KRÓNIKA MÁSODIK KÖNYVE. PARALIPOMENON II.

Jegyzet


2 Krón 1

Salamon kérelme, bölcsesége, dicsősége és gazdagsága; szekereinek és lovasainak száma.

2 Krón 1,1

Megerősödék tehát Dávid fia, Salamon az ő országlásában, és Ura Istene vele lévén, igen fölmagasztalá őt. [Kir. III. 3,1.]

2 Krón 1,2

És parancsola Salamon egész Izraelnek, az ezredeseknek és századosoknak és hadnagyoknak, és az egész Izrael biráinak és a nemzetségek fejedelmeinek;

2 Krón 1,3

és elméne az egész sokasággal Gábaon magasára, hol az Isten szövetségének hajléka vala, melyet Mózes, az Isten szolgája csinált volt a pusztában.

2 Krón 1,4

Az Isten szekrényét pedig Dávid elvitte Kariatiarimból azon helyre, melyet annak készített, és a hol sátort állított vala annak, azaz Jerusalembe. [Kir. II. 6,17. Krón. I. 16,1. Móz. II. 37,1.]

2 Krón 1,5

A rézoltár is, melyet Bezéleel, Urinak, Hur fiának fia csinált, ott vala az Úr hajléka előtt, melyet megkerese Salamon és az egész gyülekezet.

2 Krón 1,6

És fölméne Salamon az Úr szövetségének hajléka előtti rézoltárhoz, és azon ezer áldozatot tőn.

2 Krón 1,7

Ime pedig azon éjjel megjelenvén neki az Isten, mondá: Kérj a mit akarsz, hogy adjak neked.

2 Krón 1,8

És mondá Salamon az Istennek: Te nagy irgalmasságot cselekedtél Dávid- atyámmal, és engem rendeltél királylyá helyette.

2 Krón 1,9

Most azért, Uram Istenem! teljesedjék be a te beszéded, melyet Dávid- atyámnak igértél; mert te tettél engem királylyá a te sok népeden, mely oly számlálhatlan, mint a föld pora.

2 Krón 1,10

Adj bölcseséget és értelmet nekem, hogy ki- és bejárjak néped előtt; mert ezen te nagy sokaságú népedet ki itélheti meg voltaképen? [Bölcs. 9,10.]

2 Krón 1,11

Mondá pedig az Isten Salamonnak: Mivel inkább tetszett ez szivednek, és nem kértél gazdagságot és vagyont és dicsőséget, sem azok lelkét, kik téged gyülöltek, sem igen hosszú életet, hanem bölcseséget és tudományt kértél, hogy az én népemet itélhessed, melyen téged királylyá rendeltelek:

2 Krón 1,12

bölcseség és tudomány adatott neked; gazdagságot pedig és vagyont és dicsőséget adok neked, úgy, hogy senki a királyok közől sem előtted sem utánad hozzád hasonló nem volt.

2 Krón 1,13

Salamon tehát Gábaon magasáról Jerusalembe jöve a szövetség hajléka elé, és országla Izraelen.

2 Krón 1,14

És szekereket és lovasokat gyüjte magának, és lőn ezernégyszáz szekere, és tizenkétezer lovasa, és azokat a szekerek városaiba helyezé, és Jerusalembe a királyhoz. [Kir. III. 10,26.]

2 Krón 1,15

És a király annyi ezüstöt és aranyat szerze Jerusalemben, mint a kő, és czedrusfákat, mint a vad fügefák, melyek a mezőségen igen bőven nőnek.

2 Krón 1,16

Hoznak vala pedig neki lovakat Egyiptomból és Koából a király kereskedői, kik elmentek és vásárlottak

2 Krón 1,17

négylovas szekeret hatszáz ezüst sikluson, és egy lovat százötvenen; hasonlóképen gyakorolják vala a vásárlást a heteusok minden országaiból, és Szíria királyaitól.

2 Krón 2

Munkások a templomépítéshez. Salamon egyezkedése Hirammal. A munkások száma és rende.

2 Krón 2,1

Eltökéllé pedig Salamon, hogy házat építsen az Úr nevének, és magának palotát.

2 Krón 2,2

És számba vőn vállonhordozó hetvenezer férfiút, és nyolczvanezeret, kik köveket vágjanak a hegyekben, és ezek fölé háromezer hatszáz felügyelőt.

2 Krón 2,3

Elkülde Hiramhoz, a tírusi királyhoz is, mondván: A mint Dávid atyámmal cselekedtél, és neki czedrusfákat küldöttél, hogy házat építsen magának, melyben lakott is: [Kir. III. 5,2.]

2 Krón 2,4

úgy cselekedjél velem is, hogy az én Uram Istenem nevének házat épitsek, s azt a jóillatú szerek előtte leendő gyújtására szenteljem, és a fűszerek füstölésére, és a kenyerek mindenkori kitételére, és az égőáldozatokra reggel és este, szombatokon is és az újhold napjain, és a mi Urunk Istenünk ünnepein, melyek Izraelnek parancsoltattak, mindörökké.

2 Krón 2,5

Mert a ház, melyet építeni kivánok, nagy; mert nagy a mi Istenünk minden istenek fölött.

2 Krón 2,6

Kinek lehet azért ereje, hogy neki méltó házat építsen? Ha az ég és az egeknek egei sem foghatják őt be: ki vagyok én, hogy házat építhessek neki? hanem csak arra, hogy jó illatszer gyujtassék előtte.

2 Krón 2,7

Küldj tehát nekem tanúlt férfiút, ki aranyból és ezüstből, rézből és vasból, vörös karmazsin és kék selyemből tudjon dolgozni, és ki czifrázatokat tudjon metszeni, azon mesterekkel, kik velem vannak Judeában és Jerusalemben, kiket atyám, Dávid szerzett.

2 Krón 2,8

De czedrusfákat is küldj nekem, és gyalogfenyő és jegenyefenyő-fákat a Libanonból; mert tudom, hogy a te szolgáid tudnak fát vágni a Libanonból, és szolgáim szolgáiddal lesznek,

2 Krón 2,9

hogy nekem sok fát készítsenek; mert a ház, melyet építeni kivánok, igen nagy és dicsőséges.

2 Krón 2,10

Azonfölül a te munkás szolgáidnak, kik a fákat vágni fogják, élelmökre adok húszezer mérték búzát, és ugyanannyi mérték árpát, és húszezer veder bort, húszezer veder olajat is.

2 Krón 2,11

Felele pedig Hiram, a tírusi király, levél által, melyet Salamonnak küldött vala: Mivel az Úr szerette népét, azért tett téged föléje országlóvá.

2 Krón 2,12

És tovább mondá: Áldott legyen Izrael Ura Istene, ki az eget és földet teremtette, ki Dávid királynak bölcs és tanúlt, értelmes és okos fiat adott, hogy az Úrnak házat, és magának palotát építsen.

2 Krón 2,13

Küldök azért neked egy okos és igen tanúlt férfiút, Hiramot, atyámat,

2 Krón 2,14

a Dán leányai közől való asszony fiát, kinek atyja tírusi volt, ki aranyból és ezüstből, rézből és vasból, márványkőből és fából tud dolgozni, vörös és kék, fehér és karmazsin-selyemből is, és ki minden czifrázatot tud metszeni és okosan gondolni, a mi csak a munkában szükséges, a te mestereiddel, és az én uramnak, Dávid atyádnak mestereivel.

2 Krón 2,15

Azért a búzát és árpát, az olajat és bort, a miket igértél, uram, küldd meg a te szolgáidnak.

2 Krón 2,16

Mi pedig fát vágunk a Libanonból, a mennyire szükséged lesz, és szálakon Joppéba viszszük azokat a tengeren; te pedig vitesd el azokat Jerusalembe.

2 Krón 2,17

Ekkor számbavevé Salamon mind a jövevény férfiakat, kik Izrael földén valának, azon számlálás szerint, melylyel atyja, Dávid megszámlálta vala; és találtatának százötvenháromezeren és hatszázan.

2 Krón 2,18

És azok közől hetvenezret rendele, kik vállaikon terhet hordjanak, és nyolczvanezret, kik köveket vágjanak a hegyekben; háromezer hatszáz felügyelőt pedig a nép munkái fölé.

2 Krón 3

A templomépület leirása.

2 Krón 3,1

És elkezdé Salamon építeni az Úr házát Jerusalemben Mória hegyén, mely megmutattatott vala atyjának, Dávidnak, azon helyen, melyet Dávid készített, a jebuzeus Ornán szérűjén. [Kir. III. 6,1. Kir. II. 24,25. Krón. I. 21,26.]

2 Krón 3,2

Kezdé pedig építeni a második hónapban, országlása negyedik esztendejében.

2 Krón 3,3

És ezek az alapok, melyeket vetett Salamon, hogy az Isten házát fölépítse, melynek az első mérték szerint, hossza hatvan könyöknyi, szélessége húsz könyöknyi.

2 Krón 3,4

Elől a csarnoknak pedig, mely a ház szélességének mértéke szerint elnyúlt, hossza húsz könyöknyi, magassága pedig százhúsz könyöknyi vala; és megaranyozá azt belűl tiszta aranynyal.

2 Krón 3,5

A nagyobbik házat is megbéllé fenyőfa-deszkákkal; és finom aranylemezeket szegeze föl mindenütt, és pálmafákat metsze azokra, és egymáshoz foglalt lánczformákat.

2 Krón 3,6

A templom padolatát is kirakatá drága márványkővel nagy ékességgel.

2 Krón 3,7

Igen próbált arany vala pedig, melynek lemezeivel beborítá a házat és gerendáit, ajtómellékeit, falait és ajtait; és kerubokat metsze a falakon.

2 Krón 3,8

Megcsinálá a szentek szentének házát is; hosszát, a háznak szélessége szerint, húsz könyöknyire, és szélességét hasonlóképen húsz könyöknyire, és arany lemezekkel borítá be azt, közel hatszáz talentommal.

2 Krón 3,9

De a szegeket is aranyból csinálá, úgy, hogy mindenik szeg ötven siklust nyomott; a felső termeket is aranynyal borítá be.

2 Krón 3,10

A szentek szentének házában két kerubot is csinála képfaragó művel, és aranynyal borítá be azokat.

2 Krón 3,11

A kerubok szárnyai húsz könyöknyire terjednek vala ki, úgy, hogy egyik szárny öt könyöknyi lévén, a ház falát éré; a másik is öt könyöknyi lévén, a másik kerub szárnyát éré.

2 Krón 3,12

Hasonlóképen a másik kerub szárnya öt könyöknyi vala, és a falat éré; a másik szárnya is öt könyöknyi, a másik kerub szárnyát éré.

2 Krón 3,13

Tehát mind a két kerub szárnyai ki voltak terjesztve, és húsz könyöknyire nyúltak el; azok pedig lábaikon fenn állának, és arczaik a kőlső házra voltak fordúlva.

2 Krón 3,14

Függönyt is csinála kék, vörös, karmazsin és fehér selyemből, és kerubokat szőve abba. [Máté 27,51.]

2 Krón 3,15

A templom ajtaja előtt is két oszlopot, melyeknek harminczöt könyöknyi vala magassága, azok gombjai pedig öt könyöknyiek; [Jerem. 52,20.]

2 Krón 3,16

azután mintegy lánczocskákat is a felelő helyen, és föltevé azokat az oszlopok gombjaira; száz gránátalmát is, melyeket a lánczocskák közé helyeze.

2 Krón 3,17

Az oszlopokat is a templom elé helyezé, egyiket jobbra, másikat balra; azt, mely jobbra vala, Jákinnak hívá, és a mely balra, Booznak.

2 Krón 4

A templomhoz tartozó eszközökről.

2 Krón 4,1

Rézoltárt is csinála húsz könyöknyi hosszat, és húsz könyöknyi széleset, és tiz könyöknyi magasat;

2 Krón 4,2

öntött tengert is, egyik szélétől a másik széléig tiz könyöknyit, köröskörűl kerekdedet; mely öt könyöknyi magas vala, és harmincz könyöknyi zsinór érte be körületét. [Kir. III. 7,23.]

2 Krón 4,3

Tulkok hasonlatossága is vala az alatt, és kivül némi czifrázatok, tíz könyöknyire, melyek két renddel kerülék meg a tenger öblét; a tulkok pedig öntöttek valának.

2 Krón 4,4

És maga a tenger tizenkét tulokra tétetett, melyeknek hárma éjszakra néz vala, és más hárma napnyugatra, továbbá más hárma délre, és a három utolsó napkeletre, rajtok lévén a tenger; a tulkok hátulja pedig befelé vala a tenger alatt.

2 Krón 4,5

Továbbá annak vastagsága egy tenyérnyi vala, és szája, mint a kehely szája, vagy a kinyilt liliomé; és háromezer veder fért belé.

2 Krón 4,6

Csinála tíz rézüstöt is, és ötöt jobbra helyeze, és ötöt balra, hogy azokban mossák meg mind, a mit az égőáldozatra visznek; mert a tengerben a papok mosdanak vala.

2 Krón 4,7

És csinála tíz aranygyertyatartót is a parancsolt forma szerint; és a templomba helyezé azokat, ötöt jobbra, és ötöt balra;

2 Krón 4,8

nemkülönben tiz asztalt is, és a templomba helyezé azokat, ötöt jobbra és ötöt balra; száz arany csészét is.

2 Krón 4,9

Elkészíté a papok tornáczát is, és a nagy csarnokot, és a csarnokon ajtókat, melyeket rézzel boríta be.

2 Krón 4,10

Továbbá a tengert jobb oldalra helyezé napkelet felé délnek.

2 Krón 4,11

Megcsinálá pedig Hiram az üstöket és villácskákat és csészéket; és elvégezé a királynak minden művét az Isten házában;

2 Krón 4,12

tudniillik: a két oszlopot és koronákat, gombokat és hállózatokat, melyek befödjék a koronákon való gombokat;

2 Krón 4,13

négyszáz gránátalmát is és két hállózatot, úgy, hogy két rend gránátalmák foglaltassanak be minden hállózatba, melyek befödik az oszlopok koronáit és gombjait.

2 Krón 4,14

Talapokat is csinála és üstöket, melyeket a talapokra helyeze;

2 Krón 4,15

egy tengert és tizenkét tulkot a tenger alá;

2 Krón 4,16

és üstöket és villácskákat és csészéket. Minden edényt megcsinála Salamonnak Hiram atyja az Úr házában tiszta rézből.

2 Krón 4,17

Jordán tartományában önteté a király azokat agyagos földbe Szókot és Saredata között.

2 Krón 4,18

Számtalan vala pedig az edények sokasága, úgy, hogy nem tudák mértékét a réznek.

2 Krón 4,19

És megcsinálá Salamon az Isten házának minden edényeit, és az arany oltárt és asztalokat, és ezekre a kitett kenyereket;

2 Krón 4,20

a gyertyatartókat is, azok lámpáival tiszta aranyból, hogy a felelőhely előtt világítsanak a rendtartás szerint;

2 Krón 4,21

és némi virágokat és lámpákat, és arany hamvévőket; minden tiszta aranyból volt csinálva;

2 Krón 4,22

a jóillattartó edényeket is és a tömjénzőket, a csészéket és mozsárkákat tiszta aranyból, és a belső templom, azaz a szentek szentének ajtait kimetszeté, és a templom külső ajtait aranyból. És igy elvégezteték minden mű, melyet Salamon készíte az Úr házában.

2 Krón 5

A templom fölszenteltetése.

2 Krón 5,1

Bevive tehát Salamon mindent, a miket atyja, Dávid fogadott vala, az ezüstöt és aranyat, és minden edényeket az Isten házának kincsei közé tőn. [Kir. III. 7,51.]

2 Krón 5,2

Ezekután egybegyüjté Izrael véneit és a nemzetségek minden fejedelmeit, és a családok fejeit Izrael fiai közől Jerusalembe, hogy elhozzák az Úr szövetségszekrényét Dávid városából, mely Sion. [Kir. III. 8,1.]

2 Krón 5,3

Eljövének tehát a királyhoz Izrael minden férfiai a hetedik hó ünnepén.

2 Krón 5,4

És mikor eljöttek Izrael minden vénei, a leviták fölvevék a szekrényt,

2 Krón 5,5

és bevivék azt és a hajlék minden készületeit. Továbbá a szentély edényeit, melyek a hajlékban valának, elvivék a papok a levitákkal.

2 Krón 5,6

Salamon király pedig és Izrael egész közönsége, és mindnyájan, kik egybegyűltek vala a szekrény előtt, áldozának kosokat és tulkokat minden szám nélkül; mert oly nagy vala az áldozatok sokasága.

2 Krón 5,7

És a papok átvivék az Úr szövetség-szekrényét az ő helyére, azaz a templom felelőhelyére, a szentek szentébe a kerubok szárnyai alá,

2 Krón 5,8

úgy hogy a kerubok kiterjeszték szárnyaikat a hely fölött, melyre a szekrény tétetett vala, és magát a szekrényt befödék rúdjaival együtt.

2 Krón 5,9

A rudaknak pedig, melyeken a szekrény hordoztatik vala, mivel kevéssel hosszabbak valának, végei kilátszottak a felelőhely előtt; ha pedig valaki kevéssé kifelé volt, azokat nem láthatta. S igy ott volt a szekrény a jelen napig.

2 Krón 5,10

És semmi sem vala egyéb a szekrényben, hanem csak a két tábla, melyeket Mózes tett vala belé Hóreben, mikor az Úr a törvényt adta az Egyiptomból kijövő Izrael fiainak.

2 Krón 5,11

Kijövén pedig a papok a szentélyből, (mert a papok, kik ott találtathattak, mind megszenteltettek; és még az időben a sor és szolgálat rende közöttük nem volt elosztva),

2 Krón 5,12

mind a leviták, mind az énekesek, azaz, kik Azaf alatt valának, fiaik és atyjokfiai biborba öltözve, czimbalmokkal, hárfákkal és czitarákkal zengének, állván az oltár napkeleti részére, és velök a papok százhúszan, harsonákat fúván.

2 Krón 5,13

Mindnyájan tehát egyetemben harsonákkal, szóval, czimbalmokkal és hárfákkal és különféle hangszerekkel együtt zengvén, és szavokat fölemelvén, a zengés messze hallatszik vala, úgy hogy mikor az Urat dicsérni kezdették és mondák: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökkévaló az ő irgalmassága: – betelék az Isten háza felhővel,

2 Krón 5,14

és a papok nem állhattak s nem szolgálhattak a homály miatt; mert az Úr dicsősége betöltötte vala az Isten házát.

2 Krón 6

Folytatás. Salamon imádsága.

2 Krón 6,1

Akkor mondá Salamon: Az Úr azt igérte, hogy homályban lakik; [Kir. III. 8,12.]

2 Krón 6,2

én pedig házat építettem nevének, hogy ott lakjék mindörökké.

2 Krón 6,3

És a király megfordítá arczát, és megáldá Izrael minden sokaságát (mert az egész sereg figyelmezve áll vala), és mondá:

2 Krón 6,4

Áldott legyen Izrael Ura Istene, ki cselekedettel beteljesítette, mit Dávid- atyámnak szólott, mondván:

2 Krón 6,5

Az naptól, melyen kihoztam népemet Egyiptom földéről, nem választottam várost Izrael minden nemzetségei közől, hogy abban ház építtessék az én nevemnek; és nem választottam semmi más férfiút, hogy fejedelem legyen népemen, Izraelen:

2 Krón 6,6

hanem Jerusalemet választottam, hogy abban legyen az én nevem; és Dávidot választottam, hogy őt rendeljem az én népem, Izrael fölé.

2 Krón 6,7

És mikor akaratja volt Dávid- atyámnak, hogy házat építsen Izrael Ura Istene nevének;

2 Krón 6,8

mondá az Úr neki: Mivel akaratod volt házat építeni az én nevemnek, jól cselekedted ugyan, hogy olyan szándékod volt;

2 Krón 6,9

de nem te építed föl a házat, hanem fiad, ki ágyékodból származik; ő fog építeni házat az én nevemnek.

2 Krón 6,10

Az Úr tehát beteljesítette beszédét, melyet szólott vala; és én állottam föl atyám, Dávid helyett, és Izrael királyi székébe ültem, a mint mondotta az Úr, és házat építettem Izrael Ura Istene nevének;

2 Krón 6,11

és abba helyeztem a szekrényt, melyben az Úr szövetsége vagyon, melyet Izrael fiaival szerzett.

2 Krón 6,12

Megálla pedig az Úr oltára előtt Izrael egész sokaságának ellenében, és kiterjeszté kezeit;

2 Krón 6,13

mert Salamon egy réz széket csinált, és azt a tornácz közepére helyezte, öt könyöknyi vala hossza, és öt könyöknyi szélessége, és három könyöknyi magassága; és arra álla, és azután térdre esvén Izrael egész sokaságának átellenében, és kezeit az égre emelvén,

2 Krón 6,14

mondá: Izrael Ura Istene! nincs hozzád hasonló Isten az égben és a földön, ki megtartod a szövetséget és irgalmasságot szolgáiddal, kik előtted teljes szivökkel járnak; [Makkab. II. 2,8.]

2 Krón 6,15

ki teljesítetted szolgádnak, Dávid- atyámnak, mind a mit neki szólottál; és miket szájjal igértél, cselekedettel végbevitted, mint e jelen idő is bizonyítja.

