SZENT JÁNOS APOSTOL I. LEVELE.

Jegyzet


1 Ján 1

Az élet örök Igéjét, melyet magam láttam és tapintottam (mert az élet, mely az Atyánál volt, megjelent a földön), – hirdetem én nektek, hogy arról teljes oktatást nyerve, ti is teljes egyesülésbe jussatok Istennel, az Atyával és az ő Fiával, és a ti örömetek teljes legyen. Az én tanításom főtartalma pedig ez: hogy az Isten szent, s nekünk is azzá kell lennünk. Ha gonoszt cselekszünk, nincs vele egyesülésünk; de ha jót teszünk, egymás között és vele egyesülve vagyunk, és részt veszünk Jézus Krisztus váltsághalálában, ki minket minden bűntől megtisztít, mert bűnösök vagyunk; bűneink elismerése bocsánatot eszközöl, a ki azokat tagadja, hazug az, és magát az Istent teszi hazuggá.

1 Ján 1,1

A mi kezdettől volt, a mit hallottunk, a mit szemeinkkel láttunk, a mit néztünk, és kezeink tapintottak, az életnek Igéjéről… –

1 Ján 1,2

(mert az élet megjelent, és mi láttuk és bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, mely az Atyánál vala, és megjelent nekünk,)

1 Ján 1,3

a mit láttunk és hallottunk, az hirdetjük nektek, hogy nektek is társaságtok legyen velünk, és a mi társaságunk legyen az Atyával, és az ő Fiával, Jézus Krisztussal.

1 Ján 1,4

És ezeket írjuk nektek, hogy örűljetek, és a ti örömetek teljes legyen.

1 Ján 1,5

És ez az izenet, melyet hallottunk tőle, és nektek hirdetünk: Hogy az Isten világosság, és őbenne nincs semmi sötétség.

1 Ján 1,6

Ha azt mondjuk, hogy társaságunk van vele, – és sötétségben járunk, hazudunk, és igazságot nem cselekszünk.

1 Ján 1,7

Ha pedig világosságban járunk, a mint ő is világosságban vagyon, úgy társaságunk van egymással, és a Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. [Zsid. 9,14.]

1 Ján 1,8

Ha azt mondjuk, hogy nincs vétkünk, magunkat csaljuk meg, és igazság bennünk nincsen. [Péld. 20,9.]

1 Ján 1,9

Ha pedig megvalljuk bűneinket, hív ő és igaz, hogy megbocsássa nekünk vétkeinket, és megtisztítson minket minden gonoszságtól.

1 Ján 1,10

Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazugnak tartjuk őt, és az ő igéje nincs mibennünk.

1 Ján 2

A bűnről és bűnbocsánatról nem azért írok nektek, hogy könnyelműekké tegyelek, hanem hogy a bűnt kerűljétek, és Isten parancsait tartsátok meg, habár minekünk, ha vétkezünk, van engesztelőnk Jézusban. A ki Isten parancsait megtartja, az bír Isten igaz ismeretével és szeretetével. Ez már régi tanítás, melyet mindjárt kezdetben megtéréstekkor hallottatok; de új parancsot is írok nektek, a felebaráti szeretet parancsát, melyet Jézus újnak nevezett, s mely rátok nézve új is, mert a világosság új tanításához, az evangéliomhoz tartozik; mert a ki keresztény akar lenni, szeretnie kell felebarátját. E szeretet mellett, azon nagy kegyelmekért, melyeket nyertek, s a nagy előmenetért, melyet tettetek, még azt is szivetekre kell kötnöm, hogy a világot és annak gyönyöreit ne szeressétek; mert a világ végre elmúlik, és csak az Istent szerető marad meg mindörökre. A világ vége nincs is igen messze; mert az utolsó időt éljük, mint ezt a kereszténység elleneiről, a tévtanítókról látjuk. Nem szükség, hogy ezekről óvakodásra intselek; mert a tanítás által, melyet nyertetek, a hazudságot meg tudjátok különböztetni az igazságtól. Az ő hazudságuk abban áll, hogy Jézusban tagadják az Isten Fiát s így tagadják az Atyát is. Maradjatok a kezdetben nyert tanítás mellett, és megnyeritek az örök életet, maradjatok a tanításban és kegyelemben, melyekkel fölkenettetek, hogy vigasztalódva nézzetek eléje az ő eljövetelének, legyetek igazak őbenne, az igazban, hogy mint Isten fiai, vele is örökösök lehessetek.

