KRÓNIKA ELSŐ KÖNYVE. PARALIPOMENON I.

Jegyzet


1 Krón 1

Nemzetséglajstrom Ádámtól Jákobig.

1 Krón 1,1

Ádám, Szet, Énosz, [Móz. I. 2,7. 4,25. 5,6.9.]

1 Krón 1,2

Kainan, Maláleel, Járed,

1 Krón 1,3

Hénok, Matuzale, Lámek,

1 Krón 1,4

Noé, Szem, Kám és Jáfet.

1 Krón 1,5

Jáfet fiai: Gomer és Magog, Madai és Jáván, Tubal, Mószok, Tiras.

1 Krón 1,6

Gomer fiai pedig: Ascenez, Rifát és Togorma.

1 Krón 1,7

Jáván fiai pedig: Eliza és Tarzis, Cetim és Dodanim.

1 Krón 1,8

Kám fiai: Kusz és Meszraim, Fut és Kanaán.

1 Krón 1,9

Kusz fiai pedig: Szába és Hevila, Szabata és Regma és Szabatáka. Regma fiai pedig: Szába és Dadan.

1 Krón 1,10

Kusz pedig nemzé Nemródot; ez kezde hatalmas lenni a földön. [Móz. I. 10,8.]

1 Krón 1,11

Meszraim pedig nemzé Ludimot és Anamimot, Laabimot és Neftuimot,

1 Krón 1,12

Fetruszimot is és Kaszluimot, kiktől származának a filiszteusok és kaftorimok.

1 Krón 1,13

Kanaán pedig nemzé elsőszülöttét, Szidont, Heteust is,

1 Krón 1,14

és Jebuzeust, Amorreust és Gergezeust,

1 Krón 1,15

Heveust is és Araceust és Szineust;

1 Krón 1,16

Aradiust is és Szamareust és Hamateust.

1 Krón 1,17

Szem fiai: Élam és Asszur, Arfaxád és Lud, Áram és Husz és Hul, Geter és Mószok. [Móz. I. 10,22. 11,10.]

1 Krón 1,18

Arfaxád pedig nemzé Szálét, és ez nemzé Hébert.

1 Krón 1,19

Hébernek pedig két fia születék, egyiknek neve Fáleg, mert az ő napjaiban osztaték el a föld; és öcscse neve Jektán.

1 Krón 1,20

Jektán pedig nemzé Elmodádot és Szálefet, Aszarmótot és Járét,

1 Krón 1,21

Adoramot is és Huzalt és Deklát,

1 Krón 1,22

Hebalt is és Abimaelt, Szábát,

1 Krón 1,23

és Ofirt, Hevilát és Jóbábot. Ezek mind Jektán fiai.

1 Krón 1,24

Szem, Arfaxád, Szále,

1 Krón 1,25

Héber, Fáleg, Rágau,

1 Krón 1,26

Serug, Nákor, Táre,

1 Krón 1,27

Ábrám, ez Ábrahám. [Móz. I. 17,5. 11,26.]

1 Krón 1,28

Ábrahám fiai pedig: Izsák és Izmael.

1 Krón 1,29

Kiknek nemzetségeik ezek: Izmaelnek elsőszülötte Nabajot és Cédár, Adbeel és Mabszam, [Móz. I. 25,13.]

1 Krón 1,30

és Maszma és Duma, Massza, Hadad és Tema,

1 Krón 1,31

Jetur, Nafisz, Cedma. Ezek Izmael fiai.

1 Krón 1,32

Ceturának pedig, Ábrahám ágyasának fiai, kiket szült: Zamrán, Jekszán, Madián, Jeszbok és Szue. Jekszán fiai pedig: Szába és Dadan. Dadan fiai pedig: Asszurim és Latuszim és Laomim.

1 Krón 1,33

Madián fiai pedig: Éfa és Éfer, Hénok és Abida és Eldaa. Mindezek Cetura fiai. [Móz. I. 25,4.]

1 Krón 1,34

Ábrahám pedig nemzé Izsákot; kinek fiai voltak Esau és Izrael. [Móz. I. 25,19.]

1 Krón 1,35

Esau fiai: Elifáz, Ráhuel, Jehus, Ihelom és Kóre. [Móz. I. 36,11.]

1 Krón 1,36

Elifáz fiai: Téman, Omar, Szefi, Gátan, Cenez, Tamna, Amalek.

1 Krón 1,37

Ráhuel fiai: Náhat, Zára, Szamma, Méza.

1 Krón 1,38

Szeir fiai: Lotán, Szóbal, Szebeon, Ana, Diszon, Eszer, Diszan.

1 Krón 1,39

Lotán fiai: Hóri, Homam. Lotán húga pedig Tamna vala.

1 Krón 1,40

Szóbal fiai: Alian és Manahat, Ebal, Szefi és Onam. Szebeon fiai: Ája és Ana. Ana fia: Diszon.

1 Krón 1,41

Diszon fiai: Hamram és Eszeban, Jetran és Káran.

1 Krón 1,42

Eszer fiai: Bálaan és Zavan és Jakan. Diszan fiai: Husz és Árán.

1 Krón 1,43

Ezek a királyok, kik Édom földén országlottak, mielőtt királyuk lett Izrael fiainak: Beor fia Bále; és az ő városának neve: Denaba.

1 Krón 1,44

Meghala pedig Bále, és Záre fia, Jóbáb lőn király helyette Bószrából.

1 Krón 1,45

És mikor Jóbáb is meghalt, Huszam lőn király helyette a temanusok földéről.

1 Krón 1,46

És meghala Huszam is, és Badad fia, Adad lőn király helyette, ki megveré Madiánt Moáb földén; és az ő városa neve Avit vala.

1 Krón 1,47

És mikor Adad is meghalt, Szemla lőn király helyette Maszrekából.

1 Krón 1,48

De Szemla is meghala, és Saul lőn király helyette Rohobotból, mely a folyóvíz mellett fekszik.

1 Krón 1,49

Meghalván Saul is, Akobor fia, Balanan lőn király helyette.

1 Krón 1,50

De ez is meghala, és Adad lőn király helyette; városának neve Fau vala, és felesége Meetabelnek nevezteték, ki Mezaab leányának, Matrednek leánya vala.

1 Krón 1,51

Adad pedig meghalván, királyok helyett fejedelmek kezdének lenni Édomban: Tamna fejedelem, Alva fejedelem, Jetet fejedelem,

1 Krón 1,52

Ólibama fejedelem, Éla fejedelem, Finon fejedelem,

1 Krón 1,53

Cenez fejedelem, Teman fejedelem, Mabsár fejedelem,

1 Krón 1,54

Magdiel fejedelem, Hiram fejedelem. Ezek Edom fejedelmei.

1 Krón 2

Jákob és Júda fiai.

1 Krón 2,1

Izrael fiai pedig: Rúben, Simeon, Lévi, Júda, Isszakar és Zabulon,

1 Krón 2,2

Dán, József, Benjamin, Neftali, Gád és Áser.

1 Krón 2,3

Júda fiai: Her, Onan és Szela. Ezek hárman születtek neki a kanaáni Szue leányától. Her pedig, Júda elsőszülötte, gonosz vala az Úr előtt, és megölé őt. [Móz. I. 38,3. 46,12.]

1 Krón 2,4

Támár pedig, az ő menye, Fáreszt szülé neki és Zárát. Júda fiai tehát mindössze öten voltak. [Krón. I. 4,1. Máté 1,3.]

1 Krón 2,5

Fáresz fia pedig: Heszron és Hamul.

1 Krón 2,6

És Zára fiai: Zamri és Étan és Eman, Kalkal is és Dára, mindössze öten.

1 Krón 2,7

Karmi fiai: Ákár, ki megháborítá Izraelt, és vétkezék az átokbeli lopással. [Józ. 7,1.]

1 Krón 2,8

Étan fiai: Azariás.

1 Krón 2,9

Heszron fiai pedig, kik neki születének: Jerameel és Rám és Kalubi. [Rut 4,19.]

1 Krón 2,10

Rám pedig nemzé Aminadabot, Aminadab pedig nemzé Nahasszont, Júda fiainak fejedelmét. [Móz. IV. 1,7.]

1 Krón 2,11

És Nahasszon nemzé Szálmát, kitől Booz származék.

1 Krón 2,12

Booz pedig nemzé Óbedet, és ez nemzé Izait.

1 Krón 2,13

Izai pedig nemzé Eliabot, az elsőszülöttet, Abinadabot a másodikat, Szimmaát a harmadikat, [Kir. I. 16,6. 8,9. 17,12.]

1 Krón 2,14

Natánaelt a negyediket, Raddait az ötödiket,

1 Krón 2,15

Aszomot a hatodikat, Dávidot a hetediket.

1 Krón 2,16

Kiknek húgai Szárvia és Abigail valának. Szárvia fiai: Abizai, Joáb és Ázael, hárman.

1 Krón 2,17

Abigail pedig szülé Amazát, kinek atyja az izmaeli Jéter vala. [Kir. II. 17,25.]

1 Krón 2,18

Káleb pedig, Heszron fia, Azuba nevű feleséget vőn, kitől nemzé Jeriotot; és ennek fiai voltak: Jászer és Szóbab és Ardon.

1 Krón 2,19

És mikor meghalt Azuba, Káleb Efratát vevé feleségűl, ki neki Hurt szülé.

1 Krón 2,20

Hur pedig nemzé Urit; és Uri nemzé Bezéleelt.

1 Krón 2,21

Ezekután Heszron beméne Makirnak, Gálaád atyjának leányához, és elvevé őt, mikor hatvan esztendős vala; ki szülé neki Szégubot. [Móz. IV. 32,40. Józ. 13,30.]

1 Krón 2,22

Szégub pedig nemzé Jairt, és huszonhárom várost bíra Gálaád földén. [Móz. IV. 32,40. Móz. V. 3,14. Józ. 13,14. Bir. 10,4.]

1 Krón 2,23

De Gesszur és Árám megvevé Jair városait és Kanatot, ennek faluival, hatvan várost; ezek mind Makirnak, Gálaád atyjának fiai.

1 Krón 2,24

Mikor pedig meghalt Heszron, beméne Káleb Efratához. Vala Heszronnak más felesége is, Abia, ki szülé neki Asszurt, Tékua atyját.

1 Krón 2,25

Születének pedig Jerameelnek, Heszron elsőszülöttének fiai: Rám, elsőszülötte, és Búna, Áram és Ászom és Akia.

1 Krón 2,26

Más feleséget is vőn Jerameel, Atara nevűt, ki Onam anyja vala.

1 Krón 2,27

De Rámnak is, Jerameel elsőszülöttének valának fiai: Moosz, Jámin és Ákár.

1 Krón 2,28

Onam fiai pedig valának: Szemei és Jada. Szemei fiai pedig: Nadab és Abiszur.

1 Krón 2,29

Abiszur feleségének pedig Abihail vala neve, ki szülé neki Ahobbant és Molidot.

1 Krón 2,30

Nadab fiai pedig valának Száled és Apfaim. Meghala pedig Száled magzatok nélkül.

1 Krón 2,31

Apfaim fia pedig vala Jészi; ez a Jészi nemzé Szeszant. Szeszan pedig nemzé Oholait.

1 Krón 2,32

Jadának, Szemei öcscsének fiai pedig: Jéter és Jonatán. De Jéter is magzatok nélkül hala meg.

1 Krón 2,33

Jonatán pedig nemzé Fáletet és Zizát. Ezek voltak Jerameel fiai.

1 Krón 2,34

Szeszannak pedig nem voltak fiai, hanem leányai; és egy Jeraa nevű egyiptomi szolgája.

1 Krón 2,35

És annak adá leányát feleségűl, ki szülé neki Éteit.

1 Krón 2,36

Étei pedig nemzé Nátánt, és Nátán nemzé Zábadot.

1 Krón 2,37

És Zábad nemzé Oflált, és Oflál nemzé Óbedet,

1 Krón 2,38

Óbed nemzé Jehut, Jehu nemzé Azariást,

1 Krón 2,39

Azariás nemzé Hellest, és Helles nemzé Elazát,

1 Krón 2,40

Elaza nemzé Sziszamoit, Sziszamoi nemzé Szellumot,

1 Krón 2,41

Szellum nemzé Ikamiát, Ikamia pedig nemzé Elizamát.

1 Krón 2,42

Kálebnek pedig, Jerameel öcscsének fiai: Méza, az ő elsőszűlötte; ez atyja Zifnek; és Mareszának, Hebron atyjának fiai.

1 Krón 2,43

Hebron fiai pedig: Kóre és Tafua, Recem és Szamma.

1 Krón 2,44

Szamma pedig nemzé Jerkaam atyját, Rahamot; és Recem nemzé Szammait.

1 Krón 2,45

Szammai fia: Maon, és Maon Betszur atyja.

1 Krón 2,46

Éfa pedig, Káleb ágyasa szülé Hárant, és Mószát és Gezezt. Háran pedig nemzé Gezezt.

1 Krón 2,47

Jahaddai fiai pedig: Regom és Joatán, Geszan és Fálet, Éfa és Szaaf.

1 Krón 2,48

Káleb ágyasa, Maaka szülé Szábert és Taranát.

1 Krón 2,49

Szaaf pedig, Madména atyja, nemzé Szuét, Makbéna atyját és Gábaa atyját. Káleb leánya pedig Aksza vala.

1 Krón 2,50

Ezek valának Káleb fiai, ki Hurnak, Efrata elsőszülöttének fia volt, Szóbal, Kariatiarim atyja,

1 Krón 2,51

Szálma, Betlehem atyja, Harif Betgader atyja.

1 Krón 2,52

Voltak pedig Szóbalnak, Kariatiarim atyjának fiai, ki látta felét nyugodalmoknak.

1 Krón 2,53

És Kariatiarim nemzetségéből a jetreusok és afuteusok, szemateusok és mazereusok. Ezektől származának a száraiták, és esztaoliták.

1 Krón 2,54

Szálma fiai: Betlehem és Netofati, Joáb házának koronái, és Sárai nyugodalmának fele.

1 Krón 2,55

A Jábeszben lakó irástudók rokonságai is, az éneklők és zengők és a sátorokban lakók. Ezek a cineusok, kik Rekab háza atyjának melegétől származtak.

1 Krón 3

Dávid nemzetséglajstroma.

1 Krón 3,1

Ezek voltak pedig Dávid fiai, kik neki születtek Hebronban: Elsőszülötte Amnon, a jezraheli Akinoamtól; második Dániel, a karméli Abigailtól; [Kir. II. 3,2.]

1 Krón 3,2

harmadik Absalom, Maakának, Tolmai, a gesszuri király leányának fia; negyedik Adoniás, Aggit fia;

1 Krón 3,3

ötödik Szafatiás Abitáltól; hatodik Jetrahám, az ő feleségétől, Eglától.

1 Krón 3,4

Hatan születtek tehát neki Hebronban, a hol hét esztendeig és hat hónapig országla. Harminczhárom esztendeig országla pedig Jerusalemben.

1 Krón 3,5

Jerusalemben pedig születtek neki fiai: Szimmaa és Szóbab, Nátán és Salamon, négyen, Ammiel leányától, Betszabeétól. [Kir. II. 5,14.]

1 Krón 3,6

Jebaar is és Elizama,

1 Krón 3,7

Elifalet és Nóge, Nefeg és Jafia,

1 Krón 3,8

Elizama és Eliada és Elifelet, kilenczen;

1 Krón 3,9

ezek mind Dávid fiai, az ágyasok fiain kivül; és az ő nővérök vala Támár.

1 Krón 3,10

Salamon fiai pedig: Roboam, kinek fia, Abia, nemzé Ázát, kitől születék Josafát,

1 Krón 3,11

Jóram atyja; ez a Jóram nemzé Okoziást, kitől Joás származék;

1 Krón 3,12

és ennek fia, Amaziás, nemzé Azariást; Azariás fia, Joatán pedig

1 Krón 3,13

nemzé Ákázt, Ezekiás atyját, kitől születék Manasszes.

1 Krón 3,14

És Manasszes nemzé Ámont, Joziás atyját.

1 Krón 3,15

Joziás fiai pedig voltak: elsőszülötte Johanan, második Joakim, harmadik Szedeciás, negyedik Szellum.

1 Krón 3,16

Joakimtól születék Jekoniás és Szedeciás. [Máté 1,11.]

1 Krón 3,17

Jekoniás fiai voltak: Azir, Szalátiel,

1 Krón 3,18

Melkirám, Fadaja, Szenneszer és Jecemia, Száma és Nadabia.

1 Krón 3,19

Fadajától származának: Zorobabel és Szemei. Zorobabel nemzé Moszollámot, Hananiást és ezek nővérét, Szalomitet;

1 Krón 3,20

Hazabánt is és Oholt, Barakiást és Hazadiást, Jozabhezedet, ötöt.

1 Krón 3,21

Hanania fia pedig volt Faltiás, Jezeia atyja, kinek fia Rafaia; ennek fia Arnan, kitől születék Obdia, kinek fia volt Szekeniás.

1 Krón 3,22

Szekeniás fia Szemeia, kinek fiai: Hattus és Jegaal, Bária és Naaria és Szafat, szám szerint hatan.

1 Krón 3,23

Naaria fiai: Elioénai és Ezekiás és Ezrikam, hárman.

1 Krón 3,24

Elioénai fiai: Odvia és Eliazub, Feleia és Akkub, Johanan és Dalaia és Anani, heten.

1 Krón 4

Júda más maradékai. Simeon utódjai.

1 Krón 4,1

Júda fiai: Fáresz, Heszron és Karmi, Hur és Szóbal. [Móz. I. 38,29. 46,12. Krón. I. 2,4. Máté 1,3.]

1 Krón 4,2

Szóbal fia, Rája pedig nemzé Jahatot, kitől születének Ahumai és Laad. Ezek Sarati nemzetségei.

1 Krón 4,3

És Étam törzsöke ez: Jezrahel és Jezema és Jedebosz. És nővérök neve Aszalelfúni.

1 Krón 4,4

Gedor atyja pedig Fánuel, és Hóza atyja Ézer; ezek Hurnak, Efrata elsőszülöttének, Betlehem atyjának fiai.

1 Krón 4,5

Asszurnak, Tekua atyjának pedig két felesége vala, Hálaa és Naara.

1 Krón 4,6

Szülé pedig Naara neki Ózát és Héfert, Temanit és Ahasztarit. Ezek Naara fiai.

1 Krón 4,7

Hálaa fiai pedig: Szeret, Izaar és Etnan.

1 Krón 4,8

Kós pedig nemzé Anobot és Szobobát, Aharehelnek, Arum fiának nemzetségét.

1 Krón 4,9

Jábesz pedig nevezetesebb vala atyjafiainál, és az ő nevét atyja Jábesznek hivá, mondván: Mert fájdalommal szültem őt.