2 Krón 6,16

Most tehát, Izrael Ura Istene! teljesítsd be szolgádnak, Dávid- atyámnak, a miket szólottál, mondván: Nem fogy el belőled a férfiú előlem, ki Izrael királyi székén üljön, de csak úgy, ha fiaid megőrzik útaikat, és törvényemben járnak, a mint te is jártál előttem.

2 Krón 6,17

És most, Izrael Ura Istene! erősödjék meg a te beszéded, melyet Dávid- szolgádnak szólottál.

2 Krón 6,18

De hihető-e, hogy Isten az emberekkel lakjék a földön? Ha az ég és az egek egei téged be nem foghatnak, mennyivel kevésbbé e ház, melyet építettem?

2 Krón 6,19

De csak arra készíttetett az, hogy tekints szolgád imádságára és könyörgésére, Uram Istenem! és hallgasd meg a könyörgéseket, melyeket szolgád előtted önt;

2 Krón 6,20

hogy nyisd föl szemeidet e házra, éjjel-nappal, e helyre, melyben igérted, hogy segítségűl hivassék ott a te neved;

2 Krón 6,21

és meghallgasd az imádságot, melyet szolgád imádkozik abban; és meghallgasd könyörgését szolgádnak és népednek, Izraelnek. A ki e helyen imádkozik, meghallgasd lakóhelyedből, azaz, mennyekből, és légy kegyelmes.

2 Krón 6,22

Ha valaki felebarátja ellen vétkezik, és kész lesz ellene megesküdni, és magát átokkal kötelezi az oltár előtt e házban:

2 Krón 6,23

te hallgasd meg mennyből, és tégy itéletet szolgáidnak, úgy, hogy a gonosz útját önnön fejére térítsd, és állj boszút az igazért, megfizetvén neki igazsága szerint.

2 Krón 6,24

Ha néped, Izrael, meggyőzetik ellenségeitől (mert vétkezni fognak ellened), és megtérvén bűnbánatot tartanak, és könyörögnek a te nevednek és imádkoznak e helyen,

2 Krón 6,25

te hallgasd meg mennyből, és engedd el bűnét a te népednek, Izraelnek, és vidd vissza őket a földre, melyet nekik és atyáiknak adtál.

2 Krón 6,26

Ha az ég bezáratván, eső nem esik a nép bűnei miatt, és könyörögnek neked e helyen, és vallást tesznek a te nevednek, és megtérnek bűneikből, midőn őket megsanyargatod:

2 Krón 6,27

hallgasd meg mennyből, Uram! és bocsásd meg a bűnöket szolgáidnak és népednek, Izraelnek, és tanítsd jó útra őket, melyen járjanak; és adj esőt a földre, melyet népednek adtál örökségűl.

2 Krón 6,28

Ha éhség támad a földön és mirígyhalál, ragya és aszály, sáska és cserebogár; és az ellenség elpusztitván a tartományokat, megszállja a város kapuit, és minden csapás és nyavalya szorongatja őket: [Krón. II. 20,9.]

2 Krón 6,29

ha valaki népedből, Izraelből imádkozik, megismerve csapását és nyavalyáját, és kiterjeszti kezeit e házban,

2 Krón 6,30

hallgasd meg mennyből, tudniillik a te magas lakóhelyedből, és kegyelmezz, és fizess meg kinekkinek az ő utai szerint, melyekről tudod, hogy szivében vannak, (mert egyedűl te ismered sziveit az emberek fiainak);

2 Krón 6,31

hogy féljenek téged, és útjaidon járjanak mindennap, míg élnek a föld szinén, melyet atyáinknak adtál.

2 Krón 6,32

Az idegent is, ki nem népedből, Izraelből való, ha eljövend messzeföldről a te nagy nevedért és erős kezedért és kinyujtott karodért, és imádkozni fog e helyen:

2 Krón 6,33

te hallgasd meg mennyből, a te igen erős lakóhelyedből, és cselekedd meg mind, a miért segítségűl hí téged a jövevény, hogy ismerjék a föld minden népei a te nevedet, és féljenek téged, mint néped, Izrael, és tudják meg, hogy a te neved hivatott segítségűl e házra, melyet építettem.

2 Krón 6,34

Ha néped hadba megy ellenségei ellen az úton, melyen elküldöd őket, és imádnak téged azon út felé, melyen e város vagyon, melyet választottál, és a ház, melyet nevednek építettem:

2 Krón 6,35

te hallgasd meg mennyből imádságaikat és könyörgésöket, és állj boszút.

2 Krón 6,36

Ha pedig vétkeznek ellened (mert nincs ember, ki ne vétkezzék), és megharagszol rájok, és az ellenség kezébe adod, és fogva viszik őket messzeföldre, vagy pedig közelre, [Kir. III. 8,46. Sirák 7,21. Ján. I. 1,8.]

2 Krón 6,37

és megtérvén szivökben a földön, melyre fogva vitettek, bűnbánatot tartanak és könyörögnek neked az ő fogságuk földén, mondván: Vétkeztünk, gonoszúl cselekedtünk, hamisságot tettünk;

2 Krón 6,38

és megtérnek hozzád teljes szivökből és teljes lelkökből fogságuk földén, melyre vitettenek, és imádnak téged az ő földük útja felé, melyet atyáiknak adtál, és a város felé, melyet választottál, és a ház felé, melyet nevednek építettem:

2 Krón 6,39

Te hallgasd meg mennyből, azaz erős lakóhelyedből imádságaikat, és tégy itéletet, és a te, noha bűnös népednek, bocsáss meg.

2 Krón 6,40

Mert te vagy az én Istenem; nyiljanak meg, kérlek, a te szemeid, és füleid legyenek figyelmesek az imádságra, mely ezen helyen lesz.

2 Krón 6,41

Most azért kelj föl, Uram Isten, a te nyughelyedre, te és a te erősséged szekrénye. Papjaid, Uram Isten, öltözzenek föl szabadúlással, és szenteid örvendezzenek a jókban. [Zsolt. 131,8.9.10.]

2 Krón 6,42

Uram Isten! ne utáld meg a te fölkented orczáját, emlékezzél meg a te szolgád, Dávid irgalmasságairól.

2 Krón 7

Folytatás. Salamonnak az Isten ismét megjelen.

2 Krón 7,1

És midőn Salamon elvégezte az imádkozást, tűz szálla le az égből, és megemészté az égő- és egyébféle áldozatokat; és az Úr dicsősége betölté a házat.

2 Krón 7,2

És a papok be nem mehettek az Úr templomába, mivel az Úr dicsősége betöltötte az Úr templomát. [Makkab. II. 2,8.]

2 Krón 7,3

De Izrael fiai is mindnyájan láták a leszálló tüzet és az Úr dicsőségét a házon; és leborulván arczczal a földre, a kővel kirakott padozatra, imádák és dicsérék az Urat: Mert jó, mert örökkévaló az ő irgalmassága.

2 Krón 7,4

A király pedig és az egész nép áldozatokat tőnek az Úr előtt.

2 Krón 7,5

Áldozatra valókat öle tehát Salamon király, huszonkétezer tulkot, százhúszezer kost, és fölszentelé az Isten házát a király és az egész nép. [Kir. III. 8,63.]

2 Krón 7,6

A papok pedig tiszteikben állanak vala, a leviták pedig hangszerekkel az Úr énekeihez, melyeket Dávid király csinált az Úr dicséretére: hogy örökkévaló az ő irgalmassága, Dávid énekeit zengvén kezeik által; a papok pedig harsonát fúvának előttök; és egész Izrael áll vala.

2 Krón 7,7

Fölszentelé Salamon a tornácz közepét is az Úr temploma előtt, áldozván ott égőáldozatokat és a békeáldozatok kövérségét, mivel a rézoltárra, melyet emelt, nem férhetnek vala az égő és egyébféle áldozatok és kövérségek.

2 Krón 7,8

Salamon tehát ünnepet tarta az időben hét napig és vele egész Izrael, igen nagy gyülekezet, Émat bemenetétől Egyiptom patakáig.

2 Krón 7,9

És nyolczadik napon a begyülekezés ünnepét tartá, mivelhogy az oltárt hét napig szentelte, és az ünnepet hét napig ülte.

2 Krón 7,10

A hetedik hét huszonharmadik napján pedig elbocsátá a népeket hajlékaikba; kik vígadnak és örvendeznek vala a jó fölött, melyet az Úr tőn Dáviddal és Salamonnal és az ő népével, Izraellel.

2 Krón 7,11

És elvégezé Salamon az Úr házát és a király házát, és mind a miket föltett vala szivében, csinálni az Úr házában és tulajdon házában, szerencsésen. [Kir. III. 9,1.]

2 Krón 7,12

Megjelene pedig az Úr neki éjjel és mondá: Meghallgattam imádságodat, és e helyet áldozat házaúl választottam magamnak.

2 Krón 7,13

Ha bezárom az eget és eső nem esik, és meghagyom és parancsolom a sáskának, hogy emészsze meg a földet, és mirigyhalált bocsátok népem közé;

2 Krón 7,14

az én népem pedig, kikre segítségül hivatott az én nevem, megtérvén, könyörög nekem és orczámat keresi, és bűnbánatot tart gonosz utairól: én is meghallgatom az égből, és megkegyelmezek az ő büneiknek, és meggyógyítom földüket;

2 Krón 7,15

szemeim is nyitva lesznek, és füleim figyelmesek annak imádságára, ki e helyen imádkozik.

2 Krón 7,16

Mert elválasztottam és megszenteltem e helyet, hogy ott legyen az én nevem mindörökké, és ott maradjanak szemeim és szivem mindennapon.

2 Krón 7,17

Te is, ha előttem jársz, mint atyád, Dávid járt, és mindazok szerint cselekszel, miket parancsoltam neked, és parancsaimat és itéleteimet megtartod:

2 Krón 7,18

föntartom országod királyi székét, a mint megigértem Dávid atyádnak, mondván: Nem vétetik el törzsöködből a férfiú, ki fejedelem legyen Izrael fölött.

2 Krón 7,19

Ha pedig elfordultok és elhagyjátok az én rendeléseimet és parancsaimat, melyeket elétek adtam; és elmenvén, idegen isteneknek szolgáltok és imádjátok azokat:

2 Krón 7,20

kigyomlállak titeket az én földemről, melyet nektek adtam; és e házat, melyet nevemnek szenteltem, elvetem orczám elől, és példabeszédűl adom azt és tanulságúl minden népnek.

2 Krón 7,21

És ez a ház közmondásúl lesz minden átmenőknek, és álmélkodva mondani fogják: Miért cselekedett az Úr így e földdel és e házzal?

2 Krón 7,22

És felelni fogják: Mert elhagyták atyáik Urát Istenét, ki őket Egyiptom földéről kihozta, és idegen istenekhez ragaszkodtak, és azokat imádták és tisztelték: azért jött rájok mind e gonosz.

2 Krón 8

Salamon építkezései, hódításai, rendeletei az isteniszolgálat körül, és hajói.

2 Krón 8,1

Húsz esztendő mulva pedig, miután fölépítette Salamon az Úr házát és a maga házát, [Kir. III. 9,10.]

2 Krón 8,2

a városokat, melyeket Hiram adott vala Salamonnak, fölépíté, és azokba szállítá Izrael fiait.

2 Krón 8,3

És elméne Émát-Szubába, és megvevé azt.

2 Krón 8,4

És Palmírát építé a pusztában, és más igen erős városokat építe Ématban.

2 Krón 8,5

És fölépíté felső Betóront és alsó Betóront, kerített városokat, melyeknek kapui és zárai és lakatjai valának.

2 Krón 8,6

Balaátot is és minden igen erős városokat, melyek Salamonéi valának, és a szekerek és lovasok minden városait; mindent a mit csak akart Salamon és elrendelt, fölépíte Jerusalemben és a Libanonon és birodalma minden földén.

2 Krón 8,7

Az egész népet, mely a heteusok és amorreusok, ferezeusok és heveusok és jebuzeusok közől megmaradt volt, kik nem Izrael törzsökéből valának:

2 Krón 8,8

azok fiaiból és maradékaiból, kiket Izrael fiai meg nem öltek, meghódítá Salamon, adófizetőkké tévén mind e napiglan.

2 Krón 8,9

De Izrael fiai közől nem rendele, hogy szolgáljanak a király munkáiban, mert ők hadakozó férfiak valának és vezérek, és az ő szekerei- és lovagjainak fejedelmei.

2 Krón 8,10

Salamon hadának fejedelmei pedig mindnyájan kétszázötvenen voltak, kik a népet tanítják vala.

2 Krón 8,11

Fáraó leányát pedig elköltözteté Dávid városából ama házba, melyet neki épített vala; mert azt mondá a király: Nem lakik feleségem Dávidnak, Izrael királyának házában, azért, hogy megszenteltetett, mert bement abba az Úr szekrénye. [Móz. III. 15,18. Kir. III. 3,1.]

2 Krón 8,12

Akkor áldoza Salamon az Úrnak égőáldozatokat az Úr oltárán, melyet a csarnok előtt épített vala,

2 Krón 8,13

hogy naponkint áldozzanak azon Mózes parancsa szerint szombatokon és a hó első napjain és az ünnepeken, háromszor esztendőben, azaz, a kovásztalan kenyerek ünnepén, a hetek ünnepén és a sátoros ünnepen.

2 Krón 8,14

És elrendelé atyja, Dávid végzése szerint a papok tisztjeit az ő szolgálataikban, és a levitákat rendökben, hogy dicséretet mondjanak és szolgáljanak a papok előtt mindenik nap rendtartása szerint; és az ajtónállókat osztályaik szerint, kitkit az ő kapujához; mert igy parancsolta vala Dávid, az Isten embere;

2 Krón 8,15

és semmiben sem hágták át a király parancsait, a miket parancsolt vala, sem a papok, sem a leviták, sem a kincsek őrízetében.

2 Krón 8,16

Minden költsége készen volt Salamonnak az naptól, melyen az Úr házát alapította, egész az napig, melyen azt elvégezte.

2 Krón 8,17

Azután elment Salamon Ásziongáberbe és Ailátba, a vörös tenger szélére, mely Edom földén vagyon.

2 Krón 8,18

Hiram pedig szolgái által hajókat külde neki, és tengeren jártas hajósokat, és Salamon szolgáival Ofirba menének, és onnan négyszázötven talentom aranyat hozának, és Salamon királynak vivék.

2 Krón 9

Szába királyné látogatása. Salamon dicsősége és halála.

2 Krón 9,1

A szábai királyné is, midőn Salamon hirét hallotta, hogy megkisértse őt talánybeszédekkel, Jerusalembe jöve nagy gazdagsággal és tevékkel, melyek fűszereket hoznak vala és igen sok aranyat és drága köveket. És midőn Salamonhoz jött, elmonda neki mindent, a mi szivében vala. [Kir. III. 10,1. Máté 12,42. Luk. 11,31.]

2 Krón 9,2

És megfejté neki Salamon mind, a miket eléje adott vala; és semmi sem volt, mit világosan meg nem fejtett volna neki.

2 Krón 9,3

Ki miután látta, Salamon bölcseségét tudniillik és a házat, melyet épített vala,

2 Krón 9,4

és asztala étkeit, és szolgái lakhelyeit, és az udvarlók tisztét, és azok öltözeteit, a pohárnokokat is és azok ruháit, és az áldozatokat, melyeket áldoz vala az Úr házában: nem vala többé lélekzet benne az álmélkodás miatt;

2 Krón 9,5

és mondá a királynak: Igaz a beszéd, melyet hallottam földemen a te cselekedeteidről és bölcseségedről.

2 Krón 9,6

Nem hittem a beszélőknek, mignem magam eljöttem, és szemeim látták és tapasztaltam, hogy bölcseségednek felét is alig beszélték el nekem; meghaladtad a hirt cselekedeteiddel.

2 Krón 9,7

Boldogok férfiaid és boldogok szolgáid, kik előtted állanak minden időben, és hallják bölcseségedet.

2 Krón 9,8

Legyen áldott a te Urad Istened, a ki téged az ő királyi székébe akart rendelni a te Urad Istened királyává. Mivel az Isten szereti Izraelt és meg akarja őt tartani mindörökké, azért tett téged fölötte királylyá, hogy itéletet tégy és igazságot.

2 Krón 9,9

Ada tehát a királynak százhúsz talentom aranyat, és fölötte sok fűszert, és igen drága köveket; nem voltak oly fűszerek, mint ezek, melyeket a szábai királyné adott Salamon királynak.

2 Krón 9,10

De Hiram szolgái is Salamon szolgáival aranyat hozának Ofirból, és jószagú fákat és igen drága köveket;

2 Krón 9,11

melyekből, tudniillik a jószagú fákból a király lépcsőket csinála az Úr házában és a király házában, czitarákat és lantokat is az énekeseknek; soha sem láttak Júda földén olyan fákat.

2 Krón 9,12

Salamon király pedig a szábai királynénak mindent ada, a mit csak akart és kért, és sokkal többet, mint ő neki hozott vala; ki visszatérvén, földére méne saját szolgáival.

2 Krón 9,13

Az arany mértéke pedig, melyet Salamonnak esztendőnkint hoznak vala, hatszáz hatvanhat talentom arany vala;

2 Krón 9,14

azon összegen kivűl, melyet a különféle nemzetek követei, és a kereskedők szoktak vala hozni, és Arábia minden királyai és a tartományok helytartói, kik aranyat és ezüstöt hordanak vala Salamonnak.

2 Krón 9,15

Csinála azért Salamon király száz arany dárdát, hatszáz aranyból mindenik dárdát;

2 Krón 9,16

háromszáz aranypaizst is, három-háromszáz aranyból, melylyel mindenik paizs beboríttaték; és a király azokat a fegyverházba tevé, mely erdővel vala beültetve.

2 Krón 9,17

Nagy királyi széket is csinála a király elefántcsontból, és beborítá azt tiszta aranynyal;

2 Krón 9,18

hat lépcsőt is, melyeken fölhágnak vala a királyi székbe, és arany zsámolyt, és két támaszt kétfelől, és a támaszok mellett álló két oroszlánt,

2 Krón 9,19

de kétfelől a hat lépcsőn álló, más tizenkét kisebb oroszlánt is; nem volt oly királyi szék semmi országban.

2 Krón 9,20

A király lakomájának minden edényei is aranyból valának, és a libanoni erdőház edényei tiszta aranyból. Mert az ezüstöt nem is becsülték ama napokban;

2 Krón 9,21

mivelhogy a király hajói Tarzisba mennek vala Hiram szolgáival három esztendőben egyszer, onnét aranyat és ezüstöt, elefántcsontot, majmokat és pávákat hozván.

2 Krón 9,22

Salamon fölmagasztaltaték a föld minden királyai fölött gazdagsággal és dicsőséggel.

2 Krón 9,23

És a föld minden királyai kivánják vala látni Salamon orczáját, hogy hallják a bölcseséget, melyet Isten az ő szivébe adott vala;

2 Krón 9,24

ajándékokat hozván neki, ezüst és aranyedényeket, ruhákat és fegyvereket, fűszereket, lovakat és öszvéreket esztendőnkint.

2 Krón 9,25

És vala Salamonnak negyvenezer lova az istállókban és tizenkétezer szekere és lovagja, és elhelyezé azokat a szekerek városaiban és Jerusalemben, hol a király vala.

2 Krón 9,26

Uralkodék mind a királyokon is Eufrates folyóvizétől a filiszteusok földéig és Egyiptom határáig.

2 Krón 9,27

És oly bőségét szerzé az ezüstnek Jerusalemben, mint a köveknek, és a czedrusfáknak oly nagy sokaságát, mint a vad fügefáknak, melyek a mezőségeken teremnek.

2 Krón 9,28

És hoznak vala neki lovakat Egyiptomból és minden tartományból.

2 Krón 9,29

Salamon többi cselekedetei pedig, az elsők és utolsók, megirattak Nátán próféta könyvében, és a siloni Ahiás könyveiben, és Addó látónak, Nábat fia, Jeroboam ellen való látomásában.

2 Krón 9,30

Salamon pedig Jerusalemben egész Izrael fölött negyven esztendeig országla.

2 Krón 9,31

És elaluvék atyáival és eltemeték őt Dávid városában; és fia, Roboam lőn király helyette.

2 Krón 10

Roboam. Az ország kettészakad.

2 Krón 10,1

Elméne pedig Roboam Szikembe; mert oda gyűlt vala egész Izrael, hogy őt királylyá emelje. [Kir. III. 12,1.]

2 Krón 10,2

Mit mikor meghallott Nábat fia, Jeroboam, ki Egyiptomban vala, (mert oda futott volt Salamon elől), azonnal visszatére.

2 Krón 10,3

És meghívák őt és eljöve egész Izraellel, és szólának Roboamnak, mondván:

2 Krón 10,4

Atyád igen kemény igával terhelt meg minket, te könnyebbeket parancsolj atyádnál, ki nehéz szolgálatot vetett ránk, és egy keveset szállíts le a teherből, hogy szolgáljunk neked.

2 Krón 10,5

Ki mondá: Harmadnap múlva térjetek vissza hozzám. És mikor a nép elment,

2 Krón 10,6

tanácsot tarta a vénekkel, kik atyja, Salamon előtt állottak vala, midőn még élt, mondván: Mi tanácsot adtok, hogy feleljek a népnek?

2 Krón 10,7

Kik mondák neki: Ha kedveskedel e népnek, és kegyes igékkel engeszteled őket, szolgáid lesznek minden időben.