1 Ján 2,1

Fiacskáim! ezeket írom nektek, hogy ne vétkezzetek. De ha valaki vétkezett is, van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus;

1 Ján 2,2

és ő engesztelő a mi bűneinkért; nem csak a mieinkért pedig, hanem az egész világéiért is.

1 Ján 2,3

És abból tudjuk meg, hogy őt ismerjük, ha az ő parancsait megtartjuk.

1 Ján 2,4

A ki azt mondja, hogy ismeri őt, de parancsait nem tartja meg, hazug az, és abban nincs igazság.

1 Ján 2,5

A ki pedig megtartja az ő igéjét, bizonyára abban az isteni szeretet tökéletes, és abból tudjuk meg, hogy őbenne vagyunk.

1 Ján 2,6

A ki azt mondja, hogy őbenne lakik, neki is úgy kell járnia, mint ő járt.

1 Ján 2,7

Szerelmesim! nem új parancsot írok nektek, hanem régi parancsot, mely nálatok volt kezdettől; a régi parancsolat azon íge, melyet hallottatok.

1 Ján 2,8

Hanem új parancsot is írok nektek, mely való mind őrája, mind tirátok nézve; mert a sötétség elmúlt, és az igaz világosság már világoskodik.

1 Ján 2,9

A ki azt mondja, hogy a világosságban vagyon, de atyjafiát gyűlöli, az mindeddig sötétségben vagyon.

1 Ján 2,10

A ki szereti atyjafiát, az világosságban marad, és abban nincs botránkozás.

1 Ján 2,11

A ki pedig gyűlöli atyjafiát, sötétségben vagyon, és sötétségben jár, és nem tudja, hova megyen, mert a sötétség megvakította szemeit.

1 Ján 2,12

Ezt írom nektek, fiacskáim! mert megbocsáttatnak bűneitek az ő nevéért.

1 Ján 2,13

Irom nektek, atyák! mert megismertétek azt, ki kezdettől vagyon. Irom nektek, gyermekek! mert a gonoszt legyőztétek.

1 Ján 2,14

Irom nektek, kisdedek! mert megismertétek az Atyát. Irom nektek, ifjak! mert erősek vagytok, és az Isten igéje megmarad bennetek, és a gonoszt legyőztétek.

1 Ján 2,15

Ne szeressétek e világot, sem azokat, mik e világban vannak. Ha ki e világot szereti, nincs abban az Atyának szeretete.

1 Ján 2,16

Mert mind a mi e világon vagyon, a test kivánsága, a szemek kivánsága és az élet kevélysége, mi nem az Atyától hanem e világtól vagyon.

1 Ján 2,17

És e világ elmúlik és az ő kivánsága; a ki pedig Isten akaratját cselekszi, mindörökké megmarad.

1 Ján 2,18

Fiacskáim! itt az utolsó óra; és a mint hallottátok, az antikrisztus eljő; sőt most sokan antikrisztusok lettek; ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra.

1 Ján 2,19

Közőlünk mentek ki, de nem voltak közőlünk valók, mert ha közőlünk valók lettek volna, bizonyosan megmaradtak volna velünk; de rajtok tűnik ki, hogy nem mindnyájan közőlünk valók.

1 Ján 2,20

De ti föl vagytok kenve ama Szenttől, és tudtok mindeneket.

1 Ján 2,21

Nem is úgy írtam nektek, mintha nem tudnátok az igazságot, hanem mint a kik tudják azt, és hogy semmi hazudság nincs az igazságból.

1 Ján 2,22

Kicsoda hazug, ha nem az, ki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, a ki tagadja az Atyát és a Fiút.

1 Ján 2,23

A ki tagadja a Fiút, az Atya sincs annál; a ki vallja a Fiút, az Atya is van annál.