1 Krón 4,10

Segítségűl hivá pedig Jábesz Izrael Istenét, mondván: Ha megáldván megáldasz engem, és kiterjeszted határaimat, és kezed velem lesz, és a gonoszságtól engem elnyomatni nem hagysz… És megadá Isten, a miket kére.

1 Krón 4,11

Káleb pedig, Szua bátyja, nemzé Mahirt, ki Esztonnak vala atyja.

1 Krón 4,12

Eszton pedig nemzé Betrafát és Fesszét és Tehinnát, Naasz városának atyját. Ezek Reka férfiai.

1 Krón 4,13

Cenez fiai pedig: Otóniel és Száraia. Otóniel fiai pedig: Hatat és Maonati.

1 Krón 4,14

Maonati nemzé Ofrát, Száraia pedig nemzé Joábot, a mesteremberek völgyének atyját; mert ott mesteremberek valának.

1 Krón 4,15

Kálebnek pedig, Jefóne fiának fiai: Hir és Ela és Naham. És Ela fiai: Cenez.

1 Krón 4,16

És Jaléleel fiai: Zif és Zifa, Tiria és Azrael.

1 Krón 4,17

És Ezra fiai: Jéter és Méred, Éfer és Jálon; és nemzé Mariámot és Szammait és Jeszbát, Esztamo atyját.

1 Krón 4,18

És az ő felesége, Judaia szülé Járedet, Gedor atyját, és Hébert, Szóko atyját, és Ikutielt, Zanoe atyját. Ezek pedig fiai Betiának, Fáraó leányának, kit elvőn Méred.

1 Krón 4,19

És Odaia feleségének, ki Nahámnak, Ceila atyjának huga vala, fiai: Garmi és Esztamo, ki Makátiból vala.

1 Krón 4,20

És Simon fiai: Amnon és Rinna, Hánan fia, és Tilon. És Jészi fiai: Zóhet és Benzóhet.

1 Krón 4,21

Szelának, Júda fiának, fiai: Her, Leka atyja, és Laada, Maresza atyja, és a bíborkészítők házának rokonságai az esküvés házában. [Móz. I. 38,5.]

1 Krón 4,22

És a ki megállította a napot, és a hazudság férfiai, és a biztos, és a gyujtó, kik fejedelmek voltak Moábban, és kik visszatértek Láhembe. Hanem ezek régi dolgok.

1 Krón 4,23

Ezek a fazekasok, kik az ültetvényeken és sövényeknél laktak a királynál az ő dolgaiban; és ott tartózkodtak.

1 Krón 4,24

Simeon fiai: Námuel és Jamin, Jarib, Zára, Saul; [Móz. I. 46,10.]

1 Krón 4,25

ennek fia Szellum, ennek fia Mapszam, ennek fia Maszma.

1 Krón 4,26

Maszma fiai: fia Hámuel, ennek fia Zakur, ennek fia Szemei.

1 Krón 4,27

Szemeinek tizenhat fia volt és hat leánya; hanem atyjafiainak nem volt sok fia, és az egész nemzetség nem érhette el Júda fiainak összeségét.

1 Krón 4,28

Lakának pedig Berszabéban és Moladában és Haszarszuhálban,

1 Krón 4,29

Bálában és Aszomban és Toladban,

1 Krón 4,30

Bátuelben és Hormában és Sicelegben,

1 Krón 4,31

Betmarkabótban és Haszarszuszimban, Betberaiban és Szárimban. Ezek voltak az ő városaik Dávid királyig.

1 Krón 4,32

És az ő helységeik: Étam és Aen, Remmon és Token és Ázán, öt város,

1 Krón 4,33

és azok minden faluja e városok körűl Baalig. Ez az ő lakhelyök és székeik elosztása.

1 Krón 4,34

Moszóbab is és Jemlek, és Amaziás fia, Jósa,

1 Krón 4,35

és Joel, és Jehu, Jozabia fia, ki Száraiának, Aziel fiának fia,

1 Krón 4,36

és Eloénai és Jakoba, Iszuhaja és Azaia, Adiel és Izmiel és Banaia;

1 Krón 4,37

és Ziza, Szefei fia, ki Allon fia, ki Idaia fia, ki Szemri fia, ki Szamaia fia.

1 Krón 4,38

Ezek a nevezetes fejedelmek nemzetségeikben, és rokonságaik házában fölötte nagyon megsokasodtak.

1 Krón 4,39

És elindulának, bemenendők Gádorba a napkeleti völgyig, és legelőt keresendők nyájaiknak.

1 Krón 4,40

És találának kövér és igen jó legelőket, és igen tágas, csendes és termékeny földet, melyen azelőtt Kám nemzetségei laktak.

1 Krón 4,41

Ezek tehát, kiket fönebb nevenkint fölírtunk, elmenének Ezekiásnak, Júda királyának idejében, és földúlák azok hajlékait, és a lakosokat, kik ott találtattak vala, és eltörlék őket mind e jelen napig, és azok helyett laktak, mert ott igen kövér legelőket találának.

1 Krón 4,42

Simeon fiai közől is elméne Szeir hegyére ötszáz férfiú, fejedelmeik lévén Faltia és Naaria, Rafaia és Oziel, Jeszi fiai;

1 Krón 4,43

és megverék az amaleciták maradékait, kik még elszabadúlhattak volt, és ott laktak azok helyett mind e napiglan.

1 Krón 5

Rúben és Gád nemzetsége, és Manasszesének fele.

1 Krón 5,1

És Rúbennek, Izrael elsőszülöttének fiai (mert ő volt elsőszülötte, de mikor megfertőztette atyja ágyát, elsőszülöttségét Izrael fiának, Józsefnek fiai nyerték el, és amaz nem tartaték elsőszülöttnek; [Móz. I. 35,22.23. 49,4.]

1 Krón 5,2

Júdás ugyan legerősebb vala atyjafiai között, az ő nemzetségéből származának a fejedelmek, de az elsőszülöttség Józsefnek tulajdoníttaték).

1 Krón 5,3

Tehát Rúbennek, Izrael elsőszülöttének fiai: Énok és Fallu, Eszron és Karmi. [Móz. I. 46,9. Móz. II. 6,14. Móz. IV. 26,5.]

1 Krón 5,4

Joel 4>) fiai: az ő fia Szamia, ennek fia Gog, ennek fia Szemei,

1 Krón 5,5

ennek fia Mika, ennek fia Réja, ennek fia Baal,

1 Krón 5,6

ennek fia Beera, kit fogságra vitt Telgatfalnaszár, az asszíriusok királya, és fejedelem vala Rúben nemzetségében. [Kir. IV. 15,29.]

1 Krón 5,7

Az ő atyjafiainak és egész rokonságának pedig, midőn családaik szerint számbavétettek, fejedelmei valának Jehiel és Zakariás.

1 Krón 5,8

Bála pedig, Ázaz fia, ki Joel fiának, Szammának fia volt, ő lakék Ároerben Nébóig és Beelmeonig,

1 Krón 5,9

a napkeleti rész felé is lakék a pusztának bemeneteléig, és Eufrates folyóvizéig, mert nagyszámú barmokkal birnak vala Gálaád földén.

1 Krón 5,10

Saul napjaiban pedig az agareusok ellen hadakozának, és megölék őket, és helyettök lakának hajlékaikban az egész tartományban, mely Gálaádnak napkeleti részére néz.

1 Krón 5,11

Gád fiai pedig átellenökben lakának Bászán földén Szelkáig,

1 Krón 5,12

Joel volt az első, és Száfán második, azután Jánai és Száfat Bászánban.

1 Krón 5,13

Ezeknek atyjafiai pedig törzsökházaik szerint: Mihály és Moszollám, Sebe és Jorai, Jákán és Zie és Héber, heten.

1 Krón 5,14

Ezek Abihail fiai, ki Huri fia, ki Jára fia, ki Gálaád fia, ki Mihály fia, ki Jeszeszi fia, ki Jeddo fia, ki Búz fia.

1 Krón 5,15

Az atyafiak is, Abdielnek, Gúni fiának fiai, ki házfejedelem volt családaikban.

1 Krón 5,16

És Gálaádban és Bászánban lakának, és annak faluiban, és Száronnak minden kerületében egész a határokig.

1 Krón 5,17

Mindezek számbavétettek Joatánnak, Júda királyának napjaiban, és Jeroboamnak, Izrael királyának napjaiban.

1 Krón 5,18

Rúben és Gád és Manasszes félnemzetségének fiai, hadakozó férfiak, paizs és kardviselők, és kézijasok, és a harczokhoz értők, negyvennégy ezeren és hétszáz hatvanan, kik harczra mentek.

1 Krón 5,19

Ezek hadakozának az agareusok ellen; hanem az itureusok és Náfisz és Nódab

1 Krón 5,20

segitséget adának nekik. És kezeikbe adatának az agareusok, és mind a kik velök voltak. Mert az Istent hivák segitségűl, midőn harczoltak, és meghallgatá őket, mivelhogy őbenne hittek.

1 Krón 5,21

És elfogták mind, a mikkel csak birtak vala, ötvenezer tevét és kétszáz ötvenezer juhot, kétezer szamarat és százezer emberi lelket;

1 Krón 5,22

sok sebesült hulla pedig el, mert e had az Úrtól vala. És azok helyett lakának a fogságba vitelig.

1 Krón 5,23

És Manasszes félnemzetségének fiai birák a földet Bászán határaitól Baalig, Hermont és Szánirt és Hermon hegyét, mert igen számosan valának.

1 Krón 5,24

És ezek valának az ő törzsökházaik fejedelmei: Éfer és Jeszi, Eliel és Ezriel, Jeremia és Odoia és Jediel, igen erős és hatalmas férfiak, és nevezetes hadvezérek nemzetségeikben.

1 Krón 5,25

De elhagyák atyáik Istenét, és paráználkodának a föld népe istenei után, melyeket elvett az Isten előlök,

1 Krón 5,26

és Izrael Istene Fúlnak, az asszíriusok királyának lelkét támasztá föl, és Telgatfalnaszárnak, Asszíria királyának lelkét, és elvivé Rúbent és Gádot és Manesszes félnemzetségét, és Lahelába vezeté őket és Háborba, Árába és Gózán folyóvizéhez e napiglan. [Kir. IV. 15,19.29.]

1 Krón 6

Lévi és Áron maradékai.

1 Krón 6,1

Lévi fiai: Gerzon, Kaat és Merari. [Móz. I. 46,11. Krón. I. 23,6.]

1 Krón 6,2

Kaat fiai: Amram, Izaar, Hebron és Oziel.

1 Krón 6,3

Amram fiai: Áron, Mózes és Mária. Áron fiai: Nadab és Abiu, Eleazar és Itamar.

1 Krón 6,4

Eleazar nemzé Fineeszt, Fineesz nemzé Abizuét;

1 Krón 6,5

Abizue pedig nemzé Bokcit, és Bokci nemzé Ózit.

1 Krón 6,6

Ózi pedig nemzé Zaraiást, és Zaraiás nemzé Merajotot.

1 Krón 6,7

Merajot pedig nemzé Amariást, és Amariás nemzé Akitobot.

1 Krón 6,8

Akitob nemzé Szádokot, és Szádok nemzé Akimaast,

1 Krón 6,9

Akimaas nemzé Azariást, Azariás nemzé Johanant.

1 Krón 6,10

Johanan nemzé Azariást. Ez az, ki a papságot viselte a házban, melyet Salamon épített Jerusalemben.

1 Krón 6,11

Azariás pedig nemzé Amariást, és Amariás nemzé Akitobot,

1 Krón 6,12

Akitob nemzé Szádokot, és Szádok nemzé Szellumot,

1 Krón 6,13

Szellum nemzé Helciást, és Helciás nemzé Azariást,

1 Krón 6,14

Azariás nemzé Száraiást, és Száraiás nemzé Jozedeket.

1 Krón 6,15

Jozedek pedig kiköltözék, mikor az Úr elvivé Júdát és Jerusalemet Nabukodonozor által.

1 Krón 6,16

Lévi fiai tehát: Gerzon, Kaat és Merari. [Móz. II. 6,16.]

1 Krón 6,17

És ezek Gerzon fiainak nevei: Lobni és Szemei.

1 Krón 6,18

Kaat fiai: Amram és Izaar, Hebron és Óziel.

1 Krón 6,19

Merari fiai: Moholi és Múszi. Ezek pedig Lévi rokonságai családjaik szerint:

1 Krón 6,20

Gerzom, ennek fia Lobni, ennek fia Jáhat, ennek fia Zamma,

1 Krón 6,21

ennek fia Joáh, ennek fia Addo, ennek fia Zára, ennek fia Jetrai.

1 Krón 6,22

Kaat fiai: az ő fia Aminadab, ennek fia Kóre, ennek fia Azir,

1 Krón 6,23

ennek fia Elkana, ennek fia Abiaszaf, ennek fia Azir,

1 Krón 6,24

ennek fia Tahat, ennek fia Uriel, ennek fia Oziás, ennek fia Saul.

1 Krón 6,25

Elkana fiai: Amazai és Akimot

1 Krón 6,26

és Elkana. Elkana fiai: az ő fia Szofai, ennek fia Nahat,

1 Krón 6,27

ennek fia Eliab, ennek fia Jeroham, ennek fia Elkana.

1 Krón 6,28

Sámuel fiai: az ő elsőszülötte Vasszeni és Abia.

1 Krón 6,29

Merari fiai pedig: Moholi, ennek fia Lobni, ennek fia Szemei, ennek fia Óza,

1 Krón 6,30

ennek fia Szamma, ennek fia Haggia, ennek fia Azaia.

1 Krón 6,31

Ezek azok, kiket Dávid az énekesek fölé rendelt az Úr házában, miután a szekrény elhelyezteték; [Kir. II. 6,17.]

1 Krón 6,32

és szolgálának a bizonyság hajléka előtt, énekelvén, mig fölépité Salamon az Úr házát Jerusalemben; a szolgálatban pedig rendjök szerint állanak vala.

1 Krón 6,33

Ezek pedig azok, kik ott állanak vala fiaikkal: Kaat fiai közől: Héman énekes, ki Johel fia, ki Sámuel fia,

1 Krón 6,34

ki Elkana fia, ki Jeroham fia, ki Eliel fia, ki Tohu fia,

1 Krón 6,35

ki Szuf fia, ki Elkana fia, ki Mahat fia, ki Amazai fia,

1 Krón 6,36

ki Elkana fia, ki Johel fia, ki Azariás fia, ki Szofoniás fia,

1 Krón 6,37

ki Tahat fia, ki Azir fia, ki Abiaszaf fia, ki Kóre fia,

1 Krón 6,38

ki Iszaar fia, ki Kaat fia, ki Lévi fia, ki Izrael fia.

1 Krón 6,39

És ennek atyjafia, Azaf, ki az ő jobbja felűl álla, Azaf, Barakiás fia, ki Szamaa fia,

1 Krón 6,40

ki Mihály fia, ki Bázaiás fia, ki Melkiás fia,

1 Krón 6,41

ki Atanai fia, ki Zára fia, ki Adaia fia,

1 Krón 6,42

ki Etan fia, ki Zamma fia, ki Szemei fia,

1 Krón 6,43

ki Jet fia, ki Gerzom fia, ki Lévi fia.

1 Krón 6,44

Merari fiai pedig, ezeknek atyjafiai bal felűl, Étan, Kúzi fia, ki Abdi fia, ki Malok fia,

1 Krón 6,45

ki Hazabiás fia, ki Amaziás fia, ki Helciás fia,

1 Krón 6,46

ki Amazai fia, ki Boni fia, ki Szómer fia,

1 Krón 6,47

ki Moholi fia, ki Múszi fia, ki Merari fia, ki Lévi fia.

1 Krón 6,48

Ezeknek atyjafiai is, a leviták, kik az Úr háza hajlékának minden szolgálatára rendeltettek.

1 Krón 6,49

Áron pedig és fiai jóillatú szert gyujtának az égőáldozat oltárán és a jóillatú szer oltárán, a szentek szentének minden szolgálatára, és hogy könyörögjenek Izraelért mindazok szerint, miket Mózes, az Isten szolgája parancsolt vala.

1 Krón 6,50

Ezek pedig Áron fiai: az ő fia, Eleazar, ennek fia Fineesz, ennek fia Abizue,

1 Krón 6,51

ennek fia Bokci, ennek fia Ózi, ennek fia Zarahia,

1 Krón 6,52

ennek fia Merajot, ennek fia Amariás, ennek fia Akitob,

1 Krón 6,53

ennek fia Szádok, ennek fia Akimaas.

1 Krón 6,54

Ezek az ő lakhelyeik, a faluk és határok szerint, tudniillik Áron fiaié a kaatiták rokonságai szerint: mert sors által nekik jutottak.

1 Krón 6,55

Adák tehát nekik Hebront Júda földén, és annak telkeit köröskörűl;

1 Krón 6,56

a város földeit pedig és faluit Jefóne fiának, Kálebnek. [Józ. 21,12.]

1 Krón 6,57

Áron fiainak pedig az oltalom-városokat adák: Hebront és Lobnát és környékeit,

1 Krón 6,58

Jétert is és Esztemót környékeivel, úgyszinte Hélont is és Dabirt környékeivel,

1 Krón 6,59

Azant is és Betszemest, és azok környékeit.

1 Krón 6,60

Benjamin nemzetségéből pedig Gábeét és környékét, és Almatot környékével, Anatótot is környékével. Mindössze tizenhárom várost rokonságaik szerint.

1 Krón 6,61

Kaat többi fiainak pedig az ő rokonságából adának örökségűl Manassze félnemzetségéből tíz várost.

1 Krón 6,62

Továbbá Gerzom fiainak rokonságaik szerint, Isszakar nemzetségéből és Áser nemzetségéből, Neftali nemzetségéből és Manassze nemzetségéből Bászánban tizenhárom várost.

1 Krón 6,63

Merari fiainak pedig rokonságaik szerint, Rúben nemzetségéből és Gád nemzetségéből és Zabulon nemzetségéből adának sors szerint tizenkét várost.

1 Krón 6,64

A levitáknak is városokat adának Izrael fiai, és azokhoz való környékeket;

1 Krón 6,65

és sors szerint adák Júda fiainak nemzetségéből és Simeon fiainak nemzetségéből, és Benjamin fiainak nemzetségéből azon városokat, melyeket az ő neveiken nevezének,

1 Krón 6,66

és azoknak, kik Kaat fiainak rokonságából valának; és a városok az ő határaikban Efraim nemzetségéből valának.

1 Krón 6,67

Azért nekik adák az oltalomvárosokat: Szikemet környékével Efraim hegyén, és Gázert környékével, [Józ. 21,21.]