2 Krón 10,8

De ő elhagyá a vének tanácsát, és az ifjakkal kezde tanácskozni, kik vele növekedtek föl, és udvarában valának,

2 Krón 10,9

és mondá nekik: Mit véltek? vagy mit kell felelnem e népnek, mely ezt mondá nekem: Könnyebbítsd meg az igát, melyet atyád ránk vetett?

2 Krón 10,10

Amazok pedig úgy felelének, mint ifjak, és kik vele gyönyörűségben növekedtek, és mondák: Igy szólj a népnek, mely azt mondotta neked: Atyád megnehezítette igánkat, te könnyebbítsd meg, és így felelj neki: Az én kisujjam vastagabb atyám ágyékánál.

2 Krón 10,11

Atyám nehéz igát vetett rátok, én még nagyobb terhet teszek ahhoz; atyám ostorokkal vert, én pedig skorpiókkal verlek titeket.

2 Krón 10,12

Eljöve tehát Jeroboam és az egész nép Roboamhoz harmadnap, a mint megparancsolta vala nekik.

2 Krón 10,13

És keményen felele a király, elhagyván a vének tanácsát,

2 Krón 10,14

és az ifjak akaratja szerint szóla: Atyám nehéz igát vetett rátok, melyet én nehezebbé teszek; atyám ostorokkal vert, én pedig skorpiókkal verlek titeket.

2 Krón 10,15

És nem engede a nép könyörgésének; mert az Isten akaratja vala, hogy beteljesedjék az ő beszéde, melyet a síloni Ahiás által szólott vala Nábat fiának, Jeroboamnak.

2 Krón 10,16

A király pedig keményen beszélvén, az egész nép igy szóla neki: Nincs nekünk részünk Dávidban, sem örökségünk Izai fiában. Térj hajlékaidba, Izrael! te pedig, Dávid! legeltesd a te házadat. És Izrael elméne hajlékaiba.

2 Krón 10,17

Izrael fiain pedig, kik Júda városaiban laknak vala, Roboam országla.

2 Krón 10,18

És elküldé Roboam király Aduramot, ki kincstartó vala, és megkövezék őt Izrael fiai és meghala. Roboam király pedig siete szekérre ülni, és Jerusalembe futa.

2 Krón 10,19

És elvála Izrael Dávid házától mind e napiglan.

2 Krón 11

Roboam Júdára szorítkozik. Az ő erősítvényei. A papok és hivek törvényszegése. Roboam feleségei és gyermekei.

2 Krón 11,1

Roboam pedig Jerusalembe jöve, és egybehívá Júda és Benjamin egész házát, száz nyolczvanezer válogatott és hadakozó férfiút, hogy Izrael ellen hadakozzék és visszaszerezze országát. [Kir. III. 12,21.]

2 Krón 11,2

És lőn az Úr beszéde Szemeiáshoz, az Isten emberéhez, mondván:

2 Krón 11,3

Szólj Salamon fiának, Roboamnak, Júda királyának, és egész Izraelnek, ki Júdában és Benjaminban vagyon:

2 Krón 11,4

Ezeket mondja az Úr: Föl ne menjetek, és ne hadakozzatok atyátokfiai ellen. Térjen vissza kiki házába; mert az én akaratomból lett ez. Kik hallván az Úr beszédét, visszatérének, és nem menének Jeroboam ellen.

2 Krón 11,5

Roboam pedig Jerusalemben lakék, és kerített városokat építe Júdában.

2 Krón 11,6

És fölépíté Bethlehemet és Étamot és Tekuát,

2 Krón 11,7

Bet-szurt is és Szókót és Odollámot,

2 Krón 11,8

nemkülönben Getet is és Mareszát és Zifet,

2 Krón 11,9

úgyszinte Aduramot is és Lákist és Azékát,

2 Krón 11,10

és Sáraát és Ajalont és Hebront Júdában és Benjaminban, igen erős városokat.

2 Krón 11,11

És mikor bekerítette azokat kőfalakkal, fejedelmeket rendele azokba, és tárházakat élelemnek, azaz, olajnak és bornak.

2 Krón 11,12

Minden városban paizsok- és dárdáknak való fegyverházakat is építe, és megerősíté azokat nagy szorgalommal, és uralkodék Júda és Benjamin fölött.

2 Krón 11,13

A papok pedig és leviták, kik egész Izraelben valának, hozzá jövének minden helyeikről,

2 Krón 11,14

elhagyván környékeiket és örökségeiket, és átmenvén Júdába és Jerusalembe, mivelhogy megvetette őket Jeroboam, hogy az Úr papságában ne szolgáljanak; [Móz. IV. 35,3.]

2 Krón 11,15

mert ő magának papokat rendele a magas helyek és az ördögök és a borjúk számára, melyeket alkotott vala.

2 Krón 11,16

De Izrael minden nemzetségeiből is, a kik csak szivöket arra adták, hogy Izrael Urát Istenét keressék, Jerusalembe menének, áldozatot teendők atyáik Ura Istene előtt;

2 Krón 11,17

és szilárdabbá tevék Júda országát, és megerősiték Salamon fiát, Roboamot három esztendeig; mert csak három esztendeig járának Dávid és Salamon útain.

2 Krón 11,18

Roboam pedig feleségűl vevé Mahalatot, Jerimótnak, Dávid fiának leányát, és Abihailt, Eliabnak, Izai fiának leányát,

2 Krón 11,19

ki szüle neki fiakat, Jehust és Szomoriát és Zoomot.

2 Krón 11,20

És ezután Maakát vevé, Absalom leányát, ki szülé neki Abiát és Était, Zizát és Szalomitot.

2 Krón 11,21

Roboam pedig, Absalom leányát, Maakát, minden felesége és ágyasa fölött szereté; mert tizennyolcz feleséget vett vala, ágyast pedig hatvanat, és huszonnyolcz fiat nemze és hatvan leányt.

2 Krón 11,22

Elsőnek pedig Maaka fiát, Abiát rendelé minden atyjafiai fölött fejedelemmé; mert őt akarja vala királylyá tenni,

2 Krón 11,23

mivel bölcsebb volt és hatalmasabb minden fiainál, és Júda és Benjamin minden határaiban és minden kerített városokban; és bőséges élelmet ada nekik és sok feleséget kére.

2 Krón 12

Szeszak betörése; Roboam halála. Abia.

2 Krón 12,1

És mikor megerősödött és megszilárdult Roboam országa, elhagyá az Úr törvényét, és vele egész Izrael.

2 Krón 12,2

Azért Roboam országlásának ötödik esztendejében, fölméne Szeszak, az egyiptomi király Jerusalembe (mert vétkeztek vala az Úr ellen,) [Kir. III. 14,25.]

2 Krón 12,3

ezer kétszáz szekérrel és hatvanezer lovaggal; és száma sem volt a köznépnek, mely feljött vele Egyiptomból, a líbiaiak tudniillik és troglodíták és szerecsenek.

2 Krón 12,4

És bevevé az igen erős városokat Júdában, és eljöve Jerusalemig.

2 Krón 12,5

Szemeiás próféta pedig beméne Roboamhoz és Júda fejedelmeihez, kik egybegyűltek vala Jerusalemben, futván Szeszak elől, és mondá nekik: Ezeket mondja az Úr: Ti elhagytatok engem, én is Szeszak kezében hagytalak titeket.

2 Krón 12,6

És megrettenvén Izrael fejedelmei és a király, mondák: Igazságos az Úr!

2 Krón 12,7

És mikor látta az Úr, hogy megalázták magokat, lőn az Úr beszéde Szemeiáshoz, mondván: Mivel megalázták magokat, nem vesztem el őket, és egy kevés segítséget adok nekik, és nem ömlik haragom Jerusalemre Szeszak keze által.

2 Krón 12,8

Mindazáltal szolgálni fognak neki, hogy az én szolgálatomnak és a földi ország szolgálatának különségét megtudják.

2 Krón 12,9

Eltávozék tehát Szeszak, az egyiptomi király Jerusalemtől, elvivén az Úr háza és a király háza kincseit, és mindeneket elvive magával az aranypaizsokat is, melyeket Salamon csinált vala.

2 Krón 12,10

Melyek helyébe a király rézpaizsokat csinála, és azokat a paizshordozók fejedelmeinek adá, kik a palota csarnokánál őrködnek vala.

2 Krón 12,11

És midőn a király bement az Úr házába, elmenének a paizshordozók, és fölvevék azokat és ismét visszavivék fegyverházokba.

2 Krón 12,12

És mivel megalázták magokat, elfordúlt rólok az Úr haragja, nem töröltettek el egészen; mivelhogy Júdában is találtattak jó cselekedetek.

2 Krón 12,13

Megerősödék tehát Roboam király Jerusalemben, és országla; negyvenegy esztendős vala pedig, midőn országlani kezdett, és tizenkét esztendeig országla Jerusalemben, a városban, melyet az Úr választott, hogy megerősítse ott az ő nevét Izraelnek minden nemzetségei közől; az ő anyja pedig Naama nevű ammaniti vala. [Kir. III. 14,21.]

2 Krón 12,14

Azonban gonoszat cselekvék, és nem készíté el szivét az Úr keresésére.

2 Krón 12,15

És Roboam első és utolsó cselekedetei megirattak Szemeiás prófétának és Addó látónak könyveiben, és szorgalmasan eléadattak; és Roboam és Jeroboam minden időben hadakozának egymás ellen.

2 Krón 12,16

És Roboam elaluvék atyáival, és eltemetteték Dávid városában. És fia, Abia lőn király helyette.

2 Krón 13

Abia győzelme Jeroboam fölött. Gyermekei.

2 Krón 13,1

Jeroboam király tizennyolczadik esztendejében Abia lőn király Júda fölött. [Kir. III. 15,1.]

2 Krón 13,2

Három esztendeig országla Jerusalemben, és anyja neve Mikaia vala, Uriel leánya Gábaából; és háború vala Abia és Jeroboam között. [Kir. III. 15,6.]

2 Krón 13,3

És harczra szállván Abia, és négyszázezer hadakozó és válogatott férfia lévén, Jeroboam sereget rendeze ellene nyolczszázezer férfiút, és ezek is válogatottak valának és a hadakra igen erősek.

2 Krón 13,4

Megálla tehát Abia Szemeron hegyén, mely Efraimban vala, és mondá: Halljad, Jeroboam és egész Izrael!

2 Krón 13,5

Nem tudjátok-e, hogy Izrael Ura Istene Dávidnak adta az országlást mindörökké, neki és fiainak a só szövetségével?

2 Krón 13,6

És Nábat fia, Jeroboam, Salamonnak, Dávid fiának szolgája föllázadott és pártot ütött ura ellen. [Kir. III. 11,26.]

2 Krón 13,7

És hozzája gyültek a hiábavaló férfiak és Bélial fiai, és hatalmasabb lőn Roboamnál, Salamon fiánál. Roboam pedig tudatlan és félénk szivű vala és nem állhata ellenök.

2 Krón 13,8

Most azért ti azt mondjátok, hogy ellene állhattok az Úr országának, melyet Dávid fiai által bir, és a népnek nagy sokasága vagyon veletek, és az arany borjak, melyeket nektek Jeroboam istenekűl alkotott.

2 Krón 13,9

És kivetettétek az Úr papjait, Áron fiait és a levitákat, és papokat szerzettetek magatoknak, mint a föld minden népei: a ki csak eljő és megszenteli kezét egy tulokkal a marhák közől, és két kossal, azok papja lesz, kik nem istenek.

2 Krón 13,10

A mi Urunk pedig Isten, kit el nem hagyunk, és az Úrnak papok szolgálnak Áron fiai közől, és a leviták rendökben vannak.

2 Krón 13,11

Égőáldozatokat is áldoznak az Úrnak naponkint reggel és este, és a törvény parancsa szerint elkészített jó illatszert, és kitétetnek a kenyerek igen tiszta asztalra, és nálunk van az arany gyertyatartó és annak lámpái, hogy este mindenkor meggyujtassanak; mert mi megtartjuk a mi Urunk Istenünk parancsait, kit ti elhagytatok. [Móz. II. 27,21.]

2 Krón 13,12

Annakokáért a mi hadunkban Isten a vezér és az ő papjai, kik harsonát fújnak és zengnek ellenetek: Izrael fiai! ne hadakozzatok atyáitok Ura Istene ellen, mert nem fog nektek használni.

2 Krón 13,13

Midőn ő ezeket mondotta, Jeroboam hátúl cselt vetett, és mialatt az ellenség előtt álla, Júdát, ki ezt nem tudta, körülvevé hadával.

2 Krón 13,14

És körültekintvén Júda, látá, hogy hadsereg van előtte és háta mögött, és fölkiálta az Úrhoz, és a papok harsonázni kezdének.

2 Krón 13,15

És Júda férfiai mindnyájan fölrivallának; és ime mialatt ők kiáltának, megrettenté az Isten Jeroboamot és egész Izraelt, ki Abia és Júda előtt áll vala.

2 Krón 13,16

És Izrael fiai megfutának Júda előtt, és ezek kezébe adá Isten amazokat.

2 Krón 13,17

Megveré tehát őket Abia és az ő népe nagy csapással, és elhulla Izraelből sebeiben ötszázezer erős férfiú.

2 Krón 13,18

És megaláztatván Izrael fiai az időben, Júda fiai fölötte nagyon megerősödének, mivelhogy atyáik Urában Istenében biztak.

2 Krón 13,19

Abia pedig űzőbe vevé a futó Jeroboamot, és elfoglalá az ő városait, Bételt faluival, és Jeszanát faluival, Efront is faluival.

2 Krón 13,20

És Abia napjaiban többé nem állhata ellen Jeroboam, kit megvere az Úr, és meghala.

2 Krón 13,21

Abia megerősítvén birodalmát, tizennégy feleséget vőn, és huszonkét fiat és tizenhat leányt nemze.

2 Krón 13,22

Abia többi dolgai pedig és az ő utai és cselekedetei igen szorgalmasan megirattak Addó próféta könyvében.

2 Krón 14

Áza jámborsága és győzelme a szerecsenek nagy serege fölött.

2 Krón 14,1

Abia pedig elaluvék atyáival és eltemeték őt Dávid városában, és fia, Áza lőn király helyette; kinek napjaiban a föld tiz esztendeig nyugovék. [Kir. III. 15,8.]

2 Krón 14,2

Azt cselekvé pedig Áza, a mi jó és kedves vala az ő Istene szine előtt, és lerontá az idegen tisztelet oltárait, és a magas helyeket,

2 Krón 14,3

és összetöré a képszobrokat, és a berkeket kivágá,

2 Krón 14,4

és megparancsolá Júdának, hogy atyái Urát Istenét keresse, és a törvényt tartsa meg és minden parancsokat.

2 Krón 14,5

És eltörlé Júda minden városaiból az oltárokat és bálványházakat, és békeségben országla.

2 Krón 14,6

Erős városokat is építe Júdában, mert nyugalomban vala, és semmi hadak sem támadtak az ő idejében, békeséget adván az Úr.

2 Krón 14,7

Mondá pedig Júdának: Építsük föl e városokat, és vegyük körűl kőfalakkal és erősítsük meg tornyokkal, kapukkal és zárakkal, mig mindenek nyugalomban vannak a hadaktól; mivelhogy kerestük atyáink Urát Istenét, békeséget adott nekünk köröskörűl. Építének tehát, és az építésben semmi akadály sem volt.

2 Krón 14,8

Valának pedig Áza seregében paizs- és dárdahordozók Júdából háromszázezeren, Benjaminból pedig paizsviselők és nyílasok kétszáz nyolczvanezeren, mindnyájan igen erős férfiak.

2 Krón 14,9

Kiindúla pedig ellenök a szerecsen Zára az ő hadával tizszer százezerrel és háromszáz szekérrel, és Mareszáig jöve.

2 Krón 14,10

Áza pedig eléje méne és elrendezé a sereget harczra Szefata völgyében, mely Maresza mellett vagyon;

2 Krón 14,11

és segitségűl hívá az Úr Istent és mondá: Uram! nincs semmi különbség tenálad, ha kevesek által segítesz-e, vagy sokak által; segíts meg minket, Urunk Istenünk! mert tebenned és nevedben lévén bizodalmunk, jöttünk e sokaság ellen. Uram! te a mi Istenünk vagy, ne vegyen az ember erőt ellened. [Kir. I. 14,6.]

2 Krón 14,12

Megrettenté tehát az Úr a szerecseneket Áza és Júda előtt, és elfutának a szerecsenek.

2 Krón 14,13

És űzőbe vevé őket Áza és a vele lévő nép Geraráig; és elhullának a szerecsenek egész fogytig; mivelhogy az Úr vervén, és serege hadakozván, tiportattak el. Sok ragadományt nyerének tehát,

2 Krón 14,14

és megverék mind a városokat Gerara körűl; mert igen nagy rémülés szállott vala mindenikre, és földúlák a városokat, és sok zsákmányt vivének el.

2 Krón 14,15

A juhok aklait is elbontván, számtalan sok barmot és tevét hozának, és visszatérének Jerusalembe.

2 Krón 15

Azariás jövendölése. Áza visszaállítja az istenitiszteletet.

2 Krón 15,1

Azariás, Óded fia pedig, rászállván az Isten Lelke,

2 Krón 15,2

kiméne Áza elé, és mondá neki: Hallgassatok meg engem, Áza és egész Júda és Benjamin! Az Úr veletek van, mert vele voltatok. Ha keresitek őt, megtaláljátok, ha pedig elhagyjátok őt, elhagy titeket.

2 Krón 15,3

Sok idő fog pedig elmúlni Izraelben igaz Isten nélkül, és tanító pap és törvény nélkül.

2 Krón 15,4

És mikor inségeikben Izrael Urához Istenéhez térnek, és őt keresik, megtalálják őt.

2 Krón 15,5

Az időben nem lesz békeség a kimenőnek és bejövőnek, hanem mindenfelől rettegések a föld minden lakosaiban:

2 Krón 15,6

mert hadakozni fog nemzet nemzet ellen, és város város ellen, mert az Úr fölháborítja őket minden szorongatással.

2 Krón 15,7

De ti erősödjetek meg és el ne lankadjanak kezeitek, mert jutalma lesz munkátoknak.

2 Krón 15,8

Hallván ezt Áza, tudniillik Óded fiának, Azariásnak igéit és jövendölését, megerősödék, és eltörlé a bálványokat Júda minden földéről és Benjaminból, melyeket bevett vala; és fölszentelé az Úr oltárát, mely az Úr csarnoka előtt vala.

2 Krón 15,9

És egybegyűjté egész Júdát és Benjamint és velök a jövevényeket Efraimból, Manasszesból és Simeonból; mert sokan állottak hozzája Izraelből, látván, hogy az ő Ura Istene vele vagyon.

2 Krón 15,10

És mikor Jerusalembe jöttek a harmadik hónapban és Áza országlásának tizenötödik esztendejében,

2 Krón 15,11

áldozának az Úrnak ama napon a nyereményből és zsákmányból, melyet hoztak vala, hétszáz tulkot és hétezer kost.

2 Krón 15,12

És beméne szokás szerint a szövetség megerősítésére, hogy atyáik Urát Istenét teljes szivökből és teljes lelkökből keressék.

2 Krón 15,13

Ha valaki pedig, úgymond, nem keresendi Izrael Urát Istenét, haljon meg kicsinytől nagyig, és férfiútól az asszonyig.

2 Krón 15,14

És megesküvének az Úrnak fennszóval, nagy örömmel, harsonák és kürtök zengésével

2 Krón 15,15

mindnyájan, kik Júdában valának kemény esküvéssel; mert teljes szivökből esküvének meg, és teljes akaratból keresék őt és megtalálák; és az Úr nyugalmat ada nekik köröskörűl.

2 Krón 15,16

De Maakát is, Áza király anyját, letevé a magas uralkodásról, mivelhogy a berekben priapusnak bálványt emelt, melyet egészen leronta és darabokra törvén, megégete Cedron patakánál.

2 Krón 15,17

A magas helyek pedig meghagyatának Izraelben; mindazáltal Áza szive tökéletes vala teljes életében.

2 Krón 15,18

És a miket atyja és ő fogadott vala, bevivé az Úr házába, az ezüstöt és aranyat, mindenféle edényeket és eszközöket.

2 Krón 15,19

Háború pedig nem volt Áza országlásának harminczötödik esztendejéig.

2 Krón 16

Áza harcza Baazával, az ő bűnei és halála.

2 Krón 16,1

Országlása harminczhatodik esztendejében pedig, fölméne Baaza, Izrael királya, Júdába, és kőfallal keríté be Rámát, hogy senki bátorságosan ki ne jöhessen, és be ne mehessen Áza országából. [Kir. III. 15,17.]

2 Krón 16,2

Kihozá azért Áza az ezüstöt és aranyat az Úr háza kincstárából és a király kincstárából, és Sziria királyához, Benadadhoz küldé, ki Damaskusban lakik vala, mondván:

2 Krón 16,3

Szövetség vagyon közöttem és közötted, s atyám és atyád között is egyesség volt: azért küldöttem neked ezüstöt és aranyat, hogy fölbontván Baazával, Izrael királyával szövetségedet, távoztasd el őt tőlem.

2 Krón 16,4

Mit megértvén Benadad, elküldé hadserege fejedelmeit Izrael városaira, kik megverék Ahiont és Dant, Abelmaint és Neftali minden kerített városait.

2 Krón 16,5

Mikor ezt meghallotta Baaza, megszűne Rámát építeni, és félbenhagyá munkáját.

