MÓZES MÁSODIK KÖNYVE. EXODUS.

Jegyzet


2 Móz. 1

Izrael népének elszaporodása és elnyomatása.

2 Móz. 1,1

Ezek nevei Izrael fiainak, kik bementek Jákobbal Egyiptomba; kiki háza népével méne be. [Móz. I. 46,8.]

2 Móz. 1,2

Rúben, Simeon, Lévi, Júdás.

2 Móz. 1,3

Isszakar, Zabulon és Benjamin.

2 Móz. 1,4

Dán és Neftali, Gád és Áser.

2 Móz. 1,5

Tehát mindazon lelkek, kik Jákob ágyékából származtak, hetvenen valának; József pedig Egyiptomba vala.

2 Móz. 1,6

S miután ő és minden atyjafiai és amaz egész nemzetség meghalt,

2 Móz. 1,7

Izrael fiai növekedének, és mint új sarjadékok nagyon megszaporodának; és igen megerősödvén, betölték a tartományt. [Zsolt. 104,24. Ap.cs. 7,17.]

2 Móz. 1,8

Azalatt új király támada Egyiptomban, ki nem ismeri vala Józsefet;

2 Móz. 1,9

és mondá népének: Ime Izrael fiainak népe igen sok és erősebb, mint mi.

2 Móz. 1,10

Jertek, okosan nyomjuk el őt, netalán megsokasodjék; és ha ellenünk háború támad, ellenségeinkhez adja magát, és meggyőzvén minket, kimenjen az országból.

2 Móz. 1,11

Munkatiszteket rendele tehát, hogy őket nehéz munkával sanyargassák; és épitének Fáraónak élelemtartó városokat, Fitomot és Ramesszest.

2 Móz. 1,12

De mennél inkább nyomorgatják vala őket, annál inkább sokasodnak és növekednek vala.

2 Móz. 1,13

És az egyiptomiak gyűlölik vala Izrael fiait, és sanyargatják vala, csúfot űzvén belőlök.

2 Móz. 1,14

És keserűvé teszik vala életöket az agyagkő és téglavetés kemény munkájával, és mindazon szolgálattal, melylyel a földi munkákban terheltetnek vala.

2 Móz. 1,15

Mondá pedig az egyiptomi király a zsidók bábáinak, kik közől az egyik Szeforának hivatik vala, a másik Fuának,

2 Móz. 1,16

parancsolván nekik: Mikor a zsidóasszonyoknál bábáskodtok, és a szülés ideje eljő: ha fiú leend, öljétek meg; ha leány, tartsátok meg.

2 Móz. 1,17

A bábák pedig félék az Istent, és nem cselekvének az egyiptomi király parancsa szerint, hanem megtarták a fiúgyermekeket.

2 Móz. 1,18

Magához hivatván őket a király, mondá: Miért cselekedtétek azt, hogy a fiúgyermekeket megtartottátok?

2 Móz. 1,19

Kik felelék: Nem olyanok a zsidóasszonyok, mint az egyiptomiak; mert ők értenek a bábasághoz, és mielőtt hozzájok mennénk, szülnek.

2 Móz. 1,20

Isten azért jól tőn a bábákkal, és a nép sokasodék, és igen megerősödék.

2 Móz. 1,21

És mivel a bábák félék az Istent, házat építe nekik.

2 Móz. 1,22

Megparancsolá tehát Fáraó egész népének, mondván: A mely férfigyermek csak születik, vessétek a folyóvízbe; a mely leány, tartsátok meg.

2 Móz. 2

Mózes születése, neveltetése, futása és házassága.

2 Móz. 2,1

Ezekután kiméne egy férfiú Lévi házából, és feleséget vőn saját nemzetségéből.

2 Móz. 2,2

Ki fogana és fiat szüle; és látván, hogy szép, rejtegeté azt három hónapig. [Zsid. 11,23.]

2 Móz. 2,3

És mikor tovább már nem titkolhatta, vőn egy gyékénykosárkát, és bekené azt enyvvel és szurokkal, és beletevé a kisdedet, és kitevé őt a folyóvíz partján a sásasba;

2 Móz. 2,4

távol állván onnét nénje, és szemlélvén a dolog kimenetét.

2 Móz. 2,5

Ime pedig leméne Fáraó leánya, hogy megfürödjék a folyóvízben, és szolgálói a vízfolyás partján járnak vala. Ki midőn a sásasban meglátta a kosárkát, külde egyet szolgálói közől; és mikor kihozta, [Ap.cs. 7,21. Zsid. 11,23.]

2 Móz. 2,6

megnyitván és látván abban egy síró kisdedet, megkönyörűle rajta, és mondá: Ez a zsidók kisdedeiből való.

2 Móz. 2,7

Mondá neki a gyermek nénje: Akarod-e, hogy elmenjek, és hijak neked egy zsidóasszonyt, ki táplálja a kisdedet?

2 Móz. 2,8

Felelé: Menj el. Elméne a leányzó és elhivá anyját.

2 Móz. 2,9

Kinek szóla Fáraó leánya: Vidd el, úgymond, e gyermeket, és neveld föl nekem, én megadom jutalmadat. Elvivé az asszony, és táplálá a gyermeket, és mikor fölnevekedett, átadá őt Fáraó leányának.

2 Móz. 2,10

Ki őt fiává fogadá, és nevét Mózesnek hivá, mondván: mert a vízből vettem őt ki.

2 Móz. 2,11

Azon napokban, miután felnőtt Mózes, kiméne az ő atyjafiaihoz, és látá inségöket, és hogy egy egyiptomi férfi mint vere egyet az ő zsidó atyjafiai közől. [Zsid. 11,24.]

2 Móz. 2,12

És miután erre s arra körűltekintett, és senkit sem látott, megölvén az egyiptomit, a homokba rejté.

2 Móz. 2,13

És kimenvén másodnap, láta, két zsidót versengeni, és mondá annak, ki igaztalanúl cselekedett: Miért vered felebarátodat?

2 Móz. 2,14

Ki felelé: Ki rendelt téged fejedelemmé és bíróvá fölöttünk? talán engem is meg akarsz ölni, mint tegnap megölted az egyiptomit? Erre megrettene Mózes, és mondá: Mikép nyilvánúlt ki ez a dolog?

2 Móz. 2,15

És meghallá Fáraó e dolgot, és halálra keresé Mózest; ki elfutván az ő színe elől, Madián földén tartózkodék, és leüle egy kút mellett.

2 Móz. 2,16

Vala pedig a madiáni papnak hét leánya, kik vizet jövének meríteni, és megtöltvén a válúkat, meg akarák itatni atyjok nyájait.

2 Móz. 2,17

Ekkor pásztorok érkezének oda, és elkergeték őket; és fölkele Mózes, és oltalmazván a leányokat, megitatá azok juhait.

2 Móz. 2,18

Kik mikor visszatértek atyjokhoz, Ráguelhez, mondá nekik: Miért jöttetek hamarább most, mint szoktatok?

2 Móz. 2,19

Felelének: Egy egyiptomi férfiú szabadíta meg minket a pásztorok kezéből; s ezenfelűl vizet is meríte velünk, és megitatá a juhokat.

2 Móz. 2,20

Amaz pedig mondá: Hol van ő? miért bocsátottátok el azon embert? hijátok el őt, hogy velünk kenyerezzen.

2 Móz. 2,21

Megesküvék tehát Mózes, hogy vele fog lakni, és leányát, Szeforát feleségűl vevé. [Móz. II. 18,2.3. Krón. I. 23,15.]

2 Móz. 2,22

Ki fiat szüle neki, kit Gerzamnak neveze, mondván: Jövevény voltam idegen földön. Szüle pedig mást is, kit Eliezernek hiva, mondván: Mert atyám Istene, az én segítőm, kiszabadított engem Fáraó kezéből.

2 Móz. 2,23

Sok idő mulva pedig meghala az egyiptomi király; és Izrael fiai a munkateher miatt fohászkodván, fölkiáltának; és feljuta kiáltásuk Istenhez a munkától.

2 Móz. 2,24

És meghallá fohászaikat és megemlékezék a szövetségről, melyet Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal szerzett vala.

2 Móz. 2,25

És tekinte az Úr Izrael fiaira, és megismeré őket.

2 Móz. 3

Az égő csipkebokor. Mózes hivatása.

2 Móz. 3,1

Mózes pedig legelteti vala ipának, Jetrónak, a madiáni papnak juhait; és midőn a puszta belsejébe hajtotta a nyájat, az Isten hegyéig, Hórebig juta.

2 Móz. 3,2

És megjelene az Úr neki tűz lángjában egy csipkebokor közepén, és látá, hogy a csipkebokor ég, és meg nem emésztetik. [Ap.cs. 7,30.]

2 Móz. 3,3

Mondá tehát Mózes: Elmegyek és megnézem e nagy látványt, miért nem ég meg a csipkebokor?

2 Móz. 3,4

Látván pedig az Úr, hogy nézni megy, szólítá őt a csipkebokorból, és mondá: Mózes, Mózes! Ki felelé: Jelen vagyok.

2 Móz. 3,5

Amaz pedig: Ne közelíts, úgymond, ide; oldd le a sarut lábaidról, mert a hely, melyen állasz, szent föld.

2 Móz. 3,6

És mondá: Én vagyok atyád Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Mózes elrejté orczáját, mivel nem mere nézni az Istenre. [Máté 22,32. Márk 12,26. Luk. 20,37.]

2 Móz. 3,7

Kinek mondá az Úr: Láttam Egyiptomban népem nyomorúságát, és hallottam kiáltását, azok keménysége miatt, kik a munkára ügyelnek,

2 Móz. 3,8

és tudván az ő fájdalmát, leszállottam, hogy megszabadítsam őt az egyiptomiak kezeiből, és kivigyem azon földről jó és tágas földre, oly földre, mely tejjel és mézzel foly, a kananeusok és heteusok, az amorreusok és ferezeusok, a heveusok és jebuzeusok helyeire.

2 Móz. 3,9

Izrael fiainak kiáltása tehát fölhatott hozzám, és láttam inségöket, melylyel az egyiptomiak által elnyomatnak.

2 Móz. 3,10

De jöszte, és elküldelek téged Fáraóhoz, hogy kivezesd népemet, Izrael fiait Egyiptomból. [Zsolt. 104,26.]

2 Móz. 3,11

És mondá Mózes az Istennek: Ki vagyok én, hogy Fáraóhoz menjek, és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból?

2 Móz. 3,12

Ki mondá neki: Én veled leszek, és ez lesz jeled, hogy én küldöttelek téged: Mikor kihozod az én népemet Egyiptomból, e hegyen fogsz áldozni az Istennek.

2 Móz. 3,13

Mondá Mózes az Istennek: Ime én elmegyek Izrael fiaihoz, és mondom nekik: Atyáitok Istene küldött engem hozzátok. Ha azt mondandják nekem: Mi az ő neve? mit mondjak nekik?

2 Móz. 3,14

Mondá az Isten Mózesnek: Én vagyok, a ki vagyok. Mondá: Igy szólj Izrael fiainak: Az, a ki vagyon, küldött engem hozzátok.

2 Móz. 3,15

És Isten mondá ismét Mózesnek: Ezeket mondd Izrael fiainak: Atyátok Ura Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene küldött engem hozzátok; ez az én nevem mindörökké, s igy legyen rólam emlékezet nemzedékről nemzedékre.

2 Móz. 3,16

Menj el, és gyüjtsd egybe Izrael véneit, és mondd nekik: Atyáitok Ura Istene jelent meg nekem, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene, mondván: Látogatván, meglátogattalak titeket, és láttam mindeneket, melyek rajtatok történtek Egyiptomban.

2 Móz. 3,17

És elhatároztam, hogy kiviszlek titeket Egyiptom nyomoruságából a kananeusok és heteusok, az amorreusok és ferezeusok, a heveusok és jebuzeusok földére, a tejjel és mézzel folyó földre.

2 Móz. 3,18

És meghallgatják a te szódat; és menj be te és Izrael vénei Egyiptom királyához, és mondd neki: A zsidók Ura Istene hivott minket; háromnapi járó földre elmegyünk a pusztába, hogy áldozzunk a mi Urunknak Istenünknek.

2 Móz. 3,19

De én tudom, az egyiptomi király nem bocsát el titeket, hogy elmenjetek, hanem csak hatalmas kéz által.

2 Móz. 3,20

Mert kinyujtom kezemet, és megverem Egyiptomot mindenféle csodáimmal, melyeket közöttök tenni fogok; azután elbocsát titeket.

2 Móz. 3,21

És e népet kedvessé teszem az egyiptomiaknál; hogy mikor kimentek, ne menjetek üresen, [Móz. II. 11,2. 12,35.]

2 Móz. 3,22

hanem az asszony kérjen szomszédnéjától és háziasszonyától ezüst és arany edényeket és ruhákat; rakjátok azokat fiaitokra és leányaitokra, s igy foszszátok meg Egyiptomot.

2 Móz. 4

Mózesnek csodatévő hatalom adatik. Fia körűlmetéltetése.

2 Móz. 4,1

Felelvén Mózes, mondá: Nem fognak hinni nekem, sem szómat meg nem hallgatják, hanem majd azt mondják: Az Úr nem jelent meg neked.

2 Móz. 4,2

Mondá azért neki: Mi az, mit kezedben tartasz? Felelé: Vessző.

2 Móz. 4,3

És mondá az Úr: Vesd a földre azt. Elveté, és kígyóvá változék, úgy hogy Mózes megfutamodék.

2 Móz. 4,4

És mondá az Úr: Nyujtsd ki kezedet, és ragadd meg a farkát. Kinyujtá és megfogá, és vesszővé változék.

2 Móz. 4,5

Hogy higyjék, úgymond, hogy megjelent neked az ő atyáik Ura Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene.

2 Móz. 4,6

És mondá ismét az Úr: Bocsásd kebeledbe kezedet. Melyet miután kebelébe bocsátott, oly poklosan voná ki, mint a hó.

2 Móz. 4,7

Tedd vissza, úgymond, kebeledbe kezedet. Visszaereszté, és ismét kivoná, és az hasonló vala egyéb testéhez.

2 Móz. 4,8

Ha nem hiendenek, úgymond, neked, és nem hallandják az első jel beszédét, hinni fognak a következő jel igéjének.

2 Móz. 4,9

Hogyha e két jelnek sem hiendenek, sem szódat nem hallandják, meríts a folyóvízből, és öntsd ki azt a szárazra, és a mit csak merítendesz a folyóvízből, vérré fog változni.

2 Móz. 4,10

Mondá Mózes: Kérlek, Uram, azelőtt sem voltam ékesenszóló, de mióta szólottál szolgádnak, akadozóbb és késedelmesebb nyelvű vagyok.

2 Móz. 4,11

Mondá az Úr neki: Ki alkotta az ember száját? vagy ki alkotta a némát és siketet, a látót és vakot? nem én-e?

2 Móz. 4,12

Menj el tehát, s én szádban leszek; és megtanítalak, mit szólj. [Máté 10,20.]

2 Móz. 4,13

Amaz pedig: Kérlek, Uram, úgymond, küldd el, a kit elküldendő vagy.

2 Móz. 4,14

Megharagudván az Úr Mózesre, mondá: Áron, a te levita atyádfia, tudom, hogy ékesenszóló; ime ő eléd fog jőni, és meglátván téged, szivből fog örvendeni.

2 Móz. 4,15

Szólj vele, és add szájába igéimet; és én a te szádban leszek és az ő szájában, és megmutatom nektek, mit kelljen cselekednetek. [Móz. II. 7,2.]

2 Móz. 4,16

Ő szólni fog helyetted a népnek, és a te szád leszen; te pedig azokban igazgasd őt, melyek az Istent illetik.

2 Móz. 4,17

Vedd kezedbe ezen vesszőt is, melylyel csodákat fogsz tenni.

2 Móz. 4,18

Elméne Mózes, és visszatére az ő ipához, Jetróhoz, és mondá neki: Elmegyek és visszatérek atyámfiaihoz Egyiptomba, hogy lássam, ha élnek-e még? Mondá neki Jetró: Menj el békeséggel.

2 Móz. 4,19

Mivel az Úr mondá Mózesnek Madiánban: Eredj és térj vissza Egyiptomba, mert meghaltak mindazok, kik életedre törtek vala.

2 Móz. 4,20

Mózes tehát vevé feleségét és fiait, és szamárra ülteté őket, és visszatére Egyiptomba, kezében vivén az Isten vesszejét.

2 Móz. 4,21

És mikor Egyiptomba visszatért, mondá neki az Úr: Meglásd, hogy mindazon csodákat, melyeket kezedbe adtam, végbevidd Fáraó előtt; én megkeményítem az ő szivét és nem bocsátja el a népet.

2 Móz. 4,22

És mondd neki: Ezeket mondja az Úr: Izrael az én elsőszülött fiam.

2 Móz. 4,23

Mondottam neked: Bocsásd el fiamat, hogy szolgáljon nekem; és nem akartad őt elereszteni: ime én megölöm a te elsőszülött fiadat.

2 Móz. 4,24

És midőn az úton volt, a szálláson eléje méne az Úr, és őt meg akará ölni.

2 Móz. 4,25

Szefora tehát azonnal igen éles követ vőn, és körűlmetélé fiának férfiúságát, és illeté lábait, és mondá: Vér-vőlegény vagy te nekem.

2 Móz. 4,26

És elbocsátá őt, miután azt mondotta: Vér-vőlegény, a körűlmetélés miatt.

2 Móz. 4,27

Mondá pedig az Úr Áronnak: Menj Mózes elé a pusztába. Ki eléje méne az Isten hegyére, és megcsókolá őt.

2 Móz. 4,28

És elbeszélé Mózes Áronnak az Úr minden igéit, melyekkel őt küldötte, és a jeleket, melyeket parancsolt vala.

2 Móz. 4,29

És elmenének együtt, és egybegyüjték Izrael fiainak minden véneit.

2 Móz. 4,30

És elbeszéle Áron minden igét, melyeket az Úr Mózesnek mondott vala, s ez jeleket tőn a nép előtt,

2 Móz. 4,31

és hűn a nép. És hallván, hogy az Úr meglátogatta Izrael fiait, és megtekintette inségöket, leborúlván, imádkozának.

2 Móz. 5

Mózes Fáraótól nem hallgattatik meg, s a nép még inkább elnyomatik.

2 Móz. 5,1

Ezekután bemenének Mózes és Áron, és mondák Fáraónak: Ezt mondja Izrael Ura Istene: Bocsásd el népemet, hogy áldozzék nekem a pusztában.

2 Móz. 5,2

Ő pedig felelé: Ki az az Úr, hogy szavát hallgassam, és Izraelt elbocsássam? Nem ismerem azon urat, és Izraelt nem bocsátom el.

2 Móz. 5,3

És mondák: A zsidók Istene hivott minket, hogy háromnapi útat menjünk a pusztába, és áldozzunk a mi Urunknak, Istenünknek: netalán mirigyhalál vagy fegyver jőjön miránk.

2 Móz. 5,4

Mondá nekik az egyiptomi király: Mózes és Áron! miért vonjátok el a népet munkáitól? menjetek dolgotokra.

2 Móz. 5,5

És mondá Fáraó: Sok a föld népe, látjátok, hogy száma megnövekedett; mennyivel inkább fog, ha nyugalmat adtok nekik a munkától.

2 Móz. 5,6

Parancsola tehát azon nap a munkatiszteknek és a nép számvevőinek, mondván:

2 Móz. 5,7

Ezután többé a népnek ne adjatok polyvát a téglacsinálásra, mint azelőtt, hanem magok menjenek és szedjenek tarlót.

2 Móz. 5,8

És vessétek rájok a téglaszámot, melyet azelőtt csináltak vala, és semmit ne szállítsatok le; mert hivalkodnak, és azért kiáltják, mondván: Menjünk el, és áldozzunk Istenünknek.

2 Móz. 5,9

Terheltessenek meg munkákkal, és teljesítsék azokat, hogy helyt ne adjanak a hazug beszédeknek.

2 Móz. 5,10

Annakokáért kimenvén a munkatisztek és számvevők, mondák a népnek: Igy szól Fáraó: Nem adok nektek polyvát;

2 Móz. 5,11

menjetek el és szedjetek, ha valahol találhattok, és semmi sem szállittatik le munkátokból.

2 Móz. 5,12

És eloszla a nép egész Egyiptom földére polyvát gyüjteni.

2 Móz. 5,13

A munkatisztek is szorgalmazák őket, mondván: Teljesítsétek munkátokat minden nap, mint azelőtt szoktátok vala, mikor polyvát adtak nektek.

2 Móz. 5,14

És megostoroztatának Izrael fiainak munkafelügyelői Fáraó számvevői által, kik mondák: Miért nem készítettétek el sem tegnap sem ma a téglaszámot, mint azelőtt?

2 Móz. 5,15

És elmenének Izrael fiainak elöljárói, és kiáltának Fáraóhoz mondván: Miért cselekszel így szolgáiddal?

2 Móz. 5,16

Polyvát nem adnak nekünk, és ugyanannyi téglákat parancsolnak; ime, mi szolgáid, ostorokkal veretünk, és igazságtalanúl bánnak népeddel.

2 Móz. 5,17

Ki mondá: Hivalkodva henyéltek, és azért mondjátok: Menjünk el, és áldozzunk az Úrnak.

2 Móz. 5,18

Menjetek el tehát, és dolgozzatok; polyva nem adatik nektek, és meg kell adnotok a téglák szokott számát.

2 Móz. 5,19

És láták Izrael fiainak elöljárói, hogy gonoszúl van dolguk, mivelhogy azt mondák nekik: A naponkinti téglákból semmi sem szállíttatik le.

2 Móz. 5,20

És elétalálák Mózest és Áront, kik átellenben állának, mikor kijöttek Fáraótól,

2 Móz. 5,21

és mondák neki: Az Úr lássa, és itélje meg, hogy gyülöletesekké tettetek minket Fáraónál és az ő szolgáinál, és fegyvert adtatok neki, hogy minket megöljön.

2 Móz. 5,22

És Mózes ismét az Úrhoz méne, és mondá: Uram! miért nyomorítottad meg e népet? miért küldöttél engem?

2 Móz. 5,23

Mert a mióta bementem Fáraóhoz, hogy a te nevedben szóljak, azóta inkább nyomorgatja népedet, és nem szabadítottad meg őket.

2 Móz. 6

Az Isten bátorítja Mózest; Mózes a népet. Mózes és Áron nemzedéke.

2 Móz. 6,1

És mondá az Úr Mózesnek: Majd meglátod, mit cselekszem Fáraóval; mert erős kéz által bocsátja el őket, és hatalmas kéz által űzi el őket földéről.

2 Móz. 6,2

És szóla az Úr Mózesnek, mondván: Én vagyok az Úr,

2 Móz. 6,3

ki megjelentem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, mint mindenható Isten; de az én Adonai-nevemet nem jelentettem meg nekik.

2 Móz. 6,4

És szövetséget kötöttem velök, hogy nekik adom Kanaán földét, az ő zarándokságuk földét, melyben jövevények voltak.

2 Móz. 6,5

Hallottam Izrael fiainak fohászkodását, midőn az egyiptomiak elnyomták őket, és megemlékeztek szövetségemről.

2 Móz. 6,6

Annakokáért, mondd Izrael fiainak: Én vagyok az Úr, ki az egyiptomiak fogságából kiviszlek titeket, és kiszabadítalak a szolgaságból, és megváltalak fölemelt karral, és nagy itéletekkel.

2 Móz. 6,7

És titeket népemmé fogadlak, és a ti Istenetek leszek: és megtudjátok hogy én vagyok a ti Uratok Istenetek, ki titeket az egyiptomiak fogságából kihoztalak,

2 Móz. 6,8

és bevittelek azon földre, melyre fölemeltem kezemet, hogy azt Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak adom; és nektek adom azt birtokúl én, az Úr.

2 Móz. 6,9

Elbeszéle tehát Mózes mindent Izrael fiainak; de nem hallgaták meg őt a lelki szorongatás és a fölötte kemény munka miatt.

2 Móz. 6,10

És szóla az Úr Mózesnek mondván:

2 Móz. 6,11

Menj be, és szólj Fáraónak, az egyiptomi királynak, hogy bocsássa el Izrael fiait az ő földéről.

2 Móz. 6,12

Felelé Mózes az Úr előtt: Ime Izrael fiai sem hallgatnak meg engem; hogyan hallgatna meg Fáraó, főképen mivel körűlmetéletlen ajakú vagyok?

2 Móz. 6,13

És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, és parancsot ada nekik Izrael fiaihoz és Fáraóhoz, az egyiptomi királyhoz, hogy vigyék ki Izrael fiait Egyiptom földéről.

2 Móz. 6,14

Ezek a törzsházak fejedelmei nemzetségeik szerint: Rúbennek, Izrael elsőszülöttének fiai: Hénok és Fallu, Heszron és Karmi. [Móz. I. 46,9. Móz. IV. 26,5. Krón. I. 5,3.]

2 Móz. 6,15

Ezek Rúben nemzetségei. Simeon fiai: Jámuel és Jamin, Ahod és Jakin, Szoár és Saul, a kanaáni asszony fia. Ezek Simeon nemzetségei. [Krón. I. 4,24.]

2 Móz. 6,16

És ezek Lévi fiainak nevei nemzetségök szerint: Gerzon és Kaat és Merari. Lévi életének pedig százharminczhét esztendeje vala.

2 Móz. 6,17

Gerzon fiai: Lobni és Szemei nemzetségök szerint. [Krón. I. 6,1. 23,6.]

2 Móz. 6,18

Kaat fiai: Amram és Iszaar, Hebron és Oziel. Kaat életének százharminczhárom esztendeje vala. [Móz. IV. 3,19. 26,57.58. Krón. I. 6,2. 23,12.]

2 Móz. 6,19

Merari fiai: Moholi és Múszi; ezek Lévi rokonságai családjaik szerint.

2 Móz. 6,20

Amram pedig Jokabedet, atyja bátyjának leányát feleségűl vevé, ki szülé neki Áront és Mózest. És Amram életének százharminczhét esztendeje vala.

2 Móz. 6,21

Iszaar fiai: Kóre és Nefeg és Zekri.

2 Móz. 6,22

Oziel fiai: Miszael és Eliszafan és Szetri.

