MALAKIÁS JÖVENDÖLÉSE.

Jegyzet


Mal 1

A nép hálátlansága az Úr iránt. A papok lanyhasága. Az új szövetség tiszta áldozata.

Mal 1,1

Az Úr igéjének terhe Izrael ellen Malakiás által.

Mal 1,2

Szerettelek titeket, úgymond az Úr, és ti azt kérditek: Miben szerettél minket? De megfelel az Úr: Nemde Esau bátyja vala Jákobnak, és mégis Jákobot szerettem,

Mal 1,3

Esaut pedig gyűlöltem, és pusztákká tettem az ő hegyeit, és örökségét a sárkányok lakhelyévé.

Mal 1,4

Hogyha azt mondja Idumea: Elpusztíttattunk, de ismét fölépítjük, a mik lerontattak; ezeket mondja a seregek Ura: Ezek építenek, és én lerontom; és hivatni fognak istentelenség környékének és azon népnek, melyre haragszik az Úr mindörökké.

Mal 1,5

Ezt meglátják szemeitek, és majd azt mondjátok: Magasztaltassék föl az Úr Izrael határain túl.

Mal 1,6

A fiú tiszteli atyját, és a szolga az ő urát; ha tehát én atya vagyok, hol az én tiszteletem? és ha én Úr vagyok, hol a tőlem való félelem? úgymond a seregek Ura tinektek, oh papok! kik megvetitek az én nevemet, és azt mondjátok: Miben vetettük meg a te nevedet?

Mal 1,7

Az én oltáromon megfertőztetett kenyeret áldoztok, és azt mondjátok: Miben fertőztettünk meg téged? Abban, hogy azt mondjátok: Az Úr asztala megvettetett.

Mal 1,8

Ha vak barmot hoztok áldozatra, nem rosz-e az? s ha sántát hoztok és betegest, nem rosz-e az? vidd azt vezérednek, fog-e neki tetszeni? vagy jó szemmel lát-e téged? úgymond a seregek Ura.

Mal 1,9

És most könyörögjetek az Istennek, hogy könyörűljön rajtatok, (mert a ti kezeitektől lett ez), ha valamiképen kegyesen fogadna titeket, úgymond a seregek Ura.

Mal 1,10

Kicsoda az közőletek, ki az ajtókat bezárja, és oltáromon tüzet gyujtson ingyen? Nem kedvellek titeket, úgymond a seregek Ura, és az ajándékot nem veszem el kezeitekből.

Mal 1,11

Mert napkelettől napnyugatig nagy az én nevem a nemzetek között, és minden helyen áldozni fognak és tiszta áldozatot bemutatni az én nevemnek; mert nagy az én nevem a nemzetek között, úgymond a seregek Ura.

Mal 1,12

És ti azzal fertőztetitek meg azt, hogy mondjátok: az Úr asztala meg van fertőztetve, és mi arra tétetik, az megvetett a tűzzel együtt, mely azt megemészti.

Mal 1,13

És azt mondjátok: Ime mily fáradsággal szereztük! De hiábavaló az, úgymond a seregek Ura; mert a ragadományokból a sántát és betegest hozzátok, ajándékúl hozzátok; vajjon elfogadjam-e azt kezeitekből? úgymond az Úr.

Mal 1,14

Átkozott a csalárd, kinek az ő nyájában hím vagyon, és fogadást tévén, hibást áldoz az Úrnak; mert nagy király vagyok én, úgymond a seregek Ura, és az én nevem rettenetes a pogányok között.

Mal 2

A papokhoz szóló fegybeszéd folytatása. A pogány nőkkel kötött házasságok roszaltatnak.

Mal 2,1

És most nektek szól ez a parancsolat, oh papok!

Mal 2,2

Ha nem akarjátok hallani, és ha nem akarjátok szivetekre venni, hogy dicsőséget adjatok az én nevemnek, úgymond a seregek Ura: szükséget küldök közétek, és megátkozom a ti áldástokat, igen, megátkozom azokat; mivelhogy nem vettétek szivetekre.

Mal 2,3

Ime én elvetem a nektek járó lapoczkát, és orczátokra fecscsentem a ti ünnepeitek ganéját, s ez bekever titeket.

