SZENT PÁL APOSTOL II. LEVELE A TESSZALONIKAIAKHOZ.

Jegyzet


2 Tessz 1

Pál ír a tesszalonikaiakhoz, kegyelmet és békét kiván nekik. Hálát adok Istennek, hogy bennetek a hit és szeretet mindinkább gyarapodik az üldözések között, melyeket szenvedtek, melyek Isten igaz itéletének kijelentésére szolgálnak, mivel azért ti örök jutalmat, üldözőitek örök büntetést nyernek itéletnapján, midőn az Úr boszút áll az engedetleneken, s őket örök veszedelemre adja. Azért kérem Istent, tegyen titeket méltókká e nagy jutalmak elnyerésére, hogy a ti megdicsőüléstekben megdicsőíttessék Krisztus az ő kegyelme következtében.

2 Tessz 1,1

Pál, Szilvánus és Timoteus a tesszalonikaiak anyaszentegyházának Istenben, a mi Atyánkban, és az Úr Jézus Krisztusban.

2 Tessz 1,2

Kegyelem nektek és békeség az Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

2 Tessz 1,3

Tartozunk mindenkor hálát adni az Istennek tiértetek, atyámfiai! úgy a mint méltó, mert fölötte növekedik a ti hitetek, és gyarapodik az egymáshoz való szeretet mindnyájotokban;

2 Tessz 1,4

annyira, hogy mi magunk is dicsekszünk veletek az Isten egyházaiban a ti béketűréstekért és hitetekért, melylyel minden üldözést és viszontagságot szenvedtek,

2 Tessz 1,5

Isten igaz itéletének jeléűl, hogy méltóknak fogtok találtatni az Isten országára, melyért szenvedtek is;

2 Tessz 1,6

mivel Istentől igazságos az, hogy szorongatással fizessen azoknak, kik titeket szorongatnak,

2 Tessz 1,7

nektek pedig, kiket szorongatnak, nyugodalommal velünk együtt, midőn az Úr Jézus meg fog jelenni az égből az ő hatalmasságának angyalaival,

2 Tessz 1,8

a tűz lángjában, boszút állván azokon, kik nem ismerik az Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliomának,

2 Tessz 1,9

kik megbüntettetnek örök veszedelemmel, az Úr színétől és az ő erejének dicsőségétől,

2 Tessz 1,10

mikor eljövend, hogy megdicsőíttessék az ő szenteiben, és csodálandóvá legyen mindazokban, kik hittek; mert a mi bizonyságtételünk hitelesítést nyer köztetek az napon.

2 Tessz 1,11

Ez okból imádkozunk is mindenkor tiértetek, hogy hivására tegyen titeket méltókká a mi Istenünk, és teljesítse mind a mit jóakaratából nektek szánt, és a hit munkál ereje által,

2 Tessz 1,12

hogy dicsőíttessék a mi Urunk Jézus Krisztus neve tibennetek, s ti is őbenne a mi Istenünknek és az Úr Jézus Krisztusnak kegyelméből.

2 Tessz 2

Kérlek pedig titeket, ne hagyjátok magatokat eltévelyíttetni, mintha már közel volna az Úr második eljövetele. Mert előbb az elszakadásnak s az antikrisztusnak kell jőni, mint megmondottam nektek. Ti tudjátok, mi tartóztatja föl ez istentelent, mert titokban készül ugyan a romlás, de a feltartóztató visszavonúlásával, amaz teljes gonoszságában megjelen, de Jézustól meg fog öletni. Ál-csodák által elcsábítja ugyan a hitetleneket, kik neki hinni fognak, s Isten megengedi ezt, hogy itélet jőjön minden hitetlenekre. Hálát adok Istennek, hogy nem tartoztok e szerencsétlenek közé, mivel Isten választott és hivott titeket, hogy a hit és szent élet által Jézus Krisztus dicsőségét megnyerjétek. Azért ne hagyjátok magatokat tévedésbe vitetni, hanem ragaszkodjatok szorosan ahhoz, mire szóval vagy irással tanítottalak. Maga Isten pedig és Krisztus vigasztaljon és erősítsen meg titeket minden jóra.

2 Tessz 2,1

Kérünk pedig titeket, atyámfiai! a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és hozzája való gyüjtetésünkre,

2 Tessz 2,2

hogy ne hagyjátok magatokat hamar elmozdittatni meggyőződéstektől, sem elrettentetni akár lélek által, akár beszéd által, akár mint tőlünk küldött levél által, mintha közel volna az Úr napja.

2 Tessz 2,3

Senki ne ámítson el titeket bármi módon; mert előbb az elszakadásnak kell jőni, s a bűn emberének, a kárhozat fiának megjelenni, [Efez. 5,6.]

2 Tessz 2,4

ki ellenszegűl, és fölemelkedik minden fölött, mi Istennek mondatik vagy tiszteltetik, hogy az Isten templomában fog ülni, mutatván magát, mintha Isten volna.

2 Tessz 2,5

Nem jut-e eszetekbe, hogy még mikor nálatok valék, ezeket mondám nektek?

2 Tessz 2,6

És most tudjátok, mi tartóztatja őt, mígnem megjelenhet az ő idejében.

