SZENT PÁL APOSTOL I. LEVELE TIMOTEUSHOZ.

Jegyzet


1 Tim 1

Pál ír Timoteusnak, s kegyelmet, irgalmat és békét kiván neki. Kérlek, kösd szivére némely tanítóknak, hogy ne foglalkozzanak az angyali lények fokozatáról és nemzetségéről szóló alaptalan tanításokkal, sőt inkább főczéljok legyen a tiszta lelkiisméretből és igaz hitből származó szeretetre tanítani. Ők törvénytanítók akarnak lenni, s a törvényről magoknak sincs helyes ismeretök. A mózesi törvény jó, de az nem az igazaknak, az igazi keresztényeknek adatott, kik a parancsokat belső ösztönből önmagoktól teljesítik, hanem a nem igazaknak, mindazoknak adatott, kik a tiszta tanítás ellen cselekszenek. A tiszta tanítmány az evangéliomban foglaltatik, mely, Istennek legyen hála, énrám, ki üldöző és legnagyobb bűnös voltam, kegyelemből és irgalomból hirdetés végett bizatott; mert Krisztus azért jött, hogy a bűnösöket üdvözítse, s mások bátoritására énrajtam is könyörűlt. Tehát ajánlom neked, tartsd szemed előtt ama főczélt, hogy harczolj az igaz hitért és tiszta lelkiisméretért, a mit némelyek megvetettek, mint Himeneus és Sándor, kiket kizártam.

1 Tim 1,1

Pál, Jézus Krisztus apostola, a mi üdvözítő Istenünknek és Krisztus Jézusnak, a mi reménységünknek parancsából,

1 Tim 1,2

Timoteusnak, a hitben szeretett fiamnak. Kegyelem, irgalmasság és békeség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól. [Apost.cs. 16,1.]

1 Tim 1,3

A mint kértelek téged, midőn Macedoniába mentem, hogy Efezusban maradj, és hagyd meg némelyeknek, hogy különbözőt ne tanítsanak,

1 Tim 1,4

s ne figyelmezzenek a mesékre és a végtelen nemzetségjegyzékekre, melyek inkább vitatkozásra szolgálnak, mint Istenben való épülésre, mely a hit által vagyon.

1 Tim 1,5

A parancsolat végczélja pedig a tiszta szivből, jó lelkiisméretből és tettetés nélküli hitből való szeretet;

1 Tim 1,6

melyektől némelyek eltévelyedvén, hiábavaló beszédekre hajlottak.

1 Tim 1,7

A törvény tanítói akarván lenni, nem értik sem a miket szólanak, sem a miket bizonyítanak.

1 Tim 1,8

Tudjuk pedig, hogy jó a törvény, ha ki azzal helyesen él, [Rom. 7,12.]

1 Tim 1,9

tudván azt, hogy a törvény nem az igazért adatott, hanem a hamisakért és engedetlenekért, az istentelenek- és bűnösökért, a vétkesek- és förtelmesekért, az atya- és anya-gyilkosokért, az ember-ölőkért,

1 Tim 1,10

a fajtalanok-, férfiparáznák-, emberrablók-, hazugok- és hamisan esküvőkért, és ha mi egyéb az igaz tudománynyal ellenkezik,

1 Tim 1,11

mely a boldog Isten dicsőséges evangélioma szerint vagyon, mely rám bízatott.

1 Tim 1,12

Hálát adok annak, ki engem megerősített, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, hogy engem hívnek itélt, e szolgálatba helyezvén;

1 Tim 1,13

ki ezelőtt káromló voltam és üldöző és gyalázó; de megnyertem az Isten irgalmasságát, mivel tudatlanúl cselekedtem azt a hitetlenségben;

1 Tim 1,14

sőt igen bőséges lett rajtam a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel.

1 Tim 1,15

Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó: hogy Krisztus Jézus e világra jött üdvözíteni a bűnösöket, kik között első én vagyok. [Márk 2,17.]

1 Tim 1,16

De azért nyertem irgalmasságot, hogy rajtam mutassa meg Krisztus Jézus először teljes béketürését azok tanitására, kik hinni fognak őbenne az örök életre.

1 Tim 1,17

Az örökkévalóság halhatatlan és láthatatlan királyának, az egyedűl való Istennek pedig tisztelet és dicsőség mindörökön örökké. Amen.