2 Móz. 6,23

Áron pedig Erzsébetet, Aminadab leányát, Nahaszon húgát vevé feleségűl, ki szülé neki Nádábot és Abiut, Eleazart és Itamart.

2 Móz. 6,24

Kóre fiai: Aszen és Elkana és Abiaszaf; ezek a koríták nemzetségei.

2 Móz. 6,25

Eleazar pedig Áron fia, Futiel leányai közől vőn feleséget, ki szülé neki Fineeszt. Ezek a leviták nemzetségeinek fejei, rokonságaik szerint.

2 Móz. 6,26

Ez azon Áron és Mózes, kiknek parancsolta az Úr, hogy Izrael fiait vigyék ki Egyiptom földéről osztályaik szerint.

2 Móz. 6,27

Ezek azok, kik Fáraónak, az egyiptomi királynak szóltanak, hogy Izrael fiait kivigyék Egyiptomból; ez az a Mózes és Áron,

2 Móz. 6,28

az napon, mikor az Úr szólott vala Mózesnek Egyiptom földén.

2 Móz. 6,29

És szóla az Úr Mózesnek, mondván: Én vagyok az Úr; mondd meg Fáraónak, az egyiptomi királynak mindazt, mit én neked szólok.

2 Móz. 6,30

És mondá Mózes az Úr előtt: Ime körűlmetéletlen ajakú vagyok, hogyan hallgatna meg engem Fáraó?

2 Móz. 7

Mózes vesszeje kigyóvá, az egyiptomi vizek vérré változnak.

2 Móz. 7,1

És mondá az Úr Mózesnek: Ime Fáraó istenévé tettelek téged; és bátyád, Áron leszen prófétád.

2 Móz. 7,2

Te mondj meg neki mindent, a mit neked parancsolok; és ő szóljon Fáraónak, hogy Izrael fiait bocsássa el az ő földéről. [Móz. II. 4,15.]

2 Móz. 7,3

De én megkeményítem az ő szívét, és megsokasítom jeleimet és csodáimat Egyiptom földén.

2 Móz. 7,4

És ő nem hallgat meg titeket; de kezemet kinyújtom Egyiptomra, és kihozom seregemet és népemet. Izrael fiait Egyiptom földéről igen nagy itéletek által.

2 Móz. 7,5

És megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr, ki kezemet kinyújtom Egyiptomra, és Izrael fiait kihozom közőlük.

2 Móz. 7,6

Úgy cselekvék tehát Mózes és Áron; a mint parancsolta vala az Úr, úgy cselekvének.

2 Móz. 7,7

Mózes pedig nyolczvan esztendős vala, és Áron nyolczvanhárom, mikor Fáraónak szólottak.

2 Móz. 7,8

És mondá az Úr Mózesnek és Áronnak:

2 Móz. 7,9

Midőn Fáraó mondandja nektek: Mutassatok jeleket, mondjad Áronnak: Vedd vessződet, és vesd azt Fáraó elé, és kígyóvá fog változni.

2 Móz. 7,10

Bemenvén tehát Mózes és Áron Fáraóhoz, cselekvének, a mint parancsolta vala az Úr. És Áron elveté a vesszőt Fáraó és szolgái előtt, mely kigyóvá változék. Zsolt. 104,27.

2 Móz. 7,11

Fáraó pedig eléhivá a bölcseket és bűbájosokat, és az egyiptomi varázslások s némely titkok által ők is hasonlóan cselekvének.

2 Móz. 7,12

És mindenik elveté vesszejét, melyek kigyókká változának; de Áron vesszeje elnyelé amazok vesszeit.

2 Móz. 7,13

És Fáraó szíve megátalkodék, és nem hallgatá meg őket, a mint az Úr megmondotta vala.

2 Móz. 7,14

Szóla pedig az Úr Mózesnek: Fáraó szíve megrögzött, nem akarja a népet elbocsátani.

2 Móz. 7,15

Menj hozzá reggel, mert ím ő kimégyen a vízhez; és állj meg előtte a folyóvíz partján, és a vesszőt, mely kigyóvá változott, vedd kezedbe,

2 Móz. 7,16

és mondd neki: A zsidók Ura Istene küldött engem hozzád, mondván: Bocsásd el népemet, hogy áldozzék nekem a pusztában; de mindeddig nem akartál meghallgatni.

2 Móz. 7,17

Ezt mondja, tehát az Úr: Ebből tudd meg, hogy én az Úr vagyok; ime a vesszővel, mely kezemben van, a folyóvízre csapok, és ez vérré változik.

2 Móz. 7,18

A halak is elvesznek a folyóvízben, és a víz megbűzhödik, és megundorodnak az egyiptomiak, kik a folyóvizet iszszák.

2 Móz. 7,19

És mondá az Úr Mózesnek: Mondjad Áronnak: Vedd vessződet, és nyújtsd ki kezedet Egyiptom vizeire, annak folyóira és patakjaira, tavaira és minden vízállásaira, hogy vérré változzanak; és vér legyen Egyiptom egész földén, mind a fa- mind a kőedényekben.

2 Móz. 7,20

És Mózes és Áron úgy cselekvének, a mint az Úr parancsolta vala; és fölemelvén a vesszőt, Fáraó és az ő szolgái előtt megüté a folyóvizet, mely vérré változék. [Móz. II. 17,5. Zsolt. 77,44. 104,29.]

2 Móz. 7,21

És a folyóvízben levő halak elveszének, és megbűzhödék a folyó, és az egyiptomiak nem ihaták a folyóvizet, és vér vala egész Egyiptom földén.

2 Móz. 7,22

És az egyiptomi bűbájosok hasonlóképen cselekvének varázslásaikkal; és Fáraó szíve megátalkodék, és nem hallgatá meg őket, a mint az Úr megmondotta vala. [Bölcs. 17,7.]

2 Móz. 7,23

És elfordúla, és beméne házába, és ezúttal sem vevé a dolgot szívére.

2 Móz. 7,24

Az egyiptomiak pedig mindnyájan vízért ásának a folyó körül, hogy ihassanak, mert nem ihatnak vala a folyóvízből.

2 Móz. 7,25

És hét nap telék el, mióta az Úr csapása volt a folyóvizen.

2 Móz. 8

A békák, szúnyogok és legyek sokasága Egyiptomban.

2 Móz. 8,1

És mondá az Úr Mózesnek: Menj be Fáraóhoz, és mondd neki: Ezt mondja az Úr: Bocsásd el népemet, hogy áldozzék nekem;

2 Móz. 8,2

ha pedig nem akarod elbocsátani, ime én megverem minden határaidat békákkal.

2 Móz. 8,3

És a folyóvíz pezsegni fog a békáktól; melyek feljőnek, és házadba mennek és hálószobádba, ágyadra és szolgáid házaiba, népedre és sütő kemenczéidbe és élelmed készletére,

2 Móz. 8,4

és tehozzád és népedhez és minden szolgáidhoz bemennek a békák.

2 Móz. 8,5

És mondá az Úr Mózesnek: Mondjad Áronnak: Nyújtsd ki kezedet a folyóvizekre és patakokra és tavakra, és hozd föl a békákat Egyiptom földére.

2 Móz. 8,6

És Áron kinyújtá kezét Egyiptom vizeire, és békák jövének föl, és ellepék Egyiptom földét. [Zsolt. 104,30.]

2 Móz. 8,7

Hasonlóképen cselekvének pedig a bűbájosok is varázslásaik által, és békákat hozának ki Egyiptom földére. [Bölcs. 17,7.]

2 Móz. 8,8

Fáraó pedig eléhivá Mózest és Áront, és mondá nekik: Könyörögjetek az Úrnak, hogy a békákat rólam és népemről vegye el; és elbocsátom a népet, hogy áldozzék az Úrnak.

2 Móz. 8,9

És mondá Mózes Fáraónak: Határozd meg nekem, mikor könyörögjek éretted és szolgáidért és népedért, hogy elűzessenek a békák tőled és házadtól, szolgáidtól és népedtől, és csak a folyóvízben maradjanak.

2 Móz. 8,10

Ki felelé: Holnap. Amaz pedig mondá: Szavad szerint cselekszem, hogy tudjad, hogy nincs hasonló a mi Urunkhoz Istenünkhöz.

2 Móz. 8,11

És eltávoznak a békák tőled és házadtól, szolgáidtól és népedtől, és csak a folyóvízben maradnak.

2 Móz. 8,12

És kimenének Mózes és Áron Fáraótól; és Mózes az Úrhoz kiálta a békák miatti igéretért, melyet Fáraónak tett vala.

2 Móz. 8,13

És az Úr Mózes szava szerint cselekvék; és a békák kiveszének a házakból és udvarokból és mezőkből.

2 Móz. 8,14

És összegyűjték azokat igen nagy rakásokba, és a föld megbűzhödék.

2 Móz. 8,15

Látván pedig Fáraó, hogy megszűnt a csapás, megátalkodék szívében, és nem hallgatá meg őket, a mint az Úr megmondotta vala.

2 Móz. 8,16

És mondá az Úr Mózesnek: Szólj Áronnak: Nyújtsd ki vessződet, és üsd meg a föld porát, és legyenek szúnyogok Egyiptom egész földén.

2 Móz. 8,17

És úgy cselekvének. És Áron kinyújtá kezét, tartván a vesszőt, és megüté a föld porát, és lőnek szúnyogok az embereken és barmokon; a föld minden pora szúnyogokká változék Egyiptom egész földén. [Zsolt. 104,31.]

2 Móz. 8,18

És a bűbájosok hasonlóképen cselekvének varázslásaik által, hogy szúnyogokat támaszszanak, és nem tehették meg; és szúnyogok valának mind az embereken, mind a barmokon.

2 Móz. 8,19

És a bűbájosok mondák Fáraónak: Az Isten ujja ez! De Fáraó szíve megátalkodék, és nem hallgatá meg őket, a mint az Úr megmondotta vala.

2 Móz. 8,20

Ismét szóla az Úr Mózesnek: Kelj föl reggel, és állj Fáraó elé; mert ő kimégyen a vizekhez; és mondd neki: Ezt mondja az Úr: Bocsásd el népemet, hogy áldozzék nekem.

2 Móz. 8,21

Hogyha el nem bocsátod őket, ime én rád és szolgáidra, népedre és házaidra mindennemű legyeket eresztek; és megtelnek az egyiptomiak házai különféle legyekkel, és az egész föld, melyen ők lesznek.

2 Móz. 8,22

És csodát teszek azon nap Gesszen földén, hol az én népem vagyon, hogy ne legyenek ott legyek, és tudjad, hogy én vagyok az Úr mind e széles földön.

2 Móz. 8,23

És különbözést teszek népem között és néped között; holnap leszen ez a jel.

2 Móz. 8,24

És úgy cselekvék az Úr. És igen nagy légysokaság jöve Fáraónak és szolgáinak házába és Egyiptom egész földére; és nagy romlás lőn a földön ezen legyek miatt. [Bölcs. 16,9.]

2 Móz. 8,25

És Fáraó eléhivá Mózest és Áront, és mondá nekik: Menjetek és áldozzatok Isteneteknek ezen a földön.

2 Móz. 8,26

És mondá Mózes: Ez nem lehet úgy; mert mi az egyiptomiak előtt utálatosság, azt áldoznók a mi Urunknak Istenünknek. Hogyha azt, mit az egyiptomiak tisztelnek, megöljük előttök, megköveznek minket.

2 Móz. 8,27

Háromnapi járó útat megyünk a pusztába; és áldozunk a mi Urunknak Istenünknek, a mint parancsolta nekünk. [Móz. II. 3,18.]

2 Móz. 8,28

És mondá Fáraó: Én elbocsátalak benneteket, hogy Uratoknak Isteneteknek áldozzatok a pusztában; mindazáltal messze ne menjetek, s érettem könyörögjetek.

2 Móz. 8,29

És mondá Mózes: Kimenvén tőled, esedezni fogok az Úrnak, és holnap eltávozik a légy Fáraótól és szolgáitól és népétől; de többé meg ne csalj, el nem bocsátván a népet, hogy az Úrnak áldozzék.

2 Móz. 8,30

És Mózes kimenvén Fáraótól, esedezék az Úrnak.

2 Móz. 8,31

Ki az ő szava szerint cselekvék; és elvevé a legyeket Fáraótól és szolgáitól és népétől, csak egy sem marada meg.

2 Móz. 8,32

De Fáraó szíve megátalkodék, úgy, hogy a népet ezúttal sem bocsátá el.

2 Móz. 9

A marhavész, fekélyek és jégeső Egyiptomban.

2 Móz. 9,1

Mondá pedig az Úr Mózesnek: Menj be Fáraóhoz, és szólj neki: Ezt mondja a zsidók Ura Istene: Bocsásd el népemet, hogy áldozzék nekem.

2 Móz. 9,2

Hogyha mégis ellnállsz, és letartóztatod őket:

2 Móz. 9,3

íme kezem földeiden lesz, és lovaidon és szamaraidon, tevéiden, ökreiden és juhaidon igen súlyos dögvész.

2 Móz. 9,4

És az Úr csodálatosan elkülönzi Izrael jószágait és az egyiptomiak jószágait, hogy teljességgel semmi se veszszen el azok közől, melyek Izrael fiaihoz tartoznak.

2 Móz. 9,5

És időt rendele az Úr, mondván: Holnap cselekszi meg az Úr ez igét a földön.

2 Móz. 9,6

Az Úr tehát megcselekvé ez igét a következő napon, és az egyiptomiak minden marhái elhullának; Izrael fiainak marhái közől pedig teljességgel semmi el nem vesze.

2 Móz. 9,7

És Fáraó elkülde ezt megnézni, és semmi sem hullott el azokból, miket Izrael bír vala. És megátalkodék Fáraó szíve, és nem bocsátá el a népet.

2 Móz. 9,8

És mondá az Úr Mózesnek és Áronnak: Vegyetek a tűzhelyről tele marokkal hamut, és Mózes szórja azt az ég felé Fáraó előtt,

2 Móz. 9,9

és ezen por legyen Egyiptom egész földén; mert az embereken és marhákon fekélyek lesznek és hólyagos kelések, Egyiptom egész földén.

2 Móz. 9,10

És hamut vőnek a tűzhelyről, és megállának Fáraó előtt, és Mózes az ég felé szórá azt; és felhólyagzó kelések fekélyei támadának az embereken és marhákon.

2 Móz. 9,11

És a bűbájosok sem állhatának Mózes előtt a fekélyek miatt, melyek rajtok valának és Egyiptom egész földén.

2 Móz. 9,12

És megkeményíté az Úr Fáraó szívét, s ez nem hallgatá meg őket, a mint az Úr megmondotta vala Mózesnek.

2 Móz. 9,13

És szóla az Úr Mózesnek: Reggel kelj föl, és állj Fáraó elé, és mondd neki: Ezeket mondja a zsidók Ura Istene: Bocsásd el népemet, hogy áldozzék nekem.

2 Móz. 9,14

Mert ezúttal a te szívedre, szolgáidra és népedre eresztem minden csapásaimat, hogy tudjad, hogy nincs hozzám hasonló az egész földön.

2 Móz. 9,15

Mert most kinyújtván kezemet, megverlek téged és népedet mirígyhalállal, hogy elveszsz a földről.

2 Móz. 9,16

A végre tettelek pedig téged, hogy rajtad megmutassam erőmet, és az én nevem hirdettessék az egész földön.

2 Móz. 9,17

S mégis letartóztatod-e népemet, és nem akarod őt elbocsátani?

2 Móz. 9,18

Ime holnap ezen órában szertelen nagy jégesőt eresztek, a minő még nem volt Egyiptomban az naptól, mióta alapíttatott, a jelen időig.

2 Móz. 9,19

Küldd el azért mindjárt, és gyűjtesd egybe marháidat és mindent, mid a mezőn vagyon; mert az emberek és marhák, és mindenek, a mik künn találtatnak, és be nem hozatnak a földekről, rájok hullván a jégeső, elvesznek.

2 Móz. 9,20

A ki Fáraó szolgái közől az Úr szavát félte, szolgáit és marháit födél alá hajtatá.

2 Móz. 9,21

A ki pedig elmulasztotta az Úr beszédét, a mezőn hagyá szolgáit és marháit.

2 Móz. 9,22

És mondá az Úr Mózesnek: Nyújtsd ki kezedet az ég felé, hogy hulljon jégeső Egyiptom egész földén az emberekre és marhákra és a mezők minden füvére Egyiptom földén.

2 Móz. 9,23

És Mózes a vesszőt kinyújtá az ég felé, és az Úr mennydörgést támaszta és jégesőt és rohanó villámlást a földön, és jégesőt és bocsáta az Úr Egyiptom földére. [Bölcs. 16,16. 19,19.]

2 Móz. 9,24

És a jégeső és tűz vegyesen szakada, és oly nagy vala, minő azelőtt soha sem láttatott egész Egyiptom földén, mióta azon nép lakik.

2 Móz. 9,25

És elvere a jégeső Egyiptom egész földén mindent, mi a mezőkön volt, embertől marháig; és a mező minden füvét elveré a jégeső, és a tartomány minden fáját összetöré.

2 Móz. 9,26

Csak Gesszen földén, hol Izrael fiai valának, nem hulla jégeső.

2 Móz. 9,27

És elkülde Fáraó, és hívá Mózest és Áront, mondván nekik: Vétkeztem most is; az Úr igazságos, én és népem istentelenek.

2 Móz. 9,28

Kérjétek az Urat, hogy szűnjék meg az Isten mennydörgése és a jégeső: hogy bocsássalak el titeket, és tovább itt semmiképen ne maradjatok.

2 Móz. 9,29

Mondá Mózes: Mikor kimegyek a városból, kiterjesztem az Úrhoz kezeimet, és megszűnnek a mennydörgések, és jégeső nem leszen; hogy tudjad, hogy az Úré a föld.

2 Móz. 9,30

De tudom, hogy te és szolgáid mégsem félitek az Úr Istent.

2 Móz. 9,31

A len tehát és árpa elvereték, mivelhogy az árpa már fejeket hányt, és a len már leveledzett;

2 Móz. 9,32

a búza pedig és a rozs nem vereték el, mivel későbben érik.

2 Móz. 9,33

És kimenvén Mózes Fáraótól a városból, az Úrhoz terjeszté kezeit, és megszűnék a mennydörgés és jégeső, és tovább nem hulla eső a földre.

2 Móz. 9,34

Látván pedig Fáraó, hogy megszűnt az eső és jég és mennydörgés, még nevelé bűnét;

2 Móz. 9,35

és megátalkodék az ő szíve és szolgáié, és igen megkeményedék; el sem bocsátá Izrael fiait, a mint az Úr megparancsolta vala Mózes által.

2 Móz. 10

A sáskák és harmadnapos sötétség Egyiptomban.

2 Móz. 10,1

És mondá az Úr Mózesnek: Menj be Fáraóhoz, mert én keményítettem meg az ő szívét és szolgáiét, hogy ezen jeleimet cselekedjem rajta.

2 Móz. 10,2

és beszéld el fiaid és unokáid hallatára: hányszor törtem meg az egyiptomiakat, és csodáimat cselekedtem rajtok; és hogy tudjátok meg, hogy én vagyok az Úr.

2 Móz. 10,3

Bemenének tehát Mózes és Áron Fáraóhoz, és mondák neki: Ezeket mondja a zsidók Ura Istene: Meddig vonakodol magadat előttem megalázni? Bocsásd el népemet, hogy áldozzék nekem.

2 Móz. 10,4

Ha pedig ellenkezel, és nem akarod azt elbocsátani: ime én holnap sáskát hozok határaidba, [Bölcs. 16,9.]

2 Móz. 10,5

mely ellepje a föld színét, hogy abból semmi ki ne látszassék, és emészsze meg, mi a jégesőtől megmaradt; és rágja meg mind a fákat, melyek a földeken új növéseket hajtanak;

2 Móz. 10,6

és betöltik házaidat, és szolgáidéit és minden egyiptomiakéit, hogy annyit nem láttak atyáid és őseid, mióta e világra lettek a jelen napig. És elfordúla és kiméne Fáraótól. [Bölcs. 16,9.]

2 Móz. 10,7

Fáraó szolgái pedig mondák: Meddig szenvedjük e botrányt? bocsásd el azon embereket, hadd áldozzanak Uroknak Istenöknek. Nem látod-e, hogy elvesz Egyiptom?

2 Móz. 10,8

És visszahivák Mózest és Áront Fáraóhoz; ki mondá nekik: Menjetek, áldozzatok Uratoknak Isteneteknek; s kik fognak el menni?

2 Móz. 10,9

Mondá Mózes: Kisdedeinkkel és véneinkkel fogunk elmenni, fiainkkal és leányainkkal, juhainkkal és csordáinkkal; mert az Urunk Istenünk ünnepe.

2 Móz. 10,10

És felelé Fáraó: Úgy legyen az Úr veletek, a mint elbocsátlak titeket és gyermekeiteket; ki kételkedjék még, hogy igen gonosz szándékban vagytok?

2 Móz. 10,11

Nem lesz az úgy, hanem menjetek csupán férfiak, és áldozzatok az Úrnak; mert magatok is ezt kértétek. És azonnal kiűzetének Fáraó színe elől.

2 Móz. 10,12

Mondá pedig az Úr Mózesnek: Nyújtsd ki kezedet Egyiptom földére a sáska végett, hogy jőjön fel rája, és emészsze meg mind a füvet, mely a jégesőtől megmaradt. [Zsolt. 104,34.]

2 Móz. 10,13

És kinyújtá Mózes a vesszőt Egyiptom földére, és az Úr égető szelet támaszta azon egész nap és éjjel; és megviradván, az égető szél fölemelé a sáskákat.

2 Móz. 10,14

Melyek feljövének egész Egyiptom földére, és leszállának az egyiptomiak minden határaira oly nagy számmal, mennyi azon idő előtt nem volt, azután sem leszen.

2 Móz. 10,15

És ellepék a föld egész színét, mindeneket elpusztítván. S így megemészteték a föld füve, és a mi gyümölcs csak a fákon volt, melyet a jégeső meghagyott vala; és semmi zöld nem marada meg a fákon és a földi növényeken egész Egyiptomban.

2 Móz. 10,16

Annakokáért Fáraó sietve hivá Mózest és Áront, és mondá nekik: Vétkeztem Uratok Istenetek ellen és ellenetek.

2 Móz. 10,17

De engedjétek még el bűnömet ezúttal is, és kérjétek Uratokat Isteneteket, hogy ezen halált vegye le rólam.

2 Móz. 10,18

És kimenvén Mózes Fáraó színe elől, könyörge az Úrnak.

2 Móz. 10,19

Ki napnyugatról igen erős szelet támaszta, és a sáskát elragadván, a vörös tengerbe veté; csak egy sem marada Egyiptom egész határában.

2 Móz. 10,20

És megkeményíté az Úr Fáraó szívét, s ez el nem bocsátá Izrael fiait.

2 Móz. 10,21

Mondá pedig az Úr Mózesnek: Nyújtsd ki kezedet az ég felé, és legyen olyan sürű sötétség Egyiptom földén, hogy megtapintathassék.

2 Móz. 10,22

És Mózes kinyújtá kezét az ég felé, és iszonyú sötétség lőn Egyiptom egész földén három napig.

2 Móz. 10,23

Senki sem látá a másikat, sem ki nem mozdúla a helyről, melyen volt; a hol pedig Izrael fiai laknak vala, világosság vala. [Bölcs. 17,2. 18,1.]

2 Móz. 10,24

És Fáraó hivá Mózest és Áront, és mondá nekik: Menjetek, áldozzatok az Úrnak; csak juhaitok és csordáitok maradjanak itt, gyermekeitek elmehetnek veletek.

2 Móz. 10,25

Mondá Mózes: Áldozatokat és égő áldozatokat is kell adnod nekünk, melyeket a mi Urunknak Istenünknek bemutassunk.

2 Móz. 10,26

Minden nyájunk el fog jönni velünk, egy köröm sem marad el azokból, melyek a mi Urunk Istenünk tiszteletére szükségesek; kiváltképen mivel nem tudjuk, mit kelljen áldozni, mig azon helyre nem jutunk.

2 Móz. 10,27

Megkeményíté pedig az Úr Fáraó szívét, s ez nem akará elbocsátani őket.

2 Móz. 10,28

És mondá Fáraó Mózesnek: Távozzál el tőlem, és vigyázz, hogy többé orczámat ne lássad; mert a mely nap elém jösz, meghalsz.

2 Móz. 10,29

Felelé Mózes: Úgy leszen, a mint szóltál, többé nem látom orczádat.

2 Móz. 11

Elsőszülötteik halálával fenyegettetnek az egyiptomiak.

2 Móz. 11,1

És mondá az Úr Mózesnek: Még egy csapást eresztek Fáraóra és Egyiptomra, és azután elbocsát titeket, és kényszerít elmenni.

2 Móz. 11,2

Mondd meg azért az egész népnek, hogy kérjen a férfiú barátjától, az asszony szomszédnéjától ezüst és arany edényeket. [Móz. II. 3,22. 12,35.]

2 Móz. 11,3

Az Úr pedig kedvessé teszi népét az egyiptomiak előtt. És Mózes is igen nagy ember vala Egyiptom földén Fáraó szolgái és az egész nép előtt. [Sirák 45,1.]

2 Móz. 11,4

És mondá: Ezeket mondja az Úr: Éjfélkor Egyiptomba megyek;

2 Móz. 11,5

és meghal minden elsőszülött az egyiptomiak földén, Fáraó elsőszülöttétől, ki fejedelmi székében ül, a malomhajtó szolgálónak elsőszülöttéig; és a marhák minden első fajzása is.

2 Móz. 11,6

És nagy kiáltás lesz Egyiptom egész földén, minő azelőtt nem volt, azután sem leszen.

2 Móz. 11,7

Izrael minden fiainál pedig az eb sem mocczan meg az embertől a baromig: hogy tudjátok meg, mily csodálatosan különzi el az Úr az egyiptomiakat és Izraelt.

2 Móz. 11,8

És hozzám jőnek mindezen te szolgáid, és leborúlnak előttem, mondván: Költözzél ki te és az egész nép, mely alattad vagyon; s azután kiköltözünk.

2 Móz. 11,9

És kiméne Fáraótól nagy haraggal. Mondá pedig az Úr Mózesnek: Fáraó nem hallgat meg titeket, hogy sok jelek történjenek Egyiptom földén.