2 Krón 16,6

Áza király pedig magához vevé egész Júdát, és elvivék Rámából a köveket és fákat, melyeket Baaza az építésre készített vala, és azokból Gábaát és Maszfát építé.

2 Krón 16,7

Az időben Hanani próféta Júda királyához, Azához jöve, és mondá neki: Mivel Sziria királyában volt bizodalmad, és nem a te Uradban Istenedben, azért menekedett meg kezedből a szíriai király hada.

2 Krón 16,8

Vajjon nem sokkal többen valának-e a szerecsenek és líbiaiak, szekerekkel, lovagokkal és fölötte nagy sokasággal, kiket, midőn az Úrban bíztál, kezedbe adott? [Krón. II. 14,9.]

2 Krón 16,9

Mert az Úr szemei az egész földet szemlélik, és erőt adnak azoknak, kik tökéletes szivvel hisznek benne. Azért bolondúl cselekedtél, és e miatt ez időtől hadak támadnak ellened.

2 Krón 16,10

És megharaguván Áza a látó ellen, parancsolá, hogy őt kötözzék meg; mert ezen igen megboszankodott, és az időben sokat ölt meg a nép közől.

2 Krón 16,11

De Áza első és utolsó cselekedetei megirattak Júda és Izrael királyainak könyvében.

2 Krón 16,12

És megbetegedék Áza országlása harminczkilencedik esztendejében, lábainak fölötte nagy fájdalma miatt, és betegségében sem keresé meg az Urat, hanem inkább bizott az orvosok tudományában.

2 Krón 16,13

És elaluvék atyáival, és meghala országlása negyvenedik esztendejében.

2 Krón 16,14

És eltemeték őt sírjában, melyet magának Dávid városában ásott vala; és ágyára tevék őt, mely tele volt parázna személyekhez illő fűszerekkel és kenetekkel, melyek a kenetárusok mesterségével voltak csinálva, és megégeték rajta nagy pompával.

2 Krón 17

Az istenfélő Josafát uralkodása és hatalma.

2 Krón 17,1

Országla pedig helyette fia, Josafát, és erőt vőn Izrael ellen.

2 Krón 17,2

És számos vitézeket rendele Júda minden városaiba, melyek kőfalakkal voltak kerítve. Őrseregeket is rendele Júda földén és Efraim városaiban, melyeket atyja, Áza foglalt vala el.

2 Krón 17,3

És az Úr Josafáttal vala, mert Dávid atyjának első utain jára, és nem bizék Baalimban,

2 Krón 17,4

hanem atyja Istenében, és az ő parancsaiban jára és nem Izrael bűnei szerint.

2 Krón 17,5

És az Úr megerősíté kezében az országlást, és egész Júda ajándékokat ada Josafátnak, és végtelen lőn gazdagsága és nagy dicsősége.

2 Krón 17,6

És mivel szive bátorságot vőn az Úr utaiért, a magas helyeket és berkeket kiírtá Júdából.

2 Krón 17,7

Országlása harmadik esztendejében pedig elküldé fejedelmei közől Benhailt és Obdiást, Zakariást, Natánaelt és Mikeást, hogy tanítsanak Júda városaiban,

2 Krón 17,8

és velök a levitákat, Szemeiást és Nataniást és Zabadiást, Ázaelt is és Szemiramótot, Jonatánt és Adoniást, Tóbiást is és Tobadoniást, a levitákat, és velök Elizamát és Joránt, a papokat;

2 Krón 17,9

és taníták a népet Júdában, nálok lévén az Úr törvénykönyve, és eljárák Júda minden városait és taníták a népet.

2 Krón 17,10

Azért az Úr félelme szálla a föld minden országaira, melyek Júda körül valának, és nem mertek hadakozni Josafát ellen.

2 Krón 17,11

De a filiszteusok is ajándékokat hozának Josafátnak és adópénzt; az arabsok is barmokat hozának, hétezer hétszáz kost és ugyanannyi bakot.

2 Krón 17,12

Növekedék tehát Josafát és igen fölmagasztaltaték, és Júdában tornyokhoz hasonló városokat építe és kerített városokat,

2 Krón 17,13

és sok készületet tőn Júda városaiban; s hadakozó és erős férfiak is valának Jerusalemben;

2 Krón 17,14

kiknek száma ez, mindenkinek házai és családjai szerint: Júdában ezek a hadak fejedelmei: Ednás vezér, és vele háromszázezer erős férfiú.

2 Krón 17,15

Ez után Johanan fejedelem, és vele kétszáznyolczvanezeren.

2 Krón 17,16

És ez után Amazias, Zekri fia, ki az Úrnak szenteltetett, és vele kétszázezer erős férfiú.

2 Krón 17,17

Ezt követé Eliada, hős a harczban, és vele kézíjasok és paizshordozók kétszázezeren.

2 Krón 17,18

És ez után Jozabad, és vele száznyolczvanezeren serény vitézek.

2 Krón 17,19

Ezek mindnyájan a király kezénél valának, azokon kivűl, kiket a kerített városokba helyezett vala egész Júdában.

2 Krón 18

Josafát és Ákáb harcza a szirusok ellen. Mikeás jövendölése. Ákáb halála.

2 Krón 18,1

Josafát tehát igen gazdag és igen hires vala, és sógorságot köte Ákábbal. [Kir. IV. 8,18. Krón. II. 21,6.]

2 Krón 18,2

És néhány esztendő múlva kiméne hozzá Szamariába; kinek jövetelekor igen sok kost és ökröt vágata Ákáb, neki és a népnek, mely vele jött vala, és rábeszélé őt, hogy menjen föl Rámot-Gálaádba.

2 Krón 18,3

És Izrael királya, Ákáb, mondá Júda királyának, Josafátnak: Jer velem Rámot-Gálaádba. Amaz felelé neki: A mint én, te is úgy; a mint a te néped, úgy az én népem is, és veled leszünk a hadban.

2 Krón 18,4

És mondá Josafát Izrael királyának: Kérdj mostanában, kérlek, az Úrtól tanácsot.

2 Krón 18,5

Egybegyűjte azért Izrael királya a próféták közől négyszáz férfiút, és mondá nekik: Elmenjünk-e hadakozni Rámot-Gálaádba, vagy nyugodjunk? Azok pedig mondák: Menj föl, és Isten a király kezébe adja azt.

2 Krón 18,6

És mondá Josafát: Nincs-e itt az Úrnak prófétája, hogy annál is kérdést tegyünk?

2 Krón 18,7

És Izrael királya mondá Josafátnak: Van egy férfiú, kitől megkérdhetjük az Úr akaratát; de én gyűlölöm őt, mert nekem nem jövendöl jót, hanem mindenkor gonoszat; az pedig Jemla fia, Mikeás. És mondá Josafát: Ne szólj igy, király!

2 Krón 18,8

Izrael királya tehát szólíta egyet az udvari szolgák közől, és mondá neki: Hívd el hamar Jemla fiát, Mikeást.

2 Krón 18,9

Izrael királya pedig és Júda királya, Josafát, mindkettő az ő királyi székében ül vala, királyi ruhába öltözve; ülének pedig a szamariai kapu melletti téren, és a próféták mindnyájan jövendölnek vala előttök.

2 Krón 18,10

Kanaána fia, Szedeciás pedig vasszarvakat csinála magának, és mondá: Ezeket mondja az Úr: Ezekkel hányod szélylyel Szíriát, mignem megrontod azt.

2 Krón 18,11

És hasonlóképen prófétálnak vala mindnyájan a próféták, és mondák: Menj föl Rámat-Gálaádba, és szerencsés leszesz, és a király kezébe adja őket az Úr.

2 Krón 18,12

A követ pedig, ki elment vala Mikeást meghíni, mondá neki: Ime a próféták igéi mind egy szájjal jót hirdetnek a királynak: kérlek azért téged, a te beszéded se különbözzék azokétól, és szólj szerencsés dolgokat.

2 Krón 18,13

Felelé neki Mikeás: Él az Úr! hogy a mit nekem Istenem szól, azt fogom mondani.

2 Krón 18,14

Eljöve tehát a királyhoz. És mondá neki a király: Mikeás! elmenjünk-e hadakozni Rámot-Gálaádba, vagy szűnjünk meg? Kinek ő felelé: Menjetek föl, mert minden dolog szerencsés leszen, és az ellenség kezeitekbe adatik.

2 Krón 18,15

És mondá a király: Ismét és ismét esküvéssel kényszerítlek téged, ne szólj nekem egyebet, hanem csak a mi igaz az Úr nevében.

2 Krón 18,16

Amaz pedig mondá: Látám egész Izraelt a hegyeken elszéledve, mint a pásztor nélküli juhokat; és mondá az Úr: Ezeknek nincs urok, térjen kiki haza békével.

2 Krón 18,17

És mondá Izrael királya Josafátnak: Nem mondám-e neked, hogy ez nem jövendöl nekem semmi jót, hanem azt, a mi rosz.

2 Krón 18,18

Amaz pedig mondá: Halljátok azért az Úr igéjét: Látám az Urat királyi székében ülni, és az egész mennyei sereget mellette állani jobb és bal felől.

2 Krón 18,19

És mondá az Úr: Ki csalja meg Izrael királyát, Ákábot, hogy fölmenjen és elessék Rámot-Gálaádban? És mikor egyik igy és másik amúgy szóla:

2 Krón 18,20

eljöve egy lélek és megálla az Úr előtt, és mondá: Én megcsalom őt. Kinek mondá az Úr: Mi által csalod meg?

2 Krón 18,21

Amaz pedig felelé: Kimegyek és hazug lélek leszek minden ő prófétái szájában. És mondá az Úr: Megcsalod és meggyőzöd; eredj, és cselekedj úgy.

2 Krón 18,22

Most tehát ime az Úr a hazudság lelkét adta minden prófétáid szájába, és az Úr roszat szólott felőled.

2 Krón 18,23

Odajárúla pedig Kanaána fia, Szedeciás, és arczúl csapá Mikeást, és mondá: Mely úton ment át az Úr lelke tőlem, hogy neked szóljon?

2 Krón 18,24

És mondá Mikeás: Meglátod temagad az napon, midőn kamarából kamarába mégy, hogy elrejtezzél.

2 Krón 18,25

Parancsola pedig Izrael királya, mondván: Fogjátok Mikeást, és vigyétek őt Ámonhoz, a város fejedelméhez, és Amelek fiához, Joáshoz,

2 Krón 18,26

és mondjátok: Ezeket mondja a király: Vessétek ezt börtönbe, és csak egy kis kenyeret és kevés vizet adjatok neki, mig visszatérek békével.

2 Krón 18,27

És mondá Mikeás: Ha megjösz békével, nem szólott az Úr általam. És mondá: Halljátok ezt, minden népek!

2 Krón 18,28

Fölmenének tehát Izrael királya és Josafát, Júda királya Rámot-Gálaádba.

2 Krón 18,29

És mondá Izrael királya Josafátnak: Elváltoztatom az öltözetet, és úgy megyek harczra, te pedig saját ruháidba öltözzél. És Izrael királya elváltoztatván öltözetét, a hadba méne.

2 Krón 18,30

Szíria királya pedig parancsola lovassága vezéreinek, mondván: Ne víjatok se kicsiny, se nagy ellen, hanem egyedűl Izrael királya ellen.

2 Krón 18,31

Azért mikor a lovasság fejedelmei meglátták Josafátot, mondák: Ez Izrael királya! és harczolván, körűlvevék őt; ő pedig az Úrhoz kiálta, és megsegíté őt, és amazokat eltéríté tőle.

2 Krón 18,32

Mert midőn a lovasság vezérei látták, hogy nem Izrael királya, elhagyák őt.

2 Krón 18,33

Történék pedig, hogy egy a nép közől bizonytalanra ellövé nyilát, és Izrael királyát nyaka és lapoczkái között találá. Ő pedig mondá szekérvezetőjének: Fordítsd meg kezedet, és vígy ki engem a seregből, mert megsebeztettem.

2 Krón 18,34

És a harcz elvégződék az napon, Izrael királya pedig szekerén áll vala a szírusok ellenében estig, és meghala napnyugatkor.

2 Krón 19

Josafát megdorgáltatik Jehu prófétától; az ő rendeletei az isteniszolgálatra és bírói hivatalra nézve.

2 Krón 19,1

Visszatére pedig Júda királya, Josafát az ő házába békével Jerusalembe.

2 Krón 19,2

És eléje jöve Hanani fia, Jehu, a látó, és mondá neki: Az istenteleneknek adsz segítséget, és azokkal kötsz barátságot, kik az Urat gyülölik, és ezért megérdemled vala ugyan az Úr haragját;

2 Krón 19,3

de jó cselekedetek találtattak benned, mivelhogy kivágattad a berkeket Júda földéről, és elkészítetted szivedet, hogy atyáid Urát Istenét keressed.

2 Krón 19,4

Josafát tehát Jerusalemben lakék, és ismét kiméne a néphez Berszabeétől Efraim hegyéig, és visszahívá őket atyáik Urához Istenéhez.

2 Krón 19,5

És a földnek birákat rendele Júdának minden erősített városaiban helyenkint;

2 Krón 19,6

és parancsolván a biráknak, mondá: Lássátok, mit cselekesztek, mert nem az ember itéletét gyakoroljátok, hanem az Úrét; és a mit csak itélendetek, rátok háramlik.

2 Krón 19,7

Az Úr félelme legyen veletek, és mindent szorgalommal cselekedjetek; mert a mi Urunk Istenünknél nincs hamisság, sem személyválogatás, sem ajándékok kivánsága. [Móz. V. 10,17. Bölcs. 6,8. Sirák 35,16. Ap.cs. 10,34. Efez. 6,9. Kolosz. 3,25.]

2 Krón 19,8

Jerusalembe is rendele Josafát levitákat és papokat és családfejedelmeket Izraelből, hogy az Úr itéleteit és ügyét itéljék lakóinak.

2 Krón 19,9

És parancsolá nekik, mondván: Igy cselekedjetek az Úr félelmében hiven és tökéletes szivvel.

2 Krón 19,10

Atyátokfiainak, kik az ő városaikban laknak, rokonság és rokonság között, minden ügyében, mely elétek vitetik, vagy a hol a törvényről, parancsról, szertartásokról, végzésekről van kérdés, adjatok nekik utasítást, hogy ne vétkezzenek az Úr ellen, és ne jőjön harag rátok és atyátokfiaira; igy cselekedvén, nem fogtok vétkezni.

2 Krón 19,11

Amariás, a ti főpapotok pedig elöljáró lesz azokban, melyek Istenhez tartoznak; Izmahel fia, Zabadiás pedig, ki Júda házában vezér, azon dolgok fölött lesz, melyek a király tisztéhez tartoznak; és vannak leviták tanítókul előttetek; legyetek erősek és cselekedjetek szorgalmasan, és az Úr veletek lesz a jóban.

2 Krón 20

Josafát győzelme az ammoniták, moabiták és szírusok fölött; szövetsége az istentelen Okoziás királylyal.

2 Krón 20,1

Ezek után egybegyűlének Josafátra Moáb fiai és Ammon fiai, és velök némely ammoniták, hogy ellene hadakozzanak.

2 Krón 20,2

És hírmondók jövének és megjelenték Josafátnak, mondván: Nagy sokaság jő ellened a tengeren túli helyekről és Szíriából, és ime Aszaszontamárban vannak, mely Engaddi.

2 Krón 20,3

Josafát erre félelemmel megrettenvén, egészen arra adá magát, hogy könyörögjön az Úrnak, és böjtöt hirdete egész Júdának.

2 Krón 20,4

És egybegyűle Júda, könyörögni az Úrnak, s mindnyájan a városokból is eljövének, hogy könyörögjenek neki.

2 Krón 20,5

És Josafát megállván Júda és Jerusalem gyülekezete között az Úr házában, az új tornácz előtt,

2 Krón 20,6

mondá: Oh atyáink Ura Istene! te vagy Isten mennyben és a nemzetek minden országain uralkodol, kezedben vagyon az erő és hatalom, és ellened senki sem állhat.

2 Krón 20,7

Oh mi Istenünk! nem te ölted-e meg e föld minden lakóit néped, Izrael előtt, és azt Ábrahám, a te barátod ivadékának adtad mindörökre?

2 Krón 20,8

És azon laknak, és nevednek szentélyt építettek azon, mondván:

2 Krón 20,9

Ha veszedelem rohan ránk és az itélet kardja, a mirígyhalál és éhség: szined elé állunk e ház előtt, melyben segítségűl hivatott a te neved, és hozzád kiáltunk inségünkben, és meghallgatsz és megszabadítasz.

2 Krón 20,10

Most tehát ime Ammon és Moab fiai, és Szeir hegyéről, kiken átmenni nem engedted meg Izraelnek, mikor kijövének Egyiptomból, hanem eltérének tőlök és nem ölék meg őket, [Móz. V. 2,1.]

2 Krón 20,11

ellenkezőleg cselekesznek velünk, és kivetni igyekeznek minket az örökségből, melyet nekünk adtál.

2 Krón 20,12

Oh mi Istenünk! nem itéled-e meg tehát őket? Mibennünk ugyan nincs annyi erő, hogy ellenállhassunk e sokaságnak, mely ránk rohan. De mivel nem tudjuk, mit kelljen cselekednünk, csak ez van hátra, hogy szemeinket tehozzád emeljük.

2 Krón 20,13

Az Úr előtt áll vala pedig egész Júda az ő kisdedeivel és feleségeivel és gyermekeivel.

2 Krón 20,14

Vala pedig Jahaziel, Zakariás fia, ki Banaiás fia, ki Jehiel fia, ki Mataniás fia, Azaf fiaiból való levita, kire az Úr lelke szálla a sokaság között,

2 Krón 20,15

és mondá: Hallgassatok meg, egész Júda és kik Jerusalemben laktok, és te, Josafát király! Ezeket mondja az Úr nektek: Ne féljetek és ne rettegjetek e sokaságtól; mert nem tiétek a harcz, hanem Istené.

2 Krón 20,16

Holnap menjetek le ellenök; mert a Szisz nevű halmon jőnek fel, és a patak végénél, mely Jeruel pusztájának ellenében vagyon, találjátok őket.

2 Krón 20,17

Nem ti lesztek, a kik harczolni fogtok, hanem csak bizodalommal álljatok, és meglátjátok az Úr segítségét rajtatok, oh Júda és Jerusalem! ne féljetek és ne rettegjetek; holnap menjetek ki ellenök, és az Úr veletek leszen.

2 Krón 20,18

Josafát tehát és Júda és Jerusalem minden lakói arczra borulának a földön az Úr előtt, és imádák őt.

2 Krón 20,19

A leviták pedig, kik Kaat fiai és Kóre fiai közől valának, dicsérék Izrael Urát Istenét magasan emelt szóval.

2 Krón 20,20

És midőn reggel fölkeltek, a Tekue pusztáján át menének ki, és elinduláskor Josafát közöttök megállván, mondá: Hallgassatok meg engem, Júda férfiai és Jerusalem minden lakói! Bízzatok a ti Uratok- Istenetekben és biztosak lesztek; higyjetek az ő prófétáinak, és mindenben szerencsétek lesz.

2 Krón 20,21

És tanácsot ada a népnek, és eléállítá az Úr énekeseit, hogy dicsérjék őt seregeikben, és a hadsereg előtt menjenek és egybehangzó szóval mondják: Adjatok hálát az Úrnak, mert örökkévaló az ő irgalmassága. [Zsolt. 135,1.]

2 Krón 20,22

És mikor elkezdték a dicséreteket énekelni, az Úr amazoknak, tudniillik Ammon és Moáb fiainak és a Szeir hegyén lakozóknak, kik hadakozni jöttek vala Júda ellen, – önmagok ellen fordítá incselkedéseiket, és megveretének.

2 Krón 20,23

Mert Ammon és Moáb fiai föltámadának a Szeir hegye lakói ellen, hogy megöljék és eltöröljék őket; és midőn ezt cselekedettel véghez vitték, önmagok ellen is fordúlván, levágák egymást.

2 Krón 20,24

Júda pedig, midőn elérkezett az őrálló helyhez, mely a pusztára néz, látá távol, hogy az egész vidék szerte rakva van holttestekkel, és hogy senki sincs, ki a haláltól megmenekedhetett volna.

2 Krón 20,25

Elméne tehát Josafát és vele az egész nép, hogy a holtakat kizsákmányolják, és találtak a holtak között különféle jószágot, ruhákat is és igen drága edényeket; és annyit zsákmányoltak, hogy mind el sem vihették, és harmadnapig sem hordhatták el a ragadományokat a martalék sokasága miatt.

2 Krón 20,26

Negyed napon pedig egybegyülének az áldás völgyében; mert mivelhogy ott áldották vala az Urat, azon helyet áldás völgyének hivák e jelen napig.

2 Krón 20,27

És visszatére Júda minden férfia és Jerusalem lakói és Josafát előttök, azért, hogy az Úr örömet adott nekik ellenségeik fölött.

2 Krón 20,28

És bemenének Jerusalembe hárfákkal és czitarákkal és harsonákkal az Úr házába.

2 Krón 20,29

És az Úr félelme lepé meg a föld minden országát, midőn meghallották, hogy az Úr hadakozott Izrael ellenségei ellen.

2 Krón 20,30

És megnyugovék Josafát országa, és békeséget ada neki az Isten köröskörűl.