1 Tim 1,18

E parancsot ajánlom neked, fiam, Timoteus! hogy a felőled mondott jövendölések szerint harczolj azokra nézve jó harczot,

1 Tim 1,19

hited lévén és jó lelkiisméreted, melyet némelyek megvetvén, a hitre nézve is hajótörést szenvedtek;

1 Tim 1,20

kik közől való Himeneus és Sándor, kiket átadtam a sátánnak, hogy tanúljanak nem káromkodni.

1 Tim 2

Midőn nyilvánosan összegyűltök, könyörögjetek minden emberekért, különösen az elöljárókért, hogy nyugalmas életetek legyen, és ők is az üdvre jussanak; mert Isten akarja, hogy minden ember üdvözűljön, mivel egy az Isten, egy a közbenjáró mindenekért, s én is az üdv hirdetésére pogányok apostoláúl választattam mindeneknek. A könyörgést a férfiak fölemelt, tiszta kezekkel, szeretetben végezzék, s e mellett az asszonyok szerény ruházatban jelenjenek meg. Csendes engedelmességgel hallgassanak ezek az egyházban, és tanúljanak, de ne tanítsanak, mert ez által a férfiak fölé emelkednének, mivel Ádám előbb teremtetett, mint Éva, és nem Ádám, hanem Éva csábíttatott el; azonban ők gyermekeket szülvén, üdvözűlhetnek, ha jó keresztények maradnak, és gyermekeiket istenifélelemben nevelik.

1 Tim 2,1

Kérlek azért, hogy mindenek előtt, legyenek könyörgések, imádságok, kérések, hálaadások minden emberekért,

1 Tim 2,2

a királyokért és mindazokért, kik méltóságban vannak, hogy nyugodalmas és csendes életünk legyen teljes ajtatosságban és tisztességben.

1 Tim 2,3

Mert ez jó és kellemes a mi üdvözítő Istenünk előtt,

1 Tim 2,4

ki azt akarja, hogy minden ember üdvözűljön, és az igazság ismeretére jusson.

1 Tim 2,5

Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is az Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,

1 Tim 2,6

ki önmagát adta mindenekért váltságúl, bizonyság lévén az ő idejében,

1 Tim 2,7

mire én rendeltettem hirdetővé és apostollá (igazságot mondok, nem hazudok), a pogányok tanitójává a hitben és igazságban.

1 Tim 2,8

Akarom tehát, hogy a férfiak imádkozzanak minden helyen, tiszta kezeket emelvén fel, harag és versengés nélkül.

1 Tim 2,9

Hasonlóképen az asszonyok is tisztességes öltözetben, szeméremmel és józansággal ékesítsék magokat, és nem fodorított hajakkal, vagy aranynyal, vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözettel; [Péter I. 3,3.]

1 Tim 2,10

hanem a mint asszonyokhoz illik, ajtatosságot mutassanak jócselekedetek által.

1 Tim 2,11

Az asszony csendesen tanúljon minden engedelmességgel;

1 Tim 2,12

nem engedem pedig meg az asszonynak, hogy tanítson, sem hogy uralkodjék férjén, hanem hogy csendességben legyen; [Kor. I. 14,34.]

1 Tim 2,13

Mert Ádám lőn először alkotva, azután Éva;

1 Tim 2,14

és nem Ádám lőn elcsábítva, hanem az asszony csábíttatott el, és megszegte a parancsot.

1 Tim 2,15

Azonban üdvözűlni fog a fiak szülése által, ha megmarad a hitben és szeretetben, szentségben és józanságban.

1 Tim 3

A tulajdonok, melyekkel a püspöknek és papnak bírnia kell. A diakonusok és ezek feleségeinek tulajdonai. Reménylem ugyan, hogy magam megyek hozzád csakhamar; de ha késném is, tudod, mily viselet kivántatik tőled, hogy méltó légy ama házban járni, mely az Isten háza, s erőssége az igazságnak, a legfőbb titokteljes igazságnak.

1 Tim 3,1

Igaz beszéd ez: Ha ki püspökséget kiván, jó dolgot kiván.

1 Tim 3,2

A püspöknek azért feddhetlennek kell lennie, egy feleségű férfiúnak, józannak, okosnak, tisztesnek, szemérmesnek, vendégszeretőnek, a tanitásra alkalmasnak, [Títus 1,7.]

1 Tim 3,3

nem részegesnek, nem verekedőnek, hanem szerénynek, nem vetekedőnek, nem fösvénynek,

1 Tim 3,4

hanem hogy házának jól gondját viselje, engedelmes fiai lévén minden tisztességben.

1 Tim 3,5

Mert a ki maga házára nem tud gondot viselni, miképen lesz szorgalmas gondja Isten anyaszentegyházára?