1 Krón 6,68

Jekmaámot is környékével, és Betóront hasonlóképen,

1 Krón 6,69

és Hélont is környékével, és Getremmont szint azonképen;

1 Krón 6,70

Manasszes félnemzetségéből pedig, Ánert és környékét, Balaámot és környékét; azoknak tudniillik, kik Kaat fiainak rokonságából megmaradtak vala.

1 Krón 6,71

Gerzom fiainak pedig Manasszes félnemzetségének rokonságából Gaulont Bászánban, és környékét, és Asztarótot környékével.

1 Krón 6,72

Isszakar nemzetségéből Cedest és környékét, és Dabaretet környékével.

1 Krón 6,73

Rámotot is és környékét, és Anemet környékével.

1 Krón 6,74

Áser nemzetségéből pedig Mazalt környékével, és Abdont hasonlóképen,

1 Krón 6,75

Hukakot is és környékét, és Rohobot környékével.

1 Krón 6,76

Neftali nemzetségéből pedig Cedest Galileában, és környékét, Hánont környékével, és Kariataimot és környékét.

1 Krón 6,77

Merari többi fiainak pedig: Zabulon nemzetségéből Remmonót és környékét, és Tábort környékével;

1 Krón 6,78

a Jordánon túl is, Jerikónak átellenében, a Jordán napkeleti részén, Rúben nemzetségéből Bószort a pusztában környékével, és Jasszát környékével,

1 Krón 6,79

Kademotot is és környékét, és Mefaatot környékével.

1 Krón 6,80

Gád nemzetségéből is Rámotot Gálaádban, és környékét, és Manaimot környékével.

1 Krón 6,81

Úgyszinte Heszebont is környékével, és Jézert környékével.

1 Krón 7

Jákob többi hat fiának nemzetséglajstroma.

1 Krón 7,1

Továbbá Isszakar fiai: Tóla és Fua, Jaszub és Szimeron, négyen. [Móz. I. 46,13.]

1 Krón 7,2

Tóla fiai: Ózi és Rafaia, Jeriel és Jemai, Jebszem és Sámuel fejedelmek, rokonságaik házai szerint. Tóla törzsökéből igen erős férfiak vétettek számba Dávid napjaiban, huszonkétezer hatszázan.

1 Krón 7,3

Ózi fiai: Izrahia, kitől születtek Mihály és Obadia, Joel és Jezia, öten, mind fejedelmek.

1 Krón 7,4

És velök családjaik és háznépeik szerint harczra fölkészült igen erős férfiak harminczhatezeren, mert sok feleségök és fiok volt.

1 Krón 7,5

Ezeknek atyjafiai is Isszakar egész rokonsága szerint, igen erősek a hadakozásra, nyolczvanhét ezeren számláltattak.

1 Krón 7,6

Benjamin fiai: Bela és Bekor és Jadiel, hárman. [Móz. I. 46,21.]

1 Krón 7,7

Bela fiai: Eszbon és Ózi, Óziel és Jerimot és Urai, öten, a családok fejedelmei, és hadakozásra igen erősek; számuk pedig huszonkétezer harmincznégy.

1 Krón 7,8

Továbbá Bekor fiai: Zamira és Joas, Eliezer és Elioénai, Amri és Jerimot, Abia és Anatot és Almat: ezek mind Bekor fiai.

1 Krón 7,9

Számbavétettek pedig családjaik és rokonságaik fejedelmei szerint, a hadakozásra igen erősek, húszezeren és kétszázan.

1 Krón 7,10

Továbbá Jadihel fiai: Bálan. Bálan fiai pedig: Jehus és Benjamin, Aod és Kanana, Zetan és Tarzis és Ahizahar;

1 Krón 7,11

ezek mind Jadihel fiai, rokonságaik fejedelmei, igen erős férfiak, tizenhét ezeren és kétszázan, harczra menők.

1 Krón 7,12

És Széfam és Hafam, Hir fiai, és Házim, Áher fiai.

1 Krón 7,13

Neftali fiai pedig: Jáziel és Gúni, Jézer és Szellum, Bála fiai. [Móz. I. 46,24.]

1 Krón 7,14

Manasszes fia pedig: Ezriel; és szíriai ágyasa Makirt, Gálaád atyját szülte.

1 Krón 7,15

Makir pedig feleségeket vőn fiainak, Hapfimnak és Száfánnak, és Maaka nevű nővére vala; a másiknak neve pedig Szalfaad, és Szalfaádnak leányai születének.

1 Krón 7,16

És Makir felesége, Maaka, fiat szüle, és annak nevét Fáresznek hivá; öcscsének neve pedig Száres vala, és ennek fiai Ulam és Recen.

1 Krón 7,17

Ulam fia pedig Bádan. Ezek Gálaád fiai, ki Makirnak, Manasszes fiának fia volt.

1 Krón 7,18

Az ő nővére pedig, Regina, szép férfiat szüle, és Abiezert és Mohalát.

1 Krón 7,19

És Szemida fiai valának, Ahin és Szekem, Leci és Aniam.

1 Krón 7,20

Efraim fiai pedig: Szutala, ennek fia Bared, ennek fia Tahat, ennek fia Elada, ennek fia Tahat, ennek fia Zabad,

1 Krón 7,21

és ennek fia Szutala, és ennek fia Ézer és Elad. Megölék pedig őket a Getben lakó férfiak, mert lementek vala, hogy azok birtokaira üssenek.

1 Krón 7,22

Azért atyjok, Efraim, sok napig síra, és eljövének atyjafiai, hogy vigasztalják őt.

1 Krón 7,23

És beméne feleségéhez, ki fogana és fiat szüle, és nevét Beriának hívá, mivelhogy háza veszedelmei között született.

1 Krón 7,24

Leánya pedig Sára vala, ki alsó és felső Betóront építé és Ozensárát.

1 Krón 7,25

Fia pedig Rafa és Rezef és Tále, kitől születék Taan,

1 Krón 7,26

ki Laadant nemzé; és ennek fia Ammiud, ki nemzé Elizamát,

1 Krón 7,27

kitől Nun származék, kinek fia vala Józue.

1 Krón 7,28

Az ő örökségök és lakhelyök pedig vala Bétel faluival, és napkelet felé Nórán, és a napnyugati részre Gázer és falui, Szikem is faluival, egész Gázáig faluival.

1 Krón 7,29

Manasszes fiai mellett is, Betszan és falui, Tanak és falui, Mageddo és falui, Dor és falui. Ezekben laktak Józsefnek, Izrael fiának fiai.

1 Krón 7,30

Áser fiai: Jemna és Jezua, Jesszui, és Baria, és Sára, az ő nővérök. [Móz. I. 46,17.]

1 Krón 7,31

Baria fiai pedig: Héber és Melkiel, ez Barszait atyja.

1 Krón 7,32

Héber pedig nemzé Jeflatot és Szómert, Hotamot és Szuaát, nővéröket.

1 Krón 7,33

Jeflat fiai: Fózek és Kámaál és Azot. Ezek Jeflat fiai.

1 Krón 7,34

Szómer fiai pedig: Ahi és Roaga, Haba és Aram.

1 Krón 7,35

Testvérének, Helemnek fiai pedig: Szúfa és Jemna, Szelles és Amal.

1 Krón 7,36

Szufa fiai: Szue, Harnafer és Szual, Béri és Jamra,

1 Krón 7,37

Bószor és Hod, Szamma és Szaluza, Jetram és Bera.

1 Krón 7,38

Jéter fiai: Jefóne és Fázfa és Ara.

1 Krón 7,39

Olla fiai pedig: Aree és Haniel és Resia.

1 Krón 7,40

Ezek mind Áser fiai, nemzetségek fejedelmei, válogatott és igen erős hadnagyvezérek; száma pedig azoknak, kik idejök szerint a hadakozásra alkalmasok valának, huszonhatezer.

1 Krón 8

Benjamin és Saul nemzetsége.

1 Krón 8,1

Benjamin pedig nemzé Bálét, elsőszülöttét, Asbelt a másodikat, Aharát a harmadikat, [Móz. I. 46,21. Krón. I. 7,6.]

1 Krón 8,2

Nohaát a negyediket, és Rafát az ötödiket.

1 Krón 8,3

És valának Bále fiai: Addar és Gera és Abiud,

1 Krón 8,4

Abizue is és Naaman és Ahoe,

1 Krón 8,5

de Gera is és Szefufán és Huram.

1 Krón 8,6

Ezek Ahod fiai, a Gábaában lakó családok fejedelmei, kik átvitettek Manahatba,

1 Krón 8,7

tudniillik Naaman és Akia és Gera, ez költözteté el őket, és nemzé Ózát és Ahiudot.

1 Krón 8,8

Továbbá Szaharaim Moáb tartományában nemze, miután elhagyá feleségeit Huszimot és Bárát.

1 Krón 8,9

Nemzé pedig feleségétől, Hódesztől: Jóbábot és Szebiát, Mózát és Molkomot,

1 Krón 8,10

Jehust és Szekiát és Marmát. Ezek az ő fiai, családjaikban fejedelmek.

1 Krón 8,11

Mehuszim pedig nemzé Abitóbot és Elfaált.

1 Krón 8,12

Elfaal fiai pedig: Héber és Mizaam, és Szamad; ez építé Onot és Lódot és faluit.

1 Krón 8,13

Baria pedig és Száma Ajalonban lakó családok fejedelmei valának; ezek űzék el Get lakóit.

1 Krón 8,14

Ahio és Szeszak és Jerimot,

1 Krón 8,15

Zabadia és Arod és Heder,

1 Krón 8,16

Mihály és Jesfa és Joha, Baria fiai.

1 Krón 8,17

Zabadia és Moszollám, Hezeci és Héber,

1 Krón 8,18

Jeszamari és Jezlia és Jóbáb: Elfaal fiai.

1 Krón 8,19

Jácim és Zekri és Zabdi,

1 Krón 8,20

Elioénai és Szeletai és Eliel,

1 Krón 8,21

Adaia és Baraia és Samarat: Szemei fiai.

1 Krón 8,22

Jesfam és Héber és Eliel,

1 Krón 8,23

Abdon és Zekri és Hanan,

1 Krón 8,24

Hanania és Aelam és Anatotia,

1 Krón 8,25

Jefdaia és Fánuel: Szeszak fiai.

1 Krón 8,26

Samsari és Szohoria és Otolia,

1 Krón 8,27

Jerzia és Elia és Zekri: Jeroham fiai.

1 Krón 8,28

Ezek az ősatyák, és a nemzetségek fejedelmei, kik Jerusalemben laktak.

1 Krón 8,29

Gábaonban pedig laktak: Abigábaon, és felesége neve Maaka, [Krón. I. 9,35.]

1 Krón 8,30

és elsőszülött fia: Abdon és Szur és Cis, Baal és Nadab,

1 Krón 8,31

Gedor és Ahio, Zaker és Macellot.

1 Krón 8,32

És Macellot nemzé Szamaát; és atyjokfiainak átellenében laktak Jerusalemben atyjokfiaival.

1 Krón 8,33

Ner pedig nemzé Cist, és Cis nemzé Sault. Továbbá Saul nemzé Jonatánt és Melkizuát, Abinadabot és Eszbaált.

1 Krón 8,34

Jonatán fia pedig Meribbaal; és Meribbaal nemzé Mikát.

1 Krón 8,35

Mika fiai: Fiton és Melek, Taraa és Ahaz.

1 Krón 8,36

És Ahaz nemzé Joadát; és Joada nemzé Alamatot és Azmótot és Zamrit; Zamri pedig nemzé Mózát,

1 Krón 8,37

és Móza nemzé Banaát, kinek fia Ráfa volt, kitől Eliaza származék, ki nemzé Ázelt.

1 Krón 8,38

Ázelnek pedig hat fia volt, ily nevűek: Ezrikam, Bokru, Izmael, Sária, Obdia és Hánan. Ezek mind Ázel fiai.

1 Krón 8,39

Atyjafiának, Észeknek fiai pedig: elsőszülötte Ulam, második Jehus, harmadik Elifalet.

1 Krón 8,40

És Ulam fiai igen erős férfiak voltak, és igen erős kézíj-vonók; és sok fiok és unokájok vala egész százötvenig. Ezek mind Benjamin fiai.

1 Krón 9

Jerusalem és Gábaon lakosai.

1 Krón 9,1

Megszámláltaték tehát egész Izrael, és száma beiraték Izrael és Júda királyainak könyvébe; és Babilonba vitetének vétkeik miatt.

1 Krón 9,2

A kik pedig elsők laktak örökségeikben és városaikban, ezek: Izrael és a papok és leviták és a natineusok.

1 Krón 9,3

Jerusalemben laktak Júda fiaiból, és Benjamin fiaiból, Efraim és Manasszes fiaiból is:

1 Krón 9,4

Otei, Ammiud fia, ki Amri fia, ki Omrai fia, ki Bonni fia, Júda fiának, Fáresznek fiai közől.

1 Krón 9,5

És Siloniból: az elsőszülött Ázaia és fiai.

1 Krón 9,6

Zára fiaiból pedig: Jehuel és azok atyjafiai, hatszáz kilenczvenen.

1 Krón 9,7

Továbbá Benjamin fiaiból: Szaló, Moszollám fia, ki Odvia fia, ki Azana fia;

1 Krón 9,8

és Jobania, Jeroham fia; és Ela, Ózinak, Mokori fiának fia; és Moszollám, Szafatia fia, ki Ráhuelnek, Jebania fiának fia;

1 Krón 9,9

és az ő atyjokfiai családaik szerint, kilenczszáz ötvenhatan. Mindezek családok fejedelmei, atyáik házai szerint.

1 Krón 9,10

A papok közől pedig: Jedaia, Jojarib és Jákin,

1 Krón 9,11

Azariás is, Helciás fia, ki Moszollám fia, ki Szádok fia, ki Marajot fia, ki Akitob fia, az Isten házának főpapja.

1 Krón 9,12

Továbbá Adaiás, Jeroham fia, ki Fassur fia, ki Melkia fia; és Maaszai, Adiel fia, ki Jezra fia, ki Moszollám fia, ki Moszollámit fia, ki Emmer fia;

1 Krón 9,13

az ő atyjokfiai is fejedelmek családaik szerint, ezer hétszáz hatvanan, igen erősek az Isten házabeli szolgálat végbevitelére.

1 Krón 9,14

A leviták közől pedig: Szemeia, Hasszub fia, ki Ezrikam fia, ki Haszebia fia, Merari fiai közől.

1 Krón 9,15

Bakbakár is a kerékgyártó, és Galál és Matania, Mika fia, ki Zekri fia, ki Azaf fia;

1 Krón 9,16

és Obdia, Szemeia fia, Galálnak, Idutun fiának fia; és Barakia, Ázának, Elkana fiának fia, ki a netofati udvarokban lakott.

1 Krón 9,17

Az ajtónállók pedig: Szellum és Akkub, Telmon és Ahimam, és ezek bátyja, Szellum, fejedelem,

1 Krón 9,18

mind ez ideig a király kapujában napkeletre őrködnek vala rendszerint Lévi fiaiból.

1 Krón 9,19

Szellum pedig, Kóre fia, ki Abiazafnak, Kóre fiának fia, az ő atyjafiaival és atyja házával, ezen koriták voltak a szolgálat foglalkozásában a hajlék tornáczának őrzői; és az ő családaik az Úr táborának bemenetelén rendszerint őrködének.

1 Krón 9,20

Fineesz pedig, Eleazar fia volt vezérök az Úr előtt.

1 Krón 9,21

Továbbá Zakariás, Moszollámia fia, a bizonyság hajlékának kapujánál ajtónálló.

1 Krón 9,22

Mindezek ajtónállókká választattak a kapuk szerint, kétszáz tizenketten, és beirattak tulajdon faluikba; kiket Dávid és Sámuel, a látó rendele hivségökért,

1 Krón 9,23

mind őket, mind fiaikat az Úr házának ajtaira, és a hajlékba rendök szerint.

1 Krón 9,24

A négy szélre valának az ajtónállók, azaz napkeletre és napnyugatra, éjszakra és délre.

1 Krón 9,25

Ezek atyjafiai pedig a falukon laknak vala, eljövén szombatnapjaikon időről időre.

1 Krón 9,26

E négy levitára bízatott az ajtónállók egész száma, és ezek őrzék a kamarákat; és az Úr házának kincseit.

1 Krón 9,27

És az Úr temploma körűl laktak őrségeikben, hogy mikor ideje vala, ők reggel fölnyissák az ajtókat.

1 Krón 9,28

Ezek nemzetségéből valának a szolgálat edényeinek gondviselői is; mert szám szerint vitettek be és hozattak ki az edények.

1 Krón 9,29

Közőlük valának azok is, kikre a szentély eszközei bizattak, kik gondot viselének a lisztlángra és borra, olajra, tömjénre és fűszerekre.

1 Krón 9,30

A papok fiai pedig a fűszerekből keneteket csinálának.

1 Krón 9,31

És a levita Matatiás, a korita Szellum elsőszűlötte, azokra visele gondot, a mik serpenyőben pörköltettek. [Móz. III. 7,12. 8,28.]

1 Krón 9,32

Továbbá az ő atyjokfiai, Kaat fiai közől a kitett kenyerekre viselének gondot, hogy újakat szerezzenek minden szombaton.

1 Krón 9,33

Ezek az énekesek fejedelmei a leviták családai szerint, kik a kamarákban laknak vala, hogy éjjel nappal szüntelen szolgáljanak tisztökben.

1 Krón 9,34

A leviták fejei, a családok fejedelmei Jerusalemben laktak.

1 Krón 9,35

Gábaonban lakának pedig: Gábaon atyja, Jehiel, és felesége neve Maaka. [Krón. I. 8,29.]

1 Krón 9,36

Az ő elsőszülött fia Abdon és Szur és Cis, Baal és Ner és Nadab,

1 Krón 9,37

Gedor is és Ahio, Zakariás és Macellot.

1 Krón 9,38

Továbbá Macellot nemzé Szamaánt; ezek atyjokfiainak átellenében laktak Jerusalemben, atyjokfiaival.

1 Krón 9,39

Ner pedig nemzé Cist, és Cis nemzé Sault, és Saul nemzé Jonatánt és Melkizuát, Abinadabot és Eszbaált. [Krón. I. 8,33.]

1 Krón 9,40

Jonatán fia pedig Meribbaal, és Meribbaal nemzé Mikát.

1 Krón 9,41

Továbbá Mika fiai: Fiton és Melek, Táraa és Ahaz.

1 Krón 9,42

Ahaz pedig nemzé Járát, és Jára nemzé Alamatot és Azmotot és Zamrit, Zamri pedig nemzé Mózát.

1 Krón 9,43

Móza pedig nemzé Banaát; kinek Rafaia nevű fia nemzé Elaszát, kitől származék Ázel.