1 Ján 2,24

A mit kezdettől hallottatok, maradjon az bennetek; ha bennetek marad, a mit kezdettől hallottatok, ti is a Fiúban és az Atyában maradtok.

1 Ján 2,25

És ez az igéret, melyet ő tett nekünk, az örök élet.

1 Ján 2,26

Ezeket írtam nektek azokról, kik eltévelyítnek titeket.

1 Ján 2,27

De a kenet, melyet tőle vettetek, maradjon meg bennetek, és nem szükség, hogy valaki tanítson titeket; hanem a mint az ő kenete tanít titeket mindenről, az igaz, és nem hazudság, és a mint ő tanított titeket, maradjatok abban.

1 Ján 2,28

Ugy van, fiacskáim! maradjatok őbenne, hogy mikor majd megjelenend, bizodalommal legyünk, és meg ne szégyeníttessünk általa az ő eljövetelekor.

1 Ján 2,29

Ha tudjátok, hogy ő igaz, azt is tudjátok, hogy mindaz, ki igazságot cselekszik, őtőle született.

1 Ján 3

Oly nagy az Isten szeretete, hogy ő minket fiaivá tesz. Ezt nem ismeri el a világ, mert nem ismeri az Istent, és csak a külső szerint itél, de a ti dicsőségtek még nem nyilvánúlt ki. Hogy e dicsőséghez a reményt el ne veszítsük, meg kell a bűntől tisztúlnunk; mert a bűn igaztalanná tesz, és nem fér össze a bűnnélküli bűn-elvevővel, az őbenne való maradással és az ő ismeretével, mivel csak az igaz lesz hasonló hozzája, a bűnös pedig az ördöghöz hasonlít. A vétkezés az újjászületés állapotával sem fér meg, hanem a ki valóban Isten fia, gyakorolja az igazságot és felebaráti szeretetet, a mint parancsolva van, míg az igaztalanok, mint Kain, gonoszt cselekesznek és felebarátaikat gyűlölik. A gonoszok gyűlölete halálból jő, és halálra visz. Ellenben a ki szeret, feláldozza életét is, vagy legalább segít, a mint telik tőle, szenvedő felebarátján. Ily tevékeny szeretetet gyakoroljunk, hogy bizonyságunk legyen arról, hogy Isten fiai vagyunk, és lelkiisméretünket megnyugtathassuk; mert ha már minket lelkiisméretünk elkárhoztat, mikép fogunk megállani Isten előtt? Ha lelkiisméretünk fölment, Isten meghallgatja imádságunkat, mivel megtartjuk Isten parancsát, mely hitet és szeretetet kiván, és Jézusban maradunk.

1 Ján 3,1

Lássátok, minő szeretetet mutatott hozzánk az Atya, hogy Isten fiainak neveztessünk, és azok legyünk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismeri őt.

1 Ján 3,2

Szerelmesim! most Isten fiai vagyunk, de még nincs kijelentve, milyenek leszünk. Tudjuk azonban, hogy mikor ő meg fog jelenni, hasonlók leszünk hozzája; mert látni fogjuk őt, a mint vagyon.

1 Ján 3,3

És mindaz, kinek ily reménysége vagyon őbenne, megszenteli magát, a mint ő is szent.

1 Ján 3,4

Mindaz, ki bűnt cselekszik, igaztalanságot is cselekszik, mert a bűn igaztalanság.

1 Ján 3,5

És tudjátok, hogy ő megjelent, hogy a mi bűneinket elvegye, és bűn őbenne nincsen.

1 Ján 3,6

Mindaz, ki őbenne marad, nem vétkezik, és mindaz, ki vétkezik, nem látta őt, és nem ismerte őt.

1 Ján 3,7

Fiacskáim! senki ne tévelyítsen el titeket. A ki igazságot cselekszik, igaz az, a mint ő is igaz.

1 Ján 3,8

A ki bűnt cselekszik, az ördögtől vagyon, mert az ördög kezdettől fogva vétkezik. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy elrontsa az ördög cselekedeteit.

1 Ján 3,9

A ki Istentől született, bűnt nem cselekszik, mert az ő magva van benne, és nem vétkezhetik, mivel Istentől született.

