Móz. 4,23

és azután megérti vétkét: mutasson be az Úrnak áldozatúl egy, hiba nélküli kecskebakot.

3 Móz. 4,24

És tegye kezét annak fejére; és mikor azt megöli azon helyen, hol az égőáldozatra valót szokták megölni az Úr előtt, minthogy bűnért való:

3 Móz. 4,25

a pap mártsa be ujját a bűnért való áldozat vérébe, illetvén az égőáldozat oltárának szarvait, és a többit annak talapjára öntvén;

3 Móz. 4,26

a kövérséget pedig égesse meg fölötte, mint a békeáldozatoknál szokott lenni; és a pap könyörögjön érette és bűneért, és megbocsáttatik neki.

3 Móz. 4,27

Hogyha a föld népe közől valamely lélek tudatlanságból bűnbe esik, valamit cselekedvén azokból, mik az Úr törvénye által tiltatnak, és vétkezik,

3 Móz. 4,28

és bűnét elismeri: egy, hiba nélküli kecskét mutasson be;

3 Móz. 4,29

és tegye kezét a bűnért való áldozat fejére, és ölje meg azt az égőáldozat helyén;

3 Móz. 4,30

és a vérből vegyen a pap ujjával, és illetvén az égőáldozat oltárának szarvait, a többit öntse annak talapjára.

3 Móz. 4,31

Elvévén pedig minden kövérséget, a mint el szokott vétetni a békeáldozatokból, az oltáron égesse meg az Úrnak gyönyörűséges illatúl; és könyörögjön érette, és megbocsáttatik neki.

3 Móz. 4,32

Ha pedig apró barmok közől viszen áldozatot a bűnért, tudniillik egy, hiba nélküli juhot,

3 Móz. 4,33

tegye kezét annak fejére, és ölje meg azt azon helyen, hol az égőáldozatokra való állatokat szokták megölni;

3 Móz. 4,34

és a pap vegyen ujjával annak véréből, és illetvén az égőáldozat oltárának szarvait, a többit öntse annak talapjára;

3 Móz. 4,35

elvévén minden kövérséget is, a mint el szokták venni a kosnak kövérségét, mely békeáldozatra megöletik, az oltáron égesse meg az Úrnak jóillatúl; és könyörögjön érette és bűneért, és megbocsáttatik neki.

3 Móz. 5

Különféle vétekáldozatokról.

3 Móz. 5,1

Ha valamely lélek vétkezik, és az esküvő szavát hallja, és bizonyság leend, hogy vagy maga látta, vagy bizonynyal tudja: ha meg nem jelenti, vétkét viselje.

3 Móz. 5,2

A mely lélek valami tisztátalant illetend, vagy a mit a vad megölt, vagy magától meghalt, vagy akármely egyéb csúszómászó állatot, és elfelejti tisztátalanságát: bűnös lett és vétkezett.

3 Móz. 5,3

És ha illetendi az embernek valamely tisztátalanságát, mely szerint az ember megfertőződni szokott, és elfelejti, de azután megérti, vétkessé lett.

3 Móz. 5,4

A mely lélek esküszik, és mondja ajakival, hogy valami gonoszt vagy jót fog cselekedni, és azt esküvéssel és szóval megerősíti, és elfelejti, de azután megérti vétkét:

3 Móz. 5,5

tartson a vétekért bűnbánatot,

3 Móz. 5,6

és mutasson be a nyájból egy jerkebárányt vagy kecskét, és a pap imádkozzék érette és a vétekért.

3 Móz. 5,7

Ha pedig nem vihet barmot, vigyen két gerliczét vagy két galambfiat az Úrnak, egyiket a bűnért, másikat égőáldozatúl; [Móz. III. 12,8. Luk. 2,24.]

3 Móz. 5,8

és adja azokat a papnak; ki az elsőt a bűnért áldozván, tekerje hátra fejét szárnyaihoz úgy, hogy a nyakán függjön, de egészen le ne szakadjon.

3 Móz. 5,9

És hintse meg annak vérével az oltár oldalát. A mi pedig megmarad, csurgassa annak alapjához, mert a bűnért vagyon.

3 Móz. 5,10

A másikat pedig égesse meg égőáldozatúl, szokás szerint, és a pap könyörögjön érette és bűneért, és megbocsáttatik neki.

3 Móz. 5,11

Hogyha két gerliczét vagy két galambfiat sem vihet, vigyen áldozatúl bűneért egy tizedrész éfi lisztlángot. Ne tegyen abba olajat, tömjént se tegyen rá, mert a bűnért vagyon.

3 Móz. 5,12

És adja azt a papnak, ki tele marokkal vévén abból, égesse meg az oltáron annak emlékezetére, ki bemutatta;

3 Móz. 5,13

könyörögvén érette, és megengesztelvén őt; a többi rész pedig övé legyen ajándékúl.

3 Móz. 5,14

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

3 Móz. 5,15

A mely lélek áthágván a szertartásokat, tudatlanságból azokban vétkezik, mik az Úrnak szenteltettek: vigyen áldozatúl bűneért a nyájból egy, hiba nélküli kost, melyet két sikluson vehetni a szentély mértéke szerint;

3 Móz. 5,16

és a mi kárt tett, térítse meg, és ötödrészt tegyen hozzá, a papnak adván, ki könyörögjön érette, föláldozván a kost, és megbocsáttatik neki.

3 Móz. 5,17

A mely lélek tudatlanságból vétkezik, és valamit cselekszik azokból, mik az Úr törvénye által tiltatnak, és bűnös lévén, megérti vétkességét:

3 Móz. 5,18

vigyen a nyájból egy, hiba nélküli kost a bűn mértéke és becsűje szerint a paphoz; ki imádkozzék érette, mivelhogy tudatlanságból cselekedte; és megbocsáttatik neki,

3 Móz. 5,19

mert tudatlanságból vétkezett az Úr ellen.

3 Móz. 6

Folytatás. A mindennapi égőáldozat. Az örök tűz. Az eledeláldozat és a papok áldozata.

3 Móz. 6,1

Szóla az Úr Mózesnek, mondván:

3 Móz. 6,2

A mely lélek vétkezik, és megvetvén az Urat, eltagadja felebarátjának nála letett vagyonát, mely az ő hűségére bízatott, vagy erővel zsarol ki valamit, vagy patvarkodik,

3 Móz. 6,3

vagy ha az elveszett jószágot megtalálja, és eltagadván, azonfelül hamisan megesküszik; és akármi egyebet cselekszik, miben az emberek vétkezni szoktak:

3 Móz. 6,4

ha rábizonyodik a vétek, adjon vissza

3 Móz. 6,5

egészen mindent, a mit csalárdsággal akart nyerni, és azonfelűl ötödrészt urának, kinek kárt tett vala. [Móz. IV. 5,7.]

3 Móz. 6,6

Bűneért pedig mutasson be egy, hiba nélküli kost a nyájból, és adja azt a papnak a bűn becsűje és mértéke szerint; [Móz. III. 5,18.]

3 Móz. 6,7

ki könyörögjön érette az Úr előtt, és megbocsáttatik neki mind, a mit cselekedvén, vétkezett.

3 Móz. 6,8

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

3 Móz. 6,9

Parancsold meg Áronnak és fiainak: Ez az égőáldozat törvénye: Égjen az oltáron egész éjjel reggelig; a tűz ugyanazon oltárról legyen.

3 Móz. 6,10

A pap öltözzék a köntösbe és a gyolcs lábravalóba; és vegye a hamut, melyet az emésztő tűz kiégetett, és az oltár mellé tévén,

3 Móz. 6,11

vesse le előbbi ruháit, és másokba öltözvén, vigye azt a táboron kivül, és igen tiszta helyen mind egy szikráig emésztesse meg.

3 Móz. 6,12

Az oltáron pedig mindenkor égjen a tűz, melyet tápláljon a pap, minden nap fát rakván reggel alája s arra tévén az égőáldozatot, fölötte gyujtsa meg a békeáldozatok kövérségét.

3 Móz. 6,13

Ez a tűz szüntelen való, mely soha el ne aludjék az oltáron.

3 Móz. 6,14

Ez törvénye az eledel- és italáldozatoknak, melyekkel Áron fiai áldozni fognak az Úr előtt és az oltár előtt.

3 Móz. 6,15

Vegyen a pap egy marok lisztlángot, mely olajjal meghintetett, és mind a tömjént, mely a lisztlángra tétetett; és az oltáron égesse meg azt az Úr gyönyörűséges illatának emlékezetére. [Móz. III. 2,2.]

3 Móz. 6,16

A lisztláng többi részét pedig egye meg Áron fiaival, kovász nélkül, a hajlék tornáczának szent helyén egye meg.

3 Móz. 6,17

Azért nem kovászosíttatik pedig meg, mert annak része az Úrnak égettetik. Szentséges leszen az, mint a bűnért és vétekért (való áldozat.)

3 Móz. 6,18

Áron nemzetségének csak férfiai egyenek abból. Örök törvény legyen ez nemzedékeitekben az Úr áldozatai felől. Minden, a ki azokat illeti, megszenteltetik.

3 Móz. 6,19

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

3 Móz. 6,20

Ez Áron és fiai áldozata, melyet áldozniok kell az Úrnak fölkenetésök napján. Egy éfi lisztláng tizedrészét mutassák be örök áldozatúl, felét reggel és felét estve;

3 Móz. 6,21

mely olajjal vegyíttetvén serpenyőben készíttessék. Áldozza pedig azt melegen az Úrnak gyönyörűséges illatúl

3 Móz. 6,22

a pap, ki törvény szerint atyja helyébe következik; és egészen égettessék el az oltáron;

3 Móz. 6,23

mert a papok minden áldozatának tűzzel kell megemésztetnie, és abból senki se egyék.

3 Móz. 6,24

Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:

3 Móz. 6,25

Szólj Áronnak és fiainak: Ez a bűnért való áldozat törvénye: A mely helyen bemutattatik az égőáldozat, ott ölessék meg az Úr előtt; szentséges lévén az.

3 Móz. 6,26

A pap, ki bemutatja, egye meg azt a szent helyen a hajlék tornáczában.

3 Móz. 6,27

Minden, a mi annak húsát illetendi, megszenteltetik; s a mely ruha annak vérével meghintetik, mosassék meg a szent helyen.

3 Móz. 6,28

A cserépedény pedig, melyben főzetett, töressék össze; hogyha rézedény leend, vakartassék meg, és mosassék meg vízzel.

3 Móz. 6,29

Minden papi nemzetségből való férfiú egyék annak húsából, mert szentséges az.

3 Móz. 6,30

De a bűnért megölt áldozatból, melynek vére bevitetik a bizonyság hajlékába, a szentélyben leendő megengesztelésre, ne egyenek, hanem azt tűzzel égessék meg. [Móz. III. 4,5. Zsid. 13,11.]

3 Móz. 7

Még némely rendeletek a bűn- és hálaáldozatokról. A kövér és vér étele tiltatik.

3 Móz. 7,1

Ez a vétekért való áldozat törvénye, mely szentséges;

3 Móz. 7,2

azért a hol megöletik az égőáldozat, ölessék meg a bűnért való áldozat is, annak vére az oltár körűl öntessék.

3 Móz. 7,3

Áldozzák abból a farkat és kövéret, mely az éltető részeket befödi;

3 Móz. 7,4

a két vesét és a kövérséget, mely véknyánál vagyon, és a máj hálóját a vesékkel.

3 Móz. 7,5

És a pap égesse meg azokat az oltáron; ez az Úr égőáldozata a bűnért.

3 Móz. 7,6

Minden férfiú a papi nemből egyék a szent helyen azon húsból; mert szentséges az.

3 Móz. 7,7

Valamint a bűnért való áldozat, úgy mutattatik be a vétekért is; mind a két áldozatnak törvénye egy; a papé legyen, ki azt bemutatja.

3 Móz. 7,8

A mely pap bemutatja az égőáldozatra való állatot, azé legyen bőre.

3 Móz. 7,9

És minden lisztlángból való eledeláldozat, melyet kemenczében sütnek, és a mi róstélyon vagy serpenyőben készíttetik, azon papé legyen, ki azt bemutatja;

3 Móz. 7,10

akár olajjal vegyített, akár száraz legyen, Áron minden fiának egyenlő mértékkel osztassék.

3 Móz. 7,11

Ez törvénye a békeáldozatnak, mely az Úrnak bemutattatik.

3 Móz. 7,12

Ha hálaadás végett van az áldozat, kovásztalan, olajos kenyeret mutassanak be, és olajjal megkent, kovásztalan pogácsákat, és elkészitett lisztlángot, és olajjal vegyített lepényeket;

3 Móz. 7,13

kovászos kenyereket is a hálaadás áldozatához, mely megöletik békeáldozatúl;

3 Móz. 7,14

azok közől egy, zsenge gyanánt mutattassék be az Úrnak, és legyen a papé, ki az áldozat-állat vérét kiontja;

3 Móz. 7,15

melynek húsát azon nap egyék meg, és semmi se maradjon abból reggelre.

3 Móz. 7,16

Ha fogadásból vagy szabad akaratból viszen valaki áldozatot, hasonlóképen azon nap egyék meg; de ha valami holnapra marad is, szabad megenni;

3 Móz. 7,17

a mi pedig harmadnapra marad, tűz emészsze meg.

3 Móz. 7,18

Ha valaki a békeáldozat húsából harmadnapon eszik, áldozata érvénytelen, és nem használ a bemutatónak; sőt inkább a mely lélek magát efféle eledellel megfertőzteti, a törvényszegés bűnébe esik. [Móz. III. 19,8.]

3 Móz. 7,19

A húst, mely valami tisztátalant érint, meg ne egyék, hanem égessék meg tűzzel; a ki tiszta, ehetik abból.

3 Móz. 7,20

A mely lélek, tisztátalan lévén, eszik a békeáldozat húsából, mely az Úrnak áldoztatott, elvesz az ő népe közől.

3 Móz. 7,21

És a ki illeti az embernek, vagy baromnak, vagy akárminek tisztátalanságát, mely megfertőztethet, és eszik afféle húsból, elvesz az ő népe közől.

3 Móz. 7,22

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

3 Móz. 7,23

Szólj Izrael fiainak: A juh és tulok és kecske háját meg ne egyétek.

3 Móz. 7,24

Az elhullott marhának és a vadtól megfogott állatnak kövérsége legyen nektek különféle használatra.

3 Móz. 7,25

Ha ki megeszi a hájat, melyet az Úrnak kell bemutatni megégetésre, elvesz az ő népe közől.

3 Móz. 7,26

Hasonlóképen semmi állat vérét étekbe ne vegyétek, se madarakból, se barmokból.

3 Móz. 7,27

Minden lélek, mely vért eszik, elvesz az ő népe közől.

3 Móz. 7,28

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

3 Móz. 7,29

Szólj Izrael fiainak, mondván: A ki az Úrnak békeáldozatot mutat be, mutasson be együtt más áldozatot is, azaz annak italáldozatát.

3 Móz. 7,30

Tartsa kezében az áldozat kövérét és szegyét, és midőn mind a kettőt az Úrnak bemutatván, megszenteli, adja a papnak;

3 Móz. 7,31

ki az oltáron égesse meg a hájat, szegye pedig legyen Ároné és fiaié.

3 Móz. 7,32

A jobb lapoczka is a békeáldozatokból legyen a papé első ajándékúl.

3 Móz. 7,33

A ki a vért és hájat bemutatja Áron fiai közől, azé legyen a jobb lapoczka is.

3 Móz. 7,34

Mert a fölemelés szegyét, és az elválasztás lapoczkáját elvettem Izrael fiaitól az ő békeáldozataikból, és Áron papnak és fiainak adtam örök törvénynyel, Izrael minden népétől.

3 Móz. 7,35

Ez Áronnak és fiainak fölkenetése az Úr szertartásaiban, a mely napon bemutatta őket Mózes, hogy mint papok szolgáljanak;

3 Móz. 7,36

és a miket parancsolt az Úr nekik adatni Izrael fiaitól örök szertartással nemzedékeikben.

3 Móz. 7,37

Ez az égő- és a bűnért és vétekért való áldozatnak, a fölszentelésnek és békeáldozatoknak törvénye,

3 Móz. 7,38

melyet az Úr rendelt vala Mózesnek a Sinai hegyen, mikor megparancsolta Izrael fiainak, hogy mutassák be az Úrnak áldozataikat a Sinai pusztában.