1 Krón 9,44

Továbbá Ázelnek hat fia volt ily nevűek: Ezrikam, Bokru, Izmahel, Szária, Obdia, Hanan. Ezek Ázel fiai.

1 Krón 10

Saul halála a filiszteusok elleni harczban.

1 Krón 10,1

A filiszteusok pedig Izrael ellen hadakoznak vala, és Izrael férfiai megfutamodának a filiszteusok előtt, és elhullának megsebesíttetve Gelboe hegyén. [Kir. I. 31,1.]

1 Krón 10,2

És mikor elközelgettek a filiszteusok, Sault és fiait kergetvén, megölék Jonatánt és Abinadabot és Melkizuát, Saul fiait.

1 Krón 10,3

És megsúlyosodék a harcz Saul ellen, és rátalálának a nyilasok, és nyilakkal megsebesíték.

1 Krón 10,4

És mondá Saul fegyverhordozójának: Vond ki kardodat, és ölj meg engem, netalán elérkezzenek a körülmetéletlenek, és csúfot űzzenek belőlem. Fegyverhordozója pedig nem akará azt cselekedni, félelemmel megrettenvén; Saul tehát ragadá a kardot, és belé dőle.

1 Krón 10,5

Mit mikor fegyverhordozója látott, tudniillik, hogy Saul meghalt, ő is kardjába dőle, és meghala.

1 Krón 10,6

Elvesze tehát Saul és három fia, és egész háza egyetemben leomola.

1 Krón 10,7

Mit mikor láttak Izrael fiai, kik a mezőségen laktak vala, elfutának, és hogy meghala Saul és fiai, elhagyák városaikat és ide s tova széledének; és eljővének a filiszteusok és azokban lakának.

1 Krón 10,8

Másodnapon pedig a filiszteusok fosztogatván a megölteket ragadományúl, Sault és fiait fekve találák Gelboe hegyén.

1 Krón 10,9

És miután őt kivetkezteték és fejét elvágták, és fegyvereitől megfosztották, földjökre küldék, hogy körűlhordozzák és megmutassák a bálványok templomainál és a népek elött;

1 Krón 10,10

fegyvereit pedig az ő istenök templomába adák, és fejét felfüggeszték Dágon templomában.

1 Krón 10,11

Midőn ezt meghallották a jábeszi férfiak Gálaádban, tudniillik mind, a miket a filiszteusok Saulon cselekedtek:

1 Krón 10,12

fölkelének fejenként az erős férfiak, és elvivék Saul és fiai testeit, és Jábeszbe hozák azokat, és tetemeiket a tölgyfa alá temeték, mely Jábeszben vala, és böjtölének hét napig.

1 Krón 10,13

Igy halt meg Saul az ő gonoszságaiért, mivelhogy áthágta az Úr parancsát, melyet parancsolt vala, és nem tartotta meg azt; de azon felül a jóslónőtől is tanácsot kérdett, [Móz. II. 17,14. Kir. I. 15,3. 28,8.]

1 Krón 10,14

és nem bízott az Úrban: annakokáért megölé őt, és országát Izai fiának, Dávidnak adá.

1 Krón 11

Dávid fölkenetése. Jerusalem bevétele. Dávid hősei.

1 Krón 11,1

Egybegyűle tehát egész Izrael Dávidhoz Hebronba, mondván: A te csontod és tested vagyunk. [Kir. II. 5,1.]

1 Krón 11,2

Tegnap és tegnapelőtt is, még mikor Saul országlott, te valál, ki kivivéd és behozád Izraelt; mert neked mondotta Urad Istened: Te legelteted népemet, Izraelt, és te leszesz fölötte fejedelem.

1 Krón 11,3

Eljövének tehát mindnyájan Izrael vénei a királyhoz Hebronba; és szövetséget köte velök Dávid az Úr előtt; és királylyá kenék őt Izrael fölött az Úr beszéde szerint, melyet Sámuel által szólott.

1 Krón 11,4

És elméne Dávid és az egész Izrael Jerusalembe; ez Jebuz, hol a jebuzeusok valának a föld lakói. [Kir. II. 5,6.]

1 Krón 11,5

És mondák, kik Jebuzban laknak vala, Dávidnak: Ide be nem jösz. De Dávid bevevé Sion várát, mely Dávid városa.

1 Krón 11,6

És mondá: Minden, a ki először megveri a jebuzeust, fejedelem és vezér lesz. Legelső tehát Szárvia fia Joáb méne föl, és fejedelemmé lőn.

1 Krón 11,7

Dávid pedig a várban lakék, és azért nevezteték az Dávid városának.

1 Krón 11,8

És megépíté a várost köröskörűl, Mellótól egész a kerületig. Joáb pedig a város maradékát építé föl.

1 Krón 11,9

És növekedik vala Dávid, elébb menvén, és gyarapodván, és vele a seregek Ura vala.

1 Krón 11,10

Ezek Dávid erős férfiainak fejedelmei, kik segíték őt, hogy király legyen egész Izrael fölött, az Úr igéje szerint, melyet Izraelnek szólott. [Kir. II. 23,8.]

1 Krón 11,11

És ez Dávid hőseinek száma: Hakamoni fia, Jeszbaam, fejedelem a harmincz között; ez emelte föl dárdáját, háromszázat megsebesitve egy izben.

1 Krón 11,12

És utána az ahohita Eleazar, amaz atyja bátyjának fia, ki a három hatalmas közől vala.

1 Krón 11,13

Ez volt Dáviddal Feszdomimban, mikor a filiszteusok oda gyűltek a viadalra; és azon tartomány szántóföldje tele volt árpával, és a nép elfutott vala a filiszteusok elől.

1 Krón 11,14

Ezek állának meg a szántóföld közepén, és megoltalmazzák azt, megvervén a filiszteusokat, és az Úr nagy szabadúlást ada népének.

1 Krón 11,15

Lemenének pedig hárman a harmincz fejedelem közől a kösziklához, melyben Dávid vala, Odollám barlangjánál, mikor a filiszteusok táborba szálltak volt Rafaim völgyében. [Kir. II. 23,13.]

1 Krón 11,16

Dávid pedig az erősségben vala, és a filiszteusok tábora Betlehemben.

1 Krón 11,17

Ekkor kivánsága lőn Dávidnak, és mondá: Vajha valaki vizet adna nekem Betlehem csatorna-kútjából, mely a kapuban vagyon!

1 Krón 11,18

Ezek tehát hárman a filiszteusok táborán átmenének, és vizet merítének Betlehem csatorna-kútjából, mely a kapuban vala, és Dávidnak vivék, hogy igyék; de ő nem akará, hanem inkább az Úrnak áldozá azt,

1 Krón 11,19

mondván: Távol legyen, hogy Istenem előtt ezt cselekedjem, és e férfiak vérét igyam: mert életök veszedelmével hozták nekem a vizet. És azért nem akará meginni. Ezeket cselekvé a három legerősebb.

1 Krón 11,20

Abizai is, Joáb öcscse egyik fejedelem vala a három közől, és ő emelé föl dárdáját háromszáz ellen, kiket megsebesített, és ő vala a három között legnevezetesebb,

1 Krón 11,21

és a három között hiresebb, és azok fejedelme; mindazáltal a három elsőt nem érte el.

1 Krón 11,22

Banajás, Jojadának, az igen erős férfiúnak fia, ki sok nagy tettet cselekedett, Kabszeelből; ez ölé meg moábi két Árielt; és ez méne le és megölé az oroszlánt a kútban hó idején.

1 Krón 11,23

És ugyanő ölé meg az egyiptomi férfiút, kinek magassága öt könyöknyi volt, és dárdája, mint a szövők zúgolyfája; leméne pedig hozzája pálczával, és kiragadá dárdáját, melyet kezében tart vala, és megölé őt a maga dárdájával.

1 Krón 11,24

Ezeket cselekedte Jojada fia, Banajás ki a három hős közől legnevezetesebb vala, [Kir. II. 23,23.]

1 Krón 11,25

a harmincz között első, mindazáltal az (első) hármat nem érte el; Dávid pedig titkos tanácsosává tevé őt.

1 Krón 11,26

Továbbá a legerősebb férfiak a seregben: Joáb öcscse, Azahel és Elkanan, az ő atyjabátyjának fia Betlehemből.

1 Krón 11,27

Szammot Arorból, Helles Falonból,

1 Krón 11,28

Akces fia, Ira Tekuából, Abiezer Anatotból,

1 Krón 11,29

Szobbokai Huszátiból, Ilai Ahohiból,

1 Krón 11,30

Maharai Netofatiból, Baana fia, Heled Netofatiból,

1 Krón 11,31

Ribai fia, Etai Benjamin fiainak Gabaatjából, Banaja Faratonból,

1 Krón 11,32

Hurai Gaasz patakától, Abiel Arbatból, Azmot Bauramból, Eliaba Szalaboniból.

1 Krón 11,33

A gezoni Asszem fia: Jonatán, Szage fia Ararból,

1 Krón 11,34

Ahiam, Szakar fia Ararból.

1 Krón 11,35

Ur fia, Elifal,

1 Krón 11,36

Hefer Mekeratból, Ahia Felonból.

1 Krón 11,37

Heszro Karmélból, Ászbai fia Naarai.

1 Krón 11,38

Nátán atyjafia, Joel, Agarai fia, Mibahár.

1 Krón 11,39

Szelek Ammonból, Naarai Beroeból, Szárvia fiának, Joábnak fegyverhordozója.

1 Krón 11,40

A jetreus Ira, jetreus Gáreb,

1 Krón 11,41

a heteus Uriás, Ohili fia, Zabad,

1 Krón 11,42

Ziza fia, Adina Rúbenből, a rubeniták fejedelme, és vele harminczan.

1 Krón 11,43

Maakai fiai Hanan, és Josafát Matánból,

1 Krón 11,44

Ozia Asztarótból, Szamma és Jehiel, Hotam fiai Arorból,

1 Krón 11,45

Szamri fia, Jedihel, és atyjafia, Joha Tózából,

1 Krón 11,46

Eliel Mahumból, és Jeribai és Jozaia, Elneam fiai, és Jetma Moábból, Eliel és Obed, és Jáziel Mazobiából.

1 Krón 12

Azok nevei, kik Dávidhoz hivek maradtak Saul előli futásában, és azokéi, kik őt először ismerték el királyúl Hebronban egész Izrael fölött.

1 Krón 12,1

Ezek is Dávidhoz jövének Szicelegbe, mikor még Cis fia, Saul elől futott, kik igen erős és jeles hadakozók valának, [Kir. I. 27,6.]

1 Krón 12,2

kézíjat vonván, és mindkét kézzel köveket hajigálván parittyákból, és nyilakat lövöldözvén. Saul atyjafiai közől Benjaminból:

1 Krón 12,3

A legfőbb Ahiézer és Joas, Szamaa fiai Gabaátból, és Jaziel és Fallet, Ázmot fiai, és Baraka és Jehu Anatótból.

1 Krón 12,4

És Szamaiás Gábaonból, legerősebb a harmincz között és a harmincz fölött. Jeremiás és Jeheziel, Johanan és Jezabad Gaderotból,

1 Krón 12,5

És Eluzai és Jerimut, Baalia és Szamaria, és Szafatia Harufból.

1 Krón 12,6

Elkana és Jezia, Azareel és Joezer és Jeszbaam, Karehimból;

1 Krón 12,7

Joela is és Zabadia, Jeroham fiai, Gedorból.

1 Krón 12,8

De Gaddiból is szökének Dávidhoz, midőn a pusztában lappangott, igen erős férfiak és legjobb hadakozók, paizs- és dárdaviselők; az ő orczájok, mint az oroszlán arcza, és gyorsak, mint a vadkecskék a hegyeken:

1 Krón 12,9

Ézer az első fejedelem, Obdiás második, Eliab harmadik,

1 Krón 12,10

Maszmana negyedik, Jeremiás ötödik,

1 Krón 12,11

Éti hatodik, Eliel hetedik,

1 Krón 12,12

Johanan nyolczadik, Elzebad kilenczedik,

1 Krón 12,13

Jeremiás tizedik, Makbanai tizenegyedik;

1 Krón 12,14

Gád fiai közől ezek a had fejedelmei; a legutolsó, száz vitéz hadnagya vala, és a legelső, ezeré.

1 Krón 12,15

Ezek, a kik átkeltek első hónapban a Jordánon, midőn partjain fölül szokott kiáradni; és megszalasztották mind, kik a völgyekben laknak vala, napkeleti és napnyugoti részen.

1 Krón 12,16

Jövének pedig Benjaminból és Júdából is az erősséghez, melyben Dávid lakik vala.

1 Krón 12,17

És kiméne Dávid eléjök, és mondá: Ha békeségesen jöttetek hozzám, hogy megsegítsetek engem, hozzátok foglaltassék szívem; ha pedig leselkedtek utánam ellenségeimért, holott kezeimben gonoszság nincsen, lássa atyáink Istene, és itélje meg.

1 Krón 12,18

Fölindítá pedig a Lélek Amazait, a harmincz közől való fejedelmet, és mondá: Tieid vagyunk, oh Dávid! és veled, Izai fiai! békeség, békeség neked, és békeség a te segítőidnek: mert a te Istened megsegít téged. Dávid tehát befogadá őket, és a sereg fejedelmeivé rendelé.

1 Krón 12,19

Továbbá Manasszesből is szökének Dávidhoz, mikor a filiszteusokkal Saul ellen mégyen vala, hogy hadakozzék, de nem harczola velök; mert tanácsot tartván a filiszteusok fejedelmei, visszaküldék őt mondván: Fejünk veszedelmével visszatér urához, Saulhoz [Kir. I. 29,4.]

1 Krón 12,20

Mikor tehát visszatére Szicelegbe, hozzája szökének Manasszesből: Ednás és Jozabad, Jedihel és Mihály, Ednás és Jozabad, Eliu és Salati, ezerek fejedelmei Manasszesben.

1 Krón 12,21

Ezek adának segitséget Dávidnak a rablók ellen; mert mindnyájan igen erős férfiak valának, és fejedelmekké lőnek a seregben.

1 Krón 12,22

De mindennap is jövének Dávidhoz őt segíteni, míg számuk nagy lett, mint az Isten hada.

1 Krón 12,23

És ez száma a had fejedelmeinek, kik Dávidhoz jöttek, midőn Hebronban volt, hogy Saul országát neki adják az Úr igéje szerint: [Kir. II. 5,3.]

1 Krón 12,24

Júda fiaiból paizs- és dárdaviselők hatezer nyolczszázan, viadalra készek.

1 Krón 12,25

Simeon fiaiból igen erős férfiak viadalra, hétezer százan.

1 Krón 12,26

Lévi fiaiból négyezer hatszázan.

1 Krón 12,27

Jojada fejedelem is Áron törzsökéből, és vele háromezer hétszázan.

1 Krón 12,28

Szádok, jeles erkölcsű fiú is, és atyja háza, huszonkét fejedelem.

1 Krón 12,29

Benjamin fiaiból pedig Saul atyjafiai közől háromezeren; mert azok nagy része még Saul házát követi vala.

1 Krón 12,30

Továbbá Efraim fiaiból húszezer nyolczszázan, igen erősek, nevezetes férfiak rokonságaikban.

1 Krón 12,31

És Manasszes félnemzetségéből tizennyolczezeren jövének, mindenik az ő neve szerint, hogy Dávidot királylyá emeljék.

1 Krón 12,32

Isszakar fiaiból is tanult férfiak, kik tudtak minden időt a parancsolásra, mit kelljen cselekedni Izraelnek, kétszáz fejedelem; a többi nemzetség pedig mind azok tanácsát követé.

1 Krón 12,33

Továbbá Zabulonból, kik harczra kimentek és seregben állanak vala, hadi fegyverekkel készen lévén, ötvenezeren jövének segítségére, nem kettős szívvel.

1 Krón 12,34

És Neftaliból ezer fejedelem, és velök paizs- és dárdaviselők, harminczhét ezren.

1 Krón 12,35

Dánból is harczra készek huszonnyolcz ezer hatszázan.

1 Krón 12,36

És Áserből viadalra menők és harczra kihivók negyvenezeren.

1 Krón 12,37

A Jordánon túl pedig Rúben és Gád fiai közől és Manasszes nemzetségének fele részéből hadi fegyverekkel készek, százhúszezeren.

1 Krón 12,38

Mindezen hadakozó és viadalra kész férfiak tökéletes szívvel jövének Hebronba, hogy királylyá emeljék Dávidot egész Izraelen; de a többi izraeliták is mindnyájan egy szívvel valának, hogy Dávid legyen királylyá.

1 Krón 12,39

És harmadnapig voltak ott Dávidnál, evén és iván: mert készítettek vala nekik atyjokfiai.

1 Krón 12,40

De a kik mellettök valának is egész Isszakarig, Zabulonig és Neftaliig, kenyereket hozának szamarakon és tevéken, öszvéreken és ökrökön eleségre; lisztet, fügecsomókat, aszúszőlőt, bort, olajat, ökröket, kosokat nagy bőséggel: mert öröm vala Izraelben.

1 Krón 13

A frigyszekrény visszahozatala Kariatiarimból.

1 Krón 13,1

Tanácsot tarta pedig Dávid az ezredesekkel és századosokkal és mind a fejedelmekkel,

1 Krón 13,2

és mondá Izrael egész gyülekezetének: Ha tetszik nektek, és Urunktól Istenünktől jő a beszéd, melyet szólok: küldjünk többi atyánkfiaihoz Izrael minden tartományaiba, és a papokhoz és levitákhoz, kik a városok környékeiben laknak, hogy hozzánk gyűljenek,

1 Krón 13,3

és hozzuk vissza hozzánk a mi Istenünk szekrényét; mert nem gondoskodtunk arról Saul idejében.

1 Krón 13,4

És felelé az egész sokaság, hogy úgy legyen; mert tetszék a beszéd az egész népnek.

1 Krón 13,5

Dávid tehát egybegyüjté egész Izraelt, Egyiptom Sihorától az Ematba való bemenetig, hogy elhozza az Isten szekrényét Kariatiarimból. [Kir. II. 6,2.]

1 Krón 13,6

És fölméne Dávid és minden izraeli férfiú Kariatiarim halmára, mely Júdában vagyon, hogy elhozza onnét a kerubokon ülő Úr Isten szekrényét, a hol segítségűl hivatott az ő neve.

1 Krón 13,7

És az Isten szekrényét Abinadab házából új szekérre tevék, Óza pedig és az ő öcscse a szekeret vezetik vala.

1 Krón 13,8

Dávid pedig és egész Izrael játszanak vala az Isten előtt minden tehetségökből, énekekkel és czitarákkal, hárfákkal és dobokkal, czimbalmokkal és harsonákkal.