2 Móz. 11,10

Mózes pedig és Áron az itt megirott csodákat mind megcselekvék Fáraó előtt. De az Úr megkeményíté Fáraó szívét, s ez nem bocsátá el földéről Izrael fiait.

2 Móz. 12

A húsvéti bárány. Az elsőszülöttek halála Egyiptomban. A zsidók kiköltözésének kezdete.

2 Móz. 12,1

És mondá az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földén:

2 Móz. 12,2

E hónap legyen nektek a hónapok kezdete; ez legyen első az esztendő hónapjai között.

2 Móz. 12,3

Szóljatok Izrael fiai egész közönségéhez, és mondjátok nekik: E hónap tizedik napján vegyen kiki egy bárányt családja és háza szerint.

2 Móz. 12,4

Ha pedig kevesebb a szám, mintsem hogy egy bárányt elfogyaszthasson, vegye magához szomszédját, ki háza mellett vagyon, a lelkek annyi száma szerint, mennyi elegendő lehet a bárány megevésére.

2 Móz. 12,5

A bárány pedig hiba nélküli, hím, esztendős legyen; mely rendelés szerint vehettek egy gödölyét is.

2 Móz. 12,6

És tartsátok azt e hónak tizennegyedik napjáig; s akkor ölje le azt Izrael fiainak egész sokasága este felé.

2 Móz. 12,7

És vegyenek annak véréből és kenjenek mind a két ajtómellékére és felső küszöbére azon házaknak, melyekben azt eszik.

2 Móz. 12,8

És azon éjjel egyék meg a tűznél sült húst és kovásztalan kenyeret, vad salátával.

2 Móz. 12,9

Semmit abból nyersen meg ne egyetek, se vízben főttet, hanem csak tűznél sütöttet; fejét lábaival és belső részeivel együtt megegyétek.

2 Móz. 12,10

És reggelig abból semmi se maradjon. Ha mi megmaradand, égessétek el tűzben.

2 Móz. 12,11

Azt pedig ekképen egyétek: Ágyékaitok felövezve, és lábaitok felsaruzva legyenek; botjaitokat tartsátok kezeitekben, és sietve egyetek: mert az az Úr Fázéja (azaz átmenete).

2 Móz. 12,12

És átmegyek Egyiptom földén azon éjjel, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földén embertől baromig; és Egyiptom minden istenein itéletet teszek, én, az Úr.

2 Móz. 12,13

A vér pedig jelűl lesz nektek a házakban, melyekben lesztek; s én meglátván a vért, elmegyek mellettetek; nem is lesz rajtatok az öldöklő csapás, mikor Egyiptom földét megverem.

2 Móz. 12,14

E napot pedig emlékezetben tartsátok; és azt ünneppé szenteljétek az Úrnak nemzedékről nemzedékre örök tisztelettel.

2 Móz. 12,15

Hét nap kovásztalant egyetek; az első nap se legyen már kovász házatoknál; a ki kovászost eszik az első naptól kezdve a hetedik napig, azon lélek írtassék ki Izraelből.

2 Móz. 12,16

Az első nap szent legyen és ünnepélyes, a hetedik nap is hasonló ünnepélylyel szenteltessék meg; ezen napokon semmi munkát ne tegyetek, kivéve azokat, melyek az eledelhez valók.

2 Móz. 12,17

És tartsátok meg a kovásztalan kenyérevést, mert ugyanaz napon viszlek ki seregenkint Egyiptom földéről; és üljétek meg e napot nemzedékről nemzedékre örök szertartással.

2 Móz. 12,18

Az első hónapban a hónak tizennegyedik napján estére kovásztalant egyetek, azon hónap huszonegyedik napjának estjéig. [Móz. III. 23,5. Móz. IV. 28,16.]

2 Móz. 12,19

Hét nap ne találtassék kovász házatokban; a ki kovászost eszik, azon lélek írtassék ki Izrael gyülekezetéből, akár jövevény legyen, akár a föld lakosa.

2 Móz. 12,20

Semmi kovászost meg ne egyetek; minden lakhelyeteken kovásztalant egyetek.

2 Móz. 12,21

Mózes tehát összehivá Izrael fiainak minden véneit, és mondá nekik: Menjetek, vegyétek az állatot, kiki családja szerint, és áldozzatok Fázét.

2 Móz. 12,22

És egy kötés izsópot mártsatok a vérbe, mely a küszöbnél vagyon, és hintsétek meg azzal a felső küszöböt és az ajtó két mellékét; senki közőletek ki ne menjen háza ajtaján reggelig. [Zsid. 11,28.]

2 Móz. 12,23

Mert átmegyen az Úr, megvervén az egyiptomiakat; és mikor a vért látandja a felső küszöbön és az ajtó két mellékén, elmégyen a ház ajtaja mellett, és nem engedi, hogy az öldöklő bemenjen házatokba, és ártson.

2 Móz. 12,24

Tartsd meg ez igét törvényűl magadnak és fiaidnak mindörökre.

2 Móz. 12,25

És mikor bementek azon földre, melyet az Úr ad nektek, a mint igérte, gyakoroljátok e szertartásokat.

2 Móz. 12,26

És midőn fiaitok mondandják nektek: Micsoda szertartás ez?

2 Móz. 12,27

Mondjátok nekik: az Úr átmenetének áldozata ez, mikor átment Izrael fiainak házai fölött Egyiptomban, megvervén az egyiptomiakat, és megmentvén házainkat. Erre a nép leborulván, imádkozék.

2 Móz. 12,28

És kimenvén Izrael fiai úgy cselekvének, a mint megparancsolta vala az Úr Mózesnek és Áronnak.

2 Móz. 12,29

Lőn pedig éjfélkor, megöle az Úr minden elsőszülöttet Egyiptom földén, Fáraó elsőszülöttétől, ki az ő királyi székén ül vala, a tömlöczbeli fogoly elsőszülöttéig, és a marhák minden első fajzásait is. [Móz. II. 11,5. Zsolt. 104,36.]

2 Móz. 12,30

És fölkele Fáraó éjjel, és minden szolgái és az egész Egyiptom; és nagy kiáltás támada Egyiptomban; mert egy ház sem vala, melyben halott nem feküdt volna.

2 Móz. 12,31

És Fáraó azon éjjel híván Mózest és Áront, mondá: Keljetek föl, és menjetek el népem közől ti és Izrael fiai; menjetek, áldozzatok az Úrnak, a mint mondjátok.

2 Móz. 12,32

Juhaitokat és csordáitokat is vigyétek el, a mint kéritek vala, és elmenvén, áldjatok meg engem.

2 Móz. 12,33

És az egyiptomiak sürgeték a népet, hogy sietve menjen ki a földről, mondván: Mindnyájan meghalunk.

2 Móz. 12,34

A nép tehát vevé a készülő tésztát, mielőtt az megkovászosíttaték, és ruhákba kötvén, vállaira veté.

2 Móz. 12,35

És Izrael fiai úgy cselekvének, a mint Mózes parancsolta vala, és kérének az egyiptomiaktól arany s ezüst edényeket és igen sok ruhát. [Móz. II. 3,22. 11,2. Zsolt, 104,37.]

2 Móz. 12,36

Az Úr pedig kedvessé tevé a népet az egyiptomiak előtt, hogy kölcsön adának nekik; s így megfoszták az egyiptomiakat.

2 Móz. 12,37

És elköltözének Izrael fiai Ramesszéből Szókotba közel hatszázezer gyalog férfi a gyermekeken kivűl.

2 Móz. 12,38

De vegyes köznép is szám nélkül méne föl velek, fölötte sok juh és csorda és különféle barmok.

2 Móz. 12,39

És megsüték a tésztát, melyet azelőtt Egyiptomból hoztak vala, és hamuban sült kovásztalan kenyereket készítének; mert meg sem kovászosíthatták azt, kényszerítvén őket az egyiptomiak, hogy menjenek, és semmi késedelmet nem engedvén; s így nem is vala módjok valami étket készíteni.

2 Móz. 12,40

Izrael fiainak lakása pedig Egyiptomban négyszázharmincz esztendeig tartott. [Móz. I. 15,13.]

2 Móz. 12,41

Melyek eltelvén, azon nap kiköltözék az Úr minden serege Egyiptom földéről.

2 Móz. 12,42

Az Úrnak kell szentelni ezen éjt, mikor kivitte őket Egyiptom földéről, meg kell azt tartani Izrael minden fiainak nemzedékeikben.

2 Móz. 12,43

És mondá az Úr Mózesnek és Áronnak: Ez a Fáze rendtartása: Semmi idegen ne egyék abból.

2 Móz. 12,44

Minden vett szolga pedig metéltessék körűl, és úgy egyék.

2 Móz. 12,45

A jövevény és béres ne egyenek abból.

2 Móz. 12,46

Egy házban egyék meg azt, és ki ne vigyenek annak húsából, se csontját meg ne törjétek. [Móz. IV. 9,12.]

2 Móz. 12,47

Izrael fiainak minden gyülekezete ezt cselekedje.

2 Móz. 12,48

Hogyha valamely idegen közétek akar menni lakni, és az Úrnak Fázét szerezni, metéltessék körűl előbb minden férfia, és akkor a rendtartás szerint ünnepli meg azt, és olyan lesz, mint azon föld lakosa; a ki pedig nem metéltetett körűl, ne egyék abból.

2 Móz. 12,49

Ugyanegy törvénye legyen a benszülöttnek és a jövevénynek, ki nálatok tartózkodik.

2 Móz. 12,50

És Izrael fiai mindnyájan úgy cselekvének, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek és Áronnak.

2 Móz. 12,51

És azon nap kivivé az Úr Izrael fiait Egyiptom földéről az ő seregeik szerint.

2 Móz. 13

Az elsőszülöttek fölajánltatása. A felhő- és tűzoszlop.

2 Móz. 13,1

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

2 Móz. 13,2

Nekem szentelj minden elsőszülöttet, mely a méhet megnyitja Izrael fiainál, mind az emberek, mind a barmok közől; mert minden enyém. [Móz. II. 34,19. Móz. III. 27,26. Móz. IV. 8,16. Luk. 2,23.]

2 Móz. 13,3

És mondá Mózes a népnek: Emlékezzetek meg e napról, melyen kijöttetek Egyiptomból, a szolgaság házából; mert erős kézzel vitt ki titeket az Úr ama helyről; azért kovászos kenyeret ne egyetek.

2 Móz. 13,4

Ma költöztök ki az új gabona havában.

2 Móz. 13,5

És mikor az Úr beviszen téged a kananeusok és heteusok, az amorreusok és heveusok és jebuzeusok földére, mely iránt megesküdött atyáidnak, hogy neked adja, – ama tejjel és mézzel folyó földre, ily renddel tartsd szent szolgálatot e hónapban:

2 Móz. 13,6

Hét nap kovásztalant egyél, s hetedik nap az Úr ünnepe legyen.

2 Móz. 13,7

Hét napig egyél kovásztalant; semmi kovászos ne láttassék nálad, se egész határodban.

2 Móz. 13,8

És fiadnak az napon beszéld el, mondván: Ez az, mit nekem az Úr cselekedett, mikor kijöttem Egyiptomból.

2 Móz. 13,9

És legyen mint jel kezedben és mint emlék szemeid előtt: hogy az Úr törvénye mindenkor szádban legyen; mert erős kézzel hozott ki téged az Úr Egyiptomból.

2 Móz. 13,10

Tartsd meg ezen tiszteletet bizonyos időben évről évre.

2 Móz. 13,11

És mikor az Úr bevisz téged a kananeusok földére, a mint megesküdött neked és atyáidnak, és azt neked adja:

2 Móz. 13,12

különözd el az Úrnak mindazt, mi az anyaméhet megnyitja, és a mi első fajzás barmaidban. A mi hímnemű csak leszen, az Úrnak szenteld. [Móz. II. 22,29. 34,19. Ezek. 44,30.]

2 Móz. 13,13

A szamár első vemhét juhon cseréld el; ha meg nem váltod, öld meg. Az embernek pedig minden elsőszülöttét fiaid közől pénzen váltsd meg.

2 Móz. 13,14

És mikor fiad maholnap megkérdez téged, mondván: Micsoda ez? Feleld neki: Erős kézzel hozott ki minket az Úr Egyiptom földéről, a szolgaság házából.

2 Móz. 13,15

Mert mikor megátalkodott Fáraó, és nem akart minket elbocsátani, az Úr megöle minden elsőszülöttet Egyiptomban, az ember elsőszülöttétől kezdve a barmok első fajzásáig; azért áldozok az Úrnak minden hímet, mely a méhet megnyitja, és fiaimnak minden elsőszülöttét megváltom.

2 Móz. 13,16

Azért legyen ez, mint jel kezeidben, és mint emlék felfüggesztve szemeid között: hogy az Úr erős kézzel hozott ki minket Egyiptomból. [Móz. V. 6,8.]

2 Móz. 13,17

És miután Fáraó kibocsátotta a népet, nem vezeté őket Isten a filiszteusok földére vivő uton, mely közel vala, azt vélvén, netalán megbánja, ha maga ellen hadat lát támadni, és visszatérjen Egyiptomba;

2 Móz. 13,18

hanem körűlvezeté a pusztaság útján, mely a vörös tenger mellett vagyon; és Izrael fiai fölfegyverkezve költözének ki Egyiptom földéről.

2 Móz. 13,19

Mózes József tetemeit is elvivé magával; mivel ő megeskette vala Izrael fiait, mondván: Az Isten meglátogat titeket, akkor vigyétek el innen tetemeimet magatokkal. [Móz. I. 50,24.]

2 Móz. 13,20

És elmenvén Szókotból, táborba szállának Étamban, a puszta végső határain.

2 Móz. 13,21

Az Úr pedig előttök mégyen vala útmutatóúl, nappal felhőoszlopban és éjjel tűzoszlopban, hogy vezére legyen útjának mind a két időben. [Móz. IV. 14,14. Ezdr. II. 9,19. Kor. I. 10,1.]

2 Móz. 13,22

Soha el nem távozott a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől.

2 Móz. 14

Átmenet a vörös tengeren. Fáraó a tengerbe merűl.

2 Móz. 14,1

Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:

2 Móz. 14,2

Szólj Izrael fiainak: hogy visszafordúlván, táborozzanak Fihahirót előtt, mely Magdalum és a tenger között vagyon, Belszefon átellenében, ez előtt szálljatok táborba a tenger mellett.

2 Móz. 14,3

Majd azt mondja Fáraó Izrael fiairól: Megszorúltak azon földön, a puszta berekeszti őket.

2 Móz. 14,4

És megkeményítem szívét, és űzőbe vesz titeket; és megdicsőíttetem Fáraóban és egész seregében; és megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr. És úgy cselekvének.

2 Móz. 14,5

És hirűl vivék az egyiptomi királynak, hogy a nép elfutott; és elváltozék Fáraó szíve és szolgáié a nép iránt, és mondák: Mit akartunk mi cselekedni, hogy elbocsátók Izraelt szolgálatunkból?

2 Móz. 14,6

Befogata tehát szekerébe, és melléje vevé egész népét.

2 Móz. 14,7

És vőn hatszáz válogatott szekeret, és a mennyi szekér csak volt Egyiptomban, és az egész sereg hadnagyait.

2 Móz. 14,8

És megkeményíté az Úr Fáraónak, az egyiptomi királynak szívét, ki űzőbe vevé Izrael fiait; ezek pedig hatalmas kéz által költöztek vala ki.

2 Móz. 14,9

És mikor az egyiptomiak követék az előttök menők nyomdokait, táborban találák őket a tenger mellett; Fáraó minden lovassága és szekere és egész serege Fihahirótban vala Belszefon átellenében. [Makk. I. 4,9. Józ. 24,6.]

2 Móz. 14,10

És mikor Fáraó közelgetett, Izrael fiai fölemelvén szemeiket, láták az egyiptomiakat magok után, és igen megfélemlének; és kiáltának az Úrhoz,

2 Móz. 14,11

és mondák Mózesnek: Talán nem voltak sírok Egyiptomban, azért hoztál el minket, hogy a pusztában haljunk meg? miért kivántál így cselekedni, hogy kihozz minket Egyiptomból?

2 Móz. 14,12

Nem azon beszéd-e ez, melylyel neked Egyiptomban szóltunk vala, mondván: Távozzál tőlünk, hadd szolgáljunk az egyiptomiaknak? mert sokkal jobb lett volna nekik szolgálnunk, mintsem a pusztában meghalnunk.

2 Móz. 14,13

És mondá Mózes a népnek: Ne féljetek, álljatok veszteg, és lássátok az Úr nagy tetteit, melyeket ma fog cselekedni; mert az egyiptomiakat, kiket most láttok, többé soha sem látjátok mindörökké.

2 Móz. 14,14

Az Úr fog harczolni értetek, és ti csendesen lesztek.

2 Móz. 14,15

És az Úr mondá Mózesnek: Mit kiáltasz hozzám? szólj Izrael fiainak, hogy indúljanak meg.

2 Móz. 14,16

Te pedig emeld föl vessződet, és nyujtsd ki kezedet a tengerre, és válaszd el azt kétfelé, hogy Izrael fiai a tenger közepén szárazon menjenek.

2 Móz. 14,17

Én pedig megkeményítem az egyiptomiak szivét, hogy űzzenek benneteket; és megdicsőíttetem Fáraóban az egész hadseregében, szekereiben és lovagjaiban.

2 Móz. 14,18

És megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr, mikor megdicsőíttetem Fáraóban és szekereiben és lovagjaiban.

2 Móz. 14,19

És az Isten angyala, ki Izrael táborát megelőzte, fölemelkedvén, utánok mégyen vala, és vele egyetemben a felhőoszlop is, elűlről elvonúlván, hátúl álla meg

2 Móz. 14,20

az egyiptomiak tábora és Izrael tábora között; és a felhő sötétes vala, és megvilágosítá az éjt, úgy hogy egymáshoz egész éjjel nem juthattak.

2 Móz. 14,21

És mikor Mózes kinyújtotta kezét a tengerre, elvivé ezt az Úr, erős és égető szél fúván egész éjjel, és szárazzá változtatá, és a víz kétfelé válék.

2 Móz. 14,22

És Izrael fiai a száraz tenger közepén menének; mert a víz olyan vala, mint a kőfal jobb- és balkezök felűl. [Zsolt. 77,13. 104,37. 113,3. Zsid. 11,29.]

2 Móz. 14,23

És kergetvén őket az egyiptomiak, utánok menének, Fáraó minden lovassága, szekerei és lovagjai a tenger közepébe.

2 Móz. 14,24

És már eljött a reghajnal, és íme az Úr az egyiptomiak táborára tekintvén a tűz- és felhőoszlopból, megveré hadseregöket,

2 Móz. 14,25

és felforgatván a szekerek kerekeit, ezek megfeneklének. Akkor mondák az egyiptomiak: Fussunk Izrael elől, mert az Úr harczol érettök ellenünk.

2 Móz. 14,26

És mondá az Úr Mózesnek: Nyújtsd ki kezedet a tengerre, hogy a vizek térjenek vissza az egyiptomiakra, az ő szekereikre és lovagjaikra.

2 Móz. 14,27

És mikor Mózes kinyujtotta kezét a tengerre, ez jókor reggel visszatére az előbbi helyre; és midőn az egyiptomiak futottak, megelőzé őket a víz, és az Úr elborítá őket a habok között.

2 Móz. 14,28

S igy térének vissza a vizek, és elboríták Fáraó egész hadseregének szekereit és lovagjait, kik utánok eredvén, bementek vala a tengerbe; csak egy sem marada meg közőlük.

2 Móz. 14,29

Izrael fiai pedig a száraz tenger közepén menének, és a víz kőfal gyanánt vala nekik jobb és bal felűl.

2 Móz. 14,30

És az Úr megszabadítá az napon Izraelt az egyiptomiak kezéből.

2 Móz. 14,31

És láták a megholt egyiptomiakat a tenger partján, és a nagy kezet, melylyel az Úr harczolt vala ellenök; és a nép félé az Urat, és hivének az Úrnak és az ő szolgájának, Mózesnek.

2 Móz. 15

Mózes hálaéneke. Táborozás Márában és Élimben.

2 Móz. 15,1

Akkoron éneklé Mózes és Izrael fiai ez éneket az Úrnak, és mondák: Énekeljünk az Úrnak, mert dicsőségesen fölmagasztaltatott, a lovat és rajta ülőt levetette a tengerbe. [Bölcs. 10,20.]

2 Móz. 15,2

Az én erősségem és dicséretem az Úr, mert nekem szabadúlásomra lőn; ő az én Istenem, és dicsőítem őt; az én atyám Istene, és felmagasztalom őt. [Zsolt. 117,14. Izai. 12,2.]

2 Móz. 15,3

Az Úr mint a hadakozó férfiú, az ő neve: mindenható.

2 Móz. 15,4

Fáraó szekereit és seregét a tengerbe vetette; az ő válogatott fejedelmei elmerűltek a vörös tengerben.

2 Móz. 15,5

A mélység elborította őket, alászállottak a fenékre, mint a kő.

2 Móz. 15,6

A te jobbod, Uram, fölmagasztaltatott erősségben; jobbod, Uram, megverte az ellenséget.

2 Móz. 15,7

És a te dicsőséged teljességében megbuktattad ellenségeidet; megeresztetted haragodat, mely megemésztette őket, mint a tarlót.

2 Móz. 15,8

És haragod lehellete által összegyűltek a vizek; megálla a folyóvíz, az örvények összegyűltek a tenger közepén.

2 Móz. 15,9

Mondá az ellenség: Űzőbe veszem és megfogom őket, fölosztom a ragadományt, és lelkem bételik; kivonom kardomat, megöli őket az én kezem.

2 Móz. 15,10

Ekkor fúva szeled, és a tenger elborítá őket; elmerűlének, mint az ón a sebes vizekben.

2 Móz. 15,11

Ki hasonló hozzád, Uram, az erősek között? ki hasonló hozzád, s oly dicső a szentségben, oly rettenetes és dicsérendő, oly csodatévő?

2 Móz. 15,12

Kinyújtottad kezedet, és a föld elnyelé őket.

2 Móz. 15,13

Vezére voltál irgalmasságodban a népnek, melyet megszabdítottál; és hordoztad őt erősségeddel a te szent lakhelyedre.

2 Móz. 15,14

Fölkelének a népek, és haraguvának; fájdalom fogá körűl Filisztea lakóit.

2 Móz. 15,15

Akkor megháborodának Edom fejedelmei, Moáb erőseit körűlfogá a rettegés, Kanaán minden lakói megmerevedének.

2 Móz. 15,16

Rohanjon rájok félelem és rettegés karod erejével; legyenek mozdúlatlanok, mint a kő, míg néped átmegy, Uram, míg átmegy ezen te néped, melyet szerzettél.

2 Móz. 15,17

Beviszed őket, és örökséged hegyére ülteted, a te erősséges lakhelyedre, melyet alkottál Uram! a te szentélyed az, Uram, melyet kezeid megerősítettek.

2 Móz. 15,18

Az Úr uralkodik örökké és mindenkoron.

2 Móz. 15,19

Mert Fáraó beméne lovaival, szekereivel és lovagjaival a tengerbe; és az Úr visszahozá rájok a tenger vizeit; Izrael fiai pedig szárazon járának annak közepén.

2 Móz. 15,20

Ekkor Mária prófétaasszony, Áron nénje, dobot vőn kezébe; és mind kimenének utána az asszonyok dobokkal és énekkarokban,

2 Móz. 15,21

kiknek előénekle, mondván: Énekeljünk az Úrnak, mert dicsőségesen fölmagasztaltatott, a lovat és rajta ülőt levetette a tengerbe.

2 Móz. 15,22

Mózes pedig elindítván Izraelt a vörös tengertől, Szúr pusztájába menének, és három nap járván a pusztában, vizet nem találának.

2 Móz. 15,23

És eljutának Márába, de nem ihaták Mára vizét, mivelhogy keserű vala; azért e helynek alkalmas nevet is ada, nevezvén azt Márának azaz keserűségnek.

2 Móz. 15,24

És a nép zúgolódik vala Mózes ellen, mondván: Mit igyunk?

2 Móz. 15,25

Amaz pedig az Úrhoz kiálta, ki egy fát mutata neki; melyet mikor a vizbe vetett, édessé változék az. Ugyanott ada neki parancsokat és itéleteket, és ott kísérté őt, [Judit 5,15. Sirák 38,5.]

2 Móz. 15,26

mondván: Ha a te Urad Istened szavát hallgatod, és a mi igaz előtte, azt cselekszed, és parancsainak engedelmeskedel, és megtartod minden rendeléseit: azon betegségből, melyet Egyiptomra bocsátottam vala, semmit sem eresztek rád; mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. [Jer. 7,23.]

2 Móz. 15,27

Izrael fiai ezután Élimbe jutának, a hol tizenkét forrás vala és hetven pálmafa; és táborba szállának a vizek mellett. [Móz. IV. 33,9.]

2 Móz. 16

A nép zúgolódása. A fürjek és a manna.

2 Móz. 16,1

És elmenének Élimből, és Izrael fiainak egész sokasága a Szin pusztába juta, mely Élim és Sinai között vagyon, a második hónak tizenötödik napján, miután kiköltöztek vala Egyiptom földéről. [Bölcs. 11,2.]

2 Móz. 16,2

És Izrael fiainak egész gyülekezete zúgolódék Mózes és Áron ellen a pusztában.

2 Móz. 16,3

És mondák Izrael fiai nekik: Bár inkább az Úr keze által haltunk volna meg Egyiptom földén, mikor a fazék hús mellett ülvén, elégséges kenyeret ettünk vala; miért hoztatok ki minket e pusztába, hogy az egész sokaságot éhséggel öljétek meg?

2 Móz. 16,4

Mondá pedig az Úr Mózesnek: Ime én az égből adok nektek kenyeret; menjen ki a nép, és szedjen, a mennyi elég naponkint; hogy kísértsem meg őt, vajjon az én törvényem szerint jár-e, vagy sem?

2 Móz. 16,5

A hatodik napon pedig készitsék el, a mit bevigyenek; és ez kétannyi legyen, mint a mennyit naponkint szedni szoktak.

2 Móz. 16,6

És szólának Mózes és Áron Izrael minden fiainak: Estve megtudjátok, hogy az Úr hozott ki titeket Egyiptom földéről;

2 Móz. 16,7

és reggel meglátjátok az Úr dicsőségét. Mert hallotta zúgolódástokat az Úr ellen. De mik vagyunk mi, hogy ellenünk zúgolódtatok?