3 Móz. 8

A papok fölszenteltetése.

3 Móz. 8,1

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

3 Móz. 8,2

Vedd Áront fiaival, öltözeteiket és a kenet olaját, a bűnért való borjút, két kost, egy kosarat kovásztalan kenyerekkel; [Móz. II. 29,35. 40,13.]

3 Móz. 8,3

és gyűjtsd egybe az egész közönséget a hajlék ajtajához.

3 Móz. 8,4

Úgy cselekvék Mózes, mint az Úr parancsolta vala; és midőn az egész nép egybegyűlt a hajlék ajtaja előtt,

3 Móz. 8,5

mondá: Ez az, mit az Úr parancsolt, hogy meglegyen.

3 Móz. 8,6

És mindjárt eléállítá Áront és fiait. És miután megmosta őket,

3 Móz. 8,7

a főpapot felöltözteté a gyolcs belső ruhába, átövezvén őt az övvel, és felöltöztetvén őt a kék köntösbe, és ennek föléje tevé a vállravalót,

3 Móz. 8,8

melyet az övvel megszorítván a mellelőhöz foglala, melyen a tudomány és az igazság vala.

3 Móz. 8,9

És fejét befödé a süveggel; erre pedig fölűl a homlok elé tevé a szenteléssel megszentelt aranylapot, a mint neki az Úr parancsolta vala.

3 Móz. 8,10

Vevé a kenet olaját is, és fölkené a hajlékot minden szereivel együtt.

3 Móz. 8,11

És miután az oltárt fölszentelvén, meghintette hétszer, fölkené azt és minden edényeit; a mosdókádat is talapostul fölszentelé olajjal;

3 Móz. 8,12

melyet Áronnak fejére öntvén, fölkené őt és fölszentelé. [Sirák 45,18.]

3 Móz. 8,13

Eléállítván az ő fiait is, felöltözteté gyolcs ruhákba, és átövezé övekkel, és föltevé a süvegeket, a mint az Úr parancsolta vala.

3 Móz. 8,14

Bemutatá a borjút is a bűnért; és miután Áron és fiai annak fejére tették kezeiket,

3 Móz. 8,15

megölé azt; és vévén a vérből és ujját bemártván, illeté az oltár szarvait köröskörűl; melyet megtisztítván és megszentelvén, a többi vért annak alapjához önté.

3 Móz. 8,16

Kövérét pedig, mely az éltető részeken vala, és a máj hálóját és a két vesét, ezek hájával együtt megégeté az oltáron;

3 Móz. 8,17

a borjút bőrével és húsával és ganéjával a táboron kivűl égetvén meg, a mint az Úr parancsolta vala.

3 Móz. 8,18

Bemutatá a kost is égőáldozatúl; melynek miután fejére tették kezeiket Áron és fiai,

3 Móz. 8,19

megölé azt, és vérét az oltár körűl önté.

3 Móz. 8,20

És magát a kost darabokra vagdalván, annak fejét és tagjait és kövérét megégeté tűzzel,

3 Móz. 8,21

megmosván előbb a beleket és lábakat, s egyszerre az egész kost megégeté az oltáron, mivelhogy égőáldozat volt az, gyönyörűséges illatúl az Úrnak, a mint parancsolta vala neki.

3 Móz. 8,22

Bemutatá a másik kost is a papok fölszentelésére; és Áron és fiai kezeiket annak fejére tevék;

3 Móz. 8,23

melyet miután megölt Mózes, vévén annak véréből, illeté Áron jobbfüle szélét, és jobbkeze hüvelykét, hasonlóképen lábáét is.

3 Móz. 8,24

Eléállítá Áron fiait is; és midőn a föláldozott kos vérével illette mindenik jobbfüle szélét, és jobbkeze és lába hüvelykét, a többit az oltárra önté köröskörűl;

3 Móz. 8,25

a hájat pedig és farkat, és mind a kövérséget, mely befödi a beleket, és a máj hálóját és két vesét ezek kövérével és a jobb lapoczkával elkülönzé.

3 Móz. 8,26

Vévén pedig a kovásztalan kenyerek kosarából, mely az Úr előtt vala, egy kovász nélküli kenyeret és olajos lepényt és pogácsát, a kövérségre és jobblapoczkára tevé;

3 Móz. 8,27

ezeket mindenestül Áronnak és fiainak adván; kik midőn azokat fölemelték az Úr előtt,

3 Móz. 8,28

ismét elvévén kezeikből, megégeté az égőáldozat oltárán, mivelhogy ez a fölszentelés áldozata volt az Úrnak gyönyörűséges áldozatillatúl.

3 Móz. 8,29

És a fölszentelés kosából maga részére vevé a szegyet, fölemelvén azt az Úr előtt, mint neki az Úr parancsolta vala.

3 Móz. 8,30

És vévén a kenetet és vért, mely az oltáron vala, Áronra és öltözeteire, fiaira és ezek ruháira hinté.

3 Móz. 8,31

És mikor fölszentelte őket öltözeteikben, parancsolá nekik, mondván: Főzzétek meg a húst a hajlék ajtaja előtt, és ott egyétek meg azt. A fölszentelés kenyereit is egyétek meg, melyek a kosárba tétettek, mint nekem az Úr parancsolta vala, mondván: Áron és fiai egyék meg azokat; [Móz. II. 29,32. Móz. III. 24,9.]

3 Móz. 8,32

a mi pedig megmarad a húsból és kenyerekből, tűz emészsze meg.

3 Móz. 8,33

A hajlék ajtaján pedig ki ne menjetek hét napig, azon napig melyen bételik fölszenteléstek ideje; mert hét napig végeztetik a szentelés;

3 Móz. 8,34

a mint most történt, hogy az áldozat szertartása végbemenjen…

3 Móz. 8,35

Éjjel és nappal a hajlékban maradjatok, vigyázván az Úr szolgálatára, hogy meg ne haljatok; mert így parancsoltatott meg nekem.

3 Móz. 8,36

És Áron és fiai megcselekvének mindent, mit az Úr Mózes által szólott vala.

3 Móz. 9

Áron első áldozata és áldása.

3 Móz. 9,1

Nyolczadnapon pedig szólítá Mózes Áront és az ő fiait és Izrael véneit, és mondá Áronnak:

3 Móz. 9,2

Végy a csordából egy borjút a bűnért, és egy kost égőáldozatra, mindkettőt hiba nélkülit, és azokat mutasd be az Úr előtt, [Móz. II. 29,1.]

3 Móz. 9,3

és szólj Izrael fiainak: Vegyetek egy bakot a bűnért, és egy esztendős, hiba nélküli borjút és bárányt égőáldozatra,

3 Móz. 9,4

egy tulkot és kost békeáldozatra; és az Úr előtt öljétek meg azokat, mindenik áldozatnál olajjal vegyített lisztlángot mutatván be; mert ma az Úr megjelen nektek.

3 Móz. 9,5

Elhozák tehát mind, a mit Mózes parancsolt vala, a hajlék ajtajához; hol az egész sokaság jelenlétében

3 Móz. 9,6

mondá Mózes: Ez azon beszéd, melyet parancsolt az Úr; cselekedjétek meg, és az ő dicsősége megjelenik nektek.

3 Móz. 9,7

És mondá Áronnak: Járúlj az oltárhoz, és áldozzál bűnödért; mutass be egészen égő áldozatot, és könyörögj magadért és a népért. És mikor megölended a nép áldozatát, imádkozzál érette, mint az Úr parancsolta vala.

3 Móz. 9,8

És Áron mindjárt az oltárhoz járúlván, megölé a borjút a maga bűneért;

3 Móz. 9,9

melynek vérét hozzája vivék fiai, és abba mártván ujját, illeté az oltár szarvait, s a maradékot annak talapjára önté.

3 Móz. 9,10

És a kövéret és veséket és a máj hálóját, mint melyek a bűnért valók, megégeté az oltáron, mint az Úr parancsolta vala Mózesnek;

3 Móz. 9,11

a húst pedig és bőrt a táboron kivül tűzzel égeté meg.

3 Móz. 9,12

Megölé az égőáldozatra való állatot is; és fiai hozzá vivék annak vérét, melyet az oltár körűl önte.

3 Móz. 9,13

A darabokra vagdalt áldozatot is, fejével és minden tagjával hozzája vivék; és mindezt megégeté az oltáron tűzzel,

3 Móz. 9,14

megmosván előbb vízzel a beleket és lábakat.

3 Móz. 9,15

És a nép bűneért áldozván, megölé a bakot, és megtisztítván az oltárt,

3 Móz. 9,16

égőáldozatot tőn,

3 Móz. 9,17

hozzá adván az áldozathoz az eledeláldozatokat, melyek együtt mutattatnak be, és azokat megégeté az oltáron a reggeli égőáldozat szertartásai nélkül.

3 Móz. 9,18

Megölé a tulkot is és a kost, a nép békeáldozatait; és fiai hozzája vivék a vért, melyet köröskörűl az oltárra önte.

3 Móz. 9,19

A tulok kövérét pedig és a kos farkát és a veséket ezek kövérével, és a máj hártyáját

3 Móz. 9,20

a szegyekre tevék; és miután a kövérség mind megégett az oltáron,

3 Móz. 9,21

azok szegyeit és jobblapoczkáit elkülönzé Áron, fölemelvén az Úr előtt, mint Mózes parancsolta vala.

3 Móz. 9,22

És kezeit kiterjesztvén a népre, megáldá azt. És így elvégezvén a bűnért való, az égő- és a békeáldozatokat, leszálla…

3 Móz. 9,23

Bemenvén pedig Mózes és Áron a bizonyság hajlékába, és azután kijövén, megáldák a népet. És megjelenék az Úr dicsősége az egész sokaságnak;

3 Móz. 9,24

és ime tűz jövén ki az Úrtól, megemészté az égő áldozatot és a kövérségeket, melyek az oltáron valának. Ezt látván a népsereg, dicséré az Urat, arczára borúlván.

3 Móz. 10

Nadab és Abiu megbüntettetnek. A papoknak tiltatik a borivás midőn papi szolgálatban vannak. Áron gyászolása.

3 Móz. 10,1

És Áron fiai, Nadab és Abiu, vévén tömjénzőiket, tüzet tőnek azokba, és azon felűl jóillatú szert, az Úr elé idegen tüzet vivén, mi nekik nem vala parancsolva. [Móz. IV. 3,4. 26,61. Krón. I. 24,2.]

3 Móz. 10,2

És tűz jövén ki az Úrtól, megemészté őket, és meghalának az Úr előtt.

3 Móz. 10,3

És mondá Mózes Áronnak: Ez az, mit az Úr szólott: Megszenteltetem azokban, kik hozzám közelgetnek, és az egész nép színe előtt megdicsőíttetem. Mit hallván Áron, hallgata.

3 Móz. 10,4

Mózes pedig szólítván Mízaelt és Elizafant, Ózielnek, Áron atyja bátyjának fiait, mondá nekik: Menjetek és vigyétek el atyátokfiait a szentélyből, és vigyétek a táboron kivűl.

3 Móz. 10,5

És azonnal menvén, kivivék őket, a mint feküsznek vala, gyolcs ruhákba öltözve, és kiveték, mint nekik parancsolva volt.

3 Móz. 10,6

És Mózes szóla Áronnak és fiainak, Eleazarnak és Itamarnak: Fejeteket meg ne meztelenítsétek, és ruháitokat meg ne szaggassátok, nehogy meghaljatok, és az egész gyülekezetre harag gerjedjen. Atyátokfiai és Izrael egész háza sirathatják az égést, melyet az Úr támasztott vala;

3 Móz. 10,7

de ti ne menjetek ki a hajlék ajtaján, egyébkint elvesztek; mert a szent kenet olaja vagyon rajtatok. Kik mindent Mózes parancsa szerint cselekvének.

3 Móz. 10,8

És mondá az Úr Áronnak:

3 Móz. 10,9

Bort vagy más részegítőt ne igyál se te, se fiaid, mikor bementek a bizonyság hajlékába, hogy meg ne haljatok; mert örök parancs ez nemzedékeitekben;

3 Móz. 10,10

hogy különbséget tudjatok tenni a szent és szenteletlen, a megfertőzött és tiszta között;

3 Móz. 10,11

és tanítsátok Izrael fiait minden törvényeimre, melyeket az Úr mondott nekik Mózes által.

3 Móz. 10,12

És Mózes szóla Áronnak és fiainak, Eleazarnak és Itamarnak, kik megmaradtak vala: Vegyétek az eledeláldozatot, mely megmaradott az Úr áldozatából, és egyétek meg azt kovász nélkül az oltár mellett, mert szentséges az;

3 Móz. 10,13

egyétek pedig a szent helyen, mi neked és fiaidnak adatott az Úr áldozataiból, a mint parancsoltatott nekem.

3 Móz. 10,14

A bemutatott szegyet is és az elkülönzött lapoczkát egyétek meg igen tiszta helyen, te és fiaid és leányaid veled; mert neked és magzataidnak tartattak fenn azok Izrael fiainak üdvösséges áldozataiból;

3 Móz. 10,15

mivelhogy a lapoczkát és szegyet és a kövérséget, melyek megégettetnek az oltáron, fölemelték az Úr előtt, és téged illetnek és fiaidat örök törvénynyel, mint az Úr parancsolta vala.

3 Móz. 10,16

E közben, mikor Mózes a bakot kereste, mely a bűnért bemutattatott vala, megégve találá azt; és megharaguván Áron fiaira, Eleazarra és Itamarra, kik megmaradtak vala, mondá:

3 Móz. 10,17

Miért nem ettétek meg a szenthelyen a bűnért való áldozatot, mely szentséges és nektek adatott, hogy viseljétek a sokaság gonoszságát, és könyörögjetek érette az Úr színe előtt;

3 Móz. 10,18

főképen minthogy annak véréből nem vitetett a szentélybe, és meg kellett volna ennetek a szent helyen, a mint nekem parancsoltatott?

3 Móz. 10,19

Felelé Áron: Ma mutattatott be a bűnért való és az égőáldozat az Úr előtt; rajtam pedig, látod, mi történt. Mikép ehettem volna meg azt, vagy tetszhettem-e szolgálatomban keseredett szivvel?

3 Móz. 10,20

Ezt hallván Mózes, mentségét jóváhagyá.

3 Móz. 11

A tiszta és tisztátalan állatokról.

3 Móz. 11,1

És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:

3 Móz. 11,2

Mondjátok meg Izrael fiainak: Ezek azon állatok, melyeket ennetek kell a föld minden állatai közől. [Móz. V. 14,3.]

3 Móz. 11,3

Mindazt, melynek hasadt körme vagyon és kérődzik a barmok közől, egyétek.

3 Móz. 11,4

A mi pedig kérődzik ugyan és körme van, de nem hasadt, mint a tevének és egyébnek, azt ne egyétek, és a tisztátalanok közé számláljátok.

3 Móz. 11,5

A tengeri nyúl, mely kérődzik, de hasadt körme nincs, tisztátalan.

3 Móz. 11,6

A nyúl is; mert az is kérődzik, de hasadt körme nincs;

3 Móz. 11,7

és a disznó, mely noha hasadt körmű, de nem kérődzik. [Makkab. II. 6,18.]

3 Móz. 11,8

Ezek húsát ne egyétek, se hulláikat ne illessétek, mert tisztátalanok nektek.

3 Móz. 11,9

Ezek azok, miket a vízben élő állatok közől megenni szabad. Mindazt, minek szárnya és pikkelye vagyon, akár a tengerben, akár folyóvizekben és tavakban, egyétek.

3 Móz. 11,10

A minek pedig szárnya és pikkelye nincsen azokból, mik a vizekben mozognak és élnek, utálatos legyen nektek

3 Móz. 11,11

és iszonyatos; azok húsát ne egyétek, és hulláiktól távozzatok.

3 Móz. 11,12

Mindaz, minek a vízben szárnya és pikkelye nincs, tisztátalan legyen.