1 Krón 13,9

Mikor pedig Kidon szérűjéhez jutottak, Óza kinyujtá kezét, hogy megtartsa a szekrényt; mert hánykódván az ökör, kevéssé félrehajtotta vala azt.

1 Krón 13,10

Megharaguvék azért az Úr Óza ellen, és megveré őt, hogy a szekrényt illette, és meghala ott az Úr előtt.

1 Krón 13,11

És megszomorodék Dávid, mivelhogy az Úr elszakasztotta Ózát; és hívá azon helyet Óza elszakasztatásának a jelen napig.

1 Krón 13,12

És féle az Úrtól az időben, mondván: Miképen vihetem be hozzám az Isten szekrényét?

1 Krón 13,13

És ezért nem vivé azt magához, azaz Dávid városába, hanem a geteus Obededom házához téríté.

1 Krón 13,14

Az Isten szekrénye tehát Obededom házában marada három hónapig; és az Úr megáldá annak házát és mindenét, a mije vala.

1 Krón 14

Dávid Hiramtól épűletfákat és mesterembereket nyer. Dávid feleségei, gyermekei és győzedelmei.

1 Krón 14,1

Hiram, a tírusi király pedig követeket külde Dávidhoz, és czedrusfákat és kőműveseket és ácsokat, hogy házat építsenek neki.

1 Krón 14,2

És megismeré Dávid, hogy az Úr megerősítette őt a királyságban Izrael fölött, és hogy fölemeltetett országa az ő népén, Izraelen.

1 Krón 14,3

És Dávid több feleséget is vőn Jerusalemben, és nemze fiakat és leányokat.

1 Krón 14,4

És ezek nevei azoknak, kik neki Jerusalemben születtek: Sámua és Szóbad, Nátán és Salamon,

1 Krón 14,5

Jebahár és Elizua és Elifalet,

1 Krón 14,6

Noga is és Náfeg és Jáfia,

1 Krón 14,7

Elizama és Baaliada és Elifalet.

1 Krón 14,8

Hallván pedig a filiszteusok, hogy királlyá kenetett Dávid egész Izraelen, fölmenének mindnyájan, hogy megkeressék őt. Mit mikor Dávid meghallott, kiméne eléjök. [Kir. II. 5,17.]

1 Krón 14,9

A filiszteusok pedig elérkezvén, kiterjeszkedének Rafaim völgyében.

1 Krón 14,10

És tanácsot kérde Dávid az Úrtól, mondván: Fölmenjek-e a filiszteusokhoz, és kezembe adod-e őket? És mondá neki az Úr: Menj föl, én kezedbe adom őket.

1 Krón 14,11

És mikor amazok fölmentek Baal-Faraszimba, megveré ott őket Dávid, és mondá: Eloszlatá az Isten ellenségeimet kezem által, a mint eloszolnak a vizek; és annakokáért hivaték azon hely neve Baal-Faraszimnak.

1 Krón 14,12

És ott hagyák isteneiket, melyeket Dávid megégettetni parancsolt.

1 Krón 14,13

Másodízben is beütének a filiszteusok, és elterjeszkedének a völgyben.

1 Krón 14,14

És ismét tanácsot kérde Dávid az Istentől, és mondá neki az Isten: Ne menj föl utánuk, távozzál el tőlök, és a körtvélyfák oldaláról jőj ellenök.

1 Krón 14,15

És mikor a körtvélyfák tetején járónak zörejét hallandod, akkor menj ki a harczra; mert az Isten kiindúlt előtted, hogy megverje a filiszteusok táborát.

1 Krón 14,16

Úgy cselekvék tehát Dávid, a mint parancsolta vala neki az Isten, és megveré a filiszteusok táborát Gábaontól Gazeráig.

1 Krón 14,17

És elhíresedék Dávid neve minden országban, és tőle rettegést bocsáta az Úr minden nemzetekre.

1 Krón 15

A frigyszekrény helyére vitetik, Mikol kicsúfolja Dávidot.

1 Krón 15,1

Házakat is építe magának Dávid városában, és helyet készíte az Isten szekrényének, és sátort vona föl annak.

1 Krón 15,2

Akkor mondá Dávid: Nem szabad akárkinek hordozni az Isten szekrényét, hanem csak a levitáknak, kiket az Úr választott, hogy azt hordozzák, és hogy szolgáljanak neki mindörökké. [Móz. IV. 4,15.]

1 Krón 15,3

És egybegyűjté egész Izraelt Jerusalemben, hogy az Isten szekrénye helyére hozassék, melyet melyet annak készitett vala.

1 Krón 15,4

És Áron fiait is és a levitákat.

1 Krón 15,5

Kaat fiai közől Uriel volt a fejedelem, és atyjafiai százhuszan.

1 Krón 15,6

Merari fiai közől Azaia a fejedelem, és atyjafiai kétszáz húszan.

1 Krón 15,7

Gerzom fiai közől Joel a fejedelem, és atyjafiai százharminczan.

1 Krón 15,8

Elizafan fiai közől Szemeiás a fejedelem, és atyjafiai kétszázan.

1 Krón 15,9

Hebron fiai közől Eliel a fejedelem, és atyjafiai nyolczvanan.

1 Krón 15,10

Oziel fiai közől Aminadab a fejedelem, és atyjafiai száztizenketten.

1 Krón 15,11

És Dávid hivatá Szádokot és Abiatart, a papokat és levitákat, Urielt, Azaiát, Joelt, Szemeiást, Elielt és Aminadabot;

1 Krón 15,12

és mondá nekik: Ti, kik a leviták nemzetségeinek fejedelmei vagytok, szenteljétek meg magatokat atyátokfiaival együtt, és hozzátok el Izrael Ura Istene szekrényét azon helyre, mely annak készíttetett;

1 Krón 15,13

nehogy mint az előtt, mivel jelen nem voltatok, megvert minket az Úr, úgy legyen most is, ha valami tilalmast cselekszünk.

1 Krón 15,14

Megszenteltetének tehát a papok és leviták, hogy Izrael Ura Istene szekrényét hordozzák.

1 Krón 15,15

És elvivék Lévi fiai az Isten szekrényét, a mint parancsolta vala Mózes az Úr igéje szerint, magok vállain, rudakon.

1 Krón 15,16

És mondá Dávid a leviták fejedelmeinek, hogy atyjokfiai közől énekeseket rendeljenek hangszerekkel, tudniillik hárfákkal és lantokkal és czimbalmokkal, hogy a magasságban hangozzék a vigasság zengése.

1 Krón 15,17

És elrendelék a levitákat: Hémamot, Joel fiát, és atyjafiai közől Azafot, Barakiás fiát; Merari fiaiból, azok atyjafiai közől pedig Etant, Kaszaia fiát.

1 Krón 15,18

És velök atyjokfiait a második rendben: Zakariást és Bent, Jazielt és Szemiramotot, Jahielt és Anit, Eliabot és Banaiást, Maaziást és Matatiást, Elifalut és Macemiást, Obededomot és Jehielt ajtónállóknak.

1 Krón 15,19

Továbbá az éneklők: Héman, Azaf és Etan, rézczimbalmokkal zengének.

1 Krón 15,20

Zakariás pedig, és Oziel, Szemiramot és Jahiel, Ani és Eliab, Maaziás és Banaiás hárfákkal titkokat énekelének.

1 Krón 15,21

Továbbá Matatiás és Elifalu, Maceniás és Obededom, Jehiel és Ozaziu a nyolczhuros czitarákon énekelék a győzelem énekét.

1 Krón 15,22

Koneniás pedig, a leviták fejedelme, a hangszónak igazgatója vala az énekek elkezdésében; mert igen bölcs vala.

1 Krón 15,23

És Barakias és Elkana a szekrény ajtónállói valának.

1 Krón 15,24

Továbbá Szebeniás és Josafát, Natánael és Amazai, Zakariás és Banaiás és Eliezer papok az Isten szekrénye előtt harsonázának; és Obededom és Jehiás a szekrény ajtónállói valának.

1 Krón 15,25

Annakokáért Dávid és Izrael minden vénei és az ezredesek elmenének, hogy az Úr szövetségszekrényét elhozzák Obededom házából vigassággal. [Kir. II. 6,12].

1 Krón 15,26

És miután megsegítette Isten a levitákat, kik az Úr szövetségszekrényét hordozzák, hét tulok áldoztaték és két kos.

1 Krón 15,27

Dávid pedig bibor köntösbe öltözött vala, és mind a leviták is, kik a szekrényt vivék, és az énekesek, és Koneniás a hangszónak fejedelme az énekesek között; de Dávid is felöltözött vala gyolcs efodba.

1 Krón 15,28

És egész Izrael kiséré az Úr szövetségszekrényét vigassággal és kürt és harsonák, czimbalmok és hárfák és czitarák zengésével.

1 Krón 15,29

És mikor az Úr szövetség szekrénye Dávid városához jutott, Saul leánya, Mikol kitekintvén az ablakon, látá Dávid királyt ugrálni és játszani, és megutálá őt szivében.

1 Krón 16

Dávid magasztaló éneke. Az istenitisztelet elrendezése.

1 Krón 16,1

Elhozák tehát az Isten szekrényét, és azt a sátor közepére helyezék, melyet Dávid annak fölvont vala; és égő- és békeáldozatokat tőnek az Úr előtt. [Kir. II. 6,17.]

1 Krón 16,2

És midőn elvégezte Dávid az égő- és békeáldozatokat, megáldá a népet az Úr nevében.

1 Krón 16,3

És mindenkinek fejenként, férfiúnak és asszonynak, osztogata egy kalácsot, és egy darab sült marhahúst, és olajban pörkölt lisztlángot.

1 Krón 16,4

És az Úr szekrénye elé a leviták közől rendele, kik szolgáljanak és megemlékezzenek az ő cselekedeteiről, és magasztalják és dicsérjék Izrael Urát Istenét.

1 Krón 16,5

Azafot fővé, és másodiknak utána Zakariást; továbbá Jahielt és Szemiramótot. Jehielt és Matatiást, Eliabot és Banaiást és Obededomot; Jehielt a hárfahangszerekre és lantokra; Azafot pedig, hogy czimbalmokkal zengjen,

1 Krón 16,6

Banaiást pedig és Jaziel papokat, hogy harsonát fujjanak szüntelen az Úr szövetségszekrénye előtt.

1 Krón 16,7

Az napon fővé rendelé Dávid az Úr dicséretére Azafot és atyjafiait.

1 Krón 16,8

Adjatok hálát az Úrnak, és híjjátok segitségűl az ő nevét; hirdessétek a népek között találmányait. [Zsolt. 104,1. Izai. 12,4.]

1 Krón 16,9

Énekeljetek neki, és zengedezzetek neki, és beszéljétek el minden csodatettét.

1 Krón 16,10

Dicsérjétek az ő szent nevét, vigadjon az Urat keresők szíve.

1 Krón 16,11

Keressétek az Urat és az ő erejét; keressétek az ő színét mindenkoron.

1 Krón 16,12

Emlékezzetek meg csodáiról, melyeket cselekedett, az ő jeleiről és szája itéleteiről.

1 Krón 16,13

Izraelnek, az ő szolgájának ivadéka, Jákobnak, az ő választottjának fiai.

1 Krón 16,14

Ő a mi Urunk Istenünk, ő itéli az egész földet.

1 Krón 16,15

Emlékezzetek meg örökké az ő szövetségéről, az igéről, melyet parancsolt ezer nemzedékig,

1 Krón 16,16

melyet szerzett Ábrahámmal, és eskűjéről Izsákkal.

1 Krón 16,17

És melyet Jákobnak rendelt parancsolatúl, és Izraelnek örök szövetségűl,

1 Krón 16,18

mondván: Neked adom Kanaán földét, örökségtek köteleűl,

1 Krón 16,19

mikor kevés számuak, csekélyek és az ő zsellérei valának,

1 Krón 16,20

és nemzettől nemzethez költözének, és egy országból más néphez.

1 Krón 16,21

Nem engedé őket senkinek nyomorgatni, hanem megdorgálá érettök a királyokat.

1 Krón 16,22

Ne illessétek az én fölkentjeimet, és prófétáim ellen ne gonoszkodjatok. [Zsolt. 104,15.]

1 Krón 16,23

Énekeljetek az Úrnak, minden föld, hirdessétek napról napra szabadítását. [Zsolt. 95,1.2.]

1 Krón 16,24

Beszéljétek a nemzetek között dicsőségét; minden nép között az ő csodáit,

1 Krón 16,25

mert nagy az Úr, és igen dicsérendő és rettenetes minden istenek fölött.

1 Krón 16,26

Mert a népek minden istenei bálványok, az Úr pedig alkotta az egeket.

1 Krón 16,27

Hála és magasztalás vagyon előtte; erősség és öröm az ő lakhelyén.

1 Krón 16,28

Adjatok az Úrnak, népek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és uralkodást.

1 Krón 16,29

Adjatok az Úrnak dicsőséget, nevének emeljetek áldozatot, és jőjetek színe elé, és imádjátok az Urat szent ékességében.

1 Krón 16,30

Rendüljön meg orczája előtt az egész föld; mert ő alapította meg a föld kerekségét, hogy ne ingjon.

1 Krón 16,31

Vigadjanak az egek, és örvendezzen a föld; és mondják a nemzetek között: az Úr országol!

1 Krón 16,32

Zúgjon a tenger és a mi azt betölti; örvendezzenek a mezők, és minden, mi azokon vagyon.

1 Krón 16,33

Akkor mondanak dicséretet az Úr előtt az erdő fái, mert eljő a földet itélni.

1 Krón 16,34

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert irgalmassága örökkévaló.

1 Krón 16,35

És mondjátok: Szabadíts meg minket, szabadító Istenünk! és gyűjts össze minket, és ments ki a nemzetek közől, hogy hálát adjunk szent nevednek, és örvendezzünk dicséreteidben.

1 Krón 16,36

Áldott legyen Izrael Ura Istene öröktől fogva mindörökké; és mondja az egész nép: Amen! és dicsérje az Urat.

1 Krón 16,37

Ott hagyá tehát az Úr szövetségszekrénye előtt Azafot és atyjafiait, hogy a szekrény előtt szüntelen szolgáljanak naponként és rendjök szerint;

1 Krón 16,38

továbbá Obededomot és az ő hatvannyolcz atyjafiát, és Obededomot, Iditun fiát és Hózát, ajtónállókká rendelé.

1 Krón 16,39

Szádok papot pedig és az ő pap-atyjafiait az Úr hajléka elé a magashelyen, mely Gábaonban vala;

1 Krón 16,40

hogy égőáldozatokat tegyenek az Úrnak az égőáldozat oltárán reggel és este mindazok szerint, a mint megirattak az Úr törvényében, melyet parancsolt Izraelnek;

1 Krón 16,41

és utána Hémant és Iditunt és a többi választottakat, mindenikét neve szerint, hogy az Úrnak hálát adjanak; mert irgalmassága örökkévaló.

1 Krón 16,42

Hémant is és Iditunt, hogy harsonákat fujjanak, és czimbalmokat pengessenek, és minden hangszerrel énekeljenek az Istennek; Iditun fiait pedig kapusokká tevé.

1 Krón 16,43

És visszatére az egész nép az ő házába, és Dávid is, hogy a maga házát is megáldja.

1 Krón 17

Dávid templomot szándékozik építeni, és igéreteket nyer.

1 Krón 17,1

Mikor pedig Dávid az ő házában lakott, mondá Nátán prófétának: Ime én czedrusfaházban lakom; az Úr szövetségszekrénye pedig bőrök alatt vagyon. [Kir. II. 7,2.]

1 Krón 17,2

És mondá Nátán Dávidnak: Mind a mi szivedben van, cselekedd meg, mert az Isten veled vagyon.

1 Krón 17,3

Lőn tehát azon éjjel az Isten beszéde Nátánhoz, mondván:

1 Krón 17,4

Eredj és szólj az én szolgámnak, Dávidnak: Ezeket mondja az Úr: Nem te építesz nekem lakóházat.

1 Krón 17,5

Mert nem laktam házban az időtől, melyen kihoztam Izraelt e napiglan, hanem mindenkor változtattam a hajlék helyeit, és sátorban

1 Krón 17,6

laktam egész Izraellel. Vajjon szólottam e Izrael csak egy birájának is, kiknek parancsoltam, hogy népemet legeltessék, és mondottam-e: Miért nem építetek nekem czedrusfa-házat?

1 Krón 17,7

Most azért igy szólj az én szolgámnak, Dávidnak: Ezeket mondja a seregek Ura: Én vettelek föl téged, midőn a legeltetésben a nyájat követted, hogy vezére légy az én népemnek, Izraelnek.

1 Krón 17,8

És veled voltam, akárhová mentél; és megöltem minden ellenségeidet előtted, és nevet szerzettem neked, mint egynek a nagyok közől, kik híresek a földön.

1 Krón 17,9

És helyet adtam az én népemnek, Izraelnek; elplántáltatik ő és benne lakik, és többé ki nem mozdíttatik, a gonoszság fiai sem nyomják el őket, mint eleinte,

1 Krón 17,10

azon napoktól, melyekben bírákat adtam népemnek, Izraelnek, és megaláztam minden ellenségeidet. Azt hirdetem tehát neked, hogy az Úr neked házat épít.

1 Krón 17,11

És miután eltöltöd napjaidat, hogy atyáidhoz menj, föltámasztom utánad ivadékodat, ki fiaid közől leszen; és megerősítem az ő országát.

1 Krón 17,12

Ő fog nekem házat építeni, és megerősítem királyi székét mindörökké.

1 Krón 17,13

Én atyja leszek, és ő fiam lesz; és irgalmasságomat nem veszem el tőle, mint elvettem attól, ki előtted volt.

1 Krón 17,14

És az én házamba és országomba helyezem őt mindörökre, és az ő királyi széke igen erős leszen örökké.

1 Krón 17,15

Mind az igék szerint és mind e látomás szerint, így szóla Nátán Dávidnak.

1 Krón 17,16

És mikor eljött Dávid király, és leült az Úr előtt, mondá: Ki vagyok én, Uram Isten! és micsoda az én házam, hogy ilyeneket cselekedjél velem?

1 Krón 17,17

De ez is kevésnek látszott színed előtt, és azért szólottál szolgád háza felől jövendőre is; és tekintélyessé tettél engem minden emberek fölött, Uram Isten!

1 Krón 17,18

Mit mondhat többé Dávid, midőn ily dicsővé tetted szolgádat, és ismered őt?

1 Krón 17,19

Uram! a te szolgádért szived szerint cselekedted mind e nagy dolgot, és azt akartad, hogy tudva legyenek minden nagy tetteid.