2 Móz. 16,8

És mondá Mózes: Az Úr estve húst ad ennetek, és reggel kenyeret elégségesen; mivelhogy hallá zúgolódástokat, melylyel ellene zúgolódtatok; mert mik vagyunk mi? és zúgolódástok nem miellenünk vagyon, hanem az Úr ellen.

2 Móz. 16,9

És Mózes szóla Áronnak is: Mondd meg Izrael fiai egész gyülekezetének: Járúljatok az Úr elé, mert hallotta zúgolódástokat.

2 Móz. 16,10

És midőn Áron Izrael fiai egész gyülekezetének szólott, a pusztára tekintének; és íme az Úr dicsősége megjelenék a felhőben.

2 Móz. 16,11

Az Úr pedig szóla Mózesnek, mondván:

2 Móz. 16,12

Hallottam Izrael fiainak zúgolódását, mondd nekik: Estve húst esztek, és reggel jóllaktok kenyérrel. És megtudjátok, hogy én vagyok a ti Uratok Istenetek.

2 Móz. 16,13

Lőn pedig estve, hogy fűrjek jövén föl, ellepék a tábort; és reggel a tábor körűl harmat szállott vala. [Móz. IV. 11,31.]

2 Móz. 16,14

S mikor ez befödte a föld szinét, látszék a pusztában valami apró, mintha mozsárban törték volna, hasonló a földre szállt dérhez. [Móz. IV. 11,7. Zsolt. 77,24. Bölcs. 16,20. Ján. 6,31.]

2 Móz. 16,15

Mit meglátván Izrael fiai, mondák egymásnak: Man hu? mi azt teszi: Micsoda ez? mert nem tudják vala, mi az. Kiknek mondá Mózes: Ez azon kenyér, melyet az Úr adott nektek eledelűl. [Kor. I. 10,3.]

2 Móz. 16,16

S ez azon ige, melyet az Úr parancsolt: Szedjen abból kiki, a mennyi elég eledelére, minden főre egy gómort, a sátorban lakó lelkek száma szerint szedjetek.

2 Móz. 16,17

És Izrael fiai úgy cselekvének; és szedének, ki többet, ki kevesebbet.

2 Móz. 16,18

És megmérék a gómor-mértékkel; és sem annak, ki többet szedett, nem vala többje; sem a ki kevesebbet szerzett, nem talála kevesebbet; hanem mindenki annyit gyüjte, a mennyit megehetett. [Krón. II. 8,15.]

2 Móz. 16,19

És mondá nekik Mózes: Senki se hagyjon abból reggelre.

2 Móz. 16,20

Kik nem hallgaták őt, hanem némelyek közőlük hagyának reggelre is, és ez elkezde férgesedni, és megrothada; és Mózes megharaguvék rájok.

2 Móz. 16,21

Szedék pedig azt reggel, kiki a mennyi elég lehetett élelmére; mert mikor a nap fölmelegedett, elolvada.

2 Móz. 16,22

A hatodik napon pedig kétannyi eledelt szedének, azaz két gómort minden emberre; eljövének pedig a sokaság minden fejedelmei, és elbeszélék Mózesnek.

2 Móz. 16,23

Ki mondá nekik: Ez az, miről az Úr szólott: Holnap a szombat nyugodalma az Úrnak van szentelve. Mind, a mit tennetek kell, tegyétek meg, és a mit főznötök kell, főzzétek meg; a mi pedig megmarad, hagyjátok reggelig.

2 Móz. 16,24

És úgy cselekvének, a mint Mózes parancsolta vala, és nem rothada meg, féreg sem találtaték benne.

2 Móz. 16,25

És mondá Mózes: Egyétek meg azt ma, mert az Úr szombata vagyon; ma nem találtatik a mezőn.

2 Móz. 16,26

Hat nap szedjetek, a hetedik napon pedig az Úr szombata vagyon; azért nem találtatik.

2 Móz. 16,27

És eljövén a hetedik nap, kimenének némelyek a népből, hogy szedjenek, és nem találának.

2 Móz. 16,28

Mondá pedig az Úr Mózesnek: Meddig vonakodtok megtartani parancsaimat és törvényemet?

2 Móz. 16,29

Lássátok, az Úr rendelte nektek a szombatot, és azért adott nektek kétannyi eledelt a hatodik napon; kiki maradjon otthon, és senki helyéről ki ne menjen a hetedik napon.

2 Móz. 16,30

És a nép szent nyugalomban vala a hetedik napon.

2 Móz. 16,31

És Izrael háza annak nevét mannának nevezé, mely olyan vala, mint a koriandrom magva, fehér, és íze, mint a mézes pogácsáé.

2 Móz. 16,32

Mondá pedig Mózes: Ez azon ige, melyet az Úr parancsolt: Tölts meg abból egy gómort, és tartassék meg az a következő nemzedékeknek, hogy ismerjék a kenyeret, melylyel titeket a pusztában tápláltalak, midőn kihozattatok Egyiptom földéről.

2 Móz. 16,33

És mondá Mózes Áronnak: Végy egy edényt, és töltsd meg annyi mannával, mennyi egy gómorba fér, és tedd az Úr elé, hogy megtartassék nemzedékeiteknek,

2 Móz. 16,34

mint az Úr Mózesnek parancsolta vala. És Áron eltevé azt a sátorba, hogy megtartassék.

2 Móz. 16,35

Izrael fiai pedig negyven esztendeig evének mannát, mig a lakásukra szánt földre jutottak; ezen étellel táplálkozának, míg Kanaán földének határait elérték. [Ezdr. II. 9,21. Judit 5,15.]

2 Móz. 16,36

Egy gómor pedig tizedrésze az éfinek.

2 Móz. 17

A kősziklából eredt víz. Az amalecíták fölötti győzelem.

2 Móz. 17,1

Elindúlván tehát Izrael fiainak egész sokasága a Szin pusztából, állomásaikként, az Úr beszéde szerint, tábort ütének Rafidimban, hol nem vala ivóvíz a népnek.

2 Móz. 17,2

S ez versengvén Mózessel, mondá: Adj vizet nekünk, hadd igyunk. Kiknek felelé Mózes: Mit torzsonkodtok ellenem? Miért kisértitek az Urat? [Móz. IV. 20,4.]

2 Móz. 17,3

A nép tehát szomjazék ott a víz fogyatkozása miatt, és zúgolódék Mózes ellen, mondván: Miért hoztál ki minket Egyiptomból? hogy megölj minket és magzatainkat és barmainkat szomjúsággal?

2 Móz. 17,4

Mózes pedig az Úrhoz kiálta, mondván: Mitévő legyek e néppel? Kevésben múlik, és megkövez engem.

2 Móz. 17,5

És az Úr mondá Mózesnek: Eredj el a nép előtt, és végy magadhoz Izrael vénei közől, és a vesszőt, melylyel megütötted vala a folyóvizet, vedd kezedbe, és menj. [Zsolt. 77,15. Kor. I. 10,4.]

2 Móz. 17,6

Ime én ott előtted állok Hóreb kőszikláján; üsd meg a kősziklát, és a víz jő ki belőle, hogy igyék a nép. Úgy cselekvék Mózes Izrael vénei előtt;

2 Móz. 17,7

és hivá azon hely nevét kisértésnek, Izrael fiai versengése miatt, és hogy az Urat kisértették, mondván: Közöttünk van-e az Úr, vagy nincsen?

2 Móz. 17,8

Eljöve pedig Amalek, és hadakozék Izrael fiai ellen Rafidimban. [Móz. V. 25,17. Judit 4,13. Bölcs. 11,3.]

2 Móz. 17,9

És mondá Mózes Jozuénak: Válaszsz férfiakat, és kimenvén, harczolj Amalek ellen; holnap én a halom tetejére állok, kezemben az Isten vesszejével.

2 Móz. 17,10

Úgy cselekvék Józue, a mint szólt vala Mózes, és harczola Amalek ellen; Mózes pedig és Áron és Hur fölmenének a halom tetejére.

2 Móz. 17,11

És mikor Mózes fölemelé kezeit, Izrael vala győzedelmes; ha pedig egy kevéssé leereszté, Amalek lőn diadalmas.

2 Móz. 17,12

Mózes kezei pedig elnehezedének; azért követ vévén, alája tevék, melyre leüle; Áron pedig és Hur föntarták kezeit mind kétfelűl. S igy lőn, hogy az ő kezei naplementig el nem fáradának.

2 Móz. 17,13

És Józue megszalasztá Amaleket és népét kard élével.

2 Móz. 17,14

Mondá pedig az Úr Mózesnek: Ird föl ezt emlékezetűl a könyvbe és beszéld el Józue füleibe; mert Amalek emlékét eltörlöm az ég alól.

2 Móz. 17,15

És Mózes oltárt építe, és hivá annak nevét: Az Úr az én fölmagasztaltatásom! mondván:

2 Móz. 17,16

Mert az Úr keze a királyi székről, és az Úr hadakozása Amalek ellen lesz nemzedékről nemzedékre.

2 Móz. 18

Jetró jó tanácsa, melyet Mózesnek ad.

2 Móz. 18,1

És midőn Jetró, a madiáni pap, Mózes ipa, hallotta mind, a mit Isten cselekedett Mózessel és népével, Izraellel, és hogy az Úr kihozta Izraelt Egyiptomból:

2 Móz. 18,2

vevé Szeforát, Mózes feleségét, kit visszaküldött vala,

2 Móz. 18,3

és az ő két fiát, kiknek egyike Gerzamnak neveztetik vala, mert, úgymondá atyja, jövevény voltam idegen földön; [Móz. II. 2,21.22.]

2 Móz. 18,4

másika pedig Eliezernek, mert, úgymond, atyám Istene, az én segítőm, és megmentett engem Fáraó fegyverétől.

2 Móz. 18,5

Eljöve tehát Jetró, Mózes ipa, és az ő fiai és felesége Mózeshez a pusztába, a hol táborozott vala az Isten hegye mellett.

2 Móz. 18,6

És izene Mózesnek, mondván: Én, Jetró, ipad jövök hozzád és feleséged és vele két fiad.

2 Móz. 18,7

Ki eléje menvén az ő ipának, földig meghajtá magát, és megcsókolá őt; és köszönték egymást békeséges szókkal. És mikor bement a sátorba,

2 Móz. 18,8

Mózes elbeszélé ipának mind, a mit Isten cselekedett Fáraóval és az egyiptomiakkal Izraelért; és mindazon fáradalmat, mely rajtok történt vala az úton, és hogy az Úr megszabadította őket.

2 Móz. 18,9

És Jetró örvende mindazon jókon, miket az Úr Izraellel cselekedett vala, mivelhogy őt kiszabadította az egyiptomiak kezéből,

2 Móz. 18,10

és mondá: Áldott legyen az Úr, ki megszabadított benneteket az egyiptomiak kezéből és Fáraó kezéből; ki megmentette az ő népét Egyiptom kezéből.

2 Móz. 18,11

Most ismerem meg, hogy nagy az Úr minden istenek fölött; mivelhogy azok kevélyen cselekedtek ezek ellen… [Móz. II. 1,14. 5,7. 10,10. 14,8.]

2 Móz. 18,12

Jetró, Mózes ipa tehát égő és egyébféle áldozatokat mutata be az Istennek; és Áron, és Izrael minden vénei eljövének, hogy kenyeret egyenek vele az Isten előtt.

2 Móz. 18,13

Másod nap pedig leüle Mózes, hogy itélje a népet, mely Mózes előtt áll vala reggeltől estig.

2 Móz. 18,14

Mit midőn az ő ipa látott, tudniillik mind, a miket a nép között cselekszik vala, mondá: Micsoda ez, mit a néppel cselekszel? Miért ülsz egyedűl, és az egész nép reggeltől estig várakozik?

2 Móz. 18,15

Felelé neki Mózes: A nép hozzám jő megkérdeni az Isten itéletét.

2 Móz. 18,16

És midőn köztök valami vetekedés történik, hozzám jőnek, hogy itéletet tegyek közöttük, és megmutassam nekik az Isten parancsait és törvényeit.

2 Móz. 18,17

Amaz pedig mondá: Nem jó a mit cselekszel;

2 Móz. 18,18

oktalan munkával emésztetel meg mind te, mind e nép, mely veled vagyon; erődön felül van e dolog, azt egyedűl el nem viselheted. [Móz. V. 1,12.]

2 Móz. 18,19

De hallgasd meg beszédeimet és tanácsaimat, és az Isten veled leszen. Légy te a nép előtt azokra nézve, mik az Istent illetik, hogy eléje terjeszd, a mi őneki mondatik;

2 Móz. 18,20

és a népnek mutasd meg a szertartásokat és az istenitisztelet módját és az utat, melyen járniok kell, és a dolgot, melyet cselekedniök kell.

2 Móz. 18,21

Szemelj ki pedig az egész közönségből derék férfiakat, kik az Istent félik, kikben igazság van, és kik a fösvénységet gyűlölik; és rendelj közőlük ezredeseket és századosokat, ötvenedeseket és tizedeseket;

2 Móz. 18,22

kik a népet itéljék minden időben; a mi pedig nagyobb leend, teeléd terjeszszék, és ők csak a kisebb dolgokat itéljék el; s igy könnyebbséged lesz neked, többek között elosztván a terhet.

2 Móz. 18,23

Ha ezt cselekszed, teljesíteni fogod Isten parancsát, és az ő rendeléseit föntarthatod, és ez egész nép is békével tér vissza helyeire.

2 Móz. 18,24

Hallván ezeket Mózes, mind megcselekvé, miket amaz mondott vala.

2 Móz. 18,25

És serény férfiakat választván egész Izraelből, a nép fejedelmeivé rendelé őket, ezredesekké és századosokká, ötvenedesekké és tizedesekké;

2 Móz. 18,26

kik a népet itélik vala minden időben, a mi pedig fontosabb vala, őeléje terjeszték, amazok csak a könnyebbeket itélvén.

2 Móz. 18,27

És elbocsátá az ő ipát, ki visszatérvén, elméne tartományába. [Móz. IV. 10,29.]

2 Móz. 19

Isten a Sinai hegyen Mózessel beszél.

2 Móz. 19,1

Izraelnek Egyiptom földéről való kijövetele után harmadik hónapban, ugyanazon nap a Sinai pusztába jövének. [Móz. IV. 33,15.]

2 Móz. 19,2

Mert elindúlván Rafidimból, és a Sinai pusztáig jutván, tábort ütének azon helyen, és ott Izrael sátorokat vona föl a hegy átellenében.

2 Móz. 19,3

Mózes pedig fölméne Istenhez, és az Úr szólítá őt a hegyről, és mondá: Ezeket mondd Jákob házának, és hirdesd Izrael fiainak: [Ap.cs. 7,38.]

2 Móz. 19,4

Ti magatok láttátok, miket cselekedtem az egyiptomiakkal, mint hordoztalak titeket sasok szárnyain, és magamhoz fölvettelek. [Móz. V. 29,2.]

2 Móz. 19,5

Ha tehát az én szavamra hallgattok, és szövetségemet megtartjátok, tulajdonommá lesztek nekem minden népek közől; mert az egész föld enyém. [Zsolt. 23,1.]

2 Móz. 19,6

És ti nekem papi ország és szent nemzet lesztek. Ezek azon igék, melyeket mondani fogsz Izrael fiainak.

2 Móz. 19,7

Elméne Mózes, és egybehíván a nép véneit, eléadá mindazon beszédeket, melyeket az Úr parancsolt vala.

2 Móz. 19,8

És felelé az egész nép egyetemben: Mind megcselekeszszük, miket az Úr szólott. És mikor Mózes a nép beszédét megmondotta az Úrnak:

2 Móz. 19,9

mondá neki az Úr: Most majd hozzád jövök felhő homályában, hogy halljon engem a nép veled szólani, és neked mindenkor higyen. És Mózes megjelenté a nép beszédét az Úrnak.

2 Móz. 19,10

Ki mondá neki: Menj el a néphez, és szenteld meg őket ma és holnap, és mossák meg ruháikat.

2 Móz. 19,11

És legyenek készen harmadnapra; mert harmadnapon az Úr leszáll az egész közönség előtt a Sinai hegyre.

2 Móz. 19,12

És korlátokat állíts a népnek köröskörűl, és mondd nekik: Vigyázzatok, hogy a hegyre föl ne menjetek, s annak határait se illessétek; minden, ki a hegyet illetendi, halállal hal meg. [Zsid. 12,18.]

2 Móz. 19,13

Kéz ne illesse őt, hanem kövekkel veressék agyon, vagy nyilakkal lövöldöztessék át; akár barom legyen, akár ember, ne éljen. Mikor a harsona megszólal, akkor menjenek föl a hegyre.

2 Móz. 19,14

És a hegyről leméne Mózes a néphez, és megszentelé azt. És miután megmosták ruháikat,

2 Móz. 19,15

mondá nekik: Legyetek készen harmadnapra, és feleségeitekhez ne közelítsetek.

2 Móz. 19,16

És mikor már eljött a harmadnap, és megviradott: ime mennydörgések kezdének hallatszani, és villámok csillámlani, és fölötte sürű felhő borítá a hegyet, és a harsona zengése egyre keményebben szól vala; és megfélemlék a táborban levő nép.

2 Móz. 19,17

És mikor Mózes kivezette őket Isten elé a tábor helyéről, megállának a hegy alatt.

2 Móz. 19,18

Az egész Sinai hegy pedig füstölög vala, azért, hogy az Úr tűzben szállott le arra, és füst méne föl abból, mint a kemenczéből; és rettenetes vala az egész hegy. [Móz. V. 4,11.]

2 Móz. 19,19

És a harsona-szó lassan-lassan mindinkább növekedék, és tovább terjede. Mózes szól, és Isten felel vala néki.

2 Móz. 19,20

És az Úr leszálla a Sinai hegyre, a hegynek tetejére, és fölhívá Mózest annak ormára. A hova midőn felment,

2 Móz. 19,21

mondá neki: Eredj le, és figyelmeztesd a népet, netalán át akarjon lépni a korlátokon, hogy az Urat láthassa, és közőlük nagy sokaság veszszen el.

2 Móz. 19,22

A papok is, kik az Úrhoz járúltak, szenteltessenek meg, hogy meg ne ölje őket.

2 Móz. 19,23

És mondá Mózes az Úrnak: A közönség nem jöhet föl a Sinai hegyre, mert te figyelmeztettél és megparancsoltad, mondván: Tégy korlátokat a hegy körűl, és szenteld meg azt.

2 Móz. 19,24

Kinek mondá az Úr: Eredj, menj le; s azután jőj fel te és veled Áron; a papok pedig és a nép át ne lépjék a korlátokat, se föl ne jőjenek az Úrhoz, nehogy megölje őket.

2 Móz. 19,25

És Mózes leméne a néphez, és mindent elbeszéle nekik.

2 Móz. 20

A tíz parancsolat.

2 Móz. 20,1

És az Úr mondá mindezen igéket:

2 Móz. 20,2

I. Én vagyok a te Urad Istened, ki téged kihoztalak Egyiptom földéről, a szolgaság házából. [Móz. V. 5,6. Zsolt. 80,11.]

2 Móz. 20,3

Idegen isteneid ne legyenek énelőttem.

2 Móz. 20,4

Faragott képet ne csinálj magadnak, se valami hasonlatosságot arról, mi oda fenn az égben, vagy itt lenn a földön, vagy a vizekben vagyon a föld alatt. [Móz. III. 26,1. Móz. V. 4,15. Józ. 24,14. Zsolt. 96,7.]

2 Móz. 20,5

Ne imádjad azokat, se ne tiszteljed; mert én vagyok a te Urad Istened, erős, boszúálló, megbüntetvén az atyák gonoszságát fiaikban harmad és negyed iziglen azoknál, kik engem gyűlölnek;

2 Móz. 20,6

és irgalmasságot cselekedvén ezeriglen azokkal, kik engem szeretnek, és megtartják parancsaimat.

2 Móz. 20,7

II. Ne vegyed hiába a te Urad Istened nevét; mert az Úr nem tartja ártatlannak azt, ki Ura Istene nevét hiába veszi. [Móz. III. 19,12. Móz. V. 5,11. Máté 5,33.]

2 Móz. 20,8

III. Megemlékezzél, hogy a szombatnapot megszenteljed. [Móz. II. 31,13. Móz. V. 5,12. Ezek. 20,12.]

2 Móz. 20,9

Hat nap munkálkodjál, és tedd meg minden dolgaidat.

2 Móz. 20,10

A hetedik napon pedig a te Urad Istened szombata vagyon, ne tégy akkor semmi dolgot, se te, se fiad és leányod, se szolgád és szolgálód, se marhád, se a jövevény, ki kapudon belűl vagyon.

2 Móz. 20,11

Mert hat nap alkotta az Úr az eget és földet, a tengert és mindazt, mi azokban vagyon; de a hetedik napon megnyugodott: azért áldotta meg az Úr a szombatnapot, és megszentelte azt. [Móz. I. 2,2.]

2 Móz. 20,12

IV. Atyádat és anyádat tiszteljed, hogy hosszú életű légy a földön, melyet a te Urad Istened ád tenéked. [Móz. V. 5,16. Máté 15,4. Efez. 6,2.]

2 Móz. 20,13

V. Ne ölj. [Máté 5,21.]

2 Móz. 20,14

VI. Ne paráználkodjál.

2 Móz. 20,15

VII. Ne orozz.

2 Móz. 20,16

VIII. Ne szólj felebarátod ellen hamis tanúságot.

2 Móz. 20,17

IX. X. Felebarátod házát ne kivánjad, se feleségét ne kivánjad, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, se semmit, a mi övé. [Rom. 7,7. 13,9.]

2 Móz. 20,18

Az egész nép pedig hallá a mennydörgést és harsona-zengést, látá a villámlásokat és füstölgő hegyet; és megrettenve és félelemmel megréműlve, távol állának,

2 Móz. 20,19

mondván Mózesnek: Szólj te nekünk, és meghallgatunk; ne szóljon nekünk az Úr, netalán meghaljunk.

2 Móz. 20,20

És szóla Mózes a népnek: Ne féljetek; mert azért jött az Isten, hogy megpróbáljon titeket, és hogy az ő félelme legyen bennetek, és ne vétkezzetek.

2 Móz. 20,21

És a nép távol álla; Mózes pedig a homályhoz járúla, melyben az Isten vala. [Móz. V. 18,16. Zsid. 12,18.]

2 Móz. 20,22

Mondá azonfölűl az Úr Mózesnek: Ezeket mondd Izrael fiainak: Ti láttátok, hogy mennyből szólottam nektek.

2 Móz. 20,23

Ne csináljatok ezüst isteneket, se arany isteneket ne csináljatok magatoknak.

2 Móz. 20,24

Oltárt földből csináljatok nekem, és azon mutassátok be égő és béke-áldozataitokat, juhaitokat és ökreiteket; minden helyen, a hol emlékünnepe lesz az én nevemnek, eljövök hozzád, és megáldalak téged. [Móz. II. 27,8. 38,7.]

2 Móz. 20,25

Hogyha kő-oltárt csinálsz nekem, ne építsd azt faragott kövekből; mert ha arra fölemeled a vas-eszközt, meg lesz fertőztetve. [Móz. V. 27,5. Józ. 8,31.]

2 Móz. 20,26

Ne menj föl lépcsőkön az én oltáromhoz, hogy szemérmed föl ne födöztessék.

2 Móz. 21

Polgári törvények.

2 Móz. 21,1

Ezek az itéletek, melyeket adj eléjök.

2 Móz. 21,2

Ha zsidó szolgát veendesz, hat esztendeig szolgáljon neked; a hetedikben menjen szabadon ingyen. [Móz. V. 15,12. Jer. 34,14.]

2 Móz. 21,3

A minő ruhával bejövend, olyannal lépjen ki; ha felesége vagyon, felesége is menjen együtt vele.

2 Móz. 21,4

Ha pedig ura adott neki feleséget, s ez fiakat és leányokat szülend; az asszony és ennek magzatai legyenek uraéi, ő pedig lépjen ki ruházatával.

2 Móz. 21,5

De ha a szolga azt mondja: Szeretem uramat, feleségemet és magzataimat, nem lépek ki szabadságra:

2 Móz. 21,6

vigye őt ura az istenekhez, és állítsa őt az ajtómellékhez, és fúrja át fülét árral, és örökké szolgája legyen.

2 Móz. 21,7

Ha valaki eladja leányát szolgálóúl, az ne lépjen úgy ki, mint a rabszolgálók szoktak kilépni. .

2 Móz. 21,8

Ha nem lel tetszést ura szemeiben, kinek átadatott volt, ez bocsássa el őt; de nincs hatalma idegen népnek eladni őt, ha megvette.

2 Móz. 21,9

Ha pedig a maga fiának jegyzi el őt, leányainak szokása szerint cselekedjék vele.

2 Móz. 21,10

Hogyha mást veszen neki, gondja legyen a leány menyekzőjére és ruházatára, és szűzesége árát meg ne tagadja tőle.

2 Móz. 21,11

Ha ezen hármat meg nem cselekszi, eresztessék el ingyen váltságpénz nélkül.

2 Móz. 21,12

A ki megveri az embert, meg akarván őt ölni, halállal haljon meg. [Móz. III. 24,17.]

2 Móz. 21,13

De ha nem leselkedett utána, hanem Isten hagyta azt kezébe esni, helyet rendelek neked, a hová kelljen futnia. [Móz. V. 19,2.]

2 Móz. 21,14

A ki megöli felebarátját szántszándékkal és orozva, oltáromtól is ragadd ki őt, hogy meghaljon.

2 Móz. 21,15

A ki megveri atyját vagy anyját, halállal haljon meg.

2 Móz. 21,16

A ki embert lop, és azt eladja, rábizonyodván a vétek, halállal haljon meg.

2 Móz. 21,17

A ki megátkozza atyját, vagy anyját, halállal haljon meg. [Móz. III. 20,9. Péld. 20,20. Máté 15,4. Márk 7,10.]

2 Móz. 21,18

Ha férfiak vesznek össze, és valamelyik megüti társát kővel, vagy ököllel, és ez nem hal meg, hanem ágyban kell feküdnie;

2 Móz. 21,19

ha fölkel, és künn jár botján: ártatlan lesz, a ki megütötte, de úgy, hogy annak az ő munka-mulasztását, és az orvosoknak tett költségeit megfizesse.