3 Móz. 11,13

Ezek azok, miket a madarak közől nem kell ennetek, és el kell távoztatnotok: a sast, griffet és tengeri sast,

3 Móz. 11,14

és kányát és keselyűt neme szerint;

3 Móz. 11,15

és minden holló-neműt és hozzá hasonlót;

3 Móz. 11,16

a struczot és foglyot, a libóczot és ölyvet, neme szerint;

3 Móz. 11,17

a huhogót és búvárt és egyiptomi gólyát,

3 Móz. 11,18

a hattyút és gődényt és piros keselyűt,

3 Móz. 11,19

a gémet és fajdot neme szerint, büdösbankát és denevért.

3 Móz. 11,20

A szárnyasállatok közől mindaz, mi négy lábon jár, utálatos legyen nektek.

3 Móz. 11,21

A mi pedig négy lábon jár, de hátúl hosszabb szárai vannak, melyekkel a földön szökdécsel,

3 Móz. 11,22

egyétek; ilyen a cserebogár, neme szerint, és a szarvasbogár, a kigyóval vívó bogár és a sáska, mindenik saját neme szerint.

3 Móz. 11,23

A minek pedig a repülő állatok közől csak négy lába van, utálatos legyen nektek;

3 Móz. 11,24

és a ki azok hulláit illetendi, megfertőztetik, és tisztátalan legyen estig;

3 Móz. 11,25

és ha szükség leszen, hogy valaki ezek közől valamely hullát vigyen, mossa meg ruháit, és tisztátalan legyen napnyugatig.

3 Móz. 11,26

Minden állat, melynek körme vagyon, de nem hasadt, és nem kérődzik, tisztátalan legyen, és a ki azt illetendi, megfertőztetik.

3 Móz. 11,27

Minden, mi a négylábú állatok közől tenyerein jár, tisztátalan legyen; a ki azok hulláit illeti, tisztátalan legyen estig.

3 Móz. 11,28

És ki efféle hullát hordoz, mossa meg ruháit, és tisztátalan legyen estig; mert mindez tisztátalan nektek.

3 Móz. 11,29

Ezek is a fertőzöttekhez számláltatnak azok közől, melyek a földön mozognak: a menyét és egér és krokodil, mindenik saját neme szerint;

3 Móz. 11,30

a cziczkány és kameleon, a tarka gyík, a zöld gyík és vakandok.

3 Móz. 11,31

Ezek mind tisztátalanok. A ki ezek hulláit illetendi, tisztátalan legyen estig;

3 Móz. 11,32

és mindaz, mire valami ezen hullákból esik, megfertőztetik, akár fa-edény és ruházat, akár bőr és szőrzsák legyen; akármi edény, melyben valami készűl, vízbe mártassék, és tisztátalan legyen estig, azután tiszta leszen.

3 Móz. 11,33

A cserépedény pedig, melybe ezek közől valami esik, megfertőztetik, és azért töressék össze.

3 Móz. 11,34

Minden eledel, melyet esztek, ha ilyen víz töltetik rá, tisztátalan legyen; és minden ital, melyet akármi ily edényből isznak, tisztátalan legyen.

3 Móz. 11,35

És mindaz, mire ezen hullák közől valami esik, tisztátalan legyen; akár kemencze, akár tűzhely, rontassék el, és tisztátalan legyen.

3 Móz. 11,36

De a források és kutak és minden vízgyülemény tiszta marad. Azonban a ki azok hulláit illetendi, megfertőztetik.

3 Móz. 11,37

Ha veteményre esik, azt nem fertőzteti meg.

3 Móz. 11,38

De ha valaki a vetni való magot vízzel megönti, és azután valami hulla esik rá, mindjárt megfertőztetik.

3 Móz. 11,39

Ha elhull valamely állat, melyet szabad ennetek, a ki annak testét illeti, tisztátalan legyen estig;

3 Móz. 11,40

És a ki valamit eszik vagy hordoz abból, mossa meg ruháit, és tisztátalan legyen estig.

3 Móz. 11,41

Minden, mi a földön csúsz, utálatos legyen, és eledelűl ne vétessék.

3 Móz. 11,42

A mi hasán csúsz, és négy vagy több lábon jár a földön, csúszómászó lévén, meg ne egyétek, mert utálatos.

3 Móz. 11,43

Meg ne fertőztessétek lelketeket , és azokból semmit se illessetek, hogy tisztátalanok ne legyetek:

3 Móz. 11,44

mert én vagyok a ti Uratok Istenetek; szentek legyetek, mert én szent vagyok. Meg ne fertőztessétek lelketeket semmi csúszómászóval, mely a földön mozog;

3 Móz. 11,45

mert én vagyok az Úr, ki Egyiptom földéről kihoztalak titeket, hogy nektek Istenetek legyek. Szentek legyetek, mert én szent vagyok.

3 Móz. 11,46

Ez a törvény a barmokról és madarakról és minden élő lényről, mely a vízben mozog és a földön csúsz;

3 Móz. 11,47

hogy különbözést ismerjetek a tiszta és tisztátalan között, és tudjátok, mit kelljen megennetek, és mit megvetnetek.

3 Móz. 12

A gyermekágyasok tisztátalanságáról.

3 Móz. 12,1

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

3 Móz. 12,2

Szólj Izrael fiainak, és mondd nekik: Az asszony, ha magzatot foganván, fiat szül, tisztátalan legyen hét napig, a havi-betegség elválasztásának napjai szerint. [Luk. 2,22.]

3 Móz. 12,3

És nyolczadnapon a kisded metéltessék körűl. [Luk. 2,21. Ján. 7,22.]

3 Móz. 12,4

Ő pedig harminczhárom napig maradjon tisztúlása vérében. Semmi szenteltet ne illessen, be se menjen a szentelt helyre, míg el nem telnek tisztúlása napjai.

3 Móz. 12,5

Ha pedig leányt szülend, tisztátalan legyen két hétig, havi vérfolyásának rende szerint, és hatvanhat napig maradjon tisztúlása vérében.

3 Móz. 12,6

És mikor eltelnek tisztúlása napjai, a fiúért vagy leányért vigyen egy esztendős bárányt égőáldozatra, és egy galambfiat vagy gerliczét a bűnért, a bizonyság hajlékának ajtajához, és adja a papnak.

3 Móz. 12,7

Ki bemutatja azokat az Úr előtt, és imádkozik érette, és így tisztúl meg az ő vére folyásától. Ez törvénye a fiat vagy leányt szülő asszonynak.

3 Móz. 12,8

Ha pedig az ő keze nem találand és nem vihet bárányt, vigyen két gerliczét vagy két galambfiat; egyiket égőáldozatra, másikat a bűnért. És imádkozzék érette a pap, és úgy megtisztúl. [Móz. III. 5,7.11. Luk. 2,24.]

3 Móz. 13

A poklosság az embereken és ruhákon.

3 Móz. 13,1

És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:

3 Móz. 13,2

A mely embernek teste bőrén színváltozás, vagy fakadék, vagy valami fénylő, azaz poklosság csapása támadand, vigyék őt Áron főpaphoz, vagy fiai valamelyikéhez.

3 Móz. 13,3

Ki mikor meglátja bőrén a poklosságot, hogy a szőr fehér színre változott, és a poklosság színe mélyebb a többi test bőrénél, poklosság csapása az, és itélete szerint különöztessék el.

3 Móz. 13,4

Ha pedig fénylő fehérség van a bőrön, és nem mélyebb a többi húsnál, és szőre előbbi színű, a pap rekeszsze el őt heted napig;

3 Móz. 13,5

és nézze meg heted napon; és ha a poklosság tovább nem terjed, és a bőrön nem haladja meg az előbbi határokat, ismét rekeszsze el őt más hét napig.

3 Móz. 13,6

És heted napon szemlélje meg; ha homályosabb leend a poklosság, és nem terjed tovább a bőrön: nyilvánítsa őt tisztának, mert csak fakadék; és az ember mossa meg ruháit, és tiszta leszen.

3 Móz. 13,7

De ha a poklosság, miután a pap megnézte és tisztának nyilvánította, ismét tovább terjed, vitessék hozzája,

3 Móz. 13,8

és tisztátalannak itéltessék.

3 Móz. 13,9

Ha poklosság csapása van az emberen, vitessék a paphoz;

3 Móz. 13,10

és nézze meg őt. És ha a bőr fehérszínű lesz, és a szőr színe megváltozik, és az eleven hús is kitetszik:

3 Móz. 13,11

igen régi és a bőrbe rögzött poklosságnak itéltessék. Azért a pap tisztátalannak itélje őt, és el ne rekeszsze, mert nyilvánvaló az ő tisztátalansága.

3 Móz. 13,12

Ha pedig a terjedő poklosság kiüt a bőrön, és befödi az egész bőrt tetőtől talpig, mind a mi csak szembe ötlik,

3 Móz. 13,13

szemlélje meg őt a pap, és tiszta poklosságban levőnek itélje, mivelhogy egészen fehérré változott, és azért az ember tiszta leszen.

3 Móz. 13,14

De ha az eleven hús kitetszik rajta,

3 Móz. 13,15

akkor a pap itélete szerint tisztátalan legyen, és a tisztátalanok közé számláltassék; mert az eleven hús, ha poklosság van rajta, tisztátalan.

3 Móz. 13,16

Hogyha ismét fehérré változik, és az egész embert elfödi,

3 Móz. 13,17

szemlélje meg őt a pap, és tisztának itélje.

3 Móz. 13,18

Ha pedig a test bőrén, melyen a fekély volt és meggyógyúlt,

3 Móz. 13,19

a fekély helyén fehér sebhely látszik, vagy vörhenyős folt, az ember vitessék a paphoz,

3 Móz. 13,20

ki midőn látja, hogy a poklosság helye mélyebb a többi húsnál, és hogy a szőr fehérré változott, tisztátalannak itélje őt, mert poklosság csapása támadt a fekélyen.

3 Móz. 13,21

De ha a szőr előbbi szinű, és a sebhely homályos, és a mellette lévő húsnál nem mélyebb, rekeszsze el őt heted napig;

3 Móz. 13,22

és ha tovább terjed, poklosnak itélje őt.

3 Móz. 13,23

Ha pedig helyén marad, fekély sebhelye az, és az ember tiszta leszen.

3 Móz. 13,24

De ha a test bőrének, melyen tűzégetés volt és begyógyult, fehér vagy vörhenyős sebhelye lesz,

3 Móz. 13,25

a pap szemlélje meg azt, és ha fehérré változott, és annak helye mélyebb a többi bőrnél, tisztátalannak itélje őt, mert poklosság csapása támadt a sebhelyen.

3 Móz. 13,26

Hogyha a szőr színe nem változott, és a csapás nem mélyebb a többi húsnál, és a poklosság színe homályos leend, rekeszsze el őt heted napig;

3 Móz. 13,27

és heted napon nézze meg, ha a bőrön terjed a poklosság, tisztátalannak itélje őt.

3 Móz. 13,28

Ha pedig helyén marad a fehérség, és nem eléggé világos, égésnek csapása az, és azért tisztának itéltessék, mert égésnek sebhelye.

3 Móz. 13,29

A mely férfiúnak vagy asszonynak fején vagy szakállában poklosság támad, nézze meg őket a pap,

3 Móz. 13,30

és ha azon hely mélyebb a többi húsnál, és a haj sárga és a szokottnál vékonyabb, tisztátalanoknak itélje őket, mert fej és szakáll poklossága az.

3 Móz. 13,31

Ha pedig látja, hogy a var helye egyenlő a mellette való hússal, és a haj fekete, rekeszsze őt el hét napig;

3 Móz. 13,32

és heted napon szemlélje meg. Ha nem terjed a var, és a haj színe nem változik, és a csapás helye a többi hússal egyenlő:

3 Móz. 13,33

borotváltassék meg az ember a var helyén kivűl, és rekesztessék el más hét napig.

3 Móz. 13,34

Ha heted napon látszik, hogy a csapás helyén marad, és nem mélyebb a többi húsnál, tisztának itélje őt, és megmosván ruháit, tiszta legyen.

3 Móz. 13,35

De ha megtisztúlás után a var ismét terjed a bőrön,

3 Móz. 13,36

ne vizsgálja többé, vajjon a haj sárgára változott-e? mert nyilván tisztátalan.

3 Móz. 13,37

Ha pedig a var megállapodott, és a haj is fekete, tudja meg, hogy azon ember meggyógyúlt, és bízvást tisztának nyilvánítsa őt.

3 Móz. 13,38

A mely férfiú, vagy asszony bőrén fehérség támad,

3 Móz. 13,39

szemlélje meg őket a pap. Ha tapasztalja, hogy a homályos fehérség fénylik a bőrön, tudja meg, hogy nem poklosság, hanem fehér szinű var, és az ember tiszta.

3 Móz. 13,40

A mely férfiú fejéről haja elhull, kopasz az és tiszta;

3 Móz. 13,41

és ha homloka felé hull el haja, az előlkopasz és tiszta.

3 Móz. 13,42

Ha pedig a kopaszságon, vagy az elől való kopaszúláson fehér vagy vörhenyős szín támad,

3 Móz. 13,43

és azt meglátja a pap, kétség nélkül poklosságnak itélje azt, mely a kopaszságon eredett.

3 Móz. 13,44

A ki tehát poklossággal van megfertőztetve, és elkülönöztetett a pap itélete szerint,

3 Móz. 13,45

kifejtett ruházata legyen, mezítelen feje, száját ruhájával födözze be, fertőzöttnek és tisztátalannak kiáltsa magát.

3 Móz. 13,46

Mindaddig, míg poklos és tisztátalan, egyedűl lakjék a táboron kivűl.

3 Móz. 13,47

A mely gyapjú- vagy lenruhán poklosság van,

3 Móz. 13,48

a mellék fonalon és bélfonalon, vagy pedig a bőrön, vagy akármi bőrkészítményen,

3 Móz. 13,49

ha azon fehér vagy vörhenyős folt leszen, poklosságnak itéltessék, és mutattassék meg a papnak;

3 Móz. 13,50

ki azt megnézvén, rekeszsze el hét napig;

3 Móz. 13,51

és heted napon ismét megnézvén, ha észreveszi, hogy tovább terjedt, állandó poklosság az; tisztátalannak itélje a ruházatot, és mindazt, min találtatik,

3 Móz. 13,52

és azért tűzzel égettessék meg.

3 Móz. 13,53

Ha látja, hogy tovább nem terjedt,

3 Móz. 13,54

parancsolja megmosatni azt, min a poklosság vagyon, és rekeszsze el más hét napig.

3 Móz. 13,55

És ha látja, hogy előbbi színét vissza nem nyerte, noha a poklosság nem terjedett, tisztátalannak itélje, és tűzzel égesse meg, mivel poklosság fogta el a ruhát külső szinében, vagy egészen.

3 Móz. 13,56

Ha pedig homályosabb lesz a poklosság helye, miután megmosatott a ruházat, szakaszsza el azt, és az éptől válaszsza el.

3 Móz. 13,57

Hogyha utóbb feltűnik azon helyeken, melyek azelőtt mocsok nélkűl voltak, terjedő és helyenkinti poklosság az, tűzzel kell megégetni.

3 Móz. 13,58

Ha eltűnik (a folt), mossa meg vízzel, a mi ép, másodszor, és tiszta lesz.

3 Móz. 13,59

Ez a gyapjú- és lenruha, a mellékfonal és bélfonal és minden bőrkészítmény poklosságának törvénye, mi módon kell azt tisztának vagy tisztátalannak itélni.

3 Móz. 14

A poklosságtól való megtisztúlásnak szertartása.

3 Móz. 14,1

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

3 Móz. 14,2

Ez a poklosnak törvénye, midőn meg kell tisztúlnia: Vitessék a paphoz, [Máté 8,4.]

3 Móz. 14,3

ki a táborból kimenvén, mikor a poklosságot megtisztúlva találja,

3 Móz. 14,4

parancsolja a megtisztúlandónak, hogy két eleven verebet mutasson be magáért, melyeket szabad megenni, és czedrusfát és karmazsin-selymet és izsópot; [Márk 1,44. Luk. 5,14.]

3 Móz. 14,5

és parancsolja, hogy az egyik veréb ölessék meg cserépedényben élővíz fölött;

3 Móz. 14,6

a másikat pedig elevenen, a czedrusfával és karmazsin-selyemmel és izsóppal, mártsa a megölt veréb vérébe

3 Móz. 14,7

melylyel hintse meg a megtisztúlandót hétszer, hogy törvényszerint tisztuljon meg; és bocsássa el az eleven verebet, hogy a mezőre repüljön.