2 Krón 20,30

S igy országla Josafát Júda fölött; harminczöt esztendős vala, midőn országlani kezdett, huszonöt esztendeig országla pedig Jerusalemben, és anyja neve Azuba vala, Szelahi leánya.

2 Krón 20,32

És atyja, Áza útján jára, és el nem tére arról, cselekedvén, a mik kedvesek valának az Úr előtt.

2 Krón 20,33

Mindazáltal a magas helyeket nem törlé el, és a nép még sem irányozta szivét atyáinak Ura Istenéhez.

2 Krón 20,34

Josafát többi cselekedetei pedig, az elsők és utolsók, megirattak Hanani fiának, Jehunak igéiben, melyeket Izrael királyainak könyveibe jegyzett.

2 Krón 20,35

Ezek után Josafát, Júda királya barátságra lépe Izrael királyával, Okoziással, kinek cselekedetei igen istentelenek valának. [Kir. III. 22,45.]

2 Krón 20,36

És részes lőn abban, hogy hajókat csináljanak, melyek Tarzisba menjenek, és hajórajt készitének Asziongáberben.

2 Krón 20,37

Dodau fia, a mareszai Eliezer pedig prófétála Josafátnak, mondván: Mivel szövetséged volt Okoziással, Isten megrontotta alkotmányaidat; és elromlottak a hajók, és nem mehettek el Tarzisba.

2 Krón 21

Joram kegyetlensége, büntetése és halála.

2 Krón 21,1

Josafát pedig elaluvék atyáival, és eltemetteték azokkal Dávid városában, és fia, Joram lőn király helyette.

2 Krón 21,2

Kinek ezek valának testvérei, Josafát fiai: Azariás és Jáhiel, Zakariás és Azariás, Mihály és Szafatiás; ezek mind Josafátnak, Júda királyának fiai.

2 Krón 21,3

És az ő atyjok sok arany és ezüst ajándékokat ada nekik, és nagy jövedelmeket igen erős városokkal Júdában; az országot pedig Jóramnak adá, mivelhogy elsőszülötte vala.

2 Krón 21,4

Átvevé tehát Jóram atyja országát, és midőn magát megerősítette, karddal mind megölé testvéreit és némelyeket Izrael fejedelmei közől.

2 Krón 21,5

Harminczkét esztendős vala Jóram, midőn országlani kezdett és nyolcz esztendeig országla Jerusalemben.

2 Krón 21,6

És Izrael királyainak utain jára, a mint Ákáb háza cselekedett vala; mert Ákáb leánya volt az ő felesége, és gonoszat cselekvék, az Úr előtt.

2 Krón 21,7

De az Úr nem akará elveszteni Dávid házát a szövetség miatt, melyet vele kötött, és mivel megigérte vala, hogy neki és fiainak szövétneket ad minden időben.

2 Krón 21,8

Ama napokban pártot üte Edom, hogy ne legyen Júda alattvalója, és királyt emele magának. [Móz. I. 27,40.]

2 Krón 21,9

És Jóram átmenvén fejedelmeivel és az egész lovassággal, mely vele volt, fölkele éjjel, és megveré Edomot, ki már körűlvette vala őt, és lovasságának minden vezéreit.

2 Krón 21,10

Mindazáltal elpártola Edom, hogy ne legyen Júda birodalma alatt, mind e napiglan. Azon időben Lobna is eltávozék, hogy ne legyen az ő keze alatt, mert elhagyta vala atyáinak Urát Istenét.

2 Krón 21,11

Azonfelül magas helyeket is építe Júda városaiban, és paráználkodásra vivé Jerusalem lakóit és vétekre Júdát.

2 Krón 21,12

Levelet hozának pedig neki Illés prófétától, melyben ez vala irva: Ezeket mondja Dávid atyád Ura Istene: Mivelhogy nem jártál atyád, Josafát útain, és Áza, Júda királya útain,

2 Krón 21,13

hanem Izrael királyainak útain jártál, és paráználkodásra vitted Júdát és Jerusalem lakóit, követvén Ákáb háza paráznaságát; azonfelűl testvéreidet is, atyád házát, a náladnál jobbakat megölted:

2 Krón 21,14

ime az Úr megver téged nagy csapással, a te népeddel és fiaiddal, feleségeiddel és minden vagyonoddal együtt;

2 Krón 21,15

te pedig megbetegszel gyomrod igen gonosz nyavalyájával, mig béled kimegy lassan-lassan naponkint.

2 Krón 21,16

Az Úr tehát fölindítá Jóram ellen a filiszteusok és arabsok lelkét kik határosak a szerecsenekkel.

2 Krón 21,17

És fölmenének Júda földére és elpusztíták azt, és elragadozák mind a jószágot, mely a király házában találtatott, azonfölül fiait és feleségeit is; nem maradván neki több fia, hanem csak Joakáz, ki legkisebb korú vala.

2 Krón 21,18

És mindezek fölött megveré őt gyomra gyógyíthatlan nyavalyájával.

2 Krón 21,19

És nap nap után következvén, és az idő eljárván, két esztendő forgása telék el; és ő hosszas betegségében elsorvadván, úgy hogy bélét is kiadá, a betegségtől és élettől egyszerre vála meg. S igy igen gonosz betegségben hala meg, és a nép nem szerze neki temetést az égetés szokása szerint, a mint cselekedett vala az ő elődeivel.

2 Krón 21,20

Harminczkét esztendős vala, midőn országlani kezdett, és nyolcz esztendeig országla Jerusalemben. És nem jára igaz uton; és eltemeték őt Dávid városában, de nem a királyok sírboltjában.

2 Krón 22

Okoziás uralkodása és halála. Atália kegyetlensége. Joás.

2 Krón 22,1

Jerusalem lakói pedig Okoziást, az ő legkisebbik fiát rendelék helyette királylyá; mert a nagyobb korúakat, kik előtte voltak, mind megölték az arabs rablók, kik a táborra ütöttek vala; s igy Okoziás, Jóramnak, Júda királyának fia, lőn király. [Kir. IV. 8,24.]

2 Krón 22,2

Negyvenkét esztendős vala Okoziás, midőn országlani kezdett, és egy esztendeig országla Jerusalemben, és anyja neve Atália vala, Amri leánya.

2 Krón 22,3

De ő is Ákáb házának utain jára, mert anyja hajtá őt rá, hogy istentelenűl cselekedjék.

2 Krón 22,4

Gonoszat cselekvék tehát az Úr szine előtt, mint Ákáb háza; mert azok valának tanácsosai atyja halála után az ő veszedelmére.

2 Krón 22,5

És azok tanácsain jára. És elindula Ákáb fiával, Jórammal, Izrael királyával hadba a szíriai király, Házael ellen Rámot-Gálaádba; és a szírusok megsebesíték Jóramot.

2 Krón 22,6

Ki visszatére, hogy meggyógyíttassék Jezrahelben, mert sok sebet kapott a felülmondott viadalban. Azért Jóram fia, Okoziás, Júda királya leméne meglátogatni Ákáb fiát, Jóramot, ki Jezrahelben beteg vala.

2 Krón 22,7

Mert az Isten akaratja volt Okoziás ellen, hogy Jóramhoz menjen; és midőn oda jött, kiméne vele Namszi fia, Jehu ellen, kit fölkent az Úr, hogy Ákáb házát eltörölje.

2 Krón 22,8

Mikor azért Jehu elveszté Ákáb házát, rátalála Júda fejedelmeire és Okoziás testvéreinek fiaira, kik neki szolgálnak vala, és megölé őket.

2 Krón 22,9

Okoziást magát is fölkeresvén, megfogá, midőn Szamariában lappangott; és maga elé hozatván, megölé, és eltemeték őt, azért, hogy Josafát fia volt, ki az Urat teljes szivéből kereste. És nem vala többé reménység, hogy Okoziás törzsökéből valaki országoljon;

2 Krón 22,10

mivelhogy anyja, Atália, látván, hogy fia meghalt, fölkele és megölé Joram házának minden királyi ivadékát. [Kir. IV. 11,1.]

2 Krón 22,11

De Jozabet, a király leánya, vevé Okoziás fiát, Joást, és ellopá őt a király fiai közől, midőn megölettek, és elrejté őt dajkájával együtt az ágyasházban; Jozabet pedig, ki őt elrejtette, Jóram király leánya vala, Jojada főpap felesége, Okoziás huga, és ez okért nem ölé meg őt Atália.

2 Krón 22,12

El vala tehát rejtve velök az Isten házában hat esztendeig, mig Atália országla a földön.

2 Krón 23

Joás királylyá kenetik, Atália letétetik, az istenitisztelet visszaállíttatik.

2 Krón 23,1

Hetedik esztendőben pedig megerősödvén Jojada, melléje vevé a századosokat, Azariást tudniillik, Jeroham fiát, és Johanan fiát, Izmaelt, Obed fiát, Azariást is és Adaia fiát, Maasziát, és Zekri fiát, Elizafatot, és szövetséget tőn velök. [Kir. IV. 11,4.]

2 Krón 23,2

Kik körűljárván Júdát, egybegyűjték a levitákat Júda minden városaiból, és Izrael nemzetségeinek fejedelmeit, és Jerusalembe jövének.

2 Krón 23,3

Szövetséget tőn ekkor az egész sokaság az Isten házában a királylyal, és mondá nekik Jojada: Ime a király fia fog országlani, mint az Úr szólott Dávid fiai felől.

2 Krón 23,4

Ez tehát a dolog, melyet cselekednetek kell:

2 Krón 23,5

Harmadrész közőletek, kik a szombatra jőnek a papok- és leviták- és ajtónállókból, a kapukban legyen; harmadrész pedig a király házánál; és harmadrész azon kapunál, mely alapkapunak neveztetik; a többi község pedig mind az Úr házának tornáczaiban legyen.

2 Krón 23,6

És senki más be ne menjen az Úr házába, hanem csak a papok és leviták közől, a kik szolgálnak; csak ők menjenek be, mert megszenteltettek; és a többi község mind az Úr szolgálatára vigyázzon.

2 Krón 23,7

A leviták pedig vegyék körűl a királyt, mindeniknek lévén fegyvere; (és ha valaki más megy be a templomba, ölessék meg). És a királylyal legyenek, mind mikor bemegyen, mind mikor kijő.

2 Krón 23,8

Mindazok szerint cselekvének tehát a leviták, és egész Júda, a miket Jojada, a főpap parancsolt vala; és kiki melléje vevé alatta való férfiait, és a kik fölmenének a szombat rende szerint, azokkal, kik a szombatot betöltötték, és kimenendők valának, mivelhogy Jojada, a főpap nem engedte elmenni a seregeket, melyek minden héten egymás helyébe szoktak vala jőni.

2 Krón 23,9

És Jojada pap a Dávid király dárdáit és pajzsait, és félpajzsait, melyeket az Úr házának szentelt vala, a századosoknak adá.

2 Krón 23,10

És elrendelé mind a fegyveres népet a templom jobb részétől a templom balrészeig az oltár elé, és a templomba a király körűl.

2 Krón 23,11

És kihozák a király fiát és fejére tevék a koronát és bizonyságot, és kezébe adák a megtartandó törvényt, és királylyá rendelék őt; fel is kené őt Jojada főpap és fiai, és megáldák őt, és mondák: Éljen a király!

2 Krón 23,12

Mit midőn meghallott Atália, tudniillik a futkosó s a királyt dicsérő nép szavát, beméne a néphez az Úr templomába.

2 Krón 23,13

És midőn látta a királyt a lépcsőn állani a bemenetelnél, és a fejedelmeket és seregeket körűle, és a föld minden népét örűlni és harsonázni és különféle hangszerekkel zengeni, és hallá a dicsérők szavát: megszaggatá ruháit és mondá: Pártütés! pártütés!

2 Krón 23,14

Kimenvén pedig Jojada főpap a századosokhoz és a hadsereg fejedelmeihez, mondá nekik: Vigyétek ki őt a templom kerítéséből, és ölessék meg ott künn karddal. És megparancsolá a pap, hogy meg ne ölessék az Úr házában.

2 Krón 23,15

És nyakára veték kezeiket, és midőn bement a király háza felé a lovak kapuján, ott megölék őt.

2 Krón 23,16

Szövetséget köte pedig Jojada, maga s az egész nép és a király között, hogy az Úr népe legyen.

2 Krón 23,17

Ekkor az egész nép beméne Baal házába és leronták azt, oltárait és bálványait összetörték; Mátánt, Baal papját is megölék az oltárok előtt.

2 Krón 23,18

Tisztviselőket rendele pedig Jojada az Úr házába a papok és leviták keze alatt, kiket Dávid rendelt el az Úr házában, hogy égőáldozatot áldozzanak az Úrnak, a mint megiratott Mózes törvényében, örömmel és énekekkel Dávid rendelése szerint.

2 Krón 23,19

Ajtónállókat is rendele az Úr házának kapuiban, hogy abba senki ne menjen, ki bármi módon tisztátalan.

2 Krón 23,20

És maga mellé vevé a századosokat és az erős férfiakat, és a nép fejedelmeit és a föld minden köznépét, és levivék a királyt az Úr házából, és a felső kapu közepén bevivék a király házába, és a királyi székbe helyezék őt.

2 Krón 23,21

És örvendeze a föld minden népe, és a város megnyugovék; Atália pedig megöleték karddal.

2 Krón 24

Joás uralkodása és szerencsétlen vége.

2 Krón 24,1

Hét esztendős vala Joás, midőn országlani kezdett, és negyven esztendeig országla Jerusalemben, és anyja neve Szébia vala Berszabeéből. [Kir. IV. 11,21. 12,1.]

2 Krón 24,2

És azt cselekvé, mi jó az Úr előtt, Jojada pap teljes napjaiban.

2 Krón 24,3

Szerze pedig neki Jojada két feleséget, kiktől nemze fiakat és leányokat.

2 Krón 24,4

Melyek után tetszék Joásnak megújítani az Úr házát.

2 Krón 24,5

És egybegyűjté a papokat és levitákat, és mondá nekik: Menjetek ki Júda városaiba, és szedjetek pénzt egész Izraeltől a ti Istenetek temploma romlásainak kijavítására esztendőnként, és ezt gyorsan cselekedjétek meg. A leviták pedig restűl cselekvének.

2 Krón 24,6

És a király hivatá Jojadát, a fejedelmet, és mondá neki: Miért nem volt gondod rá a levitákat kényszeríteni a pénz behozására Júdából és Jerusalemből, mely az Úr szolgájától, Mózestől rendeltetett, hogy Izrael minden sokasága bevigye az Úr hajlékába?

2 Krón 24,7

Mert az istentelen Atália és fiai elrontották az Isten házát, és mindazokból, mik az Úr templomára szenteltettek, Baalim templomát ékesítették föl.

2 Krón 24,8

Megparancsolá azért a király, és ládát csinálának, és azt kivűl az Úr házának ajtaja mellé tevék.

2 Krón 24,9

És kihirdeték Júdában és Jerusalemben, hogy kiki hozza el az Úr adóját, melyet Mózes, az Úr szolgája rendelt egész Izraelnek a pusztában. [Móz. II. 30,12.]

2 Krón 24,10

És örvendezének mindnyájan a fejedelmek és az egész nép, és bemenvén, annyit hozának és vetének az Úr ládájába, hogy megtelék.

2 Krón 24,11

És mikor ideje volt, hogy a ládát elvigyék a király elé a leviták keze által, (mert láták a sok pénzt), beméne a király irnoka, és kit a főpap rendelt vala, és kitölték a pénzt, mely a ládában volt, a ládát pedig visszavivék helyére; és így cselekvének naponkint, és számtalan pénzt gyüjtének össze.

2 Krón 24,12

Melyet a király és Jojada azoknak adtak, kik az Úr házának munkájára felügyeltek; ezek pedig kővágókat és mindenféle munkára mestereket fogadának abból, hogy kijavitsák az Úr házát; vas- és rézműveseket is, hogy az, mi romlani kezdett, megtámogattassék.

2 Krón 24,13

És azok, kik dolgoznak vala, serényen munkálkodának, és a falak hasadékai bevakoltatván kezeik által, az Úr házát előbbi állapotára hozák, és azt megerősíték.

2 Krón 24,14

És midőn elvégeztek minden munkát, a király és Jojada elé vivék a pénz megmaradott részét, melyből a templom szolgálatára és az égőáldozatokra való edényeket csinálták; a csészéket is és a többi arany és ezüst edényeket; és az Úr házában égőáldozatokat áldoznak vala szüntelen Jojada minden napjaiban.

2 Krón 24,15

Megöregedék pedig Jojada, teljes lévén napokkal, és meghala, midőn százharmincz esztendős volt,

2 Krón 24,16

és eltemeték őt Dávid városában a királyokkal, azért, hogy jót cselekedett Izraellel és annak házával.

2 Krón 24,17

De miután meghalt Jojada, bemenének Júda fejedelmei és leborúlának a király előtt, ki azok hódolatára meglágyúlván, engede nekik.

2 Krón 24,18

És elhagyák atyáik Ura- Istenének templomát, és a berkek- és bálványoknak szolgálának; és harag lőn Júda és Jerusalem ellen e vétekért.

2 Krón 24,19

És prófétákat külde nekik, hogy az Úrhoz térjenek, kiket, noha bizonyságot tőnek, amazok nem akarának hallgatni.

2 Krón 24,20

Annakokáért az Úr Lelke megkörnyékezé Jojada fiát, Zakariás papot, és fölálla a nép színe előtt, és mondá nekik: Ezeket mondja az Úr Isten: Miért hágjátok át az Úr parancsát, a mi nem fog nektek használni, és elhagytátok az Urat, hogy elhagyjon titeket?

2 Krón 24,21

Kik egybegyűlvén ellene, megkövezék őt a király parancsa szerint az Úr házának tornáczában.

2 Krón 24,22

És nem emlékezék meg Joás király az irgalmasságról, melyet vele Jojada, amannak atyja, cselekedett vala, hanem megölé fiát. Ki midőn meghalna, mondá: Lássa az Úr és torolja meg. [Máté 23,35.]

2 Krón 24,23

És mikor elforgott az esztendő, feljöve ellene a szíriai had; és Júdára és Jerusalemre méne, és megölé mind a nép fejedelmeit, és a zsákmányt mind elküldék a királynak Damaskusba. [Kir. IV. 12,17.]

2 Krón 24,24

És bizonyára noha igen kevesen jöttek a szírusok, mindazáltal az Úr számtalan sokaságot ada kezeikbe, azért, hogy elhagyták atyáik Urát Istenét. Joáson is gyalázatos itéletet tőnek.

2 Krón 24,25

És elmenvén, nagy elgyengűlésben hagyák őt. Szolgái pedig ellene támadának Jojada pap fia vérének megboszúlására, és megölék őt ágyában és meghala, és Dávid városában temeték őt el, de nem a királyok sirboltjaiban.

2 Krón 24,26

Ezek incselkedtek pedig ellene: Zabad, az ammani Szemmaad fia, és Jozabad, a moabi Szemarit fia.

2 Krón 24,27

Az ő fiai pedig és az összes pénz, mely alatta összegyüjtetett vala, és az Isten házának megújitása, szorgalmasabban megirattak a királyok könyvében; és fia, Amaziás lőn király helyette.

2 Krón 25

Amaziásnak, Júda királyának országlása.

2 Krón 25,1

Huszonöt esztendős vala Amaziás, midőn országlani kezdett, és huszonkilencz esztendeig országla Jerusalemben; anyja neve Joadan vala Jerusalemből. [Kir. IV. 14,2.]

2 Krón 25,2

És jót cselekvék az Úr szine előtt, mindazáltal nem tökéletes szivvel.

2 Krón 25,3

És midőn látá, hogy birodalma megerősödött, megölé a szolgákat, kik atyját, a királyt megölték vala;

2 Krón 25,4

de azok fiait nem ölé meg, a mint megiratott Mózes törvénykönyvében, melyben megparancsolta az Úr, mondván: Meg ne ölessenek az atyák fiaikért, se a fiak atyáikért, hanem kiki maga bűneért haljon meg. [Móz. V. 24,16. Kir. IV. 14,6. Ezekiel 18,20.]

2 Krón 25,5

És egybegyüjté Amaziás Júdát, és elrendelé őket családonkint, s az ezredeseket és századosokat egész Júdában és Benjaminban; és számbavevé húsz esztendőstől fölfelé, és talála háromszázezer ifjat, kik harczra mehettek, és dárdát és paizst viselhettek.

2 Krón 25,6

Zsoldra is fogada Izraelből százezer vitézt száz talentom ezüstön.

2 Krón 25,7

Hozzá jöve pedig az Isten embere, és mondá: Oh király! ne menjen ki veled Izrael hada; mert az Úr nincs Izraellel, sem Efraim minden fiaival;

2 Krón 25,8

ha azt véled, hogy a sereg erejében áll a háború, az Isten meggyőzet téged az ellenségtől: mert Isten dolga mind megsegíteni, mind megszalasztani.

2 Krón 25,9

És mondá Amaziás az Isten emberének: Mi legyen tehát a száz talentommal, melyet Izrael vitézeinek adtam? És felelé neki az Isten embere: Van az Úrnak, a honnan neked sokkal többet adhat annál.

2 Krón 25,10

Elválasztá Amaziás a hadsereget, mely hozzájött vala Efraimból, hogy visszatérjen helyére; azok pedig Júda ellen igen megharaguván, visszatérének tartományukba.