1 Ján 3,10

Erről ismertetnek meg az Isten fiai és az ördög fiai. A ki nem igaz, nincs az Istentől, és a ki nem szereti atyjafiát;

1 Ján 3,11

mert ez az izenet, melyet hallottatok kezdettől, hogy egymást szeressétek, [Ján. 13,34. 15,12.]

1 Ján 3,12

nem úgy, mint Kain, ki a gonosztól vala, és megölé testvérét. És miért ölé meg őt? Mert az ő cselekedetei gonoszak valának, az ő testvéreéi pedig igazak.

1 Ján 3,13

Ne csodáljátok, atyámfiai, ha e világ gyűlöl titeket.

1 Ján 3,14

Mit tudjuk, hogy a halálból átvitettünk az életre, mert szeretjük felebarátinkat. A ki nem szeret, halálban marad.

1 Ján 3,15

Minden, a ki gyűlöli felebarátját, gyilkos az; és tudjátok, hogy egy gyilkosnak sincs magában megmaradó örök élete.

1 Ján 3,16

Abból ismertük meg az Isten szeretetét, hogy ő életét adta miérettünk; nekünk is életünket kell adnunk atyánkfiaiért.

1 Ján 3,17

A ki e világ javaival bír, és látja szűkölködni felebarátját, és bezárja szivét előtte: mikép marad meg abban az Isten szeretete?

1 Ján 3,18

Fiacskáim! ne szeressünk szóval, se nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal.

1 Ján 3,19

Abból ismerjük meg, hogy az igazságból vagyunk, és az ő színe előtt megnyugtatjuk sziveinket.

1 Ján 3,20

Mert ha minket szivünk vádol, nagyobb az Isten szivünknél, és tud mindeneket.

1 Ján 3,21

Szerelmesim! ha szivünk nem vádol minket, bizodalmunk vagyon az Istenhez,

1 Ján 3,22

és a mit kérünk, megnyerjük tőle, mert az ő parancsait megtartjuk, és a mik őelőtte kedvesek, azokat cselekeszszük.

1 Ján 3,23

És ez az ő parancsolata: hogy higyünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében; és szeressük egymást, a mint megparancsolta nekünk.

1 Ján 3,24

És a ki megtartja az ő parancsait, őbenne lakik, és ő abban; és hogy bennünk lakik, a Lélek által tudjuk meg, melyet nekünk adott. [Ján. I. 4,13. Ján. 14,23. Rom. 8,9. Kor. I. 12,3.]

1 Ján 4

Szerelmesim! ne higyetek minden tatítónak. Csak azok az igaz tanítók, a kik megvallják, hogy az Isten Fia Jézus Krisztusban, mint valóságos ember, megjelent; a kik ezt tagadják, az antikrisztus szerint beszélnek, ki már most a világon vagyon. Mivel ti Isten fiai vagytok, e világfiak nem győzhetnek meg titeket; mert a ki Istentől született, Istent ismeri és hallgat az apostoli tanításra. Isten ezen ismeretével mindig együtt jár a szeretet; mert a ki nem szeret, Istent nem ismeri, mivel az Isten szeretet, mint ezt az ő Fia elküldése által megmutatta, kit, a nélkül, hogy őt előre szerettük volna, a mi bűneinkért áldozatúl adott. Mivel Isten minket annyira szeretett, őt, a láthatatlant, az ő képmásaiban kell szeretnünk, hogy vele egyesűlve maradjunk, s az iránta való szeretetben tökéletesek legyünk. Velünk való egyesűlésének jele az ő lelke, ki egyrészt azon vallomásban nyilatkozik, hogy Jézus az Isten Fia, másrészt a szeretetben, mely belénk a büntetés félelme nélkül bizodalmat önt, hogy egykor Isten itélete előtt megállhatunk. Isten iránti szeretetünk tehát szükségképen következik azon szeretetből, melylyel Isten minket megelőzött; de az elválaszthatlan a felebaráti szeretettől, mint ezt a szeretet törvénye világosan kimondja.