3 Móz. 14,8

Azután az ember megmosván ruháit, borotválja le testének minden szőrét, és mosdjék meg vízben, és így megtisztúlván, menjen a táborba, de úgy, hogy sátorán kivűl maradjon még hét napig,

3 Móz. 14,9

és hetednapon borotválja le fejének haját és szakállát, szemöldökét és egész teste szőrét. És ismét megmosván ruháit és testét,

3 Móz. 14,10

nyolczadnapon vegyen hibanélküli két bárányt, és esztendős, hibanélküli juhot, és három tizedrész lisztlángot áldozatra, mely olajjal legyen vegyítve és külön egy hatodrész olajat.

3 Móz. 14,11

És midőn az embert-tisztító pap őt és mindezeket az Úr elé állítja a bizonyság hajlékának ajtajánál,

3 Móz. 14,12

vegye a bárányt, és mutassa be azt a vétekért, és a hatodrész olajat. És miután az Úr előtt mindezeket bemutatta,

3 Móz. 14,13

ölje meg a bárányt, hol a bűnért való és az égőáldozat szokott megöletni, tudniillik a szent helyen. Mert valamint a bűnért, úgy a vétekért való áldozat is a papé; szentséges az.

3 Móz. 14,14

És a pap vévén az áldozat véréből, mely a vétekért megöletett, kenjen a megtisztulandó embernek jobb füle szélére, és jobb keze s lába hüvelykére;

3 Móz. 14,15

és a hatodrész olajból töltsön bal kezébe,

3 Móz. 14,16

és mártsa bele jobb ujját, és hintse el az Úr előtt hétszer.

3 Móz. 14,17

A mi pedig megmarad az olajból bal kezében, kenje a megtisztulandó embernek jobb füle szélére, és jobb keze és lába hüvelykeire, és a vérre, mely kiontatott a vétekért,

3 Móz. 14,18

és fejére.

3 Móz. 14,19

És könyörögjön érette az Úr előtt, és tegyen áldozatot a bűnért. Azután ölje meg az égőáldozatot;

3 Móz. 14,20

és tegye azt az oltárra italáldozataival együtt; s így megtisztúl az ember törvény szerint.

3 Móz. 14,21

Hogyha szegény, és nem találhatja keze a mondottakat, vegyen egy bárányt a vétekért áldozatra, hogy könyörögjön érette a pap, és tizedrész olajjal vegyített lisztlángot eledeláldozatra és egy hatodrész olajat;

3 Móz. 14,22

és két gerliczét, vagy két galambfiat, melyeknek egyike legyen a bűnért, másika égőáldozatra. [Móz. III. 5,7.11. 12,8. Luk. 2,24.]

3 Móz. 14,23

És vigye fel azokat megtisztúlása nyolczadik napján a papnak, a bizonyság hajléka ajtajához az Úr elé.

3 Móz. 14,24

És a pap vévén a vétekért való bárányt és a hatodrész olajat, emelje föl együtt;

3 Móz. 14,25

és megölvén a bárányt, annak véréből kenjen a megtisztulandónak jobb füle szélére, és jobb keze s lába hüvelykeire;

3 Móz. 14,26

az olajból pedig töltsön a maga balkezébe,

3 Móz. 14,27

melybe jobb keze ujját mártván, hintse el hétszer az Úr előtt;

3 Móz. 14,28

és illesse a megtisztulandónak jobb füle szélét és jobb keze s lába hüvelykeit a vér helyén, mely kiontatott a vétekért.

3 Móz. 14,29

Az olaj többi részét pedig, mely bal kezében vagyon, öntse a megtisztúltnak fejére, hogy megengesztelje érette az Urat;

3 Móz. 14,30

és a gerliczét vagy galambfiat is mutassa be,

3 Móz. 14,31

egyiket a vétekért, és a másikat égőáldozatúl italáldozataival együtt.

3 Móz. 14,32

Ez a poklosnak áldozata, ki mindent nem szerezhet elé megtisztúlására.

3 Móz. 14,33

És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:

3 Móz. 14,34

Midőn bementek Kanaán földére, melyet nektek örökségűl adok, ha a poklosság csapása a házakban leszen,

3 Móz. 14,35

menjen el az, kié a ház, hirűl vivén a papnak, és mondja: Mintha poklosság csapását látnám házamban.

3 Móz. 14,36

Amaz pedig parancsolja meg, hogy vigyenek ki mindent a házból, mielőtt abba megyen, és lássa, ha poklos-e? hogy meg ne fertőztessenek mind, a mik a házban vannak. És menjen be azután, hogy megnézze a ház poklosságát.

3 Móz. 14,37

És ha lát annak falain halavány vagy vörhenyős, rút homorodásokat, és ezek mélyebbek a többi külszinnél:

3 Móz. 14,38

menjen ki a ház ajtaján, és azonnal zárja be azt hét napig.

3 Móz. 14,39

És visszatérvén heted napon, nézze meg azt. Ha terjedni látja a poklosságot,

3 Móz. 14,40

parancsolja meg, hogy szedjék ki azon köveket, melyeken a poklosság vagyon, és hányják azokat a városon kivűl tisztátalan helyre;

3 Móz. 14,41

magát pedig a házat belül vakarják le köröskörűl, és a levakart port hintsék a városon kivűl tisztátalan helyre,

3 Móz. 14,42

és más köveket rakjanak a kivetettek helyébe, és más sárral tapaszszák meg a házat

3 Móz. 14,43

Ha pedig, miután a kövek kiszedettek, és a por levakartatott, és más földdel megtapasztatott,

3 Móz. 14,44

bemenvén a pap, lája, hogy visszatért a poklosság, és a falak foltokkal hintvék: állandó poklosság az, és a ház tisztátalan;

3 Móz. 14,45

melyet mindjárt rontsanak le, és annak köveit és fáit és minden porát vessék a városon kivűl tisztátalan helyre.

3 Móz. 14,46

A ki a házba megyen, midőn zárva vagyon, tisztátalan legyen estig;

3 Móz. 14,46

és a ki abban hál, és eszik valamit, mossa meg ruháit.

3 Móz. 14,48

Ha pedig a pap bemenvén, látja, hogy a poklosság nem terjedett a házban, miután újolag megtapasztották, tisztának itélje azt, mert ismét ép lőn,

3 Móz. 14,49

és annak megtisztúlása végett vegyen két verebet és czedrusfát és karmazsin-selymet és izsópot;

3 Móz. 14,50

és megölvén egyik verebet cserépedényben élővíz fölött,

3 Móz. 14,51

vegye a czedrusfát és izsópot, és karmazsin-selymet, és az eleven verebet, és mártsa mindezt a megölt veréb vérébe és az élővízbe, és hintse meg a házat hétszer,

3 Móz. 14,52

és tisztítsa meg azt mind a veréb vérével, mind az élővízzel, és az eleven verébbel és czedrusfával és izsóppal és a karmazsin-selyemmel;

3 Móz. 14,53

és midőn elereszti a verebet, hogy szabadon repűljön a mezőre, imádkozzék a házért, s igy ez megtisztúl törvényszerint.

3 Móz. 14,54

Ez a törvény minden poklosságról és csapásról;

3 Móz. 14,55

a ruhák és házak poklosságáról,

3 Móz. 14,56

a sebhelyről és fakadékokról, a fénylő varról és a színek különféle nemű változásairól;

3 Móz. 14,57

hogy tudhassák, mely időben tiszta valami vagy tisztátalan.

3 Móz. 15

A mag- és egyéb folyásnak tisztátalanságáról.

3 Móz. 15,1

És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:

3 Móz. 15,2

Szóljatok Izrael fiainak, és mondjátok nekik: A mely férfiú magfolyást szenved, tisztátalan legyen.

3 Móz. 15,3

És az által ismertetik meg, hogy e nyavalyában szenved, ha az undok nedvesség szüntelen foly, és testén megaluszik.

3 Móz. 15,4

Minden ágy, melyen hál, és a hova csak ül, tisztátalan legyen.

3 Móz. 15,5

Ha valamely ember az ő ágyát illeti, mossa meg ruháit, és maga is vizzel megmosdván, tisztátalan legyen estig.

3 Móz. 15,6

Ha oda ül, hol amaz ült, szintén mossa meg ruháit, és vízben megfürödvén, tisztátalan legyen estig.

3 Móz. 15,7

A ki annak testét illeti, mossa meg ruháit, és maga is megmosdván vízzel, tisztátalan legyen estig.

3 Móz. 15,8

Ha efféle ember arra pök, ki tiszta, mossa meg ruháit, és maga is megmosdván vízzel, tisztátalan legyen estig.

3 Móz. 15,9

A nyereg, melyen ül, tisztátalan legyen,

3 Móz. 15,10

és a mi csak van az alatt, ki magfolyást szenved, tisztátalan legyen estig. A ki ezek közől valamit hordoz, mossa meg ruháit, s maga is megmosdván vízzel, tisztátalan legyen estig.

3 Móz. 15,11

A kit az ilyen megérint, mielőtt kezeit megmosta volna, mossa meg ruháit, és vízzel megmosdván, tisztátalan legyen estig.

3 Móz. 15,12

A cserépedény, melyet megillet, töressék el, a faedény pedig mosassék meg vízzel.

3 Móz. 15,13

Mikor meggyógyúl, a ki efféle nyavalyát szenved, számláljon hét napot megtisztúlása után, és megmosván ruháit és egész testét élővízben, tiszta leszen.

3 Móz. 15,14

Nyolczadnapon pedig vegyen két gerliczét, vagy két galambfiat, és jőjön az Úr szine elé, a bizonyság hajlékának ajtajához, és adja azokat a papnak;

3 Móz. 15,15

ki egyiket áldozza föl a bűnért, másikat égőáldozatúl; és könyörögjön érette az Úr előtt, hogy megtisztúljon magva folyásából.

3 Móz. 15,16

A mely férfiútól a közösűlés magva elmegy, mossa meg vízzel egész testét, és tisztátalan legyen estig.

3 Móz. 15,17

A ruhát és bőrt, mely rajta van, mossa meg vízzel, és tisztátalan legyen estig.

3 Móz. 15,18

Az asszony is, kivel közösűl, mossa meg magát vizzel, és tisztátalan legyen estig.

3 Móz. 15,19

A mely asszony a hó járásával vérfolyást szenved, különöztessék el hét napig.

3 Móz. 15,20

A ki illeti őt, tisztátalan legyen estig;

3 Móz. 15,21

és a min hál vagy ül elkülönzése napjaiban, megfertőztetik.

3 Móz. 15,22

A ki annak ágyát illeti, mossa meg ruháit, és maga is vízzel megmosdván, tisztátalan legyen estig.

3 Móz. 15,23

A ki valamely eszközt illet, melyen az ült, mossa meg ruháit, és maga is vízzel megmosdván, tisztátalan legyen estig.

3 Móz. 15,24

Ha férfi közösűl vele havi vérfolyás idején, tisztátalan legyen hét napig, és minden ágy, melyen hál, megfertőztetik.

3 Móz. 15,25

A mely asszony sok napig szenved vérfolyást a havi tisztúlás idején kivűl, vagy kinél a havi tisztúlás után nem szűnik meg a vérfolyás, valamíg e nyavalyát szenvedi, tisztátalan legyen, mintha a havi folyás idejében volna.

3 Móz. 15,26

Minden ágy, melyen hál, és eszköz, melyen ül, tisztátalan legyen.

3 Móz. 15,27

A ki azokat illeti, mossa meg ruháit, s maga is vízzel megmosdván, tisztátalan legyen estig.

3 Móz. 15,28

Ha megáll a vér, és megszűnik folyni, számláljon hét napot tisztúlása után,

3 Móz. 15,29

és nyolczadnapon mutasson be magáért a papnak két gerliczét vagy két galambfiat a bizonyság hajlékának ajtajánál;

3 Móz. 15,30

ki egyiket áldozza föl a bűnért, másikat égőáldozatúl, és könyörögjön az Úr előtt érette és tisztátalansága folyásáért.

3 Móz. 15,31

Tanítsátok tehát Izrael fiait, hogy óják magokat a tisztátalanságtól, és meg ne haljanak undokságaikban, mikor megfertőztetik hajlékomat, mely közöttük vagyon.

3 Móz. 15,32

Ez törvénye annak, ki magfolyást szenved, és ki megfertőztetik közösűléssel,

3 Móz. 15,33

és ki havi időben elkülönöztetik, vagy kitől szüntelen vér foly, és a mely férfiú azzal hál.

3 Móz. 16

Az évenkinti engesztelő-áldozatról.

3 Móz. 16,1

És szóla az Úr Mózesnek, Áron két fia halála után, midőn az idegen tüzet bevivén, megölettek;

3 Móz. 16,2

és parancsolá neki, mondván: Szólj bátyádnak, Áronnak, hogy ne menjen minden időben a szentélybe, mely a függönyön belűl vagyon a kegyelem-tábla előtt, mely befödi a szekrényt, hogy meg ne haljon, (mert felhőben jelenek meg a felelő-helyen);

3 Móz. 16,3

hanem előbb ezeket cselekedje: Áldozzék egy borjút a bűnért és egy kost égőáldozatúl.

3 Móz. 16,4

Gyolcs ruhába öltözzék, gyolcs lábravalóval födje be szemérmét, övezze magát körűl gyolcs övvel, gyolcs süveget tegyen fejére; mert ezek szent öltözetek, mindezekbe öltözzék fel, miután magát megmosta.

3 Móz. 16,5

És vegyen Izrael fiainak egész sokaságától két bakot a bűnért, és egy kost égőáldozatra.

3 Móz. 16,6

És midőn a borjút bemutatja, és imádkozik magáért és házáért,

3 Móz. 16,7

a két bakot állítsa az Úr elé a bizonyság hajlékának ajtajához,

3 Móz. 16,8

és vessen sorsot mind a kettőre, egyet az Úrért, és mást az elbocsátandó bakért;

3 Móz. 16,9

a melyre az Úr sorsa esik, áldozza föl azt a bűnért;

3 Móz. 16,10

a melyre pedig az elbocsátandó baké esik, állítsa azt elevenen az Úr elé, hogy könyörögjön fölötte, és bocsássa a pusztába.

3 Móz. 16,11

Ezeket rendszerint véghezvivén, vegye a borjút, és könyörögvén magáért és házáért, ölje meg azt;

3 Móz. 16,12

és vegye a tömjénzőt, melyet töltsön meg az oltár szenével, és vévén a kezével készített jóillatú füstölő-szerből, a függönyön belűl menjen a szentélybe,

3 Móz. 16,13

hogy a tűzre tévén a fűszereket, azok füstje és párája befödje a felelő-helyet, mely a bizonyság fölött vagyon, és meg ne haljon.

3 Móz. 16,14

Vegyen a borjú véréből is, és hintsen ujjával hétszer a kegyelem-tábla ellenébe napkelet felé.

3 Móz. 16,15

És midőn megöli a bakot a nép bűneért, vigye vérét a függönyön belűl, a mint megparancsoltatott a borjú véréről, hogy hintse a felelő-hely ellenébe,

3 Móz. 16,16

és tisztítsa meg a szentélyt Izrael fiainak tisztátalanságaitól és törvényszegéseitől és minden bűnétől. E szertartás szerint cselekedjék a bizonyság hajlékával, mely közöttük állítatott fel, az ő lakóhelyök undokságainak közepette.

3 Móz. 16,17

Egy ember se legyen a hajlékban, mikor a főpap a szentélybe megyen, hogy könyörögjön magáért és házáért és Izrael egész közönségeért, míg ki nem jő. [Luk. 1,10.]

3 Móz. 16,18

Mikor pedig kijő az oltárhoz, mely az Úr előtt vagyon, imádkozzék magáért, és vévén a borjú és bak vérét, öntse annak szarvaira köröskörűl,

3 Móz. 16,19

és hintvén ujjával hétszer, tisztítsa és szentelje meg azt Izrael fiainak tisztátalanságaitól.