2 Krón 25,11

Amaziás pedig bizodalommal kivivé az ő népét, és a só-aknás völgybe méne és megvere Szeir fiaiból tizezeret.

2 Krón 25,12

Más tizezer férfiút is fogának Júda fiai, és azokat egy kőszikla tetejére vivék, és nyakrafőre taszíták le őket onnan felől, kik mind szétroncsoltattak.

2 Krón 25,13

Az a sereg pedig, melyet visszaküldött vala Amaziás, hogy ne menjen vele a harczra, elszélede Júda városaiban Szamariától Betóronig, és megölvén háromezeret, nagy zsákmányt ragadoza.

2 Krón 25,14

Amaziás pedig az idumeusok megverése után, elhozá Szeir fiainak isteneit, és magának istenekűl választá és imádá azokat, és jó illatszert gyujta azoknak.

2 Krón 25,15

Azért megharaguván az Úr Amaziás ellen, prófétát külde hozzája, ki ezt mondja neki: Miért imádtad azon isteneket, kik nem szabadították meg népöket a te kezedből?

2 Krón 25,16

Ki midőn ezeket mondá, felelé neki: Vajjon a király tanácsosa vagy-e? hallgass, hogy meg ne öljelek téged. És elmenvén a próféta, mondá: Most tudom, hogy Isten szándéka megölni téged, hogy ím e gonoszat művelted, és azonfölűl nem engedelmeskedtél tanácsomnak.

2 Krón 25,17

Annakokáért Júda királya, Amaziás, igen gonosz tanácsot tartván, elkülde Joáshoz, Joakáznak, Jehu fiának fiához, Izrael királyához, mondván: Jer ki, szálljunk szembe egymással.

2 Krón 25,18

Amaz pedig visszaküldé a követeket, mondván: A bogácskoró, mely a Libanon hegyén van, elkülde a Libanon czedrusához, mondván: Add leányodat fiamnak feleségűl; és ime a vadak, melyek a Libanon erdejében valának, átmenének és eltapodák a bogácskórót.

2 Krón 25,19

Azt mondottad: Megvertem Edomot, és azért emelkedik föl szived kevélységre; ülj veszteg házadban, miért keresed magadnak a veszedelmet, hogy elessél mind te, mind Júda veled?

2 Krón 25,20

Nem akará hallgatni Amaziás, mivel az Úr szándéka volt, hogy az ellenség kezébe adassék Edom istenei miatt.

2 Krón 25,21

Fölméne tehát Izrael királya, Joás, és egymással szembeszállának. Júda királya, Amaziás pedig Betszámesben vala.

2 Krón 25,22

És Júda megvereték Izraeltől, és hajlékaiba futa.

2 Krón 25,23

Júda királyát, Amaziást pedig, Joásnak, Joakáz fiának fiát megfogá Izrael királya, Joás Betszámesben, és Jerusalembe vivé; és lerontá annak kőfalát Efraim kapujától a szeglet kapujáig négyszáz könyöknyire.

2 Krón 25,24

És minden aranyat és ezüstöt, és minden edényeket, melyeket az Isten házában és Obededomnál és a királyi ház kincsei közt talált, és a kezesek fiait is elvivé Szamariába.

2 Krón 25,25

Éle pedig Joás fia, Amaziás, Júda királya, miután meghalt Joakáz fia, Joás, Izrael királya, – tizenöt esztendeig.

2 Krón 25,26

Amaziásnak többi dolgai pedig, az elsők és utolsók megirattak Júda és Izrael királyainak könyvében.

2 Krón 25,27

Ki miután eltávozott az Úrtól, cselt vetének neki Jerusalemben. És mikor Lákiszba futott, elküldének, és ott megölék őt.

2 Krón 25,28

És visszahozván lovakon, eltemeték őt atyáival Dávid városában.

2 Krón 26

Oziás győzelme, vétke és büntetése.

2 Krón 26,1

Júda egész népe pedig az ő tizenhat esztendős fiát, Oziást rendelé királylyá atyja, Amaziás helyett. [Kir. IV. 14,21.]

2 Krón 26,2

Ez építé föl Ailatot, és visszaadá azt Júda birodalmának, miután a király elaluvék atyáival.

2 Krón 26,3

Tizenhat esztendős vala Oziás, midőn országlani kezdett, és ötvenkét esztendeig országla Jerusalemben; anyja neve Jekélia vala Jerusalemből.

2 Krón 26,4

És cselekvé, a mi igaz vala az Úr szemei előtt mindazok szerint, miket atyja, Amaziás cselekedett vala.

2 Krón 26,5

És keresé az Urat az értelmes és Istent látó Zakariás napjaiban; és valameddig az Urat kereste, igazgatá őt mindenekben.

2 Krón 26,6

Végre kiméne, és a filiszteusok ellen hadakozék, és lerontá Get kerítését és Jabnia kerítését és Azotus kerítését; és városokat építe Azotusban és a filiszteusoknál.

2 Krón 26,7

És az Isten megsegíté őt a filiszteusok ellen és az arabsok ellen, kik Gurbaalban laknak vala, és az ammoniták ellen.

2 Krón 26,8

És az ammoniták Oziásnak ajándékokat adának; és elhiresedék neve Egyiptom bemenetéig a gyakor győzedelmek miatt.

2 Krón 26,9

És tornyokat építe Oziás Jerusalemben a szeglet kapuján és a völgy kapuján, és a többit a kerítés ugyanazon oldalán, és megerősíté azokat.

2 Krón 26,10

Tornyokat építe a pusztában is, és igen sok kutat ása, mivelhogy sok barma vala mind a mezőségeken, mind a kietlen pusztában. Szőlői is valának és szőlőmunkásai a hegyeken és a Karmélon, mert oly ember vala, ki a földművelést szerette.

2 Krón 26,11

Az ő hadakozói serege pedig, a harczokra menők, Jehiel irnok keze alatt valának, és Maaszia tanító keze alatt, és Hananiás keze alatt, ki a király vezérei közől vala.

2 Krón 26,12

És a fejedelmek egész száma az erős férfiak családjai szerint kétezer hatszáz vala.

2 Krón 26,13

És alattok az egész hadsereg háromszázhétezer ötszáz, kik alkalmasok valának a hadakozásra, és a királyért az ellenség ellen harczolának.

2 Krón 26,14

És Oziás azoknak, vagyis az egész hadnak paizsokat és dárdákat készíte, és sisakokat és pánczélokat, kézijjakat és parittyákat kőhajításra.

2 Krón 26,15

És Jerusalemben különféle hadi szereket csinála, melyeket a tornyokba helyeze és a kőfalak szegleteire, hogy azokkal nyilakat lőjenek és nagy köveket; és az ő hírneve messze kiterjede azért, hogy az Úr segíté és megerősíté őt.

2 Krón 26,16

De midőn megerősödött, felfuvalkodék szive az ő veszedelmére, és elhagyá Urát Istenét; és bemenvén az Úr templomába, jóillatszert akara gyujtani a füstölő-oltáron.

2 Krón 26,17

De mindjárt beméne utána Azariás pap és vele az Úr papjai nyolczvanan, igen erős férfiak,

2 Krón 26,18

ellenállván a királynak, és mondák: Nem a te tiszted, Oziás, jó illatszert gyujtani az Úrnak, hanem a papoké, azaz Áron fiaié, kik fölszenteltettek ezen szolgálatra; menj ki a szentélyből, s ezt ne véld semminek, mert nem lesz ez neked dicsőségedre az Úr Istentől. [Móz. II. 30,7. s követk.]

2 Krón 26,19

És megharaguván Oziás, kezében tartva a tömjénzőt, hogy jóillatszert gyujtson, fenyegeté a papokat. És azonnal poklosság támada homlokán a papok előtt az Úr házában a füstölő-oltárnál.

2 Krón 26,20

És midőn rátekintett Azariás főpap és mind a többi papok, láták a poklosságot homlokán, és csakhamar kiüzék őt. De maga is megrettenvén, siete kimenni, mivelhogy érzette vala mindjárt az Úr csapását.

2 Krón 26,21

Poklos lőn tehát Oziás király halála napjáig, és külön házban lakék, rakva lévén poklossággal, mely miatt kivettetett az Úr házából. És fia, Joatam igazgatja vala a király házát, itélvén a föld népét. [Kir. IV. 15,5.]

2 Krón 26,22

Oziás többi dolgait pedig, az elsőket és utólsókat megirta Ámosz fia, Izaiás, a próféta.

2 Krón 26,23

És Oziás elaluvék atyáival, és eltemeték őt a királyi sírboltok mezején, mivelhogy poklos volt, és fia, Joatam lőn király helyette.

2 Krón 27

Joatam országlása.

2 Krón 27,1

Huszonöt esztendős vala Joatam, midőn országlani kezdett, és tizenhat esztendeig országla Jerusalemben; anyja neve Jerusa vala, Szádok leánya. [Kir. IV. 15,33.]

2 Krón 27,2

És azt cselekvé, a mi igaz volt az Úr előtt, mindazok szerint, miket atyja Oziás cselekedett vala, kivéve, hogy nem ment be az Úr templomába; de a nép mégis vétkezett vala.

2 Krón 27,3

Ő építé fel az Úr házának magas kapuját, és az Ofel kőfalán is sokat építe.

2 Krón 27,4

Városokat is építe Júda hegyein, és a ligetekben kastélyokat és tornyokat.

2 Krón 27,5

Ő hadakozék Ammon fiainak királya ellen, és meggyőzé őket, és adának neki Ammon fiai az időben száz talentom ezüstöt és tizezer mérték búzát és ugyanannyi mérték árpát; ezt adák neki Ammon fiai a második és harmadik esztendőben.

2 Krón 27,6

És megerősödék Joatam, azért, hogy igaz uton járt Ura Istene előtt.

2 Krón 27,7

Joatam többi dolgai és minden harczai és cselekedetei megirattak Izrael és Júda királyainak könyvében.

2 Krón 27,8

Huszonöt esztendős vala, midőn országlani kezdett, és tizenhat esztendeig országla Jerusalemben.

2 Krón 27,9

És Joatam elaluvék atyáival, és eltemeték őt Dávid városában, és fia, Ákáz lőn király helyette.

2 Krón 28

Ákáz. Ezekiás.

2 Krón 28,1

Húsz esztendős vala Ákáz, midőn országlani kezdett, és tizenhat esztendeig országla Jerusalemben; nem cselekvék igazat az Úr szine előtt, mint atyja, Dávid; [Kir. IV. 16,2.]

2 Krón 28,2

hanem Izrael királyainak utain jára, azonfelűl Baalimnak is képszobrokat önte.

2 Krón 28,3

Ő az, ki jóillatszert gyujtott Benennom völgyében, és fiait tűzben tisztította a pogányok szokása szerint, kiket megölt az Úr Izrael fiainak kijövetelekor.

2 Krón 28,4

És áldoz és jóillatszert gyujt vala a magas helyeken és halmokon és minden lombos fa alatt.

2 Krón 28,5

És Ura Istene a szíriai király kezébe adá őt, ki megveré, és nagy zsákmányt nyere az ő birodalmából, és Damaskusba vivé. Az izraeli király kezébe is adaték, és nagy csapással vereték meg.

2 Krón 28,6

És Romelia fia, Facee Júdából egy nap százhúszezeret öle meg mind hadakozó férfiakat azért, hogy elhagyták atyáik Urát Istenét.

2 Krón 28,7

Az időben Zekri, egy efraimi hatalmas férfiú megölé Maasziást, a király fiát, és Ezrikát, az ő háza fejedelmét, Elkanát is, ki a király után második vala.

2 Krón 28,8

És Izrael fiai megfogának atyjokfiai közől kétszázezer asszonyt, gyermeket és leányzót, és véghetetlen zsákmányt; és Szamariába vivék azt.

2 Krón 28,9

Az időben vala ott az Úrnak egy Óded nevű prófétája; ki eléje menvén a Szamariába jövő hadnak, mondá nekik: Ime megharagudván atyáitok Ura Istene Júda ellen, kezeitekbe adta őket, és kegyetlenül öltétek meg őket, úgy hogy az égig fölhatott kegyetlenségtek.

2 Krón 28,10

Azonfölűl Júda és Jerusalem fiait birodalmatok alá akarjátok vetni, hogy szolgáitok és szolgálóitok legyenek: ezt nem kell cselekednetek; mert vétkeztetek ezzel Uratok Istenetek ellen.

2 Krón 28,11

Hanem halljátok az én tanácsomat, és vigyétek vissza a foglyokat, kiket atyátokfiai közől hoztatok, mert az Úrnak nagy haragja következik rátok.

2 Krón 28,12

Eléállának tehát némely férfiak Efraim fiainak fejedelmei közől, Johanan fia, Azariás, Moszollamot fia, Barakiás, Szellum fia, Ezekiás, és Adali fia, Amaza, azok ellen, kik a harczról jőnek vala,

2 Krón 28,13

és mondák nekik: Ne hozzátok ide be a foglyokat, hogy ne vétkezzünk az Úr ellen. Miért akarjátok szaporítani bűneinket, és a régi vétkeket sokasítani? mert nagy bűn ez, és az Úr haragjának búsúlása közeledik Izraelre.

2 Krón 28,14

És a hadakozó férfiak elereszték a zsákmányt, és mind a mit fogtak vala a fejedelmek és egész sokaság előtt.

2 Krón 28,15

És eléállának a férfiak, kikről odafenn emlékeztünk, és fogván a foglyokat, mind a kik meztelenek valának, felruházák a zsákmányból. És miután felruházták és felsaruzták őket, étellel és itallal megélesztették és megkenegették a fáradság miatt, és gondjokat viselték; és a kik nem járhattak és erőtlen testtel valának, azokat föltevék barmokra, és Jerikóba, a pálmák városába vivék atyjokfiaihoz, és ők visszatérének Szamariába.

2 Krón 28,16

Az időben Ákáz király az asszíriusok királyához küldte, segítséget kérvén.

2 Krón 28,17

És eljövének az idumeusok, és sokat levágának Júdából, és nagy zsákmányt nyerének.

2 Krón 28,18

A filiszteusok is kiterjeszkedének a mezővárosokra és Júdának déli részére, és bevevék Betszámest, Ajalont és Gaderotot, Szókót is és Tamnát és Gamzót, az ő falucskáikkal, és azokban lakának.

2 Krón 28,19

Mert az Úr megalázta vala Júdát Ákáz, Júda királya miatt, azért, hogy megfosztotta őt a segítségtől, és az Urat megvetette.

2 Krón 28,20

És kihozá ellene Telgatfalnaszárt, az assziriusok királyát, ki meg is nyomorgatá őt, és senki sem állván ellene, elpusztítá.

2 Krón 28,21

Annakokáért Ákáz megfosztván az Úr házát s a királyok és fejedelmek házát, ajándékokat ada az assziriusok királyának, de semmit sem használa neki.

2 Krón 28,22

Azonfelűl az ő inségének idején még inkább megutálá az Urat; mert önmaga személyesen Ákáz király,

2 Krón 28,23

áldozatokat tőn Damaskus isteneinek, a kik megverték, és mondá: Szíria királyainak istenei segítik őket, kiket én megengesztelek áldozatokkal, és velem lesznek: holott épen azok voltak romlására neki és egész Izraelnek.

2 Krón 28,24

Ákáz tehát elragadozván az Isten házának minden edényeit és összetörvén, bezárá az Isten templomának ajtait, és oltárokat emele magának Jerusalem minden szegleteiben.

2 Krón 28,25

És Júdának minden városaiban tömjéngyujtásra való oltárokat építe, és atyáinak Urát Istenét haragra ingerlé.

2 Krón 28,26

Az ő többi dolgai pedig és minden első és utolsó cselekedetei megirattak Júda és Izrael királyainak könyvében

2 Krón 28,27

És Ákáz elaluvék atyáival, és eltemeték őt Jerusalem városában; mert őt sem fogadák be Izrael királyainak sírboltjaiba. És fia, Ezekiás lőn király helyette.

2 Krón 29

Ezekiás. Az istenitisztelet visszaállíttatása.

2 Krón 29,1

Ezekiás tehát országlani kezde, midőn huszonöt esztendős volt, és huszonkilencz esztendeig országla Jerusalemben; anyja neve Abia vala, Zakariás leánya.

2 Krón 29,2

És azt cselekvé, a mi kedves volt az Úr színe előtt, mindazok szerint, miket atyja, Dávid cselekedett vala.

2 Krón 29,3

Országlása első esztendejében és hónapjában megnyitá az Úr házának ajtait és megújítá azokat.

2 Krón 29,4

És elhozá a papokat és levitákat, és egybegyüjté őket a napkeleti utczában,

2 Krón 29,5

és mondá nekik: Halljatok engem, leviták! és szenteltessetek meg; tisztítsátok meg atyáitok Ura Istene házát, és hordjatok ki minden undokságot a szentélyből.

2 Krón 29,6

Atyáink vétkeztek és gonoszat cselekedtek a mi Urunk Istenünk színe előtt, elhagyván őt, elfordították orczáikat az Úr hajlékától, és háttal fordultak hozzája.

2 Krón 29,7

Bezárták az ajtókat, melyek a tornáczban valának, és eloltották a lámpákat, és jóillatszert nem gyujtottak, és égőáldozatokat nem tettek a szentélyben Izrael Istenének.

2 Krón 29,8

Azért felindult az Úr haragja Júdára és Jerusalemre, és elszéledésre adta őket és veszedelemre és süvöltésre, a mint magatok látjátok szemeitekkel.

2 Krón 29,9

Ime elhullottak atyáink fegyver által, fiaink és leányaink és feleségeink fogva vitettek e vétek miatt.

2 Krón 29,10

Most azért szándékom, hogy szövetségre lépjünk Izrael Ura- Istenével, és elfordítja rólunk haragja búsúlását.

2 Krón 29,11

Fiaim! el ne mulasszátok ezt; titeket választott az Úr, hogy előtte álljatok és szolgáljatok neki, és tiszteljétek őt, és gyujtsatok neki jóillatszert.

2 Krón 29,12

Fölkelének tehát a leviták: Amazai fia, Mahat, és Azariás fia, Joel, Kaat fiai közől; Merari fiai közől pedig Abdi fia, Cisz, és Jaláleel fia, Azariás; Gerzon fiai közől pedig Szemma fia, Joah, és Joah fia, Eden.

2 Krón 29,13

Elizafan fiai közől pedig Szamri és Jáhiel; Azaf fiai közől is Zakariás és Mataniás;

2 Krón 29,14

és Héman fiai közől Jáhiel és Szemei; de Iditun fiai közől is Szemeiás és Óziel.

2 Krón 29,15

És egybegyűjték atyjokfiait, és megszenteltetvén, bemenének a király meghagyása és az Úr parancsa szerint, hogy megtisztítsák az Isten házát.

2 Krón 29,16

A papok is bemenvén az Úr templomába, hogy azt megszenteljék, kihordának minden undokságot, melyet ott benn találtak vala az Úr háza tornáczában, mit a leviták felvőnek és kivivének Cedron patakjához.

2 Krón 29,17

Elkezdék pedig tisztítani az első hó első napján, és azon hó nyolczadik napján bemenének az Úr templomának csarnokába, és megtisztíták a templomot nyolcz napig; és azon hó tizenhatodik napján, a mit kezdettek, elvégezék.

2 Krón 29,18

És bemenének Ezekiás királyhoz, és mondák neki: Megszenteltük az Úr egész házát és az égőáldozat oltárát és annak edényeit, a kitett kenyerek asztalát is minden edényeivel együtt,

2 Krón 29,19

és a templom minden eszközét, melyeket megfertőztetett volt Ákáz király országlásában, miután vétkezett; és ime kitétetett minden az Úr oltára elé.

2 Krón 29,20

És fölkelvén reggel Ezekiás király, egybegyüjté a város minden fejedelmeit, és fölméne az Úr házába;

2 Krón 29,21

és összesen hét tulkot vivének áldozatra és hét kost, hét bárányt és hét bakot a bűnért, az országért, a szentélyért, Júdáért, és mondá a papoknak, Áron fiainak, hogy áldozzák föl az Úr oltárán.

2 Krón 29,22

Megölék tehát a tulkokat, és a papok vevék a vért, és azt az oltárra önték; megölék a kosokat is, és azok vérét az oltárra önték; feláldozák a bárányokat is, és a vért az oltárra önték.

2 Krón 29,23

Elhozák a bűnért való bakokat a király és az egész sokaság elé, és kezeiket azokra tevék,

2 Krón 29,24

és a papok feláldozák azokat, és elönték azok vérét az oltár előtt egész Izraelnek megtisztulására; mert megparancsolta vala a király, hogy égőáldozat legyen egész Izraelért és a bűnért.

2 Krón 29,25

Rendele levitákat is az Úr házába czimbalmokkal, hárfákkal és czitarákkal Dávid király és Gad látó és Nátán próféta rendelése szerint; mivelhogy az Úr parancsa volt az prófétái által.

2 Krón 29,26

És eléállának a leviták Dávid hangszereivel, és a papok a harsonákkal.

2 Krón 29,27

És megparancsolá Ezekiás, hogy égőáldozatokat tegyenek az oltáron, és mikor égőáldozatokat tettek, dicséretet kezdének énekelni az Úrnak, és harsonákat fújni és zengeni különféle hangszerekkel, melyeket Dávid, Izrael királya készített vala.

2 Krón 29,28

Imádkozván pedig az egész sereg, az énekesek és harsonázók tisztökben eljárnak vala, miglen az égőáldozat elvégezteték.