Mal 2,4

És megtudjátok, hogy én küldöttem hozzátok e parancsot, hogy állandó legyen szövetségem Lévivel, úgymond a seregek Ura.

Mal 2,5

Az én szövetségem ővele élet és béke szövetsége volt; félelmet öntöttem beléje, és félt engem, és az én nevemtől rettegett.

Mal 2,6

Az igazság törvénye volt szájában, és hamisság nem találtatott ajakiban; békében és igazságban járt velem, és sokat tartott vissza a gonoszságtól.

Mal 2,7

Mert a pap ajkai őrzik a tudományt, és a törvényt az ő szájából kérdezik; mert ő a seregek Urának angyala.

Mal 2,8

Ti pedig eltávoztatok az útról, és igen sokat megbotránkoztattatok a törvényben; felbontottátok Lévi szövetségét, úgymond a seregek Ura.

Mal 2,9

Azért én is utálatosakká és alávalókká teszlek titeket minden népnél, a mint hogy nem tartottátok meg az én útaimat, és személyválogatók voltatok a törvényben.

Mal 2,10

Vajjon nem egy-e mindnyájunk atyja? vajjon nem egy Isten teremtett-e minket? miért nézi le tehát valaki közőlünk az ő atyjafiát, megszegvén atyáink szövetségét?

Mal 2,11

Vétkezett Júda, és utálatosság lett Izraelben és Jerusalemben; mert Júda megfertőztette az Úr szentélyét, melyet szeretett, és idegen istenek leánya volt nála.

Mal 2,12

De az Úr el is veszti a férfiút, ki azt cselekszi, a tanítót és tanítványt, Jákob sátoraiból, és ki ajándékot hoz a seregek Urának.

Mal 2,13

Továbbá, ezt is cselekedtétek: hogy az Úr oltára elárasztassék könyhullatásokkal, sírással és jajgatással, úgy, hogy nem nézek többé az áldozatra, és semmi engesztelőt nem fogadok el kezeitekből.

Mal 2,14

Ti kérditek: Mi okért? azért, mert az Úr bizonyság közötted és ifjúságod felesége között, kit te megvetettél, holott ő társad, és szövetséged által feleséged.

Mal 2,15

Vajjon nem azon egy teremtette-e őt is? nem az ő lelkének része-e? És mit kíván az az egy, mint az Isten ivadékát. Őrizzétek meg tehát hajlandóságtokat, és ne utáld meg ifjúságod feleségét.

Mal 2,16

Ha meggyűlölöd, ereszd el őt, úgymond Izrael Ura Istene. De e gonoszság, mint amazt ruhája, úgy föd be téged, úgymond a seregek Ura. Őrizzétek meg hajlandóságtokat, és ne utáljátok meg egymást.

Mal 2,17

Boszantjátok az Urat beszédeitekkel, és azt mondjátok: Mivel boszantjuk őt? Azzal, hogy azt mondjátok: Mind az, ki gonoszt cselekszik, jó az Úr előtt, és az olyanok tetszenek neki; vagy ha nem, hol vagyon az itélet Istene?

Mal 3

Jövendölés a Messiás előkövetéről s a Messiásról. Itélet Izrael, különösen a leviták fölött. Dorgálás a tizedadományok elmulasztásaért és az elégedetlenségért.

Mal 3,1

Ime én elküldöm angyalomat, hogy elkészítse az utat színem előtt. És mindjárt eljő templomában az Uralkodó, kit ti kerestek, és a szövetség angyala, kit ti kívántok. Ime jő, úgymond a seregek Ura.

Mal 3,2

De ki gondolhatja föl az ő eljövete napját? és ki marad meg, hogy őt lássa? Mert ő, mint az olvasztó tűz, és mint a ruhafestők füve;

Mal 3,3

és leül, olvasztván és tisztítván az ezüstöt, és megtisztítja Lévi fiait, és megpróbálja őket, mint az aranyat és mint az ezüstöt, hogy az Úrnak áldozatokat mutassanak be igazságban.

Mal 3,4

És tetszeni fog az Úrnak Júda és Jerusalem áldozata, mint a hajdani napokban, és mint a régi esztendőkben.