1 Tim 3,6

Ne legyen új megtért, nehogy kevélységgel fölfuvalkodván, az ördög itéletébe essék.

1 Tim 3,7

Szükség pedig jó bizonyságának lenni a kivülvalóktól is, hogy ne essék gyalázatba és az ördög tőrébe.

1 Tim 3,8

A diakonusok is hasonlóképen legyenek szemérmesek, nem kétnyelvűek, nem sok bort ivók, nem rút nyereségvadászók;

1 Tim 3,9

a hit titkát birván tiszta lelkiismérettel.

1 Tim 3,10

Ezek is vizsgáltassanak meg előbb, és úgy szolgáljanak, ha vétek nélkül vannak.

1 Tim 3,11

Az asszonyok hasonlóképen legyenek szemérmesek, nem rágalmazók, józanok, hívek mindenekben.

1 Tim 3,12

A diakonusok egy feleségű férfiak legyenek, kik jól gondját viseljék fiaiknak és házoknak;

1 Tim 3,13

mert a kik jól szolgálnak, jó előmenetelt szereznek magoknak, és nagy bátorságot a Krisztus Jézusban való hitre nézve.

1 Tim 3,14

Ezeket írom neked, remélvén, hogy csakhamar magam megyek hozzád;

1 Tim 3,15

ha pedig késném, hogy tudjad, mint kelljen foglalkoznod az Isten házában, mely az élő Isten anyaszentegyháza, az igazság oszlopa és erőssége.

1 Tim 3,16

És kérdésen kivűl nagy az (isteni) kegyesség titka, mely kinyilváníttatott a testben, igazoltatott a lélek által, láttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányoknak, hitelt nyert a világon, fölvitetett a dicsőségbe.

1 Tim 4

Bármily elismert fönséges a keresztény tanítmány, mégsem őriztetik az mindig tisztán, mert az utolsó időkről hirdeti a Szentlélek, hogy tévtanítók fognak támadni, kik a hittől elszakadnak, s hamis megtartózkodást hirdetnek. Te hirdesd ellenben, hogy minden megszenteltetik az Isten igéje és az imádság által, és ne hajts a meseszerű tanítmányokra; sőt inkább gyakorold magadat az istenességben, s élj egészen hivatásodnak.

1 Tim 4,1

A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időkben némelyek a hittől elszakadnak, a tévelyítő lelkekre és az ördögök tudományára figyelmezvén; [Tim. II. 3,1. Péter II. 3,3. Júdás 18.]

1 Tim 4,2

kik képmutatással hazudságot szólván, és megbélyegzett lelkiisméretűek lévén,

1 Tim 4,3

tiltják a házasságot és az étkeket, melyeket az Isten teremtett, hogy azokkal hálát adva éljenek a hívek, és a kik megismerték az igazságot;

1 Tim 4,4

mert az Istennek minden teremtménye jó, és semmit sem kell megvetni, a mi hálaadással vétetik:

1 Tim 4,5

mivel megszenteltetik az Isten igéje és az imádság által.

1 Tim 4,6

Ezeket eléadván az atyafiaknak, jó szolgája leszesz Krisztus Jézusnak, ki fölneveltettél a hitnek és igaz tudománynak igéiben, melyet nyertél.

1 Tim 4,7

A hiábavaló mesebeszédeket pedig távoztasd el; hanem inkább gyakorold magadat az ajtatosságban; [Tim. II. 2,13. Tít. 3,9.]

1 Tim 4,8

mert a testi gyakorlat keveset használ, az ajtatosság pedig mindenre hasznos, igérete lévén a jelen és jövendő élet felől.

1 Tim 4,9

Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó.

1 Tim 4,10

Mert azért munkálkodunk és szidalmaztatunk, mivel az élő Istenben bízunk, ki Üdvözítője minden embernek, főképen a híveknek.

1 Tim 4,11

Ezeket parancsold és tanítsd.

1 Tim 4,12

Senki se vesse meg ifjúságodat, hanem légy példája a híveknek beszédben, társalkodásban, szeretetben, hitben, tisztaságban.

1 Tim 4,13

Míg oda megyek, folytasd az olvasást, intést és tanitást.

1 Tim 4,14

Ne hanyagold el a kegyelmet, mely benned vagyon, mely neked adatott a prófétálás által az egyházi szolgák kézföltételével.

1 Tim 4,15

Ezekről elmélkedjél, ezekben légy, hogy a te előmeneteled nyilván legyen mindeneknél.