2 Krón 29,29

És mikor elvégeztetett az áldozat, meghajola a király és a vele lévők mindnyájan, és imádkozának.

2 Krón 29,30

És megparancsolá Ezekiás és a fejedelmek a levitáknak, hogy dicsérjék az Urat Dávid és Azaf látó beszédeivel; kik őt nagy vigassággal dicsérék, és meghajlott térddel imádák.

2 Krón 29,31

Ezekiás pedig ezeket is mondá: Megtöltöttétek kezeiteket az Úrnak, járuljatok elő és tegyetek áldozatokat és dicséreteket az Úr házában. Tőn tehát az egész sokaság áldozatokat és dicséreteket, és égőáldozatokat ajtatos szivvel.

2 Krón 29,32

Az égőáldozatok száma pedig, melyeket a sokaság áldozott, ez volt: hetven tulok, száz kos, kétszáz bárány.

2 Krón 29,33

És szentelének az Úrnak hatszáz tulkot és háromezer juhot.

2 Krón 29,34

A papok pedig kevesen valának, és nem lehettek elegendők, hogy az égőáldozatok bőreit levonják; azért atyjokfiai, a leviták segíték őket, mig elvégezteték a dolog, és megszenteltettek a papok; mert a leviták könnyebb szertartással szenteltettek föl, mint a papok.

2 Krón 29,35

Igen sok vala tehát az égőáldozat, a békeáldozatok kövére és az égőáldozatok italáldozata; és elvégezteték az Úr házában a tisztelet.

2 Krón 29,36

És örvende Ezekiás és az egész nép, hogy az Úr szolgálata elvégződött; mert hirtelen akarák azt véghez vinni.

2 Krón 30

A húsvét megünneplése.

2 Krón 30,1

És elkülde Ezekiás egész Izraelhez és Júdához, és leveleket ira Efraimnak és Manasszénak, hogy jőjenek az Úr házához Jerusalembe, és tartsanak Fázét Izrael Ura- Istenének.

2 Krón 30,2

Tanácsot tartván tehát a király és a fejedelmek és Jerusalem egész gyülekezete, elvégezék, hogy Fázét tartsanak a második hónapban.

2 Krón 30,3

Mert nem tarthatták meg a maga idejében, mivel a papok, kik elégségesek lehettek volna, nem szenteltettek meg, és a nép még nem gyült vala össze Jerusalembe.

2 Krón 30,4

És a dolog tetszék a királynak és az egész sokaságnak.

2 Krón 30,5

És elvégezék, hogy követeket küldjenek egész Izraelbe Berszabeétől Dánig, hogy jőjenek és tartsanak Fázét Izrael Ura- Istenének Jerusalemben; mert sokan nem tartották meg, mint a törvény által parancsoltatott.

2 Krón 30,6

És a futárok elmenének a levelekkel a király és fejedelmei parancsából egész Izraelbe és Júdába a szerint, a mint a király parancsolta, ezt hirdetvén: Izrael fiai! térjetek vissza Ábrahám, Izsák és Izrael Urához Istenéhez, és ő is visszatér a maradékokhoz, kik elszaladtak az asszíriusok királya kezéből.

2 Krón 30,7

Ne legyetek, mint atyáitok és atyátokfiai, kik eltávoztak atyáik Urától Istenétől, ki veszedelemre adta őket, a mint magatok látjátok.

2 Krón 30,8

Ne keményítsétek meg nyakaitokat, mint atyáitok; adjátok meg kezeiteket az Úrnak és jőjetek az ő szentélyéhez, melyet megszentelt örökre; szolgáljatok atyáitok Ura- Istenének, és elhárúl tőletek az ő búsúlásának haragja.

2 Krón 30,9

Mert ha ti megtértek az Úrhoz, atyátokfiai és fiaitok irgalmasságot nyernek uraiknál, kik őket fogva vitték, és visszatérnek e földre; mivel kegyes és kegyelmes a ti Uratok Istenetek, és nem fordítja el tőletek orczáját, ha hozzája tértek.

2 Krón 30,10

A futárok tehát gyorsan mennének városról városra Efraim és Manassze földén Zabulonig, amazok kinevetvén és csúfolván őket.

2 Krón 30,11

Mindazáltal némely férfiak Áserből és Manasszéból és Zebulonból, engedvén a tanácsnak, Jerusalembe jövének.

2 Krón 30,12

Júdán pedig az Úr keze lőn, egy szivet adván nekik, hogy a király és fejedelmek parancsa szerint az Úr igéjét teljesítsék.

2 Krón 30,13

És sok nép gyűle össze Jerusalembe, hogy a kovásztalanok ünnepét megüljék a második hónapban.

2 Krón 30,14

És fölkelvén leronták az oltárokat, melyek Jerusalemben valának és mindazt, min jóillatszert gyujtottak a bálványoknak, felforgatván, Cedron patakába veték.

2 Krón 30,15

Megáldozák pedig a Fázét a második hó tizennegyedik napján. A papok és leviták is végre megszenteltetvén, égőáldozatokat tőnek az Úr házában.

2 Krón 30,16

És az ő rendeikben állának Mózesnek, az Isten emberének rendelése szerint; a papok pedig a kiöntendő vért elvevék a leviták kezéből,

2 Krón 30,17

mivelhogy sok nép vala még szenteletlen, és azért áldoztak Fázét a leviták azokért, kik szenteletlen jöttek az Úrhoz.

2 Krón 30,18

A nép nagy része is Efraimból és Manasszéból, Isszakarból és Zabulonból, mely meg nem szenteltetett, evé a Fázét, nem a szerint, mint megiratott; és imádkozék érettök Ezekiás, mondván: A jó Isten megkegyelmez

2 Krón 30,19

mindenkinek, a kik teljes szivből keresik atyáik Urát Istenét, és nem tulajdonítja nekik vétkűl, hogy kevésbbé szenteltettek meg.

2 Krón 30,20

Az Úr meghallgatá őt, és megengesztelődék a nép iránt.

2 Krón 30,21

És Izrael fiai, kik Jerusalemben találtattak, megszentelék a kovásztalanok ünnepét hét nap nagy vígasággal, dicsérvén az Urat minden nap; a leviták is és papok a hangszerekkel, melyek tisztökhöz illettek vala.

2 Krón 30,22

És Ezekiás szivökre szóla mind a levitáknak, kiknek helyes értelmök vala az Úr felől; és evének az ünnep hét napján, hálaáldozatokat tévén és dicsérvén atyáik Urát Istenét.

2 Krón 30,23

És tetszék az egész sokaságnak, hogy más hét napot is üljenek; mit meg is cselekvének igen nagy örömmel.

2 Krón 30,24

Mert Ezekiás, Júda királya adott a sokaságnak ezer tulkot és hétezer juhot; a fejedelmek pedig adtak a népnek ezer tulkot és tizezer juhot; annakokáért a papoknak nagy sokasága szentelteték meg.

2 Krón 30,25

És vidámsággal telék el Júdának minden sokasága, mind a papok és leviták, mind az egész gyülekezet, mely Izraelből jött vala; az Izrael földéről való jövevények is és a Júdában lakók.

2 Krón 30,26

És lőn nagy ünnep Jerusalemben, minő nem volt Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának napjaitól azon városban.

2 Krón 30,27

Fölkelének pedig a papok és leviták, megáldván a népet; és szavok meghallgattaték, és az imádság fölhata az ég szent lakhelyébe.

2 Krón 31

A bálványozás kiírtatik. A papok és leviták előbbi tekintélyöket visszanyerik.

2 Krón 31,1

És mikor ezek rendszerint elvégződtek, kiméne egész Izrael, mely Júda városaiban találtatott, és összetörék a bálványokat és kivágák a berkeket, elhányák a magas helyeket és leronták az oltárokat nem csak egész Júdában és Benjaminban, hanem Efraimban is és Manasszéban, mig teljességgel elveszték; és Izrael fiai mindnyájan visszatérének örökségeikbe és városaikba.

2 Krón 31,2

Ezekiás pedig elrendelé a papok és leviták seregeit osztályaik szerint, mindenkit tulajdon tisztében, mind a papokat tudniillik, mind a levitákat az égő- és hálaáldozatokra, hogy szolgáljanak és hálát adjanak és énekeljenek az Úr táborának kapuiban.

2 Krón 31,3

A király része vala pedig, hogy az ő tulajdon jószágából áldoztassék mindenkor reggel és este az égőáldozat, a szombatokon is és a hónapok első napjain és egyéb ünnepeken, a mint irva vagyon Mózes törvényében. [Móz. IV. 28,27.]

2 Krón 31,4

Megparancsolá a Jerusalemben lakó népnek is, hogy részt adjanak a papoknak és levitáknak, hogy szolgálhassanak az Úr törvényében.

2 Krón 31,5

Mi mikor a sokaság füleibe jutott, Izrael fiai igen sok gabona-, bor-, olaj- és méz-zsengét hordának, és a föld minden terméséből tizedet adának.

2 Krón 31,6

De Izrael és Júda fiai is, kik Júda városaiban laknak vala, tizedet adának marhákból és juhokból, és tizedet a szenteltből is, melyet Uruk- Istenöknek fogadtak; és mindeneket elhozván, sok asztagot is rakának.

2 Krón 31,7

A harmadik hónapban kezdék az asztagok alapjait vetni, és a hetedik hónapban végezék el azokat.

2 Krón 31,8

És mikor bementek Ezekiás és az ő fejedelmei, láták az asztagokat, és áldák az Urat és Izrael népét.

2 Krón 31,9

És kérdé Ezekiás a papokat és levitákat: miért rakattak úgy az asztagok?

2 Krón 31,10

Felelé neki Azariás főpap, Szádok törzsökéből, mondván: Mióta elkezdték a zsengéket behordani az Úr házába, ettünk és megelégedtünk, mégis igen sok maradt, mivelhogy az Úr megáldotta népét; ez pedig, a mit látsz, a maradékok sokasága.

2 Krón 31,11

Megparancsolá azért Ezekiás, hogy élelemtárakat csináljanak az Úr házában. Mit mikor megcselekedtek,

2 Krón 31,12

bevivék híven mind a zsengéket, mind a tizedet, és a mit csak fogadtak vala. Ezek gondviselője pedig Koneniás levita vala, és atyjafia, Szemei, a második;

2 Krón 31,13

ezután Jahiel és Azariás, Nahat és Ázael, Jerimot és Jozabad, Eliel és Jezmakiás, Mahat és Banaiás, gondviselők, Koneniásnak és atyjafiának, Szemeinek keze alatt, Ezekiás királynak és Azariásnak, az Isten háza főpapjának parancsából, kikhez mindezek tartoznak vala.

2 Krón 31,14

Kóre levita, Jemna fia, és a napkeleti kapunak ajtónállója pedig azokra visele gondot, mik önként vitettek az Úrnak, és a zsengékre és a szentek szentébe szenteltekre.

2 Krón 31,15

És az ő felügyelése alatt valának Eden és Benjamin, Jezue és Szemeiás, Amariás is és Szekeniás, a papok városaiban, hogy hiven osztogassák a részeket atyjokfiainak, a kicsinyeknek és nagyoknak:

2 Krón 31,16

a háromesztendős fiúgyermekeken kivűl és azon felűl mindnyájoknak, kik bemennek vala az Úr templomába, és a mi szükséges vala a szolgálatra és rendtartásra osztályaik szerint,

2 Krón 31,17

a papoknak családok szerint, és a levitáknak húsz esztendőstől és fölebb, rendök és seregeik szerint,

2 Krón 31,18

és az egész sokaságnak, mint a feleségeknek, úgy ezek mindkétnemű magzataiknak híven adának étkeket azokból, a mik megszenteltettek.

2 Krón 31,19

De Áron fiaiból is rendeltettek férfiak a mezőkön és minden városok környékében, kik részt osztogassanak minden férfineműnek a papok és leviták közől.

2 Krón 31,20

Megcselekvé tehát Ezekiás mind a miket mondottunk, egész Júdában, és jót, helyeset és igazat cselekvék az ő Ura Istene előtt,

2 Krón 31,21

az Úr háza szolgálatának minden tiszteletében a törvény és szertartások szerint, teljes szivből akarván keresni az ő Istenét; meg is cselekvé, és szerencsés lőn.

2 Krón 32

Szennakerib megveretése. Ezekiás halála.

2 Krón 32,1

Ezek és az ilyen igazság után eljöve Szennakerib, az assziriusok királya, és bemenvén Júdába, megszállá az erős városokat, be akarván azokat venni. [Kir. IV. 18,13. Sirák 48,20. Izai. 36,1.]

2 Krón 32,2

Mit midőn látott Ezekiás, hogy tudniillik eljött Szennakerib, és az egész had súlya Jerusalem ellen fordúlt,

2 Krón 32,3

tanácsot tarta a fejedelmekkel és az erős férfiakkal, hogy bedugják a kutak forrásait, melyek a városon kivül valának; és ezt végezvén mindnyájok határozata,

2 Krón 32,4

nagy sokaságot gyüjte, és betölték mind a kutakat és a patakot, mely a föld közepén foly vala, mondván: Hogyha eljőnek az asszíriusok királyai, ne találjanak bőséges vizet.

2 Krón 32,5

És szorgalmas lévén, fölépíte minden megromlott kőfalat, és felűl tornyokat raka; és megerősíté Mellót Dávid városában, és mindenféle fegyvert és paizsokat csinála.

2 Krón 32,6

És a hadakozóknak fejedelmeket rendele a hadban, és mindnyájokat egybehívá a város kapujának utczájára, és szivökre szóla, mondván:

2 Krón 32,7

Férfiasan cselekedjetek, és legyetek erősek; ne féljetek és ne rettegjetek az asszíriusok királyától, se az egész sokaságtól, mely vele vagyon; mert sokkal többen vannak velünk, mint vele.

2 Krón 32,8

Mert vele testi kar vagyon, de velünk a mi Urunk Istenünk, ki a mi segítőnk és hadakozik érettünk. És megerősödék a nép Ezekiásnak, Júda királyának ilyen beszédeivel.

2 Krón 32,9

Ezek megtörténvén, elküldé Szennakerib, az asszíriusok királya, szolgáit Jerusalembe (mert ő egész seregével Lákiszt szállotta volt meg) Ezekiáshoz, Júda királyához és az egész néphez, mely a városban vala, mondván:

2 Krón 32,10

Ezeket mondja Szennakerib, az asszíriusok királya: Miben van bizodalmatok, hogy megszállva ültök Jerusalemben?

2 Krón 32,11

Nem Ezekiás csal-e meg titeket, hogy éhséggel és szomjúsággal megöljön, mondván: hogy a ti Uratok Istenetek megszabadít titeket az asszíriusok királyának kezéből?

2 Krón 32,12

Nem ez-e azon Ezekiás, ki annak magas helyeit és oltárait lerontotta, és parancsolt Júdának és Jerusalemnek, mondván: Egy oltár előtt imádkozzatok, és azon gyujtsatok jóillatszert.

2 Krón 32,13

Nem tudjátok-e, miket cselekedtem én és atyáim az országok minden népein? Vajjon erőt vettek-e a nemzetek és minden föld istenei, hogy kiszabadítsák kezemből tartományukat?

2 Krón 32,14

A népeknek, kiket atyáim elpusztítottak, minden istenei közől kicsoda az, ki megszabadíthatta volna népét kezemből, hogy kiszabadíthasson a ti Istenetek is titeket e kézből?

2 Krón 32,15

Ne csaljon meg Ezekiás, és hiábavaló hitegetéssel ne ámítson el titeket, és ne higyjetek neki. Mert ha a népek és országok semmi istene sem szabadíthatta meg népét kezemből és atyáim kezéből, következésképen a ti Istenetek sem szabadíthat meg titeket kezemből.

2 Krón 32,16

De sok egyebet is szólának szolgái az Úr Isten ellen és az ő szolgája, Ezekiás ellen.

2 Krón 32,17

Káromlással teljes leveleket ira Izrael Ura Istene ellen, és ellene szóla: Valamint a többi nemzetek istenei meg nem szabadították népöket kezemből, úgy Ezekiás Istene sem szabadíthatja ki népét e kézből.

2 Krón 32,18

Azonfelül nagy kiáltással is szóla zsidó nyelven a nép ellen, mely Jerusalem kőfalain ül vala, hogy elijeszsze őket, és bevegye a várost.

2 Krón 32,19

És úgy szóla Jerusalem Istene ellen, mint a föld népeinek istenei, az emberi kezek csinálmányai ellen.

2 Krón 32,20

Ezekiás király pedig és Ámosz fia, Izaiás próféta, imádkozának e káromlás ellen, és fölkiáltának az égig.

2 Krón 32,21

És az Úr angyalt külde, ki megöle minden erős és hadakozó férfiút és az asszíriusok királya seregének fejedelmét; és gyalázattal tére vissza földére. És midőn bement az ő istene házába, fiai, kik tőle származtak vala, megölék őt fegyverrel. [Tób. 1,21.]

2 Krón 32,22

Így szabadítá meg az Úr Ezekiást és Jerusalem lakóit Szennakerib, az asszíriai király kezéből és mindenek kezéből, és nyugalmat ada nekik köröskörűl.

2 Krón 32,23

És sokan hozának adományokat és áldozatokat az Úrnak Jerusalembe, és Ezekiásnak, Júda királyának ajándékokat, ki fölmagasztaltaték ezek után minden nemzetek előtt.

2 Krón 32,24

Ama napokban Ezekiás halálra betegedék, és imádkozék az Úrhoz; és meghallgatá őt, és jelt ada neki. [Kir. IV. 20,1. s köv. Izai. 38,1. s követk.]

2 Krón 32,25

De viszont nem cselekvék a vett jótétemények szerint, mert szive felfuvalkodott és harag lőn ellene, és Júda s Jerusalem ellen.

2 Krón 32,26

És azután megalázá magát, hogy felfuvalkodott szive, mind ő, mind Jerusalem lakói; és azért nem jöve rájok az Úr haragja Ezekiás napjaiban.

2 Krón 32,27

Ezekiás pedig gazdag és hires vala, és igen sok kincset gyüjte magának, ezüstöt és aranyat és drága köveket, fűszereket és mindenféle fegyvereket és drága edényeket.

2 Krón 32,28

Tárházakat is gabonának, bornak és olajnak, és mindenféle barmoknak jászolyokat és a juhoknak aklokat,

2 Krón 32,29

és magának városokat építe; mert számtalan juh- és baromnyájai valának, mivelhogy az Úr sok gazdagságot adott neki.

2 Krón 32,30

Ez azon Ezekiás, ki a Gihon vizeinek felső forrását bedugá, és levezeté azokat Dávid városának napnyugati részére; minden dolgaiban szerencsés volt akarata szerint.

2 Krón 32,31

Mindazáltal a babilóni fejedelmek követségében, kik hozzája küldettek, hogy megkérdezzék a csodáról, mely történt a földön, elhagyá őt az Isten, hogy megkisértessék, és mindenek tudva legyenek, a mik szivében valának.

2 Krón 32,32

Ezekiás többi dolgai pedig és az ő irgalmasságai megirattak Ámosz fiának, Izaiás prófétának látomásában, és Júda s Izrael királyainak könyvében.

2 Krón 32,33

És Ezekiás elaluvék atyáival, és eltemeték őt Dávid fiainak sirjai fölé; és megtisztelék az ő temetését egész Júda és Jerusalem minden lakói, és fia, Manasszes lőn király helyette.

2 Krón 33

Manasszes fogsága és bűnbánata. Ámon és Joziás.

2 Krón 33,1

Tizenkét esztendős vala Manasszes, midőn országlani kezdett, és ötvenöt esztendeig országla Jerusalemben. [Kir. IV. 21,1.]

2 Krón 33,2

Gonoszat cselekvék pedig az Úr előtt a nemzetek utálatosságai szerint, melyeket elpusztitott az Úr Izrael fiai előtt,

2 Krón 33,3

és eltérvén, megujítá a magas helyeket, melyeket lerontott vala atyja, Ezekiás, és oltárokat építe Baalimnak, és berkeket ültete, és az ég minden seregét imádá és tisztelé azt.

2 Krón 33,4

Oltárokat is építe az Úr házában, melyről mondotta az Úr: Jerusalemben lesz az én nevem mindörökké. [Kir. II. 7,10.]

2 Krón 33,5

Építé pedig azokat az ég minden seregének az Úr háza két tornáczában.

2 Krón 33,6

És átvivé fiait a tűzön Benennom völgyében, álmokra vigyáza, madár-szóból jövendöle, babonás tudományoknak szolgála, varázslókat és bűbájosokat tarta magánál, és sok gonoszat cselekvék az Úr előtt, hogy ingerelje őt.

2 Krón 33,7

Faragott és öntött képet is tőn az Isten házába, melyről szólott az Isten Dávidnak és fiának, Salamonnak, mondván: E házba és Jerusalembe, melyet Izrael minden nemzetségeiből választottam, helyezem az én nevemet mindörökre. [Kir. III. 8,17.]

2 Krón 33,8

És nem mozdítom ki Izrael lábát a földről, melyet atyáiknak adtam, de csak úgy, ha megtartják cselekedettel, a miket nekik Mózes által parancsoltam, és az egész törvényt és a szertartásokat és itéleteket.

2 Krón 33,9

Manasszes így eltévelyité Júdát és Jerusalem lakóit, hogy gonoszat cselekedjenek mindazon pogányok fölött, kiket az Úr elpusztított vala Izrael fiainak színe előtt.