2 Tessz 2,7

Mert a gonoszság titka már munkálkodik; csakhogy a ki most tartóztatja, tartsa vissza, míglen kivettetik.

2 Tessz 2,8

És akkor megjelen ama gonosz, kit az Úr Jézus megöl az ő szájának leheletével, és semmivé tesz az ő eljövetelének fényességével,

2 Tessz 2,9

kinek eljövetekor a sátán működése által mindenféle erő, jelek és hamis csodák lesznek,

2 Tessz 2,10

és mindennemű csábitás gonoszra azoknál, kik elvesznek, azért, mivel az igazság szeretetét be nem fogadták, hogy üdvözűljenek. Azért engedi meg Isten rájok hatni a tévelygést, hogy higyenek a hazudságnak,

2 Tessz 2,11

hogy megitéltessenek mindnyájan, kik nem hittek az igazságnak, hanem beleegyeztek a gonoszságba.

2 Tessz 2,12

Mi pedig kötelesek vagyunk mindenkor hálát adni tiérettetek, Istentől szeretett atyámfiai! hogy az Isten titeket választott első zsengéűl az üdvösségre a lélek megszentelésében és az igazság hitében;

2 Tessz 2,13

melyre titeket hivott is evangéliomunk által a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségének elnyerésére.

2 Tessz 2,14

Annakokáért, atyámfiai! legyetek állhatatosak, és tartsátok meg a hagyományokat, melyeket tanúltatok akár beszéd, akár levelünk által.

2 Tessz 2,15

Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és Isten és a mi Atyánk, a ki szeretett minket, örök vigasztalást adott és jó reménységet a kegyelem által,

2 Tessz 2,16

intse a ti sziveiteket és erősítse meg minden jó cselekedetben és beszédben.

2 Tessz 3

Egyébiránt imádkozzatok, hogy az evangéliom gyorsan terjedjen, s mi minden hitelleneinktől megszabadúljunk, kik ellen az Isten bennünket erősítsen és oltalmazzon. Bízom bennetek, hogy állhatatosan megtartjátok parancsaimat, s meg is hagyom nektek, hogy a rendetlen embereket, kik henyén mások terhére vannak, kerűljétek. Én sem voltam senkinek terhére, s így mindenki csendes, munkás életet éljen. Az ellenszegűlőket zárjátok ki magatok közől. Befejezés.

2 Tessz 3,1

Egyébiránt, atyámfiai! imádkozzatok érettünk, hogy az Isten igéje terjedjen és dicsőíttessék, a mint nálatok is, [Efez. 6,19. Kolossz. 4,3.]

2 Tessz 3,2

és hogy megszabadúljunk az alkalmatlan és gonosz emberektől; mert nem mindeniké a hit.

2 Tessz 3,3

Hű pedig az Isten, ki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól.

2 Tessz 3,4

Bizodalmunk is van rátok nézve az Úrban, hogy a miket parancsolunk, cselekszitek is, fogjátok is cselekedni.

2 Tessz 3,5

Az Úr pedig igazgassa sziveiteket Isten szeretetében és Krisztus béketürésében.

2 Tessz 3,6

Meghagyjuk pedig nektek, atyámfiai! a mi Urunk Jézus Krisztus nevében, hogy vonúljatok vissza minden oly atyafitól, ki rendetlenűl jár, és nem azon hagyomány szerint, melyet tőlünk vettek.

2 Tessz 3,7

Mert magatok tudjátok, mikép kelljen minket követnetek, mivel nem voltunk nyugtalanok közöttetek,

2 Tessz 3,8

és nem ettük ingyen senki kenyerét, hanem munkával és fáradsággal, éjjel nappal dolgozván, hogy köztetek senkit ne terheljünk. [Apost.cs. 20,34. Kor. I. 4,12.]

2 Tessz 3,9

nem mintha nem lett volna hatalmunk, hanem hogy magunkat példáúl adjuk nektek, hogy kövessetek minket. [Kor. I. 9,6.]

2 Tessz 3,10

Mert mikor nálatok voltunk is, azt hagytuk nektek, hogy a ki nem akar dolgozni, ne is egyék.

2 Tessz 3,11

Ugyanis hallottuk, hogy némelyek közöttetek nyugtalanúl élnek, mitsem dolgozván, hanem csak hivalkodván.

2 Tessz 3,12

Azoknak, kik effélék, meghagyjuk, és könyörgünk az Úr Jézus Krisztusban, hogy csendességgel munkálkodván egyék kenyeröket.

2 Tessz 3,13

Ti pedig, atyámfiai! ne szűnjetek meg a jócselekedettől. [Galat. 6,9.]

2 Tessz 3,14

Hogyha valaki nem engedelmeskedik e levél által való szavunknak, azt jegyezzétek meg, és azzal ne társalkodjatok, hogy megszégyenűljön;

2 Tessz 3,15

de ne tartsátok ellenségteknek, hanem feddjétek meg, mint atyátokfiát.

2 Tessz 3,16

A békeség Ura pedig adjon nektek örök békeséget minden helyen. Az Úr legyen mindnyájotokkal.

2 Tessz 3,17

Köszöntelek én, Pál, kezem irásával, ez minden levelemnek jele, így írok.

2 Tessz 3,18

A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájotokkal Amen.