2 Móz. 21,20

A ki szolgáját vagy szolgálóját megveri bottal, úgy, hogy keze alatt meghalnak, vétkes leszen.

2 Móz. 21,21

Ha pedig egy vagy két napig megél azután, ne büntettessék meg; mert az ő pénze ára.

2 Móz. 21,22

Ha férfiak vesznek össze, és valamelyik a terhes asszonyt úgy megüti, hogy időtlent szűl, de ő maga megél: annyi kárpótlást adjon, mennyit az asszonynak férje kiván, és a közbirák itélnek. [Móz. V. 25,11.12.]

2 Móz. 21,23

Ha pedig halála következik, életet adjon életért,

2 Móz. 21,24

szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért,

2 Móz. 21,25

égetést égetésért, sebet sebért, kéket kékért. [Móz. III. 24,20. Móz. V. 19,21. Máté 5,38.]

2 Móz. 21,26

Ha valaki szolgájának vagy szolgálójának szemét megüti, és félszeművé teszi azokat, szabadon bocsássa el őket a szemért, melyet kiütött.

2 Móz. 21,27

És ha szolgájának vagy szolgálójának fogát üti is ki, hasonlóképen szabadon bocsássa őket.

2 Móz. 21,28

Ha az ökör férfit vagy asszonyt öklel meg szarvával, és meghalnak, kövezzék meg azt, és húsát meg ne egyék, de az ökörnek ura büntetlen legyen.

2 Móz. 21,29

Hogyha pedig az ökör már előbb öklelő volt, és jelentést tettek urának, és be nem zárá azt, – és férfiat vagy asszonyt öl meg: az ökör is köveztessék meg, urát is öljék meg.

2 Móz. 21,30

Azonban ha pénzváltságot vetnek rája, annyit adjon életeért, a mennyit tőle kérnek.

2 Móz. 21,31

És ha fiút vagy leányt öklel is meg szarvával, hasonló itélet alá vettessék.

2 Móz. 21,32

Ha szolgát vagy szolgálót öklel meg, harmincz siklus ezüstöt adjon urának, az ökör pedig köveztessék meg.

2 Móz. 21,33

Ha valaki megnyitja a vízvermet, vagy újat ás, és be nem födi azt, és ökör vagy szamár esik belé,

2 Móz. 21,34

a veremnek ura térítse meg a barmok árát; a mi pedig beleveszett, övé legyen.

2 Móz. 21,35

Ha idegen ökör más ökrét megsebesíti, és ez elvesz, adják el az eleven ökröt, és árát oszszák meg; a megöltnek húsát pedig oszszák föl egymás között.

2 Móz. 21,36

Ha pedig tudta, hogy az ökör már előbb öklelő volt, és ura nem vigyázott rája: adjon ökröt ökörért, és az elesettet vegye el egészen.

2 Móz. 22

A törvények folytatása.

2 Móz. 22,1

A ki ökröt vagy juhot lop, és megöli vagy eladja: öt ökröt adjon vissza egy ökörért, és négy juhot egy juhért. [Kir. II. 12,6.]

2 Móz. 22,2

Ha a tolvaj a ház betörésén vagy aláásásán éretik, és sebet kapván, meghal: az, ki agyonütötte, nem lesz bűnös az ő vérében.

2 Móz. 22,3

Hogyha napfölkelte után cselekszi azt, gyilkosságot követett el, haljon meg ő is. Ha a tolvajnak nincs mivel a lopást megtéríteni, önmaga adassék el.

2 Móz. 22,4

Ha elevenen megtaláltatik nála, a mit lopott, akár ökör, akár szamár, akár juh legyen az: két annyit adjon vissza.

2 Móz. 22,5

Ha valaki kárt tesz a mezőben vagy szőlőben, és elbocsátja marháját, hogy másét leétesse: a mi legjobb az ő mezején vagy szőlőjében, becslés szerint, a kárt azzal térítse meg.

2 Móz. 22,6

Ha tűz támadván, tövisre talál, és az asztagokba, vagy a lábon álló gabonába kap a mezőkön: térítse meg a kárt, ki a tüzet gyujtotta.

2 Móz. 22,7

A ki barátjának pénzt vagy edényeket ad megőrzés végett, és attól ki elfogadta ellopják azt: ha megtaláltatik a tolvaj, kétannyit adjon vissza.

2 Móz. 22,8

Ha pedig a tolvaj titokban marad, a ház ura vitessék az istenekhez, és esküdjék meg, hogy kezét nem nyujtotta ki felebarátja vagyonára,

2 Móz. 22,9

hogy csalárdságot cselekedjék, legyen az ökörben, vagy szamárban, vagy juhban, vagy öltözetben, és a miben csak kárt tehet; mindkettőnek ügye az istenekhez vitessék: és ha ezek elitélik, kétannyit adjon vissza felebarátjának.

2 Móz. 22,10

A ki felebarátjának szamarat, ökröt, juhot, vagy akármi marhát ad őrizni, és az elhull, vagy megsérűl, vagy ellenségtől elhajtatik, és azt senki sem látta:

2 Móz. 22,11

esküvés legyen közöttük, hogy nem nyújtotta ki kezét felebarátja marhájára; és az úr vegye be az esküvést, és amaz ne kényszerítessék visszaadásra.

2 Móz. 22,12

Hogyha ellopták azt, térítse meg a kárt urának. [Móz. I. 31,39.]

2 Móz. 22,13

Ha vadállat tépte szét, vigye hozzá, a mi megöletett, és nem kell megtérítenie.

2 Móz. 22,14

A ki felebarátjától valamit kölcsön kér ezekből, és az megbénúl vagy elhull ura jelen nem létében, kényszerítessék megtéríteni.

2 Móz. 22,15

De ha ura jelen vagyon, nem kell azt megtérítenie, föképen ha fogadott volt munkabérért.

2 Móz. 22,16

A ki elcsábítja az el nem jegyzett szűzet és vele hál: adjon neki jegyajándékot, és vegye feleségűl. [Móz. V. 22,28.]

2 Móz. 22,17

Ha a szűz atyja nem akarja neki adni: fizessen annyi pénzt, mennyit a szűzek jegyajándékúl szoktak venni.

2 Móz. 22,18

A bűbájosokat ne hagyd élni.

2 Móz. 22,19

A ki barommal közösűl, halállal haljon meg.

2 Móz. 22,20

A ki idegen isteneknek áldozik az egy Uron kivűl, ölessék meg. [Móz. III. 19,4.]

2 Móz. 22,21

A jövevényt meg ne szomorítsd, se ne nyomorgasd őt; mert ti is jövevények voltatok Egyiptomban.

2 Móz. 22,22

Az özvegynek és árvának ne ártsatok. [Zakar. 7,10.]

2 Móz. 22,23

Ha megsértitek őket, fölkiáltanak hozzám, és meghallgatom kiáltásaikat,

2 Móz. 22,24

és fölgerjed haragom, és fegyverrel verlek meg titeket, és feleségeitek özvegyekké lesznek, és fiaitok árvákká.

2 Móz. 22,25

Ha pénzt adsz kölcsön veled lakó szegény népemnek, ne zaklasd őt mint a sarczoló, se uzsorával ne terheld.

2 Móz. 22,26

Ha zálogúl ruházatot veszesz felebarátodtól, napnyugat előtt add vissza neki; [Móz. V. 24,13.]

2 Móz. 22,27

mert az egyetlen öltözete, mivel testét befödi, és nincs egyebe, miben háljon; ha hozzám kiált, meghallgatom őt, mert irgalmas vagyok.

2 Móz. 22,28

Az isteneket ne rágalmazd, és néped fejedelmét ne átkozzad. [Ap.cs. 23,5.]

2 Móz. 22,29

Tizedeidet és zsengéidet ne késsél megadni: fiaid közől az elsőszülöttet nekem szenteld. [Móz. II. 13,2.12. 34,19. Ezek. 44,30.]

2 Móz. 22,30

Hasonlóképen cselekedjél az ökrökkel és juhokkal is; hét napig legyen anyjával, nyolczad napon nekem add azt.

2 Móz. 22,31

Szent emberek legyetek előttem; a mely húsból a vadak ettek, meg ne egyétek azt, hanem vessétek az ebeknek.

2 Móz. 23

A birákról, ünnepekről és áldozatokról szóló törvények.

2 Móz. 23,1

Ne hajts a hazug szóra, és ne adj kezet, hogy az istentelenért hamis tanúságot mondj.

2 Móz. 23,2

Ne kövesd a sokaságot, hogy gonoszt tégy; se az itéletben a többség tetszésén meg ne nyugodjál, hogy az igaztól elhajolj.

2 Móz. 23,3

A szegényen se könyörűlj a törvényben.

2 Móz. 23,4

Ha elétalálod ellenséged eltévedt ökrét vagy szamarát, hajtsd vissza hozzája. [Móz. V. 22,1.]

2 Móz. 23,5

Ha a téged gyülölőnek szamarát a teher alatt feküdni látandod, ne menj el mellette, hanem segítsd fel azt vele együtt.

2 Móz. 23,6

A szegénynek igazát ügyében el ne fordítsd.

2 Móz. 23,7

Fuss a hazudságtól. Az ártatlant és igazat meg ne öld; mert utálom az istentelent. [Dániel 13,53.]

2 Móz. 23,8

Ajándékokat se végy el, melyek az eszeseket is elvakítják, és az igazak ügyeit elfordítják. [Móz. V. 16,19. Sirák 20,32.]

2 Móz. 23,9

Ne légy a jövevény bántására; mert tudjátok a jövevények érzéseit, mivel ti is jövevények voltatok Egyiptom földén. [Móz. I. 46,6.]

2 Móz. 23,10

Hat esztendeig vesd be földedet, és gyűjtsd be annak gyümölcsét.

2 Móz. 23,11

Hetedik esztendőben pedig hagyd azt nyugodni, hogy néped szegényei egyenek arról; és a mi megmaradand, a mezei vadak egyék meg; így cselekedjél szőlőddel és olajtermő kerteddel is. [Móz. III. 25,4.]

2 Móz. 23,12

Hat nap munkálkodjál, hetedik nap szűnj meg, hogy ökröd és szamarad megpihenjen, és szolgálód fia s a jövevény megnyugodjék.

2 Móz. 23,13

Mindazt, miket mondottam nektek, tartsátok meg. És az idegen istenek nevére ne esküdjetek, se ne hallassék az szátokból.

2 Móz. 23,14

Minden esztendőben háromszor üljetek nekem ünnepet.

2 Móz. 23,15

I. Tartsd meg a kovásztalanok ünnepét. Hét nap egyél kovásztalant, a mint megparancsoltam neked, az új gabona havának idején, a mikor kijöttél Egyiptomból; meg ne jelenj üresen színem előtt. [Móz. II. 13,3.4. 34,22. Móz. V. 16,16. Sirák 35,6.]

2 Móz. 23,16

II. És munkád zsengéinek aratásünnepét is, mindabból, mit csak földeden vetsz; III. és az esztendő végén való ünnepet is, mikor minden terményedet begyüjtöd a mezőről.

2 Móz. 23,17

Esztendőnkint háromszor jelenjen meg minden férfiú a te Urad Istened előtt. [Móz. II. 34,23. Móz. V. 16,16.]

2 Móz. 23,18

Ne mutasd be áldozatom vérét kovászszal, se ne maradjon meg az én ünnepem kövére reggelig. [Móz. II. 34,25.]

2 Móz. 23,19

Földed terményeinek zsengéit vidd Urad Istened házába. Ne főzd a gödölyét anyja tejében. [Móz. II. 34,26. Móz. V. 14,21.]

2 Móz. 23,20

Ime én elküldöm angyalomat, ki előtted menjen, és megőrízzen az úton, és bevigyen azon helyre, melyet készítettem.

2 Móz. 23,21

Tiszteletben tartsd őt, és hallgasd az ő szavát, és ne véld, hogy megvetheted; mert el nem engedi, ha vétkezel, és az én nevem vagyon őbenne.

2 Móz. 23,22

Hogyha szavát hallgatod, és megcselekszed mind, a mit mondok: ellensége leszek ellenségeidnek, és nyomorgatni fogom nyomorgatóidat. [Móz. V. 7,11.]

2 Móz. 23,23

És előtted fog menni az én angyalom, és beviszen téged az amorreusokhoz és heteusokhoz, a ferezeusokhoz és kananeusokhoz, a heveusokhoz és jebuzeusokhoz, kiket én elpusztítok. [Móz. II. 33,2. Józ. 24,11.]

2 Móz. 23,24

Ne imádd azok isteneit, se ne tiszteld azokat; ne míveld az ő munkáikat, hanem rontsd le azokat, és törd össze bálványképeiket. [Móz. V. 7,25.]

2 Móz. 23,25

És szolgáljatok a ti Uratoknak Isteneteknek, hogy megáldjam kenyeredet és vizedet, és elvegyem tőled a betegséget.

2 Móz. 23,26

Nem lesz gyermektelen sem magtalan asszony földeden; napjaid számát teljessé teszem.

2 Móz. 23,27

Rettentésemet bocsátom előtted, és megölök minden népet, mely közé mégy, és minden ellenségeidet megszalasztom előtted,

2 Móz. 23,28

darázsokat küldvén előre, hogy elűzzék a heveusokat és kananeusokat és heteusokat mielőtt bemégy hozzájok. [Móz. V. 7,20.]

2 Móz. 23,29

Nem űzöm el azokat színed elől egy esztendőben, nehogy a föld pusztává legyen, s a vadak megszaporodjanak ellened.

2 Móz. 23,30

Lassan-lassan űzöm el őket színed elől, míg megszaporodol, és birhatod a földet.

2 Móz. 23,31

Határaidat pedig a vörös tengertől a filiszteusok tengeréig teszem, és a pusztától a folyóvízig; kezetekbe adom azon föld lakóit, és kiűzöm őket színetek elől.

2 Móz. 23,32

Ne köss frigyet velök, se isteneikkel, [Móz. II. 34,15. Móz. V. 7,2.]

2 Móz. 23,33

Ne lakjanak földeden, netalán bűnre vigyenek téged ellenem, ha isteneiknek szolgálsz; a mi téged bizonyosan tőrbe ejt.

2 Móz. 24

A nép engedelmeskedik. A szövetség megerősíttetik.

2 Móz. 24,1

És Mózesnek mondá: Jőj fel az Úrhoz te és Áron, Nadab és Abiu, és Izrael vénei közől hetvenen, és imádjatok távolról.

2 Móz. 24,2

És egyedűl Mózes menjen föl az Úrhoz, és amazok közel ne menjenek, se a nép föl ne menjen vele.

2 Móz. 24,3

Eljöve tehát Mózes, és az Úr minden igéit és törvényeit elbeszélé a községnek; és az egész nép egy szóval felelé: Megcselekeszszük az Úrnak minden igéjét, melyeket mondott.

2 Móz. 24,4

Mózes pedig leirá az Úr minden beszédeit; és reggel fölkelvén, oltárt építe a hegy alján, és tizenkét emlékkövet, Izrael tizenkét nemzetsége szerint.

2 Móz. 24,5

És Izrael fiaiból ifjakat külde ki, és ezek égő áldozatokat mutatának be, s békeáldozatúl borjúkat áldozának az Úrnak.

2 Móz. 24,6

Mózes pedig vevé a vér felét, és csészékbe tölté; megmaradt részét pedig az oltárra önté.

2 Móz. 24,7

És fölvévén a szövetség könyvét, olvasá a nép hallatára. Kik mondák: Mindent megcselekszünk, mit az Úr mondott, és engedelmesek leszünk.

2 Móz. 24,8

Ő pedig vévén a vért, a népre hinté, és mondá: Ez a szövetség vére, melyet az Úr szerzett veletek mindezen igékről, [Zsid. 9,20.]

2 Móz. 24,9

Ekkor fölmenének Mózes és Áron, Nadab és Abiu s Izrael vénei közől hetvenen.

2 Móz. 24,10

És láták Izrael Istenét, kinek lábai alatt oly alkotmány vala, mint mely zafirkőből készűl, s olyan, mint az ég, mikor tiszta.

2 Móz. 24,11

És azokra, kik távolabb mentek vala Izrael fiai közől, nem tevé kezét, és láták az Istent, és evének és ivának.

2 Móz. 24,12

Mondá pedig az Úr Mózesnek: Jőj fel hozzám a hegyre, és légy ott; és átadom neked a kőtáblákat, a törvényt és parancsokat, melyeket írtam, hogy tanítsd őket.

2 Móz. 24,13

Fölkele tehát Mózes és szolgája, Józue; és Mózes fölmenvén az Isten hegyére,

2 Móz. 24,14

mondá a véneknek: Várjatok itt, mig hozzátok visszatérünk. Veletek van Áron és Hur, ha valami kérdés támad, eléjök vigyétek.

2 Móz. 24,15

És mikor fölment Mózes, felhő borítá be a hegyet.

2 Móz. 24,16

És az Úr dicsősége a Sinai hegyen lakik vala, beborítván azt felhővel hat napig; hetedik napon pedig szólítá őt a homály közepéből.

2 Móz. 24,17

Vala pedig az Úr dicsőségének színe, mint a hegy ormán égő tűz, Izrael fiai előtt.

2 Móz. 24,18

És belépvén Mózes a ködnek közepére, fölméne a hegyre; és ott vala negyven nap és negyven éjjel. [Móz. V. 9,9.]

2 Móz. 25

Az istenitiszteletet illető rendeletek.

2 Móz. 25,1

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

2 Móz. 25,2

Szólj Izrael fiainak, hogy szedjenek nekem első ajándékokat; minden embertől, ki önként ad, vegyétek el azokat. [Móz. II. 35,5.]

2 Móz. 25,3

Ezek pedig, a miket el kell vennetek: aranyat és ezüstöt és rezet,

2 Móz. 25,4

kék és vörös selymet, és kétszer festett karmazsin-selymet és bíbort és kecskeszőrt,

2 Móz. 25,5

pirosra festett kosbőröket és kék bőröket és szétimfákat;

2 Móz. 25,6

olajt a lámpák fölkészítésére, kenetre való fűszereket, és jóillatú füstölőket;

2 Móz. 25,7

ónix-köveket és gyémántokat az efod és mellelő ékesitésére.

2 Móz. 25,8

És szentélyt készítsenek nekem; és közöttük fogok lakni.

2 Móz. 25,9

A mint a hajlék s az ehhez tartozó edények hasonlatosságát megmutatom neked, egészen úgy csináljátok azt. [Zsid. 8,5.]

2 Móz. 25,10

Csináljatok szekrényt szétimfából, melynek hossza harmadfél könyöknyi legyen, szélessége másfél könyöknyi, magassága szintén másfél könyöknyi.

2 Móz. 25,11

És aranyozd meg azt kivűl s belűl tiszta aranynyal; és csinálj felűl aranykoszorút köröskörűl,

2 Móz. 25,12

és négy aranykarikát, a szekrény négy szegletére tévén ezeket; két karika legyen egyik oldalán, és kettő másikán.

2 Móz. 25,13

Csinálj rudakat is szétimfából, és borítsd be azokat aranynyal;

2 Móz. 25,14

és tedd a karikákba, melyek a szekrény oldalain vannak, hogy azokon hordozzák;

2 Móz. 25,15

s azok mindenkor a karikákban legyenek, és ezekből soha ki ne vonassanak.

2 Móz. 25,16

És tedd a szekrénybe a bizonyságot, melyet neked adni fogok.

2 Móz. 25,17

Csinálj kegyelemtáblát is tiszta aranyból; harmadfél könyöknyi legyen hossza, és másfél könyöknyi szélessége.

2 Móz. 25,18

Csinálj két kerubot is vert aranyból a felelőhely mindkét felére.

2 Móz. 25,19

Egyik kerub legyen egyik oldalán, másik másikán.

2 Móz. 25,20

A kegyelemtábla mindkét oldalát födjék be, kiterjesztvén szárnyaikat, és a felelőhelyet eltakarván; és egymás ellenében legyenek, arczaikat a kegyelemtáblára fordítván, melylyel a szekrény befödetik;

2 Móz. 25,21

ebbe tedd a bizonyságot, melyet neked adni fogok.

2 Móz. 25,22

Onnét parancsolok és szólok neked, a kegyelemtábláról és a két kerub közől, kik a bizonyság szekrénye fölött lesznek, – mindazokról, miket általad rendelni fogok Izrael fiainak.

2 Móz. 25,23

Asztalt is csinálj szétimfából, két könyöknyi hosszút, és egy könyöknyi széleset, és másfél könyöknyi magasat;

2 Móz. 25,24

és aranyozd meg azt tiszta aranynyal, és csinálj rá köröskörűl aranypártázatot,

2 Móz. 25,25

és a pártázatra négy ujjnyi magas átszegett párkányt, és azon fölűl más aranykoszorúcskát.

2 Móz. 25,26

Négy aranykarikát is csinálj, és azon asztal négy szegletére tedd azokat, minden lábhoz egyet.

2 Móz. 25,27

A pártázat alatt legyenek az aranykarikák, hogy azokba tegyék a rudakat, és az asztal hordoztathassék.

2 Móz. 25,28

A rudakat is szétimfából csináld, és borítsd be aranynyal, az asztal hordozására.

2 Móz. 25,29

Csinálj tálakat is és csészéket, tömjénezőket és poharakat tiszta aranyból az italáldozatok bemutatására.

2 Móz. 25,30

És tedd az asztalra mindenkoron elém a kitett kenyereket. [Móz. III. 24,5.6.]

2 Móz. 25,31

Csinálj tiszta aranyból vert gyertyatartót is, annak szára és ágai, kelyhei és gombjai és liliomai mind belőle származzanak.

2 Móz. 25,32

Hat ág jőjön ki oldalaiból, három az egyik oldalból, és három a másikból.

2 Móz. 25,33

Három, dió-alakú kehely legyen az egyik ágon, mindenik gombbal és liliommal; és hasonlóképen három, dió-alakú kehely a másik ágon, mindenik gombbal és liliommal; ez legyen a hat ág alkata, melyeket a szárból kell kihozni.

2 Móz. 25,34

Magán pedig a gyertyatartón legyen négy, dió-alakú kehely, mindenik gombbal és liliommal.

2 Móz. 25,35

Minden két ág alatt három helyen egyegy gomb legyen a hat ág szerint, melyek az egy szárból származnak.

2 Móz. 25,36

Tehát a gombok s az ágaik is ugyanabból jőnek ki, mind tiszta vert aranyból.

2 Móz. 25,37

Csinálj hét lámpát is, és tedd azokat a gyertyatartóra, hogy egymásellenében világítsanak.

2 Móz. 25,38

A hamvvévők is és a hamvedények, melyekben az elvett hamvat eloltják, tiszta aranyból legyenek.

2 Móz. 25,39

A gyertyatartónak teljes mértéke minden edényeivel együtt legyen egy talentom tiszta arany.

2 Móz. 25,40

Nézd meg, és cselekedjél azon példakép szerint, mely neked a hegyen mutattatott. [Zsid. 8,5. Ap.cs. 7,44.]

2 Móz. 26

A szent sátor.

2 Móz. 26,1

A hajlékot pedig igy készítsd: Csinálj tíz kárpitot sodrott bíborból, és kék, vörös és kétszer festett karmazsin selyemből, különféle ábrázolatokkal hímezve.

2 Móz. 26,2

Egy kárpit hossza huszonnyolcz könyöknyi legyen, szélessége négy könyöknyi. Egy mértéke legyen valamennyi kárpitnak.

2 Móz. 26,3

Öt kárpit foglaltassék egybe, s a másik öt is hasonló foglalással legyen egybekapcsolva.

2 Móz. 26,4

Kék selyem fogantyúkat csinálj a kárpitok oldalszélein, hogy egymáshoz foglalhassák.

2 Móz. 26,5

Ötven fogantyúja legyen a kárpitnak mindkétfelűl, úgy alkalmazva, hogy fogantyú fogantyú ellenében legyen, és egyik a másikhoz foglaltathassék.

2 Móz. 26,6

Csinálj ötven aranykarikát is, melyekkel a kárpitokat összefoglalják, hogy egy hajlék legyen.

2 Móz. 26,7

Csinálj tizenegy szőrkárpitot is a hajlék födelének betakarására.

2 Móz. 26,8

Egyegy kárpit hossza harmincz könyöknyi legyen, és szélessége négy; egyarányos mértéke legyen mind e kárpitoknak;

2 Móz. 26,9

melyek közől ötöt foglalj egybe külön, és hatot is külön egymásba, úgy, hogy a hatodik kárpitot a födél elején megkettőztesd.

2 Móz. 26,10

Csinálj ötven fogantyút is az egyik kárpit szélén, hogy a másikkal egybefoglalhassák; és ötven fogantyút a másik kárpit szélén, hogy a másikhoz foglaltathassék.

2 Móz. 26,11

Csinálj ötven rézkapcsot is, melyekkel a fogantyúkat egybefoglalják, hogy mindazon kárpitokból egy födél legyen.

2 Móz. 26,12

A mi pedig fölösleges a födél kárpitaiból, tudniillik, amaz egy kárpit, mely a számot meghaladja, annak felével född be a hajlék hátúlját.

2 Móz. 26,13

És egyik részről egy könyöknyi függjön alá, a másikról is egy, a mennyivel hosszabbak a kárpitok, a hajlék mindkét oldalának betakarására.

2 Móz. 26,14

Csinálj más borítékot is a födélnek vörösre festett kosbőrökből, és e fölött még más borítékot kék börökből.

2 Móz. 26,15

Csinálj a hajlékhoz fenálló deszkákat is szétimfából.

2 Móz. 26,16

Mindeniknek hossza tíz könyöknyi legyen, szélessége másfél.

2 Móz. 26,17

A deszkák oldalain két vésés legyen, melyekkel egyik deszka a másik deszkához foglaltassék; és így készíttessenek mind a deszkák.

2 Móz. 26,18

Melyekből húsz legyen a déli oldalon, mely délre hajlik.

2 Móz. 26,19

Ezeknek negyven ezüst talapot önts, hogy minden deszka alá, két szegletére, két talap tétessék.

2 Móz. 26,20

A hajlék másik oldalán is, mely éjszakra hajlik, húsz deszka legyen,

2 Móz. 26,21

negyven ezüst talappal; két talap tétetvén minden deszka alá.