3 Móz. 16,20

Miután megtisztítja a szentélyt és hajlékot és az oltárt, akkor mutassa be az eleven bakot;

3 Móz. 16,21

és mind a két kezét annak fejére tévén, vallja meg Izrael fiainak minden gonoszságát és minden vétkét és bűnét; melyeket annak fejére átkozván, küldje ki erre rendelt embertől a pusztába.

3 Móz. 16,22

És midőn elviszi a bak minden gonoszságaikat a kietlen földre, és elbocsáttatik a pusztában,

3 Móz. 16,23

térjen vissza Áron a bizonyság hajlékába, és letévén a ruhákat, melyekbe az előtt felöltözött vala, mikor a szentélybe ment, és ott hagyván,

3 Móz. 16,24

mossa meg testét a szent helyen, és öltözzék saját ruháiba. És miután kimenvén, bemutatja a maga és a nép égőáldozatát, könyörögjön mind magáért, mind a népéért;

3 Móz. 16,25

és a bűnökért bemutatott kövérséget égesse meg az oltáron.

3 Móz. 16,26

Az pedig, ki elereszti az elbocsátott bakot, mossa meg ruháit és testét vízzel, és úgy menjen a táborba.

3 Móz. 16,27

A borjút és bakot pedig, melyek a bűnért áldoztattak, és melyek vére a szentélybe vitetett, hogy az engesztelés végbemenjen, vigyék a táboron kivül, és égessék meg tűzzel azoknak mind bőrét, mind húsát és ganéját; [Zsid. 13,11.]

3 Móz. 16,28

és a ki azokat megégeti, mossa meg ruháit és testét vízzel, és úgy menjen a táborba.

3 Móz. 16,29

És ez legyen nektek örök törvényetek. A hetedik hónapban, a hónak tizedik napján sanyargassátok lelkeiteket, és semmi dolgot ne tegyetek, akár benszülött, akár jövevény legyen, a ki köztetek tartózkodik. [Móz. III. 23,27.28.]

3 Móz. 16,30

Ez nap legyen engeszteléstek, és minden bűnötökből megtisztúlástok; tiszták legyetek az Úr előtt;

3 Móz. 16,31

mert nyugalom szombata ez; és sanyargassátok lelkeiteket örök szertartás szerint.

3 Móz. 16,32

Az a pap engeszteljen pedig, ki fölkenetett, és kinek kezei fölszenteltettek, hogy papságban szolgáljon atyja helyett, és öltözzék gyolcs ruhába és szent öltözetekbe,

3 Móz. 16,33

és engesztelje meg a szentélyt és a bizonyság hajlékát és az oltárt, a papokat is és az egész népet.

3 Móz. 16,34

És ez nektek örök törvényetek legyen, hogy imádkozzatok Izrael fiaiért, és minden ő bűneikért esztendőben egyszer. Úgy cselekvék tehát, mint az Úr Mózesnek parancsolta vala.

3 Móz. 17

Tiltatnak a szent helyen kivüli áldozatok, a vérnek és az elhullt állatnak megevése.

3 Móz. 17,1

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

3 Móz. 17,2

Szólj Áronnak és fiainak és Izrael minden fiának, és mondd: Ez azon beszéd, melyet parancsolt az Úr, mondván:

3 Móz. 17,3

Minden ember Izrael házából, ha tulkot ölend, vagy juhot, vagy kecskét a táborban vagy táboron kivűl,

3 Móz. 17,4

és nem hozza azt, mint ajándékot az Úrnak a hajlék ajtajához, vérben legyen bűnös; mintha vért ontott volna, úgy veszszen el népe közől.

3 Móz. 17,5

Annakokáért a paphoz kell vinniök Izrael fiainak áldozataikat, melyeket a mezőn ölnek meg, hogy az Úrnak szenteltessenek a bizonyság hajlékának ajtajánál, és áldozzák azokat békeáldozatúl az Úrnak;

3 Móz. 17,6

és a pap öntse a vért az Úr oltárára a bizonyság hajlékának ajtajánál, és a kövérséget égesse meg gyönyörűséges illatúl az Úrnak;

3 Móz. 17,7

és állataikat ne áldozzák többé az ördögöknek, kikkel paráználkodtak. Örök törvény legyen ez nekik és utódaiknak.

3 Móz. 17,8

És mondd nekik: Az Izrael házabeli ember és a jövevény, ki közöttetek tartózkodik, ha égő- vagy másféle áldozatot mutat be,

3 Móz. 17,9

és a bizonyság hajlékának ajtajához nem hozza azt, hogy az Úrnak bemutattassék, veszszen el népe közől.

3 Móz. 17,10

Minden ember Izrael házából, és a jövevény, ki közöttük lakik, ha vért eszik, annak lelke ellen szegezem orczámat, és elvesztem azt népe közől,

3 Móz. 17,11

mert a test lelke a vérben vagyon, és én azt nektek adtam, hogy az oltáron azzal tisztítsátok meg lelkeiteket, és a vér a lélek engesztelésére legyen.

3 Móz. 17,12

Azért mondottam Izrael fiainak: Egy lélek se egyék vért közőletek, se a jövevényekből, kik köztetek tartózkodnak.

3 Móz. 17,13

Ha valamely ember Izrael fiai és a köztetek tartózkodó jövevények közől vadászással vagy madarászással vadat vagy madarat fog, melyet szabad megenni, öntse ki annak vérét, és födje be földdel,

3 Móz. 17,14

mert minden test lelke a vérben vagyon; azért mondottam Izrael fiainak: Semmi test vérét meg ne egyétek, mert a test lelke a vérben vagyon, és a ki azt megeszi, veszszen el. [Móz. I. 9,4. Móz. III. 7,26.]

3 Móz. 17,15

A mely ember elhullottat, vagy vadtól megszaggatottat eszik, akár a benszülöttek akár a jövevények közől, mossa meg ruháit és magát vízzel, és tisztátalan legyen estig, és ilyen rendtartással megtisztúl.

3 Móz. 17,16

Hogyha nem mossa meg ruháit és testét, viselje gonoszságát.

3 Móz. 18

A közel rokonok közötti házasság és egyéb bűnök tilalma.

3 Móz. 18,1

Szóla az Úr Mózesnek, mondván:

3 Móz. 18,2

Szólj Izrael fiainak, és mondd nekik: Én vagyok a ti Uratok Istenetek.

3 Móz. 18,3

Egyiptom földének szokása szerint, melyben laktatok vala, ne cselekedjetek; és Kanaán tartományának szokása szerint, melyre én beviszlek titeket, ne cselekedjetek, se törvényeik szerint ne járjatok.

3 Móz. 18,4

Cselekedjetek itéleteim szerint, és tartsátok meg parancsaimat, és azok szerint járjatok. Én vagyok a ti Uratok Istenetek.

3 Móz. 18,5

Tartsátok meg törvényeimet és itéleteimet, melyeket megcselekedvén az ember, élni fog azokban. Én vagyok az Úr. [Ezekiel 20,11. Rom. 10,5. Gal. 3,12.]

3 Móz. 18,6

Senki ne járúljon vérszerinti rokonához, hogy felfödözze annak szemérmét. Én vagyok az Úr.

3 Móz. 18,7

Atyád szemérmét és anyád szemérmét fel ne födözd; anyád az, fel ne födözd szemérmét.

3 Móz. 18,8

Atyád feleségének szemérmét fel ne födözd; mert atyád szemérme az.

3 Móz. 18,9

Atyádtól vagy anyádtól való húgodnak, ki otthon vagy kivűl született, szemérmét fel ne födözd.

3 Móz. 18,10

Fiad leányának vagy leányodtól való unokádnak szemérmét fel ne födözd, mert a te szemérmed az.

3 Móz. 18,11

Atyád felesége leányának, kit atyádnak szűlt, és neked húgod, szemérmét fel ne födözd.

3 Móz. 18,12

Atyád húgának szemérmét fel ne födözd, mert atyád testvére.

3 Móz. 18,13

Anyád nővérének szemérmét fel ne födözd, azért mivel anyád testvére.

3 Móz. 18,14

Atyád bátyjának szemérmét fel ne födözd, se ne járúlj feleségéhez, ki neked ángyod.

3 Móz. 18,15

Menyed szemérmét fel ne födözd, mert fiad felesége, és fel ne födözd gyalázatát.

3 Móz. 18,16

Testvéred feleségének szemérmét fel ne födözd, mert testvéred szemérme az.

3 Móz. 18,17

Feleségednek és az ő leányának szemérmét fel ne födözd. Az ő fiának leányát és leányának leányát el ne vedd, hogy gyalázatát felfödözd; mert azok az ő teste, és az ilyen közösűlés, vértörés.

3 Móz. 18,18

Feleséged nővérét ne vedd melléje ágyasúl; se fel ne födözd az ő szemérmét, míg amaz él.

3 Móz. 18,19

Az asszonyhoz, midőn havi folyásban szenved, ne járúlj, se fel ne födözd rútságát.

3 Móz. 18,20

Felebarátod feleségével ne közösűlj, és a mag vegyítésével meg ne fertőztessél.

3 Móz. 18,21

Magzatodból ne adj Molok bálványnak áldozatúl, se meg ne fertőztesd Istened nevét. Én vagyok az Úr. [Móz. III. 20,2.]

3 Móz. 18,22

Férfiúval ne közösűlj asszonyi közösűléssel, mert ez utálatosság.

3 Móz. 18,23

Semmi barommal ne közösűlj, se azzal meg ne fertőztessél. Az asszony ne feküdjék barom alá, se ne közösűljön azzal, mert ez iszonyú bűn.

3 Móz. 18,24

Meg ne fertőztessetek mindezekkel, mikkel megfertőztettek mindazon nemzetek, kiket én kiűzök színetek elől;

3 Móz. 18,35

és mikkel megfertőztetett a föld, melynek bűneit én meglátogatom, hogy kihányja lakóit.

3 Móz. 18,26

Tartsátok meg törvényeimet és itéleteimet, és semmit ne cselekedjetek ez utálatosságok közől, se a benszülött, se a jövevény, ki köztetek tartózkodik.

3 Móz. 18,27

Mert mindezen utálatosságokat a föld lakói cselekedték, kik előttetek voltak, és megfertőztették azt.

3 Móz. 18,28

Őrizkedjetek tehát, hogy szintén titeket is ki ne hányjon, ha hasonlókat cselekszetek, mint kihányta azon nemzetet, mely előttetek volt.

3 Móz. 18,29

Mindazon lélek, ki ez utálatosságokból valamit cselekszik, veszszen el népe közől.

3 Móz. 18,30

Tartsátok meg parancsaimat. Ne cselekedjétek, a miket azok cselekedtek, kik előttetek voltak, és meg ne fertőztessetek azok által. Én vagyok a ti Uratok Istenetek.

3 Móz. 19

Különféle erkölcsi és szertartási törvények.

3 Móz. 19,1

Szóla az Úr Mózesnek, mondván:

3 Móz. 19,2

Szólj Izrael fiai egész gyülekezetének, és mondd nekik: Szentek legyetek, mert én szent vagyok, a ti Uratok Istenetek. [Móz. III. 11,44. Péter I. 1,16.]

3 Móz. 19,3

Félje kiki atyját és anyját. Tartsátok meg szombataimat. Én vagyok a ti Uratok Istenetek.

3 Móz. 19,4

Ne térjetek a bálványokhoz, se öntött isteneket ne csináljatok magatoknak. Én vagyok a ti Uratok Istenetek.

3 Móz. 19,5

Ha békeáldozatot áldoztok az Úrnak, hogy megengeszteltessék,

3 Móz. 19,6

azon nap, melyen megáldoztatik, és másod nap egyétek meg azt; a mi pedig megmarad harmadnapra, tűzzel égessétek meg.

3 Móz. 19,7

A ki két nap után eszik abból, szentségtelen lesz, és istentelenségben vétkes.

3 Móz. 19,8

És viselje gonoszságát, mert az Úr szentét megfertőztette, és azon lélek veszszen el népe közől.

3 Móz. 19,9

Mikor megaratod földed terményét, ne arasd le egész a föld szinéig; se az elmaradott gabonafejeket föl ne szedd, [Móz. III. 23,22.]

3 Móz. 19,10

se szölődben az elhullott gerezdeket és szemeket föl ne szedd, hanem a szegényeknek és jövevényeknek hagyjad felszedni. Én vagyok a ti Uratok Istenetek. [Móz. III. 23,22.]

3 Móz. 19,11

Ne lopjatok. Ne hazudjatok, se senki meg ne csalja felebarátját.

3 Móz. 19,12

Ne esküdjél hamisan az én nevemre, se meg ne szentségtelenítsd a te Istened nevét. Én vagyok az Úr. [Móz. II. 20,7.]

3 Móz. 19,13

Ne cselekedjél igaztalanságot felebarátodon, se erőszakkal el ne nyomd őt. Béresed munkadíja reggelig nálad ne maradjon. [Sirák 10,6. Móz. V. 24,14. Tób. 4,15.]

3 Móz. 19,14

Ne átkozd a siketet, se ne tégy gáncsot a vak elé; hanem féljed a te Uradat Istenedet, mert én vagyok az Úr.

3 Móz. 19,15

Ne cselekedd, a mi igazságtalan, se hamisan ne itélj. Ne nézd a szegénynek személyét, se a hatalmasra ne tekints. Igazán itélj felebarátodnak. [Móz. V. 1,17. 16,19. Péld. 24,23. Jakab 2,2.]

3 Móz. 19,16

Ne légy rágalmazó, se árulkodó a nép között. Ne állj föl felebarátod vére ellen. Én vagyok az Úr.

3 Móz. 19,17

Ne gyűlöld felebarátod szívedben, hanem nyiltan fedd meg őt, hogy ne legyen bűnöd miatta. [János I. 2,11. 3,14. Sirák 19,13. Máté 18,15. Luk. 17,3.]

3 Móz. 19,18

Ne keress boszúállást, se meg ne emlékezzél polgártársaid igaztalanságáról. Szeressed barátodat, mint tenmagadat. Én vagyok az Úr. [Máté 5,43. Luk. 6,27. Rom. 13,9.]

3 Móz. 19,19

Törvényeimet tartsátok meg. Barmodat ne engedd közösűlni másnemű állatokkal. Szántóföldedet ne vesd be különféle maggal. Kétféléből szőtt ruhába ne öltözzél.

3 Móz. 19,20

Ha a férfi oly asszonynyal közösűl, ki, ha szinte férjnek eljegyzett leány volna is, de mindazáltal váltsággal meg nem váltatott, sem szabadsággal meg nem ajándékoztatott: veressenek meg mindketten, de ne haljanak meg; mert (a leány) nem volt szabados.

3 Móz. 19,21

Vétkeért pedig vigyen az Úrnak egy kost a bizonyság hajlékának ajtajához;

3 Móz. 19,22

és a pap imádkozzék érette és az ő bűneért az Úr előtt, és megkegyelmez neki, és bűne megbocsáttatik.

3 Móz. 19,23

Mikor bementek a földre, és abban gyümölcstermő fákat ültettek, vessétek el azok első terményét; a mely gyümölcsöt hoznak, tisztátalan legyen nektek, és abból ne egyetek.

3 Móz. 19,24

Negyedik esztendőben pedig azoknak minden gyümölcse szenteltessék az Úr dicséretére.

3 Móz. 19,25

Ötödik esztendőben pedig egyétek meg gyümölcsét, begyüjtvén, melyet teremnek. Én vagyok a ti Uratok Istenetek.

3 Móz. 19,26

Semmit ne egyetek vérrel. Ne jövendőlgessetek. Se ne figyeljetek az álomra.

3 Móz. 19,27

Se ne nyírjétek kerekdeden hajatokat; 24 se a szakállt ne borotváljátok.

3 Móz. 19,28

És a halottért meg ne metéljétek testeteket; se valami jeleket vagy bélyegeket ne csináljatok magatokon. Én vagyok az Úr.

3 Móz. 19,29

Leányodat ne add paráznaságra, nehogy megfertőztessék a föld, és beteljék vétekkel.

3 Móz. 19,30

Szombataimat tartsátok meg, és szentélyemet féljétek. Én vagyok az Úr.

3 Móz. 19,31

Ne térjetek a varázslókhoz, se a jövendőmondóktól valamit ne tudakozzatok, nehogy megfertőztessetek általok. Én vagyok a ti Uratok Istenetek.