1 Krón 17,20

Uram! nincs hozzád hasonló, és nincs más Isten tekivüled, mindazok szerint, miket füleinkkel hallottunk;

1 Krón 17,21

mert melyik más nép olyan, mint a te néped, Izrael, az egy nemzet a földön, melyhez az Isten ment, hogy megszabadítsa, és maga népévé tegye, és az ő nagy és rettenetes voltával kiűzze a nemzeteket annak színe elől, kit Egyiptomból kiszabadított?

1 Krón 17,22

És népedet, Izraelt, magad népévé tetted mindörökké, és te Uram! az ő Istene lettél.

1 Krón 17,23

Most azért Uram! az ige, melyet a te szolgádnak és az ő háza felől szólottál, erősödjék meg mindörökké, és cselekedjél, a mint szólottál.

1 Krón 17,24

És maradjon meg és magasztaltassék föl a te neved mindörökké, és mondassék: A seregek Ura az Izrael Istene, és az ő szolgája, Dávid háza maradandó őelőtte.

1 Krón 17,25

Mert Uram Istenem! te nyitottad meg szolgád fülét, hogy házat építs neki; és szolgád azért talált bizodalmat, hogy imádkozzék előtted.

1 Krón 17,26

Most azért, Uram, te Isten vagy, és szolgádnak annyi sok jót szólottál,

1 Krón 17,27

és elkezdetted megáldani szolgád házát, hogy mindenkor előtted legyen: mert Uram a te áldásoddal áldott lesz mindörökké.

1 Krón 18

Dávid győzedelmei és tisztviselői.

1 Krón 18,1

Lőn pedig ezek után, hogy megveré Dávid a filiszteusokat és megalázá őket, és elfoglalá Getet és faluit a filiszteusok kezéből. [Kir. II. 8,1.]

1 Krón 18,2

És megveré Moábot, és a moabiták Dávid szolgái levének, ajándékokat adván neki.

1 Krón 18,3

Azon időben megveré Dávid Adarezert is, a szóbai királyt, Hémat-országban, mikor elment, hogy birodalmát kiterjeszsze Eufrates folyóvizéig.

1 Krón 18,4

Elfogá azért Dávid az ő ezer szekerét, és hétezer lovagját, és húszezer gyalogférfiát, és elvágatá inaikat mind a szekeres lovaknak, száz szekérbelin kivűl, melyeket magának tarta.

1 Krón 18,5

Elérkezék pedig a damaskusi szírus is, hogy segítséget adjon Adarezernek, a szóbai királynak; de Dávid annak is megveré huszonkétezer férfiát.

1 Krón 18,6

És vitézeket helyez Damaskusba, hogy Szíria is neki szolgáljon, és ajándékokat adjon. És megsegíté őt az Úr mindenekben, akármire ment.

1 Krón 18,7

És elvevé Dávid az arany tegzeket, melyek Adarezer szolgáinál valának, és azokat Jerusalembe vivé;

1 Krón 18,8

Tébatból és Kunból, Adarezer városaiból, igen sok rezet is, melyből Salamon a réztengert és az oszlopokat és a rézedényeket csinálá.

1 Krón 18,9

Mit midőn Tou, a hémati király meghallott, hogy tudniillik Dávid megverte Adarezernek, a szóbai királynak minden hadát,

1 Krón 18,10

fiát, Adoramot, Dávid királyhoz küldé, hogy békeséget kérjen tőle, és örvendezzen neki, hogy megverte és meggyőzte Adarezert: mert Tou ellensége vala Adarezernek.

1 Krón 18,11

Az arany és ezüst és rézedényeket is mind az Úrnak szentelé Dávid király, azon ezüsttel és aranynyal, melyet minden nemzettől hozott vala, mind Idumeából és Moábból és Ammon fiaitól, mind a filiszteusoktól és Amalektől.

1 Krón 18,12

Szárvia fia, Abizai pedig megvere a só-aknás völgyben tizennyolczezer edomitát;

1 Krón 18,13

és őrsereget rendele Edomba, hogy Idumea Dávidnak szolgáljon; és az Úr megtartá Dávidot mindenekben, akármire ment.

1 Krón 18,14

Dávid tehát országol vala egész Izraelen, és itéletet és igazságot tesz vala minden népének.

1 Krón 18,15

Szárvia fia, Joáb pedig a sereg vezére vala, és Ahilud fia, Josafát, a jegyzőkönyv vezetője.

1 Krón 18,16

Akitob fia, Szádok pedig és Abiatar fia, Akimelek, papok valának; és Szúza irnok.

1 Krón 18,17

És Jojada fia, Banaiás, a ceretiek és feletiek seregének hadnagya vala, Dávid fiai pedig elsők valának a király kezéhez.

1 Krón 19

Dávid boszúja az ammonitákon.

1 Krón 19,1

Történék pedig, hogy meghala Naasz, Ammon fiainak királya, és helyébe fia lőn király. [Kir. II. 10,1.]

1 Krón 19,2

És mondá Dávid: Irgalmasságot teszek Naasz fiával, Hánonnal, mert kegyelmességet tett velem atyja. És követeket külde Dávid, hogy vigasztalják őt atyja halála miatt. Kik midőn Ammon fiainak földére jutottak, hogy Hánont vigasztalják,

1 Krón 19,3

mondák Ammon fiainak fejedelmei Hánonnak: Talán azt véled, hogy atyád tiszteletéért küldötte Dávid, kik téged vigasztaljanak; és nem veszed észre, hogy azért jöttek hozzád szolgái, hogy megkémleljék és kinyomozzák és megvizsgálják földedet?

1 Krón 19,4

Hánon tehát megkoppasztá Dávid szolgáit és megborotválá, és elmetélé köntöseiket az alfelektől egész a lábakig, és elereszté őket.

1 Krón 19,5

Kik mikor elmentek és ezt megizenték Dávidnak, eléjök külde (mert nagy meggyaláztatást szenvedtek vala) és megparancsolá, hogy Jerikóban maradjanak, míg megnő szakállok, és akkor jőjenek.

1 Krón 19,6

Látván pedig Ammon fiai, hogy méltatlanságot tettek Dávidon, mind Hánon, mind a többi nép, ezer talentom ezüstöt küldének, hogy magoknak Mezopotámiából és szíriai Maakából és Szóbából szekereket és lovagokat fogadjanak.

1 Krón 19,7

És harminczkétezer szekeret fogadának és a maakai királyt népével, kik eljövén, táborba szállának Medaba ellenében. Ammon fiai is egybegyűlvén városaikból, a hadba menének.

1 Krón 19,8

Mit mikor meghallott Dávid, elkűldé Joábot, és az erős férfiak minden hadát;

1 Krón 19,9

és kimenvén Ammon fiai, a sereget a város kapuja mellett elrendezék; a királyok pedig, kik az ő segítségére jöttek vala, külön állának meg a mezőn.

1 Krón 19,10

Megértvén tehát Joáb, hogy mind elől, mind hátul had van ellene, kiválogatá az igen erős férfiakat egész Izraelből, és a szírus ellen indúla.

1 Krón 19,11

A nép többi részét pedig öcscse, Abizai keze alá adá, és Ammon fiai ellen menének.

1 Krón 19,12

És mondá: Ha engem legyőz a szírus, légy segítségűl nekem; ha pedig téged győznek le Ammon fiai, segítségedre leszek.

1 Krón 19,13

Légy erős, és cselekedjünk férfiasan népünkért és a mi Istenünk városaiért; az Úr pedig majd azt cselekszi, a mi jó színe előtt.

1 Krón 19,14

Elindúla tehát Joáb és a vele lévő nép a szírus ellen harczra és megszalasztá őket.

1 Krón 19,15

Ammon fiai pedig látván, hogy elfutott a szírus, ők is elfutának öcscse, Abizai előtt, és bemenének a városba, és Joáb is visszatére Jerusalembe.

1 Krón 19,16

Látván pedig a szírus, hogy sokan elhullottak Izrael előtt, követeket külde és kivezeté a szírust, ki a folyóvizen túl vala. Szófak pedig, Adarezer hadának fejedelme vala vezérök.

1 Krón 19,17

Mit mikor hírűl vittek Dávidnak, egybegyűjté egész Izraelt, és átkele a Jordánon és rájok üte, és ellenök rendezé a sereget, amazok ellene harczolván.

1 Krón 19,18

De a szírus megfuta Izrael előtt, és Dávid hétezer szekerest és negyvenezer gyalogot öle meg a szírusokból, és Szófakot, a had fejedelmét.

1 Krón 19,19

Látván pedig Adarezer szolgái, hogy legyőzettek Izraeltől, Dávidhoz szökének, és neki szolgálának, és Szíria nem akara többé segítséget adni Ammon fiainak.

1 Krón 20

Dávid győzelme az ammonitákon és filiszteusokon.

1 Krón 20,1

Lőn pedig esztendő elforgása után, az időben, mikor a királyok hadba szoktak menni, Joáb egybegyűjté hadát és a vitézek erejét, és elpusztítá Ammon fiainak földét; és elébb ment és megszállá Rabbát; Dávid pedig Jerusalemben vala, midőn Joáb Rabbát megverte és azt lerontotta. [Kir. II. 10,7. 11,1.]

1 Krón 20,2

Elvivé pedig Dávid a koronát Melkom fejéről, és egy talentom nehézségü aranyat talála abban, és igen drága köveket, és koronát csinála magának abból; a városból is igen sok ragadományt vive el;

1 Krón 20,3

a népet pedig, mely abban vala, kihozá és csépeket és gereblyéket és vasas-szekereket jártata azokon, úgy hogy szétvágattak és összetörettek. Igy cselekvék Dávid Ammon fiainak minden városaival, és visszatére minden népével Jerusalembe. [Kir. II. 12,30.31.]

1 Krón 20,4

Ezek után háború támada Gázerben a filiszteusok ellen, melyben a huszáti Szobokai megveré a Rafaim nemzetségéből való Száfait, és megalázá őket. [Kir. II. 21,18.]

1 Krón 20,5

Más háború is lőn a filiszteusok ellen, melyben Adeodatus, a betlehemi Szaltus fia megölé a geti Góliát atyjafiát, kinek dárdanyele olyan vala, mint a takácsok zúgolyfája.

1 Krón 20,6

De más háború is történék Getben, melyben egy igen szálas ember vala, kinek hat-hat ujja vala, azaz mindössze huszonnégy; ez is Rafa törzsökéből származott volt.

1 Krón 20,7

És káromlá Izraelt, Szamaának, Dávid bátyjának fia, Jonatán megölé őt. Ezek Rafa fiai Getben, kik elestek Dávid és szolgái kezei által.

1 Krón 21

Az Isten Dávid nagyravágyását mirigyhalállal bünteti, de iránta ismét kiengesztelődik.

1 Krón 21,1

A sátán pedig Izrael ellen támada, és fölindítá Dávidot, hogy számlálja meg Izraelt. [Kir. II. 24,1. Krón. I. 27,24.]

1 Krón 21,2

És mondá Dávid Joábnak és a nép fejedelmeinek: Menjetek, és számláljátok meg Izraelt, Berszabeétől Dánig; és hozzátok meg nekem számát, hadd tudjam.

1 Krón 21,3

És felelé Joáb: Az Úr szaporítsa meg népét százannyira, a mint most vagyon, nem a te szolgáid-e mindnyájan, uram királyom? miért tudakozza ezt az én uram, mi vétkűl tulajdoníttatik majd Izraelnek?

1 Krón 21,4

De a király beszéde hatalmasabb volt; és kiméne Joáb és eljárá egész Izraelt; és visszatére Jerusalembe.

1 Krón 21,5

És átadá Dávidnak azok számát, kiket eljárt vala, és találtaték az egész Izrael száma ezerszer ezer és százezer fegyverfogható férfiú; Júdából pedig négyszáz hetvenezer hadakozó.

1 Krón 21,6

Mert Lévit és Benjamint nem számlálta meg, mivelhogy Joáb kedve ellen teljesíté a király parancsát.

1 Krón 21,7

De Istennek nem tetszék a parancs; és megveré Izraelt.

1 Krón 21,8

És mondá Dávid az Istennek: Igen vétkeztem, hogy ezt cselekedtem; kérlek vedd el szolgád gonoszságát, mert esztelenűl cselekedtem.

1 Krón 21,9

És szóla az Úr Gádnak, Dávid látójának, mondván:

1 Krón 21,10

Eredj és szólj Dávidnak, és mondd meg neki: Ezeket mondja az Úr: Három közől választást engedek neked: válaszsz egyet, a mit akarsz, és megcselekszem.

1 Krón 21,11

És mikor Gád Dávidhoz jött, mondá neki: Ezeket mondja az Úr: Válaszsz, a mit akarsz. [Kir. II. 24,13.]

1 Krón 21,12

Vagy három esztendeig az éhséget; vagy hogy három hónapig fuss ellenségeid előtt, és kardjoktól meg ne menekedhessél; vagy harmadnapig az Úr kardja és mirigyhalál legyen a földön, és az Úr angyala öldököljön Izrael minden határaiban; most tehát lásd, mit feleljek annak, ki engem küldött.

1 Krón 21,13

És mondá Dávid Gádnak: Minden felől szorongattatom; de jobb az Úr kezébe esnem, mert nagy az ő irgalmassága, mint az emberek kezeibe.

1 Krón 21,14

Az Úr tehát mirigyhalált bocsáta Izraelre; és elhulla Izraelből hetvenezer férfiú.

1 Krón 21,15

És angyalt bocsáta Jerusalembe, hogy azt megverje; és midőn vereték, látá az Úr, és megkönyörűle a csapás nagy volta miatt, és parancsolá az ölő angyalnak: Elég, szűnjék meg már kezed. Az angyal pedig a jebuzeus Ornán szérűje mellett áll vala.

1 Krón 21,16

És Dávid fölemelvén szemeit, látá az Úr angyalát állani az ég és föld között, kivont karddal kezében, és Jerusalem ellen fordulva: és mind ő, mind a vének szőrzsákokba öltözve, arczczal a földre esének.

1 Krón 21,17

És mondá Dávid az Istennek: Nem én vagyok-e, ki meghagytam, hogy számláltassék meg a nép? Én, a ki vétkeztem; én, a ki gonoszat cselekedtem; ez a nyáj mit érdemlett? Én Uram Istenem! forduljon, kérlek, a te kezed ellenem és atyám háza ellen; de néped ne veressék.

1 Krón 21,18

Az Úr angyala pedig megparancsolá Gádnak, mondja meg Dávidnak: menjen föl és épitsen oltárt az Úr Istennek a jebuzeus Ornán szérűjén.

1 Krón 21,19

Fölméne tehát Dávid, Gád beszéde szerint, melyet neki szólott vala az Úr nevében.

1 Krón 21,20

Ornán pedig mikor föltekintett és meglátta az angyalt, ő és vele négy fia, elrejtezének; mert az időben búzát nyomtat vala a szérűn.

1 Krón 21,21

Azért mikor Dávid Ornánhoz ment, meglátá őt Ornán, és eléje indúla a szérűről, és meghajola előtte arczczal a földig borúlván.

1 Krón 21,22

És mondá neki Dávid: Add nekem szérűd helyét, hadd épitsek azon oltárt az Úrnak; úgy hogy a mennyit ér, annyi ezüstöt végy érette, és a csapás szűnjék meg a népről.

1 Krón 21,23

Mondá pedig Ornán Dávidnak: Vedd el, és azt cselekedje az én uram királyom, a mi neki tetszik: de tulkokat is adok égőáldozatra, és csépeket fa helyett, és buzát eledeláldozatra, mindent örömest adok.

1 Krón 21,24

És mondá neki Dávid király: Nem úgy leszen, hanem ezüstöt adok, a mennyit ér; mert nem kell tőled elvennem, és úgy áldoznom az Úrnak ingyenvaló égő áldozatokat.

1 Krón 21,25

Dávid tehát Ornánnak a helyért hatszáz igaz mértékű siklust ada.

1 Krón 21,26

És oltárt építe ott az Úrnak, és égő- és hálaáldozatokat tőn, és segítségűl hivá az Urat, és meghallgatá őt az égből tűz által az égőáldozat oltárán. [Krón. II. 3,1.]

1 Krón 21,27

És az Úr parancsola az angyalnak, és hüvelyébe tevé kardját.

1 Krón 21,28

Dávid tehát látván, hogy az Úr meghallgatta őt a jebuzeus Ornán szérűjében, mindjárt áldozatokat tőn ott.

1 Krón 21,29

Az Úr hajléka pedig, melyet Mózes csinált vala a pusztában, és az égőáldozatok oltára, az időben Gábaon magasán vala. [Móz. II. 36,2.]

1 Krón 21,30

És nem mehete Dávid az oltárhoz, hogy ott könyörögjön az Úrnak; mert igen nagy félelemmel rettent vala meg, látván kardját az Úr angyalának.

1 Krón 22

Előkészület a templomépitéshez.

1 Krón 22,1

És mondá Dávid: Ez az Isten háza, és ez Izrael égőáldozatának oltára.

1 Krón 22,2

És megparancsolá, hogy gyűljenek egybe mindnyájan a jövevények Izrael földéről, és azokból kőfaragókat rendele, hogy köveket vágjanak és faragjanak, és fölépittessék az Isten háza.

1 Krón 22,3

Igen sok vasat is készíte Dávid az ajtók szegeinek, kapcsoknak és foglalásoknak, és számtalan mértékű rezet.

1 Krón 22,4

A czedrusfákat meg sem számlálhatták, melyeket a szidoniusok és tírusiak hoztak Dávidnak.

1 Krón 22,5

És mondá Dávid: Salamon, az én fiam kicsiny és gyönge gyermek: a háznak pedig melyet az Úrnak akarok építtetni, olyannak kell lennie, hogy minden tartományokban híre legyen; azért elkészítem neki, a mi szükséges. És ez okért készíte el halála előtt minden költséget.

1 Krón 22,6

És eléhívá fiát, Salamont, és megparancsolá neki, hogy házat építsen Izrael Ura- Istenének.

1 Krón 22,7

És mondá Dávid Salamonnak: Fiam! az volt akaratom, hogy házat építsek Uram Istenem nevének; [Kir. II. 7,2. Krón. I. 17,1.]

1 Krón 22,8

de az Úr beszéde lőn hozzám mondván: Sok vért ontottál, és sok hadat viseltél; nem építhetsz házat az én nevemnek, annyi vért ontván előttem.

1 Krón 22,9

A fiú, ki neked születik, igen csendes férfiú leszen; mert nyugtot adok neki minden ellenségeitől köröskörűl, és ez okért békeségesnek fog hivatni, és békét és nyugalmat adok Izraelnek az ő teljes napjaiban.

1 Krón 22,10

Ő fog építeni házat az én nevemnek, és ő fiam lesz, és én atyja leszek, és megerősítem országlása királyi székét Izraelen mindörökre. [Kir. II. 7,13. Kir. III. 5,5. Zsid. 1,5.]