2 Móz. 26,22

A hajlék napnyugati oldalára pedig hat deszkát csinálj,

2 Móz. 26,23

és még más kettőt, melyek a szegletekre állittassanak a hajlék mögött.

2 Móz. 26,24

És egybefoglalva legyenek az alsó végtől a felsőig, és mindazokat egy foglalás tartsa össze. A két deszkán is, melyek a szegletekre teendők, hasonló egybefoglalás legyen.

2 Móz. 26,25

És mindössze nyolcz deszka legyen, ezeknek tizenhat ezüst talapjok, két talapot számítva egy deszkára.

2 Móz. 26,26

Csinálj öt rudat is szétimfából a deszkák összetartására a hajlék egyik oldalán,

2 Móz. 26,27

és más ötöt a másikán, és ugyanannyi számút napnyugatra;

2 Móz. 26,28

melyek eresztessenek a deszkákon keresztűl végtől végig.

2 Móz. 26,29

A deszkákat is aranyozd meg, és önts azokra aranykarikákat, melyeken a deszkákat tartsák a rudak; s ezeket is borítsd be aranylemezekkel.

2 Móz. 26,30

És állítsd föl a hajlékot azon példakép szerint, mely neked a hegyen mutattatott. [Móz. II. 25,40.]

2 Móz. 26,31

Csinálj függönyt is kék, vörös és kétszerfestett karmazsin-selyemből és sodrott bíborból, himzett művel szép tarkán szövöttet.

2 Móz. 26,32

És függeszd föl azt a négy szétimfaoszlop előtt, melyek aranyozva legyenek, s melyeknek fejök arany, de talapjok ezüst legyen.

2 Móz. 26,33

A függöny pedig aggattassék egybe karikákkal, és a bizonyság szekrényét azon belűl helyezd, mely által a szentély elválasztassék a szentek szentétől.

2 Móz. 26,34

A kegyelemtáblát is helyezd a bizonyság szekrényére a szentek szentébe;

2 Móz. 26,35

és az asztalt a függönyön kivűl; és az asztal ellenébe a gyertyatartót a hajlék déli oldalára; mert az asztal éjszakra fog állani.

2 Móz. 26,36

És a hajlék ajtajánál csinálj függönyt kék, vörös és kétszerfestett karmazsin-selyemből és sodrott bíborból hímzett művel.

2 Móz. 26,37

És az öt szétimfa-oszlopot aranyozd meg, melyekre a függönyt akaszd, s melyeknek fejök arany, talapjok réz legyen.

2 Móz. 27

Az oltár, a tornácz, a lámpa.

2 Móz. 27,1

Csinálj oltárt is szétimfából, öt könyöknyi legyen hossza, és annyi a szélessége is, azaz négyszegletű, és három könyöknyi magassága. [Móz. II. 38,1.]

2 Móz. 27,2

Négy szegletén pedig szarvai legyenek; és borítsd be azt rézzel.

2 Móz. 27,3

És csinálj ahhoz való üstöket a hamu fölszedésére, és fogókat és villákat és tűztartókat: minden edényt rézből csinálj;

2 Móz. 27,4

réz-róstélyt is háló-módra, melynek négy szegletén négy rézkarika legyen;

2 Móz. 27,4

és tedd az oltár kerülete alá, hogy a róstély az oltár közepéig érjen.

2 Móz. 27,6

Csinálj két rudat is az oltárhoz szétimfából, és borítsd be azokat réz-lemezzel;

2 Móz. 27,7

és bocsásd a karikákba, hogy az oltár két oldalán legyenek, annak hordozására.

2 Móz. 27,8

Ne legyen tömör, hanem üresen és kivájtan csináld azt belűl, a mint neked a hegyen megmutattatott.

2 Móz. 27,9

Csinálj a hajlék körűl tornáczot, melynek déli részén délre kárpitok legyenek sodrott bíborból; száz könyöknyi legyen hossza egyik oldalának;

2 Móz. 27,10

és húsz oszlopot, ugyanannyi réz-talapokkal, azok feje ezüst legyen metszésekkel.

2 Móz. 27,11

Hasonlókép legyen az éjszaki oldalon is száz könyöknyi hosszú kárpit, húsz oszlop, és annyi számú réz-talap, és azok feje ezüst legyen metszésekkel.

2 Móz. 27,12

A tornácz szélességében pedig, mely napnyugatra néz, legyen ötven könyöknyi kárpit és tiz oszlop és ugyanannyi talap.

2 Móz. 27,13

A tornácznak azon szélessége is, mely napkeletre néz, ötven könyöknyi legyen.

2 Móz. 27,14

Melynek egyik oldalán tizenöt könyöknyi kárpit legyen és három oszlop és annyi talap,

2 Móz. 27,15

a másik oldalon is tizenöt könyöknyi kárpit legyen, három oszlop és annyi talap.

2 Móz. 27,16

A tornácz bemenetelén pedig legyen húsz könyöknyi kárpit, kék, vörös és kétszer festett karmazsin-selyemből és sodrott bíborból hímzett művel. Négy oszlop legyen ugyanannyi talapokkal.

2 Móz. 27,17

A tornácznak minden oszlopai köröskörűl ezüst lemezekkel legyenek borítva, ezüst fejekkel és réz-talapokkal.

2 Móz. 27,18

A tornácz-hossza száz könyöknyi legyen, szélessége ötven, magassága öt könyöknyi; és sodrott bíborból legyen, és réz-talapjai legyenek.

2 Móz. 27,19

A hajlék minden szolgálatra és szertartásokra való minden edényeit és mind annak, mind a tornácznak czövekeit rézből csináld.

2 Móz. 27,20

Parancsold meg Izrael fiainak, hogy hozzanak neked olajfákról való igen tiszta és kölűben tört olajat, hogy a lámpa mindenkor égjen

2 Móz. 27,21

a bizonyság hajlékában, a függönyön kivűl, mely a bizonyság elé függesztetett. És Áron és fiai úgy rendeljék el azt, hogy reggelig világítson az Úr előtt. Örök szertartás legyen ez Izrael fiai maradékainál.

2 Móz. 28

Áron fiainak papi öltözete.

2 Móz. 28,1

Vedd melléd bátyádat is, Áront, fiaival együtt Izrael fiai közől, hogy mint papok szolgáljanak nekem: Áron, Nadab és Abiu, Eleazar és Itamar.

2 Móz. 28,2

És csinálj szent öltözetet bátyádnak, Áronnak, dicsőségre és ékességre.

2 Móz. 28,3

És szólj minden bölcs szivűeknek, kiket betöltöttem okosság lelkével, hogy csináljanak Áronnak öltözeteket, melyekben ő megszenteltetvén, szolgáljon nekem.

2 Móz. 28,4

Ezek lesznek pedig az öltözetek, melyeket csinálni fognak: mellelőt és vállravalót, köntöst, szoros gyolcs-ruhát, süveget és övet. E szent öltözeteket csinálják bátyádnak, Áronnak és fiainak, hogy mint papok szolgáljanak nekem.

2 Móz. 28,5

És vegyenek aranyat és kék, vörös és kétszerfestett karmazsin-selymet és bíbort.

2 Móz. 28,6

A vállravalót pedig csinálják aranyból, és kék, vörös és kétszerfestett karmazsin-selyemből és sodrott bíborból tarka himzéssel.

2 Móz. 28,7

Két széle legyen egybefoglalva felűl mind a két oldalon, hogy összeérjenek.

2 Móz. 28,8

A szövés is és az egész hímvarrás aranyból legyen, és kék, vörös és kétszerfestett karmazsin-selyemből és sodrott biborból.

2 Móz. 28,9

És végy két ónix-követ és messd azokra Izrael fiai neveit;

2 Móz. 28,10

hat nevet egyik kőre, és hatot a másikra, születésök rende szerint.

2 Móz. 28,11

Kőmetsző munkával és a gyémántmetsző mesterségével metszesd azokra Izrael fiai neveit, aranyba foglalva köröskörűl,

2 Móz. 28,12

és helyezd a vállravaló két oldalára Izrael fiainak emlékezetűl; és neveiket viselje Áron az Úr előtt mindkét vállán emlék okáért.

2 Móz. 28,13

Csinálj horgocskákat is aranyból,

2 Móz. 28,14

és két egymástól függő lánczocskát tiszta aranyból, melyeket a horgocskákba kapcsolj.

2 Móz. 28,15

Csináld az itélet mellelőjét is tarka művel a vállravalónak szövése szerint aranyból, kék, vörös és kétszerfestett karmazsin-selyemből és sodrott bíborból.

2 Móz. 28,16

Négyszegű legyen és kétrétű, és mind hosszában, mind szélességében egy arasznyi,

2 Móz. 28,17

és foglalj abba köveket négy renddel; az első rendben legyen karneol, topáz és smaragd;

2 Móz. 28,18

a másodikban karbunkulus, zafír és jáspis;

2 Móz. 28,19

a harmadikban hiaczint, akát és ametiszt;

2 Móz. 28,20

a negyedikben krizolit, ónix és berill. Aranyba legyenek foglalva rendenkint.

2 Móz. 28,21

És azokon Izrael fiainak nevei legyenek, tizenkét név legyen fölmetszve, egy név mindenik kőre a tizenkét nemzetség szerint.

2 Móz. 28,22

Csinálj a mellelőn függő lánczokat tiszta aranyból;

2 Móz. 28,23

és két aranykarikát, és tedd azokat a mellelő két felső részére;

2 Móz. 28,24

És az aranylánczokat foglald a karikákba, melyek annak szélén vannak.

2 Móz. 28,25

És a lánczok végeit foglald a két horogba a vállravalónak mindkét oldalán a mellelőnek ellenében.

2 Móz. 28,26

Csinálj két aranykarikát is, és tedd azokat a mellelő szélein azon szegélyre, mely a vállravalónak ellenében annak hátulsó oldalára néz;

2 Móz. 28,27

és még más két aranykarikát, melyeket a vállravalónak két alsó oldalán épen az alsó egybefoglalás ellenében tégy, hogy a vállravalóval összefüggesztessék.

2 Móz. 28,28

És a mellelő, karikáinál fogva szoríttassék a vállravalónak karikáihoz kék zsinórral, hogy az összefoglalás szépen megmaradjon, és egymástól a mellelő és a vállravaló el ne válhassanak.

2 Móz. 28,29

És hordozza mellén Áron Izrael fiainak neveit az itélet mellelőjén, mikor bemegy a szentélybe, örök emlékezetűl az Úr előtt.

2 Móz. 28,30

Tedd pedig az itélet mellelőjébe a tudományt és igazságot, hogy azok Áron mellén legyenek, mikor az Úr elé megy; és viselje mellén Izrael fiainak itéletét az Úr színe előtt mindenkoron.

2 Móz. 28,31

A vállravalóhoz csinálj köntöst is egészen kék selyemből;

2 Móz. 28,32

melynek felső részén középett nyílás legyen a fej miatt, és köröskörűl szövött szegély, mint a ruhák szélén szokott lenni, hogy könnyen el ne szakadjon.

2 Móz. 28,33

Alúl pedig azon köntös szegélyére gránátalma-féléket csinálj kék, vörös és kétszer festett karmazsin-selyemből, csengetyűket vegyítvén közbeközbe,

2 Móz. 28,34

úgy, hogy egy aranycsengetyű legyen és egy gránátalma; és még más aranycsengetyű és gránátalma.

2 Móz. 28,35

És ebbe öltözzék Áron a szolgálat tisztében, hogy hallassék a csengés, mikor a szentélybe megyen és kijő az Úr színe előtt, és meg ne haljon. [Sirák 45,11.]

2 Móz. 28,36

Csinálj egy lapot is tiszta aranyból, melyre kőmetsző művel ezt véssétek: Szent az Úrnak!

2 Móz. 28,37

És kösd meg azt kék zsinórral és legyen a süvegen,

2 Móz. 28,38

elűl a főpap homlokán. És viselje Áron Izrael fiai vétkeit mindazon ajándékok- és adományokban, melyeket ők bemutatnak és szentelnek. Azon lap pedig mindenkor homlokán legyen, hogy az Úr megkegyelmezzen nekik.

2 Móz. 28,39

És csinálj egy szoros köntöst bíborból süveget is bíborból, és övet hímzéssel.

2 Móz. 28,40

Áron fiainak pedig gyolcs ruhákat csinálj és öveket és süvegeket, dicsőségre és ékességre;

2 Móz. 28,41

és öltöztesd fel mindezekbe bátyádat, Áront, és vele együtt fiait; és mindnyájok kezeit szenteld meg, őket is szenteld meg, hogy nekem mint papok szolgáljanak.

2 Móz. 28,42

Csinálj gyolcs lábravalókat is, hogy befödjék szemérmöket az ágyéktól a czombig;

2 Móz. 28,43

És viseljék azokat Áron és fiai, mikor bemennek a bizonyság hajlékába, vagy mikor az oltárhoz közelgetnek szolgálni a szentélyben, nehogy vétkezvén, meghaljanak. Örök törvény legyen ez Áronra és utána magzataira nézve.

2 Móz. 29

A papok fölszentelése.

2 Móz. 29,1

Ezt cselekedd pedig, hogy nekem papságra szenteltessenek. Végy egy borjút a csordából és hiba nélküli két kost, [Móz. III. 9,2.]

2 Móz. 29,2

és kovásztalan kenyereket és kovász nélküli lepényt, mely olajjal legyen meghintve, olajjal megkent kovásztalan pogácsákat; mind buza-lisztlángból készítsd.

2 Móz. 29,3

És kosárba tévén, áldozd fel; a borjút is és a két kost.

2 Móz. 29,4

És Áront és fiait állítsd a bizonyság hajlékának ajtajához. És midőn megmosod vízzel az atyát és fiait,

2 Móz. 29,5

öltöztesd föl Áront ruháiba, vagyis a gyolcsruhába és köntösbe, a vállravalóba és mellelőbe; mindezt az övvel szorítsd meg.

2 Móz. 29,6

És tedd fejére a süveget, és a szent lapot a süvegre.

2 Móz. 29,7

És a kenet olaját öntsd fejére; s ily szertartással szenteltessék fel.

2 Móz. 29,8

Fiait is állítsd oda, és öltöztesd gyolcs köntösökbe, és övezd át őket övvel,

2 Móz. 29,9

tudniillik Áront és fiait, és tedd föl süvegeiket, és papjaim lesznek örök szertartásra. Miután kezeiket megszentelted,

2 Móz. 29,10

állítsd a borjút is a bizonyság hajléka elé. És Áron és fiai tegyék annak fejére kezeiket, [Móz. III. 1,4.]

2 Móz. 29,11

és öld meg azt az Úr színe előtt a bizonyság hajlékának ajtaja mellett.

2 Móz. 29,12

És vévén a borjúvérből, hintsd azt ujjoddal az oltár szarvaira, a többi vért pedig öntsd annak talapja mellé.

2 Móz. 29,13

És vedd mindazon kövérséget, mely a belet födi és a máj hártyáját és a két vesét, a rajtok levő kövérséggel, és áldozatúl égesd meg az oltáron. [Móz. III. 3,3.]

2 Móz. 29,14

A borjú húsát pedig és bőrét és ganéját égesd meg a táboron kivűl, azért, hogy ez bűnért való áldozat.

2 Móz. 29,15

És vedd az egyik kost, melynek fejére tegyék kezeiket Áron és fiai.

2 Móz. 29,16

Melyet midőn megölendesz, végy annak véréből, és öntsd az oltár körűl;

2 Móz. 29,17

magát pedig a kost vagdald darabokra, és annak megmosott beleit és lábait tedd a felvagdalt húsra és annak fejére.

2 Móz. 29,18

És az egész kost égesd el áldozatúl az oltáron; ez égőáldozat az Úrnak, igen kellemes áldozatillat az Úrnak.

2 Móz. 29,19

Vedd a másik kost is, tegyék annak fejére kezeiket Áron és fiai,

2 Móz. 29,20

melyet midőn megölendesz, végy annak véréből, és hintsd azt Áronnak és fiainak jobb fülszélére, és jobb kezök és lábok hüvelykeire, és öntsd a vért köröskörűl az oltárra.

2 Móz. 29,21

És végy a vérből, mely az oltáron vagyon, és a kenet olajából, hintsd meg Áront és ruháit, az ő fiait és ezek öltözeteit. És megszentelvén őket és ruháikat,

2 Móz. 29,22

vedd a kos kövérét és farkát és a hájat, mely befödi az éltető részeket, és a máj hártyáját és két veséjét, és a mely kövérség azokon vagyon, és jobb lapoczkáját, mivelhogy a fölszentelés kosa ez,

2 Móz. 29,23

és egy kalácsot, olajos lepényt, pogácsát a kovásztalan kenyerek kosarából, mely az Úr elé tétetett;

2 Móz. 29,24

és tedd mindezeket Áronnak és fiainak kezeikre, és szenteld meg őket, fölemelvén az Úr előtt.

2 Móz. 29,25

És vedd el kezeikből mindazokat, és gyújtsd meg az oltáron égőáldozatúl, igen kellemes illatúl az Úr színe előtt, mert ez az ő áldozata.

2 Móz. 29,26

Vedd azon kosnak szegyét is, melylyel Áron fölszenteltetett, és szenteld meg azt, fölemelvén az Úr előtt, s az a te részed legyen.

2 Móz. 29,27

És szenteld meg a fölemelt szegyet is és a lapoczkát, melyet elválasztottál a kosból,

2 Móz. 29,28

mely által fölszenteltetett Áron és fiai, és legyen az Áron és fiai része örök törvény szerint Izrael fiaitól; mert azok zsengéi és kezdete az ő békeáldozataiknak, melyeket az Úrnak bemutatnak.

2 Móz. 29,29

A szent ruha pedig, melyet Áron visel, őutána legyen fiaié, hogy abban kenessenek és szenteltessenek meg az ő kezeik.

2 Móz. 29,30

Hét napig viselje azt, ki főpappá rendeltetik helyette fiai közől, és ki bemégyen a bizonyság hajlékába, hogy szolgáljon a szentélyben.

2 Móz. 29,31

Vévén pedig a fölszentelési kost, főzd meg annak húsát a szent helyen;

2 Móz. 29,32

egyék meg azt Áron és fiai; valamint a kenyereket is, melyek a kosárban vannak, a bizonyság hajlékának ajtajánál egyék meg, [Móz. III. 8,31. 24,9. Máté 12,4.]

2 Móz. 29,33

hogy legyen engesztelő-áldozat, és szenteltessenek meg a bemutatók kezei. Idegen azokból ne egyék, mert szenteltek.

2 Móz. 29,34

Hogyha megmarad valami a szentelt húsból vagy kenyerekből reggelig, égesd meg a maradékot tűzzel; meg ne egyék azt, mert szentelt.

2 Móz. 29,35

Mind a miket parancsoltam neked, cselekedd meg Áronnal és fiaival. Hét napig szenteld az ő kezeiket.

2 Móz. 29,36

És a bűntől való megtisztúlásért mindennap borjút mutass be. És tisztítsd meg az oltárt, midőn megölöd a bűnbocsánatért való áldozatot, és kend föl azt a megszentelésre. [Móz. III. 8,2.]

2 Móz. 29,37

Hét napig tisztítsd az oltárt, és szenteljed, hogy szentséges legyen. Minden, a ki azt illetendi, megszenteltetik.

2 Móz. 29,38

Ezt áldozzad pedig az oltáron: Esztendős két bárányt mindennap folyvást; [Móz. IV. 28,3.]

2 Móz. 29,39

egyik bárányt reggel, a másikat estve,

2 Móz. 29,40

és egy tizedrész lisztlángot meghintve törött olajjal, melynek mértéke legyen a hin negyedrésze és ugyanannyi mértékű bort italáldozatra az egyik báránynyal.

2 Móz. 29,41

A másik bárányt pedig áldozd föl estére a reggeli áldozat szertartása szerint, és azok szerint, a mint mondatott, kellemes illatúl.

2 Móz. 29,42

Ez az Úr áldozata, a szüntelen való áldozat nemzedékeitekben, a bizonyság hajlékának ajtajánál az Úr előtt, a hol rendelem, hogy szóljak neked.

2 Móz. 29,43

És ott parancsolok Izrael fiainak, és megszenteltetik az oltár dicsőségem által.

2 Móz. 29,44

Megszentelem a bizonyság hajlékát is az oltárral, és Áront fiaival, hogy mint papok szolgáljanak nekem.

2 Móz. 29,45

És Izrael fiai között fogok lakni, és Istenök leszek.

2 Móz. 29,46

És megtudják, hogy én vagyok az ő Urok Istenök, ki őket Egyiptom földéről kihoztam, hogy közöttük lakjam, én, az ő Urok, Istenök.

2 Móz. 30

A füstölő oltár. A szent sátor szükségeire rendelt adó. A papok rézmosdója. A szent kenet és illatszer.

2 Móz. 30,1

Csinálj oltárt is szétimfából, jóillatú szerek égetésére.

2 Móz. 30,2

Hossza egy könyöknyi legyen, szélessége is egy, azaz négyszegletű, és magassága két könyöknyi. Szarvak jőjenek ki abból.

2 Móz. 30,3

És borítsd be tiszta aranynyal annak mind róstélyát mind oldalait köröskörűl, és szarvait. És csinálj rá aranykoszorút köröskörűl,

2 Móz. 30,4

és két aranykarikát a koszorú alatt mindenik oldalára, hogy azokba rudakat bocsátván, hordoztathassék az oltár.

2 Móz. 30,5

A rudakat is szétimfából csináld, és aranyozd meg.

2 Móz. 30,6

És helyezd az oltárt a függöny elé, mely a bizonyság szekrénye előtt függ a kegyelemtábla előtt, melylyel a bizonyság béfödetik, a hol szólok neked.

2 Móz. 30,7

És Áron kellemes jóillatú szert égessen azon reggel. Mikor a lámpákat elkészíti, gyujtsa meg azt;

2 Móz. 30,8

estve is mikor fölrakja azokat, gerjesszen örök jóillatú füstöt az Úr előtt nemzedékeitekben.

2 Móz. 30,9

Ne áldozzatok azon másképen készített jóillatú füstölőt, se égő- se eledeláldozatot, se italáldozatot ne öntsetek arra.

2 Móz. 30,10

És könyörögjön Áron annak szarvain egyszer esztendőben, a vérrel, mely a bűnért áldoztatott, és szerezzen azon engesztelést nemzedékeitekben. Szentséges lesz ez az Úr előtt.

2 Móz. 30,11

És az Úr szóla Mózesnek, mondván:

2 Móz. 30,12

Mikor számbaveszed Izrael fiait az összeszámításkor, adjon mindenki váltságot lelkeért az Úrnak, és nem lesz csapás rajtok, ha számbavétetnek.

2 Móz. 30,13

Adjon pedig mindaz, kinek neve számba vétetik a templom mértéke szerint, fél siklust. Egy siklusban húsz fillér vagyon. Félsiklus mutattassék be az Úrnak. [Móz. III. 27,25. Móz. IV. 3,47. Ezekiel 45,12.]

2 Móz. 30,14

A ki számbavétetett, húsz esztendőstől és fölebb, váltságot adjon.

2 Móz. 30,15

A gazdag ne adjon többet félsiklusnál, se a szegény kevesebbet.

2 Móz. 30,16

És a bevett pénzt, melyet Izrael fiai adtak, fordítsd a bizonyság hajlékának szolgálatára, hogy emlékök legyen az Úr előtt, és kegyelmezzen meg az ő lelköknek.

2 Móz. 30,17

És az Úr szóla Mózesnek, mondván:

2 Móz. 30,18

Csinálj rézkádat is talappal, mosdásra; és helyezd azt a bizonyság hajléka és az oltár közé; és vízzel megtöltvén,

2 Móz. 30,19

mossák meg abban Áron és fiai kezeiket és lábaikat,

2 Móz. 30,20

mikor bemennek a bizonyság hajlékába, és mikor az oltárhoz járúlnak, hogy az Úrnak azon jóillatú szert áldozzanak;

2 Móz. 30,21

netalán meghaljanak. Örök törvény legyen ez neki és következő utódainak.

2 Móz. 30,22

És az Úr szóla Mózesnek,

2 Móz. 30,23

mondván: Végy fűszereket az első és választott mirrhából, ötszáz siklusnyit, és félannyi fahéjat, azaz kétszázötven siklusnyit, a kalmusból is azonképen kétszázötvenet,

2 Móz. 30,24

a kásziából is ötszáz siklusnyit a szentély mértéke szerint, s egy hin-mérték faolajat;

2 Móz. 30,25

és csinálj kenetre való szent olajat, a kenetárusok mesterségével készített kenetet,

2 Móz. 30,26

és kend meg azzal a bizonyság hajlékát és a szövetség szekrényét,

2 Móz. 30,27

és az asztalt edényeivel együtt, a gyertyatartót s az ahhoz való eszközöket, a jóillatú füst

2 Móz. 30,28

és az égőáldozat oltárait és minden eszközöket, melyek azok szolgálatához tartoznak.

2 Móz. 30,29

És szentelj meg mindent, hogy szentséges legyen; a ki azokat illetendi, megszenteltetik.

2 Móz. 30,30

Kend föl Áront és fiait, és szenteld fel őket, hogy mint papok szolgáljanak nekem.

2 Móz. 30,31

Mondd meg Izrael fiainak is: A kenet ez olaja szent legyen nekem nemzedékeitekben.

2 Móz. 30,32

Ember teste azzal meg ne kenessék, és annak készítése szerint mást ne csináljatok; mert megszenteltetett az, és szent leszen előttetek.

2 Móz. 30,33

A mely ember olyat csinál, és abból idegennek ad, töröltessék ki népe közől.

2 Móz. 30,34

És mondá az Úr Mózesnek: Végy fűszereket: mirrhazsengét és ónixot, jóillatú galbánt és átlátszó tömjént, mind egyenlő mértékben,

2 Móz. 30,35

és csinálj jóillatú füstölőt a kenetkészítők mestersége szerint, szorgalmasan vegyítve, tisztán, és a szentelésre egészen méltólag.

2 Móz. 30,36

És miután legfinomabb porrá törsz mindent, tégy abból a bizonyság hajléka elé, a mely helyen neked megjelenek. Szentséges legyen nektek a jóillatú füstölő.

2 Móz. 30,37

Ily vegyítéket ne csináljatok magatok használatára, mert ez szent az Úrnak.

