SZENT PÁL APOSTOL II. LEVELE TIMOTEUSHOZ.

Jegyzet


2 Tim 1

Pál ír Timoteushoz, s kegyelmet, irgalmat és békét kiván neki. Hálát adok Istennek, hogy irántad való szeretetemnek megadta azon vigasztalást, hogy rólad mindenkor emlékezem, s e mellett kivánlak is látni, eszembe jutván a te színletlen hited. Ama szeretetért és e hitért intelek téged, hogy pásztori hivatalod kötelességeit örömmel teljesítsd. Ne szégyeld az Urat, se engemet, a te fogolytanítódat; hanem munkálkodjál velem az Isten erejében, ki minket kegyelemből hivott, és Jézus evangélioma által valósággal megszabadított. Ennek hirdetése végett rendeltettem én pogányok apostolává, és ezért szenvedek; de azért nem csüggedek el, hanem örök jutalmat reménylek. Ragaszkodjál bátran az igaz tanítmányhoz. Ásiában mindnyájan elhajlottak tőlem; de Oneziforus nem szégyenlett engemet. Az Úr jutalmazza meg őt.

2 Tim 1,1

Pál, Jézus Krisztus apostola Isten akaratából, az élet igéretére, mely Krisztus Jézusban vagyon,

2 Tim 1,2

Timoteusnak, az én szeretett fiamnak, kegyelem, irgalmasság, békeség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól.

2 Tim 1,3

Hálát adok Istennek, kinek őseimtől kezdve tiszta lelkiismérettel szolgálok, hogy szüntelen emlékezem felőled imádságaimban éjjel nappal;

2 Tim 1,4

kivánva téged látni, megemlékezvén könyhullatásaidról, hogy betöltessem örömmel,

2 Tim 1,5

eszembe juttatván a hitet, mely tebenned nem színlett, mely előbb nagyanyádban, Loiszban is lakott, és anyádban, Eunicében, bizonyos vagyok pedig, hogy tebenned is.

2 Tim 1,6

Ez oknál fogva intelek, hogy gerjeszd föl az Isten malasztját, mely benned vagyon az én kezeimnek rádtétele által.

2 Tim 1,7

Mert nem adta nekünk Isten a félelemnek, hanem az erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.

2 Tim 1,8

Azért ne szégyeld a mi Urunk bizonyságtételét, se engemet, az ő foglyát; hanem munkálkodjál együtt az evangéliom ügyében az Isten ereje szerint,

2 Tim 1,9

ki minket megszabadított és hivott az ő szent hivásával, nem a mi cselekedeteinknél fogva, hanem az ő végzete és kegyelme szerint, mely nekünk a Krisztus Jézusban adatott minden idők előtt, [Tít. 3,5.]

2 Tim 1,10

most pedig kinyilváníttatott a mi Üdvőzitőnknek, a Jézus Krisztusnak megjelenése által, ki megrontotta ugyan a halált, napfényre hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangéliom által,

2 Tim 1,11

melynek én lettem hirdetőjévé, apostolává és a pogányoknál tanitójává;

2 Tim 1,12

mely okért szenvedem is ezeket, de nem szégyenlem; mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok, hogy ő hatalmas az én letett kincsemet megtartani ama napra.

2 Tim 1,13

Tartsd példáúl az üdvös igéket, melyeket tőlem hallottál a hitben és szeretetben a Krisztus Jézusban.

2 Tim 1,14

A nálad letett jó kincset őrizd meg a Szentlélek által, ki bennünk lakik.

2 Tim 1,15

Tudod azt, hogy elhajlottak tőlem mindnyájan, kik Ásiában vannak, kik közől való Figellus és Hermogenes.

2 Tim 1,16

Legyen irgalmassággal az Úr Oneziforus házához; mert gyakorta megvigasztalt engem, és lánczomat nem szégyenlette. [Tim. II. 4,19.]

2 Tim 1,17

Sőt mikor Romába jött, szorgalmasan keresett engem, és föl is talált.