1 Krón 22,11

Most tehát, fiam, az Úr legyen veled, légy szerencsés, és építs házat a te Urad- Istenednek, a mint szólott felőled.

1 Krón 22,12

És adjon az Úr neked okosságot és értelmet, hogy igazgathassad Izraelt, és megőrizhessed a te Urad Istened törvényét;

1 Krón 22,13

mert akkor fogsz boldogúlni, ha megtartod a parancsokat és itéleteket, melyeket az Úr Mózesnek parancsolt, hogy tanítsa Izraelt; légy erős, és cselekedjél férfiasan; ne félj, és ne rettegj.

1 Krón 22,14

Ime én szegénységemben elkészítettem az Úr házához a költséget, százezer talentom aranyat, és ezerszer ezer talentom ezüstöt, a réz pedig és a vas megmérhetetlen, mert sokasága a számot meghaladja; és fákat és köveket készítettem minden szükségre.

1 Krón 22,15

Vannak igen sok műveseid is, kővágóid, kőműveseid és ácsaid, és minden mesterséges műre okos embereid

1 Krón 22,16

aranyra és ezüstre, rézre és vasra, melynek száma nincsen. Kelj föl azért és építs, és az Úr veled leszen.

1 Krón 22,17

És megparancsolá Dávid Izrael minden fejedelmeinek, hogy segítsék fiát, Salamont.

1 Krón 22,18

Látjátok, úgymond, hogy a ti Uratok Istenetek veletek vagyon, és nyugalmat adott nektek köröskörűl, és minden ellenségteket kezetekbe adta, és meghódolt a föld az Úr előtt és az ő népe előtt.

1 Krón 22,19

Azért adjátok arra sziveteket és lelketeket, hogy a ti Uratokat Isteneteket keressétek; és keljetek föl és építsetek szentélyt az Úr Istennek, hogy bevitessék az Úr szövetségszekrénye és az Úrnak szentelt edények a házba, mely az Úr nevének építtetik.

1 Krón 23

A leviták elrendezése.

1 Krón 23,1

Annakokáért az öreg és élemedett Dávid királylyá rendelé fiát, Salamont Izraelen.

1 Krón 23,2

És egybegyűjté Izrael minden fejedelmeit, és a papokat és levitákat.

1 Krón 23,3

És számbavétettek a leviták harmincz esztendőstől és följebb; és találtaték huszonnyolczezer férfiú.

1 Krón 23,4

Ezek közől választattak és elosztattak az Úr házának szolgálatára huszonnégyezeren; tisztviselőkké pedig és bírákká hatezeren;

1 Krón 23,5

továbbá ajtónállókká négyezeren; és ugyanannyian énekesekké, kik az Úrnak énekeljenek hangszerekkel, melyeket készített vala az éneklésre.

1 Krón 23,6

És elosztá őket Dávid Lévi fiainak rendei szerint, tudniillik Gerzonnak és Kaatnak és Merarinak rendei szerint. [Krón. I. 6,1.]

1 Krón 23,7

Gerzon fiai: Leedán és Szemei.

1 Krón 23,8

Leedán fiai: Jáhiel fejedelem, és Zetan és Joel, hárman.

1 Krón 23,9

Szemei fiai: Szalomit és Hoziel és Aran, hárman; ezek Leedán nemzetségének fejedelmei.

1 Krón 23,10

Továbbá Szemei fiai: Léhet és Ziza, Jaus és Baria; ezek Szemei fiai négyen.

1 Krón 23,11

Léhet pedig első vala, Ziza második; továbbá Jausnak és Bariának nem volt igen sok fia, és azért egy nemzetségbe és egy házba számláltattak.

1 Krón 23,12

Kaat fiai: Amram és Izaar, Hebron és Oziel, négyen;

1 Krón 23,13

Amram fiai: Áron és Mózes. És elválasztaték Áron, hogy a szentek szentében szolgáljon ő és fiai mindörökké, és jóillatszert gyujtson az Úrnak az ő szertartása szerint, és áldja az ő nevét mindörökké. [Krón. I. 6,3. Zsid. 5,4.]

1 Krón 23,14

Mózesnek, az Isten emberének fiai is Lévi nemzetségébe számláltattak.

1 Krón 23,15

Mózes fiai: Gerzom és Eliezer. [Móz. II. 2,22. 18,3.4.]

1 Krón 23,16

Gerzom fiai: Szubuel, az első.

1 Krón 23,17

Eliezer fiai pedig valának: Rohobia az első; és nem volt Eliezernek több fia. Rohobia fiai pedig igen megsokasodtak.

1 Krón 23,18

Izaar fiai: Szalomit az első.

1 Krón 23,19

Hebron fiai: Jeriau az első, Amariás második, Jahaziel harmadik, Jekmaan negyedik.

1 Krón 23,20

Óziel fiai: Mika az első, Jezia második.

1 Krón 23,21

Merari fiai: Moholi és Múszi. Moholi fiai: Eleazar és Cis.

1 Krón 23,22

Meghala pedig Eleazar, és nem voltak fiai, hanem leányai; és elvevék őket atyjokfiai, Cis fiai.

1 Krón 23,23

Múszi fiai: Moholi és Éder és Jerimot, hárman.

1 Krón 23,24

Ezek Lévi fiai rokonságaikban és családjaikban, fejedelmek, rendszerint és fejenkint számbavéve, kik az Úr házának szolgálatában foglalkoztak, húsz esztendőstől és följebb.

1 Krón 23,25

Mert mondá Dávid: Nyugodalmat adott Izrael Ura Istene az ő népének, és Jerusalemet lakhelyűl adta mindörökké;

1 Krón 23,26

és nem leszen többé a leviták tiszte hordozni a hajlékot és annak minden szolgálatára való edényeit.

1 Krón 23,27

És Dávid legutolsó parancsai szerint vétessék föl Lévi fiainak száma húsz esztendőstől és följebb.

1 Krón 23,28

És legyenek Áron fiainak keze alatt az Úr házának szolgálatára a tornáczokban és kamarákban, a tisztulás helyén és a szentélyben, és az Úr temploma szolgálatának minden foglalkozásaiban.

1 Krón 23,29

A papok pedig a kitett kenyereken és a lisztláng-áldozaton, a kovásztalan pogácsákon és a serpenyőn, a pörkölésen és minden nehezéken és mértéken;

1 Krón 23,30

a leviták pedig, hogy eléálljanak reggel az Úrnak hálát adni és énekelni; és este hasonlóképen

1 Krón 23,31

mind az Úr égőáldozatainak bemutatásánál, mind a szombatokon, és a hónapok első napjain és egyéb ünnepeken, szám és szertartás szerint, minden dolognál szüntelen az Úr előtt.

1 Krón 23,32

És őrizzék meg a szövetség hajlékának rendtartásait, és a szentély szertartását, és Áron fiainak, az ő atyjokfiaiknak rendtartását, hogy az Úr házában szolgáljanak.

1 Krón 24

A papok és leviták osztályozása sors szerint.

1 Krón 24,1

Továbbá Áron osztályai ezek valának: Áron fiai: Nadab és Abiu, Eleazar és Itamar.

1 Krón 24,2

Meghalának pedig Nadab és Abiu atyjok előtt magzatok nélkül; és a papságot Eleazar és Itamar viselé. [Móz. III. 10,2. Móz. IV. 3,4.]

1 Krón 24,3

És elosztá őket Dávid, tudniillik Szádokot, Eleazar fiai közől, és Ahimeleket Itamar fiai közől, rendeik és szolgálataik szerint.

1 Krón 24,4

És sokkal több főember találtaték Eleazar fiai között, mint Itamar fiai között. Rendele pedig nekik, tudniillik Eleazar fiainak, tizenhat fejedelmet családjaik szerint; és Itamar fiainak, családjaik és házaik szerint, nyolczat.

1 Krón 24,5

Továbbá sorssal osztá el mind a két nemzetséget egymás között; mert a szentély fejedelmei és az Isten fejedelmei mind Eleazar fiai közől, mind Itamar fiai közől valának.

1 Krón 24,6

És beirá őket Natánael fia, Szemeiás levita irnok a király előtt, és a fejedelmek, és Szádok pap és Abiatar fia, Ahimelek, és a papi és levita családok fejedelmei előtt: egyfelől Eleazar házát, mely a többinek előljárója vala, és másfelől Itamar házát, mely alatt valának a többiek.

1 Krón 24,7

Az első sors Jojaribra esék, a második Jedeire,

1 Krón 24,8

a harmadik Hárimra, a negyedik Szeorimra,

1 Krón 24,9

az ötödik Melkiára, a hatodik Maimánra,

1 Krón 24,10

a hetedik Akkosra, a nyolczadik Abiára,

1 Krón 24,11

a kilenczedik Jezuára, a tizedik Szekeniára,

1 Krón 24,12

a tizenegyedik Eliazibra, a tizenkettedik Jácimra,

1 Krón 24,13

a tizenharmadik Hopfára, a tizennegyedik Iszbaábra,

1 Krón 24,14

a tizenötödik Belgára, a tizenhatodik Emmerre,

1 Krón 24,15

a tizenhetedik Hezirre, a tizennyolczadik Afzesre,

1 Krón 24,16

a tizenkilenczedik Feteiára, a huszadik Hezekielre,

1 Krón 24,17

a huszonegyedik Jákinra, a huszonkettedik Gámulra,

1 Krón 24,18

a huszonharmadik Dalajaura, a huszonnegyedik, Maaziaura,

1 Krón 24,19

Ezek az ő osztályaik szolgálataik szerint, hogy az Úr házába menjenek az ő rendtartásuk szerint, atyjok, Áron keze alatt; a mint megparancsolta vala Izrael Ura Istene.

1 Krón 24,20

Továbbá Lévi fiai közől, kik még hátra voltak, Amram fiaiból, Szubael vala, és Szubael fiai közől Jehedeia.

1 Krón 24,21

És Rohobia fiai közől Jeziás fejedelem;

1 Krón 24,22

Izaar fiai pedig Szalemot, és Szalemot fiai Jahat;

1 Krón 24,23

és ennek első fia Jeriau, második Amariás, harmadik Jahaziel, negyedik Jekmaan;

1 Krón 24,24

Oziel fia Mika; Mika fia Szamir;

1 Krón 24,25

Mika atyjafia Jezia; és Jezia fia Zakariás.

1 Krón 24,26

Merari fiai: Moholi és Múszi; Oziau fia Benno.

1 Krón 24,27

Merari fia volt Oziau is, és Szoam, Zakur és Hebri.

1 Krón 24,28

Továbbá Moholi fia Eleazar, kinek nem voltak magzatai.

1 Krón 24,29

Cisz fia pedig Jerameel.

1 Krón 24,30

Múszi fiai: Moholi, Éder és Jerimot. Ezek Lévi fiai családjaik házai szerint.

1 Krón 24,31

És ezek is sorsot vetének atyjokfiainak, Áron fiainak ellenében Dávid király előtt, és Szádok és Ahimelek, s a papi és levita családok fejedelmei előtt, mind a nagyok, mind a kicsinyek; egyaránt osztá el a sors mindnyájokat.

1 Krón 25

Az énekesek rende.

1 Krón 25,1

Annakokáért Dávid és a sereg birái elválaszták a szolgálatra Azaf és Héman és Iditun fiait, kik czitarákkal és czimbalmokkal prófétálának, az ő számuk szerint a rájok bizott tisztségben szolgálván.

1 Krón 25,2

Azaf fiai közől Zakkur és József, Natania és Azarela, Azaf fiai, Azaf keze alatt, ki a király mellett prófétál vala.

1 Krón 25,3

Idituntól, Iditun fiai: Godoliás, Szori, Jezeiás, Hazabiás és Matatiás, hatan, atyjok, Iditun keze alatt, ki czitarán prófétál vala azok fölött, kik hálát adának és dicsérék az Urat.

1 Krón 25,4

És Hémantól, Héman fiai: Bokciau, Mataniau, Óziel, Szubuel és Jerimot, Hananiás, Hanani, Eliata, Geddelti, és Romemtiezer és Jeszbakassza, Melloti, Otir, Mahaziót.

1 Krón 25,5

Ezek mind Héman fiai, ki a király látója vala az Isten igéiben, hogy fölemelje a szarvat; és az Isten tizennégy fiat és három leányt ada Hémannak.

1 Krón 25,6

Mindnyájan atyjok keze alá valának rendelve, hogy az Úr templomában énekeljenek czimbalmokkal és hárfákkal és czitarákkal, az Úr házának szolgálatára; Azaf alá tudniillik és Iditun és Héman alá.

1 Krón 25,7

Azok száma pedig atyjokfiaival együtt, kik az Úr énekét tanítják, mindnyájan mesterek, kétszáz nyolczvannyolcz vala.

1 Krón 25,8

És sorsokat vetének rendeik szerint egyaránt mind a nagy, mind a kicsiny, az értő és tudatlan egyenlőképen.

1 Krón 25,9

És az első sors Azaf fiára, Józsefre esék. A második Godoliásra magára, és az ő tizenkét fiára és atyjafiaira.

1 Krón 25,10

A harmadik Zákurra és az ő tizenkét fiára, s atyjafiaira.

1 Krón 25,11

A negyedik Izarira és az ő tizenkét fiára s atyjafiaira.

1 Krón 25,12

Az ötödik Nataniásra és az ő tizenkét fiára s atyjafiaira.

1 Krón 25,13

A hatodik Bokciaura és az ő tizenkét fiára s atyjafiaira.

1 Krón 25,14

A hetedik Izreelára és az ő tizenkét fiára s atyjafiaira.

1 Krón 25,15

A nyolczadik Jezaiásra és az ő tizenkét fiára s atyjafiaira.

1 Krón 25,16

A kilenczedik Mataniásra és az ő tizenkét fiára s atyjafiaira.

1 Krón 25,17

A tizedik Szemeiásra és az ő tizenkét fiára s atyjafiaira.

1 Krón 25,18

A tizenegyedik Azareelre és az ő tizenkét fiára s atyjafiaira.

1 Krón 25,19

A tizenkettedik Hazabiásra és az ő tizenkét fiára s atyjafiaira.

1 Krón 25,20

A tizenharmadik Szubaelre és az ő tizenkét fiára s atyjafiaira.

1 Krón 25,21

A tizennegyedik Matatiásra és az ő tizenkét fiára s atyjafiaira.

1 Krón 25,22

A tizenötödik Jerimotra és az ő tizenkét fiára s atyjafiaira.

1 Krón 25,23

A tizenhatodik Hananiásra és az ő tizenkét fiára s atyjafiaira.

1 Krón 25,24

A tizenhetedik Jeszbakasszára és az ő tizenkét fiára s atyjafiaira.

1 Krón 25,25

A tizennyolczadik Hananira és az ő tizenkét fiára s atyjafiaira.

1 Krón 25,26

A tizenkilenczedik Mellotira és az ő tizenkét fiára s atyjafiaira.

1 Krón 25,27

A huszadik Eliatára és az ő tizenkét fiára s atyjafiaira.

1 Krón 25,28

A huszonegyedik Otirra és az ő tizenkét fiára s atyjafiaira.

1 Krón 25,29

A huszonkettedik Geddeltire és az ő tizenkét fiára s atyjafiaira.

1 Krón 25,30

A huszonharmadik Mahaziotra és az ő tizenkét fiára s atyjafiaira.

1 Krón 25,31

A huszonnegyedik Romemtiezerre és az ő tizenkét fiára s atyjafiaira.

1 Krón 26

Az ajtónállók, kincstárőrök, tanitók és birák.

1 Krón 26,1

Az ajtónállók osztályai pedig: a koríták közől, Kóre fia Mezelémia, ki Azaf fiaiból volt.

1 Krón 26,2

Mezelémia fiai: Zakariás az elsőszülött, második Jadihel, harmadik Zabadiás, negyedik Jatánael,

1 Krón 26,3

ötödik Elam, hatodik Johanan, hetedik Elioénai.

1 Krón 26,4

Obededom fiai pedig: Szemeiás az elsőszülött, második Jozabad, harmadik Joaha, negyedik Szakar, ötödik Natánael,

1 Krón 26,5

hatodik Ammiel, hetedik Isszakar, nyolczadik Follati; mert megáldotta őt az Úr. [Kir. II. 6,11.12.]

1 Krón 26,6

Az ő fiának, Szemeinek pedig fiak születének, családjaik elöljárói; mert igen derék férfiak valának.

1 Krón 26,7

Szemeia fiai tehát: Otni és Ráfael és Óbed, Elzabad, az ő atyjafiai igen derék férfiak, Eliu is és Szamakiás.

1 Krón 26,8

Ezek mindnyájan Obededom fiai közől valának; ők magok és fiaik és atyjokfiai igen derekak a szolgálatra, Obededomtól hatvanketten.

1 Krón 26,9

Mezelémia fiai pedig és azok atyjafiai, igen derékek, tizennyolczan.

1 Krón 26,10

Hozától pedig, azaz Merari fiai közől: Szemri a fejedelem (mert nem volt elsőszülötte és azért tette őt atyja fejedelemmé);

1 Krón 26,11

második Helciás, harmadik Tabeliás, negyedik Zakariás; ezek mindnyájan Hóza fiai és atyjafiai, tizenhárman.

1 Krón 26,12

Ezek ajtónállókká rendeltettek, hogy mint az őrizet fejedelmei, ők, valamint atyjokfiai is, mindenkor az Úr házában szolgáljanak.

1 Krón 26,13

Egyaránt vetének tehát sorsokat a kicsinyekre és nagyokra, családjaik szerint, mindenik kapura.

1 Krón 26,14

A napkeleti sors tehát Szelemiásra esék. Továbbá fiára, Zakariásra, az igen okos és tudós férfiúra, az éjszaki rész esék sorsúl.

1 Krón 26,15

Obededomra és fiaira pedig a déli, mely részében a háznak a vének gyülekezete vala;

1 Krón 26,16

Széfimre és Hózára a napnyugati, a kapu mellett, mely a fölmenet útjára visz, őrizet az őrizet ellenében.

1 Krón 26,17

Napkeletre pedig hat levita volt; és éjszakra naponkint négy, délre is hasonlóképen naponkint négy, és hol a gyülekezet vala, kettőkettő.

1 Krón 26,18

Az ajtónállók kamaráiban is napnyugatra négyen az úton, és kettenketten a kamarákban.

1 Krón 26,19

Ezek az ajtónállóknak, Kóre és Merari fiainak osztályai.

1 Krón 26,20

Akiás pedig az Isten házának kincsei és a szent edények fölött vala.

1 Krón 26,21

Gerzonni fiának Lédannak fiai, Lédanból, a gerzonni Lédan családok fejedelmei: Jehieli.