2 Móz. 30,38

A mely ember hasonlót csináland, hogy annak illatával éljen, írtassék ki népe közől.

2 Móz. 31

A szent sátor készítői. A szombat megtartása. A két kőtábla.

2 Móz. 31,1

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

2 Móz. 31,2

Ime nevén híttam Bezéleelt, Úrinak, Hur fiának fiát, Júda nemzetségéből,

2 Móz. 31,3

és betöltöttem őt az Isten lelkével, bölcseséggel, értelemmel és tudománynyal mindenféle munkára,

2 Móz. 31,4

hogy gondoljon ki mindent, a mit mesterségesen csinálhatni aranyból és ezüstből és rézből,

2 Móz. 31,5

márványból és drágakövekből és különféle fákból.

2 Móz. 31,6

És társúl adtam neki Akizamek fiát, Óliábot Dán nemzetségéből. És minden ahhoz értő szívébe helyeztem bölcseséget, hogy mindazt elkészítsék, mit neked parancsoltam,

2 Móz. 31,7

a szövetség hajlékát és a bizonyság szekrényét és a kegyelemtáblát, mely azon fölűl vagyon, és a hajlék minden eszközeit,

2 Móz. 31,8

és az asztalt s annak edényeit, amaz igen tiszta gyertyatartót edényeivel, és a jóillatú füst oltárát,

2 Móz. 31,9

és az égőáldozatét, és azok minden edényeit, a mosdókádat talapjával,

2 Móz. 31,10

a szent öltözeteket Áron papnak és fiainak szolgálatára, hogy eljárjanak tisztökben a szent dolgokban,

2 Móz. 31,11

a kenet olaját és a fűszerekből készűlt jóillatú füstölőt a szentélybe. Készítsék el mindazt, mit neked parancsoltam.

2 Móz. 31,12

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

2 Móz. 31,13

Szólj Izrael fiainak, és mondd meg nekik: Azon legyetek, hogy szombatomat megtartsátok; mert ez jel közöttem és közöttetek a ti nemzedékeitekben, hogy tudjátok, hogy én vagyok az Úr, ki titeket megszentellek. [Móz. II. 20,8. Ezekiel 20,12.]

2 Móz. 31,14

Tartsátok meg szombatomat, mert szent az nektek; a ki azt megfertőzteti, halállal haljon meg; a ki dolgozik azon, írtassék ki lelke az ő népe közől.

2 Móz. 31,15

Hat nap dolgozzatok; a hetedik nap szombat, az Úrnak szent nyugalma. A ki dolgot tesz az napon, haljon meg.

2 Móz. 31,16

Tartsák meg tehát Izrael fiai a szombatot, és üljék meg azt nemzedékeikben. Örökkévaló kötés ez

2 Móz. 31,17

közöttem és Izrael fiai között, és örökkévaló jel. Mert az Úr hat nap alkotta a mennyet és földet, és a hetediken megszűnt munkájától. [Móz. I. 1,31. 2,2.]

2 Móz. 31,18

És elvégezvén ezen beszédeket, az Úr Mózesnek adá a Sinai hegyen a bizonyságnak Isten ujjával irt két kőtábláját. [Móz. V. 9,10.]

2 Móz. 32

Az aranyborjú. A bálványozás büntetése.

2 Móz. 32,1

Látván pedig a nép, hogy Mózes késik lejőni a hegyről, egybegyűlvén Áron ellen, mondá: Kelj föl, csinálj nekünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert ezen emberrel, Mózessel, ki minket Egyiptom földéről kihozott vala, nem tudjuk, mi történt. [Ap.cs. 7,40.]

2 Móz. 32,2

És mondá nekik Áron: Vegyétek le az aranyfüggőket feleségeitek és fiaitok és leányaitok füleiről, és hozzátok hozzám.

2 Móz. 32,3

És a nép megcselekvé, a mit ő parancsolt vala, Áronnak vivén a fülfüggőket.

2 Móz. 32,4

És elvévén azokat, felolvasztá az öntésre, és azokból öntött borjút csinála. És mondák: Ezek a te isteneid, Izrael, kik téged kihoztak Egyiptom földéről! [Zsolt. 105,19.]

2 Móz. 32,5

Ezt látván Áron, oltárt építe előtte, és a hirdető szavával kiáltatá, mondván: Holnap az Úr ünnepe vagyon.

2 Móz. 32,6

És fölkelvén reggel, áldozának égő- és békeáldozatokat; és leüle a nép enni és inni, és fölkelének játszani. [Kor. I. 10,7.]

2 Móz. 32,7

Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván: Eredj, menj le, vétkezett a te néped, melyet kihoztál vala Egyiptom földéről. [Móz. V. 9,12.]

2 Móz. 32,8

Hamar eltávoztak az útról, melyet nekik mutattál; öntött borjút csináltak magoknak, és azt imádták, és annak áldozatokat áldozván, mondották: Ezek a te isteneid, Izrael, kik téged kihoztak Egyiptom földéről! [Kir. III. 12,28.]

2 Móz. 32,9

Mondá tovább az Úr Mózesnek: Látom, hogy e nép keménynyakú; [Móz. II. 33,3. Móz. V. 9,13.]

2 Móz. 32,10

azért hagyj engem, hadd gerjedjen föl ellenök haragom, és töröljem el őket; és téged nagy nemzetté teszlek.

2 Móz. 32,11

Mózes pedig kéri vala Urát Istenét, mondván: Miért gerjed fel, Uram, haragod néped ellen, melyet kihoztál Egyiptom földéről nagy erővel és hatalmas kézzel? [Móz. IV. 14,13. Zsolt. 105,23.]

2 Móz. 32,12

Kérlek, ne mondják az egyiptomiak: Álnokúl vitte ki őket, hogy megölje a hegyeken, és eltörölje a földről; csendesedjék meg haragod, és légy kegyelmes néped gonoszságának.

2 Móz. 32,13

Emlékezzél meg Ábrahámról, Izsákról és Izraelről, a te szolgáidról, kiknek megesküdtél tenmagadra, mondván: Megsokasítom ivadéktokat, mint az ég csillagait; és ezen egész földet, melyről szólottam, ivadéktoknak adom, és birjátok azt mindenkoron. [Móz. I. 12,7. 15,7. 48,16.]

2 Móz. 32,14

És megengesztelődék az Úr, hogy ne cselekedje azon roszat, melyet népe ellen mondott.

2 Móz. 32,15

És visszatére Mózes a hegyről, kezében vivén a bizonyság két tábláját, beírva mindkét felűl,

2 Móz. 32,16

és készítve Isten munkájával; Istené vala az írás is, bemetszve a táblákra.

2 Móz. 32,17

Hallván pedig Józue a kiáltozó nép zajgását, mondá Mózesnek: Viadal lármája hallatszik a táborban.

2 Móz. 32,18

Ki felelé: Nem harczra buzditók kiáltása ez, sem futásra kényszerítők zajgása, hanem éneklők szózatát hallom én.

2 Móz. 32,19

És mikor közelített a táborhoz, látá a borjút és a tánczolókat; és igen megharaguván, elveté kezéből a táblákat, és eltöré azokat a hegy tövében.

2 Móz. 32,20

És megragadván a borjút, melyet csináltak vala, megégeté, és porrá zúzván a vízbe hinté, és inniok ada abból Izrael fiainak. [Móz. V. 9,21.]

2 Móz. 32,21

És mondá Áronnak: Mit cselekedett neked e nép, hogy a legnagyobb bűnt hoztad rája?

2 Móz. 32,22

Kinek ő felelé: Ne haragudjék az én uram; mert ismered e népet, hogy hajlandó a gonoszra. [Ján. I. 5,19.]

2 Móz. 32,23

Ők mondák nekem: Csinálj nekünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert ime Mózessel, ki minket kihozott vala Egyiptom földéről, nem tudjuk, mi történt.

2 Móz. 32,24

Kiknek én mondám: Kinek vagyon közőletek aranya? Elhozák, és nekem adák, és én a tűzbe vetém azt, és ez a borjú lőn belőle.

2 Móz. 32,25

Látván tehát Mózes, hogy a nép megfosztatott, (mert Áron megfosztotta vala őt az undokság gyalázata által, és mezítelenné tette az ellenség között),

2 Móz. 32,26

megálla a tábor kapujában és mondá: A ki az Úré, álljon mellém. És hozzá gyűlének Lévi minden fiai.

2 Móz. 32,27

És mondá nekik: Ezt mondja Izrael Ura Istene: A férfiú kössön kardot oldalára, menjetek által, és térjetek vissza a tábor közepén egyik kaputól a másikig, és ölje meg kiki atyjafiát, barátját és szomszédját. [Móz. V. 33,9.]

2 Móz. 32,28

És Lévi fiai Mózes beszéde szerint cselekvének, és elhulla az nap mintegy huszonháromezer ember.

2 Móz. 32,29

És mondá Mózes: Ti ma kezeiteket az Úrnak szenteltétek, kiki az ő fiában és atyjafiában, hogy áldás adassék nektek.

2 Móz. 32,30

Másodnap pedig szóla Mózes a népnek: Fölötte nagy vétekkel vétkeztetek; fölmegyek az Úrhoz, ha valami módon megkérlelhetem őt vétketekért.

2 Móz. 32,31

És visszatérvén az Úrhoz, mondá: Kérlek, e nép fölötte nagy bűnnel vétkezett, és aranyisteneket csináltak magoknak. De bocsásd meg nekik e vétket,

2 Móz. 32,32

vagy ha ezt nem cselekszed, törölj ki engem a te könyvedből, melyet irtál.

2 Móz. 32,33

Kinek mondá az Úr: A ki ellenem vétkezik, azt törölöm ki az én könyvemből;

2 Móz. 32,34

te pedig menj el, és vezesd e népet, a hová neked mondottam; az én angyalom előtted fog menni. Én pedig a boszúállás napján meglátogatom őket ezen vétkökért is.

2 Móz. 32,35

Az Úr meg is veré a népet azon borjú miatti bűnért, melyet Áron csinált vala.

2 Móz. 33

A nép megszomorodása. Isten kegyelme Mózes iránt.

2 Móz. 33,1

És szóla az Úr Mózesnek, mondván: Eredj, menj föl ezen helyről te és néped, melyet kihoztál Egyiptom földéről, azon földre, mely iránt megesküdtem vala Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, mondván: A te ivadékodnak adom azt. [Móz. I. 12,7.]

2 Móz. 33,2

És előtted járó angyalt küldök, hogy kiűzzem a kananeusokat és amorreusokat, a heteusokat és ferezeusokat, a heveusokat és jebuzeusokat, [Móz. II. 32,34. Móz. V. 7,21. Józ. 24,11.]

2 Móz. 33,3

és menj be a tejjel és mézzel folyó földre. Mert én nem megyek föl veled; mivel keménynyakú nép vagy, netalán elveszítselek az úton. [Móz. II. 32,9. Móz. V. 9,13.]

2 Móz. 33,4

És hallván a nép ezen igen szomorító beszédet, elkeseredék, és senki szokás szerint fel nem öltözék ékességébe.

2 Móz. 33,5

És mondá az Úr Mózesnek: Szólj Izrael fiainak: Keménynyakú nép vagy, ha egyszer fölmennék közétek, eltörölnélek. Most azért tedd le ékességedet, hogy tudjam, mit cselekedjem veled.

2 Móz. 33,6

Izrael fiai tehát letevék ékességöket Hóreb hegyénél.

2 Móz. 33,7

Mózes is vévén a hajlékot, a táboron kivűl messze voná föl azt, és nevét szövetség hajlékának hivá. És a népből mindaz, kinek valami kérdése vala, kiméne a szövetség hajlékához a táboron kivűl.

2 Móz. 33,8

És mikor Mózes kiment a hajlékhoz, fölkele az egész nép, és kiki sátorának ajtaja előtt álla, és nézének Mózes után, mig a sátorba méne.

2 Móz. 33,9

És mikor bement a szövetség hajlékába, a felhőoszlop leszálla, és megálla az ajtónál, és szóla Mózessel,

2 Móz. 33,10

mindnyájan látván, hogy a felhőoszlop a hajlék ajtaja előtt áll. És ők állanak és leborúlnak vala sátoraik ajtajánál.

2 Móz. 33,11

Szóla pedig az Úr Mózessel színről színre, miképen ember szokott barátjával szólani. És mikor ő visszatért a táborba, szolgája, Józue, Nun fia, az ifjú nem távozék el a hajléktól.

2 Móz. 33,12

Mondá pedig Mózes az Úrnak: Parancsolod, hogy én vezessem ki e népet, és nem jelented meg nekem, kit küldesz velem, holott pedig te mondottad: Ismerlek téged nevedről, és kegyelmet találtál előttem.

2 Móz. 33,13

Ha tehát kegyelmet találtam előtted, mutasd meg nekem orczádat, hogy ismerjelek téged, és találjak kegyelmet szemeid előtt; és tekints a te népedre, e nemzetre.

2 Móz. 33,14

És mondá az Úr: Az én orczám fog menni előtted, és nyugalmat adok neked.

2 Móz. 33,15

És mondá Mózes: Ha magad nem mégy előttünk, ne vígy ki minket e helyről;

2 Móz. 33,16

mert miből tudhatjuk meg, én és néped, hogy kegyelmet találtunk színed előtt, hanemha velünk járandasz, hogy dicsőittessünk minden népektől, kik a földön laknak?

2 Móz. 33,17

Mondá pedig az Úr Mózesnek: Ez igét is, melyet mondottál, megcselekszem; mert kegyelmet találtál előttem, és téged nevedről ismerlek.

2 Móz. 33,18

És amaz mondá: Mutasd meg nekem a te dicsőségedet.

2 Móz. 33,19

Felelé: Én megmutatok neked minden jóságot, és kiáltom előtted: Az Úr nevében! mert könyörűlök a kin akarok, és kegyelmes leszek, a ki iránt nekem tetszik. [Rom. 9,15.]

2 Móz. 33,20

És megint mondá: Orczámat nem láthatod, mert nem lát engem az ember, míg él.

2 Móz. 33,21

És ismét: Ime, ugymond, van egy hely nálam, állja a kősziklára.

2 Móz. 33,22

És mikor az én dicsőségem átmegyen, a kőszikla hasadékába állítalak téged, és befödlek jobbkezemmel, míg átmegyek;

2 Móz. 33,23

és azután elveszem kezemet, és meglátsz hátúlról; de orczámat nem láthatod.

2 Móz. 34

Más törvénytáblák. Mózes fénylő orczája.

2 Móz. 34,1

És továbbá mondá: Vágj két kőtáblát magadnak, az előbbiekhez hasonlókat, és azokra fölírom az igéket, melyek azon táblákon voltak, miket eltörtél vala. [Móz. V. 10,1.]

2 Móz. 34,2

Légy készen reggelre, hogy azonnal feljőj a Sinai hegyre, és állj velem a hegy tetején.

2 Móz. 34,3

Senki se jőjön fel veled, és senki se láttassék az egész hegyen; se ökrök, se juhok ne legeljenek átellenében.

2 Móz. 34,4

Faraga tehát két kőtáblát, minők az előbbiek valának, és éjjel fölkelvén, a Sinai hegyre méne, a mint az Úr parancsolta vala neki, elvivén magával a táblákat.

2 Móz. 34,5

És mikor az Úr leszállott a felhőben, ott álla Mózes vele, híván az Úr nevét.

2 Móz. 34,6

És midőn előtte átméne, mondá: Uralkodó Úr Isten! irgalmas és kegyelmes, tűrő és sok könyörűletességű és igazmondó;

2 Móz. 34,7

ki megtartod az irgalmasságot ezeriglen; ki elveszed a gonoszságot és vétkeket és bűnöket, ki előtt önmagától senki sem ártatlan; ki megtorlod az atyák gonoszságát a fiakban és unokákban harmad és negyed iziglen. [Móz. V. 5,9.10. Jer. 32,18 Zsolt. 142,2.]

2 Móz. 34,8

És Mózes sietve földig arczra borúlván és imádván,

2 Móz. 34,9

mondá: Ha kegyelmet találtam, Uram, színed előtt, kérlek, járj velünk, (mert keménynyakú nép ez), és vedd el gonoszságainkat és bűneinket, és bírj minket.

2 Móz. 34,10

Felelé az Úr: Én szövetséget kötök mindenek láttára, és jeleket cselekszem, minők sohasem láttattak a földön, és semmi nemzeteknél, hogy lássa e nép, mely között vagy, az Úrnak rettenetes munkáját, melyet cselekvendő vagyok. [Móz. V. 5,2. Jerem. 32,40.]

2 Móz. 34,11

Tarts meg mindent, a mit ma parancsolok neked: Én magam űzöm ki színed elől az amorreusokat és kananeusokat, a heteusokat és ferezeusokat, a heveusokat és jebuzeusokat.

2 Móz. 34,12

Őrizkedjél, hogy azon föld lakosaival soha barátságot ne köss, mely romlásodra lenne;

2 Móz. 34,13

hanem rontsd le oltáraikat, törd össze faragott képeiket, és vágd ki berkeiket.

2 Móz. 34,14

Ne imádj idegen istent. Boszúálló Úr, az ő neve, az Isten boszúálló.

2 Móz. 34,15

Szövetséget ne köss azon tartományok embereivel, nehogy, midőn ők paráználkodnak isteneik után, elhíjon téged valaki, hogy egyél az áldozatokból. [Móz. II. 23,32. Móz. V. 7,2.]

2 Móz. 34,16

Feleséget se végy fiaidnak leányaik közől, nehogy, miután ők paráználkodnak, fiaidat is paráználkodtassák az ő isteneik után. [Kir. III. 11,2. Móz. V. 7,3.]

2 Móz. 34,17

Öntött isteneket ne csinálj magadnak.

2 Móz. 34,18

A kovásztalanok ünnepét tartsd meg. Hét nap egyél kovásztalan kenyeret, a mint parancsoltam neked, az új gabona havának idején; mert a tavaszi idő hónapjában jöttél ki Egyiptomból. [Móz. II. 12,15.]

2 Móz. 34,19

Minden hím, mely a méhet megnyitja, enyém legyen; minden állatból, mind marhákból, mind juhokból, enyém legyen. [Móz. II. 13,2.]

2 Móz. 34,20

A szamár első vemhét juhon váltsd meg; ha pedig váltságot nem adsz érte, ölessék meg. Fiaidból az elsőszülöttet váltsd meg; és ne jelenj meg üresen színem előtt. [Móz. II. 13,13.]

2 Móz. 34,21

Hat nap munkálkodjál, a hetedik napon szűnj meg szántani és aratni. [Móz. II. 20,8.9.]

2 Móz. 34,22

Tartsd meg a hetek ünnepét, midőn a búza zsengéjét aratják; és azon ünnepet, mikor az évszak visszafordúltával mindent betakarítanak. [Móz. II. 23,16.]

2 Móz. 34,23

Esztendőnkint három ízben minden férfiad jelenjen meg Izrael mindenható Ura Istene színe előtt.

2 Móz. 34,24

Mert miután elveszem színed elől a nemzeteket, és határaidat kiterjesztem: senki sem fog leselkedni földed után, mikor fölmégy, és a te Urad Istened színe előtt megjelensz háromszor esztendőnkint.

2 Móz. 34,25

Ne áldozd kovászszal áldozatom vérét; se ne maradjon reggelig a Fáze ünnepének áldozatából.

2 Móz. 34,26

Földed első termését mutasd be a te Urad Istened házában. Ne főzd a gödölyét anyja tejében. [Móz. V. 26,2. Móz. II. 23,19.]

2 Móz. 34,27

És mondá az Úr Mózesnek: Ird le magadnak ez igéket, melyek által mind veled, mind Izraellel szövetséget szerzettem.

2 Móz. 34,28

Ott vala tehát az Úrral negyven nap és negyven éjjel; kenyeret nem evett, és vizet nem ivott; és (az Úr) a táblákra írá a szövetség tíz igéjét. [Móz. II. 24,18. Móz. V. 4,13. 9,9.18.]

2 Móz. 34,29

És midőn leszálla Mózes a Sínai hegyről, kezeiben tartván a bizonyság két tábláját, nem tudja vala, hogy arcza fényes lőn az Úrral való beszélgetés miatt.

2 Móz. 34,30

Látván pedig Áron és Izrael fiai Mózes fénylő arczát, félének közel járúlni.

2 Móz. 34,31

És hivatván általa, hozzá menének mind Áron, mind a gyülekezet fejedelmei. És miután szólott nekik,

2 Móz. 34,32

hozzája menének mindnyájan Izrael fiai is, kiknek megparancsolá mind, a miket hallott vala az Úrtól a Sínai hegyen.

2 Móz. 34,33

És elvégezvén beszédét, takarót tőn orczájára. [Kor. II. 3,13.]

2 Móz. 34,34

És mikor bement az Úrhoz és vele szólott, elvevé azt, míg kiméne, és akkor elmondá Izrael fiainak mind, a mi neki parancsoltatott vala.

2 Móz. 34,35

És ők láták a kijövő Mózes fénylő orczáját; de ismét befödé orczáját, mikor velök szól vala.

2 Móz. 35

A szombat megtartása. Fölszólítás önkéntes adományokra. A művészek kineveztetése.

2 Móz. 35,1

Egybegyűlvén tehát Izrael fiainak egész sokasága, mondá nekik: Ezeket parancsolta az Úr, hogy megcselekedjétek:

2 Móz. 35,2

Hat napig dolgozzatok; a hetedik nap legyen szent szombatotok, és az Úr nyugodalma; ki azon valami dolgot tesz, ölessék meg.

2 Móz. 35,3

Ne gyujtsatok tüzet lakhelyeitekben szombat napon.

2 Móz. 35,4

És mondá Mózes Izrael fiai egész gyülekezetének: Ez azon beszéd, melyet parancsolt az Úr, mondván:

2 Móz. 35,5

Válaszszátok el magatok közt az első ajándékokat az Úrnak. Mindenki szabad akaratjából és jó szivből adja azokat az Úrnak: aranyat és ezüstöt és rezet,

2 Móz. 35,6

kék és vörös és kétszer festett karmazsin-selymet és bíbort, kecskeszőrt,

2 Móz. 35,7

és pirosított kosbőröket, és kék bőröket, szétimfákat,

2 Móz. 35,8

és olajat a lámpák fölszerelésére, és hogy kenetet készítsenek, és kellemes jóillatú füstölőt,

2 Móz. 35,9

ónix-köveket és gyémántokat a vállravaló és mellelő fölékesítésére.

2 Móz. 35,10

A ki köztetek bölcs, jőjön elé, és csinálja meg, a mit az Úr parancsolt:

2 Móz. 35,11

A hajlékot, tudniillik, és annak födelét és takaróját, a karikákat és deszkázatot a rudakkal, a czövekeket és talapokat,

2 Móz. 35,12

a szekrényt és rudakat, a kegyelemtáblát és függönyt, mely eléje kiterjesztetik;

2 Móz. 35,13

az asztalt a rudakkal és edényekkel, és a kitett kenyerekkel,

2 Móz. 35,14

a gyertyatartót a világítók tartására, annak edényeit és lámpáit, és az olajat a tűz táplálására;

2 Móz. 35,15

a jóillatú füst oltárát és rudakat, és a kenet olaját, és a fűszerekből való jóillatú füstölőt, a hajlék ajtajára való függönyt,

2 Móz. 35,16

az égőáldozatok oltárát, és annak rézróstélyát rudaival és edényeivel; a mosdókádat és ennek talapját;

2 Móz. 35,17

a tornácz kárpitait az oszlopokkal és talapokkal, a tornácz ajtajára való függönyt;

2 Móz. 35,18

a hajlék és tornácz czövekeit köteleikkel;

2 Móz. 35,19

a ruházatot, mely a szentély szolgálatában használtatik, a főpap, Áron és fiai ruháit, hogy papságban szolgáljanak nekem.

2 Móz. 35,20

És elmenvén Izrael fiainak egész sokasága Mózes színe elől,

2 Móz. 35,21

elhozák igen kész és ajtatos szivvel az első ajándékokat az Úrnak a bizonyság hajléka épületére. A mi a tiszteletre és szent ruhákra csak szükséges vala,

2 Móz. 35,22

a férfiak az asszonyokkal együtt mind odaadák a karpereczeket és fülfüggőket, a gyürűket és kar-ékességeket; minden arany edény az Úr ajándékai közé választaték.

2 Móz. 35,23

A kinek volt kék, vörös és kétszer festett karmazsin-selyme, bíbora és kecskeszőre, pirosított kosbőre és kék bőrei,

2 Móz. 35,24

ezüstje és reze, az Úrnak vivék, a szétimfákkal együtt, különféle használatra.

2 Móz. 35,25

De a fonáshoz értő asszonyok is adának kék, vörös és karmazsin selymet és bíbort,

2 Móz. 35,26

és kecskeszőrt, önként adván mindeneket.

2 Móz. 35,27

A fejedelmek pedig ónix-köveket, és egyéb drágaköveket hozának a vállravalóra és mellelőre,

2 Móz. 35,28

és fűszereket és olajat a lámpák fölszerelésére és a kenet elkészítésére, és a kellemes jóillatú füstölő megcsinálására.

2 Móz. 35,29

Minden férfi és asszony ajtatos szívvel hozá az ajándékokat azon munka elkészítésére, melyet az Úr parancsolt vala Mózes által. Izrael fiai mindnyájan szabad akaratból való ajándékokat szentelének az Úrnak.

2 Móz. 35,30

És mondá Mózes Izrael fiainak: Ime az Úr névszerint hivá Bezéleelt, Húr fiának Úrinak fiát, Júda nemzetségéből. [Móz. II. 31,2.]

2 Móz. 35,31

És betölté őt Isten lelkével, bölcseséggel és értelemmel, tudománynyal és minden ismerettel,

2 Móz. 35,32

aranyból és ezüstből és rézből való művek kigondolására és elkészitésére,

2 Móz. 35,33

és a kövek metszésére, és fafaragásra, a mi csak mesterségesen föltalálható,

2 Móz. 35,34

szivébe adá neki; Óliabnak is, Akizamek fiának, Dán nemzetségéből.

2 Móz. 35,35

Mind a kettőt betölté bölcseséggel, hogy a fafaragó, tarkázott műszövő és hímző műveit megcsinálják kék, vörös és kétszerfestett karmazsin-selyemből és bíborból, és megszőjenek mindeneket, és mindenféle ujdonságokat is föltaláljanak.