2 Krón 33,10

És szóla az Úr neki és népének; és nem akarák hallani.

2 Krón 33,11

Rájok hozá azért az asszíriusok királya hadának fejedelmeit, és megfogák Manasszest, és lánczokkal megkötözvén és bilincsekbe vervén, Babilonba vivék.

2 Krón 33,12

Ki szorongattatásában imádkozék az ő Ura- Istenéhez és igazán bűnbánatot tarta atyáinak Istene előtt.

2 Krón 33,13

És könyörge neki, és buzgósággal kéré őt; és meghallgatá az ő imádságát, és visszahozá őt Jerusalembe, országába, és megismeré Manasszes, hogy az Úr az Isten.

2 Krón 33,14

Ezekután kőfalat építe Dávid városán kivűl, Gihon napnyugati részére a völgyben, a halas kapu bemenetétől Ofelig köröskörűl, és igen fölvivé azt; és hadi fejedelmeket rendele Júda minden erős városaiban;

2 Krón 33,15

és elvevé az idegen isteneket és a bálványt az Úr házából; az oltárokat is, melyeket emelt vala az Úr háza hegyén és Jerusalemben, és mindent kihánya a városon kivűl.

2 Krón 33,16

Az Úr oltárát pedig megújítá, áldozván azon béke- és hála- és dicséretáldozatokat; és megparancsolá Júdának, hogy szolgáljon Izrael Ura- Istenének.

2 Krón 33,17

Mindazáltal a nép még a magas helyeken áldoz vala az ő Ura- Istenének.

2 Krón 33,18

Manasszes többi cselekedetei pedig és Istenéhez könyörgése, a látók igéi is, kik neki Izrael Ura Istene nevében szólának, Izrael királyainak történetében vannak foglalva.

2 Krón 33,19

Imádsága is és meghallgattatása, és minden bűne és gonoszsága, a helyek is, melyeken magas oltárokat épített, és berkeket és képszobrokat csinált, mielőtt bűnbánatot tartott, megirattak Hózai beszédeiben.

2 Krón 33,20

Manasszes tehát elaluvék atyáival, és eltemeték őt saját házában, és helyette fia, Ámon lőn király.

2 Krón 33,21

Huszonkét esztendős vala Ámon, midőn országlani kezdett, és két esztendeig országla Jerusalemben.

2 Krón 33,22

És gonoszat cselekvék az Úr színe előtt, mint atyja Manasszes cselekedett; és minden bálványnak, melyet Manasszes emelt, áldoza és szolgála.

2 Krón 33,23

És nem tisztelé az Úr orczáját, mint tisztelte atyja, Manasszes, és sokkal nagyobbakat véte.

2 Krón 33,24

És pártot ütvén ellene szolgái, megölék őt házában.

2 Krón 33,25

A nép többi sokasága pedig levágván azokat, kik Ámont megölték, fiát, Joziást rendelé helyette királylyá.

2 Krón 34

Joziás jámborsága. A törvénykönyv megtaláltatik, a szövetség megújittatik.

2 Krón 34,1

Nyolcz esztendős vala Joziás, midőn országlani kezdett, és harminczegy esztendeig országla Jerusalemben. [Kir. IV. 22,1.]

2 Krón 34,2

És igazat cselekvék az Úr szine előtt, és atyja, Dávid utain jára, nem hajolván sem jobbra sem balra.

2 Krón 34,3

Országlása nyolczadik esztendejében pedig, még midőn gyermek vala, kezdé keresni atyja, Dávid Istenét, és miután országlani kezdett, a tizenkettedik esztendőben megtisztítá Júdát és Jerusalemet a magas helyektől és berkektől, a bálványoktól és faragott képektől.

2 Krón 34,4

És leronták előtte Baalim oltárait, és a bálványokat, melyek azokra tétettek vala, elhányák; a berkeket is kivágá, és a faragott képeket összetöré, és a darabokat azok sírjaira hinté, kik áldozni szoktak vala nekik.

2 Krón 34,5

Azonfelül megégeté a papok csontjait a bálványok oltárain, és megtisztitá Júdát és Jerusalemet.

2 Krón 34,6

De Manassze és Efraim és Simeon városaiban is Neftalimig mindeneket felforgata.

2 Krón 34,7

És miután elhányta az oltárokat és berkeket, és a faragott képeket darabokra tördelte, és minden bálványtemplomot lerontott Izrael egész földén, visszatére Jerusalembe.

2 Krón 34,8

És országlása tizennyolczadik esztendejében meg lévén tisztítva már a föld és az Úr temploma, elküldé Ezeliás fiát, Száfánt, és Maasziást, a város fejedelmét, és Joakáz fiát, Johát, a jegyzőkönyv vivőjét, hogy megújítsák Uruk Istenök házát.

2 Krón 34,9

Kik elmenének Helciáshoz, a főpaphoz, és elvévén tőle a pénzt, mely az Úr házába vitetett, és melyet gyüjtögettek vala a leviták és ajtónállók Manasszéból és Efraimból és Izrael minden maradékaitól, egész Júdától is és Benjamintól és Jerusalem lakóitól,

2 Krón 34,10

és azok kezeibe adák, kik a munkások felügyelői valának az Úr házában, hogy megújítsák a templomot, és minden erőtlen részét kijavítsák;

2 Krón 34,11

azok pedig a mesterembereknek és a kőműveseknek adák azt, hogy köveket vegyenek a kőbányákban, és fákat az épület összefoglalására és a házak megpadlására, melyeket Júda királyai leromboltak vala.

2 Krón 34,12

Kik hiven megcselekvének mindeneket. Valának pedig a munkások felügyelői Jahat és Abdiás, Merari fiaiból, Zakariás és Moszollám, Kaat fiaiból, kik szorgalmazák a munkát, mindnyájan leviták, énekelni tudók hangszerekkel.

2 Krón 34,13

Azok fölött pedig, kik különféle szükségre terheket hordanak vala, felügyelének az irástudók és tanítók az ajtónálló leviták közől.

2 Krón 34,14

És mikor kivinnék a pénzt, mely az Úr templomába vitetett vala, megtalálá Helciás pap az Úr törvényének Mózes keze által adott könyvét.

2 Krón 34,15

És mondá Száfánnak, az irnoknak: A törvény könyvét megtaláltam az Úr házában; és kezébe adá.

2 Krón 34,16

Amaz pedig bevivé a könyvet a királyhoz, és jelenté neki, mondván: Mind a miket szolgáid kezére biztál, ime végbemennek.

2 Krón 34,17

Az ezüstöt, mely az Úr házában találtatott, elolvasztották, és a mesteremberek fölügyelőinek és a különféle munkák műveseinek adták.

2 Krón 34,18

Azonfölül kezembe adá Helciás pap e könyvet. Melyet midőn a király előtt elolvasott,

2 Krón 34,19

és ez hallotta a törvény igéit, megszaggatá ruháit,

2 Krón 34,20

és parancsolá Helciásnak és Száfán fiának, Ahikámnak, és Mika fiának, Abdonnak, Száfánnak is, az irnoknak, és Ázaának, a király szolgájának, mondván:

2 Krón 34,21

Menjetek és imádkozzatok az Úrnak érettem és Izrael s Júda maradékaiért, e megtalált könyvnek minden beszédei felől, mert az Úr nagy haragja hulla miránk, azért, mivel atyáink nem tartották meg az Úr igéit, hogy megcselekedték volna, mind a mi e könyvben írva vagyon.

2 Krón 34,22

Elméne tehát Helciás és azok, kik együtt a királytól küldettek, Olda prófétaasszonyhoz, Szellumnak, ki a ruhaőrző Hasra fiának, Tékuatnak fia volt, feleségéhez, ki Jerusalemben lakik vala a második részen, és megmondák neki az igéket, melyeket fölebb elbeszélénk.

2 Krón 34,23

Ő pedig felelé nekik: Ezeket mondja Izrael Ura Istene: Mondjátok meg a férfiúnak, ki titeket hozzám küldött:

2 Krón 34,24

Ezeket mondja az Úr: Ime én veszélyt hozok e helyre és lakóira, és minden átkot, a mik írva vannak e könyvben, melyet olvastak Júda királya előtt;

2 Krón 34,25

mert elhagytak engem, és idegen isteneknek áldoztak, hogy engem haragra ingereljenek kezeik minden cselekedetével; azért e helyre fog hullani az én haragom, és el nem oltatik.

2 Krón 34,26

Júda királyának pedig, ki az Úrhoz könyörögni küldött titeket, eképen szóljatok: Ezeket mondja Izrael Ura Istene: Mivelhogy meghallgattad e könyv igéit,

2 Krón 34,27

és szived meglágyúlt, és magadat Isten színe előtt megaláztad azok miatt, a mik mondattak e hely ellen és Jerusalem lakói ellen, és tisztelvén orczámat, megszaggattad ruháidat és sírtál előttem: én is meghallgatlak téged, ugymond az Úr.

2 Krón 34,28

Mert majd atyáidhoz takarítalak téged, és békével fogsz vitetni sírodba, és szemeid nem látják mindazon veszélyt, melyet e helyre és lakóira hozok. Elbeszélék tehát a királynak mind, a miket mondott vala. [Kir. IV. 23,1.]

2 Krón 34,29

Ő pedig egybehíván Júda és Jerusalem minden véneit,

2 Krón 34,30

fölméne az Úr házába és vele együtt Júdának minden férfiai és Jerusalem lakói, a papok és leviták, és az egész nép, kicsinytől nagyig. Kiknek hallatára az Úr házában elolvasá a király a könyv minden igéit;

2 Krón 34,31

és állván az ő itélőszékén, szövetséget tőn az Úr előtt, hogy utána járjon és megtartsa parancsait és bizonyságtételeit és igazságait teljes szivéből és teljes lelkéből, és hogy megcselekedje, a mik megirattak e könyvben, melyet elolvasott vala.

2 Krón 34,32

És megesketett erre mindeneket, a kik Jerusalemben és Benjaminban találtattak; és Jerusalem lakói atyáik Ura- Istenének szövetsége szerint cselekvének.

2 Krón 34,33

Joziás tehát kiírta minden utálatosságot Izrael fiainak minden tartományaiból, és azt cselekvé, hogy mindazok, kik Izraelben megmaradtak, az ő Ura- Istenének szolgáltak. Az ő teljes életében nem távozának el atyáik Ura- Istenétől.

2 Krón 35

Joziás megünnepli a húsvétet, hadba megy, ott elesik és megsirattatik.

2 Krón 35,1

Joziás pedig Fázét tarta Jerusalemben az Úrnak, mely megáldoztatik az első hó tizennegyedik napján; [Kir. IV. 23,21.]

2 Krón 35,2

és kirendelé a papokat hivatalaikra, és inté őket, hogy szolgáljanak az Úr házában.

2 Krón 35,3

A levitáknak is szóla, kiknek oktatására egész Izrael megszenteltetik vala az Úrnak: Tegyétek a szekrényt a templom szentélyébe, melyet Dávid fia, Salamon, Izrael királya épített; mert ezután többé nem hordozzátok azt; most pedig szolgáljatok a ti Uratok- Isteneteknek és az ő népének, Izraelnek,

2 Krón 35,4

és készítsétek el magatokat házaitok és rokonságaitok szerint, mindenik az ő osztálya szerint, a mint megparancsolta Izrael királya, Dávid, és megírta az ő fia, Salamon.

2 Krón 35,5

És szolgáljatok a szentélyben a leviták családai és seregei szerint,

2 Krón 35,6

és megszenteltetvén, áldozzatok Fázét; atyátokfiait is készitsétek el, hogy azon igék szerint cselekedhessenek, melyeket az Úr szólott Mózes által.

2 Krón 35,7

Azonfölül ada Joziás az egész népnek, mely ott találtatott a Fáze ünnepén, bárányokat és gödölyéket a nyájakból és a többi barmokból, harminczezeret, és háromezer tulkot: ez mind a király jószágából vala.

2 Krón 35,8

Az ő vezérei is, a mit önkéntesen fogadtak vala, eléhozák mind a népnek, mind a papoknak és levitáknak. Helciás pedig és Zakariás és Jahiel, az Úr házának fejedelmei adának a papoknak a Fáze megtartására vegyesen kétezer hatszáz juhot, és háromszáz tulkot.

2 Krón 35,9

Koneniás pedig és Szemeiás és Natánael, az ő atyjafiai, és Hazabiás és Jehiel és Jozabad, a leviták fejedelmei, adának a többi levitáknak a Fáze megszentelésére ötezer juhot és ötszáz tulkot.

2 Krón 35,10

És elkészítteték a szolgálat, és beállának a papok tisztökbe, a leviták is seregeikbe a király parancsa szerint.

2 Krón 35,11

És megtartaték a Fáze; és a papok elhinték kezeikkel a vért, és a leviták levonák az égőáldozatok bőreit;

2 Krón 35,12

és elválaszták azokat, hogy mindenkinek az ő háza és családja szerint adják, és az Úrnak áldoztassék, a mint megiratott Mózes könyvében; a tulkokkal is hasonlóképen cselekvének.

2 Krón 35,13

És a Fázét megsüték tűzön a szerint, a mint megiratott a törvényben; a békeáldozatokat pedig üstökben és katlanokban és fazekakban megfőzék, és gyorsan eloszták az egész népnek;

2 Krón 35,14

magoknak pedig és a papoknak azután készítének; mert az égőáldozatok és kövérségek áldozásában egész éjjelig foglalkoztak a papok; azért a leviták magoknak és Áron fiainak, a papoknak legutóljára készítének.

2 Krón 35,15

Továbbá Azaf fiai, az énekesek, rendökben állanak Dávidnak és Azafnak, Hémannak és Iditunnak, a király prófétáinak parancsa szerint; az ajtónállók pedig minden kapunál őrködnek vala úgy, hogy csak egy szempillantásra sem mennének el a szolgálattól; azért atyjokfiai, a leviták nekik is elkészíték az étkeket.

2 Krón 35,16

Igy tehát az Úrnak minden tisztelete teljesen elvégezteték az napon, hogy a Fázét megtartsák és égőáldozatokat áldozzanak az Úr oltárán Joziás király parancsa szerint.

2 Krón 35,17

És megtarták Izrael fiai, kik ott találtattak, a Fázét azon időben, és a kovásztalanok ünnepét hét napig.

2 Krón 35,18

Nem volt ehhez hasonló Fáze Izraelben Sámuel próféta napjaitól, de Izrael minden királyaiból sem tartott senki oly Fázét, mint Joziás, a papoknak és levitáknak, és egész Júdának és Izraelnek, mely megjelent, és Jerusalem lakóinak.

2 Krón 35,19

Joziás országlásának tizennyolczadik esztendejében ünnepelteték e Fáze.

2 Krón 35,20

Miután Józiás megújította a templomot, fölméne Egyiptom királya, Nékaó hadakozni az Eufrates mellé Karkamisba, és eléje méne Joziás. [Kir. IV. 23,29.]

2 Krón 35,21

Amaz pedig követeket küldvén hozzája, mondá: Mi közöm nekem veled, Júda királya? Nem teellened jövök én ma, hanem más ház ellen hadakozom, melyre, megparancsolta Isten, hogy sietve menjek; szűnj meg az Isten ellen cselekedni, ki velem vagyon, hogy meg ne öljön téged.

2 Krón 35,22

De Joziás nem akara visszatérni, hanem hadat készíte ellene, és nem engede Nékaó beszédeinek, melyek az Isten szájából valának, hanem elméne, hogy megvíjjon Mageddo mezején.

2 Krón 35,23

És ott megsebesíttetvén a nyilasoktól, mondá szolgáinak: Vigyetek ki engem a harczról, mert igen megsebeztettem.

2 Krón 35,24

És elvivék őt a szekérből más szekérbe, mely követé őt, a királyok szokása szerint, és Jerusalembe vivék őt, és meghala és eltemetteték atyáinak sírboltjában, s egész Júda és Jerusalem siratá őt;

2 Krón 35,25

legfőképen Jeremiás, kinek minden énekes férfiai és asszonyai jelen napig gyakorolják a siralmas énekeket Joziásról, ugyannyira, hogy mintegy törvénynyé lett Izraelben: Ime megiratott a siralmas énekekben.

2 Krón 35,26

Joziásnak többi dolgai pedig és az ő irgalmasságai, melyek az Úr törvényével parancsoltattak,

2 Krón 35,27

és az ő első és utolsó cselekedetei megírattak Júda és Izrael királyainak könyvében.

2 Krón 36

Joakáz, Eliakim, Joakin, Szedeciás, a babiloni fogság; a megszabadítás Círus által.

2 Krón 36,1

Vevé tehát a föld népe Joakázt, Joziás fiát, és királylyá rendelé atyja helyett Jerusalemben. [Kir. IV. 23,30.]

2 Krón 36,2

Huszonhárom esztendős vala Joakáz, midőn országlani kezdett, és három hónapig országla Jerusalemben.

2 Krón 36,3

Letevé pedig őt az egyiptomi király, mikor Jerusalembe jött, és megbírságolá a földet száz talentom ezüstre és egy talentom aranyra.

2 Krón 36,4

És királylyá rendelé helyette Júdán és Jerusalemen atyjafiát, Eliakimot, és Joakimra változtatá az ő nevét; magát, Joakázt pedig elhurczolá magával, és Egyiptomba vivé.

2 Krón 36,5

Huszonöt esztendős vala Joakim, midőn országlani kezdett, és tizenegy esztendeig országla Jerusalemben; és gonoszat cselekvék az ő Ura Istene előtt.

2 Krón 36,6

Ez ellen fölméne Nabukodonozor, a kaldeusok királya, és lánczokkal kötözve Babilonba vivé őt;

2 Krón 36,7

odavivé az Úr edényeit is, és azokat saját templomába tevé.

2 Krón 36,8

Joakim többi dolgai pedig és utálatosságai, melyeket cselekedett, és melyek benne találtattak, Júda és Izrael királyainak könyvében foglaltatnak. Helyette pedig fia, Joakin lőn király.

2 Krón 36,9

Nyolcz esztendős vala Joakin, midőn országlani kezdett, és három hónapig és tíz napig országla Jerusalemben, és gonoszat cselekvék az Úr színe előtt.

2 Krón 36,10

És midőn az esztendő elforgott, elkülde Nabukodonozor király, és elhurczolák őt Babilonba, elvivén együtt az Úr házának drágalátos edényeit. Királylyá pedig atyja öcscsét, Szedeciást rendelé Júdán és Jerusalemen. [Kir. IV. 24,15. Jer. 37,1.]

2 Krón 36,11

Huszonegy esztendős vala Szedeciás, midőn országlani kezdett, és tizenegy esztendeig országla Jerusalemben.

2 Krón 36,12

És gonoszat cselekvék az ő Ura Istene szemei előtt, és nem becsülé az Isten szájából neki szóló Jeremiás próféta orczáját.

2 Krón 36,13

Nabukodonozor királytól is eltávozék, ki megesketé őt az Istenre; és megkeményíté nyakát és szivét, hogy meg nem tért Izrael Urához Istenéhez.

2 Krón 36,14

De mindnyájan a papi fejedelmek és a nép is áthágván a törvényt gonoszúl a pogányok minden utálatossága szerint, megfertőzteték az Úr házát, melyet magának szentelt vala Jerusalemben.

2 Krón 36,15

Elküldé pedig atyáik Ura Istene hozzájok az ő követeit, éjjel fölkelvén és naponként intvén, mivelhogy kimélte népét és az ő lakhelyét.

2 Krón 36,16

Hanem ők kicsúfolák az Isten követeit, és föl sem vevék az ő beszédeit, és kigúnyolák a prófétákat, míg az Úr haragja fölgerjedett népe ellen, és nem volt többé gyógyúlás.

2 Krón 36,17

Mert rájok hozá a kaldeusok királyát, és megölé az ő ifjait fegyverrel szentélye házában; nem könyörűlt az ifjun és szűzön és vénen, még az elaggotton sem, hanem mind kezeibe adá.

2 Krón 36,18

És az Úr házának minden edényeit, mind a nagyokat mind az aprókat, és a templom és király és fejedelmek kincseit elvivé Babilonba. [Kir. IV. 25,14.15.]

2 Krón 36,19

Az ellenségek fölgyújták az Isten házát és leronták Jerusalem kőfalát, a tornyokat mind fölégeték, és a mi csak becses volt, elpusztíták.

2 Krón 36,20

A ki megmenekedett a fegyvertől, elvitetvén Babilonba, szolgála a királynak és fiainak, mig a persák királya kezdett országlani,

2 Krón 36,21

és és beteljesedék az Úr beszéde Jeremiás szája által, és a föld megülé szombatait; mert a pusztulás egész idejében nyugovék, mig betelt a hetven esztendő.

2 Krón 36,22

Círusnak, a persák királyának első esztendejében pedig az Úr beszédének teljesedésére, melyet Jeremiás által szólott, az Úr fölindítá a persák királyának, Círusnak lelkét, ki megparancsolá, hogy hirdettessék ki egész országában irás által is, mondván: [Ezdr. I. 1,1. 6,3. Jerem. 25,12. 29,10.]

2 Krón 36,23

Ezeket mondja Círus, a persák királya: A föld minden országait nekem adta a mennynek Ura Istene, és ő parancsolta nekem, hogy házat építsek neki Jerusalemben, mely Júdeában vagyon. Ki van közőletek az ő egész népéből? legyen vele az ő Ura Istene, és menjen föl.