1 Krón 26,22

Jehieli fiai: Zatan és Joel, az ő atyjafiai az Úr házának kincsei fölött valának.

1 Krón 26,23

Az amramiták és izaariták, a hebroniták és oziheliták közől,

1 Krón 26,24

Szubael Gerzomnak, Mózes fiának fia, a kincsek főgondviselője vala,

1 Krón 26,25

az ő atyjafiai is Eliezertől, kinek fia Rahabia, és ennek fia Izaiás, és ennek fia Jóram, és ennek fia Zekri, és ennek fia Szelemit;

1 Krón 26,26

ugyanezen Szelemit és atyjafiai valának a szent kincsek fölött, melyeket Dávid király szentelt, és a nemzetségek fejedelmei, és az ezredesek és századosok és a seregek hadnagyai,

1 Krón 26,27

a hadakból és harczok nyereségeiből, melyeket az Úr templomának kijavitására és eszközeire szenteltek vala.

1 Krón 26,28

Ezeket pedig mind Sámuel, a látó szentelé meg, és Cis fia, Saul, és Ner fia, Abner, és Szárvia fia, Joáb: mindnyájan Szelemit és atyjafiainak kezei által szentelék meg azokat.

1 Krón 26,29

Az izaariták előljárója pedig Koneniás vala, és az ő fiai a külső dolgokban Izrael fölött, hogy őket tanítsák és itéljék.

1 Krón 26,30

Továbbá a hebroniták közől Hazabiás és atyjafiai, igen derék férfiak, ezer hétszázan előljárói valának Izraelnek, a Jordánon túl, napnyugatra, az Úr minden dolgaiban és a király szolgálatában.

1 Krón 26,31

A hebroniták fejedelme pedig Jeria vala az ő családjaik és rokonságaik szerint. Dávid országlásának negyvenedik esztendejében vétettek számba, és találtattak igen derék férfiak Jázer-Gálaádban,

1 Krón 26,32

és az ő teljesebb korú atyjokfiai, kétezer hétszázan, családok fejedelmei. Kiket Dávid király a rubeniták és gaditák és Manasszes félnemzetsége fölé rendele az Isten és király minden szolgálatában.

1 Krón 27

A hadsereg fölosztása; a nemzetségfejedelmek. Dávid különféle tisztviselői.

1 Krón 27,1

Izrael fiainak pedig számuk szerint voltak családfejedelmeik, ezredesek és századosok és tisztek, kik a királynak az ő seregeik szerint szolgálnak vala, ki- és bemenvén minden hónapban esztendőnként, minden huszonnégyezernek vala egy előljárója.

1 Krón 27,2

Az első seregnek az első hónapban Zabdiel fia, Jeszboam vala előljárója, és alatta huszonnégyezeren.

1 Krón 27,3

Fáresz fiaiból ő vala minden fejedelmek fejedelme a hadseregben az első hónapban.

1 Krón 27,4

A második hónap seregét az ahohi Dadia birá, és utána más, Macellot nevü, ki egy részét igazgatá a huszonnégyezer seregnek.

1 Krón 27,5

A harmadik sereg fejedelme a harmadik hónapban Jojada fia, Banaiás pap vala, és az ő osztályában is huszonnégyezeren.

1 Krón 27,6

Ez ama Banaiás, legerősebb a harmincz között és a harmincz fölött; seregének előljárója pedig fia, Amizabad vala.

1 Krón 27,7

Negyedik a negyedik hónapban Joáb öcscse, Azahel, és utána fia, Zabadiás; és az ő seregében huszonnégyezeren.

1 Krón 27,8

Ötödik az ötödik hónapban a jezeri Szamaot; és az ő seregében huszonnégyezeren.

1 Krón 27,9

Hatodik a hatodik hónapban a tekuai Hira, Akces fia; és az ő seregében huszonnégyezeren.

1 Krón 27,10

Hetedik a hetedik hónapban a falloni Helles, Efraim fiai közől; és az ő seregében huszonnégyezeren.

1 Krón 27,11

Nyolczadik a nyolczadik hónapban a huszáti Szobokai, Zarahi törzsökéből; és az ő seregében huszonnégyezeren.

1 Krón 27,12

Kilenczedik a kilenczedik hónapban az anatoti Abiezer, Jemini fiai közől; és az ő seregében huszonnégyezeren.

1 Krón 27,13

Tizedik a tizedik hónapban Marai, szinte netofati, Zárai törzsökéből; és az ő seregében huszonnégyezeren.

1 Krón 27,14

Tizenegyedik a tizenegyedik hónapban a faratoni Bananiás, Efraim fiai közől; és az ő seregében huszonnégyezeren.

1 Krón 27,15

Tizenkettedik a tizenkettedik hónapban a netofati Holdai, Gotoniel törzsökéből; és az ő seregében huszonnégyezeren.

1 Krón 27,16

Továbbá Izrael nemzetségének előljárói valának: a rubenitáknak Eliezer fejedelem, Zekri fia; a simeonitáknak Szafatias fejedelem, Maaka fia;

1 Krón 27,17

a levitáknak, Kámuel fia, Hazabiás; az áronitáknak Szádok;

1 Krón 27,18

Júdának Dávid bátyja, Eliu; Isszakarnak Mihály fia, Amri;

1 Krón 27,19

a zabulonitáknak Abdiás fia, Jezmaiás; a neftaliaknak Ozriel fia, Jerimot;

1 Krón 27,20

Efraim fiainak Ozaziu fia, Ozee; Manasszes félnemzetségnek Fadaiás fia, Joel;

1 Krón 27,21

és Manasszes félnemzetségének Gálaádban, Zakarias fia, Jaddo; Benjaminnak pedig Abner fia, Jáziel;

1 Krón 27,22

Dánnak pedig Jeroham fia, Ezrihel. Ezek Izrael fiainak fejedelmei.

1 Krón 27,23

Nem akará pedig Dávid számba venni a húsz esztendőn alul valókat; mert megmondotta az Úr, hogy megsokasítja Izraelt, mint az ég csillagait.

1 Krón 27,24

Szárvia fia, Joáb kezdette vala meg a számlálást, de nem végzé el; mert ezért harag gerjedett Izraelre, és azok száma, kik megszámláltattak, ez okért nem iraték Dávid király évkönyveibe. [Krón. I. 21,2.]

1 Krón 27,25

A király kincstartója pedig Adiel fia, Azmot vala. Azon kincseknek pedig, melyek a városokban és falukban és tornyokban valának, gondviselője Oziás fia, Jonatán vala.

1 Krón 27,26

A mezei munkának pedig és a szántóvetőknek, kik a földet művelék, gondviselője Kelub fia, Ezri vala;

1 Krón 27,27

a szőlőmüveseknek pedig a romati Szemeiás; a borpinczéknek pedig az afoni Zabdiás;

1 Krón 27,28

az olaj- és fügefáknak, melyek a mezőségen valának, a gederiti Balanán; az olajboltoknak pedig Joás.

1 Krón 27,29

Továbbá a csordáknak, melyek Száronban legeltettek, gondviselője a szároni Szetrai vala; és a marháknak a völgyekben Adli fia, Száfat;

1 Krón 27,30

a tevéknek pedig az izmaheli Ubil; és a szamaraknak a meronati Jadiás;

1 Krón 27,31

és a juhoknak az agareus Jaziz. Ezek mind Dávid király vagyonának felügyelői valának.

1 Krón 27,32

Jonatán pedig, Dávid atyjának bátyja, tanácsos vala, okos és tudós férfiú; ő és Hakamoni fia, Jahiel, a király fiaival valának.

1 Krón 27,33

Akitofel is a király tanácsosa, és az araki Kúzai, a király barátja vala.

1 Krón 27,34

Akitofel után Banaiás fia, Jojada és Abiatar vala. A király hadseregének fejedelme pedig Joáb vala.

1 Krón 28

Dávid gyűlést tart a templomépítés iránt, és átadja Salamonnak a mintát és az anyagokat.

1 Krón 28,1

Egybehivá tehát Dávid Izrael minden fejedelmeit, a nemzetségek vezéreit és a seregek előljáróit, kik a királynak szolgálnak vala, az ezredeseket és századosokat is, és a kik gondviselői valának a király vagyonának és jószágainak, és önnön fiait a kamarásokkal, és a hatalmasokat és a hadsereg legerősbjeit Jerusalembe.

1 Krón 28,2

És midőn felkelt a király és megállott, mondá: Hallgassatok engem, atyámfiai és én népem! Szándékom volt házat építeni, melyben megnyugodjék az Úr szövetségszekrénye és a mi Istenünk lábainak zsámolya; és az építésre mindeneket elkészítettem.

1 Krón 28,3

De az Isten mondá nekem: Ne építs házat az én nevemnek, mivel hadakozó férfiú vagy és vért ontottál; [Krón. I. 22,8. Kir. II. 7,13.]

1 Krón 28,4

hanem engem választott Izrael Ura Istene atyám egész házából, hogy király legyek Izraelen mindörökké, mert Júdából választott fejedelmeket, Júda házából pedig atyám házát, és atyám fiai közől tetszett neki engem választani királynak egész Izrael fölött.

1 Krón 28,5

De az én fiaim közől is (mert sok fiat adott nekem az Úr) fiamat, Salamont választotta, hogy az Úr országának királyi székébe üljön Izrael fölött, [Bölcs. 9,7.]

1 Krón 28,6

és mondá nekem: Salamon, a te fiad építi föl az én házamat és tornáczaimat; mert őt magamnak fiammá választottam, és én neki atyja leszek;

1 Krón 28,7

és megerősítem országát mindörökké, ha állhatatosan megcselekszi parancsaimat és itéleteimet, a mint ma is.

1 Krón 28,8

Most tehát Izrael egész gyülekezete előtt a mi Istenünk hallatára, tartsátok meg és vizsgáljátok a mi Urunk Istenünk minden parancsait, hogy a jó földet bírjátok, és azt fiaitoknak hagyjátok utánatok mindörökké.

1 Krón 28,9

Te pedig fiam, Salamon! ismerjed atyád Istenét, és szolgálj neki tökéletes szivvel és készakarattal; mert az Úr minden szivet megvizsgál, és az elmék minden gondolatát érti. Ha keresed őt, megtalálod; ha pedig elhagyod őt, elvet téged örökre. [Jerem. 29,13.14. Zsolt. 7,11.]

1 Krón 28,10

Most azért, mivel téged választott az Úr, hogy fölépitsd a szentély házát, légy erős és végezd el.

1 Krón 28,11

Dávid tehát fiának, Salamonnak adá rajzát a csarnoknak és templomnak, a pinczéknek és teremnek, a belső kamaráknak és a kegyelem házának,

1 Krón 28,12

és mind a szándéklott tornáczoknak is és kamaráknak köröskörűl az Úr háza kincseire és a szent helyek kincseire;

1 Krón 28,13

és a papok és leviták rendeinek elosztását az Úr házának minden dolgaira, és az Úr temploma szolgálatának minden edényeire;

1 Krón 28,14

aranyat mérve a szolgálat minden edényeire; ezüstöt is mérve, a szolgálati edények különségéhez képest;

1 Krón 28,15

az arany gyertyatartókra is és azok lámpáira aranyat, mindenik gyertyatartó és lámpa mértékéhez képest; hasonlóképen az ezüst gyertyatartókra is és lámpáira a mérték különségéhez képest ada súly szerint ezüstöt.

1 Krón 28,16

A kitett kenyerek asztalaira is ada aranyat az asztalok különségéhez képest, hasonlóképen ezüstöt is más ezüst asztalokra;

1 Krón 28,17

a villácskákra is és a csészékre és tömjénzőkre tiszta aranyból, és az arany oroszlánkákra, a mérték mivolta szerint osztogata, mérve mindenik oroszlánkára; hasonlóképen az ezüst oroszlánokra is külön mértékű ezüstöt választa.

1 Krón 28,18

Az oltárra pedig, melyen a jóillatú szer gyújtatik, tiszta aranyat ada; abból vala készítendő a szárnyaikat kiterjesztő és az Úr szövetségszekrényét befedő kerubok szekerének képe is.

1 Krón 28,19

Mindenek, úgymond, az Úr kezével iratva jutottak hozzám, hogy az előkép minden művét értsem.

1 Krón 28,20

Monda még Dávid, fiának, Salamonnak: Férfiasan cselekedjél, és légy erős, és csináld meg ezt; ne félj és ne rettegj; mert az én Uram Istenem veled lesz és nem marad el tőled, el sem hagy, miglen elvégezed az Úr háza szolgálatának minden művét.

1 Krón 28,21

Ime a papok és leviták osztályai az Úr házának minden szolgálatára veled vannak és készek, és mind a fejedelmek, mind a nép minden parancsodat meg tudják cselekedni.

1 Krón 29

Adakozás a templom épitésére és Isten dicsérete. Salamon ismét fölkenetik. Dávid halála.

1 Krón 29,1

És szóla Dávid király az egész gyülekezetnek: Egyedűl fiamat, Salamont választotta Isten, s ő még gyermek és gyenge; a munka pedig nagy, mert nem embernek, hanem Istennek készíttetik lakóhely.

1 Krón 29,2

Én pedig teljes erőmmel elkészítettem az én Istenem házára a költséget: aranyat az arany, és ezüstöt az ezüst, rezet a réz, vasat a vas, fákat a fa-edényekre; és ónixköveket, és mintegy festetteket és különféle szinűeket, és mindenféle drága követ, és pároszi márványt bőségesen;

1 Krón 29,3

és ezek fölött, a miket az én Istenem házába bemutattam sajátomból, aranyat és ezüstöt, adok az én Istenem templomához, azokat kivéve, miket a szent házhoz készítettem,

1 Krón 29,4

háromezer talentom aranyat az ofiri aranyból; és hétezer talentom próbált ezüstöt, a templom falainak beborítására;

1 Krón 29,5

és mindenütt, a hol arany szükséges, aranyból, és a hol ezüst szükséges ezüstből legyenek a művek a mesterek kezei által. És a ki önként ajánl, ma töltse meg kezét, és a mit akar, mutassa be az Úrnak. [Kir. IV. 12,4.]

1 Krón 29,6

Igérének tehát a családok fejedelmei, és Izrael nemzetségének főemberei, és az ezredesek és századosok, és a király jószágainak fejedelmei,

1 Krón 29,7

és adának az Isten háza művére ötezer talentom és tízezer darab aranyat; tízezer talentom ezüstöt, és tizennyolczezer talentom rezet, százezer talentom vasat is.

1 Krón 29,8

És a kinél kövek csak találtattak, az Úr házának kincseihez adák a gerzonni Jáhiel keze által.

1 Krón 29,9

És örvende a nép, midőn az ajándékokat önként igérék; mert teljes szivből ajánlák azokat az Úrnak; de Dávid király is nagy örömmel vígada.

1 Krón 29,10

És áldá az Urat az egész sokaság előtt és mondá: Áldott vagy atyánk, Izrael Ura Istene, öröktől fogva mindörökké.

1 Krón 29,11

Tied, Uram! a fölség és hatalom, a dicsőség és győzelem; és dicséret neked: mert minden, a mi az égben és földön van, tied; tied Uram az ország, és te minden fejedelmek fölött vagy.

1 Krón 29,12

Tied a gazdagság és tied a dicsőség; te mindeneken uralkodol, kezedben az erő és hatalom; kezedben a nagyság és mindenek birodalma.

1 Krón 29,13

Most azért, mi Istenünk! hálát adunk neked, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet.

1 Krón 29,14

Ki vagyok én, és ki az én népem, hogy mindezeket igérhessük neked? Minden tied, és a mit kezedből vettünk, azt adtuk neked.

1 Krón 29,15

Mert zarándokok vagyunk előtted és jövevények, mint atyáink mindnyájan. Napjaink, mint az árnyék a földön, és semmi maradás nincsen itt. [Bölcs. 2,5.]

1 Krón 29,16

Urunk Istenünk! e bőség, melyet készítettünk, hogy szent nevednek ház építessék, mind a te kezedből vagyon, és minden tied.

1 Krón 29,17

Tudom, én Istenem! hogy a sziveket megpróbálod, és az együgyűséget szereted; azért én is szivem együgyűségében örömmel ajánlottam fel mindezeket, és néped, mely itt találtatott, láttam, hogy nagy örömmel adta neked az ajándékokat.

1 Krón 29,18

Atyáink, Ábrahám és Izsák és Izrael Ura Istene! őrizd meg örökké szivök ez akaratját, és e szándék maradjon meg mindenkor a te tiszteletedre.

1 Krón 29,19

Salamon fiamnak is adj tökéletes szivet, hogy megtartsa parancsaidat, bizonyságaidat és szertartásaidat, és cselekedjék meg mindeneket, és építse föl a házat, melynek költségét elkészítettem.

1 Krón 29,20

Parancsolá pedig Dávid az egész gyülekezetnek: Áldjátok a mi Urunkat Istenünket. És az egész gyülekezet áldá atyái Urát Istenét; és lehajolának és leborúlának az Isten előtt, és azután a király előtt.

1 Krón 29,21

És áldozatokat tőnek az Úrnak, és égőáldozatúl áldozának másodnap ezer tulkot, ezer kost, ezer bárányt, azok italáldozataival, és minden rendtartással nagy bőségben egész Izraelért.

1 Krón 29,22

És evének és ivának az Úr előtt az napon nagy vigasággal. És másodszor kenék föl Dávid fiát, Salamont; fejedelemmé kenék pedig őt az Úrnak, és Szádokot főpappá. [Kir. III. 1,39.]

1 Krón 29,23

És Salamon az Úr királyi székébe üle királyúl atyja, Dávid helyett, és mindeneknek tetszék, és egész Izrael engedelmes lőn neki.

1 Krón 29,24

Sőt mindnyájan a fejedelmek is és a hatalmasok és Dávid király minden fiai kezet adának, hódolván Salamon királynak.

1 Krón 29,25

Fölmagasztalá tehát az Úr Salamont egész Izraelen, és oly dicsőséges országlást ada neki, minő egy királynak sem volt előtte Izraelben.

1 Krón 29,26

Igy országlott Izai fia, Dávid egész Izraelen.

1 Krón 29,27

És a napok száma, melyekben Izrael fölött országlott, negyven esztendő volt. Hebronban hét esztendeig országla, és Jerusalemben harminczhárom esztendeig. [Kir. III. 2,11.]

1 Krón 29,28

És jó vénségben hala meg, teljes lévén napokkal és gazdagsággal és dicsőséggel. És fia, Salamon lőn király helyette.

1 Krón 29,29

Dávid király első és végső dolgai pedig megirattak Sámuel látó könyvében, és Nátán próféta könyvében, és Gád látó könyvében,

1 Krón 29,30

és egész országlása és hatalma, és az idők, melyek alatta lefolytak, úgy Izraelben, mint a föld egyéb országaiban.