2 Móz. 36

A szent hajlék készíttetik.

2 Móz. 36,1

Munkálkodék tehát Bezéleel és Óliab és mindazon bölcs férfiak, kiknek az Úr bölcseséget és értelmet adott, hogy helyesen meg tudják csinálni, mik a szentély szolgálatára szükségesek, és miket az Úr parancsolt vala. [Móz. II. 26,1.]

2 Móz. 36,2

És Mózes eléhíván őket és mind azon tudós férfiakat, kiknek az Úr bölcseséget adott, és kik önként ajánlkoztak vala azon mű megcsinálására, [Krón. I. 21,29.]

2 Móz. 36,3

átadá nekik Izrael fiainak minden ajándékait. Kik már a munkában szorgalmatoskodának, s a nép még is mindennap reggel hozá az önkéntes ajándékokat.

2 Móz. 36,4

Azért a mívesek kényszerűlvén Mózeshez menni,

2 Móz. 36,5

mondák: Többet hord a nép, mint szükséges.

2 Móz. 36,6

Mózes tehát a hirdető szavával kikiáltatni parancsolá: Se férfiú, se asszony többet ne hozzon a szentély művéhez. És így megszűnének az ajándékok hordásától,

2 Móz. 36,7

mivelhogy az ajándékok elegendők, sőt fölöslegesek is valának.

2 Móz. 36,8

És csinálának mind a bölcs értelműek a hajlék művének bevégzésére tíz kárpitot sodrott bíborból, és kék, vörös és kétszer festett karmazsín-selyemből hímzett művel és különféle szinű szövettel; [Móz. II. 26,1.]

2 Móz. 36,9

melyek mindenike, hosszában huszonnyolcz könyöknyi vala, szélességében négy. Egyenlő mértéke vala minden kárpitnak.

2 Móz. 36,10

És öt kárpitot foglala össze, egyiket a másikkal, és a másik ötöt is egybefoglalá.

2 Móz. 36,11

És csinála kék fogantyúkat az egyik kárpit szélén mindkét oldalon, és a másik kárpit szélén hasonlóképen;

2 Móz. 36,12

hogy egymás ellenében legyenek a fogantyúk, és egymáshoz kapcsoltassanak.

2 Móz. 36,13

Azért ötven aranykarikát is önte, melyek egybeszorítsák a kárpitok fogantyúit, hogy egy hajlék legyen.

2 Móz. 36,14

Csinála tizenegy kárpitot is kecskeszőrből a hajlék födelének beborítására; [Móz. II. 26,7.]

2 Móz. 36,15

egy kárpit hossza harmincz könyöknyi vala, szélessége négy, s egy mértéküek valának mind a kárpitok;

2 Móz. 36,16

melyekből ötöt külön foglala egybe, és a többi hatot ismét külön.

2 Móz. 36,17

És ötven fogantyút csinála az egyik kárpit szélén, és ötvenet a másik szélén, hogy egymáshoz kapcsoltassanak;

2 Móz. 36,18

és ötven rézkapcsot, melyekkel a födél összefoglaltassék, hogy mind ezen kárpitokból egy takaró legyen.

2 Móz. 36,19

A hajléknak borítékot is csinála pirosított kosbőrökből, és ezen fölűl más födelet kék bőrökből. [Móz. II. 26,14.]

2 Móz. 36,20

Csinála a sátornak fenálló deszkákat is szétimfából. [Móz. II. 26,15.]

2 Móz. 36,21

Tíz könyöknyi vala egy deszka hossza, és másfél könyöknyire terjede szélessége;

2 Móz. 36,22

két-két vésés vala mindenik deszkán, hogy egyik a másikhoz foglaltassék. Ezt tevé a hajlék minden deszkáin,

2 Móz. 36,23

melyek közől húsz dél felé vala a déli szél ellenében,

2 Móz. 36,24

negyven ezüsttalappal. Két talap téteték egy deszka alá, a szeglet két részére, hol az oldalvésések a szegleteken elvégződnek vala.

2 Móz. 36,25

A hajlék azon részére is, mely éjszakra néz, húsz deszkát csinála,

2 Móz. 36,26

negyven ezüsttalappal, két talapot minden deszkához.

2 Móz. 36,27

Napnyugat felé pedig, vagyis, a hajlék azon részére, mely a tengerre néz, hat deszkát csinála;

2 Móz. 36,28

és még más kettőt, hátúl a hajlék minden szegletére;

2 Móz. 36,29

melyek össze valának foglalva az alsó végtől a felsőig, s azokat egy foglalás tartá össze. Igy cselekvék mindkét felől a szegleteken,

2 Móz. 36,30

hogy nyolcz deszka legyen együtt tizenhat ezüsttalappal, tudniillik, két-két talap mindenik deszka alatt.

2 Móz. 36,31

Rudakat is csinála szétimfából, ötöt a hajlék egyik oldalán levő deszkák összetartására,

2 Móz. 36,32

és más ötöt a másik oldal deszkáinak megerősítésére; és ezeken kivűl más öt rudat a hajlék napnyugati részére a tenger felől.

2 Móz. 36,33

Csinála más rudat is, mely a deszkák közepén egyik végtől a más végig ére.

2 Móz. 36,34

A deszkákat pedig megaranyozá, ezüst talapokat öntvén azoknak. És aranyból csinálá karikáit, melyekbe a rudakat bocsáthassák, és ezeket is aranylemezzel borítá be.

2 Móz. 36,35

Csinála különféle szinű függönyt is, kék, vörös és karmazsin-selyemből és sodrott bíborból, tarkán hímezett munkával; [Móz. II. 26,31.]

2 Móz. 36,36

és négy oszlopot szétimfából, melyeket fejeikkel együtt megaranyoza, ezüsttalapokat öntvén azoknak.

2 Móz. 36,37

Csinála függönyt a hajlék ajtajánál is, kék, vörös, karmazsin-selyemből és sodrott bíborból hímzett művel; [Móz. II. 26,36.]

2 Móz. 36,38

és öt oszlopot fejeikkel együtt, melyeket aranynyal boríta be, s azoknak réztalapokat önte.

2 Móz. 37

A frigyszekrény, az asztal, a gyertyatartó, a jó illatú füst oltára és kenet készíttetik.

2 Móz. 37,1

Megcsinálá pedig Bezéleel a szekrényt is szétimfából, melynek harmadfél könyöknyi vala hossza, másfél könyöknyi szélessége, magassága is másfél könyöknyi vala; és tiszta aranynyal borítá be azt kivűl belűl. [Móz. II. 25,10.]

2 Móz. 37,2

És csinála rá aranykoszorút köröskörűl,

2 Móz. 37,3

négy aranykarikát öntvén annak négy szegletére; két karikát egyik oldalára, és kettőt másikára.

2 Móz. 37,4

Rudakat is csinála szétimfából, melyeket aranynyal boríta be,

2 Móz. 37,5

és azokat a karikákba bocsátá, melyek a szekrény oldalán valának annak hordására.

2 Móz. 37,6

Csinála kegyelemtáblát is, azaz felelőhelyet tiszta aranyból; harmadfél könyöknyi vala hossza, másfél könyöknyi szélessége;

2 Móz. 37,7

és két kerubot is vert-aranyból, s ezeket a kegyelemtábla két felére tevé; [Móz. II. 25,18.]

2 Móz. 37,8

egyik kerubot egyik vége fölé, és a másik kerubot másik vége fölé; két kerubot a kegyelemtábla mindkét felső szélére;

2 Móz. 37,9

kiterjesztvén szárnyaikat, és befödvén a kegyelemtáblát, és egymásnak átellenében arra nézvén.

2 Móz. 37,10

Megcsinálá az asztalt is szétimfából két könyöknyi hosszaságra, és egy könyöknyi szélességre, melynek magassága másfél könyöknyi vala. [Móz. II. 25,23.]

2 Móz. 37,11

És beborítá azt tiszta aranynyal, és csinála rá aranypártázatot köröskörűl;

2 Móz. 37,12

és a pártázatra négy ujjnyi magas átszegett párkányt, és azon felül más aranykoszorúcskát.

2 Móz. 37,13

Önte négy aranykarikát is, és az asztal négy szegletére tevé azokat, minden lábhoz egyet,

2 Móz. 37,14

a párkány iránt; és rudakat bocsáta azokba, hogy az asztalt hordozhassák,

2 Móz. 37,15

A rudakat is szétimfából csinálá, és azokat aranynyal borítá be;

2 Móz. 37,16

és az asztali edényeket különféle használatra, a tálakat, csészéket, poharakat és tömjénzőket tiszta aranyból az italáldozatok bemutatására.

2 Móz. 37,17

Megcsinálá tiszta vert-aranyból a gyertyatartót is, melynek szárából ágak, kelyhek, gombok és liliomok jönnek vala ki, [Móz. II. 25,31. 35,14.]

2 Móz. 37,18

hat ág mind a két oldalon, három ág egyfelűl, és három másfelűl;

2 Móz. 37,19

három, dió-alakú kehelyke az egyik ágon, mindenik gombbal és liliommal; és három, dió-alakú kehelyke a másik ágon, mindenik gombbal és liliommal. Egyenlő alkata vala mind a hat ágnak, melyek a gyertyatartó szárából származnak vala.

2 Móz. 37,20

Magán pedig a száron négy, dió-alakú kehelyke vala, mindenik gombbal és liliommal.

2 Móz. 37,21

Minden két ág alatt, három helyen, egy-egy gomb vala, a szárból kijövő hat ág szerint;

2 Móz. 37,22

mind a gombok, mind az ágak ugyanabból jövén ki, s mind tiszta vert-aranyból valának.

2 Móz. 37,23

Megcsinálá a hét lámpát is hamvvévőikkel s azon edényekkel, melyekben az elvett hamv eloltatik, tiszta aranyból.

2 Móz. 37,24

Egy talentom aranyat nyomott a gyertyatartó minden edényeivel.

2 Móz. 37,25

Megcsinálá a jóillatú füstölés oltárát is szétimfából, négyszegre egy-egy könyöknyi lévén, és magasságra kettő; szegleteiből szarvak jőnek vala ki. [Móz. II. 30,1.]

2 Móz. 37,26

És beborítá azt tiszta aranynyal, a róstélylyal, oldalaival és szarvaival együtt.

2 Móz. 37,27

És csinála rá aranykoszorút köröskörűl, és két aranykarikát a koszorú alatt mindenik oldalán, hogy azokba rudakat bocsátván, az oltárt hordozhassák.

2 Móz. 37,28

A rudakat pedig szétimfából csinálá, és beborítá aranylemezekkel.

2 Móz. 37,29

Olajat is vegyíte a szentelés kenetére, és jóillatú fütölőt legtisztább fűszerekből a fűszerárusok mestersége szerint.

2 Móz. 38

Az áldozat-oltár, a mosdó-kád, a tornácz.

2 Móz. 38,1

Megcsinálá az égőáldozat oltárát is szétimfából, öt könyöknyi vala mind a négy szegletére, és három magasságra; [Móz. II. 20,24. Krón. II. 1,5.]

2 Móz. 38,2

melynek szarvai a szegletekből jőnek vala ki, és beborítá azt rézlapokkal.

2 Móz. 38,3

És annak szükségeire csinála rézből különféle edényeket, hamvvedreket, fogókat, villákat, horgokat és szénserpenyőket.

2 Móz. 38,4

És rostélyát háló-módra csinálá rézből, és az alá az oltár közepén tűzhelyet;

2 Móz. 38,5

öntvén négy karikát a rostélynak ugyanannyi szegleteire, hogy annak hordozására bebocsáthassák a rudakat,

2 Móz. 38,6

és ezeket is szétimfából csinálá, és beborítá rézlapokkal;

2 Móz. 38,7

és átbocsátá a karikákon, melyek az oltár oldalán kiállanak vala. Az oltár pedig nem tömör, hanem kivájt és belűl üres vala, deszkából.

2 Móz. 38,8

Megcsinálá a rézkádat is talapjával együtt az asszonyok tükreiből, kik a hajlék ajtajánál vigyáznak vala. [Móz. II. 30,18.]

2 Móz. 38,9

Megcsinálá a tornáczot is, melynek déli részén száz könyöknyi kárpitok valának sodrott bíborból, [Móz. II. 27,9.]

2 Móz. 38,10

és húsz rézoszlop talapostúl, ezüstből lévén az oszlopok fejei és az egész mű metszései.

2 Móz. 38,11

Szintazonképen éjszak felől is a kárpitok, oszlopok, az oszlopfők és talapok, ugyanazon mértékre, azon munkával és rézből valának.

2 Móz. 38,12

Azon a részen pedig, mely napnyugatra néz, ötven könyöknyi kárpitok valának, tíz rézoszlop talapostúl, és az oszlopfők, és az egész mű metszése ezüstből vala.

2 Móz. 38,13

Továbbá napkelet felé ötven könyöknyi kárpitokat csinála;

2 Móz. 38,14

melyek közől az egyik oldalon tizenöt könyöknyi vala három oszloppal s ezek talapjaival;

2 Móz. 38,15

a másik részen is, (mert a két oldal között csinálá a hajlék bejárását), szintazonképen tizenöt könyöknyi kárpitok valának és három oszlop és ugyanannyi talap.

2 Móz. 38,16

A tornácz minden kárpitai sodrott biborból szövettek vala.

2 Móz. 38,17

Az oszlopok talapjai rézből valának, azok fejei pedig minden metszésekkel együtt, ezüstből; sőt a tornácz oszlopait is ezüsttel borítá be.

2 Móz. 38,18

És annak bejárásán himzett művel csinála függönyt kék, vörös, karmazsin-selyemből és sodrott bíborból, melynek húsz könyöknyi vala hossza, magassága pedig öt könyöknyi, a tornácz minden kárpitainak mértéke szerint.

2 Móz. 38,19

A bejáráson pedig négy oszlop vala réztalapokkal, ezüstfőkkel és metszésekkel.

2 Móz. 38,20

A hajlék és tornácz czövekeit is köröskörűl rézből csinálá.

2 Móz. 38,21

Ezek a bizonyság hajlékának alkatrészei, melyek megszámláltattak Mózes parancsa szerint a leviták szolgálatára, Itamarnak, Áron pap fiának felügyelése alatt;

2 Móz. 38,22

melyeket Bezéleel, Hur fiának, Úrinak fia, Júda nemzetségéből elvégeze, a mint az Úr Mózes által parancsolta vala,

2 Móz. 38,23

társa lévén neki Óliab, Akiszamek fia, Dán nemzetségéből, ki szintén jeles művész vala a fafaragásban, szövésben és hímzésben kék, vörös, karmazsin-selyemből és bíborból.

2 Móz. 38,24

Mind az arany, mely a szentély csinálására fordíttatott, és melyet ajándékúl adtanak, huszonkilencz talentom vala és hétszázharmincz siklus, a szentély mértéke szerint.

2 Móz. 38,25

Azoktól adatott pedig, kik számba vétettek húsz esztendőstől és fölebb, tudniillik a hatszázháromezer ötszázötven fegyverfoghatótól.

2 Móz. 38,26

Volt azonfelűl még száz talentom ezüst, melyből öntettek a szentély talapjai, és a bejáráséi, hol a szőnyeg függ.

2 Móz. 38,27

Száz talap készíttetett száz talentomból, minden talapra egy talentomot számítván.

2 Móz. 38,28

Az ezerhétszáz hetvenöt siklusból pedig csinálá az oszlopfőket, s az oszlopokat beborítá ezüsttel.

2 Móz. 38,29

Adának pedig hetvenkétezer talentom rezet is, és ezenfölűl négyszáz siklust;

2 Móz. 38,30

ebből öntettek a bizonysághajlék bejárásának talapjai és a rézoltár rostélyával, és minden edények, melyek annak szolgálatához tartoznak,

2 Móz. 38,31

és a tornácz talapjai mind köröskörűl, mind a bejárásnál, és a sátor és tornácz czövekjei köröskörűl.

2 Móz. 39

A papi öltözetek.

2 Móz. 39,1

A kék s vörös karmazsin-selyemből és biborból pedig ruhákat csinála, melyekbe öltözzék Áron, mikor a szentélyben szolgál, mint az Úr parancsolta vala Mózesnek. [Móz. II. 28,6.]

2 Móz. 39,2

Csinála tehát vállravalót aranyból, kék, vörös és kétszer festett karmazsin-selyemből és sodrott biborból.

2 Móz. 39,3

tarka szövéssel; és vékony aranylemezeket metéle, és fonalakra vékonyítá, hogy az előbbi színű fonal közé lehessen szőni;

2 Móz. 39,4

és csinála két szélt, egymáshoz foglalva mind a két oldal végén,

2 Móz. 39,5

és övet is ugyanazon színekből, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

2 Móz. 39,6

Készíte aranyba foglalt és beszorított két ónix-követ is, és kőmetsző munkával Izrael fiainak neveit rámetszeté;

2 Móz. 39,7

és azokat a vállravalónak oldalaira helyezé, Izrael fiainak emlékezetűl, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

2 Móz. 39,8

Elkészíté a mellelőt is tarka művel a vállravalónak szövése szerint, aranyból, kék, vörös és kétszer festett karmazsin-selyemből és sodrott biborból;

2 Móz. 39,9

négyszegűen, két rétben, egy arasz-mértéknyire.

2 Móz. 39,10

És tőn abba négy rend drágaköveket. Az első rendben karneol, topáz, smaragd vala,

2 Móz. 39,11

a másodikban karbunkulus, zafir és jaspis,

2 Móz. 39,12

a harmadikban jáczint, akát és ametiszt,

2 Móz. 39,13

a negyedikben krizolit, ónix és berill, rendenkint körűlvéve, és aranyba foglalva.

2 Móz. 39,14

És a tizenkét kőre Izrael tizenkét nemzetségének nevei valának fölmetszve, egyegy név mindenikre.

2 Móz. 39,15

Csinálának a mellelőre egymástól függő lánczocskákat is tiszta aranyból,

2 Móz. 39,16

és két horgocskát s ugyanannyi aranykarikát. A karikákat pedig a mellelő két oldalára tevék;

2 Móz. 39,17

melyekről a két aranyláncz függött, melyeket a vállravalónak szegletein kiálló horgokhoz foglalának.

2 Móz. 39,18

Ezek mind elől mind hátúl úgy egymáshoz illenek vala, hogy a vállravaló és mellelő összefüggének,

2 Móz. 39,19

az övhöz szoríttatván, és a karikákkal még erősebben lekapcsoltatván, melyeket kék zsinór foglal vala össze, nehogy tágan lévén, lelógjanak, és egymástól elváljanak, a mint megparancsolta vala az Úr Mózesnek.

2 Móz. 39,20

Megcsinálák a vállravalónak köntösét is egészen kék selyemből,

2 Móz. 39,21

és a főnek való nyílást a felső részen középett, és köröskörűl a nyílásnak szövött szegélyét;

2 Móz. 39,22

alúl pedig a lábak felé a gránátalmákat kék, vörös, karmazsin-selyemből és sodrott biborból;

2 Móz. 39,23

és a csengetyűket tiszta aranyból, melyeket a gránátalmák közé tevének a köntös alsó szélére köröskörűl,

2 Móz. 39,24

egy aranycsengetyűt és egy gránátalmát; melyekkel fölékesítve jára a főpap, midőn a szolgálatban volt, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek.

2 Móz. 39,25

Csinálának szövéssel biborruhákat is Áronnak és fiainak,

2 Móz. 39,26

és süvegeket is koronácskáikkal biborból;

2 Móz. 39,27

lábravalókat is fehér gyolcsból;

2 Móz. 39,28

az övet pedig sodrott biborból, kék, vörös és kétszer festett karmazsin-selyemből hímzett művel, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek.

2 Móz. 39,29

Megcsinálák a szent tiszteletnek lapját is tiszta aranyból, és felirák arra kőmetsző művel: Az Úr szente!

2 Móz. 39,30

és a süveghez szoríták azt kék zsinórral, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek.

2 Móz. 39,31

Igy végezteték el a hajléknak és bizonyság födelének minden munkája, megcsinálván Izrael fiai mindent, miket az Úr parancsolt vala Mózesnek.

2 Móz. 39,32

És bemutaták a hajlékot és annak födelét és minden eszközeit, karikáit, deszkáit, rudait, oszlopait és talapjait;

2 Móz. 39,33

a pirosra festett kosbőrökből való borítékot, és a másik takarót kék bőrből;

2 Móz. 39,34

a függönyt, a szekrényt, rudakat, kegyelemtáblát;

2 Móz. 39,35

az asztalt edényeivel s a kitett kenyerekkel;

2 Móz. 39,36

a gyertyatartót, a lámpákat, az ezekhez tartozókkal és az olajjal együtt;

2 Móz. 39,37

az aranyoltárt és a kenetet, és a fűszerekből való jóillatú füstölőt;

2 Móz. 39,38

és a hajlék bemenetéhez való függönyt;

2 Móz. 39,39

a rézoltárt, rostélyt, rudakat, és annak minden edényeit; a mosdókádat talapjával, a tornácz kárpitait, és az oszlopokat talapostul;

2 Móz. 39,40

a tornácz bementéhez való szőnyeget, és annak köteleit és czövekjeit, úgy, hogy semmi híja nem volt az edényeknek, melyek a hajlék szolgálatára és a szövetség födelére készíttetni parancsoltattak.

2 Móz. 39,41

Az öltözeteket is, melyeket a papok viselnek a szentélyben, Áron tudniillik és fiai,

2 Móz. 39,42

bemutaták Izrael fiai, a mint az Úr parancsolta vala.

2 Móz. 39,43

Miután látta Mózes, hogy mind elkészűltek, megáldá őket.

2 Móz. 40

A sátor fölállíttatik, s az Isten dicsőségével betelik.

2 Móz. 40,1

És szóla az Úr Mózesnek mondván:

2 Móz. 40,2

Az első hónapban, a hónap első napján állítsd föl a bizonyság hajlékát,

2 Móz. 40,3

és helyezd abba a szekrényt, és bocsásd le előtte a függönyt;

2 Móz. 40,4

és bevivén az asztalt, tedd rá, a mik törvény szerint parancsolva vannak. A gyertyatartó is álljon ott lámpáival;

2 Móz. 40,5

és az aranyoltár, melyen a jóillatú szer gyujtatik, a bizonyság szekrénye előtt. Függönyt akaszsz a hajlék bejárására,

2 Móz. 40,6

és annak eléje tedd az égőáldozat oltárát,

2 Móz. 40,7

a mosdókádat az oltár és hajlék közé, vízzel megtöltvén azt.

2 Móz. 40,8

És vond be köröskörűl kárpitokkal a tornáczot és annak bemenetét.

2 Móz. 40,9

És vévén a kenet olaját, kend meg a hajlékot és edényeit, hogy megszenteltessenek,

2 Móz. 40,10

az égőáldozat oltárát és annak minden edényeit;

2 Móz. 40,11

a mosdókádat talapjával; mindent a kenet olajával szentelt meg, hogy szentséges legyen.

2 Móz. 40,12

És vezesd Áront és fiait a bizonyság hajlékának ajtajához, és megmosván őket vízzel,

2 Móz. 40,13

öltöztesd föl a szent ruhákba, hogy szolgáljanak nekem, és fölkenetésök örökös papságra használjon nekik.

2 Móz. 40,14

És Mózes megcselekvé mind, a miket az Úr parancsolt vala.

2 Móz. 40,15

Annakokáért a második esztendőnek első havában a hónak első napján fölállíttaték a hajlék,

2 Móz. 40,16

Mózes állítá föl azt, és elhelyezé a deszkákat és talapokat és rudakat, és fölállítá az oszlopokat.

2 Móz. 40,17

És a hajlékra fölteríté a födelet, rátévén felűl a borítékot, a mint az Úr parancsolta vala.

2 Móz. 40,18

Betevé a bizonyságot is a szekrénybe, alája tévén a rudakat, és föléje a felelet-táblát.

2 Móz. 40,19

És midőn a szekrényt bevitte a hajlékba, eléje függeszté a szőnyeget, hogy beteljesítse az Úr parancsát.

2 Móz. 40,20

Betevé az asztalt is a bizonyság hajlékába, éjszaki rész felé a függönyön kivűl;

2 Móz. 40,21

elrendezvén rajta a kitett kenyereket, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

2 Móz. 40,22

A gyertyatartót is betevé a bizonyság hajlékába az asztalnak átellenébe, a déli részre,

2 Móz. 40,23

elhelyezvén rendszerint a lámpákat az Úr parancsa szerint.

2 Móz. 40,24

Az aranyoltárt is a bizonyság födele alá tevé a függöny átellenébe;

2 Móz. 40,25

és azon jóillatú fűszereket gyujta, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.

2 Móz. 40,26

Föltevé a függönyt is a bizonyság hajlékának bejárásán;

2 Móz. 40,27

és az égőáldozat oltárát a bizonyság ajtaja elé tevé, áldozván azon égő- és egyéb áldozatokat, a mint az Úr parancsolta vala.

2 Móz. 40,28

A mosdókádat is a bizonyság hajléka és az oltár közé helyezé, megtöltvén azt vízzel.

2 Móz. 40,29

És megmosák Mózes és Áron és fiai kezeiket és lábaikat,

2 Móz. 40,30

mikor bementek a szövetség hajlékába, és az oltárhoz járúltak, a mint az Úr Mózesnek parancsolta vala.

2 Móz. 40,31

Fölállítá a tornáczot is a hajlék és az oltár körűl, felfüggesztvén a szőnyeget annak bejárásán. Miután mindenek elkészűltek,

2 Móz. 40,32

felhő födé be a bizonyság hajlékát, és az Úr dicsősége tölté be azt. [Móz. IV. 9,15. Kir. III. 8,10.]

2 Móz. 40,33

Be sem mehete Mózes a szövetség hajlékába, mert a felhő mindent befödött vala, és az Úr fönsége fényeskedék, beborítatván mindenek a felhő által.

2 Móz. 40,34

Mikor a felhő fölemelkedett a hajlékról, megindúlának Izrael fiai seregeik szerint;

2 Móz. 40,35

ha fölötte függ vala, azon helyen maradának.

2 Móz. 40,36

Mert az Úr felhője lebeg vala nappal a hajlék fölött, és éjszaka a tűz, Izrael egész népének láttára minden költözéseikben.