1 Tim 4,16

Vigyázz magadra és a tanítmányra; légy ebben állhatatos. Mert ezt cselekedvén, tenmagadat is üdvözíted, azokat is, kik téged hallgatnak.

1 Tim 5

Minő viseletűnek kell lenni az öregek, ifjak és az özvegyek iránt, kik igazán ilyenek. A diakonisszák tulajdonai; minő özvegyeket nem kell ilyenekűl választani. A papok ellátatásáról; mily eljárást kell követni az ellenök emelt vádaknál; a fölszentelés előtti óvatosságról.

1 Tim 5,1

Az öreg embert ne dorgáld, hanem kérjed, mint atyádat, az ifjakat, mint öcséidet;

1 Tim 5,2

az öreg asszonyokat, mint anyádat, az ifjú asszonyokat, mint húgaidat minden tisztasággal.

1 Tim 5,3

Az özvegyeket tiszteljed, kik igazán özvegyek.

1 Tim 5,4

A mely özvegynek pedig fiai vagy unokái vannak, tanúlja meg először háznépét kormányozni, és viszonszolgálattal legyen szülőihez; mert ez kedves dolog az Isten előtt.

1 Tim 5,5

A ki pedig igazán özvegy és elhagyatott, bízzék Istenben, és foglalja magát könyörgésekben és imádságokban éjjel-nappal.

1 Tim 5,6

Mert a ki kéjelgésben el, az már élve meghalt.

1 Tim 5,7

És azt parancsold nekik, hogy feddhetlenek legyenek.

1 Tim 5,8

Ha ki pedig övéire és főkép háznépére gondot nem visel, a hitet megtagadta, és a hitetlennél alábbvaló.

1 Tim 5,9

Szolgálatra oly özvegy választassék, ki a hatvan esztendőt meghaladta, ki csak egy férfiúnak volt felesége,

1 Tim 5,10

kinek jócselekedeteiről bizonysága vagyon, hogy fiakat nevelt, szállást adott, a szentek lábait mosta, a nyomorúságban szenvedőknek segítségökre volt, hogy minden jócselekedetre törekedett.

1 Tim 5,11

Az ifjú özvegyeket pedig távoztasd, mert miután elpuhúlnak Krisztus ellenére, férjhez akarnak menni,

1 Tim 5,12

s kárhozatba esnek, mivel az első hitet megszegték,

1 Tim 5,13

egyszersmind pedig hívalkodók lévén, megszoknak házonkint járni, nemcsak hívalkodók pedig, hanem csacsogók és nyugtalanok is, beszélvén, a miket nem kellene.

1 Tim 5,14

Akarom azért, hogy a fiatalok férjhez menjenek, fiakat szüljenek, háziasszonyok legyenek, semmi alkalmat ne adjanak az ellenkezőnek szidalmazásra.

1 Tim 5,15

Mert már némelyek elhajlottak a sátán után.

1 Tim 5,16

Ha valamely hivőnél özvegyek vannak, tartsa őket, s ne terheljék az anyaszentegyházat, hogy azoknak, kik valóban özvegyek, elegendő legyen.

1 Tim 5,17

A jól foglalkozó egyházi szolgák kettős tiszteletre érdemesíttessenek, főképen, kik az igében és tanításban munkálkodnak.

1 Tim 5,18

Mert az írás mondja: A nyomtató ökörnek ne kösd be száját. És: Méltó a munkás az ő bérére.

1 Tim 5,19

Az egyházi szolga ellen vádat ne fogadj el, hanem csak két vagy három tanúbizonyság mellett.

1 Tim 5,20

A vétkezőket mindenek előtt fedd meg, hogy a többiek is féljenek.

1 Tim 5,21

Igen kérlek az Isten, a Krisztus Jézus és a választott angyalok előtt, hogy ezeket tartsd meg személyválogatás nélkül, semmit nem cselekedvén valamely részre hajolva.

1 Tim 5,22

Kezeidet hirtelen senkire ne tedd, és ne légy részes idegen bűnökben; magadat tisztán tartsad.

1 Tim 5,23

Ne igyál mégis csak vizet, hanem egy kevés borral élj gyomrod és gyakori betegeskedésed miatt.

1 Tim 5,24

Némely emberek bűnei nyilvánvalók, megelőzik az itéletet; némelyek pedig utóbb jőnek napfényre.

1 Tim 5,25

Hasonlóképen a jócselekedetek is nyilvánvalók, és a melyek nem ilyenek, titokban nem maradhatnak.