2 Tim 1,18

Adja az Úr neki, hogy nyerjen irgalmat az Úrtól ama napon. És mely sokat szolgált nekem Efezusban, te legjobban tudod.

2 Tim 2

Erősödjél meg; képezz tanításom szerint másokat tanitókúl, maradj hű Jézushoz, csak tisztedre figyelj, hogy harczod koronáját, s munkád gyümölcsét elnyerjed. Vedd ezt jól szivedre. Gondold meg, hogy Jézus az ő kínszenvedése után dicsőségesen föltámadott, mint az evangéliom tanítja, melyért én, mint egy gonosztevő szenvedek, hogy nem csak magamnak, hanem másoknak is megszerezzem az üdvösséget, melyet mindazok megnyernek, kik Krisztust a szenvedésben követik; mert valóban a ki vele szenved, vele meg is fog dicsőíttetni. Ezeket fontold meg és tanítsd, de nem haszontalan szóvitákkal. Légy az igaz tanítmánynak kiszolgáltatója, és kerűld a tévtanítók üres fecsegéseit. Némelyek tagadják a test feltámadását, és nagy kárt tesznek; de a választottak mind a mellett állhatatosak maradnak. Az egyházban vannak edények tisztességre, és edények gyalázatra. Kerűld az ifjúkori vágyakat és versengéseket. Légy szelíd béketűrő tanító, hogy az elszakadtakat a sátán tőreiből kiragadhasd.

2 Tim 2,1

Te azért, fiam! erősödjél meg a malasztban, mely a Krisztus Jézusban vagyon;

2 Tim 2,2

és a miket tőlem hallottál sok tanúbizonyság által, azokat bízd hű emberekre, kik alkalmasak lesznek másokat is tanítani.

2 Tim 2,3

Munkálkodjál, mint Krisztus Jézus jó harczosa.

2 Tim 2,4

Istennek egy bajnoka sem elegyedik világi dolgokba, hogy annak tessék, a kihez szegődött.

2 Tim 2,5

Mert a ki bajvívásban küzd is, nem koronáztatik meg, hacsak szabály szerint nem küzd.

2 Tim 2,6

A munkálkodó szántóvetőnek kell először a terményből részt vennie.

2 Tim 2,7

Értsd a miket mondok; mert az Úr ad neked értelmet mindenekben.

2 Tim 2,8

Emlékezzél meg, hogy az Úr Jézus Krisztus, ki Dávid ivadékából való, feltámadott halottaiból az én evangéliomom szerint,

2 Tim 2,9

melyért szenvedek egész a bilincsekig, mintegy gonosztevő; de az Isten igéje nincs megkötözve;

2 Tim 2,10

azért mindent elszenvedek a választottakért, hogy ők is elnyerjék az üdvösséget, mely Krisztus Jézusban vagyon, a mennyei dicsőséggel.

2 Tim 2,11

Igaz beszéd ez: Mert ha vele együtt meghaltunk, együtt élünk is;

2 Tim 2,12

ha szenvedünk, együtt országlunk is; ha megtagadjuk, ő is megtagad minket;

2 Tim 2,13

s ha mi nem hiszünk is, ő hív marad, magát meg nem tagadhatja.

2 Tim 2,14

Ezekre ints, bizonyságot tévén az Úr előtt. Ne ereszkedjél szóvitába, mert ez semmire sem hasznos, hanem a hallgatók vesztére van.

2 Tim 2,15

Szorgalmas gondod legyen arra, hogy magadat Isten előtt megpróbált munkásnak mutassad, ki meg nem szégyenűl, és az igazság igéjét helyesen fejtegeti.

2 Tim 2,16

A világias és hiábavaló beszédeket pedig távoztasd; mert igen előmozdítják az istentelenséget,

2 Tim 2,17

és azok beszéde, mint a rák, tovább terjed; ezek közől való Himeneus és Filétus,

2 Tim 2,18

kik az igazságtól eltértek, mondván: hogy a feltámadás már megtörtént, és némelyek hitét feldúlták.