3 Móz. 19,32

Kelj fel az ősz fő előtt, és tiszteld az öreg személyét; és féljed a te Uradat Istenedet. Én vagyok az Úr.

3 Móz. 19,33

Ha jövevény lakik földeteken, és köztetek tartózkodik, ne tegyetek neki szemrehányást;

3 Móz. 19,34

hanem olyan legyen köztetek, mint a benszülött és szeressétek őt, mint magatokat; mert ti is jövevények voltatok Egyiptom földén. Én vagyok a ti Uratok Istenetek.

3 Móz. 19,35

Ne cselekedjetek valami igazságtalant az itéletben, rőfben, fontban, mértékben.

3 Móz. 19,36

Igaz mérleg és igaz font, igaz véka és igaz messzely legyen köztetek. Én vagyok a ti Uratok Istenetek, ki Egyiptom földéről kihoztalak titeket.

3 Móz. 19,37

Tartsátok meg minden parancsomat, és minden itéletemet, és cselekedjétek meg azokat. Én vagyok az Úr.

3 Móz. 20

Büntető törvények különféle vétkek ellen.

3 Móz. 20,1

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

3 Móz. 20,2

Ezeket mondd Izrael fiainak: A mely ember Izrael fiai és a jövevények közől, kik Izraelben laknak, ad magzatából Molok bálványnak, halállal haljon meg, a föld népe kövezze meg őt.

3 Móz. 20,3

Én is ellene fordítom orczámat, és kiírtom őt népe közől, azért, hogy magzatából adott Moloknak, és megfertőztette szentélyemet, és meggyalázta szent nevemet.

3 Móz. 20,4

Hogyha a föld népe elmulasztván, és mintegy föl sem vévén parancsomat, elbocsátja azon embert, ki magzatából adott volt Moloknak, és azt megölni nem akarja:

3 Móz. 20,5

én fordítom orczámat azon ember ellen és rokonsága ellen, és kiírtom népe közől mind őt, mind a kik egyetértettek vele, hogy paráználkodjék Molokkal.

3 Móz. 20,6

A mely lélek a varázslókhoz és a jövendőmondókhoz megy, és azokkal paráználkodik, ellene fordítom orczámat, és kiírtom őt népe közől.

3 Móz. 20,7

Szenteltessetek meg, és legyetek szentek. Mert én vagyok a ti Uratok Istenetek. [Péter I. 1,16.]

3 Móz. 20,8

Tartsátok meg parancsaimat, és cselekedjétek meg azokat. Én vagyok az Úr, ki megszentellek titeket.

3 Móz. 20,9

A ki megátkozza atyját vagy anyját, halállal haljon meg; atyját és anyját átkozta, vére legyen rajta. [Móz. II. 21,17. Péld. 20,20. Máté 15,4. Márk 7,10.]

3 Móz. 20,10

Ha valaki paráználkodik más feleségével, és házasságtörést követ el felebarátja feleségével, halállal haljanak meg a házasságtörő férfi és asszony. [Móz. V. 22,22. Ján. 8,5.]

3 Móz. 20,11

A ki mostoha-anyjával hál, s felfödi atyja szemérmét, halállal haljanak meg mindketten; vérök legyen rajtok.

3 Móz. 20,12

Ha valaki menyével hál, mindkettő haljon meg, mert nagy vétket cselekedtek; vérök legyen rajtok.

3 Móz. 20,13

A ki férfiúval hál asszonyi közösűléssel, mindkettő nagy bűnt cselekedett, halállal haljanak meg; vérök legyen rajtok.

3 Móz. 20,14

A ki feleségűl veszi a leányt, és ezenfelűl ennek anyját, nagy bűnt cselekedett; elevenen égettessék meg azokkal, és ne maradjon ily nagy vétek közöttetek.

3 Móz. 20,15

A ki marhával és barommal közösűl, halállal haljon meg; a barmot is öljétek meg.

3 Móz. 20,16

A mely asszony akármi barom alá fekszik, azzal együtt ölessék meg; vérök legyen rajtok. [Móz. III. 18,23.]

3 Móz. 20,17

A ki elveszi leánytestvérét, atyja vagy anyja leányát, és látja szemérmét, és amaz is nézi fitestvére szemérmét, iszonyú dolgot cselekedtek; ölessenek meg népök előtt, azért, hogy szemérmöket egymásnak felfödözték, és hordozzák gonoszságukat. [Móz. III. 18,6.]

3 Móz. 20,18

A ki havifolyásos asszonynyal közösűl, és felfödi annak szemérmét, és amaz megmutatja vére folyását: ölessenek ki mindketten népök közől.

3 Móz. 20,19

Atyád és anyád nővérének szemérmét fel ne födözd; a ki azt cselekszi, a maga teste gyalázatát födözte fel, hordozzák mindketten gonoszságukat.

3 Móz. 20,20

A ki közösűl atyja vagy anyja testvérének feleségével, és felfödi rokonságának szemérmét, hordozzák mindketten vétköket, magzatok nélkül haljanak meg.

3 Móz. 20,21

A ki testvére feleségét veszi el, tilalmas dolgot cselekszik, testvére szemérmét födözte fel; magzatok nélkül legyenek.

3 Móz. 20,22

Tartsátok meg törvényeimet és itéleteimet, és cselekedjétek meg azokat, hogy titeket is ki ne hányjon a föld, melyre menendők vagytok, s a hol lakni fogtok.

3 Móz. 20,23

Ne járjatok azon nemzetek törvényein, melyeket én kiűzök előttetek. Mert mindezeket cselekedték vala, és megutáltam őket.

3 Móz. 20,24

Nektek pedig mondom: Bírjátok azok földét, melyet nektek adok örökségűl, a tejjel és mézzel folyó földet. Én vagyok a ti Uratok Istenetek, ki titeket kiválasztottalak egyéb népek közől.

3 Móz. 20,25

Válaszszátok el azért ti is a tiszta barmot a tisztátalantól, és a tiszta madarat a tisztátalantól, hogy meg ne fertőztessétek lelketeket a barommal és madarakkal és mindazokkal, mik a földön mozognak, és miket fertőzötteknek mutattam nektek.

3 Móz. 20,26

Szentek legyetek nekem, mert én, az Úr, szent vagyok, és elkülönöztelek titeket a többi népektől, hogy enyéim legyetek. [Péter I. 1,16.]

3 Móz. 20,27

A mely férfiúban vagy asszonyban varázsló vagy jövendölő lélek leend, halállal haljanak meg. Kövezzék meg őket, vérök legyen rajtok. [Móz. V. 18,11. Kir. I. 28,7.]

3 Móz. 21

A papokról szóló törvények.

3 Móz. 21,1

És mondá az Úr Mózesnek: Szólj a papoknak, Áron fiainak, és mondd nekik: Meg ne fertőztessék a pap polgártársainak holtteste által,

3 Móz. 21,2

hacsak nem vérszerint való atyjafiai és rokonai, vagyis, atyja és anyja, fia és leánya és öcscse,

3 Móz. 21,3

és szűz leánytestvére, ki még férjhez nem ment;

3 Móz. 21,4

de még népe fejedelme által se fertőztessék meg.

3 Móz. 21,5

Ne borotválják meg fejöket, se szakállukat, se testökön metéléseket ne tegyenek.

3 Móz. 21,6

Szentek legyenek Istenöknek, és meg ne fertőztessék az ő nevét; mert az Úr jó illatát és Istenök kenyereit áldozzák, és azért szentek legyenek.

3 Móz. 21,7

Parázna személyt és becstelen asszonyt ne vegyenek feleségűl, se azt, ki férjétől megvettetett; mert fölszenteltettek Istenöknek, [Móz. III. 19,29.]

3 Móz. 21,8

és a kitett kenyereket mutatják be. Legyenek tehát szentek, mert én is szent vagyok, az Úr, ki megszentelem őket.

3 Móz. 21,9

Ha a pap leánya paráznaságban találtatik, és megfertőzteti atyja nevét, tűzzel égettessék meg.

3 Móz. 21,10

A papi fejedelem, azaz testvérei között a legfőbb pap, kinek fejére öntetett a kenet olaja, és kinek kezei a papságra fölszenteltettek, és felöltöztetett a szent ruhákba, fejét fel ne födözze, ruháit meg ne szaggassa,

3 Móz. 21,11

és semmi halotthoz teljességgel be ne menjen. Még atyja és anyja által se fertőztessék meg.

3 Móz. 21,12

A szent helyről se menjen ki, hogy meg ne fertőztesse az Úr szentélyét, mert Istene szent kenetének olaja van rajta. Én vagyok az Úr.

3 Móz. 21,13

Szűzet vegyen feleségűl. [Ezekiel 44,22.]

3 Móz. 21,14

Özvegyet pedig és megvetett, megszeplősített és parázna személyt ne vegyen, hanem leányzót népe közől,

3 Móz. 21,15

hogy neme ágát ne vegyítse nemzetsége köznépéhez; mert én vagyok az Úr, ki megszentelem őt.

3 Móz. 21,16

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

3 Móz. 21,17

Szólj Áronnak: Ivadékod nemzetségéből azon ember, kinek hibája van, ne mutasson be kenyereket az ő Istenének;

3 Móz. 21,18

se ne járúljon szolgálatához: ha vak, ha sánta, ha kicsiny, vagy nagy, vagy horgas orrú,

3 Móz. 21,19

ha törött lábú vagy kezű,

3 Móz. 21,20

ha görbe hátú, ha fájós szemű, ha szemén hályog, ha testén állandó var, vagy sömör van, vagy a ki megszakadt.

3 Móz. 21,21

A kiben csak hiba van Áron pap ivadékából, ne menjen az Úrnak áldozni, se Istenének kenyereket bemutatni;

3 Móz. 21,22

mindazáltal egyék a kenyerekből, melyeket bemutatnak a szentélyben,

3 Móz. 21,23

de úgy, hogy a függönyön belűl ne menjen, se ne járúljon az oltárhoz, mert hibája vagyon, és nem kell megfertőztetni szentélyemet. Én vagyok az Úr, ki megszentelem őket.

3 Móz. 21,24

Megmondá tehát Mózes Áronnak és fiainak és egész Izraelnek mindazokat, mik neki meg valának parancsolva.

3 Móz. 22

A papok és áldozatok tisztaságáról.

3 Móz. 22,1

Szóla még az Úr Mózesnek, mondván:

3 Móz. 22,2

Szólj Áronnak és fiainak: hogy tartóztassák meg magokat azoktól, miket Izrael fiai nekem szentelnek, és meg ne fertőztessék a nekem szenteltek nevét, miket ők bemutatnak. Én vagyok az Úr.

3 Móz. 22,3

Mondd meg nekik és utódaiknak: A mely ember nemzetségtekből, tisztátalan lévén, azokhoz járúl, a mik megszenteltettek, s miket Izrael fiai az Úrnak bemutattak: elvesz az Úr előtt. Én vagyok az Úr.

3 Móz. 22,4

Az Áron ivadékából való ember, ha poklos vagy magfolyást szenved, ne egyék azokból, miket nekem szenteltek, míg meg nem gyógyúl. A ki halott miatt megfertőzöttet illet, és a kitől, mint közösűléskor, magva elfoly,

3 Móz. 22,5

és a ki csúszómászót illet, és akármi tisztátalant, melynek illetése megfertőztet,

3 Móz. 22,6

tisztátalan legyen estig, és ne egyék azokból, miket megszenteltek; de ha testét megmossa vizzel,

3 Móz. 22,7

és a nap elnyugszik, akkor megtisztúlván, egyék a szenteltekből, mert az ő eledele.

3 Móz. 22,8

Elhullott és vadtól megfogott állatot ne egyenek, se azokkal meg ne fertőztessenek. Én vagyok az Úr. [Móz. III. 17,15. Móz. II. 22,31. Móz. V. 14,21. Ezekiel 44,31.]

3 Móz. 22,9

Tartsák meg parancsaimat, hogy bűn alá ne essenek, és meg ne haljanak a szentélyben, midőn azt megfertőztetik. Én vagyok az Úr, ki megszentelem őket.

3 Móz. 22,10

Semmi idegen ne egyék a szenteltekből, a pap zsellére és bérese ne egyék azokból;

3 Móz. 22,11

de kit a pap veszen, és a ki házánál született szolga, ezek egyenek azokból.

3 Móz. 22,12

Ha a pap leánya valakihez a népből megy férjhez, a szenteltekből és az első zsengékből ne egyék.

3 Móz. 22,13

Ha pedig özvegy vagy megvetett lesz, és magzatok nélkül tér vissza atyja házához, mint leánykorában szokott vala, tápláltassék atyja eledeleivel. Egy idegennek se legyen hatalma abból enni.

3 Móz. 22,14

A ki tudatlanságból eszik a szenteltekből, tegyen ötödrészt ahhoz, mit megevett, és adja a papnak a szentélybe.

3 Móz. 22,15

És meg ne fertőztessék Izrael fiainak szentelteit, miket az Úrnak bemutatnak,

3 Móz. 22,16

nehogy vétkök gonoszságát hordozzák, midőn a szenteltekből esznek. Én vagyok az Úr, ki megszentelem őket.

3 Móz. 22,17

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

3 Móz. 22,18

Szólj Áronnak és fiainak és Izrael minden fiának, és mondd nekik: Az Izrael házából és a nálatok lakó jövevények közől való ember, ki bemutatja áldozatát, vagy fogadását teljesítvén, vagy szabad akaratából áldozván, mindaz, mit az Úrnak égő áldozatúl visz,

3 Móz. 22,19

hogy általatok bemutattassék, hiba nélküli him legyen a tulkok- és juhok- és kecskékből.

3 Móz. 22,20

Ha hibája van, ne áldozzátok föl, kedves sem lenne.

3 Móz. 22,21

A mely ember békeáldozatot mutat be az Úrnak, akár fogadását teljesítvén, akár szabad akaratából áldozván, mind a tulkok, mind a juhok közől hiba nélkülit mutasson be, hogy kedves legyen; semmi hiba ne legyen abban.

3 Móz. 22,22

Ha vak, ha béna, ha sebhelyes, ha fekélyes, vagy rühes, vagy sömörös leend, ne mutassátok be az Úrnak azokat, se ne égessetek azokból az Úr oltárán.

3 Móz. 22,23

A füle- és farka-vágott tulkot és juhot önkéntvaló áldozatúl bemutathatod; de fogadást azzal nem teljesíthetsz.

3 Móz. 22,24

Semminemű állatot, melynek megfakasztott vagy összezúzott, megszakadt vagy kimetszett heréje vagyon, az Úrnak be ne mutassatok, és földeteken ilyet ne cselekedjetek.

3 Móz. 22,25

Az idegen kezéből ne mutassatok be kenyereket Isteneteknek, vagy egyebet, a mit adni akarna; mert mindene romlott és hibás; el ne vegyétek azt.

3 Móz. 22,26

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

3 Móz. 22,27

A marha, juh és kecske miután ellettek, hét napig legyenek anyjok tőgyén; nyolczadnap pedig és azután az Úrnak bemutathatók.

3 Móz. 22,28

Se tehén, se juh föl ne áldoztassék egy napon fajzatával. [Móz. II. 33,19.]

3 Móz. 22,29

Midőn hálaáldozatot mutattok be az Úrnak, hogy engesztelhető lehessen,

3 Móz. 22,30

azon nap egyétek meg azt, ne maradjon semmi reggelig másnapra. Én vagyok az Úr. [Móz. III. 7,15.]

3 Móz. 22,31

Tartsátok meg parancsaimat, és cselekedjétek meg azokat. Én vagyok az Úr.

3 Móz. 22,32

Ne fertőztessétek meg szent nevemet, hogy megszenteltessem Izrael fiai között. Én vagyok az Úr, ki megszentellek titeket,

3 Móz. 22,33

és kihoztalak Egyiptom földéről, hogy Istenetek legyek. Én vagyok az Úr.

3 Móz. 23

Az évenkinti ünnepekről.

3 Móz. 23,1

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

3 Móz. 23,2

Szólj Izrael fiainak, és mondd nekik: Ezek az Úr ünnepei, melyeket szenteknek híjatok.

3 Móz. 23,3

Hat nap munkálkodjatok; a hetedik nap, mivel az szombat nyugodalma, szentnek hivassék; semmi dolgot azon ne tegyetek. Az Úr szombata az minden lakhelyeteken.