1 Ján 4,1

Szerelmesim! ne higyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-e; mert sok hamis próféta jött e világra.

1 Ján 4,2

Erről ismertetik meg az Isten lelke: A mely lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben megjelent, Istentől vagyon.

1 Ján 4,3

És a mely lélek megosztja Jézust, nincsen Istentől, és ez az antikrisztus, kiről hallottátok, hogy eljött, és már most e világon vagyon.

1 Ján 4,4

Ti az Istentől vagytok, fiacskáim! és amazt legyőztétek; mert nagyobb az, ki bennetek, mint az, ki e világon vagyon.

1 Ján 4,5

Ők e világból valók, azért e világról szólnak, és e világ hallgatja őket.

1 Ján 4,6

Mi az Istentől vagyunk. A ki ismeri az Istent, hallgat minket; a ki nincs az Istentől, nem hallgat minket; erről ismerjük meg az igazság Lelkét és a tévelygés lelkét.

1 Ján 4,7

Szerelmesim! szeressük egymást, mert a szeretet Istentől vagyon. És a ki szeret, Istentől született, és ismeri az Istent.

1 Ján 4,8

A ki nem szeret, nem ismeri az Istent; mert az Isten szeret.

1 Ján 4,9

Abból tűnt ki Isten szeretete mihozzánk, hogy az ő egyszülött Fiát küldötte Isten e világra, hogy általa éljünk. [Ján. 3,16.]

1 Ján 4,10

Ebben áll a szeretet; nem mintha mi szerettük volna Istent, hanem mivel ő előbb szeretett minket, és elküldötte Fiát engesztelésűl a mi bűneinkért. [Ján. I. 2,2.]

1 Ján 4,11

Szerelmesim! ha így szeretett minket az Isten, nekünk is kell egymást szeretnünk.

1 Ján 4,12

Az Istent soha senki sem látta. De ha szeretjük egymást, az Isten mibennünk lakik, és az ő szeretete mibennünk tökéletes.

1 Ján 4,13

Abból ismerjük meg, hogy benne lakunk, és ő mibennünk, hogy az ő Lelkéből adott nekünk.

1 Ján 4,14

És mi láttuk, és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldötte Fiát e világ Üdvözítőjét.

1 Ján 4,15

A ki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, az Isten lakik abban, és ő az Istenben.

1 Ján 4,16

És mi megismertük és hittük az Istennek hozzánk való szeretetét. Szeretet az Isten, és a ki szeretetben marad, Istenben marad, és az Isten őbenne.

1 Ján 4,17

Azáltal tökéletes az Isten szeretete mibennünk, ha a mint ő van, mi is úgy vagyunk e világon, hogy az itélet napján bizodalmunk legyen.

1 Ján 4,18

Félelem nincs a szeretetben, hanem a tökéletes szeretet kizárja a félelmet; mert a félelemmel gyötrelem jár; a ki pedig fél, nem tökéletes a szeretetben.

1 Ján 4,19

Mi tehát szeressük az Istent, mert az Isten előbb szeretett minket.

1 Ján 4,20

Ha ki azt mondja: „Szeretem az Istent,“ és felebarátját gyülöli, hazug az. Mert a ki nem szereti felebarátját, a kit lát, Istent, a kit nem lát, hogyan szeretheti?

1 Ján 4,21

Az a parancsolatunk van pedig Istentől: hogy a ki szereti az Istent, szeresse felebarátját is. [Ján. 13,34. 15,12. Efez. 5,2.]