2 Tim 2,19

De az Istennek erős alapja megáll, ez lévén pecsétje: Ismeri az Úr övéit; és: Távozzék a gonosztól minden, ki az Úr nevét nevezi.

2 Tim 2,20

Nagy házban pedig nem csak arany- és ezüst-, hanem fa- és cserép-edények is vannak; és némelyek ugyan tisztességre, némelyek pedig gyalázatra.

2 Tim 2,21

Ha ki azért kitisztítja magát ezekből, tiszteletre méltó, megszentelt edény leszen az Úr használatára, alkalmas minden jócselekedetre.

2 Tim 2,22

Az ifjúság vágyódásaitól pedig fuss, hanem kövesd az igazságot, hitet, szeretetet és békeséget azokkal, kik segitségűl híják az Urat tiszta szivből.

2 Tim 2,23

A balgatag és a tanításhoz nem tartozó kérdéseket pedig kerűljed, tudván, hogy versengéseket szülnek.

2 Tim 2,24

Az Úr szolgájának pedig nem szabad versengeni, hanem mindenkihez szelídnek, fogékonynak, béketűrőnek kell lennie,

2 Tim 2,25

s hogy szelídséggel feddje meg azokat, kik az igazságnak ellene szegűlnek; talán valamikor az Isten töredelmet ad nekik az igazság megismerésére,

2 Tim 2,26

és kimenekednek az ördög tőréből, kitől fogva tartatnak az ő akarata szerint.

2 Tim 3

Tudd meg, hogy veszélyes idők jőnek, az ekkor támadandó tévtanítók fajtalan, gonosz, ellenszegűlő emberek, kik végre elvesznek. Te eddig működésedben és szenvedésedben követőm voltál, maradj hív a tőlem nyert tanításhoz és a szentírásokhoz, melyeket ifjú korodtól ismersz; mert minden szent írás, tanulságra, jobbúlásra s a tökély elnyerésére szolgál.

2 Tim 3,1

Ezt pedig tudjad, hogy az utolsó napokban veszedelmes idők következnek;

2 Tim 3,2

mert az emberek önszeretők lesznek, fösvények, kérkedők, kevélyek, káromlók, szülőik iránt engedetlenek, háladatlanok, gonoszok,

2 Tim 3,3

szeretetlenek, békételenek, becstelenítők, mértékletlenek, irgalmatlanok, kegyetlenek,

2 Tim 3,4

árulók, vakmerők, felfuvalkodók, inkább a gyönyörűségeknek, mint az Istennek szeretői,

2 Tim 3,5

istenes életet színlők ugyan, de annak erejét megtagadók. És ezeket kerűljed.

2 Tim 3,6

Mert ezek közől valók, kik beszínlik magokat a házakba, és magokhoz csalják a bűnökkel terhelt és különféle kivánságoktól ragadott asszonykákat,

2 Tim 3,7

kik mindig tanúlnak, és az igazság ismeretére soha nem jutnak.

2 Tim 3,8

Valamint pedig Jannes és Mambres ellenállottak Mózesnek, úgy ezek is ellenszegűlnek az igazságnak, megvesztegetett elméjű, a hitre nézve megvetett emberek lévén,

2 Tim 3,9

de tovább előre nem haladnak; mert esztelenségök nyilvános lesz mindeneknél, mint volt azoké is.

2 Tim 3,10

Te pedig követted az én tanításomat, oktatásomat, szándékomat, a hitet, szelídséget, szeretetet, béketűrést,

2 Tim 3,11

üldözéseket, szenvedéseket, melyek rajtam történtek Antiokiában, Ikoniumban és Lisztrában, milyen üldözéseket szenvedtem, és mindenikből kiszabadított engem az Úr.

2 Tim 3,12

És mindnyájan, kik ajtatosan akarnak élni Krisztus Jézusban, üldözést fognak szenvedni.

2 Tim 3,13

A gonosz emberek és hitegetők pedig előmennek a gonoszban, tévelyegvén és tévelyítvén.