Mal 3,5

És itéletre járúlok tihozzátok, és gyors tanú leszek a varázslók és paráznák és hamisan esküvők ellen, és a kik törvénytelenűl bánnak a béres bérével, az özvegyekkel és árvákkal, a jövevényt elnyomják, és nem félnek engem, úgymond a seregek Ura;

Mal 3,6

mert én vagyok az Úr, és nem változom; ti is, Jákob fiai, azért nem emésztettetek meg.

Mal 3,7

Noha atyáitok napjaitól fogva eltávoztatok az én törvényeimtől, és nem tartottátok meg azokat. Térjetek hozzám, és én hozzátok térek, úgymond a seregek Ura. Ti azt mondjátok: Miben térjünk meg? [Zakar. 1,3.]

Mal 3,8

Megbánthatja-e ember az Istent, mivel ti engem megbántotok? Azt kérditek: Miben bántunk meg téged? A tizedekben és zsengékben.

Mal 3,9

Azért száll rátok a szűkölködés átka; mert ti megbántotok engem, ti, az egész nemzet.

Mal 3,10

Vigyétek be csak az egész tizedet a tárba, és legyen élelem az én házamban, és próbáljatok meg ez által engem, úgymond az Úr: vajjon nem nyitom-e meg nektek az ég csatornáit, és nem árasztok-e rátok bőséges áldást?

Mal 3,11

És megdorgálom érettetek az emésztőt, hogy földetek terményét el ne pusztítsa; és nem lesz meddő szőllő a földön, úgymond a seregek Ura.

Mal 3,12

És boldogoknak mondanak titeket mind a nemzetek; mert ti lesztek a kivánatos föld, úgymond a seregek Ura.

Mal 3,13

De ti kemény beszédet szóltok ellenem, úgymond az Úr.

Mal 3,14

Azt kérditek: Mit szóltunk ellened? Azt mondottátok: Hiábavalót tesz, ki az Istennek szolgál, és mi haszna, hogy megtartottuk az ő parancsait, és hogy bánkódva jártunk a seregek Ura előtt?

Mal 3,15

Azért most boldogoknak mondjuk a kevélyeket; mert az istentelenűl cselekvők gyarapodnak, és az Istent kisértők megszabadúlnak.

Mal 3,16

Erre így szólnak az Urat félők, kiki az ő felebarátjához: Az Úr figyelmez és mindent hall; és emlékkönyv van írva előtte azokról, kik az Urat félik, és az ő nevéről emlékeznek.

Mal 3,17

És tulajdonommá lesznek ők nekem az napon, melyen én cselekedni fogok; és megengedek nekik, mint megenged a férfiú neki szolgáló fiának.

Mal 3,18

Akkor megtértek, és meglátjátok, mi a különbség az igaz és istentelen között; a között, ki az Istennek szolgál, és ki nem szolgál.

Mal 4

Az itélet napja. A Messiásnak s az ő előkövetének, Illésnek eljövetele.

Mal 4,1

Mert íme eljő a nap, fölgyuladva, mint a kemencze, s a kevélyek és istentelenséget cselekvők mind pozdorjává lesznek; és megégeti őket az eljövő nap, úgymond a seregek Ura, mely nem hagy nekik gyökeret, sem hajtást.

Mal 4,2

Nektek pedig, kik az én nevemet félitek, föltámad az igazság napja, üdvözűlés van szárnyai alatt; és kimenvén szökdelni fogtok, mint a csordabeli borjak.

Mal 4,3

És eltapodjátok az istenteleneket, mikor hamuvá lesznek lábaitok talpa alatt az napon, melyen én cselekedni fogok, úgymond a seregek Ura.

Mal 4,4

Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, melyet Hóreben parancsoltam neki egész Izraelhez, a parancsokról és itéletekről. [Móz. II. 20. Móz. V. 4,5.6. Máté 5,17.]

Mal 4,5

Ime én elküldöm nektek Illés prófétát, mielőtt eljő az Úr nagy és rettenetes napja. [Márk 9,11. Luk. 1,17.]

Mal 4,6

És ő az atyák szivét a fiakhoz hajtja és a fiak szívét atyáikhoz, netalán eljőjek, és megverjem a földet átokkal.