1 Ján 5

E kapcsolat az újjászületésből következik; mert az újjászületett ember szeretvén Atyját, szereti testvéreit is. Atyánkat, az Istent pedig akkor szeretjük, ha az ő parancsait megtartjuk, melyek nem nehezek, mert az élő hit Jézusban, az Isten Fiában, legyőzi mindazon akadályokat, melyeket a világ a szent élet útjára vet. Ez a hit azon alapszik, hogy Jézus Krisztus a földön valósággal megjelent, ki nemcsak a keresztségben rendeltetett tanítóvá, hanem magát véres halála által is engesztelőnek mutatta, és a Szentlélek által igazoltatott. Igy tehát az igazság nemcsak mennyben bizonyíttatik a három isteni személy által, hanem a földön is a Lélek, a víz és vér által, és mind e tanú egybehangzó, a mint hogy lényegesen egy. Ezek isteni bizonyságok. A hivő elfogadja azokat, és elismeri, hogy nekünk Isten az ő Fiában életet adott, mi bizalmat önt belénk, hogy mindabban, a mi Isten akaratja szerint van, meghallgattatunk p. o. a bűnöst életre segíthetjük, habár itt különbség van a kisebb és halálos bűnök között. A mi a bűnt illeti, tudjátok, hogy az az újjászületéssel nem fér össze, és hogy Jézus Krisztus nekünk az igazi ismeretet megadta, hogy minden szentségtelentől óvakodjunk.

1 Ján 5,1

Minden, a ki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született; és minden, a ki szereti a nemzőt, szereti azt is, ki attól született.

1 Ján 5,2

Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten fiait, ha az Istent szeretjük, és az ő parancsait teljesítjük.

1 Ján 5,3

Mert ez az isteni szeretet, hogy az ő parancsait megtartsuk, és az ő parancsai nem nehezek;

1 Ján 5,4

mert minden, a mi Istentől született, meggyőzi e világot; és ez a győzelem, mely meggyőzi e világot, a mi hitünk.

1 Ján 5,5

Ki az, ki meggyőzi e világot, mint a ki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?

1 Ján 5,6

Ő az a Jézus Krisztus, ki víz és vér által jött, nem csak víz, hanem víz és vér által. És a Lélek az, ki bizonyságot teszen, hogy Krisztus az igazság.

1 Ján 5,7

Mert hárman vannak, kik bizonyságot tesznek mennyben: az Atya, az Ige és a Szentlélek; és e három egy.

1 Ján 5,8

És hárman vannak, kik bizonyságot tesznek a földön: a Lélek, a víz és a vér; és e három egy;

1 Ján 5,9

Ha az emberek bizonyítását elfogadjuk, az Isten bizonyságtétele nagyobb; ez tudniillik az Isten nagyobb bizonyságtétele, hogy bizonyságot tett az ő Fiáról.

1 Ján 5,10

A ki hiszen az Isten Fiában, az Isten bizonysága van annál önmagában. A ki nem hisz a Fiúnak, hazugnak tartja őt, mert nem hisz a bizonyságtételnek, melylyel az Isten bizonyságot tett Fiáról.

1 Ján 5,11

És ez a bizonyságtétel, hogy nekünk az Isten örök életet adott; és ez élet az ő Fiában vagyon.

1 Ján 5,12

A kinél a Fiú van, élete van; a kinél nincs a Fiú, nincs élete.

1 Ján 5,13

Ezeket írom nektek, hogy tudjátok, hogy örök éltetek vagyon, kik hisztek az Isten Fia nevében.

1 Ján 5,14

És ez őbenne bizodalmunk, hogy a miben kérjük őt akaratja szerint, meghallgat minket.

1 Ján 5,15

És mivel tudjuk, hogy meghallgat minket mindenben, a mit kérünk, azt is tudjuk, hogy megnyerjük azokat, miket tőle kérünk.

1 Ján 5,16

A ki tudja, hogy felebarátja vétkezik, de nem halálos bűnnel, könyörögjön, és az élet megadatik a nem halálosan vétkezőnek. Van halálos bűn: nem mondom, hogy ezért valaki könyörögjön.

1 Ján 5,17

Minden igaztalanság bűn; és van halálos bűn.

1 Ján 5,18

Tudjuk, hogy minden, a ki Istentől született, nem vétkezik, hanem az Istentől való születés megőrzi őt, és a gonosz nem érinti őt.

1 Ján 5,19

Tudjuk, hogy mi az Istentől vagyunk, és az egész világ gonoszban fetreng.

1 Ján 5,20

És tudjuk, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az igaz Istent, és egyesűljünk az ő igaz Fiával. Ez az igaz Isten és örök élet.

1 Ján 5,21

Fiacskáim! őrizkedjetek a bálványoktól. Amen.