3 Móz. 23,4

Ezek pedig az Úr szent ünnepei, melyeket meg kell ülnötök idejökben.

3 Móz. 23,5

Az első hónapban a hónak tizennegyedik napján este az Úr Fázéja; [Móz. IV. 28,16.]

3 Móz. 23,6

és tizenötödik napján e hónak kovásztalanok ünnepe vagyon az Úrnak. Hét nap egyetek kovásztalant.

3 Móz. 23,7

Az első nap igen nagy és szent ünnepetek legyen, semmi szolgai munkát azon ne tegyetek;

3 Móz. 23,8

hanem áldozatot áldozzatok tűzzel az Úrnak hét napig. A hetedik nap pedig nagyobb és szentebb legyen; és azon semmi szolgai munkát ne tegyetek.

3 Móz. 23,9

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

3 Móz. 23,10

Szólj Izrael fiainak, és mondd nekik: Mikor bementek a földre, melyet én nektek adok, és megaratjátok a veteményt, vigyétek a kalászkévéket, aratástok zsengéjét a paphoz,

3 Móz. 23,11

ki a kévét fölemeli az Úr előtt a szombat második napján és megszenteli azt, hogy érettetek kedves legyen.

3 Móz. 23,12

És azon nap, melyen a kéve megszenteltetik, öljetek egy, hibanélküli esztendős bárányt az Úrnak égőáldozatúl,

3 Móz. 23,13

eledeláldozat is mutattassék be azzal, két tizedrész olajjal vegyített lisztláng az úr áldozatára és gyönyörűséges illatra; és italáldozat is borból, egy hin negyed része.

3 Móz. 23,14

Kenyeret és lepényt és pépet ne egyetek a veteményből az napig, melyen bemutattok abból Isteneteknek. Örök parancs ez nemzedékeitekben és minden lakhelyeteken.

3 Móz. 23,15

Számláljatok pedig a szombat másodnapjától, melyen a zsenge kévéit bemutattátok, hét egész hetet, [Móz. V. 16,9.]

3 Móz. 23,16

a hetedik hét eltelésének második napjáig, azaz ötven napot; és akkor mutassatok be az Úrnak új áldozatot

3 Móz. 23,17

minden lakhelyetekből, két zsengekenyeret, két tizedrész kovászos lisztlángból, melyeket süssetek meg az Úrnak első zsengéűl.

3 Móz. 23,18

És áldozzatok a kenyerekkel hibanélküli esztendős hét bárányt, és egy borjút a csordából, és két kost, és legyenek ezek égőáldozatúl italáldozataikkal együtt az Úrnak gyönyörűséges illatra.

3 Móz. 23,19

Áldozzatok bakot is a bűnért, és esztendős két bárányt békeáldozatúl.

3 Móz. 23,20

És midőn a pap azokat az első zsengének kenyereivel fölemeli az Úr előtt, az ő számára legyenek.

3 Móz. 23,21

És híjátok ezen napot igen nagy és szentséges ünnepnek; semmi szolgai munkát azon ne tegyetek. Örök törvény legyen ez minden lakhelyeteken és nemzedékeitekben.

3 Móz. 23,22

Midőn pedig földetek terményét aratjátok, ne vágjátok azt le egész földig, a megmaradott gabonafejeket se szedjétek föl, hanem hagyjátok a szegényeknek és jövevényeknek. Én vagyok a ti Uratok Istenetek. [Móz. III. 19,9.]

3 Móz. 23,23

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

3 Móz. 23,24

Szólj Izrael fiainak: A hetedik hónapban, a hónak első napján emlékünnepetek legyen, harsona-zengéssel, és szentnek hivassék. [Móz. IV. 29,1.]

3 Móz. 23,25

Semmi szolgai munkát azon ne tegyetek, és mutassatok be az Úrnak égőáldozatot.

3 Móz. 23,26

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

3 Móz. 23,27

E hetedik hó tizedik napján az engesztelésnek igen nagy ünnepe legyen, és szentnek hivassék; és sanyargassátok azon lelkeiteket, és mutassatok be az Úrnak égőáldozatot.

3 Móz. 23,28

Semmi szolgai munkát ne tegyetek e nap idején; mert engesztelés napja az, hogy megkegyelmezzen nektek a ti Uratok Istenetek.

3 Móz. 23,29

A mely lélek magát e napon nem sanyargatja, elvesz népe közől;

3 Móz. 23,30

és a ki valami munkát tesz, eltörlöm azt népe közől.

3 Móz. 23,31

Tehát semmi munkát azon ne tegyetek; örök törvénytek legyen ez minden nemzedékeitekben és lakhelyeteken.

3 Móz. 23,32

Nyugalom szombata ez; és sanyargassátok lelkeiteket a hó kilenczedik napján; estétől estig üljétek ünnepeiteket.

3 Móz. 23,33

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

3 Móz. 23,34

Szólj Izrael fiainak: Ezen hetedik hó tizenötödik napjától kezdve a sátorok ünnepe legyen az Úrnak hét napig.

3 Móz. 23,35

Az első nap igen nagy és szentséges ünnepnek hivassék; semmi szolgai munkát azon ne tegyetek.

3 Móz. 23,36

És hét napig mutassatok be az Úrnak égőáldozatokat; a nyolczadik nap is igen nagy és szentséges legyen, és mutassatok be az Úrnak égőáldozatot, mert az a sokaságé és gyülekezeté; semmi szolgai munkát azon ne tegyetek.

3 Móz. 23,37

Ezek az Úr ünnepei, melyeket igen nagy- és szentségesnek híjatok, és mutassatok be azokon áldozatokat az Úrnak, égő- és eledeláldozatokat, mindenik nap szertartása szerint,

3 Móz. 23,38

az Úr szombatain kivűl, ajándékaitokon és azokon kivűl, melyeket fogadásból mutattok be, vagy szabad akaratból adtok az Úrnak.

3 Móz. 23,39

Azért a hetedik hó tizenötödik napjától, mikor földetek minden gyümölcsét begyüjtitek, ünnepet üljetek az Úrnak hét napig. Az első és nyolczadik napon szombat legyen, azaz nyugodalom.

3 Móz. 23,40

És első napon vegyetek magatokhoz a legszebb fák gyümölcseiből, pálmafa-ágakat is és sürűlevelű faágakat és patakmelletti fűzfákat, és örvendezzetek a ti Uratok Istenetek előtt.

3 Móz. 23,41

És ünnepét üljétek hét napig esztendőnkint. Örök törvény legyen ez nemzedékeitekben. A hetedik hónapban üljétek az ünnepet,

3 Móz. 23,42

és lakjatok levélszinekben hét napig. Minden, a ki Izrael nemzetségéből való, sátorok alatt lakjék;

3 Móz. 23,43

hogy megtanúlják utódaitok: hogy sátorokban hagytam lakni Izrael fiait, miután kihoztam őket Egyiptom földéről. Én vagyok a ti Uratok Istenetek.

3 Móz. 23,44

És Mózes az Úr ünnepei felül szóla Izrael fiainak.

3 Móz. 24

A szent lámpák és szent kenyerek iránti rendelet. A káromlásról és sérelmek viszonzásáról.

3 Móz. 24,1

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

3 Móz. 24,2

Parancsold meg Izrael fiainak, hogy neked igen tiszta és világos faolajat hozzanak a lámpák mindenkori föntartására,

3 Móz. 24,3

a bizonyság függönyén kivűl a szövetség hajlékában. És Áron helyezze el azokat estétől reggelig az Úr elé, örök rend- és szertartással nemzedékeitekben.

3 Móz. 24,4

Az igen tiszta gyertyatartóra tétessenek mindenkor az Úr elé.

3 Móz. 24,5

Végy lisztlángot is, és süss abból tizenkét kenyeret, melyek mindenikében két tizedrész legyen;

3 Móz. 24,6

s melyeket hatonként tégy egymás ellenébe az igen tiszta asztalra az Úr elé;

3 Móz. 24,7

és tégy azokra tiszta tömjént, annak emlékezetére, hogy a kenyér az Úr áldozata.

3 Móz. 24,8

Minden szombaton váltassanak föl az Úr előtt, Izrael fiaitól örök szövetségűl vétetvén;

3 Móz. 24,9

és legyenek Áronéi és fiaiéi, hogy egyék meg azokat a szent helyen; mert szentséges az az Úr áldozataiból örök törvénynyel.

3 Móz. 24,10

És íme kimenvén egy izraeli asszony fia, kit egy egyiptomi férfiútól szült vala, Izrael fiai között, összevesze a táborban egy izraeli férfiúval.

3 Móz. 24,11

És mikor káromlotta a nevet, és szidalmazta azt, Mózeshez viteték. (Anyja pedig Szalumitnak neveztetik vala, ki Dabri leánya Dán nemzetségéből.)

3 Móz. 24,12

És a tömlöczbe veték őt, mig megtudják, mit fog parancsolni az Úr.

3 Móz. 24,13

Ki szóla Mózesnek,

3 Móz. 24,14

mondván: Vidd ki a káromlót a táborból, és mindnyájan, a kik hallották, tegyék annak fejére kezeiket, és kövezze meg őt az egész nép.

3 Móz. 24,15

És szólj Izrael fiainak: A mely ember Istenét szidalmazza, viselje bűnét.

3 Móz. 24,16

És a ki káromolja az Úr nevét, halállal haljon meg; kövezze meg őt az egész sokaság, akár polgár legyen, akár jövevény. A ki káromolja az Úr nevét, halállal haljon meg.

3 Móz. 24,17

A ki megveri és megöli az embert, halállal haljon meg.

3 Móz. 24,18

A ki barmot öl, adjon mást helyette, azaz párát páráért.

3 Móz. 24,19

A ki megsebez valakit polgártársai közől, a mint cselekedett, úgy cselekedjenek neki:

3 Móz. 24,20

törést törésért, szemet szemért, fogat fogért adjon; a milyen sebet máson ejtett, olyat kényszeríttessék szenvedni. [Móz. II. 21,24. Móz. V. 19,21. Máté 5,38.]

3 Móz. 24,21

A ki barmot öl, mást adjon helyette. A ki embert öl, büntettessék meg.

3 Móz. 24,22

Egyenlő itélet legyen közöttetek, akár jövevény, akár polgár vétkezzék; mert én vagyok a ti Uratok Istenetek.

3 Móz. 24,23

És szóla Mózes Izrael fiaihoz, és kivivék azt, ki káromkodott vala, a táborból, és megkövezék. És úgy cselekvének Izrael fiai, mint az Úr Mózesnek parancsolta vala.

3 Móz. 25

A hetedik és ötvenedik esztendőről.

3 Móz. 25,1

És szóla az Úr Mózesnek Sinai hegyén, mondván:

3 Móz. 25,2

Szólj Izrael fiainak, és mondd nekik: Mikor bementek a földre, melyet én nektek adok, ünnepeld meg az Úr szombatát. [Móz. II. 23,10.]

3 Móz. 25,3

Hat esztendeig vesd be földedet, és hat esztendeig messd meg szőlődet, és szedd annak termését,

3 Móz. 25,4

a hetedik esztendőben pedig a földnek, az Úr nyugalmának szombata legyen; a földet be ne vesd, és a szőlőt meg ne messd.

3 Móz. 25,5

A mit a föld magától terem, le ne arasd; és zsengéidnek szőlőjét le ne szedd, mint szüretkor; mert az a föld nyugalmának esztendeje;

3 Móz. 25,6

de még is legyen élelmetekre, magadnak és szolgádnak, szolgálódnak és béresednek és a jövevényeknek, kik nálad tartózkodnak;

3 Móz. 25,7

marháid és barmaid eledelére legyen mind, a mi terem.

3 Móz. 25,8

Számlálj azonfölül magadnak hét év-hetet, azaz hétszer hét esztendőt, melyek mindössze negyvenkilencz esztendőt tesznek.

3 Móz. 25,9

És a hetedik hónapban, a hó tizedik napján szólaltasd a harsonát a kegyelem idején egész országtokban.

3 Móz. 25,10

És szenteld meg az ötvenedik esztendőt, és nevezd földed minden lakója szabadúlásának; mert az örvendetes év az. Ekkor minden ember jusson birtokához, és kiki térjen vissza előbbi családjához;

3 Móz. 25,11

mert ez az örvendetes év, az ötvenedik esztendő. Ne vessetek, és ne arassátok le a mi magától terem a földön, és a szőlő zsengéit meg ne szedjétek

3 Móz. 25,12

az örvendetes esztendő megszentelése miatt, hanem azt egyétek, a mit találtok.

3 Móz. 25,13

Az örvendetes esztendőben mindenki jusson birtokához.

3 Móz. 25,14

Mikor eladsz valamit polgártársadnak, vagy valamit veszesz tőle, ne szomorítsd meg atyádfiát, hanem az örvendetes esztendők száma szerint vedd meg tőle,

3 Móz. 25,15

és a termésnek ily számlálása szerint adja el neked.

3 Móz. 25,16

A mennyivel több esztendő marad az örvendetes év után, annyival növekedjék ára is; és a mennyivel kevesebb időt számlálsz, annyival olcsóbb leszen a vétel is. Mert a termés idejét adja el neked.

3 Móz. 25,17

Ne nyomorgassátok a nemzetségtekből valókat, hanem kiki félje Istenét, mert én vagyok a ti Uratok Istenetek.

3 Móz. 25,18

Cselekedjétek meg parancsaimat, és itéleteimet tartsátok meg, és teljesítsétek azokat, hogy a földön minden félelem nélkül lakhassatok,

3 Móz. 25,19

és a föld teremje nektek gyümölcseit, melyekből eleget egyetek, semmi megtámadtatástól nem félvén.

3 Móz. 25,20

Hogyha mondjátok: Mit eszünk a hetedik esztendőben, ha nem vetünk, és gabonánkat be nem gyűjtjük?

3 Móz. 25,21

Áldásomat adom nektek a hatodik esztendőben, hogy három esztendőre teremjen gyümölcsöt;

3 Móz. 25,22

és a nyolczadik esztendőben vessetek, és az ó gabonát egyétek a kilenczedik esztendeig; miglen új terem az ót egyétek.

3 Móz. 25,23

A földet se adjátok el örökösen, mert enyém az, ti pedig csak jövevények és bérlők vagytok nálam.

3 Móz. 25,24

Azért minden birtokföldeteket a visszaváltás föltétele alatt adjátok el.

3 Móz. 25,25

Ha atyádfia elszegényedvén, eladja birtokocskáját, és rokona akarja azt, megválthatja, a mit amaz eladott.

3 Móz. 25,26

Ha pedig rokona nincsen, és ő maga találhat költséget a kiváltásra,

3 Móz. 25,27

számítsák föl a termést az eladás idejétől kezdve; és a mi megmarad, adja a megvevőnek, és igy vegye vissza birtokát.

3 Móz. 25,28

De ha keze nem tehet szert, hogy árát megadja, legyen a vevőé, a mit vett, az örvendetes esztendeig. Mert abban minden eladás visszatér urához és előbbi birtokosához.

3 Móz. 25,29

A ki eladja házát a város kerítésén belűl, szabadságában áll kiváltani esztendő eltelése alatt.

3 Móz. 25,30

Ha ki nem váltja, és az esztendő elforgott, bírja azt a megvevő és maradékai örökké, és ki nem váltathatik, még az örvendetes évben sem.

3 Móz. 25,31

Ha pedig a ház faluban vagyon, melynek nincs kerítése, a földek törvénye szerint adassék el. Ha előbb ki nem váltatik, az örvendetes évben urára jusson vissza.

3 Móz. 25,32

A leviták házai, melyek városokban vannak, mindenkor kiváltathatnak.

3 Móz. 25,33

Ha ki nem váltatnak, az örvendetes évben uraikra jussanak vissza, mert a házak a leviták városaiban birtok gyanánt vannak Izrael fiai között.

3 Móz. 25,34

A város körül levő mezejöket pedig ne adják el, mert örökös birtok az.

3 Móz. 25,35

Ha atyádfia elszegényedik és tehetetlen, és befogadod őt, mint jövevényt és zarándokot, és veled él,

3 Móz. 25,36

ne végy uzsorát tőle, se többet, mint adtál. Féljed Istenedet, hogy élhessen nálad atyádfia.