2 Tim 3,14

De te maradj meg azokban, miket tanúltál, és a mik rád bízattak, tudván, kitől tanúltad;

2 Tim 3,15

és mivel gyermekségedtől fogva ismered a szent írásokat, melyek téged üdvösségre taníthatnak a Krisztus Jézusban való hit által.

2 Tim 3,16

Az Istentől ihletett minden írás hasznos a tanításra, feddésre, dorgálásra, az igazságban való oktatásra,

2 Tim 3,17

hogy tökéletes legyen az Isten embere, fölkészűlve minden jó cselekedetre. [Péter II. 1,20.]

2 Tim 4

Kérve kérlek, hirdesd az igét buzgón, lankadatlanúl; mert ez a jövendő tévtanítók miatt annál szükségesebb. Én csakhamar halált szenvedek, de vár engem az örök jutalom. Jőj hozzám; első kihallgatásomnál mindnyájan elhagytak, de az Úr velem volt. Köszöntések és áldó kivánat.

2 Tim 4,1

Isten és a Jézus Krisztus előtt, ki megitéli az eleveneket és holtakat kérve kérlek az ő eljövetelére és országára:

2 Tim 4,2

hirdesd az igét, légy rajta alkalmasan és alkalmatlanúl, ints, kérj, dorgálj teljes türelemmel és tudománynyal;

2 Tim 4,3

mert lesz idő, mikor a józan tanítást nem tűrik, hanem kivánságaik szerint magoknak mestereket gyüjtenek, viszkető füleik lévén,

2 Tim 4,4

és az igazságtól ugyan hallásukat elfordítják, és a mesékre térnek.

2 Tim 4,5

Te pedig vigyázz mindenben, fáradozz, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesítsd; józan légy.

2 Tim 4,6

Mert én már föláldoztatom, és kimúlásom ideje közel vagyon.

2 Tim 4,7

Jó harczot harczoltam, a futást elvégeztem, a hitet megtartottam;

2 Tim 4,8

végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, melyet megad nekem ama napon az Úr, az igaz bíró; nem csak nekem pedig, hanem azoknak is, kik szeretik az ő eljövetelét. Siess hamar hozzám jőni;

2 Tim 4,9

mert Démas elhagyott engem e világ szeretete miatt, és Tesszalonikába ment,

2 Tim 4,10

Krescens Galátziába, Títus Dalmátziába.

2 Tim 4,11

Egyedűl Lukács van velem. Márkot vedd melléd, és hozd el magaddal, mert hasznát veszem a szolgálatban. [Kolossz. 4,14.]

2 Tim 4,12

Tichikust pedig Efezusba küldöttem.

2 Tim 4,13

A felsőruhát, melyet Troásban Karpusnál hagytam, eljövén, hozd el magaddal, úgyszinte a könyveket, de főképen a hártyákat.

2 Tim 4,14

Sándor, a rézmíves, sok roszszal volt hozzám; de az Úr majd megfizet neki az ő cselekedetei szerint;

2 Tim 4,15

te is kerűld őt, mert igen ellene szegűlt a mi igéinknek.

2 Tim 4,16

Első védelmemnél senki sem volt velem, hanem mindnyájan elhagytak engem; ne tulajdoníttassék az nekik.

2 Tim 4,17

De az Úr mellettem volt, és megerősített engem, hogy általam teljesítve legyen a hithirdetés, és hallják meg azt minden pogányok, és kiszabadúltam az oroszlán szájából.

2 Tim 4,18

Az Úr megszabadított engem minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyországára, kinek dicsőség mindörökön örökké. Amen.

2 Tim 4,19

Köszöntsd Priskát és Aquilát és Oneziforus háznépét.

2 Tim 4,20

Erasztus Korintusban maradt, Trofimust pedig betegen hagytam Milétusban.

2 Tim 4,21

Siess a tél előtt eljőni. Köszöntenek téged Eubulus és Pudens, Linus és Klaudia, és mindnyájan az atyafiak.

2 Tim 4,22

Az Úr Jézus Krisztus legyen a te lelkeddel. Kegyelem veletek. Amen.