1 Tim 6

A szolgák becsüljék pogány uraikat, keresztény uraikat pedig, azért, hogy hitrokonok, meg ne vessék. Némelyek ezen és más dolgokban máskép tanítanak, versengők, és üzletet csinálnak az ajtatosságból; ezt te kerűljed. Az ajtatosság nagy nyeremény ugyan, de mely kevéssel megelégszik. A kik gazdagok akarnak lenni, mindenféle kisértetbe esnek, s a haszonlesés elpártolásra visz a hittől. Kerűljed ezt, harczolj a hitért, és maradj hű vallásodhoz Jézus Krisztus megjelenéseig. Hagyd meg a gazdagoknak, hogy Istenben bízzanak és jót cselekedjenek. Őrizd meg a rádbizott tanítmányt, s az álbölcseségtől ne engedd magadat eltántoríttatni.

1 Tim 6,1

A mely szolgák iga alatt vannak, uraikat minden tiszteletre méltóknak tartsák, hogy ne káromoltassék az Úr neve és a tanítmány.

1 Tim 6,2

A kiknek pedig hivő uraik vannak, azokat meg ne vessék, azért, mivel atyafiak; hanem annál inkább szolgáljanak, mivelhogy hivők és kedveltek, kik a jótéteményben részesek. Ezekre taníts és ints.

1 Tim 6,3

Ha ki másképen tanít, és nem enged a mi Urunk Jézus Krisztus üdvösséges beszédeinek és az ajtatosságra vezető tudománynak,

1 Tim 6,4

kevély az, és semmit sem tud, hanem kérdésekben és szóvitákban nyavalyog, melyekből támad a gyülölség, versengés, káromlás, gonosz gyanakodás,

1 Tim 6,5

megvesztegetett elméjű emberek vitatkozása, kik az igazságtól meg vannak fosztva, az ajtatosságot nyerészkedésnek tartván.

1 Tim 6,6

Csakugyan nagy nyeremény az ajtatosság megelégedéssel;

1 Tim 6,7

mert semmit sem hoztunk e világra, kétségkivül el sem vihetünk. [Jób 1,21. Préd. 5,14.]

1 Tim 6,8

Eledelünk lévén tehát és ruházatunk, azokkal elégedjünk meg. [Péld. 27,26.]

1 Tim 6,9

Mert a kik gazdagok akarnak lenni, kisértetbe esnek s az ördög tőrébe, és sok haszontalan és ártalmas kivánságokba, melyek az embert halálos veszedelembe merítik.

1 Tim 6,10

Mert minden gonoszságnak gyökere a pénzvágy; mely után járván némelyek, eltévelyedtek a hittől, és sok fájdalomba bonyolodtak.

1 Tim 6,11

De te, oh Isten embere! ezektől fuss; kövesd pedig az igazságot, istenes életet, hitet, szeretetet, béketűrést, szelídséget.

1 Tim 6,12

Harczold a hitnek jó harczát, törekedjél az örök életért, melyre hivattál, s melyről jó vallást tettél sok tanú előtt.

1 Tim 6,13

Lelkedre kötöm az Isten előtt, ki mindeneket megelevenít, és a Krisztus Jézus előtt, ki bizonyságot tett Pontzius Pilátus alatt, ama jó vallást,

1 Tim 6,14

hogy megtartsd a parancsot tisztán, feddhetlenűl a mi Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig,

1 Tim 6,15

melyet annak idején megmutat a boldog és egyedűl hatalmas, a királyok Királya és uralkodók Ura, [Jel. 17,14.]

1 Tim 6,16

kinek egyedűl vagyon halhatatlansága, és hozzájárulhatlan világosságban lakik; kit az emberek közől senki nem látott, de nem is láthat; kinek tisztelet és örök hatalom. Amen.

1 Tim 6,17

E világi gazdagoknak parancsold meg, hogy fennhéjázók ne legyenek, és reményöket ne helyezzék a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, (ki nekünk mindent bőven ad táplálásunkra),

1 Tim 6,18

hogy cselekedjenek jót, legyenek gazdagok jócselekedetekben, szívesen adakozók, közlékenyek,

1 Tim 6,19

gyüjtsenek magoknak kincset jövendőre jó alapúl, hogy elnyerjék az igazi életet.

1 Tim 6,20

Oh Timoteus! a nálad letett kincset őrizd meg, távoztatván a hiábavaló szóújitásokat és a hamisan úgynevezett tudomány ellenvetéseit,

1 Tim 6,21

melyet követvén némelyek, a hittől elszakadtak. Kegyelem veled. Amen.