3 Móz. 25,37

Pénzedet ne add uzsorára neki, és a gabonát fölösen rajta meg ne vedd.

3 Móz. 25,38

Én vagyok a ti Uratok Istenetek, ki titeket Egyiptom földéről kihoztalak, hogy nektek adjam Kanaán földét, és a ti Istenetek legyek.

3 Móz. 25,39

Ha szegénységtől kényszeríttetvén atyádfia, magát eladja neked, ne terheld őt rabszolgai munkával,

3 Móz. 25,40

hanem mint béresed és zselléred legyen; az örvendetes esztendeig dolgozzék nálad,

3 Móz. 25,41

és azután szabadon menjen gyermekeivel, és térjen vissza rokonságához, és atyái birtokába,

3 Móz. 25,42

mert szolgáim ők, és én hoztam ki őket Egyiptom földéről. Ne adassanak el rabszolgai módra;

3 Móz. 25,43

ne nyomorgasd őket erőhatalommal, hanem féljed Istenedet.

3 Móz. 25,44

Szolgátok és szolgálótok a körületek való nemzetekből legyen,

3 Móz. 25,45

és a jövevényekből, kik nálatok tartózkodnak, vagy a kik ezektől születnek földeteken, azok legyenek szolgáitok,

3 Móz. 25,46

és örökség törvényével hagyjátok maradéktokra, és örökké birjátok; de rokonaitokat, Izrael fiait, el ne nyomjátok erőhatalommal.

3 Móz. 25,47

Ha meggazdagodik nálatok a jövevény és idegen, és atyádfia elszegényűlvén, eladja magát neki, vagy akárkinek az ő nemzetségéből,

3 Móz. 25,48

az eladás után megváltható. A ki atyafiai közől akarja, váltsa meg őt,

3 Móz. 25,49

atyja testvére és atyja testvérének fia, rokona és sógora. Ha pedig magától is telik, váltsa meg magát;

3 Móz. 25,50

csakhogy vegye számba az esztendőket azon időtől, midőn magát eladta volt, az örvendetes évig; és a pénz, melyen eladatott, az esztendők száma szerint, mint napszámbér, számíttassék föl.

3 Móz. 25,51

Ha több esztendő van hátra az örvendetes évig, a szerint adja meg a váltságot is;

3 Móz. 25,52

ha kevés, vessen számot vele az esztendők száma szerint, és a vevőnek fizesse meg, a mi még hátra van az esztendőkből,

3 Móz. 25,53

melyekben azelőtt szolgált, azok bérét oda számítván; ne nyomorgassa őt erőszakkal színed előtt.

3 Móz. 25,54

Hogyha ekképen ki nem váltathatik, az örvendetes esztendőben menjen szabadon gyermekeivel;

3 Móz. 25,55

mert ők szolgáim, Izrael fiai, kiket kihoztam Egyiptom földéről.

3 Móz. 26

Áldás vagy átok azokra, kik az Isten parancsát megtartják vagy megvetik.

3 Móz. 26,1

Én vagyok a ti Uratok Istenetek. Ne csináljatok magatoknak bálványt és faragott képet, se jeloszlopokat ne emeljetek, se emlékkövet ne állítsatok földeteken, hogy azt imádjátok. Mert én vagyok a ti Uratok Istenetek. [Móz. II. 20,4. Móz. V. 5,8. Zsolt. 96,7.]

3 Móz. 26,2

Tartsátok meg szombataimat, és féljetek az én szentélyemnél. Én vagyok az Úr.

3 Móz. 26,3

Ha rendeléseim szerint jártok, és parancsaimat megtartjátok, és azokat megcselekszitek, esőt adok nektek idejében; [Móz. V. 28,1.]

3 Móz. 26,4

és a föld megadja termését, és a fák megtelnek gyümölcsökkel.

3 Móz. 26,5

A cséplés eltart szüretig, és a szüret eléri a vetést; és megelégedésig eszitek majd kenyereteket, és félelem nélkül laktok földeteken.

3 Móz. 26,6

Békeséget adok határaitokban; aludni fogtok, és nem lesz, ki fölrettentsen. Kiírtom az ártalmas vadakat; és fegyver nem megy át határaitokon.

3 Móz. 26,7

Űzőbe veszitek ellenségeiteket, és elhullanak előttetek.

3 Móz. 26,8

Öten közőletek száz idegent űznek el; és százan közőletek, tizezeret; elesnek előttetek fegyver által ellenségeitek.

3 Móz. 26,9

Rátok tekintek, és megszaporítlak; megsokasodtok, és megerősítem kötésemet veletek.

3 Móz. 26,10

Réginél régiebbet fogtok enni, és az új megérkeztével a régit kihányjátok.

3 Móz. 26,11

Hajlékomat közétek helyezem, és nem vet el titeket az én lelkem.

3 Móz. 26,12

Közöttetek járok, és Istenetek leszek, és ti népem lesztek. [Kor. II. 6,16.]

3 Móz. 26,13

Én vagyok Uratok Istenetek, ki titeket kihoztalak az egyiptomiak földéről, hogy ne szolgáljatok azoknak, és nyakatokon a lánczokat eltörtem, hogy egyenesen járjatok.

3 Móz. 26,14

De ha rám nem hallgattok, és nem cselekszitek meg minden parancsomat, [Móz. V. 28,15. Jerem.sir. 2,17. Malak. 2,2.]

3 Móz. 26,15

ha megvetitek törvényeimet, és megutáljátok itéleteimet, nem cselekedvén azokat, miket rendeltem, és semmivé teszitek kötésemet;

3 Móz. 26,16

én is ezeket cselekszem nektek: Hamar meglátogatlak titeket szükséggel és hőséggel, mely megrontsa szemeiteket, és elemészszen titeket. Hiába vettek magot, az ellenség fogja megemészteni. [Birák 6,4.]

3 Móz. 26,17

Ellenetek fordítom orczámat, és lehulltok ellenségeitek előtt, és azok alá fogtok vettetni, kik titeket gyűlölnek. Szaladtok, midőn senki nem kerget is.

3 Móz. 26,18

Ha pedig, így sem engedelmeskedtek nekem, hétszerte megtöbbítem büntetésteket a ti bűneitekért,

3 Móz. 26,19

és megtöröm átalkodástok kevélységét. És olyanná teszem fölöttetek az eget, mint a vas, és a földet, mint az ércz.

3 Móz. 26,20

Munkátok hiába fog esni, a föld nem hoz termést, sem a fák gyümölcsöt nem adnak.

3 Móz. 26,21

Ha ellenem szegűltök, és nem akartok engem hallgatni, hétszerte megtöbbítem csapástokat bűneitekért;

3 Móz. 26,22

és rátok bocsátom a mezei vadakat, melyek megemészszenek titeket és barmaitokat, és mindent úgy elfogyaszszanak, hogy puszták legyenek útaitok.

3 Móz. 26,23

Hogyha még így sem akarjátok elfogadni a fegyelmet, hanem ellenem szegűltök,

3 Móz. 26,24

én is ellenetek szegűlök és megbüntetlek titeket hétszerte bűneitekért;

3 Móz. 26,25

és rátok hozom az én szövetségem boszúló fegyverét. És mikor a városokba futtok, mirígyhalált bocsátok közétek, és az ellenség kezébe adattok,

3 Móz. 26,26

miután eltöröm kenyeretek botját úgy, hogy tíz asszony süssön kenyeret egy kemenczében, és mértékre adják azokat; és esztek, de jól nem laktok.

3 Móz. 26,27

Ha pedig ezek által sem hallgattok engem, hanem ellenem szegűltök,

3 Móz. 26,28

én is ellenetek szegűlök ellenséges haraggal, és megbüntetlek titeket hét csapással bűneitekért,

3 Móz. 26,29

úgy, hogy fiaitok és leányaitok húsát egyétek.

3 Móz. 26,30

Lerontom emelvényeiteket, és faragott képeiteket összetöröm. Bálványaitok romjai közé hulltok, és lelkem megutál titeket,

3 Móz. 26,31

elannyira, hogy városaitokat kietlenné teszem, szentélyeiteket pusztává, és nem fogadom el többé a gyönyörűséges illatot.

3 Móz. 26,32

És elpusztítom földeteket, hogy ellenségeitek álmélkodni fognak azon, mikor annak lakosai lesznek.

3 Móz. 26,33

Titeket pedig elszélesztelek a pogányok közé, és kardot vonok utánatok, és pusztává lesz földetek, és városaitok romokká.

3 Móz. 26,34

Akkor a föld kedvére tart majd nyugalmat pusztaságának minden napjain át; mikor ti

3 Móz. 26,35

az ellenség földén lesztek, szombatot fog tartani, és megnyugszik pusztaságának szombatain, mivel nem nyugodott meg szombataitokon, midőn azon laktatok.

3 Móz. 26,36

És a kik közőletek megmaradnak, félénkséget adok sziveikbe az ellenségek tartományaiban, megrettenti őket a lehulló levél csördülése is, és úgy futnak majd attól, mint a fegyvertől; elesnek, midőn senki nem kergeti is,

3 Móz. 26,37

és egyenkint összeroskadnak atyjokfiai fölött, mintha harczból szaladnának, senki sem mer közőletek az ellenségnek ellenállani;

3 Móz. 26,38

elvesztek a pogányok között, és az ellenség földe megemészt titeket.

3 Móz. 26,39

A kik pedig még azok közől megmaradnak, elepednek gonoszságaik miatt ellenségök földén, és nyomorgattatni fognak atyáik bűneiért és önmagokéiért,

3 Móz. 26,40

mígnem megvallják a magok és atyáik gonoszságát, melyekkel vétkeztek, és ellenem szegűltek.

3 Móz. 26,41

Azért én is ellenök szegűlök, és beviszem őket az ellenség földére, míg megszégyenűl körűlmetéletlen szivök. Akkor könyörögni fognak istentelenségökért;

3 Móz. 26,42

s én megemlékezem szövetségemről, melyet Jákobbal és Izsákkal és Ábrahámmal kötöttem vala. Megemlékezem a földről is,

3 Móz. 26,43

mely tőlök elhagyatva lévén, kedvére nyugodott, miattok szenvedvén pusztúlást. Ők pedig könyörögni fognak bűneikért, mivelhogy elvetették itéleteimet, és törvényeimet megutálták.

3 Móz. 26,44

Mindazáltal mikor az ellenség földén lesznek is, őket egészen el nem vetem, sem meg nem útálom úgy, hogy megemésztessenek, és felbontsam velök tett kötésemet. Mert én vagyok Urok Istenök;

3 Móz. 26,45

és megemlékezem régi szövetségemről, midőn kihoztam volt őket Egyiptom földéről a pogányok színe előtt, hogy Istenök legyek. Én vagyok az Úr. Ezek az itéletek és parancsok és törvények, melyeket adott az Úr önmaga és Izrael fiai között a Sinai hegyen Mózes által.

3 Móz. 27

A fogadástételekről és tizedről.

3 Móz. 27,1

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

3 Móz. 27,2

Szólj Izrael fiainak, és mondd nekik: A mely ember fogadást teszen, és Istennek igéri magát, becsű szerint adja meg váltságát.

3 Móz. 27,3

Ha férfi, húsz esztendőstől hatvan esztendősig, adjon ötven ezüst siklust a szentély mértéke szerint.

3 Móz. 27,4

Ha asszony, harminczat.

3 Móz. 27,5

Öt esztendőstől pedig húszig, a férfi adjon húsz siklust; az asszonynemű tizet.

3 Móz. 27,6

Az egy hónapostól öt esztendősig, a figyermekért adassék öt siklus, a leányért három.

3 Móz. 27,7

A hatvan esztendős és azon túli, ha férfi, adjon tizenöt siklust; ha asszony, tízet.

3 Móz. 27,8

Ha szegény, és a becsűt meg nem adhatja, álljon a pap elé; és a mennyire ez becsüli, és látja, hogy adhat, annyit adjon.

3 Móz. 27,9

Ha pedig valaki az Úrnak áldozható állatot fogad, szent legyen az,

3 Móz. 27,10

nem lehet fölcserélni, azaz, sem a jobbat hitványért, sem a hitványabbat jóért. Ha fölcseréli, mind a mit fölcserélt, mind a min cserélte, az Úrnak szenteltessék.

3 Móz. 27,11

Ha fogadással tisztátalan állatot igér, melyet az Úrnak nem lehet áldozni, vigyék a pap elé,

3 Móz. 27,12

ki megitélvén, ha jó-e vagy hitvány, határozza meg árát,

3 Móz. 27,13

melyet ha meg akar adni az, ki oda vitte, adjon a becs-ár fölött még ötödrészt.

3 Móz. 27,14

Ha valaki saját házát igéri, és az Úrnak szenteli, nézze meg azt a pap, ha jó-e vagy rosz? és azon áron, melyet ő meghatározott, adassék el.

3 Móz. 27,15

Ha pedig a fogadásttevő meg akarja azt váltani, adjon ötödrészt a becs-ár fölött, és legyen a ház övé.

3 Móz. 27,16

Hogyha földbirtokát fogadta és szentelte az Úrnak, a vetés mértéke szerint becsültessék meg ára. Ha harmincz köböl árpával vettetik be a föld, ötven siklus ezűstön adassék el.

3 Móz. 27,17

Ha mindjárt az örvendetes esztendő kezdetén igéri a földet, a mennyit érhet, annyira becsültessék.

3 Móz. 27,18

Ha pedig valami idő után, a pap számlálja föl a pénzt az örvendetes évig hátralevő esztendők száma szerint, és vonja le becs-árából.

3 Móz. 27,19

Hogyha a földet meg akarja váltani, a ki igérte, adjon ötödrészt a becsű-pénzhez, és bírja azt.

3 Móz. 27,20

Ha pedig nem akarja megváltani, hanem más valakinek eladatik, az, ki igérte, azután nem válthatja meg;

3 Móz. 27,21

mert mikor az örvendetes esztendő ideje eljövend, az Úrnak szentelt leszen; és mint szentelt föld, papi birtokká válik.

3 Móz. 27,22

Ha a földet vették, és nem az eldődök örökségéből szenteltetett az Úrnak,

3 Móz. 27,23

a pap számlálja föl az esztendök száma szerint az örvendetes évig árát, és a ki azt fogadta, adja az Úrnak.

3 Móz. 27,24

De az örvendetes esztendőben szálljon előbbi urára, ki azt eladta, és örökségének részeűl birta vala.

3 Móz. 27,25

Minden becslés a szentély siklusával történjék; a siklusban húsz fillér vagyon. [Móz. II. 30,13. Móz. IV. 3,47. Ezekiel 45,12.]

3 Móz. 27,26

Az első fajzásokat, melyek az Urat illetik, senki sem szentelheti és fogadhatja föl; akár marha, akár juh legyen, az Úré az.

3 Móz. 27,27

Hogyha tisztátalan az állat, váltsa meg a ki oda vitte, becslésed szerint, és árának ötödrészét adja hozzá. Ha nem akarja megváltani, adassék el másnak, a mennyire te becsülöd.

3 Móz. 27,28

Minden, a mi az Úrnak szenteltetik, akár ember legyen, akár barom, akár föld, ne adassék el, és ne váltathassék meg. A mi egyszer fölszenteltetett, szentséges legyen az Úrnak.

3 Móz. 27,29

És semmi szentelt, mi az embertől föláldoztatik, ne váltassék meg, hanem halállal haljon meg.

3 Móz. 27,30

A föld minden tizede akár veteményekből, akár fák gyümölcseiből, az Úré, és neki szenteltetnek.

3 Móz. 27,31

Ha pedig valaki meg akarja váltani tizedeit, azoknak ötödrészét adja fölül

3 Móz. 27,32

marha- juh- és kecskékből s mindabból melyek a pásztor botja alatt átmennek, minden tizedik az Úrnak szenteltessék.

3 Móz. 27,33

Ne válogassák se a jót se a hitványat, se máson el ne cseréljék. A ki elcseréli, mind a mit cserél, mind a min cseréltetett, az Úrnak szenteltessék, és ne váltassék meg.

3 Móz. 27,34

Ezek a parancsok, melyeket parancsolt az Úr Mózes által Izrael fiainak a Sinai hegyen.